Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 02, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UMKMM
Ost-bog den 2. September 1914.
« Mai-, Reh-.
J Smdags haode oi faa Afskedss
fest for vor ungc japanske Ven
Womi. Om Formiddagen prwdiix
kede hon ved Gudstjenesten i Kir
ten ud fva Kol. 3, 24, sidstk Seej
niug, omxat tjene Jesus Kri
ftug. Han talte om at tfene Jesus-f
i Mdnesbyrd, i Gerning og i Bims
De, det havde Auledning til at hist-ei
dem —- hvad vj ikke havde — si
sey at han holdt en god Prædii
ken, ligetil og passende illustrerot
Der optoges et foer til hom, fom
del-b sig til mellem 40 og 50 Dol
tats.
Om Eftermiddagen var der storz
Forsamling appe paa Bakko veds
Dema Collegc i Skyggen under-Cras
ekne. Der var Falk ikke alene fra
Blair og Omegn, men ogsaa fra
Drum og fra Egnen mellem Blajr
oa Kemmrd og enkelte lmnqere heim-: «
fra· Ved Tretiden kaldtes der sum-!
men, og efter Affyngclsen af en!
Sang i »Scmgeren« fortaltc Inaba-H
mi bek- om de forskellige bedenfkes
Religionet i Japan. Man sksnnes
de, at ban, faa ung han er, er temsj
meläg vol bjemme i sit Fædrelands’
Historie-. — Eiter nok en Sang tal-«
te Prof Vig s- færlig om dka
fsrsse Hedningemissiom Apostlerne,!
og Eva-lebe fortrinsvis vcd Patle
Difcipel Titus, as bvem ban gav enI
interessant Karakteristifk og udtalsl
te san det Herab at Jnadomi maal
btivc m Titus brandt og fok sit!
Fall
Saa setveredes der »Suvper« i
Zkoxrns Zpifesal. Det var stirde
foreningen, fom havde arrange-rot
og foreftod denne Del as Festen, og
-erieringen var over Fowentninkx
Der bespistez viftnok omkring et
Bat Hundrede Mennesker.
» Om Aste-ten var der Mode i Sko
lens Hatt-fal. Her talte fsrst Pron
Lang nd fra Joh »t. Kap om Mak
kerne, der vat hvide til Høftem nag
tet der endnu var 4 Mauneder til
Histm Dette anvendte han paa:
HedningesMissionen Dosten kan sy-(
nes Fjerm men dog vasre net-t, og
owvendt kan Jndhiftningen tilGudsI
Mae fnnes nær og doq verke- faos
Hern. Sluttelig kalte »ka.«s Ne-«
W — efter Opfordring paa En-«
gelfl If Hensyn til Jnadomi — ud
its Ap. Gr. 4, 12 om det engste
Navn under Himmclen blandt Mon-;
nesiet. i hvilket der er Frelfe —«
Guttelig bid Jnadomi Farvel til
Kodas-klingen og det gfokde ban paa «
Dunst
Jnadomj et on Fruqt as vorwitzi
sion i Japan. Hatt hat sum Treu-J
gaaet i Zøndagsskole Evas Miss»
Elln Jolmfech og lnm var ou us d:
fsrftex ban sont-are often da tmn
kom til Amerika -- »Im- bar sm-«
derer ved Darm Colle-ge tre AarJ
vg nu reiser han til Roanoke Colle-«
ge, Salt-Im Va» tilbsrende Gene-«
tal Svnod South bvor ban aqtet«
at findet-e i fire Aar. og fide-n vil’
ban studete Teoloai tre Aar ocd"
en luMetsk Skole her i Anwrika
Inaba-us efterlader fig et godtNaon
Im Mennesie osg fom Misten ber
i Bloir og andre Steder. bvor han «
et bleven kendt. Z
Zwist-Witz
Oftas SM.b1iverPastA.C.«
sei-M Adresse 109 Tonewcm
so Eve» M, Po
Ist-feucht
Mit-.
Sindagsfkole Kl. 9,15.
Formiddagsgudstjeneste K1.10,80
Aftengudstjeneftcn aflyfcs paa
Grund af Kredsnwdet
Kennard: Paa Søndag -——
Ssndagsskole med Konfikmandlæss
ning Kl. W, engelsCIc Gudstjes
neste Kl. 11,
Otmm Gndstjeneste I. og 3
Still-sag i hver Manard-, Kl. 10,30
Formiddag. l
«.·-,·f
Vanmark i
Fort-nd mvd Spititusudfkæukuiugk
Fra Kolding Herredskontor er uds
stedt Forbud mod Ildskasnkniug as
Spiritus i de Konnnuner, hvor Mi
litætstyrker er indtvartorede. Endnis
dere er der udstedt Forbud mod
Jagt oq Skndning i hele Herreden
Spenfkc og norfkk Bengesedler. Na
tionalbmthn meddclek: Pan Grund
as forskrllige til Nationalbanken ret
tcde Forespørqsler meddelcr Wanken,
at svenske og norske Sedlcsr fremde
lcss mudiages i Potaling ood Pan
kens Kasfcr ollrr onssobkssles med
dansse Sodchr til drres suldc Paa
lydendr.
For at spare Inn Affen For at
spare vaa Velysningen bar Mann
fäkturlmndlcrne i Fredericia ifl.
.,«’Hted.Av.« besluttet cn lukke Kl. 7
Aftem Lsrdag Aften dog Kl. m.
Rusfctnes Tat til Das-mark Den
rusfifke Gefaudt i Ktbenhavm Va
ron v. Buch-weben bar annwdet
Ritz Bur. om at offentliggste M
acnde Meddclclfc im den tidligerc
russiskc Ambasfadør i Berlin,
Swerbciew:
Este-r at have iotladt det gasstsri
Danmakk, der visd Zkikgtfkasbsbaand
er faa nær knnttet til den rusfisie
Käferfamilie fslesr HE. Maj. Cza
rens Underfaatter det fom en hel
lig Pligt at fondc den danske Re
gerinq og det asdle danfke Falk
vor dybeste Taf for den faa venti
ge og kærlige Modtaqelfe. fom er
bleveii dem til Del under deres Op
hold i Ksbmshckvm denne Taknems
meligbedgfslelse vil leve evigt i de
res Hierin-.
J alle Russekes Nava:
Swekbejew.
catucsws Heini-nd Bewusstsein
Bestvkelfen for Caraegies Belsns
ningsfond for Heltedaad hat uddelt
ftlgende Belitmingen
FuteninqensMedaille i Sslv til
Tocbetjent Lars Peter Haner i4
Aar-has for paa Aarhus Station atj
have reddet en Mund fra at blive
over-fort of Toget, idet haa med
Fette for sit eget"Liv sprang nd
i Spottet og traf Monden bott.
Fareningens Medaillc i Zslv osg
et Oel-b af 500 Kr. til Dominiks
mester Niels Peter Rielsen as Ste
rup ved Hist-fing for Redning as en
Brandqraven om hvem Jorden
fis-ed sann-teu.
En Belsnning paa 1000 Kr. tij
Artist Chor-les von Nicht-L der un
der et Ovlsb i Aalborg reddede
noqle Bau fra at blive lemlæftcde
If et Par Geste, fom lsb lsbic Uaa
en befærdet Gabe: han paadrog sig
felv et alvorligt Benbrud oa var ar:
bcfdsudngtig i længere Tib.
En Belonnjng of 500 Kr. til Mo·
zelsnedker Henry Emonuel Olson
if Aabn for Siandsning as et Var
Itbste Heite. bvis M var Falden
17 da bang ved Vognftangen.
In Belimting af 1000 Kr. til
Bade-tiefrer Oskat qundo Mulvad
« 4
OPLYSNMC OU OÄLIPOKNlÄ.
Dom sota bar skrpvet vil mig om dis» SkANMNAHszL Nil-UN!
VED FAIRMEAU (’AI-F., og andre Tom or iIiI«·1«MS«-rssl. knn risjsss i NEM
med Dis del-til den 20. Oktober, samt cis-n 17, November f«r in si- «1«-««
Bett-Islaan — an og detur fra Minnmpolis » DREI-It M km Ums-km
865.50. Los Angeld-g og Sun Franc-icon kan bpnøgess gis-michs Bill-sum »
cylclig i 25 Dass-. Ekrivs Saus-est mulig til
C. mmsss, 715 Plymoutls Bldg., Minrii-ki;«-le. Mini
cis-f gabenhavn for i Festuar Maa
ued at have reddet et Baru, der var
faldet igennem ern paa »So-umc
spen": Redningsmanden maatte dyke
ke ned i det iskolde Band efterBars
net, fom var gaaet til Bunds, ask
parter fig bervcd lcrugere Tids
andom (
Dsdsfald Fabrikant H P IM
sen i Aarbus er afgaaet vcd Døden
s en Aldcr as 83 Aar. Eiter at tmn
i ldöss haisde giort Messerstyktc som
Ented, ooarbejdcdo van eftetlmandcn
en vemdrlig Fortetning og begnad
te med Hetd at laoe Mejerimafkis
net og mindre Tampmaskincr, og
hans solide III-beide oandt Anerken
delfis ogsaa udensok Land-ers Grasa
ser. fanledes hjembragte hans Ma
skinek en Fsritepræmie fra Ver-dens
udftillingcn i Paris-. Virksomhedcn
vokfedö i Aarenes Lob og udvidedes,
bl. a. med et Jernstsdcri. og sam
tidig knkmedeszk H. P. Jeufens Spi
gerssm Ht Scham-up og Konful
Hasselriis fom Kompagnoner tilFors
retningen. Zeneris indgik Fabritten
i Te sokenede Jernstøberier, der ogs
faa hat Fortetninger i Zvendbokg
og watved.
Fabrikant H. P. Jenseit, der for
godt en balv Snes Aar sidcn traf
fig tilbage fta den daglige Ledelfei
havde i en Nackte Aar Sasdc i Aar
bus Bvraod: ban var Riddet as
Dannebrog. :
-- UIUISTDUT Ullckkclsckslllka
tot C. B. J. H. Jus-l er osgaaist
ved Boden, benved 86 Aar gl. Ak
dtde var født paa Bornholm, var
Student fm Nibc og tand· jur. im
Slesvig. i bvis Ministerium Inn
var anfat i 50erne. Han blev 1863
bessikket til at holde Forelcksninger
over ssesvigske Ret ved Kobonkmvnsx
Universitet og bleo komme Aar
Mediem as Avvclationsretten i
Flensbokg. Han bar sidcn 1865 Her
kct Overrejsvtokurator i Kobenbavn
Sognevrcesterne Auge Juck, Ener
drup, og Spend JneL Musik-Eva or
akdtdes Sinne-h
—- Fhv. Boghandlvt H. C. En
gelfem Grundlckgget as Vog- og
Pavirsitmoet Enge-lieu F- Schro
der, er ufgaaet ved Dødew 70 Aar
grimme-L Afdssdc eitel-ladet fiq Hu
ftru og 7 Bsrm bvotaf Z Zimm- er
Jndehavere of Firmaet
—- Fhv. Tepartemmtfchef A. As
I,mussen er den s. Aug. asgaaet ocd
Tan i sit ijm vaa Frisdcrikss
bytsp
—- Fokhu Sogneptekst ved Zi.
Ricolqi Mike i Svendbokg J. E.
L. Jesan er afqaaist ved Toben
uaa St. Josevbs Hospital i KI
benkmvn 66 Aar gl« Afdsde bavde
tidligcte væwi Kahellan i Funke
vejle, Sognepmsst i Wortlaut-, Hat-»
fens og SMALL-org km bvilket fidiJ
sie Emhcde hcm w- 18 Aar siiw
magttc Mu- Afsked wo Grund as
Evaaclighed
--—- Voatrykker Egmont H. Pe
terkkn er den s. Aug. akgaaet ved
?Hd(-n. Si Aar gammel Den oft-t
de im: Udgivet as »Mein-net? og
vors sin Tid For-stand for Bogttoks
ketioreningat
sllkkKkCB Sol-IM
slm J. P. Jonsea, Editor-.
Nebraska Uottoz
Eqsmlity befun- the law
Th-- um«-is pack-sit hrunght esn
isonmgpnn nt t« Blnir Rusfmgixtkd
Rom-« wtskss abli- Hpcknkssrs on the
s«hmstkmqno plnfform. among
whmn mir-» Plsstchssr Ein-I RGO
i·2y. rppksnly Monat-d th- const
and zwian moan convosrts for
us.
Last wiseks «World Herold«
oonminpd o long intpkview from
Max-or Dohlmim of Omohs
war-hing evekybody to vote
against the soffs-ge smcntimovt
in November-· kle solemnly Isid
«I«ook out kok state Ppohibitioa
if womea get the votc«. such
koooks as Moyor Dohlmdn give
tbe conse, ore only boootr.
tht do the tempetuuee vor-km
think about its
Albert Mitlei- ok bit-cou- imm
ship, kepubliookx ocudidstc tot re
preseatstjve, is s Arm helievek in,
ond an odvocate of the Womsn
Sukktssge question. Ho thialks
there is absolutely ao arme-it
whhtevek against Bqusl Right-J
Nov Ur. c. c. VsaDemu, the
democnt nomiaee, IiU bsvo to
loolt to hi- lookols and Goal-to
hin-solt or all the soffs-sitt- in
the ommty will be out est-posta
ivs tot- Un Mille-. Wo hope to
M s Mond to the osaso in both
Most-t
Nto W W this month
the artiücisl prepondekssoo hithi
erto given to the- iiusse tax-sy
ptss, and putting fli- several sak
krage qualmt-etwas upon s more
domoomtic Missis- .
A few woeka pag-» the loose-i-l
house of Parlimmsnt von-d kor;
this stiensiiko, 102 to s. lii the?
non-i«(-I)rpsotitstins nippe-t- honssY
thi- oniiscsrmtiws pism«i,nt.e(l ac-«
tion upon tin-, kiiki iszs Mit-aster
ing. Thon-upon Iius Ring dis
solvmi the- Pariinnnsut nnd neu
olksctions wes-(- btsl·l, and Mo new
Pakliømout Those-n has n Sake
timjurit)· kot- thes more demoorap
ic soffs-use
This trend in this dikeotioa is
world-wide und irre-httle It
is also suspkisingly rapid. Tev
years ago Dauisli women hsd
not essen school soffs-age. Now
tin-)- ims to wiss for all elective
office-M
The- triutaph of equal rights It
»Um Danisb electious should be s
; promin- to those person-I in Ame
;i-ica who are still working with
Jaikht nnd main to blooii this
einigt-. This- esqnul rights may-e
intrat is bound to go forward;
’m»1 it is betet- tmcl ins-Ists iiikknifimi
to hols- guide tin- isins of progress
»Man to be- denkt-:qu Haariiug and
Note-ring, behinsi its what-is
Haus«-Visit. Jllss «ntt-(.sxl1ull(lale.
klimmt-L wlsu »Hm-Nil still-sage
full-sc jn Pumnit us New York
(lm·(-r1wksl1ip. (·«lunk-l Tlnsmlunk
limsscnslt lms usjtlnlncwn bis on
k,ls)rSk-ttmnt us link-LU- l). Hin
nmn fut- (l(n-N·«»r l Ist-w York
Um- iss tlus prin--i1ml colsjoisctinns
tu Mr. Himnmfs mnclislaey was
lkig nppositjcm to Qual stskfrage
At the- lnknrmal rsunfcsrencik of
tlsks längres-ins Hirty in New
Yurlc g resolntlun was csrriesl
wills only onis disseutlng Vol-L.
nthat the Frucnsegivp party »s
Afflrms its helles in visit-S for wo
m·-n. and demunilg tlmt all its
««;sn(li(l«t(«s. (los.xi«tmt«s(l. nomlnstksil
"»r lmlurgeC slmll loyalle and
lufthfully sum-un this soffs-age
-mm··-m»1t in all its meet-IN
» ,
Bkkrndtgorclsrk
Missionomtdr.
Hi Bcstlmnio Mustijghed Plum- Ca
Nebk., 25.-------27. Some-given Til
rejsende velkomne Te bedes melde
sig til undertsegncde indes 23. Sep
tember-. Ikkm Mknigbedcns chncs
A. Rosmusicih
Lindlatx Nein-.
Trinitatis Seminarinm
Undcrvisxningen for dst kommen
de Stolen-ne Vedlommende begym
der, om Hnd vil, Lnsdog den SO.
September Forntiddag Kl. 91,-H»-, til
Fwillen Tid alle Student-»me- vrntes
at msrc M Eteda
Plain den l. Sept. 1914.
V. S Vig.
..--.. .. - ...—--,. . —- -·-.--.·.-.-..--.
Missionsmjde
ofboldeåi i iftksnialwdcsn ved Tollen
der, Iowa ! Dom-m- t«-.-—8. Sept.
QJ i III.!II-ITII-dcn i Rossi-, Ja» i
Tage-III- 2- t. Okt.
Kerkle JIIandIlfe til allt
Ilkm Mm IfIIdisIIss Vcsgne
,sI-Ets Andekfesn
Missiossmsde
holdes, le Wind, fka 2———4. Oktober
i Hamptotu Nebe. Gott-stets til MI
det vil ner os velkonInI-.
Pac- Mcsniabedens Beque,
A. Th. Schnitz.
Mission-Ist
afholdes, oIII Herren off, i Audus
bon, Ja» LDageIIe 4—-6 Sept.
Kæklig Jndthdelie til alle fiern
oq net.
Pan Menighedeni Beque
J. P· chetittanfeit
Kredit-tu
Iowa Krebs Aarömtde afcIoldes,
om Gud vit, i Were-forth S. Dat»
den 18.——20. Sept. Mtdet beqyndet
need dsjmessegudstjeneste i Arke-I
Stehn-I Formiddag den ts. Sept
M» los-z
Fjlqende Same- vic dlive dess
tet: Krebsens Anme: »cn ten as
Wittet Gudidyttelfe«. Int. l.
M. Wenighesms kmnex Den tem
it Vin. Krebsen- Meniqhedes an
W m at senbe Mater. Dei
W at alle Muts Miet
stl vikie tik Steh-. - «
W ,W site- deu
17. M Kl; s.
Ia- th M
s I I. Ruser W.
I W- is M s:
ev.-luth. Mensghed i Maske-d S.
Dak» herved Pan det hintenng at
deltage i Kredsmtdet i ovennckvnke
Dach
Tilkeifende bebe-s at anmelde de
kcs Komme sent-ff den 10. Scpt
til Undektegnede.
Kam og vær en Velsignelse!
»Kon! samt fka de site Visite og
aand von de ibfelflaxum at de blive
IcucndiM
Vsm Mensgbedcns Vegne
J. Knndfen.
Medsmjdr.
Atlantic Krebs af den sorenede
dauste ev.-luth. Kirke i Amerika af
holder sit Krcdsmsde i Bethesda
danfke ev.-lutl). Mcnighed. Worte
ftrt, Mass» fta den 4. til den 6.te.
Sept. Kredfens Præftek bedes give
Mode, Mensghedekne at icnde Dele
gatcr og vort Mensghedsfolk at kom
me med fom Deliagcke og bringe
Venner med. Man liebes erindte
fslgende Vcslutning fta sidste Aar:
.,Kredsmsdets Visite-new der et
over 14 Aar, brtalcr bereitet sl.00
for der-es Ophold under Wider
Madet begnnder med Aabningss
gudstjeneste Fredag Form» M. Ic.
Fortetningsmadc Lsrdag Jst-mid
dag.
Emner for Mtdet:
Merkmal-den« ,,1-astteue. un· :
14): »Daß-: bcddcr det: Vaagn ov,
du, lom lovety og ftaa op fka det
dsdc. oq Kristus skal Mc for dig!«
Kredsens: »Den bellige Nadvcke.«
Vcd PræstenttsdctzWrwftens Has
beim-«
Lad os bebe og arbede for at jaa
et riat Milde
L. H. Kjær. Kredsfokmd
Ungdomssokbundct for Atluntic
Krebs albolder, om Gud vil, sit
Aarsmsde i Forbindelle mcd Krebs
msdet i Worte-steh Mass» den 7.
Sept. (Labotdan). Emne: i. Joh«
2- 14—15. «
Forcninget bedes lende Delos-steh
Venner at vott Ungdomsokbejde indis
bydes. Anlsgntnger om Optagels"
le eller andet vedrskende Forbimdet
bedes lcndt mig lsk l. Sept. ·
Chr. Eljtiltenfeth Found«
J Henbold til Ovcnltaaende ind-;
bydet Bethesda Menighcd, Worte-«
stet, Mass» alle, fom lau og vil orts
re med as i disle Dinge til at nndeH
Heu-eng Halt-H Godetn Vi deutet
mange og hat Plads for alle. Alles
Deltagete bedcs indmeldc sig til un
dertegnede laden 25. August MU.
N. T. Aabetg, Prckft
208 Pack Ave«
War-retten Mit-T
»Snndelig liger im eher, at hoc-H
lom helft J bede Faderen om i mit
Nava, stal han give edet.« Joh.
16, W.
N.B.: Da vi ikke lelv bar Kirke
i Worcestm bot vl maattc lige Hug
ln bos Jlltmenierne under Krebs
msdct Donne- Menighed bat over
ladt os ftn Hirte, lom ligger vaa
Okmont St. Man tagt-r en Bonn
ton St» Ivorvogn ved »Um Helft
og staat at ved Ormont Str. Man-l
bette, las du itke latet vild. Vor
VII er gos- men ille bedr- end andre.
Bestandet paa, at Menigheden lelv
man afbemjtte sin We tra tot-z
til121X2 Ssntzaz vtl vor Gadd
tjeneste denne Das bltve tra 81X2 til,
ichs. R. T. Il. l
Sinkt Ungdomsmsdr.
M blive nfholdt, om Wind vil i
Dogems H——13 Erdtkmbpf d A. i
Ebeneer Mcnixxlissd, Andubon Co.
Iowa
Mcniqlwdcsn indbnder lckrliat de
unsqe i Juwa Krebs til at made- tol
riqt frem.
Folgende Emner vil blivc del-Gier
1. De unge som Arvetaakke Sol
119, Vers Ill.
2 De unges Akbejde i Wirken
himme. l Peter 4, 10.
3 De ungeö Arbede »de. Mark.
Ev. IS, lö.
Bellommen du singe Momde —
kom en ftok Skatel
Alle Jndmeldeller man ske senest
7. September til undettegnede.
TantespkoqI »Jeder uden Alls
delle« l Thei- ls, 17
Paa Ebenezee Mmigheds Veqae
G. B. Ebriltianlen.
Tit Leie
Stett »Weder-n Brief Hasel« fom
gsk god Fotrctning, san lejes me
get billigt. Nærmgre Oplysninget
fan ved at henvende sig til
Dr. J. P. Jsrgenlem
Ell Horn, Ja.·
eller Eil
Thom Thomlen,
Kimballtom Ja
IIIW se ir. It
—(grove ellet find-—
qugwm stove eller fim 7e IH
Its-tiefes Weis-et De Its
WWUMMWIUAH
w W Stils- vatu os ullgf
M. Iris-I- Jenfuy «
cu. IMWM Mo M
ku. sum-cop- i
VI oyskcr Des-es fix-Welch
nur«-: » Cis-, os imsd mactpnatigsendz ::«.
islgs von Uum M page-n lsvun vom-las
se ksuiis riet summ- levoro Dom
net out-n. tm- mmn i bund-Ins
I; us «." -- -; pt s« »u- M»««- Inm- s K uns-« h Jst-·
»n-. . , H « »Ist-g« « « He As
«« "-’s« « JUPJNH HXUUKIIXIUARNM
«- wiss-se o wes-ne cis-»p
kassnos
,- - - - - ---Iv-x-WMW
END-«
sTYusH----DEPENDAZL. .
. FOOTWEAk ;
For The Whole Famil
sHOE RLPAIRlNh
Zwwa Eh f
j·"’ ""’""’"."—· " ’""""·f ’
—— s
Mk
RanmuqhonyeosMnsiktlkr
ksTAsUstD lup.
i lacorponted ss s state Ist-It »Di
I cAPlTAL 810090000
SlTRPLPA Läjmllw
A M Mist W TM
IIW Puls OI The besät-.
The sit-posit- tsf tin- tsiusk Irr guts-Ia
tot-il by tho- ssusnmtv Fund of th(
sitt- »s sofort-sit
I. H. cLARlDGL HAKY cOOK
Die-ident. Askt csshiot (
(
(
-.-——-.-.....-...-«-. ..-..-« du«-. »Y« v 4«s«.-«x
Ifcksrrrnssraquscss s- -- » « » -. » » .
Hvorfot
Stute Bank?
Stoton Ncbkcjfkaz Bank-Go
tamisFond sikkcr ssubver Jud
ssydrt i en »Zum Bank« mod
Tab.
Dctte Fand besinne-r kwer
Dollar of Jndstud, entwer
Konta cnbvek Focdking of
bvilkrn sum helft Art paa en
soodoa Bank.
Er dest kkkc væatiqe Grunde
not til at saa Dem til at be
nytte en saadan Bank —- vor
Bank?
citim state Bank,
Miit seht
T Hokcnansem
Prassident
F H Matthieien.
; Vice Prassident.
Jabe B. Gibfon,
Rossi-ten
W
Raat det gældek del «
gamle, kæte Tanmartc
dsbust pas ex m i 30 Ia- bcs Morden
Basses-ver sub 14 haust-, tysic oq engem-I
Linie-, og Kam fremd-les nl Tores-hauste
alle Sudel- hen og alnd dilli si. III taget
used you Aussatz-m vqu Stand-sen og
bittrer dem man-· Scnv ul du engem
le, betend-e Firma -
Inn-fes « Inst, danke Itzt-neu i
s
W W -
»in — - — » A«-»« RGO-»w
iäsls D Rauh Ave« c nag
nukk Tot. so. over-for tim
tin-»Ist Unt- IS U. Ist»
THI, III «I»-llu«110
kixtusTiU ) U Nu unt-und
r H des Ist
Dr. M. J Jensen
Danzk Lege os Kinn-z
I »sp- ir o ( l- s klti »so-s- Inst-Illi
«---«-- -- «- «»«« «-t .·4..-s«-,
IXPONIÄIt --I R - IlRI«
!- - R meaclg
Dentist
sum- ln mai-le stumm-.
Phoue JO.
Dekkxn De mkker Den-e- sse-r Mi
gedkachr, Beflæduinghtnsk:, Od.
due. helf Bot Mes- ellu to
Ckelz Wspk M KC Ei kst M fis-q
oq W Ist-set pos:
Ed. Matthieicm
III-. III-,
II Ist syst sitt U me- »Im-(
Ists W stirbt-Ost sooj Mit is
ehe sm- mmoiiss samt
U. Z Univers-»n
Anvskstsc Its mea Il- dont-now
ul Doktors-strittig Gott Hob-Miso
»I bonum-la Pris»
c. A scAUlVT. case-«
til-Alk. N BRU
Nokth Dakota Lus.
Nogle faa ypperlige Untedninsec
til at ksbe gode ciem i de hauste
Kolcnier i seftbth Daneville vg
Fettile Ball-v WW- met ved
Bene, Stole- oq Arke-. M til
Gewitter-few
W It. D.
Tvsessisestiestsrises -
m »I- seen-»
s Odium-im- ...·. » n-. n
. ..-c-«.- -- Hz
UststsM.p-».. II«
- (ln-ld)»......«.... .. - ss
Ists-e « . II
III -.»....«....«»-».... Jus
Un- ........... .... - JE
Sviy... » . . » III
GUTYTTI »Is- gp
Stadt-, liest-I keins-fl- ,. .».... III-äc
Dhotss kreist-h - 7 U s to
ism,........». -. « IN II
leysw
Stedg I. Sz. Hun- 110 US
Uns-so It I up-« .- - . m-1zs
syst-»sta. b Is. s— — —- - -— — — OO «
seit is— —- — -— —- --- -— .-I to
csnoilec .. Is- .II
Muse Ottok- comimh —- - III-I IF
soc - II
sw——--———--—-—
-’--Isff-IIIIIIIII.-a
Those Z fett-beri
Uku A sulflsnssuilxths es If U
dls s lsjthshldl INV III 7
Abs-sitt HATI s. VNIU I
NlNO k-.« VAHLJC PM. L
fass stsws
nhzss.XHAI.
000999323000000000927000
«........ ...................
:(IEOVVIIJ· - Its
; C Ov
kamst-W es usw L-- -
Ist Of IUO Cis-s los-s - es k- J .
Instituten-m but sit-Im .
til-bis -- sjhsk all-Tonset
ut III-II W M —
KuthTmieL
sur- I·«cfssfø!x(sy "l Firma-'
FIOCI «- Nhsfsuns X» spcf hkf««,7·«7
»m- ist vol-»wier Lug-Or in m
Rings Ungosin-stottan samt- Kul.
Ist-sende. Vogmz Maskinsn «
Avlsmtlskubpk
Luni-wand nutbyclvs m at ri«
!«p·-(«- mit-- I .-0· »s- Iks Mk Ps«
Its-um mo« mlm Fugen-.
Wink -s two-I Behufs-Umsi- -.
rinnt-»w
. —
Haus J. Nielsom
Kredtmjdr.
Ilkicisic Krebs of »Den fukcnede
danskc eo.-lutl). Kirsc« afholder,
um Händ sil, Aal-smde i Rotba
nia dankte ev.-luth. Mcniqhed,
Wortlaut-, Oregon i Dazu-ne 22.—
25. Oktober
Fort-den den almindeligc Fort-et
nina, Kredit-n vedkskende. soc-hand
lrs sslgendcs Emaetz
I. »Den andcn Vsn med Lu
thers Forllaring.«
2. »Det helliqe Borserstab,«
Eph. 2, 19—22. Og faa givet vi
fuldtalligt Mtdcd Menighedsdelegas
ter, Præstek og manqe Geifer un
der Den-eng Velsignelie i Arbeit-et
For Krebsen
A. D Jenfem Kredsformand.
. . .
J Henhold til ovenftaaende Be
kendmsrclse indbydet Bethania dan
fke ev.-luth. Meiiighed i Wortlaut-,
Oregon, hervcd Verm-r ai Werts
Saq fta mer og fjern til under
Kredsmtdet at bete Herrens Gebet
samtnen med os.
Alle tilkejfende, fom instek vor
assistance ved Antomstm pedes str
ge for at Dere- Jndmeldelse er
nndertegnede i Monds feuest den
17de Oktober med Oplysnins pm
smed hvillet Zog de kommst-. M vil
da sage for Plads og Fordceininq
under Mit-et oq Unste- eder m
Joch-and Bello-unten til Wiss
Pan Nemahelmi- M
U· c. Jenienssnsbocnk
642 Union Ide· N. Poetcouly Ore.