Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 02, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    set as Vandqrsftetnh uden at no
qet Menneste set efter den-. Nam
iaa Efteraaret commer, og ,,Field
pras« er tjenlige til det, lukkes
Sohn-ne ind paa et saadane Stykkc,
og der fedes de saa for Markedet.
Den Kunst, tror feg nok, jcg kundc
laste. J de Hektor Jowafarmcsres
Tankcr var dct doq vist et stort
SpskaåimaaL om We Maalct med
disfe firbenedc Dnr kunde Imas paa
en hurtigcte og bedre Maade end
den, der braun-ex Zikkcrt ck det da.
at uogle af ding Stabninacrs Side
ben snnes at stam- til »Ein-n wan—
ted«. Nu« men bund kan man Denn-.
Dei-, fom de flcftc andre Stcdcr vil
Formen-n imm- mekc om sin, en
ban kon naa at passe, oa Resulta
tet fes tydeliat nok (Slnttcs)
Yanmarn ««
Dann-ask under Verdenofkiqm
Landbruascksportcn
gcllsttngcs.
Eiter at Udfsrllen as Landbkugss
produttcr var bleisn indstillct ved den
cum-like Kriasckllasring til Tosk
land, ltvudte de paagcrldcndc Orga
nisationer W at tmsffc Forbcredels
scr til den bcdst muliae Aflcrtning
as Produkte-me bcrlvicunum striver
Jyll Pft.« as 7. ?luq.: sanft-des
holdt Mefrriemcs Fasllcsomanifas
tioncsr Mode i Gam- og opfordredc
Mejericrne til at sc Tiden ay og
ilkis hanle ovctileL Var-de stoben
lmvns Zinsrnotctism og Raben
lmvns Smørnotorina vcd Statistik
udvalacst luspcndercdc Noteringen,
oq dcst samme- ajokdv Fasllesnoterins
non for Zvin oa Groslererlocietcs
MS Jsznotorittq, mode-us Tanll An
delskiiÆaolspokt undlod at lasttc No
tlsring for den kommende qu og
soreløbig oft-quredi- efter 25 Øke pr.
Bund.
Don vaa Eftcrmiddaqrn i Haar
indlab jmidlcrtid Telcgtam fra vor
Korrespondent i Esbjerg, at Es
bjeskgiNuterne vilde blive qcnovtags
m- allmsde i Tag, ou i Altes blev
dct bekrwftet i folgende Mpddelelle
fm Trosifbcfmrercn «i Z( Flude
Eos-willlsdfoklsindpllisn misllem Es«
bjcm og England qmovtaacs fm i
Momen, chdaa den 8. Ana» baas
de til Barke-stott, Grimslm m New
kaftch Fsrito Skib usanar til Par
kriwn M. RIE- i Momcsn tidlia, an
drt Stils Kl. 5,15 i Morgen Elter
tniddag, derefter dnalig Forbindrls
le til Barke-stott, Grimsbn oa New
mstlc som lasdvanllg. Silbe-m- med—
mark bnode Pasloaetck, Mods og
Post. Endvideke Incddclcr D. F
T. Z» at der lnarclt muligt vil gen
omams alle Elsportruternc undis
qen mebavnspJKeweastle
Dvad var der stet? Telcqrams
met-w gav inacn Fortlariim, wen
s——.————
Ida var numkrigvig irre Tvivl sm,
»at Irafikens Genoptaqeife We i
«Forstaaelse med den tmnfke Rege
lring.
Esbjerg, 6. August D. Z. D. S.
essender i Morgen tidlig den fsrfte
Baad med saavel Passagerer sont
Godey og detefter etableres daglig
Fort mellem Esvjerg og Parkeston
og icedvanlig Fort til Grimsby.
Jndladningen af Landdrugsproduks
ter begonder i Nat. De Jernbanes
vogne, der var konme hertil med
Landbrngsprodukter, der ier kunde
indlades i Guar, er i Dachs Lob
blevne returnekede, inden Meddelcli
sen om Genaabning af Nuterne kom.
Der er stor Gliede i Vyen over
Genoptagelsen of Eksporten. Om
kring 300 reisende, mest Engloendes
re, Amerikancre on Franskunrnd, op
holdek sia i Esbjem Flere forlod
dog Vneu i Estertctiddag for at pro
ue at flippe bort ad andeu ch.
Author-O m. August Ved den m
qenovtagne Eksport til England bli
Der Vareme sendt paa Ilsscndekncii
Risiko. Lndnitmen er dansk Ejens
dom, indtil den fuslges i England
Terved lumber man at kmme und
gaa Kapring.
-VUl-J still lllll Was l cllgtllllu
til risstgsliq Pris, vil Skibene spho
at faa Knl med tilbaga
Aalbom Amts Svincslnqtcri mes
net om et Var Tage at kunne gen
optcmc Steigt-tion
Allcrcdr i Don Inødte Streit fra
Hamburg og købtc rast vask ind as
Kroaturcsrnc paa Makkedct. Hatt vil
i Modswtniim til tjdligcsns sendr
sinnt-act i list-Sude Tilstand og pr
Vanestsisr dist fia cftcsr den sprin
Forftsndrlfm at Tmfikkcn Max lot.
vil Streit atter lade nagte her.
Der er godc Udsigter for Marte
dcst i Morgen. Storkommisfionwteti
ne Ladcfoqed og Jul. Dabl fm
Hamburg bar meldt deres AnkomsL
J Don var der itmcsn Nedgong i
Prisenw, og der er iPcsngc not; til
en cnkelt Mk Modtaaer er der san
lcdeis i Barth-km- mmift iksis miner
end 300,000 Kr.
T. F. D. E. meddelekx Jcrnbai
nefraaterne for alt Mods til D, F
D. S. i Esbjem fkal sontdbotalciz
»Ja Asimmer-Juniout-nur
Fotlpvldoteglet mod Dyttidkcn
Anllmm Vnraad wdtoa von est Mas
de i Affen at nedfættc et Monta
jom i Forbindclfe mod de! nf Sta
tcn nedsattc Ude ital rmulcns
Prisprne paa Vrcrndfrl og chnedss
midlcsr. Lcnndck Messen rette-de her
undok ct voldsomt Anmeb poo
Uslmmndkismnchu han blev ins-de
zmacst of Stiftamtmand Brun, fom
poatoltc Nivlfcns altfor drastiskr
Udnsnk
karketsssaafsrcr Sonnholm ov
lnftc, at dcst er vcmfkcliat for de ind
faldtc Zoldatcsk at faa Mad paa de
sædvanliae Siedet-, og Pkiierne var
fort-sieh han foreslog verspr, at man
etablerede en Befpisning i Wenig
hedshjemmet ·for Soldaterae, fan
ledeg at do Lan foa to Retter kraf
tig Mad daqlig for 40—50 Øre
Komniunen Ikulde her paatage sig
at vasre Garant over-for Leveratid
rerne til Bespisningen. Leander
Nielsen fluttede fig til disttc Fokslag,
fom vcdtogcs og henvistess til det for
omtalte Udvalg.
N. C. Christenscn fort-flog at ydss
II Jndkaldtes Familin Hjaslp as
Hjælpekasscn, og hist-til fluttcdc Eva
holm fig, hoorpaa dct vol-wars
Tclnifk lldvalg nieddclte, at Elek
tkicitctssmrrtct bar Tiefel-Olie til
6 llgck, og at der maafkcs san staf
fes yderligere Forfyning.
Vandvasrket hat Kul til 2 Maa
ncder og tau dedudm fyre med
Koles fra Gasværkch huis Salg
er stoppet. Gasvasrket hqk Kul til
3 Maoneder. Automobilejernc sit
Tilladelfe til at forhøie Taxtcrne
mrd 25 pCt-. i
Etwas-ten til England uttet stand-i
fet· Mineknc i Norditen. Unmer
ig. Aw. fkrivet naYMItc BindJ
Landbruggeksportcn til England ch
im attek standset, idct Dct forcnede
Danusffibsselskob i Gaak Eflermiws
dass lmr givet Ordke til at tilbagcs
holde de- olt ladcdes Skibe i Eis
bjem Anledninqcn lwrtil er den tn-T
ski- Minindlasgning i :llordføcn,;
lwowm dct britiike Udcnkmsminisi
iterinm i Gaat Fortniddags lmri
iendt dct britiske lslesaiidtskab i w
bonhavn folgende Telmranu
,,Tnskcsrnc iidlimkusr liontaktminer
ovcmlt i Roms-sen i anbcn Eis
ndcu Honfim til den vorm-d imstan
isdc Tinte for Handels-fühlt For to
Lunis sidlsn ullformsrcdocs firk slorc
Handels-stille at lmsilsns mindre end
l cmuslik Mil sra tust Minefclt,
knmr Fimdsisnsn »An-Union« faul
Rai-mindern- i :Ik’ordsmsu man der-sur
lustmth inm i lmj lssmd iarligc
sur Oandolssflibc as alle Nationali
kcstcix Pan lslrtmd as den ai Tyikers
no anwenle Frisnmanqismaade man
det britiike Admiralitet foklnslwldc
fixi til Selviorilmr at mivcnde en
lignendc Freitmmmsnmadiu lwillct
mindgnaeligt mcm for-ge Farcn vcd
Liisicilmxwu nf :li’nrdikusn. Moll iørj
Ildmjmlitssiet arilmr til diesfe Midlcsr,.
link nmn anfet dist for riqtiasi at
ndiksndc demu- AdvarieL fault-des at
Onndcslcsililw under ncutmll Flim,
der or i Furt paa Onvne Ucd Nord
førn, Lan blims lmldt tilbngin iør de
nimmer i Eliaskbcdcn ai dide ydisrit
Ein-lim- Farvmcde·«
Denn-«- Mtsddelelsc er io iwrdcsch
tsfdclia Tot cnacllkes lldonkiasmii
niiusriuni den-must Zeiladscn i Nord
fmsn iin i hsi Grad iurlia, cftcr at
Tnslismc bar udlagt Minrr i gaben
Za, m iorbeliolder siq til Selvior
som- at anvcnde en liancnde Frem
aaiiasinaadc. Dei vil altfaa stac, at
1
MINNKSOTA.
ENHVER —
MIII furpmittst Linul I N·I Inn-Izu »Ihr laut »s,.- IpImssI I-« us I««-I
mus- HIII IsuIIIIIIt atIhJsInIiLt le kII·I· III- sah »I- III-m-Ic·s ·-II·I·I;1
han«- Imn Is’ittt,ig;x«nril·-1I til-hist I)·-I giI«I·I·-I- sisIsntIszIg Ilik·- ·l--II
FORPACTE R
mm (-I· uug »I: stsssIsk ok- Injs llustIstI »k- Horn kIIII ·-r.I;-II·- IIIHI
HIiJ og Blieb det hsa
TABER
Erd St furpugtcs i Strsdtt sur at HkstITts Sjkz ist ·j»-·t Uthn IIHTI Imn
ksII nrbejde for sig ach »k- III-· I Stuht fuI Muls· at I·I·I)·«j·1·
kot- svdks. . - JEA
EN ANLEDNING
bydtss den«-J tsIIItwk Linn-I- tII at san sjq H got Strick-·- Las-il
I MINNESOTA.
VI suslger Ikkts »Zum-II i sit-MINI« VI wil. l)(- skul »Im «I·-·I
on dertiI og si-. nie-il eqncs Wu« ·l·« ls’»r·l·-I·s, ·I·-r t.III))-·I·ssz Saus «-Is
vi korvissct um, at l)(« ikkss Ist-Inzw- Imlisr 1)·-III »ja-s- Aar ·-I"I·-I- Mu
frn sit-II time .,Ictstst·-i«I-I«III" til ·I·«II nnd-inA
Tom jnä og lud os tcle vest.
c. J. Robinson Realty co.
IMM. NZZKASIA.
Sejlads i Nordfsen bliver praktifk
talt umulig.
Det er beklageligt, at Krigen is
rer til saa yderliggaaende Forans
staltninger, faa meget mere sont
fvmnmende Miner vil vcere en Fas
rc for Zejladfen langt ud i Frenitis
den. Men naar der fra tysk Sidc
anvendcs den Slags Vaaben, kan
man ikke fortænke England i at føls
gc Elsetnplet. Man man da værs-.
takneinmelig for at blive gjort op
nmsrksoni paa Fort-n og saa i øvrigt
liaalny at der i en ikke for fjern
Frcmtid vil aabne sig Udvej til at
genoptage Landbrnqselsportem der
iiationaljkoiiomisk betyder saa over
ordcntlig megct for Daumen-L Maa
ske vil det vife fig muligt at fende
Produkterne ad en nordligerc Ritte,
f. Els. til Skotland: deroni ved vi
dog intel, men de nærmestc Dagr
vil vel klare dettc Zpørgsmaal
Esbjcskkp H. August Ved Mid
natstid i Nat afgik »Nidaros« fra
Esbjerg til England med et halvt
Hundrede amerikanslc Pasiagcrer
on ca. 600 Tons Landbrngspkoduks
tin-, og i Morges aiqil ,,Eo's« med
on lignendede Last, Inen nden Pass
sagt-rote
Eiter Vestmnmelsen fknlde »Frcjr«
onst-et ganet lidt oftm- Middaa nicd
Nod-s og »N. J. Mord-« Ued Ser
tidrn i Eftcrmiddagis tin-d Was-sage
nsr og Nod-Is. Der indløb imidlortid
i Eitcrmiddag —- snndsnnlimiis sont
Følms af Moddelelfrn im det britis
sle Udcnrigsminifterinm — tell-gra
iifl erre fm Holnsdlontowt i Ko
lnsnlmnn om strnls at ston alle
Eli-be Eksporton m- derfor after
sinnt-lot hoc-isten »Weil-« eller »No«
J. Nord« er kommen af Sied: de
m- bmgc fuldt ladcsdc nied Land
lirnacspmdnlicst
Sciladicn qcnncni Zwisc- og Lil
lclrwlt. Flete Silbe ftnudics of de
udlngte Mino-. Mahom A. Au
aust, Dei forencdcsTmnpskibgsclskabss
Damm-r ,,Faltcsn«, disk bissømcr Ru
tisii diebisiilmmk Eisisiidlmm——Fmi
barg --A-:sfiin-:i, afaii i Nin-s vod s
Tidisn bei-im til Assousz pau iici sirdi
unnliqc Tut-. Vcd den lillc Ø Thor
ø, disk liggisr tast ind for Reisen-T
blev Daiiipckcn imidlortid stand
sist ai csn tust Toruisdnbaad, disk
niordis den oiimasrtimn una, at disk
mir ndlaqt Mincr i Positur »Fal
l(-n« kaftcdis san Anker visd Thor
Jiiksu km blssn liqqisndis licr til i Mor
qcc» liimrpaa den insndto tilbaqks til
Faaborg for at udlocsfc sit til As
soncs lusftcnitcs Nod-J, disk vil blive
fisndt til Asfens pr. Jokiibmie Ef
ter endt Udlosnina aater »Falken«
sont sasdvanlia at ten-Miste via
Evcndbora til Købcnhavn
—- De sotencde Traslnitforrctnini
get i Faabom vcntor en norfl Dam
insr lusrtil fra England nie-d Kul.
Daumen-n kom i Moor til Frei-eri
cia og gik vidcre til Asfens. Den
likmesr imspaa Assisiis Rlied og kan
as Heulin til Mitterne ikke gcm vi
dere.
; Kfckteminde, S. August. En min
ldns Daumen Her fkulde til Kasrres
bit-k-Iininde med Ema-nd er i Dem
indkoimmsn tust-til Da Dampektsn
fejlcsdc nisd nenne-m Stark-bale blov
den nisi tillnmis ni en daan Tot-Pe
dobcmd med Mcddelelfe om, at dei
imr iidlcmt Min» i Verlust
i
i lldfstselvsForbud. RB. stoben
:l)avn, 6. August. Justitsiuiniitcrict
Ilmr ndftedt Vislmdtgsrelfc um Ud
Jiørfclizforbudj J Heuljold til Lov as
ji«-. August 1914 forbydes det iudtii
jvidcris at udførr fsslgende Vater
licr fra Landen
I. Feder-flossen Korn, Kot-kosten
Mel og thn.
2. Guld og Salv, montet eller i
Bauers
:I. Kul, Mosis-Zu Petkolcsmih Von
zin oq andre Vrasndsolsstnssor, samt
Eisinrcstossctk
i. Vaabcn as onlwct Art, demu
chr indlussattest Jagtvaabeih samt ou
Mto Tcle dems, der er tcndcsliae
som saadaimc.
5· Amnmnition as enhvcr Art,
samt enkcite Dislis dems, der or
kondoligc sum saadatme
U. Krudt oa Spur-nasses der fast
lia er besinnt til strigöbrua
7. Eli-Miste Kohlen
A. Monat-wissen
si. Jiistrumenter og Apparator.
sum udcsukkcndc er iorsasrdimsde til
Fabrikation as siriasammunitiom
-til Fabrikation isllisr Repakation as
JUriaganmtimitiou, til Fabrikation
sollt-r kiicparatiou as Vaaben oa Ma
terialc til Lands cilcr Sskrig.
m. Naamaleriale til-Bygning el
lcr Neparation as Jerns ellvataals
skibe samt til Fremsttlling as Baa
insn cllcsr Ammunition.
il. Trw i Platte-, Planker oq
Vmsdden ,
Bekendtgørelscn tret-der sitaks i
Mast. f
Brich pas Levnkdtmidler. Ei
Kommissiom RB schenhavm 8
August-· Kotigen hat i- Das under
Frevel en Anordning, ved hvilken
der under Jndenrigsministeriet nedi
fættes en Kommission! der under de
forhaandenvasrende overordentlige
lige Forhold vil kunne trceffe For
anstaltniuger til Landets Forjyning
med nødvendige Forbrugsartikler
(derilzlandt Kul, Kaki-S ag andre
Vrasndfelssstoffeu udenlaudfke Fo
demidler, samt Kommiser og dis
ses lnsnssigtsmwssige Fordeling, og
som bemyndiges til, hvor det maattc
finde-S sum-ident, at virke regt-leiten
de Paa Handelen med og Priserne
paa Levnedsmidler oa Vater, naar
nforholdsmcsssig Prisstigning er
indtraadt eller kan befryates at vils
le indtrasde
Pan Bornholm. Nonne Elsas Be
ltpcsninasindvalg bar oedtaget at sor
byde al Forbrug af Lyssgas fra m.
August. Hvad der af Kogegas bru
ges udover for 250 —Øre, maaneds
lia, skal betales med dobbelt Pris.
Fisterict er gmxet i Staa. Fifkers
ne hast-der ifl. »Staa. Art-C at Fa
ken oed at aaa paa Hauer under de
nnuasrende Formle er altfor stor i
Forljold til Fortjenejtem idet Asfni
ranceforremjnacrne intet erstattet i
Tilfaslde af Skade etler Oplsrings
ning. Makrelfanaften, der ljidtil
bar væket bewdelia, er n« luslt stand
fet. detjl gis et Var Laster til
Sverrig daglia men dette er hørt
op, bl. a. oafaa af den Grund. at
de, der feilede Baadene, er indkalds
te i Even-ja til Llllilithsrtjeneste
Eksporten til Tuskland er forlwngst
handle-L Enkelte Fiskehandlere bar
faaet Fifke Sendinncr standsede i
Vamdrup.
De iumvikkendc Meuiqhedsplcjer.
Ton micnde antid og Futen for
sur-get Sygelighed De fanwirkcndcs
Meniglnsdcsulcierss Faslleisudvnlg link
i disiis Zank-, skrinisski der i »Kr.
ngl.« aftrusset do førfie Forml
imlminner for nt niodarbisjde den
kommende Dnrtid. Nanskc snsrlig
bar den sin Opmærkfombed lnsmnsndt
paa den chgnng i Stadens Sand
hedstilstniid, fom man nndcr de un
verrendcs For-hold maa vwre iorbe
redt paa.
Meninlicdsplcjcns Lspgnov ist i
dissc Tidrr foni etlier at bjailvc di
nnsil tikødlidisndis i disn civile Befolks
nim, iiien dcst or ist innre iiniinitiqt
Tidcsvnnkn Nødcn er indtrnffet onn.
Kassfcsrnc ci- nltid toniinc cllisr fnn
aodt fom toinine i August Manned
Hovisdledvlfisn bar imidlertidqjort
lmnd disn kundcs nett-. Don link ind
koldt famtlincs loknlis Meninliedsi
vie-irr i Ist-benimmt on Dmcqn til o:
Nimmst-Umntfkabsmødis cum Man
dan, oa da vil den fortsflaa bestem
tc Negler for Arbejdct i drimcs kris
tiskcs Tid
Den lim- disrnasst lsikkcst Nokonna
lefcentkiicnmiet for Kninder tin-d dct
nimm-euch Huld-I 11dansia, da dctte
Hien- cr for dort at drive i denn-l
penaettange Tid
Og endelig hat den anniodct all-.
de lnkalc Misninkiedspleiisr om at
snmlc den-CI Hiiislpero oq fordert-ds
drnt pnn uniifkeliae Tidcsr on nn
ftrrnanch Akbeidc Eirrlia Inn-c
isleicrsfvrne nil san tin-net at gørcx
Mon Menigbcdsvlcjen bonber at
alle, som bar noget ——— felv om dct
knn or nanskc lidt - at undan
vil nich en Gave til do mange, horn
Krinsforboldcnc viiidfelia bar kostet
ind i den bitte Nsd
Meniabedsplrsrrmss Fasllcsskontor
i Badfiueftrwde 17 faubent 11—3)
tnacr med Taf mod saadmme Ga
vor-.
Innerstes-trink i Dann-akk. Te
»rein-di- Zlatercs lslcfmtdtslub i
Tanmurk opfordrcr alle Blute-klimm
rr, der oplwldisr fig i Dnnumrk, til
stinkt-it Innljnt at benomde fig i del
mmsrjlanlkc Nencmlkonlnlat i Ka
bcnl)avn, Trondhjemsgndc is, for
at Oliv-c indrcsgiitrcsdiy on der or trufs
fet fornødcu Foranftaltning til at
udstede officielle Attefter om saadan
Regiflccring til alle 9lmerikanere,
der iklc er forlyncde mcd Pas —
naar de let lig i Stand til at fere
"lasgqcs fnldestgørcndo Bevilist for at«
ver-re amerikanskcs Borqcrcn Anicsri
kam-m der trctmger til Penge, kan
i Honoralkonlulotist opaive Nami ou
Adresse-· paa Venner og Slægtninge
i Amerikn, hvorfm dc kan ventr at
mode liman Hin-la
Islissandtskalwt nnlwialrr nllts i
Tonnmrk boondc Anmrikmwv nt ov
lioldr lia i Hovedftaden ellcr en af
Lnndcts starre Brust-.
dlongcfnmilieth Prins Harald er
ifsslge »N. T.« udtraadt af jin stum
mando fom Essadronfchcf i Hufei
rerne og hat taget Tjencite i Quer
toimuonsdoens Stab. Prins Valdes
mar er til Dienele i Marimsn.
Prius Gustav link modmmst Jud—
laldelfc lom Lajtnant i Livgarden.
Prints Axt-l ist til Tieneite i Flan
dens Stad. Prins Auge er under
Hjmrejle for at melde iig til Tjencsi
lte i Ltvqarbm
Vore nye Bibler.
Da vi i lang Tid hat fslt Savnet as more praktiske Jndbius
dinger paa de almindelige Husbiblet og Konsinnandbibler, fik vi
for es Tid tilboge truffet Aftale mod et Firma i Udlandet om at
indbinde et Parti danske Bibler specielt for os. Sendingen er nu
ankommt-m og vi can derfor nu foruden de i vor regulære Bibel
sortegnelik opførir Bibler, tilbvde og deriil smlig anbefale fslgende
nye Nun-re:
Nr. 16— A. Almindelig 8vo. stotsttlet Husbibel i sum-L blieligt
Chagkin med Guldsntt og runde Hjøtnet Pris 83.00.
Nr. 24 A. Den almindelige Konfirmandbibel i Lommeformat.
OeDeciel Jndbindina i fint, bsjeliat Cbagtin med Guldfnit
Pris 81.t0.
Nr. 24— B. Summe som Nr. 24——A. men med runde Hjtrller.
Pri- 81 »o.
IsllL disse Biblcr er as det danske Gibt-Helftan Udgavcr. cg
med det nn Testammtes i tm Ovekfckttelle
Den der bar set digsc Biblet, vil ver-re mäa med os i, at de
Bringt pur-T Is-· W "s!.-.--"s7ma»
,. . uu Publ. Haufe·
s- —Iv-WWWW
l
Et udvalg af
Gyldendals 2i8krouc Bibliotet
Alle fmukt indbundne. Format 7——51-4 Tom-net
Pris 60 Ets. per Blut-.
Sei-no Lager-last Legt-»der og Formsllinqer i lldvala
Leopold Budde: Julefortcelliuger.
Wilhelm Østcsrgaardt Danmarks Boot-hats
que Brude.
Janus Lie: Lodsen og bang Huftru
» » Livsflaven
» » Dyre Rein.
THE-im Baudp Vilhplm Rohrer
Johannes Helms: Soldaterlin
Thomas Lang-: lldvnlatts Skrifter l, Il.
Magchlene Thon-sent lldvalgte Fortællinger
Wbanneg Jomenlem Den yderste Dag.
Ebr. Wintherz Fortwllinger paa Vers
.- » Fortællinger l Prola l., ll.
P Fk Risi: Lasset Mansson sra Staune
Sopkms Bouditz: En Aften i Sksvridergaatdeu.
Zuch« Topeliust Gustav Adolf og Trediveanrskrigeu
» Fm Karl Gustsvs oq Karl XII Tib.
I Lii1lenschlager:1ldvalgte Diqtninqr.
I. O« !1lenschlager: Hokon Jarl Baldur bin gede, Palmtskt
Krisxosser Jansom Oan og hun.
Carl -·«(·rnhard: Ei Aar i Ksbenbavu
MM Erlklsfem Fro Klit og Hat-.
Hynr spru: Nomantilke Skmsspil
, kn- Lysisml
h S Inderlem O. T.
» » Knn en Spillemand.
dem-« Jblem St Dukkebjem
dem-if Jblent Kongsemnerne og Gildet paa Soldani.
den« beent Kesser og Sollt-er 1., II.
Dsaifh Luther-an Publilhits pack
slsiy Uebr.
lldvslg at
GYLDBNDALS sTORB NBDSÆTTBLSL
As Hyldsznduls stunk Nedsavttelse haves nu pas Lskst her
ht. a. fflgende, sum Seuche purtufrit til onhver Adresse vod
Mudtag(-lse as des vmlføjcsdo zsderst law Prisetc
Zeug-Läge og teologiske skriktort
Bravo km both-m onst-satte ai· P. l-. M)"nster. 488 sidor. .30
Tlmologiske Akhandlinger af C. Ic. sehst-Uns 428 siebt- .40
syv Pntsdikenfsk for Børkh at« Gordon Calthk0p. 93 sidek .10
R Njolsen: Sj-1-10- og «l’n-nk(-lmre. 96 Sider .......... .20
Mit-en Rjerkegxmrd: cs’)»j(«hlikket« 193 sider ........ .40
Sen-en K1(srkegaard: Prygt og Bin-en. 144 Sider ...... .35
J. P. Mynsten Pmsdikenetn lste Bind. 460 sideIH ·30
J. P. Mynsten Efterladto l’rik«diken(-r. 244 Sider ...... .25
Masse Pulse-al, Hans Kamp mod Jesuitteme 175 sidet.. .2.
A. C. Lastssens Portulkningem 12 Bind tilsammeo nu» 3.30
Historie-, sing-taki o. s. v.
Thrich Danmarks Historie i vort Aarhundrede:
I og 11· Del. 1308 sider 21 Kr. Nu kun .......... UJW
l«jst.0v: Luther-s l«evnet. 259 sjdek.. .. ............ .35
SehwsnenflügeL Il. C. Andersen, -161 sider ........ Eis
Jeus Mnnks Navigatio septentrionalis ........ .20
Boclenhosfx Pisa Daumsvirke til Als. 137 sidek.... . .35
Opnermnnm Hals-kas, liedessgens Porkkismper. 32 sidet .10
· Lin-erstar
l)jgtek »k- Skizzek km dannke Porfattera 167 sidets.. . . .25
U. C.An(1erSe-n: Ot- to Baron-Essen 276 sjdok ........ .35
Hophip Bist-Um: -IIII(-g-UNt,» »k- amlrcs Historie-II IZCSICICL .35
Tolv Buumbachskcs Icwntzsn 129 sider .............. .15
lbsens »Ih-an(1" i Mit-di Form. 264 sider tat-d Amt-.- .50
Grundtyij Krøujlusriiti. 306 Sidek ................ .40
Islventyrklirrinot Vtsd Carl EwakL M. If Levis-Most 1—5. 1.10
Nedsissttelspa var-er kun til Nov. 1914 og Aatsllst If
Eksempliirek er begrasnspt Man tihsudes at bottillo Its-k
DANISI LUTUIRAN PUBLISUINS XXVII-,
Klub-, Nebst