Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 02, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Minder os Gewer, og at nye og ya
gte Krwstcr maatte finde sig i at
gennemgaa en nokfaa lang Prtvcs
tidJsk de fik en friuftcrndig Phde
i Vidnetncs Nackte Da cn ligncni
de Fremgonqsmaodc bar vistuok til
stmsbcss ogfaa blandt o-:s- VI Wen
»liqnende«, thi sanfte samsne Mao
de er det vol nanskeliqt at opnaa.
Dei er klett, at hvcrkcsn Stole cl
lcr Eksameu san fremlsrinqc on
Lasaptwdifant; men heller ice bli«
ver noqen en stamasdikont derived
at ban udenvidrrc sluftcr med andct
« Arbeit-c oa ask dct til sit Beneher
at reife omxring og prwdikc. En
rojfendk Evangelist cllcr Revialift,
fom hat dette Arbede til iin onestc
Bcskæftiqelfe og sit Woche-d, er ikkc
en Lkzsqprwditant f Ordrtss asldrc
Betvdnitm. Vi for-staat ogfao, at
de, sont gsr Pkasdikcgcrningen til sit
cui-sie Arbcjdcn helft kaldes Etuis
sasnsk baadc i Name o.1 Lust has os
Uden Toivl lmr en Evangelists
Gernitig sin state Votydiiing. Meu
dct er Mc den lmuaianskc Lass
mandsvikcfomhcd. Vi nedfirtter is
kc den enc Gemin fordj om vi
skriver anbefaldndc om den andro.
En quprasdikant er en Ihm-di
kant, iom hat et Vudskab im wud
at bringe sin Mcdnwnncikrr. oq sum
ikkts uden Uttoskab kan tic med det
Vudssab, Gud bar gwct hanc at
fremd-kre: ou fom dksrfor daade i
Samtale med de entom og i star
re ellet mindre Forfamxiuger as for
skellig Slags fremlmsocr dottc
Budfkab. Mcu hatt vcdvlivct at vir
te Lasamand, medeng han sanledeg
pro-bäten da bar Mc sin Loococj as
denne Prædicegerning.
De drivcs til at talc oa can iste
Jadc twi Unsre-; de Man-Weh lwor de
bar Anledning i sit Ojrm oq fin
Dienst-nah; de vandrer komer cllck
las-merk omkring, on Umstko Meinig
hedsbeslutningvr eller andre Fort-nd
sur-mer den-d Vei.
Selvislaelisg et de asturnaiac af
lwilken Tillid de vindcm ifast blandt
andre Mismc At aim- dom Wenig
hedskald er ikke nidwudigt oa der
for heller Mc sussxlign im da kun
dc de ikke indrette tworken Iid eller
Tale ein-r fin Evnc ou Gavw men
de maatte otsvc at hotagc dem, i
hvis Sold de var. Mcn dcrmed er
det ikke als-lasset at Mcsniahcden
san opmuntre on tilfkkmdr dem pack
saadan Munde sont den sclv findet
rigtig oq nottig.
Men den-s Gave pksvko ocd Ga
vtzus Bkug og bevises vcd den Jud
aaua, de macht Der er lmsdekliae
oa ketiætdigc che, pas tmilkc dcrcs
Jndflydelle san udvides til starre
Kredfe cftcthaandem out de opuaar
det herliqe at iaa dsc Kriimed Tillid.
Most at stach fis en M Disl Ams
itet, sont kaufte gived halot wills-It
fotdi ingen ønfker at sama-mu- dem
ved at nægte dem en Atti-sk, er oftc
ettMydmdc mcd Manch paa vir
sclig Stillst-.
Den egenttigcs Lasapmsdikant er
uafhæpgig af Pengmaver. Don
hat sit timelige Arbeit-e og sit Lins
otchold udenom sit trifft-läge Vidncss
kund. Dei-soc er bans Mondighed
Eisen-m bang Vidncsbykd ofte me
ke vitkfomt blandt matme Mist-ne
ster.
Lan-dumm Masnd flaar hu frit ou
ic s1snrndiqt sum der i M hole er
surmliat m d Urijunsmud n1 Ver
des-find Lq dkri tmmr dmrs
Vasrd for diskcsnmbedcn c km muc
Grnd, Te lmrcr Mpniqsnsdm M,
oq de lzsrrr Dom-H til: du drin-si- as
Dekretls Rand nl at mdms for Dem
i Mcniqbed og sivr dom« udksnfur
Menjgbed. Lilie-mathde san We
udcu Ovemrcb tmdo dem at m, nunr
dct maa crkmdccy at Nud tmr gioet
dem Vudsiob og Adam-; lusllck ish
Ian de fordre as Monds-chide at den
skal opholdp dem, tmar den ish
kmr kaldt dem. Mc» M can ven
tes, tivor dcr er fri oa leucdee Mc
niqbcd, at der baadc bliver stiegen
faadan Lasaniandsvirkfonmed, og at
der aabnes den stokt Num ou fri An
ledning. Thi am Mc stimme paa
hvekt Steh hat itoke Gav» i den-us
Netninq, bukde doq nme Krisme
have Stand og Kraft til at aftæqgc
faadanne Vidnesbyrd, som tundc
være dem til Ovbvaqelse· som hin-r
derpaa
Vi er aldeles oveobevsstc ons, at
levende Menigbedek vil askc vel i
at agte paa den apostoliasie Regel
i l. Kot-. M
»Hvad et da at qtrc »Ur-dies
Naar J kommst sammt-n, da hat
hvek af edek en Sohne, ljan hat cn
Basel-am han hat en Tale, han hat
en Udlmqgelie; lud alt sie til Ov
byggellei«
Og sei er bist Mc for mich at
fins, at dessem eite- deaue awka
like Mel alle Kristne blivcr Fiel
ferens Libyer osfoa J en Fachm
ling« , vll Mmandwirkioucheden
Man Wes bedec- thi for det ite
ste komm W I Bruq m den
rette Nest-Use M oa for M
andet kam-mer ikke en LægprEsdikant
til at ftaa san alene som et »lonc
troc« paa Prckricm hvilkct altid er
en farlin og stimme-ran Etilling.
Lad der komme lidt Liv- i Arm-f
dist, og dot oil arm bedrc mod os !
alle Rctningcrl«
Ost-org -3vcrdrtkp.
CJIkdfeudt af A. J. Talmn
- --.--o-ss
. Den ietviste zeltsoloaL
Da Litrigetne kaitede Fejdehands
flen til Seel-erne, inu- de sikkekt ow
ret fnldt paa det rene med, at de
vilde komme til at staa ones-for en
Moditander, hvig Kraft trods hans
nnmeriste Undeklegenhed ikke niaatte
iiiiderntirderes. Det er Balknnkkiges
ne, der link belasrt Østrig idni det
vorige Europa dekdni, og det aner
kendes nn as alle Landes Militasrs
Antoriteter. En idrlieiwasrende en
gele Officin-, der iom Minister-e
fpondent link fet otte forilellige Nas
tionek i Kamp, da sont ledlagede
Serbekne under Vollnnlrigene, stri
vek fouledes om den lerbifte Soldat:
Hund angaar Jnfanteriet, der no
tnrlizwis er den ferdisle Hirn Ho
vedbestanddeL freiiidydek der sig for
Zerliien en Rielle gilnitiae Fort-d
fietiiiiiqek. Den serbiile Heer er lie
vedfagelig en Bondeliæk og bar alle
en faadcms Lnsi on Stmmefider.
Mondscaliet er lraitint on delitaln
i leaenilia Henfeendm det et feist
ou niodimndssdimtiat on i Stand til
at kiidliolde alle Sahn on Lidelser.
allen-de lijennne im er de aode Zink
tet, on dereiJ Eimer i denne Hen
seende ndnikles natnrligvis godt i
Tienestetisden. Red- Parnder ask de
ierbifle Regimenter itle oltid no
aen god Figur-: men i Krisen er
Serberne førfte Klasses Soldaten
da der-es MakelisPrcrsmtioner er
)keiit nd fokbavlende.
i De satte ganer viit ilke March
iRekordek for en enkelt Dag; nien
ideres imnlede Priestation fortjenek
lden til-feste Anerkendelse zka den
iDmp da de fekiteszortrapper over
»lkked den fiendtlige Gut-nie til Sa
lonifi on Monaitir iiaqedeo, tilbages
lande de iekbifle Tropper i tre Uaer
geilnemlnitlin 22 Kilometer oni Da
gen, Heiles da Kimipdnxie niedreai
siede. Det er en Pia-station, lom en
dner Hast kunde viere itdlt af, on
den er i dette Tilieelde san nieset
mere beiiiidkiiigeisierdia. sdin der
naa den itørite Dei as Vejen ikle vak·
Hekuba-let til Dispositions til Eiter
iendelie di chnedsinidler og Am
nmnition. Trovpetne maatte des
ndeik makklieke ad slet holdte Vejiy
da Vejtet dar nie-set nannitiqt med
-Zne, Js dg meaet siasrke RemiilnL
General Jnnkotvitsch der oqicm nn
i Krisen med Lin-in sknl baue en
Fipkeritillinm ist-te Z. Arme-komd
nenne-n de bilde, nnejionnne og til
ineede KomdaalisBieme, oder lwils
le man liidtil aldrig lmode vovet at
iøre lamlede Treppe-messen Tet dar
et Kunstsmfle, fom man nansleligt
iinder ndget Zisdeitnlle til i liele
Kkigslyiftorien Rade Serbekne lim
de sitt-e det, var Gesunden fes-it og
iremmeit den, at de ierbiike Solda
tet er longt mere fordkinziszlsfe med
Mfyn til Fordlejninq da Ernasring
end andre entdeceiite Soldaten De
more-berede- oq kasmpede i Time da
Ugek nden at lau andet at lpise end
tsrt Brod, on deted zkenmmrcli
kunde fdkeekes suec-ft, fordi deree
Marcdvrwstatidnek ldin Folge derai
ncfr uaflmsnaige as Proviantlolon-»
net-ne.
Endequ er den schiffe Zumut
nforli,un·11,1 tappt-K Ist cr- Tom
um Mese Full uxwrlmmsdcx Este er
bang-c for negat. Te kmr nndcrz
Valfcmkriacsms ·;1k-1umitfksrt Frouts
inme fka sssldcnd san umalc siq
mod Japaneer stsmkfcitc ou dkii
friska Armule under Krmrn mod
Russland. Ved Votmni Planiw
Passe-i vod Puls-u lwot Tom-km
hcwde tagct m smer Stint-m wo ou
Osi og belpcrsscde det san-on- Vierg
pas, ttasngtc bot srkbiske Jusanteri
udcn noqu sum Mit llndcrfwttclfc
af «A1rtillcsri from links i Fromm
Ilattcde up ad Klivpovawc, im lwiø
Top Forsvnrerne rnlledc ftorc Stett
nod over dom, og iudtoq tin-d blan
ke Vaaben en Stillina, der vor for
svaret of 30 tnrkiskc Vataillomsk,
OOO
Fu Noth Dakota Krebs.
Nord Dakota Krebs afholdt sit
Foraarsmm i Dom-Mu- Mmiancd
ved West-hy, N. Dak. (Paft. C. C
Mengeko Kalt-) i Vogt-ne fra 25.—
28. Juni.
Et sit-Irdi- Regnveit Frcdag og
Ssndaq under Mode-f Mord-Z at det
var mindre being-list at fast-des
mellem Kirken og Hjemmene, men,
me man fau, hoc-codes Sei-bin paa
Rat-ferne hcev ovliveh var der me
ke Grund til Tat oq Pris end til
Mut ca Mage. Ost er fiel-dont
man hoc-er Folk clage over for me
gen Regn i N. Dakota
En zorretninqsmaud i Westby
fast-e, at Danevillc Mestigheds nyc
Kirtc er en Pkyd for helc Bettle
iucutct. Dei er den ogiua, dsn er
lmadc rummclig og samt- Det kau
kkfc sich out jaa nast alle Hjemtch
der ude end-tu. Meu det er den ret
te ercn, Guds Hus sprit. Horch
fu«-mer Israel-J Falk meint-ein«
Prof Haggajx »Er der Tid for edctk
at do i edier wuchsde Hase-, medcng
dem- Hus txt-nimm er todt-:
Oiirken or hygget 1 gen-rentiert
Spidesbueftib Bæggcnc er sumkt de
korcredc, og Ordcnc ,,He1liget Hek
ren« mutet mcd fturc Vogstcwek
over Kot-darein Taarnot hat ct højt
slangt Epir mcd Korss paa Lappen-.
Tor er sit-Um under bete Hirt-ein
mcd Kskken under Konst. Tor er
indlagt »Oui« air sammt-« og Gass
lnslysning. Tot cui-sie der under
Krebs-macht manglcdr i smtenszs
Fuldjmsndimwrclse, var zum-atmet,
dcst unt itkc kommen i Tij til Mo
det og Jndvielfcn. Rom fitxrjt ct Par
Ugck estcr Krebs-noch
Kredsmsdct aabucdcs Iorsdag
Fokmiddaa den 25. Post. J. J. Mid
sig tjcntc for Alten-I og Post J.
K. seiest-n ljoldt Aabnjngstale.
Toksdag Eftermiddag blcv Em
net: meon i Forhold til Guds
Forjasttclfeh iudledct af Pastor E.
R. Andersen og drreftcr drøftct
Der fortfattests mcd Irr-steifen as
dem- Emcus Fromm Forticiddag. Fre:
daa Eftcrmiddag unldt Pasmr J.
G. V. Magnusfcn en fort Pr«1«ditisn,
two-kostet Ein-ret: ,,Hvori bestaak
den Forandrinky fom ftcr ttusd Mon
ncstct i Osti.1n-ndulfcn«, blev ind1c·
det af Pafwr E. E. Riclson og N.
Tantsfoo. Tcttc Emnc blcv drøftcd
Lørdag Jena«-dde wrdaq Eftcri
middcm var der Alter-gang. Pnftor
FU. H. stllcr fra Blau-, Nebr»
Jlwidt Skkiftctasp og tjentc for Al
"tcrct. Smtdag Formiddag prasdikedcs
IZamfundcts Forum-Id. Paswk G.
V. Eltriftianfem og induicsdc Metqu
hedrns ich stärkt-. Om Eftekmiddui
you vak» der Ungdosnsmsch twor
Paftor L. H. stller og E. R. An
dcrfcu prcrdisede. Qm Aftcncn Flut
nitmstnsdc, book Pastor G. B. Chri
stianfen taltc forst out der rem
Mjsimugsism densftcsr var der steck-«
sont kalte fort.
Eu as Herrn-nd Venncr joade ord
m Lottiqhed oftcsr Mssded at fanden
nc Moder lmrtc misd til Losmmftws
ne i Rom-guckle her owe.
Nord Dakota Mkcdses Utmdomss
for-bund aflwldt fitscarsmsdc i Brot«
fort Mcnmkusd ocd Eidam Monta
na, i Damen-c fra in. til I:Z. Juli.
Ema-lieu blev genomm: E. R.
Andcrfcu Fort-tand, C. E. Niclskkn
Nasstfornmnd, Thonms Jener Sc
krerwk km Watte-r Camp, Lasset-en
Forbundrt under-holder en Em
dmm Kammmum vaa Mission-Mo
lcn i Japan. Past. Wittwe-r strich
om to Studenten sum lwddcr Ka
ntananta, ved Mc, Willen of dem
dct cr, vort Foerka widest-holden
Hatt bar indtil i Am- famst 875
Undckfunthlse om Aarot, ital for
Frcnntidcu have Pisa-Zu Alle var
rniqc om at ndcs hanc den forsgodc
Undckfnntelsc og beboldis Kasus-ya
ma fom Fotbiindcts eqcn Missionask
Postar Dasnssoo bar ist-las Be
fluming im Krebs-siedet sidfte Ef
teraar bmtmdi cn Mission udc i
Rost Ulkonmna Dct seines-, at Kred
fcn vjl anfasms on Mission-somit
der udc i en nasr Fkomtid For-bun
dct bestunddc at nde TH af, kwad
der var i hassen l. Aug. dotte Aar,
til den-w Mission. Det blinkt- oms
Iring stim, Forbtcncht oder i Aarsp
Paduer P Christmnicm An
dulmn, Ja» sont ma Jndlsndelfis
km Forbundetcs Zion-tsc- oq Dcltoa
i den opbnwclmc Tcl as Moder
Eiter Mødet i Vkorson holdt han,
samtnen nusd forstcslligc af Kred
fcngs Prasstrr. Mode i folgende Mo
nialwdisn Tone Balle-o, Daiusville.
Nazareth Tristimtis, Vetbanity
Verblehcma Ebonczcr oa Zions-.
Vct nat klan- Toner« der lød oed
ding Moder-; oi banden at noglc
af vokt unqc Mandsiab bar Von
disse- Tomsk halt-does, at de vil fras
de ind i Jesu Krisis Hast oa own
nusd at kasume for tmus Saa.
Tot or farstc Natur, ni bar haft
m Vnrst til at aøns un saadan Rei
se i Modme mcn dct bliwr nasmsssc
dcu sidfte.
J August Manns-d bojøqtc Pair.
E. R. Andctfen Meniabcdome ved
Standard, Calaarn og Dicffom Al
bekta, Cum-da
Post-It J, G. V. Mast-missen stot
trde i Juni Manne-d fra Messen
Alberta, twd til Flaktom N. Dak.
DicHonMaldet bei-jenes foreltbig a!
Pan J. E. Gundersm «
Direktion-n for Brot-sen Dsjfkole
bar tat-bei Mist T. E. Meler
s
Præft ved Zion-;- Menighed, N
Mk» til Fokftander for Brorien
Hsjfkole for det kommende Stole
aar. Han ital betjene sin Mcsnighed
sasntidig. Hvis Paftor Ntclscn ikke
tagt-r nnod Kalt-UT bin-er man
not nød ttl at lade Stolen Unsre lut
tct i Vintcr.
En Jndcetnisfimtnsp Muttlncfcm
fra Nord Zlesvig kann til Renmarci
Egncn for en Maunedsi Ttd fide-L
Da lian paa Grund nf migcn im
M reife bien- forcløan Our lmn lo
wt at tago Ophold nun Bkoricn
Stole i Vintcr og vifma Pastor
Nielscn paa forfkellige Monden yvis
Nie-lieu kommcr til nt fort-sum Sko
len.
Den 13. September holder Post.
Futdjig Afikedgptasditcn j Trinitas
tisz Wenigstde og reist-c saa til sit
nyc Malo i Vrootlyn, N. Y. Rini
tatisJ Mcnighed hat knldct Paftor
M. Matthiefcn, Dannmrkv Wiss.
A.
Fra Lauten-, New York.
Man inter, at der nlttd ital de
nmtdeiz med Vefr og thd - — og lud
gan, det er jo noget as det skønnefte
her. Vi har et dejligt Klnna Vi nar
i den sldfte Tid haft ljdt for tnegen
Renn. men det nma vl Iso itte kluge
oder finer de, og san kluger di ikke
Zent lvleo det Roman en sent lmr
det wirket lnsle Sonnneren, og er
dn endnnz ni er itke nett ntsrdiac
med nor Hamen-Jst inn det er sent-,
inen til Irods for alt dette nnr det
don met-et et godt Aar. Endnn gam
nore dlreatnrer i det dejlmfte gran·
ne Mut-Cz sum otn del endnn var
Roman Vore Havefaqer er saasris
ske snn vi lmt spife annt on den
Slagsz Ting endnn. Alle Bat-r on
Frngtek er nn i deresz snlde Flor-,
san vi nat det godt her i nor deiljge
Tal. Priferne er ogsna zwde naa
alle Ting, saa nj bar ikle det, den
linner en Klage — Knn over os fele
Tet- uat en Mand, sont ffreu for
en Tid fide-n i en of vore Aoifer omi
« set underline, at Dnnfkerne un
var ned at danne en Moloni i en
as Landets meft hemmte Gmel Ja
det et ket, oi vor nu her, lmok den
bewinte Digter Eooper gäl med sitt
Hund, on lnsor Jolm Eleeper han
de fin Wollt-, oa net part en as note
Moder staut lmnsJ Mindest-eine »Ger,
lwor de Infindek af rinr oq store
Falk sauer hen for nt finde et Zum
tneronlwld oed note fine Zøer og
note dejline stunk-. Jo net-, det er
nn en Virteliglnsd, et et Settlentent
af Tonika De fleste er kommen fra
Best, sont vi ja tnlder det, men det
inener jo dog fm de tnidterfte Sta
ter. Nassten alle, sont er ber, er kont
fra Nebr» Iowa on Mismesotn. Ln
der konnt-er flere on flete. Vi er
nn flere Hundrede Tnnske paa en
Radinsz at « Mil fkn vor dejline
lllle Vn Lamms-, on unt oi knnde
feunlecs om nonet, san lnnde vi end
dn more pro-Iet, nsen dec er jo ikle
fna let at fmuleszs on- en faslles Mer—
nina as nonen Art. Kunde vi fmns
leg- ont et Mejetisfwretagenda Men
oi ntmmlek en Mand, en Mein-ist«
sont lmk Mod on Tnntighed til at
begynde et iaadant ForemgendeMen
Meiekiet ligqek her on venter tmn
Monden En Vrnnissurenlng nilde
Unsre noget stott, nien bvem knn
san-le os ont den Zag? Hande di
enddn en and ,,-Eturelecper«, sont
ollde komme on time en fnadan Ting
op? tln de nat for ask-, sum tun-mer
Vest sm, en fast tenet Munde nt
dktve Handel nan. Vj tun ikke set-Izu
anr on Æn til tun- Mkosekinmnd
ofn Und knig med det fmnnte iinet
Der-sont der er en Mund iblandt us,
lom Innde have Lust til at vide no
net om en efter min Mening færdes
les aod Anledning, sont jeg ved om,
laa vil im personlia give de Oplnss
nimm-, iea har, on sastte vedkotns
snende i Forbindelfe med Saslaerept
Sau er det io ganlte neun-lind
atdette der-ges i Ton-L oqfaa det
fest itriner ber. «anf- siger dul«
sit-ev en Mand, Jaa ntange Dan
Itcy ia vist«. Jeq vil nn give et lille
Jndblik i, hvordan det set ub her
l Dag.
For en Z- s-i Umsr siden sin min
Bruder-s Sau Laune Ufkkegaard fm
Sisonk Eim oa faa sia lidt om, kob
ke faa et »du-J her i Buon, est dejliat
We Ofisnk oxj san kobtr han sia
imij en Auto km sum tm nd at so
un Tcl as do Forum som er til
Zum km Leie. Don or en Mund
med Fortettiistasfatw, og ban bar
allen-de Muan flm til Rotte mod
at fna et sie-m Der kam en Mond
Im Jowm ou lmn kobw ftrnfs en
Jud Form ou billias fandele dot
or da noaet holt andtst end at aaa
Even ou ,.mtto« Form i Iowa. th
bar im for-spat scm lasnae —- oa Im
dct auch Estdeliq kom des en Mund
’) Jfthe fenere Meddelelfe bar
Post Meler sagst imod dette Kalb.
« Md
fra Upland, Nebr» og han købte
ogfaa, spread han gik thut. Hatt fik
sikkert ogsaa en god Farm og be
talte lidt over 40 Dollars for lwer
»Am-. Men lpan kommer til at bo
dejligt her läge ved Poe-L Der er
des-»den for Tiden Z andre, sum ser
fxg om efter Zaum-, de to er Im
Jowm den tkedie er fra Pertii Am
don, km i Aftesd kouI nok en dmN
Mund sur at finde et Hieni. Eaadaix
atmr del nu, ou saa kml enlkrser is
se, at det ssmrt san lobe ou, nuer
sont Regel en daan Familie lmr en
større euer. mindre theflokJ og
de fieste af dem, der lmr vieret her
og hebt, bar fta 5——7 Born. Der
fom de balve af dem, fom lmr stre
vet oni at komme, kommen ja san
vil det da ikke Date lustige, for oi
er dobbelt faa mange, som oi nu
er. Der bar i den Tid, jeg bar mis
ret her, kun vawet to, sont ikke kob
ite, naak de havde fet paa Farmene
Da san var de i Grunde-n bunde
til et eller cmdet paa et andet Sted
ou de bar da aivet vor Eqn et aodt
Lon. .
ist-r or tm on ualmiiidolig god
Anlodning til, im i dttto Eftoraar
at faa Farmo oa dot bando til Loio
og til Kalis, og iimimo lan who-J
nkod dotto Aar-I Heft i Lado ollor
paa Marion. Nim, dot nma vi so
liaosaa vol tilsma —— dot or gaaol
op, ou dot vil gaa ou; tlii so floro
dor kommt-r im Visit, dois liøioro
gam- dot op« Tor or sao Aulisdnini
got-, sont konnnor ozi »Um-« og smi
oidt im tun so, san lsar L. Kirlls
mmrd im paa sin Listo on liol Flka
ai Tiiiq, sont dot or on Stank um
dot ilko skuldo loimiio Dort Folk til
Usodlc
Nan, In man qodt toivlo, mon du
kundi- da baro prøoo Wo at komme
lior ou fo, og saa kundo vi doki not
faa dig ooorbovist ani, at dot or
sandt alliqovol til Trodci for Tvilil
Runde vi dog bar-o lautlos i Kir
kon oni Guts Ord og Sakramente-sc
mon at og nos. Vi sanilois i stirtom
on dot.ouddc1 lioor Zøiidag, og dot
baudo i Søndagsskolo ou til wild-J
tjoiiosto, og oi hat llngdomsmødo
livor Tirsdag, men dot or ikko lot
at samlc allo dor. Og dot or ikko
for at klagt-, moii Pan on Familie
mor, saa or ltok mng sum bar til
liørt on Monigliod liok i Landot Sau
oi liak i Nnmdon kim Grund til at
oasro alado vod, at anglo vil kom
mo og tut-ro mod, og vi lsar onddci
on ikko saa lillo Flot, sont koinnior
lile Sondagt mon. dot bodsto for
niiu or doq, at oi isorlodon Zøiidcm
tundo lian vor forstc Altorgang.
Tot or for mig nltid on Bogiwiiliod.
Rau, Hist-icon skal lilwo Tat for
bot vil san Wahl-, at lmn solo
vil søko sin Zog oidoro ou last-o osI
at gile lmm Ærom saa vil vol ou
sim don Tag kommt-, da ni kan iaa
ot dmisk litudszlmst og on dunst« lu
tborsl LIEoiiialiod i Lamon-L Now
York
Sau do kirrtigsio Hilft-nor til allo
Vomior im us tma dotto Itod: mon
ioki malt iøjo til: J man tm ikko
micstro ask-, mon J man tommo at
bossqc o-:s, oq vi nil prøuo pim at
lsiasliso til, saa J tan faa ot Hioni
iblmidt vis, og dot saa billigt som
nntliqt
Ebers Von A. K i r k og a a r d
Les Maske til
vste nye Konsitmandbibler.
For at ncødks Kramst om cu nogcst
mqu Vilnsl til Alkcllompris sont
Uonfirnmtioncskmms lmr vi ladet
Insmstjllc følgende to Numrc i spr
ciksl for osJ ndført Jndbinding: —«
Nr. 21——A. Den almindclige Kon
fjrnmndbibel i Lonmwfornmt. —
Epcscicl Jndbindinq i fint, bsijei
ligt Ehargin mcd Guldsnit. —
Pris PHO.
Nr. 2sl——B. Summe fom Nr. 24-—
A. men med runde Dis-mer
Pris 81.60.
Vogae disse Biblcr er as det dan
scc Vibelsclskabs Udgavek, og med
dct no Trstamente i ny Ovcrscettelfe.
Den, der har set disfe Bibler, vil
unsre enig med os i, at de fætligt
mncr fig til Gavcbtger.
Navn paafwites i Guld for 20
Conts ckstm Navn og Dato 30
Gent-?
Dan. Luth. Publ. Haufe,
R. P. Mndfeui Sktister.
Folgende Skriftek af Past. N
V. Madfcn er nu attet paa Lager
cftcr for en Tid at have værct ad
folgt hos os:
Paul .. .· .. .20
«Paa Flugt .. .20
Ole .. .. ·. .20
Gud kan .. .· .40
DusandagtsbÆ ib. CAN
» med . Guldfnit 2.4s
Das-in LUS. subt, posse.
Katatog kok 1914—15
tilgt-nd« frid pai- Porlqngpndks »F
«-i.inser Furisspocsirsssa »gut«-s gest-ne
DANA cOLLEGE
Blsits, Nebraskth
Just received
WÄLLACB MBMORIAL BDlTXON
Ben Hur
A sink- uew Hiitissn us this grssat Muk in
substautiai clsith ein-er with illustrations »i«
the principal Use-Ins »f· the stury un 1"l3· teure-s
tnd Cuv·«r. Witls purtrait of Authmc 560
page-S. Full lihmry size Wir-Er print Onk
pkice now only 75(.-s-1its pustpaid.
Danish Luth. Publ. Konse,
Bleir. Nebr.
sm- De abbonnetet pas
NORDlslc
MisleNsTleslchFT
Det bringet dygtige og jntksressantc Rkildringek km Mis
siousmmskeo, samt tidsmnsssige lndl:1-g. Akhandlinger og At·
tjkler as Interesse for allo- Vksnner af den zsdre Mission.
skrjftet ndkoktmer EIN-runden Manne-d med et Hiksfte pas
mjndst IF Juli Hist Einst-r i Ammsjka 8100 per Aar-gnug i
Forskuck
Anrgangen 19151 for-»beg» komplet og lcan fass set es
soljdt jxnlhnmlpt for 81.50.
Freveln-»M- sendes frjt pas Por
mugenda
DAlell LIMI. PUBL. HOUSE,
sLAllL NEM.
Kommission-IT ful« Ä Ins-rij
Staer Piggos
P.A.,SZAICK
Ists-out
TITYHU can
savje slso
B By f.
yytn ·
Direc
from Our
kackory
30 DAYSYFR « IR"IAI.«"Y0«««
» »», , ow-( Honc
You mn lmn n l-· nnliful Fl -·u·«l( kslinm in your mm lmmp for M clnvs frw tklsl
without paying any-Wink m ailvimkp All u« ;1—l( i— thut »wu· will siluy upon, uscs
psIHl fis-I Hi. — ;- .» is s-.1 u is us It. it Ili·- · Is-! m thut s«-«.··. nsu slis Inst llsul it Um
IHLHth Upislm —u-·-i«—t hin-il zussl :-·.--»l , .-.·.- in ·-··:) uiu llml nsu lmw onst
—·«n im llns unin- ). jun .- s- isI lss s! M .l. t« s«ls! il ls·-·lx. stsssl un nill in Ums-N
·w·s-11.p««x III-— n- sklxs l-«lll pay-, Inill is U inlc l sum s. .n l ns.slu-1.(·u)·1 Wlth Jou,
tll’ Ill·«!t- l- Isn — il l
sue 3150.00 or Mai-e
Wo ship dirs-est m you krsssn nur ins-long at
pkloee tlmt Inn- yssn usw«-mi- ssf sitz-«- sm i« ji«
post ol you- »in-Im U-- must-um« t» tun-last
you I Instit-r IIlsmo for Uns mnntsy Unm wn um
secure-. glitt-whom You ur-« owns-il us ris« iran
s uttssscstury smset com-J Jurist-to liij stack
plum.
Ediy Pay-sent
You km- no mli unmi. Inst Ists-I sc ckqs
pk »M, zw- »in lssgin WAan on ths los
(»-t. pas-sont Osrtns Hast- susksxckstml by I Ilsw
nsssusxfmsmissr. The-v- anm site »ka to
guts wus- (-nm-i-nlC-m-.o. sml »von kam huy s plm
M- xmk han«-, without mlssins tm- ww.
Zssfesk caaksatee
Evcsry starr-It Piani- i- »Har
.u-Is-s-sl fut- cå war-. m-;
IHJYUUIII Impz hinl. «f il Ih«
rispmJliun us un r-l(l-«--l-II
lind-sil- ktsfipnnsdsili Nun-s hausi
lt tin-an- wluu it -:.4»a.
skkes Music Leuen
To swky Durch-usw us sum-sc
Haar-, wo cis-e Inse 50 music
list-ons, in »m- ok this bis-i
III-W schadl- ln Nil-Jaso
Iou take the-s Its-was in your
m vom-. oy mil.
Zad Hand Zargains
xs s.. « . k«- »k« --n lssml o
l-« »in-it Is sp sl s-( ml hats-Z III-mis
«I .Z! -I«s:· Ins-l Ii 1.is-· fu«-« it- ex
-·I .--» r « .s- !- !--’ Wink-«- mJ
Pay-so I’..-«1is.s.
Knab-s .............Qläs.cd
steinwsy Oft-do
Ema-ou Ists-N
Kimhsll ssdv
sum-le USE-c
Soml sm- ouk latsc second-html
hakt-la list
·
state-If Playckskmsosl
sxs ---; 1-1-»-..- ish-« « H-- s« -·
hu« s, .-,i ,«-)s to »I«-t.«u«.
Xsu w H los slsslisslusth IIM
III-« » » steplusdrts Itp·l(«-ilsc«
fis-I mq is« tin-u- Musikle
ftt-Ir-:ms-HH. innl DIE-used Ilth
uuk Vssky lua print-m
catalosac Ins
Stsnil tolny su- svuk M
bonutilully lllustrstoä M
lugue which drei-Trost s W
stammt us im tat sit-no
sammt-two- klts W.
Ip. A. sTARclc PlANO c0.,14oo stack Möhlin-, cbkcssqsllhl