Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 26, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    soc-s- o- -·- o-—m-- -
W
änderjzst md
- MU--«·--·-s—--—:
·:- Endnu Demn- Gang fer oi os i
Stand til at kunnc vmsddclc lidt sm
Studetjnlland og lidt fm wkasnscut
Ren da Barte-rac- mod Zyd or luf
kedc, er der rimeligt at vi euer-J if
ke vil Mir-k- i Stand til It nusddclsc
fta die-se Kanten san law-us Euro
paktigcsn san-c
Fremgaag. Jslq.1k-lcsar.11u im
Ziel er der i Nordslch uig i leriä
Kyotml aaact R Ei endonyne m en
thdi of 470«-,000 Mark km Ianfkc
Hasndcr over pas mka
J femme Tidsrum er äundlsrrjd.
m mfke Ejendommc til c: Ida-Hi
as TRIij Mark quakst euer ma
danske Horndet
Protest-Id- tuod Tvangspolitikss
kei. J Tinglcv hat vasret holdt et l
of den tyfke Fredsforenings For
Wd. Pastet- Zmits i Voddcr ind
narslet Mede, paa hvilkct vedtos
ges en Resolution, bvori man udtas
let sin dodeste Beklagelfe over. at
der i disn nordssesvigskc Kamp kun
ne faslchs Tommc sont dem, der1
frcmkom vaa Den tnskc Forenjngstis
Aarsmpde fokleden· Hut-m der pil
pasaftam at oi staat ovetfor et sa-!
beut Lsprør mod Regt-ringen kenders
ikke Nordslesvigs Befolknina, hol-«
let jkke den danfkkc Tel. Vi fortan J
gkt at man lckgger fig cftek Band-J
hed og Ridderliglnsd i Komm-w
C- M III-samt am den sue
M i RitMessig. J dist of den
sp syst-e Rigsdagsmand, Fr. Isiaumanm
Edgjvne Tidsskrift »Die DREI stri
ver For-satteer W. Heile om de fid
ka Begiwttbedct i Nordslesvig bl.
fass
-F0r-2msvcs spat-get man sig sehs»
lwnd Martinqu eqcntljg her III
Fotumul med saadmmc Ist-holds
tegler, lworaf kun sanatiskc Evasr
men- i bestes Ufornuft san losm- fis
Ulfredsftillelsc for den-J Hab Tror
da virkclig et Ade-Messe der endnn
ille bat tobt sit roligc Worum-, at
f. Eiss. Tjenritefolkcnc, son- man
dtivcr ud as del-eg- Pladfeh euer
Bindi-me bvcm man fromm-r den
san tvingendks nsdoendiae Arbeits-Js
ktaft. denn-d blinkt giort Hm donskcs
til tyfke Patriotcsrk Kun INDE
fjcele, der tjcnfwillig boior sig
for mer tmiiskc Magr, san bissi
Menneftrr haabe at vinde ved on
f fandan Voldss oq Naalestikszpoljth
Odem der endnu blot bar en Nuift
af Nationakfslclse og personle
f Stolthed i fit Hjcktch mag« dog sing
jspßg felv, at Toskerbad og ogcst Dan
Mods mag unsre den notoring
de siedelig notwendige Folge
In Grause-. Ermatten-Ha til
Kr. ngl.). Vamdrup, 5 August
Der et mange, sont i dissc Tage dra
: per et Leuelsens Zuk, naak Noah-It
.,;Mrup« Inder fta Togpersonw
Iet
Sselsp den mässier Enkekejserinde
M det for-leben Dag, da hun
M kommen Fadenfor Zysklands
Mk og pag Bamdkup Beweger
IF den ftkstr dasser Blomsterbuiet
M.
Ke mindre Gliede stod der at
lasse i Aicklgteme paa det stock zsks
ge, dck kedsagede det kussifkc Ge
sendtskab, der femme Das kom
igeanem med egcn Pape og alt Til
behar.
Fleke Tkkfindc Flvgtninge er i
disfr Dazu- passeret But-n. Rup
fete, Engkændekc, Franskmasud ja
felv Toll-etc hat fest Nord paa, for
uden de manng Tonika der or nd
viste fra Zondcrjylland
Hovcdkulds bar mangc maattet
forlade Hjem og Fortetning. Zom
glubende Uer hat de kostet fig over
den Mad og de Drittens-wen som
Nest-meaer og Bagcrbutikker lmr
kumust Durste-re Jsckk de russisko
Flygtninge hat vætcst vanskelige at
tilfredstille.
I
l
(
For mange bavdV der »Ja-tot umn
lim at faa nogct at spife paa Rei-«
sen mod Nord. «
Eclv Pcnge bar man nasgtci at«
modtaasc We Vojcn op grauem Tosk
land. :
J Wanken i Vamdrup bar de til
rcjsknde i dissfp Tage faaet vekslct
mango Tnsindcs Kronen-.
Menge L og L Klasse-;- reife-two
or Mo kommen sterbende med deres
ftorc Haandkujfertm sont de ikke
Gaddo kunnet saa indfkrovni-.
Jernbancprrsonacht her bar prak
ftcket Vidundere of Akbejdc i disscs
Daqu Med nsvckkket Elskvasrdigs
Lied kmr des taget sig as mangc til
reisende.
Mangk gkibende Sei-nor blco man
Viduc til. Der var mangks as di
Frmmscde, sum »Im-d as Masdc over
at ncrrc naaet Jud over Tanmakks
Grcenscr.
Eh Frankfmand fastedc fig vaa
Knas ma Verm-Im og tokkede Gub,
jordi van var naaet ind i et visnligT
findet Latle
Nu er der tun to daglige Zog.
der bar ksotbindclfe mod Zod, men
öngsteslsc fuldcr mangc Hjem boade
Nord oq Syd for Grwniem ikke
minde for dem, disk fkalVSyd paa
og gjre Tjenesfe fom tyske Soldaten
Den tyste Landstorm Lager jo al
Ie med, som ikke er over 45 Aar-.
ngaa «til dem maa Binnde yde
sit Kontingent af herboende Sin
deriydcr, der et tyske Undetsaattet.
J Akten er den sitfte Afdeling
dasjer Soldater kmnmen her til
Vamdtup for yderligerc at sitts
Gut-nickt
Der et udstedt insng Fort-nd mod
Udskkknkaing af Spiritus til Solda
kecke
Hedningemisfnneu og
»Fabri- i Europa.
»Ur-pi. Gan-n 1 »Kr. szbl.«).
Ton mropasjsfc Urka der i dem
Lieblif Turm-r alle »Es-nd i Wes-mol
fc, tmr trurt las-Hin us. Der or Em
forffiylliq Zide gjon c: start Arbei
dc for at Hut-hindre euer dog at fkydcs
Tidszsmmftct for dcns Udbrud nd
saa Ist-ums som amtng
Tor or blcsvcu site-vest, talt og ar- -
beider for Irr-den as de forskelligfto
Mcnikestet ug as de forskelligfte Ve
imsggrunde Ogsaa fra Missionss
vemkeknes Entsspunkt er Tusker om
Frieden blevet draget frem, og det
Lf
allen-de fi April 1912 as den vo
kendte Professor David S. Cairusjs
fka Abcrdecn i International Re
oicw of Mission-i
Professoren Dem-r for-it dau, at
trods alle Krigskssftet set den bed
ste Tel af bnade der msse og cnascls
sie Falk Hart kämen-:- Srmd og mi
gcns Ondskab, den okonomiikcs Ru
in. der trat-r faaoel den feirendc
fmn den besessede den politika ogz
sociale Tilbaqczmng. den Uendcligs
ved as nimm-stetig Angst og Nod og
den Korallen-wes Brutalifatiou. der
oil dlioe Folge-It Og han gam
dmsstet over til at uaaoife den nim
re Stadt-, M etjwmriskjikig vjl ma
fsre den protestantissc Werde-nd At
bisjde for Hedningrwissimk
Det, der kakaktctiferisde Com
burghssKoufekcncen, Var Estst as alt
del-es dnbe Ovcrbevisning om, at of
kan virkeliggsrc Guds Kongdiankm
»at vi alle fkal blive eck. Her-i in
desluttegs selvfslgelig Taufe-n om
Gud sont alles Inder og Kräften
dommen som hcle Menmssseilawcns
stelle-I- Religinn. Tet et klan, at
Enhedstonkekncs forst og fromme-ff
knaa kmlisekcss indensor fclvc Rei
ftå Kirkey da at Momlede maa sc
Tilftedcsværelfen as den nolinindclsg
gunfttms Besting zil at bring-e de
Vaagnendc Hedninaekolk Kriswndomi
men just nu. Lade-r den denn-s
gaa sig fort-L Lan Resultatet blive
on Materialisatimi, en See-nimm
as Jdeolcrne for bete Muneifcslckgs
ten. i Siedet for, at den jedes- ind
i et kigcre og bsicre oundcsljgt Liv.
Men famädig med, m disfe En
hedsthkck staat dybcke ag Taster-se
Nod indcsnsok de twmdes Kreis-H
er der kaum-et csn sitt-te Fare fu«-.
at der ital danne fig Hohn-e Kleid-T
mellem de kristnc Marions-h end man
hat vætcst Vidne til inwiten et
Hundkede Aar-. Overfok dem staat
vi med angstsuld Bæven oa Isar
msth Willen Jndflndelfc den-e vol
vil fna vaa die-se Jdealcr. Mut-J
andre set paa, bvjllisn Vemdning
alt dem vil san for Europa-:- Ewi
lisation og volitisi Jst-entgang« mag
oi se vidckc frem, se paa, tmilkcn
Bemdnitm en entopasifk Kkig vix
faa for Guds Mai-. Vi bar i Vir
ktsliglnsdtsn Mc dacxnet us det kom
Sonspth drt Inn-Imme sum Di
swkien scmskc vil cum til, thir- Di
ikke set det under den-w Sonst-in
tel. Tot. det i Bitte-liabide dreier
sig om, er ikke de vielslikkislige na
tionale Interessen mcn om Kinn
ital fasse sit masgtiqe Lod i Vægti
steckten for en annle Materialie
me, om Indiens taugt-ariqu Fad
felsveer sfal ihm-c en Tw Livcm
der ek daunet ud as der Falls ke
ligisfe Liv, om de ucivitiserede Fol
fellag i de twviske Egms ital bljogs
mmdue for Mksms cllck Jstan1.
Tot spillet jagen Rolle, at fun
faa end-m dar set Dem-: der vcdkonp
met bog over Hat-adeka as Mennes
skeilægtcsnci Tit-beste Vchæm En
twer, der sendet noget til Vetdeusz
histotieii. Ded, at et Falls Neligjonj
et det; mægtigste Dribkraft baudcss
til godt og ondt. Der est der-for
Mitt, at en Sting euer Talen as
de religitse Ast-Esset bos den cru
Halvdel af Nennrikeslægten abfos
tut mag sve den stsrste Jadklvdeiie
F- .
—
specially selected Bibles to Heer Eveky Neeck
AUZRMAN MAMDAKV VERSION
THE AUERICÄN sfÄIDAID ts th- hsst Lunis-Linn ol the sei-spinnt Ins is used
by all colleiosk sammle sible fis-Mai scheel-. m les-sing sehnt-n und Mut-ter
Mnis it «kaast th- plsla mäk tue-sc elassly into must with Un ones thouxm of
the kecke-l Mut-I tin-I say othsk version mi- cmsksnc tu chrisnndom "
We denn Irr-W sich th- publishiki es Ih- Iollcvlsss slhlcs speciilly selected by u
on tot-an that mhli Its to Its-I- tlults it s Mosis-this rsductloa Ikom Mo »Im-t- pries-.
Thus Bibl-I us sll es el- Iksls qui hu som- eipieisl future-. the neu
Ost-Um plap- sck assplq Use-Its- a la sag-In plus-( bald- un cis-spu- thsc regen
to Unko. in Ist-usi- la the III-l W sy- st th- ouss st« th- ksum cons- Indus-.
. «kv;-,,,H-l-«»-v:.«k « »
»sp» THE «
«I- III-U
,-.«:-s-!.ssE
s
ZNT
di-) ,0« »O «
" «." IV«
,,·«-- '
no· N4Wjij scx com-so »Es
VIII II W PÄCI WMAICI
site. sh- 1 ski« fache
W in satka Wo. send gut-. div. cic. wechpr must-. HI- liegst
hand. gilt met-Iet- smbosssd Einwand-. kü. ers» ksd under guld easy-L
Thismä sihle L- wach sitz OWM los-sitt Mk
lss Just chsbe hoch tot samt-f »Was-d
: w sive to Idoit sahns-ki
kaum-ek- pkws . 8125
Ochs-Umo- im
Post-p- 9 kast
fsites-»Uns-- of TM
II RG- Ists-d lusmä M. las ihr-m
M at
III- O
Ist-Ist take-a the
Thüin M
ist«-II u tot s
i. Inst-»Mutt
soll-I hsd -
U IV If
No- Nu Maicn Ast Fucci Risikwuouacin Rossi-eure Bibko
Inst M CUIWI M mwsss It W PMI cbbllsnA css. II scholl-d IAPS
Asp I IsI. MUUMVI VIII-III IAPI
Poch-I sin. 4«Ij 17 inches W
W la samt M. und Stank divlaity eltcuit weilst-plus Mon
WW mä under Iolel Alte-. klll besät-incl- snd wie-. emdossed
deckt-such Cose- lw sumpecl m colcl ou luside of from etwa-.
Tnis sit-« ou 25 sm- isskkuskive Online Im tscocl til-outs- tlie lier just who-se
they Ihm-« he w lacu- sos llkmly s- ia Im ml os Id- rescles ch-; place- sue-nimmt
iq use M qu. Am tso M as AU- m me um« of xhs Ziblsz including lot-u
Das-ma- IM Aas-km. Titele squ W W « any-. Ins Lll full .- Sapi
sssksoinks. Just m M co- stsme m Ill- lsmä. m ehe wem or ansto- hu
Fahnen-MS Ptice . Itzt
osspecisl krie- . tue
»wes-»e- « est-sk
h»
mesenof Typ
T Wehm- mostitnl todt tot-s am D
Im . Etat kavlh M Coc- III
II Esth- ln Und-ist thos- W Id
Ic. Mcx Malen Ilselk Poet-d Rllskkoaouaekng
lnckis Pape-s Rot-rings Bibl
I Ihm PAGZI FCI IANUscIlPI NOT I I P A J(
III-d ls comcp KAPI AND I III lIsTMc FÆåquksc
Pia-let si-e. sisx x 7 Lache
Bmmd in Gent-the Komme-. natur-il grein. divinitycitcoit weklgppinm ov
ess. beamiiul Mist- loswek lintng to wiss of Mel-. enibowu tmi It
tmnds, säik sen-ed. found Cornet-. M antiso- sokt sckm sitt dsadbondp ais-I
silk merke-. covek ludel samt-sei in Mc on ins-Mo of tmns um«-r
III- sok « »Was-- The Ist-«- 200 PMWU
z
BewukIul um«-»L« J and warm-l un
»w. small site
Print-ei ou wiss lad
per III-M slso dass-m- laut-activ
Moos-hast ihm-Juba Mission when-this
laut-us its-Illus- i- m sit-soc
sites-W usw«-It
spie-»m- cy Ist-s !
th- UWM M mel- tot-: Wl
MAS
io co. I W W Jst-dva
, M Was-ist
DU. LUM PUBL· EOUSB,
III-ft- Nod-.
san den atiden og den, der ikke fet
dette, besagt den samme- Fiejh fom
de lasngsl fokqlemte Politik-te i
Fortidem der i de Ist-Fu- lristnc
Tiber san pas Kristcndonuncn blot
som en Mart as Lisette-A Tor
staat i Dieblikket smer Tiag von
Spil end biet de diplomatjfcc For
viklingcr mellem Europas Fluten
og er det rigtlgx, at dem blivcr
over-sey cllcr dog studdct til Side
som nogcst mindre owspmligtlk J»
lwilkcn Grad vil cis-Isi- Bemerkst
cease-for i Ang vkdcstc Bonn-usw«
dlive betone af en cukopasifk KrigP
Føkst as alt vil dct nlmindcslige
økonomifkc Tryk j Eli-feste Grad
tumme- og fokmjjtdskc Missiondfeli
skabcrnes Judtægtskildcc Der vil
blive im en Sloppcr än- alle Planet
til Udoidelsen of :!I.’j-:ssions:ssssmtkrt
cllek die-fes evangcljsercndis Kkæftct
til List-erteilen og lldvidclien of
Elolcr og Universitkter. okx Musik
lingcn of Industki og Irlniskc Uds
dannelipsanftaltek iskl lslive stand
fet cum-alt genncm bclc Affen okk
Ast-im vil dygkiau Miknd blive
man-mi- til at gaa sog ventcy til
Flodvslgsn mulig en Hang iacn väl
hasms sig og bringe dem de Horn-d
ue Nil-let
Uman oiit deror Herren-J Ger
njag Ema noget merk eg nogct lmmt
tiefes-send den whom-disc- skonomis
flc Zum-, men den er til-e ch- min
dre i aller-ilsde Hmd nähenqu
dergl chm kml maule- dc klar
älkuliqlwdch der kan ljgge i et vol
uiwillcl kriikeligj Erdloch-sen i Ki
na. Nimk sai blos msnlcr paa Fic
ihul Eli-Inder Sen : Jndxcn oa
Zuktsialsjen i Kinn Ein-staat vi, lwils
tm nlnjke Judflydclssc den rufeltc
lebende Mond udsocr over Music-t
ue Etat Dort Stolevæsisn misse
Evncn til at nun dem? Den Vchjtc
llndewisning fktkvcr de fern-due
Primemidler.
r Misn disk er arme-, der er enorm
lang- sackm md M ofonomiskc.
Iknk: del womika sog aandciigcs
Trut, des vix lcrggc over söloc Kikiz
ken, om Europas Ztokmagtek an-«
vender dercs Enemj paa at ide
lawe does-andre sagen of dem
ml kmmc gaa nd fka draus Kaum
»den cum-me Tab. Vil Und-ji Rim
kunms vix-n- dem? kskaxionerne oil
læggc Energi, Tand-, Kraft Mod
Lin- jnd i demu- Ztrid: men vil
Krjgrns Trank-rasende virldige Flod
ist-: two fu«-: atmet as dem misd
Tig, at der tun bist-et lidt tilbage til
at out-yam- sdkkresns Kirke med?
Vil Fette-w Luna-e misbtugc alle
die-Je asdlo Muster aden Tab for
fig sclv? Vil Pia-nd i en faadon
Tid finme san de Mystik-L vil di
unge kunnc konnne til at levc i
scmgioclscr. der ask dem «til de ket
tc Her-eng jämme?
Trick-mer Empor ittsm ligncnde aodis
’·I(’vfntmtcr, U I :,1 er der jugeu
H
Jus-I Loch- .:.«-.·«(--:- Mc Jm, m
Unan Mc kai: Arke sukasdlmdc
".«.1-.i end-Its :!’««.-.«:1kskcr. Tct isk
urskssrrdzat J :-"-.::1dt of foldc den«
erxusmt HÄLer- Oftc tun netopz
i.1-.1h.mms Eises Im opløfusndcs on;
ward-.an ma .-.i:-!.!.1skijgk og ths ;
deine-rausan Ilstmnusfket Man
Ecxmsjtndct man s-: m finde nochY
der san vjrkc ji«-« .,IIrigc-ns:s moral
Itc Eleksortrcksdcr«, sna at vi fau
Jason-re Min- «"::i-. vor moralisc
Lkssxcitmu Vx xor heller ikkcs do
umte ZU oHc sum-Un sont m soo
dm:. Te IIchokI-s-.»r-.D«.« limer Stam
.1"- Eos-, der snskcr dem tjlbage.«
Zeloc LIhiistisnsn fom civilisatos
r-st Maqt strasber as al Mag: sol;
m saa Rom-ne Dort hetfrm men
lad as da blot fscsm m Illustration
se paa, bouka utsoddia Stadt-, der
vildc vcrrc sm. lmiis en Krig imels
lem England oa Ausstand kom til
at son- til en Kamp pas fekve Ny
asfadSsew nega, der m at Sand
fynlighed for vilde væke stet« am
Migen mellem disse to Lande MS
vare bleven afvmget i Wil. Bilde
dige Stamme- tmve kunnet Ie, at
Kristeudommen bragte Feed os« Bro
detsksbf Nei, en eukapwist M
vil virke brumlisekende M Oele
Nimle just fom WI
Itisen Zierde det i cin M.
Eu smäcm Mist vil gis des pau
fkeligeke for as alle at stol- m
Sud oq at eMe vokc Wuc
fser. Den vii loose en W aqm
M wo von Mc Hans Im ka
W Isolie: Den vil M Mk
IIMIW ist-ft. «
Ekal den Dir-selig fao Loo derm,
jyft som Seiten oinkek os i Kinn,
sog der muhammcdausko Problem
tmnger paa mcd fin Bis-zwing? Jk
ke, at jeg meneky at Seiten derutw
ikke vil komme fsk cller jenen-: den
vil komme-, men den vik set-halss,
maaske for Junge Tiber-. En starb
nequnqer Stand i Mekiaesteslægs
tms Historie hat vi jqu im, fuld
If Fore- «oa tnld of tigs Miche
oi fek schad, at Rigsfaken Jenes at
ville lasgge fin klamme Hat-nd over
dort Atbkjdc for Esudi Mich Uds
breitem-. Gab-I Rigc et ogsaa i
selve vor hicmliac Kirke og Wenig
brd. Jnm bar items Betydnim
her end de Ideen hsormcd de unsc
dek skal tun-c Geruingcn op cftek
o-:«, vom-r km Vetdoniimiofioneus
Jde bidragcr twasgcsrlia til at bog
ac Taufe-n om Brodchkab mellcm
Rotte-m- on. Krisen räock drum
msd. Uddnbelsen af Missionsintei
rcsfen vil i Zirkels-Ihrsan gute mer-s
sogen virkelig oa varin Fde mel
chm Nationcrne end noqet som helft
Ymtdct
Lg det komme vil vasns IMM
det med vokr notionalc focialc On
dcsr. TM stimme Krisis-www der
loher-cis til at ins-darbeij- den udpF
paa Missiokisknorkem man fis-c os:
til at modakbejde den verdient-ne
VI man same at odrkeliggørc Midas
oqfao i von- egnc Lande «
Med m Ord: En entom-ist Mia
vil i Øjisblikkcst vaske en as Häftoricns
swa- Jokbrndelsisn fordi den Vil pas
ke et Formdderi mod Jst Rizwk
Ovid dcttc vikkclm et Tilfasldcm
man da ikkc bin-r encfte as os. det
tkok ocm »Hu-ist«- Nsichi Kommt-« og
er boijælci as et tmt, frifkt Basis for
dene. gørc alt, huad der finer 7 vor
Magd for at afvcemc m san stot
Lsdcslmmctfc as dem og en saa for-E
Hin-della Ennd into-d Mud ug Most-H
steifer-? !
Mem ikke alle m, hol-—- vl vix-Miss
tror Zum Wid, banlnsp den from-H
We Taufe Jm miqmiks klkodpcndiqs
heb-Z
Tet, sont man l Alminchlialwd
Kam-r med, mmr man vil bedømmc
isn Zim, et Mwnd og Nationen
Eskal vä ikkc Jst-sc of alt kmnis med
Wde
» Bad oes stille ois det Hat-: for Ich
.at den eitelm der i Virkcjglnschn
san masale Mund og Mond intellan
et dani, der er Mit-list intellem
Gud oq Memwflksr. »Es-In et den
encfte urskfcligk Gkuudvold For-Tis
kiol m international No oa III-den«
han« sont hin- udlcndt link Tjenete
for at erobre den bete Vol-den« Mcn
dem- faar ban ikke Lov til at blau-,
ist lmns Kitke foksman at Werden-E
miosionens Jdcek oasaa maa mai-»Z
sctes diesmal-, welch at Brodes
skabstuulm vokser sitz ftekrl og fu«-·
i Falk-ne indonsok de lksstne Landr
Mm Ist-von pas »Ist-litt Konqu
dsmme« kan gute en Ende von Kri
gonx tbi tm- alems findet vi »Mi
gens morqllke Stedfortrwder«, sont
boade kan indtage den-s Platte-s ca
Idclæggk sen selts.
»Hu-mer« drit, fokeekede Mak
chek, Kamp og Did« ——— ldele disn
under-lägen bemmelithdsfulde Mast
dem kan gile over den udsdksliqc
Mcnneskeacmd, alt dette kindisc- Ui
ogfaa i vor dimmcslsle Kaum-s Isi
nefte og i Strde For haus. Lastsc
under »du-is Fano et der Kaum
inen Maulet er rent, befugt op
ltfteade og fokædlcade, og Mit-ler
ne läg-san Gan seichte bvad disk
Bot-de i Reime-steh da ban udtalte
Ochs-tw- .,Den, lom mister sit Lin
for min Rock-« ital bit-me det.«
Prdkstr ihm-.- 1.1.- : ..s.s-1««t.1c.-s;!
di« :’lr!:f.·1 chk Mit Ztr2-:·1,·, Un
END-» HItslsZUd ! JLLI Un«·n1.-: Wer
M i KIND Ia Y. M slrrjkn Juno-T
sIr ndlsrndt
mm Mein-» :I.Ik’:-:s1.·:s—.-n-:s Gurte
im- .»sis"1 Juni-sur tust-nn- lmrrd
Vksqiixsniscduy Nr :-: Uhu Inst-c
oncrbcwfns inn, at »so-( nnc Nr
dissisldrknih cul Unum- tkI at til-m
Mudsts Akt-Iri- xsndcliqss lldbnsdclfd
over lule Rot-den
Tbi Horn-n holder alle Traum-ne
i sin Haus«-. oa lmn vil ovsnldcs alllI
sinc- Forjasttelier.
Les Wette til
me the Kusitsusdlsibler.
For at mtde Mal-et om en met
pæneke Bibel til Mellemptii lom
confirmation-Lan hat vi W
ftemitille splsende to Numts i spe
cie! for os udfttt Jndbinding: —
Nr. 24—-ll. Den almindelige Kon
fitmandbibel i Lommefotmat —
Speciel Winding i sink, bjjes
list Charqu med Gall-mit —
Prit Quo.
Nr. 24——-V. Summe fom Nr. A— »
I. meu met runde City-et
Iris 81.60.
Besa- disle Blbler er af M dan
lke Vlies-Music main-eh os und
J
Wisse-.
Japaumisiionem
Fsr Mittel-Eh se Abl. Nr. 33 ........................ ssthLl
Bleir, Nebr» en unævnt .......................... 1.00
Hutchinsom Minn» wirst-ex ........................ 10.00
hutchfnsom Minn» St. Mortcns Mcnfgbed, N. P. Njelsen 3.00
Forum-, Iowa, Spndagsskolsn .................... 4.55
Tilfannucn. . . .8820.76
IilMiutaiJapam ,
TenmarL WE» Elle Christener ...................... 8100
Jndianermissioncm
Fsr with-ket- ie Kbt Nr. 33., ....................... s 42008
Plain Nein-» en unasvnt .......................... 1.00
Hutchinsou, Minn» cis-It oed et Msde holdt of Nanna
Nie-Um .. ................................ ZQUO
St. Mariens Mgb as Ranna Riclfcn ............ 900
St Moktcns MAD, N. P Nielscn .............. 200
Osten-Wille Mich» fra en Bistncfcst i St. Pauli Mgt).. . 5,76
Council Vluffs Iowa Jmii Haufen .................. 1.00
Tilfmnmesck . . GEIST-Mk
Santhalmiisionen
Fast winkt-ed sc Kbl Nr. 32. ...« ................... s H. 00
Man-, Rohr-, cn smasvm .......................... Hm
Tilfmmneu. . . .s 1200
Juditmisiionem
Jst Witten-eh sc KVL Nr. 33 ....·.......... . . .· . . . . ..Z:Z:37.92
Councii Bluts-z sonni, sen-:- Oansksn ................ 1.»0
Tilfmmwn. . . .s:338.92
Mokmonmisiionem
For feineren sc Mil. Nr 33 ........................ 838582
Temnarc Wiss-, tAllv Mtsjd Carl Jenseit. Peter Markus
fen, Willst Reisen. August Jotmscm Jotm Hanscm Ma
tic Mattlpiefcm A« Buckmann, Jan Ehriftcnspn hv si,
Hans Hausen SL Rost-ums Raömussem N. P. Dorfe-h
Hean Hanscm C. Johninm Alirk Johnscm Ed. Nelsom
Hat-Mo Jolmsen, Sovlvic Lotsen, Laute-sec- Lokfmn ,
Lorfs Barke-L Aug. Von-rieth Muts Christen-sen og An
drcm lwrr 50c ................................ 1650
Tilsommm . . Äms-) 32
.Til.Paftor Wyffs Dtengeskole i Kinn
Fsr winkt-et- sc THE Nr. 32 ........................ Z 53.22
Hutchinsom Minn., St. Mem-us Maß-. Anker og Frau
eis Nclim hoc-r 81.00, Krfstine Rollen 82.00 ...... Um
Tillasmnrn. . . .s 57.22
Rettelfcn
J Mkkesbladet og Danfkctcn Nr. sitz. under Japanmisfionem
Jndiancrmissionem Jndrcmisiionen og Styls-fassen staat-: Nuikim
Nebr» Jcns Ocutvcd sä: skuldc oaste Mist-. Jens- Baum-ed
Plain-, Nebr. den 20. Ana. MU.
Otto danken
Ida-L for d. f. d. ev. full-. Kirke i Am
Hat De fkt
Vokt nye AmekifauskSkandiuavifke
Flagkokts
En aldcles no Jde til Brevkort —- det amerikanske og de 3
nordikke Landes Flaa samt ist Prospekt fra kwett Land. Udfskt iom
FameUthografi. Paatkykt lwcsrt statt et ist-sie Vers as de respek
tive Landes Nationalsanae — Dansst »Der er et nndigt Land«,
AmerikanM »Mi) Countky-’tis as Ther« o. s. v. Kan faas fort-set
eller et enkelt Lands saststilt after Ønfke
Prier er 25 Exi. yet Dust-. 5 DIqu sit 81».00.
En yvpetlig Artikel for Forbaudleke og Ast-mer« Skor
Rat-at apuaas vcd Partikel-. Pksve fkit vaa For-tausende
Dauisls Luth. Publ. Qui-,
Blei-. Nest.
Vi hat sont itte flere
as Bogpakket Nr. 11 og Nt.12,
men i deres Sted tilbydes ftlgknde
Punkte Nr. lZz
Sols iudbundne qur —- i alt 1136 Süden
1. Mc Latein Und-r vilde Roset.
2. Ernst Schritt: Juba-iso
s. Odebtekt, eller Neuling-tue i en Syndets Liv
4.Gethardt: Streu oq Guld.
ö. J. M. Haufen: En Guds Mand.
S. Wald Schmidtz Ganz-m Jldprtvm
IllesfotsllctspcusPottoLsEts.
ssspakke Nr. U.
Ti triitelige Smaobsget —- alle i melag.
l. Tw indtil Dsdm
2. Ovad hat vi i vor Bibel
3 Vierteskud
4. Min Kamp med Motmoner.
Z. Scovg·-Peterien: Dunkle-des findes Gub- Villief
S. P. S. Vie: Dm Stroms Vished.
7. Fauste: Don-for er Mennesket i Bettde
s. Jens og Waren CJUM Muadart).
S. Om Gennembkud og Weilt i dient-net
10. En SkytseugeL
Alle 10 for 35 Cis. plus Porto 10 Ets.
SIecitlt
Passe 13 og 14 tälfammen — alle 16 ther —- fkit ttlsendt
mhvet Adresse ved Modtnqelle af 81.00.
Om alle disfe Hm gelber M fom am dem i Vogt-ass- U
oq M. at de et uoqet befkadiget udvendig, meu de er i alle Mfæcde
help es Jndholdet ustadt.
Dis-ist- euiy. sub-. pur-.
cui-, s
O