Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 12, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O III-IIIIsssssIIIIIIIIIssssssssssIssssssssssllls s
nie-United
DANtsH
chcht
LUTHM
»Chosen«
III XVI-« «:AA---A-s. Cl ’ss-««--OAO
v IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
—
kk "«I« II I KOZOKOXOZOYOLALIOJ Mc II s
Nr. :52. lI Bli. up Mr , Lngdcig den 12. August Um.
— :.):-5.Aakc1
Europakrigcns ’
Gang.
valnnk link lupft-get Vorn Liege,
ums Belqictuk holder enan
Form-ne
Fknufkmaudeac lmk indmgki Mül
lmuien, Eli-Im Mise- Wilhelm
et reist til Elias.
Eins as Euronm «I.l«’.1.ncr er Im
lndnslludcs i den MU, sum Ohrng
llltinmumi tkl End-un Emnkaldns
Pan Ostriqci stu inn- Iutk Lllllcre
de Instian stiller si-,1: den trele
Mast i Tkiplksstllutxmccn, smlean
holder fig nemml Pan Zcrvkcniss
Erde Imr Triulcckmsntcm klitsskslnnd»
Frankrig og Enleon stillst sia, og
vcd Tusker-leis Judtmsnztun i Vol-(
gicn er dolus Land Uhu konnmsnl
uusd zum Servian Im Tor sma«
halt-« ltc Zwrttm,1:.sk« « tu minss
drcs gntod w Fresnnaucp Laute-H
des or Fnrimldct z
Der er vanflclig at smc ftonj
om fingen-Z (s’-.!.i.i, Ia den jo ilkej
er cmoct ftott lasnasms end ltl MosT
biliserinncsr isller Farben-voller s
naar da unwaqu Klumpen oml
Liege i Vclnicti — — N Beretningch
m- rcnfurerrs fo fmsrkt 4
«
Torsdaa ANan i iidftis
Ums var den most Hemmt-dme
Melding, at Tusker-ne inwch maattsts
betale med man-ge Infindc drasbtes
og faarede for dcrey Angka vaaj
Liegt 8000 as Tannde Tusker-Z
braun-s til Ltmc for at tslims for
bundnis oq nltschkk EDIEaixsrnosIaD
var nbcswdclizxis ä Jst-hold til Ins-z
Keines H
Konnt-essen i Washington bcsvilsj
gebe 82,500,000 til Hin-w »for«
Amt-Mauer- i Europa T
En bkitifk Ktndfcr ftp-d det tnsch
Danmfkib Ksnjain Ums-, der var
omdannct til at sit-Eilands Minor, i
Samt
F r c- d a g M o r q s n lasse-I am
et ftort szlag nnsllicm Englands og
vaklandg Monden man oidsus Mo
book-. Bette Anan- izr im Nesan
stadfasftot Kanmcn otn Liege
fortfattvs. Visiaicsrncs fna qodt
fom udslettedc en Mdelina MIC
UMancr Rahab-tin disk soff-satt
vaa at fanao den bkskasssp General
stab om Aftencn
L- than M o r a v n verstirbt-C
at Taffet-ne selv indrsninnsch at
de bar-do tabt 25.000 Mond i Eta
aems vkd Ame-. on d-: beansrisdr 24
Tit-vers Vaabmstilftand sur at bo
arave detes dde
J en Meiding km London bcd
det, at Russland, naar det sit fin
Modififetina komploteke , vilde lnwe
6,000.000 under Vaabm oq m
keifetlia Muse» visit-, at Ausland
var bestemt paa at fortfætte Ktigon
til deni bitte Ende.
Studaa Morgen set-ems
des. at Franstmckndene havde ind
taqet Mlhaufem den nasstfttrste
Stab s Elsas. Mcn da lcsftes ca
saa de stritt Meidinqer am, at To
M havde indtaget Liege, doq
ise Fortuna — Den assieielle Rap
port maaende sen Mit Hast-, der
W W imod Liege, fætter
den M 125,000. Farbe-et talte
WANT
Tot meldtes famme Don, at Eng
casndkme bande- beanndt at landsastte
Tropvck i Velqicsn for at komme de
kwinvcsnde i Liegt- til Usidfwtninq.
Monds-a Morgen var do
most fremtmsdende Mvddclclser, at
on Mon Este-du- af den engem-«
Monde. idet den bavdis tilbmusflaoet
et Anat-eh as tnfko lludorvandsbnas
dr, bavde fkudt en af disse i Samt
Inmsn af dc enqelfke Stil-c- lcd
Skala-.
Ei Telmmm fra Vern, Sehn-ein«
til London meddelor. at en sftkiais
Herr vaa 40,000 Mund iamlcr fia
i Nkrkbeden of Basel, on at tnske
og sranfke Trovvek oasaa famlek
stg nwk ved den fchweitziske Gramch
san man venter et soc-et Slaq des-;
hvert Stehn-. ?
Der beratet nærmere mu, ai’
Liege holdes befat af tyske Trennt-r
men Brlgicrnc holder Fortune end
nn.
Zorn Veij for Italiens Neu
tralitct hat Regt-ringen ordret de
tyfkc Ktydferc Goeben og Brei-icon
nd as Messina Hann, not-J de ikke
vilde afncrbneo og blivc der-, nidtjl
Krisen var fluttet.
Mandag Morgen lasftes ogsaa
fskste Melding inn, at Koffer Wil
helm var afrcjst pr. Motoricar til
Fronten i Elias.
Dei inne-ki, sont Belgicrnc knn
nndlcrtidia hat trnkkcst fig tiltmqe
fm Liegt-, og at dct fu«-sie Elag
annmnsnde dcnne By can neun-I,
naar Belaiernc bar facht Forster
ning af iman on cngelftc Trop
vcr. Tot er doa ikkc flatt, otn dct
Torcsstaacnde fvasre Zlng kan ocmcs
ved Liege eller ved Notnnr.
Tiksdag Morgen bekom
des, at det diplomatiske Forlwld mel
lem Frankriq oq Østrig nat bit-vor
og,at Franks-ja haode taget Jnktias
rinnt Pan Grund af, at Lin-ja Malo
Ins Land. -
Fronskc Tropvck mrnqcr frcsm i
Elsas, nien mod hvilkm Zwrke vi
dissI Ecke-. ’
linkeer holder Unw- Lusmt, mvn
Volaimw holder fresmdclcs Faktor
nc, og bclgifke Autoritetser aufm
Stillinaen for tilftedsftillmde.
Oftriacrne bombnrdmsk fremde-leis
Betst-ad men set-bier Tropmsr bar
taget Offensivcsn i Bock-nickt
Roms-en er aner- lukfot for Fi
fkms. tmad man for fom Icqu Una.
at der set- storsg tnssp « cum-ists
Unsmxsnsmsium«-r i dem Roman-)
Wotan-n fmnscs owmsndt as m
fkc stimmt-; Den Kilde stack-, at dcr
or fanaet 300 fand-anm-. as Mitte
100 er findt
Dampskibsaotitfcsr.
»Wind Statt-s« er micflct km
Christiamämd nnd 1211 »Um-»schw
nsr um Bord ou ventcgs til Rom
York den IR. d:. Vil amr assrjlu
disrsm den 27. Ang. og Mike-;- km
til Cksriftcanfand dou (’- Sept.
»Hu-Um Oan« oil afspilc im
Christiansand den 22. de. og Mute-Z
til New York den I. Jem.
Mtck Wuion ded.
Tct var i Form-ten kund-Horn a!
Pmsjidcnt Wilfonis Hufttu var me
act fysL us at der tut-We knka
unsres Hand om, at lmn wilde tout
nu- sish oq san zrxsdag Morgen i
sidstc Uni- tqu Misldnmcu Im
Washington, at mm var død Tag-un
iondejusrmiddag W. c- ns,,«."rialn’s
Tjimfe« g Forbindcliis mcd andre
Z"m1dout-1te.
Kl. 10 Totsdag Formiddag kaldi
te Dr. E. P, Danks fra Philudels
Mia, der var tilkaldt for Konfullw
tion, Pkwsidcmcsn iud i et fasritilt
Ver-reife og fortalte hat-t, at alt
anb om band Huftrus Helbredclfc
umatte opgives. Prwsidcntons An
figt blegnedey men for svrigt holdt
han sig tapper. Kl. 1 blcv Miss.
Wilson daarligcke. Sau Kruge hing
kunde, tilkaftede hun stn Mond o-«
Ost-re venlige Blikke med et Smil
pas Merm, mai be fidsis Time-r
var bun uden Denkt-scheu De fidfte
Ord, hun taste, var til Dr. Grav
sm »Lov mig,« hviscede hun til
imm, »at deriom ieq anm- bokt, De
nagst-r aodt paa mm Maria«
Da Enden kom. san-ledi- Brust
denn-n oq den-:- ms Tom- wd hon
des Sena, ou Art »den for Don-»
var den-s to Zniqcriønnksr km Wil
sons Vrimtfokristasr Tuutulty.
Amm- Konarcsfksns »Oui«- abwar
nckedc-, san ftmkt MrLL Wilfous
Dpd kundquebt-C ou on fort Stand
stod bele- Regeringsmastincrict stil
le.
Der fortwlles om Mrs. Nimm
at hun toq activ Interesse i sin
Monds Ranken-, i hans Arbeitn
med Donat-essen for fletc Lives
Vedtaaelie oq flere af hans ossiciels
lePliqter. Hendeg klare Dom an
aaamdo yolitifke Mieter og henbes
btede Syn paa VvlvcningisSpsrgds
maal bar i fleke Aar været ham
Grund ttc Tataeinmeliahed. M
-
bendcsz Hin-w site-v hcm fine Bisse-,
og lmn stolcde paa hendcs Statt-—
Lssn Morgen-en sammc Dag, som l)nn
vgde skmdc hun til Prasiidenteu, at
lmu tunde ,,gaa bott« roligerc, der
som et Uovforilag, hun sasrlia in
teresserede sig for, «tl)-.- bill for
the imhkooemcnt of allen-BE var
vedtagct Et Ord derom til de le
dende i Senatet bevirkedcn at For
slnqet der i al Stllkted blrv Upd
taqct, og der dlev givkst Lastc out
at det næfle Dng vilde blive ord
tagct i Hasel og blive Lon. Da lmu
ltktkte dist, udtmkte lmn fin Til
sredshcd. Hun var dybt interesferet
i Zomfundets fociale Vclfaskd, ou
det armes-, at beudcs altfok furka
Aktioitet sannuen med Nyrcsitmdom
ajokdc sit til at frcmfcnudsc liendcs
Tod. ·
Dei modckuc Lyslland
kalter Mann-.
J et Episcieltelegram ucd J. Z.
Elzapman til New York World og
anaha Bcc fra London header det:
.,:1lnierilancre, sont er kommt-n sra
Tastland de fidsle faa Dage, er de
eneste Mcnnefker i England, sum
alleredc hat erfarct den aktuelle
mias llaacsnde Brutalith Stille
fra dcrcs chndelcy fkavledc paa
Tage-ie, dyngcde den me ovcn paa
dcn auch-L laa de gcnnem Nat
tcn, incn der gjordcs Holdt for at
tillade Zoldater at aaa ljcn over
dem. Den raa Magrs Haar-d, der
illi- agtcdcs lwcrkcsn Gud cllcr Men
nrlle, lagchJ naa dem. Etlwort
ZømmclEiliTvdcslwnsmi var luster
der var inm at arm-: lag-en Dis-l
Midclsc til Princin aller Maat var
mutig. Tile teils-We var gen-tem
trasngt af en Steninina saa small
W, at er ille lan udtraflcs del.
oa i den-d Hier-w apiwd den Iantez
Dettc er det mode-tue Bassiana Tisn
lievasbticde Nation hat vndolig kalter
Masken! ·
Jnaisn i Englandased lmad des
fidfns Z« Alard Militasrismc i Tosk
land betydcn Tat er Carl den Eta
rciz Visian, der lmr belnsrslct den
lasse Dynastiss lld11ikling, sum den
beherskede Napoleons Jndlsildnimr
Nu holder Frankrin den madernc
Eivilisations Firstiiiiig, Inen hole
Englands Maat bishavvs til at af
fkivcs den.
Øfmtigs Ultimation.
Eu Bis-erklinqu
Psalm-abi- optaaisr ui ein-r »Jyl
Hand-spannt« ai 25. Juli, leim- den
Kot Europa faa flirbmsfvanare Tag
;De disrlljcmmc scr Saal-n ag Situa
Jtioncsn paa nasrmcre Hold, oa ai
Haar las-sc Artiklcn tin-d ntcacn Jn
ltcrcsla Den aiacr Klarlnsd over
kden udbrudtc Krisis Aarlaa. Arl.
! folget-:
Jwr usw«-n Hang ! winst m« o:
Aar Lmr den øitriziffk dumm-m
tilstiltht Zerbnsn et Nimman
Ton Verlmlnotc. sont den sitt-Wh
Mrfmtdt i Bolzjmd Torede Affen
Kl. « onermkus Ministerprsrfidcsnt
»Wind-. or sum nennst starp oa ufors
skmtmwt i For-num, og den indem-l
dcr For-dringet sont Zorbicn unm
"li-,1t vil Ins-m- ovfulde udvn m mis
jaive sin Stslustændigbed
? J Note-n ticdder dot, at det frem
Tmmsr as di- af Opbavsnmsndcsnv af
Iqivne Tilstaaelscr, at Mordtsrne lmr
Horn-c Raube-n Da Vombor as ferbiskc
skffjemsr on Embcdsmasnd, on at
Tobende ferbissc Grasnfeomamsk lmr
;bcfokdr(st Forbkvdernc oq Vaabnmcs.
Note-I foklmmer. at den ferbiske Ro
gering skal forpligtcs sia til mcd alle
»Mit-let at ttndoktrykke den foran
doriike Propaganda oq at offcntlms
atm- en tilsoarendcs Erklwring, lmis
Ordlyd forcikrives, i det offikielle
Oman oa ved en Akmebefalina.
Note-I for-langer endvidere bl. a.
vicblikkclia Ovlssnina af For-entn
qön »Nun-duc- Osberana«, Meer
nelfe af de Officerer oa Embedss
wend, der gsr fiq stoldiqe i Pro
paganda mod Umg, Medvitkntna
as Rsvræientantex for den ssters
tin-unserm Roger-ins ved Unber
trykkclfcn af den mod Escrjgillns
garns territoriale Jmegritet rettede
Vevægelse i Sei-bien, retsslig Unver
søgclfe mod Dein-gerne i Komplots
tet af ZU. Juni under Medvirtnjng
af asterigsungarfke Delegerede i Unk;
derføgelsernc derom, Arteftation afJ
beste-nah fonwromitterede Person«-H
Forlxoldsregler mod Judsmuqling l
af Banden og Bomben streng Af
straffislie af ving Person« i Mira-n
fetjenestcn og Dplysning um Udms
lclscr, der er fremfat af srcmsmas
endc scrbiske Tjencftemænd um At
tentatcst. :
Den øslrigsungakssc Rmcrmg
ital smka underrcttes om Nennun
førclfcn us diisfe Forholdsrcgler.
Endelig foklaugess Zvar sein-it wr
dag Akten M. ti.
Zorn man ser, fastflaar Roten
nden viderc, at icrbiike Officercr og
Etnlxcdcinmsnd er nnsdskyldigc i Ze
mjevosMokdenc-, endfkmt den for
bifkc Reaktiqu tategorifc bona-mer
dene, og pas et fnadant Grundton
»stilles3 den lange Nackte Kran, der
jin-er for fig er den mest ubetinqede
Ismdblandina i en frommed Stats
; indkc For-hold Selv om Anspitrigikc
Mit-gering mener at have fuldgnldige
zwiscr for sin Packftand din, at
Anfnftetne er at finde paa set-bist
Lin-made, lmr den iktc derfor Rot
til at ovtræde non denne Mande.
Forlanqcndct otn at dcltazns i Un
derspgelfon onqaaende Somit-vo
Attentatct er jo netnlig gjokt til et
nndcsrordnet Zpørgsnmabi feines-sto
Itcn Hovedfagen er, at den fckbifke
»New-im ital forpligte fia til nusd
allt- Midlcr at nndertrykkc »den
fdrbrndcriskc Propaganda«, Ins den
ftdrsokbifke Normele on nmnn of
-fk-ntlnm-r on Erklasring, lmis Ord
Llnd Sitrig fort-stritwa nnsn on san
dan Mwligtelscs er ikke not, den
ostrinskc Ost-gering nil ncd Reduk
fentantcsr medvirkcs vcd llndertrnk
kriscn of den stokfervistc «le-vasgelic
i manorigct Zorlnen
Tot er Kakdjnalmtnktct, dck stil
let alle de vorige-, euer-I Marsan
nnsde og nritncliacs man, 1 angncx
Erst-derm- skal nnsd andre Ord for
vlikms fiq til Insekten at tnsnkc eile-r
take Servika Do skal vom-inve- iklxs
blot Brksdrems Unn oftrinsungarsk
Lntmnch, mcn ttilliqc isnnoet na
tional Nørkslse indcsnfkn nungeriqcts
Grasnser. den skal nndertmkkes Incd
alle Midith on for at sikre fig, at
det nu oqsaa btivcr disk-knot, vil
Mnrwscntantdr for dcsn often-insb
varinq tstedtnrke.
Vcd at Uaatago jin de Fotpliqi
telscr. sont Roten for-langen vilde
den fcrbiske Roqoring goro Kotige
kinet til cn Vasalij der hcntcr
sinc- Jnftkucscr i Wien. Natur-liq
vis hat den sitt-insb- Rmcring ogfaa
"isu-rc1 klar »Der at ?k-1«i«:-.: hin-Hm
tun ksllcr sit stsulds de sicllcdc Fur
drmmsr. Norm nmn sinds nimmst
used neunska Lsn sont et Illtunw
tum, der kun san csftorfolqes as on
miqszcrklasrtnzx th Istrm virkelig
flilcr mod Krimsm tøk man vol on
saa slntys dcmi. at der txl Even-et
givoss on Frist as to Gange 24 Ti
user, en lattcrlig fort Frist i en
Saa, tmor Europas Its-d er Jud
satfm -
Dot er jo neinliq indlufcndc, at
Serbien ikke vil kommt- til at fma
enc. Fka mit Sidc er der udfcndt
Lokkctonek om Einnpr Eucidaritet
og en eventuel Kriqs Loktilifcriim,
men dct Istriqfkts Diplumatis an
nmssendc Brutalitct cr fclvfagt ikko
Veij til at ifolerts Sei-bien. Østriq
lmr spillct fine kort saa klet, at Scr
beknis under dot konnncndc Opgsr
vil ftaa mod brlcs Synwatten pac
dekes Sidc .
Scrbien bar farst lian csane 400s
000 Soldater at tn til, oq de vil
kunnc balde Istriaorne Stangen i
nagen Tib. Dertil kommst-« Forbuns
det mod Rumænien oq Gartenland
det Fort-und, der blcv United da
man sik deerrietning om de tm
Iisksbulgarkke Forberedelfcr til en
Revanchekriq. Iorknmdet lwiler paa
det Grundlag, at de ved Bucarests
Juden We Este-user III op
rctlwlch, og dc trr Regeringcr har
fokpligtet fig til at støtte huerandre
tned alle Midler over for cthvort
Forsøg paa at forrnkkc de nimm-on
dc Wrasnfcforholn oltfaa ogfaa j
Tilfasldc af et østerigsk chrfalds
Mcn sørst oa sidft hat Russland Jn
tcsrrcifc i, at Servian Zelvfmsikdiq
ned ifke kursiv-»O og den flaviskn
Kannka nma Ined Vaaben i Haann
Protesnsrc mod Winter-Rotan
»Decotah-Pofnn iutnleten
Fromm i fidsce We udkons »Te
comnsPostvM sont et anilasnntstss
klcnnnnet Vladct skritnsr redaktio
nclt: »Med dem Ikcnnuncr fnldcr
.,Decokal)-Pofusn« sit mdc Aar,«
lwad vi ikke snldt forftaar, da dct
nasqu sinkst-, at sprin- Nr. af Vladot
ndkont den 5. September lSTL
Mcn Bladet fkriver bl. nnsqist andct
uqfaa folgende sont paa en vics
Munde kan have ownnntrondc Bis
tydning ogfaa for os:
En anden Ting man her time-J
i Votrathnina, det netnlig, at m
af von- tnorfkej Vlade lwcr lmr en.
ftørrc Lassokrcdci i Dag, end sann
ligc Avisor havde for 40 Aar fide-n
Tilsannncn hat disse trc Mode onl
kring 120,000 Abonnenter. Sasmsr
m nu, at alle de svrtge ickulærc
Bladc (vi regnet i denne For-bin
delse ikke med de kirkelige, der for
on meget stor Del lasscs as netop
samt-te Publikum) bar en Lasse
kreds paa ca. (5(),000, faa bliver
Zotalresuttatet 180,000, og da der
atsnncmfuitlm mindft or m-, ofteer
fin- ou nndctjtidcu fou- i lwcr Fa
milie, sum lasset diese nur-sie Mode
fvulimsk waoknsdsen i allt- Tilsa-l·
do up til over on lmlv Million. J
Almindisliglusd kan man euer-J visi
nof rogno mod, at- godt fms chtei
dele of de indomxdrcdcs, onitrent
Oalodelon af anden og Ficrdcsdclcu
as tnsdic Generation last-r norskc
Binde oq holder dem- ZtiL stillde
der i Tag naer m. JOHN-« norfkc
Risislwserxk i Amerika Man stol
jiknsdsss dkst nis, vaer temmelig mcgct
as en Uesfäntist for at surtvinlc over
en slikx Situation.
Vj ital iffe kuuno paatcw o-:« at
ihn-, hour limku Norfkdonl, norff
Sprka ou norfke Avifcr vil levcs oa
florerc her i Landot, mon dcst ped
vi, at de sidsie 40—50 Aar-S not-sk
amesricanfke Udvikling ikke bar ai
uet noaet strrlia affkraskksnch Vids
nesriburd um en stmrlia Afuorfknitm.
Tot-trian
III-stanNonen nhsnijr under
wiss LMuan.1!1k«d»«, at Den 1W·J
J! Nrnnd lxl at so Riwmtdun ?
Mode nnd lniis Furknnlsnnmvr
Zug Zur munnum Plan-»Fvvdlslsmst
n« Hut-c on sin- Music i do jnsindu
Ins-in H Zur funnst List-de sm nod
en stadu xsukfendc lldlsrrinslst ANY
lmr inm· end noqot ander ower I
nift oc« uns, at disncs rkstlinfksdo nor-»
fka Prmmnt fremden-es i lange THE
der nil nodlslivr at own- ,,a liuoj
itsan blundt do norfkc i Antorikaj
Etkmt »Tecomls-«Mtcn« er ctj
not-ff Vlad oq ifølms fin Kammer
on sin Plan førft oa fnsnnncft Mqu
Ziatv mm de norffis Interessen san!
lmr den allen-do lwnqo knnmst alw-!
de sia vod en nanka bomdcsliq LnH
Mkeds blandt von- danske Vrødr0.;
Stillinacn or i alt vwfentlig dcsni
sammt- blandt diska sont blandt
NorfksAnnsrikam-nun Do Danka i
Amerika or men- donskc i Daa end
noaon Linde-, Wut der oasaa blandt
dem bar Uasrot fnnqct den stimme
Zaun om den Nationaliwt foin
forfvindcr.
Tusiere fkndkk danke VII-n.
Im Paris lwscs under S. ds.:
Nin-v Albcrt de Mun, en konser
vativ Leder i Devistcretkatttnteret.
stritnsk over sit Navn til et Blad
i Paris: »Dri fortaltcs miq af en
;Vcn, at 12 danfkc Bien, sont Horte
’paa et mit Ton til ernfcsn, revet
mcd af deres unqe Wertes Var-me
mal-M sVive la Franeel« De blev
tjeblikkelig fleht af Tageh og fire
as dem scev Mist os skudt.«
Meddelelsen figer fifty lwor dot
skcte, men det Var rinnele uasrct i
Slcsvig.
»i
xwrt sagt.
Don norfkimnerjUmstellde-llingsrsJ
komite i Inn Fraktcisco hats bestsitu
at ingcu berufende Tritkc skal scr
oeres ned nagen Festlig«l)cd under
dens Podolsk-.
Hort-. genunntitwreis. Oklahoma,
Okla., ö. Aug. Vcd Priumsrvalss
qenc ver i Gam- er Zonator worc
fandsnnkiavig bleoot gennominerct
tned stort FlertaL Refultatet fra
de to Trcdicdcslo as Valgdiftrittcrne
fort-Hagen
staunten skal ask-muss Col-att,
Panama, -4. Aug. Tanmsfibet
«Criftbal« asqik i Tag paa en Pro
vetur san langt sont til Miraflores
Zlufcrnku Daumen-n fkal »wenn-«
Kanaleu for dcnne den 15. August
aabncsz for almjndctig Fastdch
I
Svincskoleracn sure-der W. Litchs
field, Minn» 5. Aug. Sohn-kolo
raen spredcsr sig hurtig i Meekcr
Eomxm J. M. Lcam oq R. C.
Vrown bar miftct over 30 Som,
og der er flero andre Inwiew- sum
liar lidt Tab.
Knlmincsr luktesii. Kansas City,
Mo» 4-. Aug. 26 Kulmincr iKaw
sns knu- maatte nedlæage Driften
pag Grund as Strikc as 3000 Med
lemmer as United Mino Wortes-:
of America. Mincarbcjdcrne gør
qaslchndcy at de ikkc bar noqen Kon
trakt, da Herr-s sidste to-aarixw Kon
wartde den si. Juli.
I
.ci-11i11dcer1e stcmmer i Kansas To
urka, Kans» 4. Aug. Ved Primærs
valkwne som balde-J i Kansas i Tag
aus-muss Kosndernts sur forsw Gang
til alle Entledcr. VII-kriqu MO
nuu Hand-r im r;s,1is«trurct. Kvins
du«-manssntioneme lmr tmmaet Inn-r
cui-sti- Kandidnt til at erkler sia
med Sonsnn til Nationolforbnd mod
Zala nf alkolmliskc Trjkkkn sog
Issvindostennuorct. «
O
Enrtisri gmtstosixittorcs. Torwkm
stan» R. Atm. Eftcr de allen-du
Indløbne Rosnltatcr fra Valqcnc f
Tirsdagss, er der innen Tuivl um
at Senator Curtiss io bar slcmct
chnator Vristow ved Gcsmwminatios
non zum diin revublikanske Tiefes
For Demokraterncs Vedkommens
de er dct vanskoliat at se Udsalcht
csndnu. Dct set imidlcsrtid nd til
at Hund P. Forrclln slaar Ncseln
mcsd on kneben Mai-»sich
Paa Grund as den store Bach
vdoltcmcslse sra Kvindcsrtm taacr dct
lang Tid mcsd Dptmllingen.
Ziuaaling
Til Viel-leise oq til cplnmgclfc
llndisi Mini- Titel lmr ln as von
mmris Prasftor fkr not on lille Von
Wo 21 Sidor sont Iiol forth-net
Quirin-klinde lau vol im Pras
stisrs sont im Las-Witz- Sidit Tot
or alvorliqo Taiikur over alimrlixus
Tim, Forfattensn konnmsr mod,
tin-n do m- fnsmfat nun en lna still
im tiltalisndo Munde oxH m oite
faa ejisndonmnslm Form, at man
uvillnaklia faanslosks derai. sum var
dct en jin-admide Fortwllina, man
lasftke
Don lillc Bog kan nava und
aaa at fremkaldc alvorligc Bett-aut
ninqcsr lws Lasset-m og den kam-r
lin del-for fortrinlia til llddelinq
lilandt vort Falk. Tot or vift oqfuu
i lwcrt Fald ou Del ai Forfattorens
Tankc med Vom-m oa Prilon csr fat
bettelten Den forelizmcr i tiltalesndc
Omslaa oq kostet- kun 5 Ets. per
Els. 12 Els. for 50 Ets. Den faas
i Dan. Lutb· Publ. Haufe, Plain
Nebr. Læs den lllle Boa lelv file
Ilaa vll De oqlaa være qlad ved at
Zlkalfe andre den i Hemde
l »S—
Is-——-s—«-—- ———-æ
Horden rundt
.—-...—,,,. M,—sp M.—---——
Stur Brand. Wien, Østrig, 25.
Juli. Tit »New-:- Wicner Toscsvik1«t'«
keimt-after km Umfan: En Brand
lmr i Bncn Vurciztcu ødolagt 200
Huka i »Um-n umtmn i Flaunners
no, og mangr Pcrfmtcr blcv saurede.
Lock WU Fasnilicr er l)u:«ioildc.
llduaudring im Bølnncn til Al
hauicn. Prim, Bøhmmh Zi. Juli.
Fra Distriktct Pridmm i Bølnnen
lmr der i den fidjtcs Tid fundct en
sum-f Udnandring Brod. En Masngs
do Bøuder bar folgt deres Ejendoms
uns sur at ndoandrc til Alvanien,
lwor do qctnusm Aacuwk kølwr
Jord.
GrubeeksvlofiML Zal«zv11rg, Ost
rig, 20· Juli. J Gaar Nat er fire
Islrlwfdms Nenn-c drasdtc Vcsd en
Eksplofiois i Ntildgrnbernc vcd
Nasszsld Zyv Arbeit-cu- scwncszL og
nmn frnqtor for, at disfcs ligelodes
or omkommn
Ekgsplodcsret Mototbaad. Berlin,
ZU. Juli. Pac- Øvre Spree fandt
der i Altes i en Motorbaad der
fette ca. 30 Søndagsgasster tilbage
til Berlin, en Benzineksplosion
Steh Der lykkedes at rcdde Pos
lcmorcrnr, mcu flere af dem fik al
uorlige Brand-sann Bande-us Føter
Tanne-T
·
Den ums norskc Amerika-Linie af
lwldt forlcdcn sin føkstc Generalfors
famlinq i Cliristiania Selskabet
shar arbejdet med ect Skib i 7 og
med to Skibe i 3 Maaneder, oq
Trafikken bar i Folge norfke Blade
nur-rot ftørre end deutet chuskas
bot ndvifto et Doerfknd pcm rigelig
un lmlo Million Kronen-, og .der
knnde qivos 5 »Er til Aktiomvrcrnc.
I
Evenskc Zkovlwandis. Liseka, U.
Juli. Ton storo Zkovvrand ved
norditda, der Vegnndte i Gaar For
mjdch bar-de til l Aste-I- luvtgct en
Ztraslning nf over 2 Mil i Længs
don. Landsibwn Jskarbm der beftod
as s; Haut-da er fuldstændig Ide
lagt, og m zum-nng Einem er inde
lnsasndt Man auser den brasndte
Zkuvftmsknim til 5000 Td«r. Land.
lLW Mund Militasr dcltngor i
Zlukningwrlmjdet
.
anzmrjen « kliitntasniHL Weitre
Human- nnsddislxsn Ton Anna-disku
.-,1 nun lmiqurilu Islmurnm er blu
.u-u uniqs um til Furnsbthxleljc af
Truxtctjdiqc Familienme um Nmsus
Tun at nodsasttic ksn mmnniikssiom
sum ital søuc at »Nimm lmor An
fuaret for de stksdfundnc Neu-Mutw
lcxllnsder liqquh Posterne puu beuge
Einst- as wckasniksn tmsklcci lW Mc
tvr stumng og de Treppen der er
tritt-for til Forftasrkning of Gram
scuofwrtm vender attor tilbage til
den«-Z Gnrnifoncr. «’
En Tale af Lloyd George Lou
don, St Juli. Finansminiter
Lloyd George boldt i Altes i n
derlmfet en Fredstalc og udtalte
bl a.: Europa udqiver aarligt 350
Mill. Pd. Sterl. til Mordmasktner.
Skulde man Dir-selig antago, at Un
derlmset ansck en saadan Tilstand
sum cu, der bør vedvare Sknlde
ikke Civilisationon, der mellem de
enkeltc Jndividek og mindre Sam
fnnd bar ftcmbragt et velaørende
oa sundt Voldqiftsvcescm være i
Stand til at ndstmssse sdenne Ord
ninq til at gaslde blandt Felsens-?
·
Geste, 26. Juli. Fra Gesle mel
-des, at der ved Voldbro bar raset
fterre -S’sovbrand, som bog tm
er begrænset Det brandte slreal
’«anslaai- til mellem 1500 og 8000
Tdr. Land. Desvæm svnes Drum-.
den at have srmet et Nennessecw,
idet en wiegst-is Manns W
sothtsshis fnstW
i» www-umlen- W
Des