Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 29, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TH EIN ITED
DANISH
ANTCULCAL
. LMHMAN
Ulbe
ZNJQIEUCA
««·- I WMMPV. « III- I .0c9:0101-!0:s18:s1019151s
anäkefen
O IssssssIIIIIsIIIIIsIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
k-———-—-·-—
Nr. 30
Bl it Nclpc nsd g des 2«.!. .81!li1!)14.
23. Aarg.
f;
Ktigsflyer over Entopa.
Islset si Motdet pas den sstrigfke
Tauf-her oq hau- Gemqliudr. ,
De sidste Alster lyder paa Fied
Alleredc Frcdag i jidstj Ug: wa
ti- Prcsfen de forstc Meddelchck sm,
at det trat ou til Krig mcllrm
Øfttig og Subjekt Fika Berlin lmä
det: Den ssniafec Wandt i Vot
gcad overraktc i Akte-S den fort-Mc
Regeking en Note, der ask-must var
et Ultinmtmn. Tiers-g fordre-die Zum
før Kl. 6 Midas Eiter-Inddeg- J
Roten stiller Dstrm Fleer For-langem
der oq trust mvd at bntgc säm
mncs Midlor for at opcmu, lmd bot
For-langer —- kw1nh.1, at all-.- dicx sum
or indviklcsdc i Mut-disk Uaa Pris
ksernm Rram Fordknkmd U Neu-ak
iith den BR. Juni, TM strajkpz -.-,1
at alle Konsumqu sont Imr Text It
vcrkko Lprxsr i «L«:--:«:gi.sn sh! nnd-r
United J dkst Mc kamst Mr Atti-g
For-deines paa, at den ,,storsekbifke"
Flaitation sial under-dies oq dct vil
s Of sind sqne Rcend med til
at anders-ge hvem de skyldigc er i
For-hold til Forstemordene«
Sau i Lstdags beqyndtc SM
dingen allerede at viie fig. Atti-IS
absolute Fordring paa Som- inden
for et faa kott Tidsriini, Ist Ser
biens Regeting kunde faa Leilighcd
til at taadfsre sig med fin loo
givende Forfamling, fandt andre
Muster lidt for ftkmn Ausland lod
ime fra sig i Serbicng Interesse-,
det, vikdcs Mk taqu esse Herbst-n
Idelagt. ·
Baade- Evndags im illäandngs Bla
denc mødte med Ida-Idin Oderfkrifs
vm oq nasstcn lkaarrojsisnzks Werk-min
gksr om Hcmnobitiscrinqer og Urz
sigtet M, at alle Eitkdphs Sturmw
ter fvälde blivk indbicmdedxs i den
Toteftaaende Kozajlckt Russland gjup
dxs Fokbcsrvchispr H at bist-m Zet
biem og Tyikland wilde bistaa sin
; Zwei-ehe Atria, oq soc out-ist boo
de del i lang Tid ftp-et offer at kom
me i Last med Malan Paa den
enden Eide vitde Franks-I staa mcd
Ausland, og dist Mde i over 40
Aar vcsntet tm csu god Anfcdnina
til at Faa et Log-u- mcd Tyftland
for hvod bist tobt-e i 1870 Sau vor
der Italien, fou- ifcsfqe fin Sam
met-thusan tat-d Tyfkland oq Lin-ja
i Tremagtsfotbuudct umattc oærsk
med imod Indien- Lrg England —
jg det Lust-de ja ngc Risiko-Inten
teit vix-re gned Zins-Land cig Frankräq.
Ja, ice-Jedes lsd dot. mon si-- dct
var vifi for en stor Ekel i Avieskori
-- tespondememes edit-mer« dcst spsgte
J Gom- Morges var det stets
, Okd et i Retning as erdsqulimL
! TM xssasimrli j
l:« ?'- II.’!·?Ik-"ki·1
Etsch-m mr ;
,:-.«;. : Hm Ha
tun mmdssdp Tosen serv-fli- Als-Psalm
at den maattcs holde cum Ein Ærcs oq
Mo hmnr underføst lpzssxm as
Landen-— llndoksaattcr liade surlvrudt
liq, og ellcrs ovcklod den til Mag
Jrne at als-re Mellcuwcrkcndel
Dei var Englands lldenriqsmini
ftek Sir Edwakd l(«-u-y, der i Man
dags sog Jniliativet for Frei-Frank
kig oa Italien all fltaks lud paa
band Plan, Tyslland lyates ille at
We rede til at spare-. Den engellke
Udenklasmlnifchr manns, at der kun
de losbandlcs om Fred paa Grund
lag al Serbiens Svat«vaa Østkigs
llltlmatum.
Miastkuslen har l hoc-et Falls
lot baadc Osteiqs og Scrbiens Vol
kommende været Virtelmhed. Da
lækllq Ausland hat oqlaa mobililw
ket. Man et er del al raste mel
Spasrdel cl andrt at aaa i Kaum
thov den Omllasndizwed ist-Mle
lgmvaskcndcst mellem dc to Mag
ter mmäc med at drage lau
at sich alle Europas Stor
muglisr med ind i Konflikten, glatde
en aluorlia Odem-selig absolut mid
udla Tkl er Mk alle Mel-comme
3"· Hi de loklkcllige Regel-luqu der ck
Ykthe paa Kris. —- Det er l hvcrt
M vokts Cacci, as ben, intend
.Wstp over Europa vil formelle,
l
q.
I
«
ou Mellenwasronth mcllem thkig og
LServicn vil blive afgjokt pag froh-Es
lig Vis.
« Ktiq erkleckt
Iil Morgen i Das txt-fes bl. a.
fslgcndo Meddelelfe fra London:
»Den ofttigsuikgarste sie-gering
erklasrede Krig imod Sekdien I Das
(Tirsdag) grauem et Manifeft, sont
er on af de korteste as Historie-IS be
wdclige Tokumcntct
Tusiland den-die Beim for den
ne Erklæring vcd at kundkwre sjn
Forkastclfis af den britisfe chsiib
lmg at Vrmgc fin- Magtek samtnen
m Kaufen-use for at nmsgle mollcm
de stkideudc Tyskland sorklarcde, at
dcts Allicrcdc knndc jfkc Denn-s at
nndergiw siuc Handlingor et ento
pasiik Rand, sum var det isn as Vul
hinsank-me
To Tinser eftcr. at Zofklmids
Wind-zwer Nr osfmxlnmisth. nd
stcsdtcsk Lstrigs Krsqserclxkrinzp og
dct oifte skg saalcdoz at der var«
fuldtonnnen Hamwni meliem di- to
allierede Regeringcr. hoilke stod
fast samtnen genncm den bosniske
Krise i 1909
Senkt-et for den offentligo Innre-;
esse er med det samme stottet til St»
Petetsborg, i bvis Mast det staats
at cum-re om der skal blive en
nropcrisk Erim som maastc vil for-I
knkke Magtbalancen oq soc-andre be-"
le Europas Landkort. Der spros;
Forbandlinger mellem den kussiske;
Udenkigsminsstet, Serains Sagins
Scnanoss oq Ostrias Ambassquki
Retnch as at Maxin Konflikten
de: M sigo bmtænse Krisen til en
Kot-m mellem Ists-ist oq Sen-sen
Bisse Farbkiiidlismers Natur m«l
Gang er ontaivnse as den mkkestis
sk--.-Inm-:-lsz:!wd. mm de set den sähst
Plankiy kam de Mutle Mxmtcrf
Hunger sig til me) sen Sturm kvkj
Fie. Tom mulkaviäi vi! risk- alles
is» si». :
II Dr THIS-« Prieser ins-In TviUlj
ons« at Links baode suldt ud bis-J
CLMI at bestmttv dpek isfttlcsdniitg, soan
Truge-Esset i Somit-no bod, til et»
suldt Opgtr med Sei-bien, og atj
bei listinmtumc sent Türk-a sendtc;
Sei-bien, km- var beste-arm xsnaprig.s
Ist nasstm man Drum- at l)src,7
or. at Mir-ja kun- sindtaaet "
um det ikhs alle-rede or stot. «
Udsigtek tit Fred i Merkm
Cummza et völlig til It give dkaj
Amaksti m Ziff-kind- som Gutij
stationqu
Geuenletne Van og Zusat
syues at sum i Linie.
L:«s15:»·kcjt.«-;l, LII Fixi: Drum
:!·7L-.")Tnschsc H United ZtJIsTs - Tnxj
km -.-:·.«.-«-"ksc·U«k Prisihdcut U«11·b."m11.·
Gott« Cantha, Hm still-I m Luni-«
ljanu Jawta — -- de uns u-.1-s.snth«,1k1
Faktorka i drt tin-cic(1-Ift.s Problka
gcnovlivcsdcs demnde Antokitotckö
Oaab um Froh
Corbajal ertlasccde officiolt gru
nmn den Bkaiilianfkc Minister i
Mexico City, at hon vor villig til at
over-give den ekstskutive Mast til
Eakranzm og lmn hovde sendt en De
lcgat, Reginolvo Erde-du« til at ar
rangere med den konstitutiv-teile
Chef. Cakbajal gcntog, at han blot
sustede Amnesti. for Politiske For
bkydete vg Garanti for Sikkcrheden
as kennest-M Lin og Ei ndom, sont
havde undeksttttcf Himm- «
Carkanza vifte gen-com den ameri
kanfke Konsub Iom ledig-Jede ham
at han var rede til ist visp Eiter
givenhed mod Konstitutionalistcsmcs
Modfkandcsre og give: de stritt-de Ga
mutier
Villa raste i do biet-tollser Ord
ons, at ban ansicht- nt sc- Frcd gen- »
sehn-tust paa Grundlim as Retfasrdias
hed oa Frihcd og forsikredcn at ban
Joildo gen-, twod kmn faul-TM at
;aenovrette normale Tilftande.
" Dct bar vix-rot vansdelkgt at fu«
Fort-indem mod Nat-um« men man
bar ovnaaet at Im en offieiel Ub
tatells fr- ham, Evas-i Dust-i M si
»
arbcjde samtnen med Konstitutionas
listerneo Chef for at faa Regel-insg
massineriet i Mexico iftandsat m
tates.
Emigsærer fm Carmnza til sch
pata, der er autoriserede til at love
Lackdreforkner, ventes at fkulle naa
Ebefcn i Syden om faa Das-.
Progrmumet for Frcd i Mexico
lude- facto-Ich:
Erklikring«oict fuldstændig Van
bcnlmilc luden faa Tage mellcm
Carl-ums og provisorisk Prxrsidcnt
CarbajaL
llndekfkrioning af en Ouereuiskumst
mellem de stridende out sAmnesti og
Garanti for Ejendomssikkcrth
Opløsning as uærokrrrnde Kon
grciz og Genindlaldelsc af de Tenn
terodc og Scnatorer. sont bleu valgt
under Moder-L og lwis Termin Mc
udlsber for end i September
Carbajalcs kllkssmuatim til Ell-werd
Kongresscsn og deuth Vesicumcelse.
at Carran,za bliver provisorisk Pur
sident under Konstitionen,
stomckcsnce as Chejeknc c Mexico
City, indbefattende Repræsentantck
for Generlcrnc Zkapata og Villa for
Udarbejdelfe af en Reformvrogram
for den nye Administration.
Fra El Pafo meldes, oafaa auch
LI. Juli, ank, at General Obrigons
Tropper eftek flere Tages Kamp
var indtagct Colinm i Staren af
sammc Raum og Manzcknillo, en
vigtig Havnestad paa vatkyften. J
den sidste By inne-s Erobrertic at
have mjdt kuu tinge ModftanU
Den komme Kirkei Mexico.
ce! Weg-ernst fix-tret Zeus Manier
—
Izu-mich Moz, LU. Juli. CAN-I
Taroko 27. JUIU -— Cn Forum
1I:n,1, der sum-r Nmsnsvr sor den kn
tolskc Kirke i Etatcn Nin-no Lcon of
Hmfnn til-oswith,1 Simois d, Zir
dksliqfsicd H Rktmsrdikth udstedth
1 Tag as Umwer og Mxlimsri
keinmal-do Antonio J( Villnkml Tot
Quid-er i Fonrdnänzmn
,i. Alle frmnucdfpdtc katolfko
Prassusr U stuutcr as smilkenfoms
helft iskntiistussihst Ukl bliw uo.«ift as
Zzatun Nuew Lwn
2. Te of Reiten ,af de san-ist«
Pmssnsn fom iikc Sau bevif.s, at de
aflwldek fis-! fra Womit vix disku
ndoist
;I, »Mir M blick- lwidt mir-ni
NHH Im »Im Mkfrgcncn Kl. si txt
zis. 1 Ustixxitiddk1g. man Pia-from
sont Jkn Tiliancksc til at old-www
M but-e Hmdt at Mns sum
J, Strauijle jxrdudexx
ö. Pfennigin sorvulics at
komme Sakrisuct .
« Kikkscklofkrr man hin kjiwsii
uksd Hejtidligtjotdclfc af Jesus- til
Landets ÆYS vllcr for de toctstitutios
Italifiistr Vaabcns Seit-.
7. Alle katolske Collvge’ek ital
Falles, hvilse ikke adlydek Embedss
masndg Forfktiftet, og iom ille har»
til Forstandet en Professor, som;
er graduetet im en af Landes«
Normandie-, oq som vil rappottere
erst-ver Overtrædelie af Regt-tue ti!
Rose-ringen
8. Entwcr Overtmsdossc of disse!
Laut-, vil blive straffet med en
Mulkt paa fra 8100 til 8500 elle
Akreft ou Fættqicsl fm to til fin
Maaneder ellek baadc Mulkt oq
Ist-nach ,
Som Grund for Udftedelien af en
faadan Fororduing ficht Vjllareal:;
»Statut Nuevo Leon vil hegte-use
Zpillptunmust for ddn katollke Kirsc,
som hell hat glemt fin aandcliac
Mission« den-s ein-su- Rct til at bljms
merk-sum i M moderne Somit-nd
Hirten uar inrfcntlia bcsfasftigcst im
mud Et«011rjt:-,I—:swlitik. zur ne fu«
fin Oenfigt Lmr den fix-die Ida-rot allj-U
rset used de rmstionækc Rcaekismer
oa keinen-nun ja mdog mod frem
Inedis Anat-idem DW bar vfst fig
Tom on uforsnnlia Ficnde nf libcsml
Reaeting fra den førstc Revolution
i Amstla til den nasrværende og hat
tokdnet stim- taabelige Sxkommanieqs
tioner inwd Landen ftprstr sog MI
leite Velgørcre, Hedalgcy Quark-z uz
zksksrdo De Dejach
I, Porfkkio Diaz’ og Huertas Poli
xtifte og tierikale Scykelse·uuder Zwil
ken det mexicanske Falk bar flidt og
-li-dt heltenwdigt i mange Aar, var
haft den mexicanste Kirkes Smnpati,
Hirten bar tust Vclfignclso over
Huektos Zokbmdelser og Iowa-Wel
se og lmr uden Held scheidet vaa
at ophidse Folfct mod Konsumve
ualistcsrnes Sag.«
Dampfkibssttitfkr. ,
,,Unitcd Statt-»Ich der ankom tis
Ehnstjanfand den 24. ds» sit ai
scjlc dersar den H. Aug. og Denke-:
ya til New York den 18. Aug.
»Froderik V111«er afsejldt Im
Chnstiansond den Lä. ds. used Jst
Passngcrer om Bord og Denke-s til
Rom York den :3. Ang. this-it vi!
unt-r asscjle dckfm den U. Am. og
Dante-S da til Ehriftiansand des LU.
August
J ftdste Statius.
sra Temmark modtog vi bl. a. fol
gende: . l
Skovg.-Peterfen: Mennefceskikkels
for Il, indbg 81.20. - "
SkovgxPeterfcm De Fnbruqte
Kræfter lKortc Okd Nr. 22) 10c.
P. Madfens Troslcem 760 Sider.
kompletc folidt indb. 3550
Damnarks Melodiot, Ekslevis og
Hasselbachs Ubaan l. oq li. Dcl
tilfmnmem Kot-ton, faslaes nu for
den strrdcles laue Pris of sl.00.
Grundwiak PaafkelilchL Ntf fmuk
Ida-um Jndlx 40 Ets.
Namens-»J- danfke Lalfcbog l 50 Ets.
Nartmsrcsns Etedfgm Mahl-lisqu
Esstaqskristcr Jst-. 570 10 Ets.
Danifh Lum. Pnbl Hausk,
Plain-, Nebr.
VAL
Wort sagt
LV ic- , -- —
ww « -V«»W
--« -»-sg
Tot füge-s, at Destillatørlsme i
Kentucky vil produced-c 2«-««0,000
'sls.1ll-sn:r Wklåskxp mendns c Flur end
fort-me Aar. Tot Mad. sau- med
dcler dem-, andre-J. oin dein-.- Pto
dultiunksfotmindskclfc tyle lud min
dre Jorvrug cllcr mll Hafer-: Priscst
. s
Los-is ficht-J Lig iundet »Dum
lm Ver« af i Torstaqsz nusddcleh at
Vom-I Joan LU, kwics Trukning
ni ommltll i fidsto Hain anl-: us- Da
qen Ton-d Me- lan-It sm d-.: Sied,
Ilnmr imn um- drnknsxf Vl-.:!·.1velsgn
lot-Hut Hohe sann-te Blei-d Lude
Ultermjddlm Kl. 3
.
Hin-do osg lecc Aol i ««1l’-brafka
Im mesofcu Nebr» moddgl es, at
en Hocdmnark vaa 70 Arn-s lige
Bis-It for Vom lmr givet 37 thi. pr.
Wen-, 62 Pund pr. Vu. En mindre
Hanrcniakk vaa fnmmc For-est cum
M Vu. pr. Acke. soeben-s wenn-km
sssitssAfknstntmg von denne Egn et
fra s20 til 30 Bu. pr. Ame
Neun i Rcbrassa Lincoln Daily
Roms of 25’-. ds stack-, at der Tit-B
dna Nat og Qude Morgen i fid
fte Uac fuldt bkstndclig Rmn fletsc
Ztedesr i Majsbcsltcst i Mzbmsta J
Sargent faldt der l.50 Jamme, i
Louv City 1.10, fleke Siedet mellem
en halv oq en hol Toman andre
Stcdcr mindre og attcr andre Ste
dek intct.
·
Panamakanalen vil ifølgc Mel
ding fra Washington blims aabnet
for Minindelia Skldsfart førftkoms
nusndc lö. August Rimcliqois bli
wr Miasdcvurtmucntth Dnmpskib
Eristolml M sxsrsto ZML fom feilcr
Ums-sein Annales-L Der oil mqu
chstlithd blitw ucd dem-u wsliglusd
Alls Eure-nonin vil blims ndfnt til
den officiollo Aal-nim, naar den
internationalc Mandi- vil sisjlss ichs
nom Kaualcn i Mart-S Mis.
U. S. Jndbngemntol Wort
Fonds Jndbngerantal var —— ifsls
W Geogran c. S. Skoane af
came Overikac
—
den 1. Juli 1911 109,021,992, mod
101,748,2I39 den 15. April 1910,
altsaa m Tilvckkst i de godt five
Aar af over 7,000:000. J seluc
de 48 Stater og District of Colum
bia er Jndbyggerantallct S)8,781.
324 mod 91,972,266; i 1910. Ne
braskas Befolkniug er i nasvnte Tid
voiset fm 1,192,2H til 1,2—15,871,
—« Stadien Usörcatm New Yorks
fra 4,71;t1,883 til 5,333,537. Chi
cagos fm 2,185,283 til 2,393,325.
.
Ualmindeliq bebt Undcr 23. dis.
»widers, at sen Gewissng der hat
fett Nekord for i Aar, er gnaet lzm
over Landet. J Chiqu stcg Ter
momisteret til IOO Graden den smsrs
feste Hode der i Aar. Im St. Louisi
mcsldcss H» Nr. og nimm-.- Hode
fald fproftmtiansJL Im Innern-.
Lllsistssouri oq Oklahoma Welch om
man-ge Oedcfnld Im flier Brod-Dr
i Kanan welch-J om 102 og m;
Nr Heda m knmme Ordefald Philo
delfåa scm fin hebeste 2:Z. Juli, idkst
Termometerct der ftca til 96 Gr
En Bund sum Zugs-tret Loc
Angeles, Cal« 24. Juli. En blind
Tandlæge, Edward H. Mokrison, har
i disfe Dage underkaftct sig Zugs
rekeksmnen Morkifon blev pluds
selig blind for fyv Aar fidea og
maatte opgive fin Tandlcegevirksoms
heb. Siden hat han ftudeket Jus,
og da hon ikke selv kund-.- læfe, hat
han faaet en til at læfe bisjt for fig.
.
Mod Kvindestemnceret Counrit
VII-sich Ja» 24. JnlL Det demokra
tiske Parti i Iowa, sont holder jin
Konvention her, neevner i fin Plat
743nn, sont bleu vedtanet i Gcmr Af
teski. ifke Folget nf berufende Trifft-.
Konventionen njfloq at undefale
Fzssändelia Stemmeret Derimod an
befcjlede den Jnitativ og Referen
binn.
.
Et Adnndkede bemebnede Lskasnd bis
vontede Conntnssdlrreften i Eonncil
Wink-z Ju» i Ilskinmnnks Aste-is for ist
nfmrme et snnlth Kurs-Ia wo at
non-ne Art-often on time NeomeNnvxv
nd oig lnmins hinn. Don holdes ins-ts
tcenst for brntnlt at Lscwe smtfolder
Messi. sen-d Svencer Ioriisdag Akten
i sidste Ugo.
I
Leben-J Ofre Tre Mennesker døs
de, m tre saldt i Asnmqt i sinds-J
i tllknndkmk Eila. »Weer Hemm«
sont III-Je of Hoden Der Din
Vnsns trcdjisslnsdeste Tag i Aar.
Mininnunstempemtnrm var 78 Kl
5 xnn Phnensgn qxr FU. 2 Gm. fwd
Terntmnceeret kam 97 Graden
.
x H.
«
»r» :!!!..«·.unt,:: Huld-ff in-«
- ( I u « k s- s - i
L« J: UT t.:u... .1.:.1 « .’l.-r
.-.« «· «:- !:- gss ?k»)tk"».:ks:;:.-i s-!
, . « . .’.- x - l .- «». «·
Jus-. r« 1..:: -. ..·«m. . I«
Bund-! sur m- al Mtc Lmsmmixx
gen as Anton us-! Or i M tnsio :«1««1«!
at Hutte Forrcmingcit Minister
McAdoo fiqcn at ca. 834,()00,000
staat til Naadiglusd, oa at Summen
kon for-geso, om det viscr fig, at
Land-et tmnger der-til.
Noosevclt faaføacs. Sum bekendt
gaar Roosevclt »Vossene« haardt
paa Klingen. Gan bar atter vcrret
cfter »Voss« Vornes i Buffalo.
Fokmandcn paa den republikanfke
Statskomite. iiNcw York, da nu
hat Bann-s anlagt Sag imod Rou
fevclt for 850,000, faakaldt »Ihr-l
Suit", mcn Noofevckt lover at for
ftlge »Vofs« Barnses og «Vofs«
Mitwka vcvrre end noqen Sindce
For-r i Mindre sei-s brasndt Louis
vill(-, Kn» 27 Juki. s-— En Jldlnsy
Tom ndbnsd s Vom-kau .,3tockvccri)i:i«
Fnorrfold km- i Ast-um Dujarmede
ek Tab of Miasma Hund«-der as
Faar omkoin i Flaume-nun mnkrikm
50 Louisvillc Fa Nallwillc Jst-nimms
vogne, af lwilke noalc indeboldx
Fragtgods, blev sdclagt En Voqn
der var lcrsset mcd Oliv, eksploderei
be. og den udflydende Olie sidroq
Ast Mode W
.- s
glordeu rundt.
MWFW
En ny Luftrctord. Johannistlmh
U. Juli. Floncren Linnetogcl lmr i
Morgcs fat en ny Verdenzkckord idet
! nan naaede en Hoij af UWU Meter.
I Leu histjdige Verdensrcturd for
!Højdeflyoning Var 45100 Meter.
Uelsgncr paa Prism Berlin, 22.
Juli. Nordwka- Lloyn og Hanwurgs
Amerika Linien dar i Waar beiluttct
at form-je Villowrifcrnc pan :3.
Pladsö im thskland til Amerika mpd
.««2..s'-«. Ton tidligctc PriH var
Mönch
Russiske Zustande- Fm Lodz mel
des:» at der forestaar en Kcrnspeprw
ceis mod 23 dsieuolutiomuky fom til
lsxsrer den terrurjssifke Organisation
..:I-ievulsstsossk1sre Hæmscsre . Te bar
i sin Tjd ever mlrige Mer .-o-·s
terroriseret Vislsoersse i Lodz o gOsns
egss. Ter er indfkreoet 169 Vcdcser.
.
General Støsfel lam. Rusfiske
Vlade medpeler. at Port Artyurs
Forfvarer, General Stssfeh der i
lasngere Tid som en syg og scedbrudt
Mond hat opholsdt sig paa et Muts
fisk Gods, er bleven ramt af et al
vorligt Slagtilfældez hakt hat mistet
Mælet, og alle hans Lemmer er
lass-wede.
I
Dameflyvec dræbh Brysselj 22.
Juli- Mgse Cayat de Castella stotte
de i Haar steh mod est Faldfkærm
sra 1000 Fuss Højde og knusses til
en sskendelig Masse Hun var gaaet
on used Flusses-en Chasnssel for at
Prøoe en m) Faldskærsn, fom isssids
lertid ikke virkedcn llltskken goes-kur
redeci as flere Tsssinde Wenn-offen
I
Te foenske Skoolsmssde. Restes-as
sss Juli. Zkovbrandess ved Soansm
er ms lsessrasssser Tot Escvmeke Om
rnade lsar ess Udfnssrkssing as ca. 10
str. i Lassmden og LET- Ksss. i
Brot-dem Lasan Zkouvmsmcu Ued
dstmmsmas er ssss begrasssset; der er
We lasan Furc- for vderli,1ere Uds
drei-usw« for saa vidt Blæsten ikke
tistagen
. s.
Lasten-Z Rot-order JolsassssjsthaL It.
Juli. Flsmeress Reinhakd Volum sum
ask km i Astes Kl. III med det
Forsssaal at slaa Verdensrekorden
sur Udlscildenlsedsilssnssisw er ·s Af
tcn W. WU landet xslat s Johan
ssissssak- Fuss lsar Denn-d sssed css
ssasbrssdt Flssmsisst i Es Tuns-r 12
dllkissuter used L Tissser Bis Missssjter
flaaet Verdesssrekorden for Udisols
dessbedssfsksssssisizx, der var paa It Ti
ssser cis) :U?isustter.
(.;«. .»-.i-i.sp;.1 Jus ;».:.10.. Jrsudkrspz
IND, Nerqu l« Juli- Ix :7«’.1l ."!·
Hund-Wurst Solln-i i Norm-, Eknan
tun-us Amt, Division Umrgot as on
uuldfmn and W Huka er dumm
to. deriblandt Apotheke-h Politistu
Rom-m Banklokalet, 6 Købmandsksi
furrctninger, 2 Slaatcricr m. m.
Zum-n Mennefker er entspinnt-. Sol
dntorne maattc rive Haft-ne ned for
at bograsnfc Jldm Ca. 1000 Mon
msfkcr er busvilde Stadt-n anflaas
til ca. 1 Mill. Kr. Busn bar ca.
2000 Jntzbygqerc
.
Vil af med Zyrft Wilhelm. Du
kazza, Albanien, 24. Juli· De mu
hamodanfkc Jnsurqcntcr overrakte i
Gaak de curopæifke Magters Reprasi
scntanter her en Note, bvori dcs
truer med at ødclæqge Albanicns
Hovedstad, Lwiss ikke Fykft Wilhelm
abdiasrvt Te til-Tisch at wiin
Lusigoskilwc sum- uaa dum, Uil di
span- Eswrkksn de unmmasiskc ollcr di
andre Jndbygqete i Aven. Zweit
lWilh-le Abdikation or dcf mein-,
sinkt kan zifvque Vorgorkrig, effek
fom de or bcstrmt paa at have en
zum-n Rcsgisritmsfornk figcr de.
.
Frankrig oa Pänamaiudfttllinqen
Under det frmsie Doputeretkams
Forbanbllnstk Dis-M M T
dsks mmnncndc Forflugot um Frank
rigs Leitmotiv i Verdenzudstillini
Heu i Sau Franck«-ro erklasrede
Handelzministor Ttmut(16, at Rege
ringon ikko trocde at kunne gøre
Frankrigss Dcltagelse afhwngig af,
at alle toldmcrsfigis Vunskisligljedcsv
for de industrielle Varer fformsdcsz
Minister-en tilføjede, at det franste
Handelsle gcnncutgamsndc ika led
under de pcmgasldtsnde Vanskelighes
der-. Hatt var of den Anfkuclfe, at
Frankrig absolut bnrdse dcltagei
dmmo l.ldst·!lliug, ou andefalöde
var-tut Furflagch sum dchao vodtos
ach mod IN Ztcmmcr uwd 85
Ltntbnrndt Turifthoteb Christiania,
Uhr-un W. Juli. Ved Trotidtsn i Nat
Orts-g et tmtdsomt Torheimejr ljenoner
Christij og Otnogn Lonet flog
kkcd i Oulmenkuttcu TuriftlwtcL sont
i wisset af fort Tid var et umldigt
Nmmnolmtx Da de flcsstts Turister
tscssr tun Lwlnusnkollcn Emmtorium,
Las-Je Hottsllct kun faa Gmstm men
disva oq Vctjeningem ialt 20—30
Meinst-steh blev alle rcddede i god
Veswld ksm iført det allem-dom
diafte.
Det lykkedes at bearænsc Jldcn
til Quelle-h fom nedbrwndte til
Grundm ,
Hotellet var forsikret for 217,000
Kr· og Inventar og List-re for
17(),000 Kronen
Tyrkere og Grækere Konstant·n·
opeh St. Juli. Este-r Anmodning saf
Jndenrigsministeren beqav i Gaar
Es Urwfte Dcputcrcde sig til den
Tøkumeniske Patriark og frencfatte
. overfor donan Minister-end Lust-I mu,
at de grasske Kirkcr oa Skoler igen
IImatto bliue gabuedu J Tilfaslde
Jk17, nt dctte Lnske blcv efterkommot
joätde d·c Grwkere, der nu befondt sig
Ei tnrkifk Fangouskab, blive løssladt,
1021 man vildv da iøvrigt mdd alle
Midlcr tnsslittc sig pan variqt at »for
tusdre sstraskerncss Stilling.
Patriarken erklasrode Overfor den«
ne Atnnodt:2ng, at der jørst uitde ch
rc muligt at genaabnc Skolertxe og
Kirkcsrns nanr de For-Huld der havde
fort til, at dcs blev lukkcst, blev
asndrcdu
Eiter lwad Bladene meddelcr, bar
den turkifke nrasske Udnandringsi
kmmniisision tmmndt sit Arbede og
nisdsat flier llndcrndvalg. Udvans
drinnen af Türmkcre bar Many anta
.1Vt ct fu«-»F Ok·!fan1.
d
szxi · H.s!r»"s-1"-.si!c«11 resnlmts
Lu. T tie.,i:1,3;; Juli Tun ultnjndis«
HIU Mist-Eiin cr, It DE Nkitifkv Le
sp Unusprkwius ist« cwntu Ilknlc for
WANT ««1«—es. "-’««-.»j f-mnm-r, km di
;«..» sichtus at tbunsw til Unsabcd
THIS-no su ums Politik-re miser dot
-"-«-- sskfcrt Tat uiscr fiq nt ner
is Aus-: at Nin-! Enixkfnsd molk-m
lhis.,-Hjsmsw km Natimmlistorne
stlsnunisecsrms inmd ug Natiotfnlis
sit-ruc- for ·ch1sIIc-N1t(o). Jolm Red
mond fkal have sagt. at Nationali
stksme ikke vilde qaa mcd paa flero
Jndrømmclser til Unioniftcrncs, og
ban skal have faftholdt, at Conn
tmsrms Tot-one og Fermanagh i Ul
ster fkal stme stillt-s under Home
Rule Lotsen. Det anhat-T at det
Mødty fom Konserenccn holder i
Dag, bliver det sidftc.
Blandt de manng qutcsr. iom
ganz-, or oufna det, »at Kongen tren·
kcsr paa at sen-de til Underhuset et
Vudskab nmä Opfordring tjl alle
Porticsr at finde on Udch Lag der
Jan blive Eniqhed.
i Knbincttcst lsoldt i Aftes to lanqc
Mem-et Mellem Moder-ne bovde
Promierministcr Asqnitb og Lord
Ompsdomnsc en Konsercuca Dotte
vafto Opsiot. Tor tm- 1117sss1 sn « »i·
private Kunst-rennst Imsllem de poli«
tifke Ledere. ,
Asquitb bar til Unioniftcrnez
sisliksdin wen til sdks radikal-es stott
Skrwk paataget fis Inst-am Jo
Kongent tax-.
Wen i bot bete tun-i hat M
J -