Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 22, 1914, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Its MW Leic. Et Ryt Fit
ska Ned stigcude Forbavikitw stri
vek «Modets:naalct«, fslger vi yet
iNordsleHvig Konsistoriets nordsless
vigste KjrkepolitiL
Wen-s de høje Hektor i Mel til
fyneladendc hat fslt Hering Ernst
Gynthers Angreb paa Wirkens over
ste Spidsek mcget sinkng sum-—- Dct
ijvtigt txt-it at dcle haka Anfkuclser.
J yvert Zald handlcr sioiisisturict
som tagen Zindc for i hansss :land.
Og det rijl sige on hel Tel, da dct
endnu er 1 frist Minde, i mutkcn
Grad nun-J Honitiuingct og Onskcr
var afgsnsnde for Konjistorjets Ord
ning as Kirkcforvoldene i Auguitens
borg.
Konfiswrwt sinke-H at ville smvnsss
bindc Præfusrue « :Icordsle—:svig. Li«
lau sont bekendt ikke tmngcre tale
frit i andre Lamm ijssiottssvikki
fomhcsdcn indodtjl tnsmmcis more as
more Smer udstech Der Form-d
imod, at de sum Pan Nmaslen taki-r
i et Heu-L Enart fokbydos dct dem
at tale msd denan euer Lmi Baute eH
let saa attcr at nocsrfkride denne cl
ler bin Zoqncgrasnse
Txl die-sc inaugc Fort-Jud er der,
efter two-d .,«ijmdal« ersah-r im
god KOC- ottvr kommst et nut« met
Konsistorict is«1r«sorlsud:
Prwstcrnci Nordfhsisnij
m min« I Tmmmrf
Der er hemmende not fun Ta
le om Prasfternc i Nordslesoig ellcr
Gefitligbkden i Nordslesvig. Præ-«(
sterne i Sndflesvig og Helft-en inne-ZU
ikkc at pas-re saa ubebagequcs. —
eller mein-r Konsistoricst meaka lot-ot.
at· de ikke er faa farlixw sordi de ikke
kan tale Tonik?
Dei er kmt rcsm 1111dtagcslsesvis, at
nokdslcssviqffe Eogmsvkcrstcr talck i
Kongeriget Paftok B r u h n i
Skcrtbask og Vaftor B erte lsks n
i Sttogbæk, fom begge hører til de
12 Pia-sich der famler sig om »Te:
gamle Bndskab«, bar talt dekoer I
det fidste Aufs-s Tid. Andre mindes
vi Me. For sau—vidt er Forbadet
ikke af videre Bktydning. Men det
vil alligisvel satte meget ondt Blod.
Sttt Jldkbtsud vcd Anseher
Haar man fka Flensborg mod Ist
vd ad Kappel Landen-L naar man
eftet en Its-es Minuttcts Gang fra
Hovedtord sen lille idyllisk behagen
Be Landsby Kurs i Adelbv Sonn
DM bestaar af en lang Ncrkke sama.
til Dels tæt fammenbyggede strac
jakte Beboelfesbuse, fom tuned-sage
lig bebe-s of Arbcjdere og Smaas
- kostsfolk der bar deres Sysfelsastteli
f- i Flensborg.
Der unless-, fom telegpafisk med
Hät- ved Müden Ratten til Sandag
des 21. Inmi, den kpde Haue. me
MFULL lag i detes Wke Swm
W M wagan Hirsch-c Hoff
M Mr ved at hun merkede
,MR-g, osdetviftesig funkt,
s here Hufet fwd i Luk. Hartigt
HERR de miqe af-Husets Bebt-ers
W, Ug sitt-e af dem nat-de kgap
fis-THE pQM-Me txdi
III-the W. -
J .,Flm—:sdorg Amst sfriueic
Mcd rasende Hurtmhcsd grob dr
gnmdinc Fiammer im out im sag
Mai-de Hart Mahom-inne Juden
andvmmct råqtiq Dur kam-net »i
Slkirkfmnwf must Quinte on!!fi1.1·!s-D:
snv Amme-, smmtirftc isufoz ist Var
af dem Laa san mst wri h::m:!dk-:1,
at man Man kund-c passen- inwucsm
dem. TH- fekcs as dem nostrmdtks
alle til (T«-ntudm, wedean disk lnkkcs
des at rcsch on Tel as der ivxsan«-.
Dei nykedez nu ved ihm-Dile Ar
bejde at bogen-use Jlden til disk
Mystik-ng idet man ouerspwjtcdp
de ncrtmest ljggende Hase og beeng
te vaade Zejl osver Togcne. Iil
alt Held var det ncesten ganske ftlle".
ellers vilde sandsynligvies mindft liges
. fa- mcmge Hase til bære blevne lag
jx i Aste.
M Eis-. segnuljr. Den
B Juli blev Hans Chr. Hausw
W Gmdejet i Manns-, stedt
Hisordes M W Kirkegaard
Kot-e Fjlse Halte 52 Bogne og
, fig fra Hamle bvor
NR bat Alb-M sin- siMe
DI- E M UNDIM JU
M Beleu- os Bist-nd til Mr
sziemmet i Vammelev taltz
; Rade-few Uqlttuty over Or
« Leg staat ved W og
U vsr W til stdste
ä- v;t M M Jst-de met en
jfsrnmende Rand og en enfet Mand,
men tillige en beskeden og stille
sMand. Hattv var oglaa en velgss
Treu-de Mund i« det stille Ud fra
Order Hvordan bliver jcsg falls-Z
»talte Paftor Clmksen om den ade
dvs Stilling fom en lirkeliafindet
Mond og her-etc tilliae de sum-le
kikkelige deningct i Nordflcsvig
Hieblikkct Hatt tolkede den af
døde sum on aod Von for mangt et
godt Rand.
Meyer lmutt oq inderligt kalte
Polster Sanft-m SvanningH om sin
afdøde Vroden Han fremdrogMins
der fra sit Barudornshjem og om de
mange. der allcredv var aaaet bort
of Faniilim Hans Chr-. Haufen
var oven Senats til del fithcn mcn
Gern-us Hat-nd bewde dog i umn
ae Aar kwilct haardt von binn. Da
Ema-den lidste Tag bavde fcmct den
lwllige Nahm-m faade ban: Nu bar
im det gebt Da lidt Osten-: Vil J
tm alle bede for mia at Lea maa km
m Kraft til den sidfto Mist-. — san
fis-v roligt iud.
Et meaet fmuf Biuedo segnet-c Pa
stok Hausen of sin afdsde Brod-Its
fidfte Aar bis-S Doktoren og Erwer
sønnen is Hmmnerleu Der hovdc
værct det allerbedste Forl)old. OF
betcgnende havde det vom-t, at Hans
Chr. Hausen bavdc thet soa glad
vcd at vix-re Bedftefndct Pastor
Hausen takkede Dotter og Svigcsksom
fordi de bavdcs vcrrcj faa"gode vsd
den smle han stuttede mcd at si
geL Herren gar-, Hemer rog, Herrens
Navn onst-c- lovet .—— J Tilflutnjng
bertil btev »Tejlig er For-den« sun
gm Jokdvaasaftclsen soretoa Pa
fwr Haufen --- Den smaka Hostide
lighcsd stod i god Zatnflaim mro dcni
asdsdcssrs fæonc og bramfri Vassm
Eftcsr Vegmsvelfen var der Fasllesz
nkaaltid bos Pauli i Voiensx Heri
deltoa 250 Personen —- J Kirko
i Zweer et der tre jun-c Losekto·
net-. as boilkc de to i fin Tid er stam
kisde as den ofdøde Alle Luft-ne i
dis tre Kraut-r var tasndt under
Mudstjcncstem "
Mtgeltttder. Dis-if Arbeiter-ist«
cui-g fu- Nstdflesvis afholdt den
LI. Juni sit tredie Aarsmsde i MI
neltsnderbus. Der var Delegiertede
fra de ftcdlige Afdclinqer i Habers
lev, Haderle Nass og i Vedftcd.
Fckllessoreningens Formand, P.
Mini, HaderslM aabnkde Ratsins
dct oa aflagde Beketning om Fore
ninqernes Vitkfombed i det fort-bis
ne Aar. Der kunde ikke Wes-, at
Weisen haust-e haft ftækkt Fort i:
dcst forlsbne Aar, men det var doa
gaaet iasvnt stst fee-mad.
Wfokeningms Regt-statt blw
cing af Lasset-ren, Melken fra
Migeittnder. Der kunde denneH
M ille aflægges et afsluttcstRegas
sieb, da dettc gam- kka November til
Navmber oa tre Afdekingek illk
hwde indfenvt den-s Bidrag. Det
vedtogeä at Regnfkabsaoret fknkde
gaa fra Mai til Mai og at fothsjcs
Bidkaget of de fiedlige Afbselingek til
Winteningens Kasse til 30 Vg.
of M Medkem endigt
TcsrcsStksr fum fix-r Hirfkksllxgc Inn
Nu Tal-s Ellkmkslmndkr Asdclim or
: fund nnd at sie-rette m EIN-ander
Eznrrctaskfu ..: Do Lmr a! Eøic Ists
do Vanfkoliakwdist der or vchd at
starke ist Taummt For--1.1.1u:1k«-v PS
lnksvvmistikmlot Nov Hin-J irm
end-J breiter G! Vier Jlrkssstdsx
n-, der sur Elkkisdksnnitsr .«-"« VII-Jeden
du- :"f-X.s1:-x«1. ).-l!.«s«1 -.'-.If-.1:1 ? Tns7
fcslfem m Tfsr monxs :««-.15(m, in man
knirdks Euch on »Im Esjanch EOsr
beiden- tlIfcn fcip Hm nmn wnns
:1ildc.1n«mle Vor-J Dåsmshsc Arbeide
den Miete Lon, kimdr man dog ikkis
undqaa at time de fremmedc nom
dcsr ingen andre var at san.
Efeu-hast thskmebid J »Best
flesdvigs Tidende« skriver Tr. med.
Thomsen bist- fra Bnenr
J de fide otte Tage er det few-.
kam-net tke Gange her vaa Egncn.
at Vorn ksr blevne bidte as sugors
me. Warmen bar lokket disse- frem,
og der fvnes at være mange of dem i
Aar. Dei turde viere vaa sin Plads
at minbe am, hvotledes man stal
for-holde sig i et faadant Tilfceldc.
Den gamle Mande: at fuge Gif
ten nd of Saatet, er ikke den heldigs
str. Dei er Wert hvor nieset af
Gisten der hatedes Lan Hornes og
hat det aneste, der fuget Gästen
ub, et Saat i fin Mund, kan det
Man blive farligt for hum
Detimsod bar man straks binde
staunt om bet bidte Lein wen for
bei Sied, der et bidt. Raub-r in
sgeme des Wunsij
III
Desuden sicl der naturlignis aktid
hurtigft willst ist-ges for Lasse
hjcrlp Hvor godt og rigtigt man
ielv behaudler et Hugokmcbid, bew
der det dog altid en Fore, og isasrx
for et Born en meget olvokligt Livssf
l
)
fort-.
Jst-lo. To Skypsmper. Lptdag
Eiter-»idde den Lu. Fund trat et
Tordcnocjk ov; nusu fksnt det jkkcs
var liac i kkcclsrbcschh saa eftcrlod
dct sig doq enkcslte Ztcder tin-gen
Rmu To Stumm-ver dkog iud
over Jetz- 3kov og Zkudftkthakk.
Der harte-J on Saft-n og Bragen i
Trerckn;I, sont nam- ct Uvejk bmder
lssx misn det vakede kun et List-Hi
iPaa· Nietss Jenseits Ejendotn poa
ISkudftrnv Mark hilft-rede den cnc
Sknpumpe stinkt i en Metgeldimge
og flottcdc nogle Zinkplader ved en
Ejendum slen- Alrn bott. Eilet-s
aiorde den ingen Stabe Zøndag
For-midng fnldt en belaste-use Roms
i cFI stok Otnkreds.
Ubert-, Cimabu
Tief-son, i Juli mu
Undskntd, Votum- og Lands-«
Inænd, at min Meddelelscfeller Kot
rcsspondance her fra, dennc Gang
sank on lidt auden Form end fom
Dllers, oa maafke den ogfosa blwer
lidt lang. mcn Redattorrn oed not
bvorlcdcs man ifalf behanle ou
long Jst-weise
Vi hat dct fom bezwunle gebt
Tot awldck om at soo tidliq dg m
vcrre flink-g, soa szver vor Him
nie-like Fadct Va·k«t oq Heft LIqu
at vi sbok i det frugtbaresw Aner
bmgszslond i Amerika- Ja nu ck
du Mai-z kære Lassen-. rede til at
sknldc mig sor, at jcq prdlen mcn
vent lidt, dg lad mig dich firtdig.
maaffc im tun gsre Rede for mm
Paaftand og med det famme san en
Leflighcd til at füge et aodt Lkd til
de mange, som fikkcrt fer sig om
eftet et fremtidigt Die-m «
Faa Folk ndkm for Proviufen Al
derta bat nagen Hat Forestilling
om Athertas ovetoedentlige Star
telfe; den et stim- end nagen of do
»Fort-new Statt-r« med Undtachc
af Texas: den or starre end det
samlede Arge-l of Calisotnia, Orc
gou oa Washington, eller end Mon
tema. N Dakota da Minneiota til
sammem den er fwtte end Zuwend
Frankrig dg Aufs-Ungarn og in
drhcwct et forholdsvist stockte Akedl
of Agekdkugsland end diese Lande.
All-me hat et Arkal of n";2.765,200
Arres. des-of bete-ones at iser
1.510.40(f Aktes ovtaget m· Em
oq Finden samt 60,M.000 Art-es
as kaut Bierglnud og endet Land
som ikke er egnet for Lands-sag
Fort-den akt dette vi! der endda ver
,te tildage det stoke Akt-at af Och
000.000 Arres, kamst for Senk
ment oig Rubin-us As disse· var
kikce 5,000,000 Actes tikiaaet i
1913, eller cikka 4 Procent as det
bkygbake Land er ovdtxkkei.
Fell invandrkk berttL og Lands-L
iopdytkes i en forbavsende Grad
Circes 20,000 Restes Land blw »Jet
kled« hvek Tag i fidfte Aar, 2 nye
Pyee bkev sppr w Mkoktet
lwet Use: 6 Nile of Was bog
Sei-es wer Arsede-ji« hvet Skolei
das nebst-bis et not Stolz-stritt
( For losästsidea danktva
til, var de! ktm ALTM- Jud-bog
"gete, m- er hex 425,000;.dkr var
Tun 946 Mil of Zemdsauc tm et
her-z Rost-A
Ecsrv Einwer .r «
:1««li: Was «r Exipkst r
N UWJ Eth sus- : H: «
irr -.«-,i5.1.-.1 113 ti« at n » r g« sl
Nun-Ha er und-thut nnd III-« s» ;
Im Don nein-c Tot
Tklstrønmnmm as Ins-if imr m
turligoiiri pgicm mquct til smr Us
njflnm cis-de lebende- VIM; jeg ital»
lvlot nimm- to. Calgam sont ckz
belmqondo i End-Albckta bavds sor?
«- Aak fichn 7,000 umbnqgchrcs
km bar den 74,000, 125 Vatifketn »
150 ,,wbolefalkr«g", 7.) Afyabritter.s
25 Bankkr, Y. M C . med rn(
Bygning, sont bar kostet 890,,000!
movbocial Not-mast- Zkole, Hsiskolet.;
35 offentljge og 3 private Stolen-J
50 Ritter-, faa gvdt fom enbvet Be
kendelfe bar sin Kitte. CanadmnH
IPacisic Jernbane Co hat nglig bog-»
get en »Ein Sbop« iom hat kostet
;82, 800,000. Disse »Gehs« er be-«
ergmst paa at We beste-füge 3 500
Mænku femme Kompagni hat bog
qet et DoteL fom bät kostet 81,500,
000. Byen ejet og driver five eg
ne offen-füge MASS, smfom Spot
.veje Vandvastt stogwaststatiow
W »Aus-i Paving Plant«, 40
Nil of Sie-weg over 22 Nil as
W, 103 W Email
knien-, US M Elsas-r 107 Nil
If MM set M, M
K W M Wis M, W
W Mist til ah, fass vjk but-I
l
Ppiwwsiwgrii
--«-, . "
H
".·rt"
f...?
-«L’
eq- 405 Mk en lille III-f hat«
organiferet en Mägden san er op
taget i D. for...dan. vix-law Kiste
i Amerika. Den betij as vor
Prasst en Gang om Maonedm
Maa Herren faa Lov til at velsigne
ogsaa denne Iille Meniglusly saa
bang Norm derved maa Eteg og
fast-is Landsmcends Ein-le Frclfeix
Ednmmon er den enden Vo- fom
im vil Ida-Une. Dis-! » beliggcnde i
den vordre Tel af ComralsAlbertm
ou er Hovedftaden for Provinfm.
bar en Befolkning ai ckrca 50.000,
II Wanken-. 375 Butikfcn 75
»Wdolefalers«, 80 Eorsicllizus Jn
dustriqrcnc. Vyen tszmcr i Cen
tret us en Wdelia Kulmduftki.
For 10 Aar fide-n blw der knn pro
dnspm 100 Tons daqug. nu produ
scrcs der over 3,0()(I Tons daglig.
Edmonton bar en tscmdeliq bcdke
Jerubanspssorbindklic end Cnlgam
jdct« den bar to tmnksskontincntale
Bauer sonst-en flete andre fta Sud
til Nord, 20 offentlm Zkolcr samt
nmnzxe andre Lasrcaxismltrt Born
Her lkgksfom Calgorv alle offentljge
Ruh-at denncs By vil not indm lim
aks bin-r den ftsrftc .-,I snmkMt be
hgandv By i Athen-I Her er ocl
uqiaa not csn Dei Taisskcn most jea
sendet jkkr noget vidw til det.
Man leg saa Jan Les-» til at Immu
mia lde mcrc om Dort Landbmg.
fis-g vil korst MAY vort Klima
Tot et en kendt Zack. at Albertaås
Korn er af en udmmrket Kvalitet
og er tin-get cfterfmxmt --— Jrg set
endogsam at der bar vix-rot advcrteq
m All-Mo Zaahssvn : ..T«nnfkcskcsn'·.3
Von Klimo bar der-; skekftc Jud-flo-1
dislfcs mm Kot-Mk Mr er ikfc dens!
txt-je Temperatur om Imnmrkcm scmt
Kot-tust fast bedte Ted tit at addit
lo-:«. og faa lmk vi wogen Zolskm og
ist hng bdibqgende Hm l.400 til
Tan Fod over Haken Den indis
ms m kenn-nie Dei as Prooiufm et
bist-Im for sit fund-) Klimæ
Professor M, maasfc den bedft
kendte Agkikultarifi i Amerika, hat
fagn »Der er mer-s Madam i de
over-sie 12 Dammes as Atbektas Jord,
end der or i alle Guldminct i Ame
rika«. Lad det Mc som det pil
Albcsrmizs Tor-d qivcr altid et etc-its
godt Udbntte til Raunen-eh som
durfek den ret.
Man jeg viko Lassetan nogle stati
stiskc Wink-ringen Tom Bevis for,
twad jog sit-ev til Vestmdelir.
Vor Komm-l er »Im-de, Quote va
Vog. Rug er bagyndt at blive dor
ket m god Til.
Vanrbvcsde er den Hvedcarx som
den-fes mest og er as en Fskfteklasses
Kvalitct For 20 Aar sidcn til Vet
dmsudftillingen i Thiercng tog Al
bcttas Vagchvede strick Bindi wen
maaske den stsrste Teig-us vantes ved
den »Jntmational Try Faming
Tonart-W 1912, hvot den ftstfte
Pisa-mie, der noch Sude er Oder
ten 82,-300 »dann-n Cafsius-) sa
hen for help Ver-den«- Mdtes a!
»Aber-tu Soring VW«· Glat
mtiA med, den Ihn-Ufe- at den var
sag net fu«-kommen Iom malt-at
ibekqmet Melvasrdi, sagt og sollt-.
Folgende cr. swikd der avles i
Forbold til andre Siedet-.
Isssxkuxxsxkxfxrrx «: . or. Acri- 12412 U.
Esr Iks Obst-.- Tss 1r:
R tin-km 21 Hi ists-·
«.!.s-««:u-.ssut«x läw 1:;:-«.-.J
Zaum Ist-» 1 U«
Use-III Tab-U H W 11 m
Juni-« TM -:.-. 11.20 11 W:
kimlkais »Hm Hi JU:
XII-brach U W ' Usqu
L:1j-:—cs«snsi:c Jst-« 1 150
Lxxzrrv sur — E Tkabt Im m Nis-«
txer Its-m- icrmvmnai Trn
JUrumU u» - taki Albcsrta
Hat-ro cgsaa drxx Prcrinje samt
nunm- audrk ’1-":-k·.s.nek. Ton er of!
san god U:n1E-tix:, Un dct var lebetl
til. at Iname s"!.rc Haucemsllcsr LIH
blrvcu bmmct :)«.-r -. Proviusm
i
Amen er ins-r tm fjlgen Gen-H
nemfnktsavl m. Ame 1912 og for;
de sidste 10 Aar: ;
Miene 46.30 36.12 «
Minnefota 41 .70 3120
Iowa 44.40 29.40
North Dakota « .60 DIE-O
South Dakota 33.80 Also
Kauqu 32.00 24.20
Nebmsts 24.80 2650
Listen-sitt 37.10 33.20
Illinois 48.30 3120
Vinterhvede hat fon- M veret
en Smkoefs oq givet We nogle
Tau Bufhels met-c pr. Acr- end Baar
Hvede, men manqe Gange Saat der
Jfor mng ud om Bindeim pua
JOumd of Mangel pas Sud-For
xde M 10 Aar-s Maunfntticvl
Im M 2224 Bu. pr. Irre os
W ni Wet. at M M
et bedce fide Matt end den fra Ost·
Ped »Du-v Fatming Sang-ess« mndt
Albekta Vng ogfaa ists-e Pisa-mie.
Anton ak Vyg ftaar fauledesx
Gmmrwfnitsavt pr. Akte 1912 og
Tot de sidsus 10 Aar-:
; Albckta ALLE MAY
J Minnesom 2820 24.80
TJowcs in m 25.80
Deo-up Dakota Zum 21.90
HSouw Dakota Zeit-u 24.0()
Noah-:- 251110 ist«-O
Nebraska - 21 Im LZMI
Wisconsin LIEO 28.4()
Jsllinois . :31,50 2810
.
Mkftckläsfkss Osmia Land«, saa er
sUandmandcsn dog for Iidcn most
Iintekesfcrcst i blendet Fartning af
Acri- Grundtn fom im skal net-ums.
Links-Im Korn giock icm godt Ub
dntu-, san gar Gras-:- og ande Fo
dekfortcsn oa ikkc alone tmnt Märs,
men oqfaa vitdt Nur-»Es et ualmindcs
lig skisdigt. fast-W i cis-umh- og nor
dre Silber-tm san m del kostet- ikkr
cui-get at www-ne Its-atmen til de
ffnl Jedes Endvidksns or Kreaturkr
i en god Prie» og All-mi! Kreatu
kcsr faslgok nltid godt Im set-, at
s ist-at Alberta et ubctmgct et
i
III-wenn stuoc toa wme Pmstme oeo
Dur-West i Ebicago fidsns Aar Evi
nene er oqsaa sum New-l i kwd Pris.
foa M betalek iig at Todte dct av
lcde Korn. Mcjeridkiftcn er von foa
godt et Stadt-. sag det or en mren
as Fortissimo-L fom beratet fig, og
dkst vil iikfrrt not i en nin Fretntid
blind en Hovcddkift poa Fort-wir
Mk. C. Maske-. »Provincial Dai
rtz Eonnnissioncst«. Ton Taktik-tm bar
udtalt Mkusndcs om den Sag:
»Mit-onus nat-artige Anlass, Kli—
ma og Markt-d er Incit eine-de for
udssrqu Mcjokidkifu Uandct er
rigt km fkugtbakd bot rigeligt Band.
Dei er isfe san ualmjndeliq vakmt
om Dom-n iqcnnem Sommers-L og
Nenn-me er kslige og behagen-ng
Den Statistik Tom im bar Zwqu
ck for U S. Vedkommcndr fra
»Es-up Neuem-U udgivet as »Diser
ment as Akgricultutv". Washington
og for Albertas Vcdsonnnende fra
»Es-usw and Statistik-s Monthly«,
udgivet as Tominion Tispoktmcnt of
Argkiculmke«. Otto-va.
Der var altsaa om Alberti-. Nu
vil W til Etat fortwllc lidt mu,
book vi bot her i denn- stugtbake
Brahms Albekm inddetscs i trc Te
le, Sod, Emtmi og nordtc Acht-km
Tit-Mit bvot vi bat dort Ectjles
mont, et i Central Akbctta En
Smng sung-er scmlcdes om dem
District: »Von Land det er baadc
bewkset med TM og Erwägung i
Mengde for Beste og Mak«
Naar jeqjaa Wer til, at Jokden
er fttsse Masse- og vi ligelech
hat godt Band. iao er det en pas
imde Fokklaring om vort Distrikt
og sau. Vennck og Landsmwnd, .
naak J nu komm-r udmt reife for
at We oder et swmtidiqt Hiern,
kom san ca bei-g os. inden J vielge
en quds: her er Pkuds for mange
Bettler-.- endnu, og vi bar Guids
Okd iblandt os til at satte Kronen
vaa alt.
Henn- Lotsen.
Nenn-am N. Tok.
17 fu«-ZU IFIH
»Um .».:.»·
Uns-er ..s!7,1 RAE- : skxxsn : Ur
r:.!««ts NOT-rund «-»--«:·--)2(I"»!.- HLITIZIMU Hm
txå Eis-! ::«2«.’» ?;n"r«1«s:ns!.1js«1· Inn
tsi »Hm Arbesbis :«.»:«s ist-:- gdck «
ssnssci ?1-1«s"f-:·?i-:: · Ihr-« Im
s".-ri,-.’1-.« s-! Ast ».1r Hortzfslflr 111 III-c
---1 HÄMHI W Er USE Mem-» Impr
nmndv JOH- Tssr sit scsr Lkrisljtkpt
u-) t:!, in Dr !1(-rnn!fr:n—,1 M san dm
rtqsssw LIM, fu« idislonim cnhnn
Lmr hast. Tcksor iiqcsk jcqs Kka
tun-« J, Tom zsil arm-ibid Der be
tolw and Lgn til dem, sum band-·
UT 01 hn arbeide »Im Eins-linked
,,Zigbtswr—:s« og »lefuns-r:disktz"
heb-wer We at ulcjlfxus W
J. J Kildsiq.
As »Da-ff Ists-lessiss«
hat vi modtaget fscgende nye Bl
ger. sein sendes vortofrit til en
hvek Adresse ved Modtagelfe qf de
vedfsjede oberst lave Iris-r
Usiisfn cufsr. En Ssmandt
Liv og Mundetlige Eventyr. Ilf
Daniel Deine. 212 Süden Stank
tsd Shirttng med Gattin-spri
50 Ets.
Pslly Fort-Mag af Louiie M. M
- wit. 240 Sidek i blast Shitmtgsi
J bind med Stiel oq Fokfiting i
s Gall-. Iris 50 Ets.
Uslsts Mosis-. Underlige og
Mamm- cistoriek om en Bon
« des-I frq sinnst-im For-kostet
wish-. 76 Side- k Obst-Ums
Unlk Ums 86 cic.
Ill- tn Quer sittsame-I
hatt-ist« for stoc.
M M- M M
— M, III-.
MIser
Japanmisfionenx
Jst kvittctet se Köl. Nr. 27. ...................... 848933
Audubom Ja» Ebenezet Mah» Irr-d Jugenqu ...... 5.00
Mason Cim, Nebr» Zions Mgh. .................... 15.85
Minder-u Nein-» sen-I B. Andcrch !- ................. 1.()0
Ebicago, Jll» Ebcnczct ev.-luth. Mah. .............. Jus-o
Konsums-, N. Dak» Oalvdclcu as Kollektcn vcd Libanon
Aufs-mode .................................. ZU 10
Honco Eteok. Iowa, Miss Anna Sandbcm .......... fu«-)
Ist-person Wiss-» Bei-neues Offer ved Missionsmpdct Z 70
Datum Minn., Baumes Offer oed Missionsmødct .. Jst
Lack, Wis. St. Peter-I- Kvindksl ......... .. .. . . . . . .. 1000
Pastrir E. Magd ................................ 100
Wann-tm Wis» Vor Fresser-I Malp» Jolm Anderspn .. »Es-O
«».---s H Zusammen 859389
Indianermissionem
Ftk loittcret se RI. Nr. 27 ...................... 818891
Aal-nimm Jowa, Ebcttezcr Mah» Fee-d sorgener 2.00
VI en Missionsheft for Pastor N. L. Melken. Jud-sam
let ved Aaksmssdct i Greenville. Mich. 86860 weh
Medsmsdet i Daneville. N. D. MASS: i Mast Nebr.
- «
s-«
822.75 ...................................... 129.50
Mgfon City, Nebr» Zions Mgh.« .................... 15.85
Demnach Wis« den danske Windes ................ 10,00
Rinden, Nebr» Jens V. Inder-sen .................. l.00
Lack- Wis.. Paftot E. Krogh ...................... .50
Tixsammen 834776
Jadkcmisfionenz
For Ioiverct se KbL Nr. 27 ...................... 8187.1s
Audubom Iowa, Ebene-Her Mah» Fted Jsmenjen 2.00
Mindcm Nebr» Jesus B. Anderscn .................. 1.00
Lack, Wis» Paftor C. Fier ...................... 1.()0
fTilfcmnnen 819118
Mokinonittisiionen:
,
ij knitteket se Kbi. Nr. 26 .· .................... 85382
Modtaget km Danmakk .......................... 30000
Audubom Jowa. Ehe-must Mah» chd Jørgcnsen 1.00
Miit-den« Nein-» Jesus B Anderien .................. 1.00
Dankt-una, Tean, Akt-T H. F. Haufen ............ 1.00
Neest.1h, Wis» Vor Fresser-Ei MADE-. Kvindcf. ........ 300
i
l
Tilfammcn siktäl AS
- Skalekassem
Ist- toittcsret sc KbL Nr. 27 ...................... sum-B
Mindem Rohr-, Jms V. Audetfen .................. 1.«0
Eoulmn Ja» Peter Madsem Mads Petrrsen bo. 8200 400
Mai-date- Mjnn» Geomc Lucis-n, Vom Ort-jin R. P. An
dern-n- L P. Anderscn, Aug. Stamm-IT Peter Nas
nmsscm A. C. Niclscn bo. sl.00, J. P. Jacobscm H.
A. Sanft-m H. V. Nasmnssem Akte-. A· C. Mir-lieu
bv. 82.M, ank Gundeksmr. anny Hausen, Ein-. Lar
sm Chaer Madim Carl Inder-few L. M. Las-few
Haus« Lotsen. Eben-ten Lotsen, William Lassen, Homer
Pest-rieth Thanning Anderiem K. H. Gundcriisn im
50k, Elifa Rollen, Alirldt Roler bv. 25c. 2L50
DieksoIL Alta» Eun» anmanucld Kost-des .......... 5.00
Bowbclls, N. Dok» Bctblchth Malt .............. bij
Flaman N. Dak» Vivian, Philip, Alls-ed oq Ellen Mag
nusfcn bo. 50e. ................................ 400
Tilsanitties18208.20
Til Pastot thfkatenJerlc i Kinn:
Fsr koittcstet ie Kbt Nr. 25 ...................... 81280
Maiou City, Nebr» Tom Hausen .................. 1,()0
Moor-head, Iowa, Brthrsda Mghs. Zøndagssiolcs 19.-42
fTilsammen 83322
Maik, Rohr-, den M. Juli MU.
Ott o H a n sen.
—
Kredsusisßaem
Atfcautic Krebs
Fsr kvitteret Js72.79. Mr o? Mrs. M. Christum-m Cana
da N 00· Mann-out Menighed sä. 5. Bestan, Mosi» Mr. Chr
Nielscn 82.00, Wiss Stephania Nybo FULL Weslbrowi Mc»
P. J. 82.00. Beste-L Mass» A. W. Fischer »Spccielt« 82.18,
Mk. Chr. Nnbo 85.00. Mookloiy N. Y» Salt-mi- Mgh. 810007
Tilfammeu 8404.72.
Modiaget med Tok.
F. W. F i sc thr, Kredstasfcter.
43 Voylfton St»
Jantaiea Plain, Mass.
sj
Et stlg at gdcke Bøgek fra vort Lagec
ZN DEL As DEU TlL sÆKUcZ LAVZ PIISZK
Kristeslsxe Fortsllmxctz
HimHs llmtm FOR-. Kann-i MAX-» I kund-in- UJNH Miit-,
n»».,«, (;«.,«j,,z«.k 50 PU« zip-w smn Fussfuslliwor 150. Tims on Ic-»
Ists Isbsslts tust-» lcmky El »O tin-il ils-s sit-un list-sw! QHIU Ihin sinkt-,
Norm-unz« MIN- . I-«»»»-’Imx.«sr sur Smaliisvglmärn El 00 Piu- Tunscsp »F
i Vingaanlm MU-. Dido-r FJcIMHssV sl O« Uns-sit as Davids- Hu
75 (’U.. l’r-s-«(w;z1u-nisn i Its-»H- ns Prissplsskmsnbsn i Indika Its-) Its-n
Aus CON
Mission-kleman
Der- sskjnsmjp «!ims- N (I0, Klnkhsnns sinnt-r schnle AND-, Lys
Illsul Motiv-l 22 00. Ums-« nie-Inst »Im-I « II M, h-- Nasid-»Im Wika
sl SO. Anim« »s! Ast-Ums usw-suc- Minpsimswuksst ismssH Ast-» litt-m
Svknl »j- Kttsrsiyhssslrns kossstsszz II W. Als-—«i«sn sur Kritik-It Ol 50
stlsfmsnfsskinmsh »Im-sit NOTI
opbyueliso strikten
Lys kn- Vcsjtsch ssn lille Antlaglslm til Mutspn Astro- To Nod
l Umsnissokmst Loch-Wind Ins-d Gu ils-nis« cl 25 ok be schmi
Pksdlknwk NEU, III-s Pilskkiass Vsmäring MAX-» Gott-t- bihte I s studie
01.80, Augustini Reh-mikle 65 cu» Deo bucklige Reis Cs cts.. Most-Fest
Akt-» hocken- V«-)· tin Aar-Ins Pfg-discover ss mulslssvisslts III-sum
II WJ Jota Fods r — lluundsgtshos BLZIL As Sud- Nsmse Bibel
lssslaq ss Put. tun-Loh Mu» For leis-as ej MU» Use-lum- satt-I
Csktshos IS do Kam-machet- cllss 1.20. vscl et Its-landes- still
III-koste, Most-C s · v :
ball: list-« Mel-en llso il.60. Schnell-n XII-set du has-I
Ists-, status-ad Akt-» Natl unt-Um Wus» Deo tatst-o Its-son- Il
Iwrls fs.00, kr- ssb Dass stolz Auch-Ismen- Icltbshiswkis RU,
hatten Uv II. . A n Levis-It Wiss-, Von Auan sitt-ess
II.O. Dis-akk- l4ack I .7s, Ums-r III-set Glykshoks il.s0,
Ums-tu
s. C. Anders-us But-ty- iuim la Inn-u ( Ist-Mike Rost-ask
Is.(0, has-h Wiss costs-, Bad-is- oktsllloses U. Il.w, bleka
Oliv-I- TIIIQ s., Alt-out s- pann-lässt klss ach-, set-U- lsssss
Dicht M» Eil-k- cmätsytsttu M
W ei laut-In
Sebsshekss llssssck IUIL kn- liesi l· lc - o- list-how
II Ou» sit-j- 100 lezt l D ltk 7 Ott.,.khklsssealathki m
soc-» Wams-i W
W
sss Illli Wiens-Mo lot sitt-, If Mit llssky UW
Pl Inn-Mase- sottslt cos- M If kl. k. ils-un W,
ls' last-Umw- Iscts., Deo-II WI- socts» Pipm AK
dirs MI» Wink-IM- k . » Its-so- Ju n Mu» y
Kssp Not-» III-o fort-It Bot-» Sek- lsskts lIM» M
Ist-s hi- Mts.. soff-W Ist act-» ihm-soll ., VII -
lass- sil III Wes-d MI- Ikstlek Mut-asia- Iscla., k- Jst-koste
MI- sechs
M Istme ss mä stets- Jsssssks Ist-y- U Ist M
Ikh Las-sci- sssvts Hist-b M Mist-Cassin
W sou- ps usdfbtssslukssut sitt-us
II.IIUIsolc»Dks-ticus costs-z Ussckhstssksssss Ist-.
OWIIMCUIMIAUMO Ists-if s
III- Ms Usoos UflW Mc Wo slky M .
I.s.s«hctsssjsstuiM, Institutes-Mut
VAIIII LMM mi« VIII
Mh Ist·