Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 22, 1914, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
W
Krisis-hieben i Acri-wh- Die-u
met san Christian-hing. Kvindes
hjælpen i Aarhus bar nu, strivek
»Jyll. Pft.« of ö. ds» iin nye Pyg
ning paa Christiansbjerg omtrent»
fætdig, og den højttdelige Jndvie-·
se vil antogelig kunne finde Sted
i Libet af nassw Manne-T Der bli-»
ver i den nye Vygning Piads til
40 Kvindky og as disie Pladfcr er
qlletede Halvdelen beseit. .
Der vil i det nye Djem blive legt
Vasat paa at lasresKvinderne al
Stags Husgcrning. Til Virtsomhcs
den hat-et fauledcs bl. fa. et ftokt
Vafkeri. fom man ventcr sig en god
Jndtargt af. Des-Juden vi! der blive
Husflidsundccvisning, og det san
i dcnuc Forbindelse tut-ones, at
Hienunet til dcnne Asdeling hak
modtaact ti Vasvc fom Name
En Krebs af unge minder bar
spmet for Møntcriimcn af Hieni
mctis 10 Ver-rollen us man hat
endvidm modtaget to store Bog
ffabc, sont kuu vontck Uaa at blive
fnldtc.
Ijl Ofen-met hart-r en Haue paa
to Thr. Lond, og do wdvcndigc
Plantek bei-til er allen-de givct of
flere Gott-Irre
Tit Forsmmäerindc er ndfet sitt
.Thym Nasdcstz der i slcrc Aar bar
- vastct i Windclpiaslpens chncstc.
Vosmkcslfrn bat besluttct at fort
scrtte Vikksoinbechn faavel i det nu
vcrrcnde chm i Vanmaardsgndcs,
bvok der er Plods til 18 mündet-,
Tom i Hirmmct »Jfovlund« ved
ijy, der kan rumme 22 Kvindcr.
Anders Niklftsw Eftftfslqkr. Ved
et as ««;0 Tclmercde Hm Lovellrcdi
sen-I VenslmmslarrforcsnLug lief-at
Mode i Vibom forlcsdcn III-Montere
dess Gaakdejer Lmtft Not-fluv, Vier
rmmv, spm Venftresks Kandidnt ved
dct korrftamsndv Folkcstinqsmla.
Ei usbclt Treks. En Fasstcr nn
der Somit-up Gods ksbte sin Fre
itcaaatd af Godfct for 82,000 Kr.
Kokt offer folgte hcm den imsn for
52,000 Kr. Most nu stod der ifl.
,,Rost. Dagbl.« i Ksbcsummem de
s2,000, forfalden til BetalinxxMans
den gis til Hofjwaornwstch Baron
Wedellchckgaakd Incd Berichte
Heti var intct maskkeligt, men un
stete der warst, der Mc er iasdvans
vanliqt, mon sont tjcner Batonens
noble Katakter til den sitt-sie Aste
Don sog Vermont-, nten iaa fagde
bcm til Fast-stetem Disfe 32,000 Kr.
gika en autlig Renteindtwgt as
1200 Kr. Im bar hidtil hast en
Jndrwat of Festhaardcu pas 500
Kr. om Anker 500 fta 1200 er
700, oq Fette Ovcrskud stal ttlfaldc
Dem oq Der-es Oustm faalænge
De lenkt-.
Aas-has Dsmfikkr. Tor u- sra flki
re Stdn Hagel out-c griwrendezmst
i Antlmg Parasit-tu owecsiorstmups
main-, Professor Ztorkk on Musc
u«msdm-Itøk Mackcpmng imr for
ledon anders-at Forboldtsne oq er
kommen til del Resultat at Irrt-k
fen sarst oa frei-music jun-must im
de- nmuar ftons Bindi-eh og nmn vil
bei-for mt lade Pindus-me tat-tus
cvrntuelt unsirttc Dobbeltvinducr.
Kitcenö gamle Vatmcanlwg tut-Ich
i Ivrmt at have fin Dcl of Skuldbw
Der udnrbejdes mi en Bei-thing
om de aisluttcde Opmaalinqcr as
Kirko samt en Plan til dens Re
ftaurcsrinq, og beki vil oqfaa Var
meanlæget blive taget med. Der
læqges fasrliq Vasat paa fnarost at
faa qennemfsrt en qkundia og
haakdt tilttcmat Repamtion as Kir
kens Dem samt Forhsjclsc as Taut
« nets Spir.
Nebst-Dosten ijswing, 4.
Juli. Festen i Dag i den danstmnes
kitanike Pakt i Næbild Voller var
bei-at ai ca· 3000 Monat-steh Dei
dqnsie og det amerikanllc Flog vajes
de ovemlt i den fkedede Pakt Her
redöfoged Pay i Terndrup bød
Beisammen med et che for Kon
qm Hsjstolefotstonder Helge Ho
strup kalte om det, Iom org-get Li
vet i Nutidens Don-nach og flatte
de mrd et Lwe for Fasdrelandet.
Konkertsanger Paul Bang fang
»Seid er den Jord« og Midsoms
mervism
Esset en Pavfe talte ihn Pia-ff
A» Bobjerg og Difstoleforstqndet
Brodsdorik
Gib-ein cease-ins stin
Bksnderilew S. Juli. Der er frem
«tommet en Plan om at teije ais-.
Godsejek Scovcnius af Voergaard
et Mindesmærke i Øswendfyssch
antagelig i Methoden af Vorr
gaard og tned fasrligt chblit paa
det Iociale og kulturellc Arbeit-c,
han gennem monge Aar stod i;
Spidsen for, specielt i AlbæksVocr.j
J cn nasr Fremtid vil der i Pkæsti
bro blive afholdt et dec om Sasj
gen. i
l
Mist-ekka afvtktget. Lcnwig, 7.«
Juli. Den ualmindelig surrte Tor
kc hat i lmj Grad tage: paa Af
grssderne: der ck Dcle af Egneu,
sum itkc bar faaet Regn fiden Mid
tcn as April. Natten mellrm i Seu
dcms og Mandags bragtc endele
den lasngsclsfuldt ventcde Renn, ogs
nu i Tag bar vi alter ci: sleke VII
mcrsts mcgot blødendc Nedbew Detto
For-hold er tibetkilqlikxt, m Sieng
kom i oder-su- chblik. Mcgen Scrd
paa de- lcttcsftc Jordcr er aanfke vist
wednitmszlsz liaclcdcss bar emstor
Jst-l tidliq faaet Korn faart et trap
»kctteligt Knash mcn al den vorige
jin-d samt kfkodfnmtcsme ml Im fik
,kckt komme vcm Fode «igc·n, og den
Micsvmkst, sum nasstcn smmsiz os vis
chr absolut asucrmet
Nedbørcu vil bringe en lille
Etauddnnm i .døbj««c1-gni1mct(, der
ellen- vnr i fuld Gang. Markbøct
fulder nannte unsre end halvt imod
fort-im- Høft, Inen Koaxiteton er tue
qct and.
Nagen or allen-de stinkt follo
gcst oa set ud sont Ins-den« Mtkn on
Maoned tidligms end noknmlt. Dos
vastre csr den tynd nnsd Kasrne da
denno i thrninasveriodon ch at
We tøkrcde bott.
»Da-einand. En voldfmu Brand
opftod Lil. N. B. den 3. Juli i Oc
dcrnc-i Ness, Veft for Vecnlx J den
surrte Blasst bredtc Ilan fig, og
flete Guarde or must. Tcr arbcsjdeis
euergisk vcm at bearwuse Jldcm
nmn bidtil uden Resultat Jldcn
anstde fm Musiker fra rn for nagte
Dach sich for-tagen Hksdoafbmsus
ding poa Steht-t
Btcndevim En 27saukig Finnc
ved Naka All-in Viktort Waananem
der tjcutc paa ,,Bakkcgaukden« ved
Langefkov, var Tirödag Aften den
7. Juni cyle til »Er-Metam
gaatd« for at bkspge noalc der tie
ncnde Pigcr. Han gov Vrændwin
til Folkene, og des udartcde til et
Sold. Da han om Ratten vilde ts
ns hieni, var Ventilernc taget as
hans Eyklr. Hei-over blevshan ra
sende, trat en. Revolvcr from og sy
kede paa Forkarlem men ramte An
denkarlen i Betten Da Fortakleu
nu sprang ind paa Firmen, offn
rede denne endnn to Stud, af hvils
ke det fsrftc fttcjfedc Forkarlens Ho
ved. Firmen blev nckstr Morgen
anholdt paa Gans-dem bvor ban
its-nun og indiat i Art-essen i Oden
Ie.
Den Spirits-II En Handels-nimm
im Hosdftcth der hart-r til des Hast-.
Ukoftistms pna LIhIrkcder oq Lum
fattc sorlcdm Etrusc i en stor Del
fkedclige RcmdetsslVorgcrc ved i
stærkt berufe-L Tilsmnd at take out
kking ; Gaderne nusd ct Var stasdiacs
oq halsmrigc Firma-, oa da han
ogsaa lom tmsfkcsndc ind paa en
chærtninq mcd en Host, mai-im
Politict taae sia af baut. Han fis
ist« »Na-Id. Dagbl.« sprit Lov til
at aaa imm, da Kasse-neu havdc
for-tappt iig noget, oa lmn bovdc
crlaat en passe-ums Vsdc samt fcmät
anlæq om ikkcs at lavc stets-Statu
ftkegekr
Du- rt aldrig noset In items-.
De tjde Vandmasnd (Vrandtnænds
plejek fskst at viie fiq i fmrc Tal
i August, mcn Var-non lmr unben
bart must azmstiu for dem i Aar,
saa de est allen-de mde i ftort Tal
og mcd ttiasdvanlig stott- Jndividcr
«de Knitcskmx Des Vadcnde er Mc
aladc For »andmm1drms«: mon
det sank vasto on Trost, at den
Svie on Ast-, som den-s Versting
fremkalch fknl Vwrc fund. idet
Jen« frommer Stoffkiftct og bcskyts
tcr mod Etat Om dissc gavnlige
Folget as Ver-rings med moplcrnc
et san wallt-etwa at Gigtsvage li
qeftem bsr opspge dem i Bande-t
fsk vi sdoq Mc spare for.
Dis Mu- Mysse. Stenhugger
Niels Latim,-Smtdved, blw ifl N.
B. Qui-sag den i. Juni qlvokngtj
knæftet ved Brtndgravningssarbejde,j
idet en Spand med Sten og Jord
fra betydelig thde faldt ned i Ho
vedet paa hom.
Gan bragtes til Amtslygehufet i
Næftved, hvor han Torsdag Affen
afgik ved Dødm
Lotsen blev 50 Aar gammel, vor
gift og efterladcr sig flere ukonfiri
mcrcde Vorn.
Stauget of en Tyr. Pan »Alle
Gusegaard«, Anker, blev «en lsiaas
rig TieneftekorL Jan Kofochiel
sen Torsdag den 2. ds. megct ilde
tilredt of en uvan Tyr. Karten var
i Fast-d mcd at oande Toren, der
pludselig blev rasende, tog Karlcn
paa Hornene og stangede ham srygs
trügt Han fik højre Laarben brass
krt, Hoften og Bryftet ilde tilredt
Og slerc andre alvorlige Kvæstelfek.
Hatt heuligger nu («4. Juni) paa
Aaktrkeby Sygehus i stmrkt liden·
di- Time-nd
Blindehiemmkt blinkt i Beile.
Vole 3. Juli. Ton paatwnktc Flot
nfng of Blindehjemmet fm chle til
Etrib er opgiveh idct Blinde-furc
ninqen i Dag bar købt en swr Ein-n
dom pxm Langolinic i Beile, bvor
Vlindehjenmust vil blive infmllertst
Im Ein-mutet
De Keller-Ue Aaadslvnqesslnftals
ins. Fredericia, TI. Juli. Tcn I. Apr
1915 kan de Kellerftc Aandisfvaac
Ttlnftalter ieire den-H 50 Aar-S Judi
livmn, i lwilken Aulcdninq Grund
lasgqensns to Zønncr. Ovcsrlasac,
Professor Chr. Keller on Zkulebos
sinnst-, Forfatter Iolmn Keller, for
Iidcn »das-beider Institutioan
Historie nenne-m do furlobno 50
Amt
Poa Anstalten i Vrkjniua er dcsr
tut 1025 Patienten Tonne Anstalt-J
«llc-ftnnslfis reift-r iørft i nasstc Man
ncd til Zum-ja for at belc forstisllis
ge spean Amme-inaqu Ttlnfmlusv
Eil qsdkllugmac ·öti«:snmud«0i1ns:s
Hatt-J Abildqaard i Ztolmlm bar
ill. »Stivc FoltcblaM on ai de lude
stc Nimmarter i Ficnds Herred. Nil-;
gen (PetkIIs-RIW or nenncmgaaonsJ
Tdc 3 Ali-n l)øi. oa de flcstc as Atem-«
hast-er 80-—f)0 Fold. Den Jord,
vai lwilkmisNtmon er avlet, var for
inagte Aar liden ikke regnet for at
Eva-re ret tue-get onst-in men Abilds
kaum-d bar forstaaot at fastte den i
Kultur-, saa at dct nackter mecrtks
ifomlscd i Landbokredfc.
Ea Aqllwtqeusck fotsktnnet Lil
ken. stbmand P. Vrix of Antheer
lmr isl »Aalb. Amtst.« et ftort Fore
taiusndo under lldføkelle i Lasten.
Hast anlwgger en ch til Futrcby
Vale mcd Gennemstæring as Mitten
og dcsuden cn fmuk Spafcrefti langs
Aue-L Stien,« der bugter fig op og
ned og vcd on Bro sprer over den
omtaltc ch, taaer sia meget idyli
lilt nd og aigivcr ilcre finukke Uh
siqtdpunkter. book HI. Vrix ladet
anbringc Bernh-. Endvidere plan
tes der en Dcl Trwer langs Auen.
Beliuaiag for tdvist Konduite.
Toqbetient Frianq af Vamdrup bar
ill. «Kold. Folkch modtagct 200
Kr. as Statsbanerne lom Velsnnina
for, at han den 23. April i Aar med
for sit Liv sprain ned paa Sporet
fomn et Ton vaa Onsild Statt-m
og keddedc en teilende fm at blivis
ovekksrt
Tobeuede »Na-List En Arbedi
mand Paa Maus-dolus vcd Randeer
miser-de for nagen Tid siden feks
dcjliao Ændch on fclvfølgclia sit
Mittel Nasv stmtci Sknldcn. En
lille Piho fortaltc imidlertid, at lmn
bavde set noalc Masitd tabe Ande
hovedek Pan Beim oq denne Oplyss
njng fsrte ifl. »Mi. A. Av.« til, at
Volitiet kocistatcrcde, at tre Arbede
nmsnd i Klaushotm Muse havde de
likatcret W med Æuderne. Nu ital
de spife Band oa Brod i 5 Dagc oa
, folidmn ndkede 30 Kr. i Erstaunqu
og 27 Kr. i Sagsomkostningcr, san
det blev dyr Andeith.
Bote- Ilyverr. Premicrlsjtnant
Horch flsj den l. ds. med »Maagcn
til Helsinasr oa fenhte anderm-is
den mai-like Estadre en iidfte Af—
fkedshilfoIL Oele Tun-n toa en Ti
tmssz TM
Militasrflmwrtsm Ilkmuierløitimnt
Gnit var chd omtnsnt sammt- Tid
faa ubelsdia at falde ou braskkc del
venstre Bett paa itfe mindre end 4
Strder.
Dtdsfuld Lensgreve Chr. Dan
nefkjold Samspe er Eftcsrmiddags
Wen 8.ds. afgaaet ved Dsden pan
Prof. Jens Schouö Minik, 76 Aar
Sammel.
Ast-jäh fom 1886 overtog Grevs
findet, blev Nackt estet Medlem as
Landstingeh vat hatt fad til 1906,
og altid par en trofast Repræsentant
for det store Harttorns Interessen
Lensgreven var endvidere til sin
Dsd Oserdirektør for Gisselfeldt
adelige Fr-kenkloster, hvor en af
bang Døtre er Priorinde, endvidcs
re var hon Drdenskansler. As den
afdødes mange Tillidszshvorv skal
nenan at han siden 1877 hat VE
rct Medic-n as Landmandsbankens
Bank-taub og Vrassident for Komites
on for datij Vesijndien.
—- Dikcktst Anker Jenseit, Jn
dustrii tm Sparelmnken i Nrcstved,
er afqaaet Ued Die-dem 71 Aar gl
—- Sagføker Chr. H. Brosch, Es
biem, er efter lasnuere Tids Svages
lighed afxfaaest tvrd Døden. Afdø
de havde i henvod 25 Aar drevet
Saaføkcrforretning i Esbicrg. Hans
Ente er en Søfnsr til Konful D.
Lautitzem Esbjem
—- Fhv. Maskimnefter i Flahden
Fr. Th. Laus er i Folge ».V T.«
Ewng den«5.ds. afqaapt ved DI
den i Kabenhavn, 70 Aar gammeL
Ton afdødc var Ridder of Dbcl- OA
Dbm
— Malerinden Fru Anna So
brm er Lørdag den 4.d-3. død eftcr
m Operation, 49 Aar gl. Den af
dødv, der var gift med Malercn
Fritz Inkmrw hab-No i nu1nge——Aar
ndftillcst «)’lnmsterumlksrivr hoc-Char
lottenbora.
Llnnwiodea i »Mi. En Konnte
m· Linken-L der arlnsjdodo for, at
Hirten sknldc delmge i cn Fein
kmnu under Olmnlnadcn i 1916,
on sont allen-de nnndc nnsre csnd
nannij inmivet Planan bar nu i
Folge ..Ri1tt«. nanct et san tslsredsss
stillt-two Resultat, at Officorernes
Tcltaguslso nn er silrcst. Der er ind
konnnen 38 Amncsldclser otn Deltas
Helft-, on der et tilliqe indsamcht et
lustndcligt Vol-b. Trnsninacn vil
bmnnde i den nimm-ftp Fremtid. oa
til sin Tid nil der lna blivc aflmldt
ksn ankkls Vkøvctmnnc for at nss
mac- dcn lmlve Sncsis Officin-L der
skal give Møde under Pimnnsncht
Rings-hing Valnmcniglch Kons
gen lmr den W. Jnni i Ornlsuld til
Lan mn Valgmeninlnsdlsr as lö. Mai
tin-II ancrlcndt Vulqnwnialscden sur
Nin-stehlan km Linqu unsd Rings
bina ou Nindom Zognrkirser sun:
Valznncniqlsedcsns stärker sont Lcd i
Follekirkksn fm den l. Juli d. A.
Satntidig lsar Lungen assscdiqct
Zognevmsst for Lim- og Bester Al
linq Meniaklcder under Anrbnsszist
N. ClanscniBaqge ofter bonI derom
indgivne Ansøgnjng i Naade sra det
ham bettoede Embede, fra den 30.
Juni samt stadsasstet hom som Præst
for den ovettnthctte Volgmenighed
fra den l. Juli.
Tttkkm Hjørrina, Z. Juli. Tor
zkcsn i Forbjndelse tned Vlæsten hast
ncr i cn srtmtelig Grad Vendsyssei.
hvor der ikke dr salden Reqn i langt
Tidor. Narrn-et er mislykket, Kor
nct staat i Stanwe og Grassmakkers
ne limusk nøane oa offne-due Kom
inck der iklc snart Renn, ek der
stoc- Fakc for Misvækst
Kolding, :3. Juli. Medeas Land
masndenc i dct nordigc Jnlland
kluger over den vedvarende Zotten
ser man paa noldjngEgnen ingen
lunde Instit nun Situationen Alt
tegncr her til, at der blimsr godis
Asgrødcr. navnlig paa de tidligt
saacde Markt-te
Muskel - Ficke-riet FrcsdcrilszlmmL
äl. Juli. J Alte-:- indkom LIU svcnfkls
M«1trcsl·Vaadc. hin i Mattan le
los-ilsle den«-:- Fsanaslcr. der hat-do
en Vasrdi as Inn Kr. Pr. Baad. J
Mumesxs Kl. l dkoq de alter paa
Fiskcriet Øsl for Hirtsl)ol1ncms.
Kuttysselkxpoktem Fristen for
Jndlcmsriua af Amncldcslilsr til
Kaktoffcllontmlllsn --—— for Exportcn
til thut-cito —-— udlsb den l. Juli.
Der er i Folge »Kbhvn.« i alt ind
kommen Annwldclie fra over 5llll
Kartoffcldnkkercc Størftcdelisn as·
disfts er fra Nanders Amt, og der
eftcr kommcr FrederiksmrrbEmusn
oq Samt-.
Sinkt-r as aaudcspqge Blin. J
Anlrdnina af en Meddelclse i noalc
Vlado om, at Overværacskaadcstss
Formand lsil soreflaa en Nackte nyc
Fomnslalthinalst for Sinkt-r ou
aandcikmws Nin-m or Nitzaus Vu
mm amnodrt out at oplt)sc, at dem
Soømszmaal Var til Forlmndlnm
vod De danslc Plejchientsforenins
Asts Aatsnwdc i Kibcsnhavn l Mal
Maaneid d. A» oa sont Resultat aj
dissp Forbandlinaer vedtogcs dct al
lusnftille til Nmerma og Rigsdaq, at
Staren oprcttcr Bamehjem tot Sin
ker. oa at der stasses lanat flerc
Pladfrr paa Aandsspageanftalternc
til aandslvagc Birn. Blandt den
stark Sque af hiemltle Birn, de
danlte klejehjemsfotenlnger anta
ger sta- staat manqe paa Grænlen
til det aandssbagU til Saadanne vii
det blive nødvendigt at oprette Bur
nehjem.
Mesterbrydecen Its Bedaer vis
tede den 3. ds. sine franfke Palmer
paa Dyrfkuet i Odder, hvor den
nybagte foicer d’academie selvføli
gelig var omsvastxuet as Beundrrere.
Jes szdersen er iøvrigt i Folge
,,Odder Dagbl.« tilsagt til Audiens
has Karmen paa Marfclisborg Slot,
og da Majestwien har. udtalt Øns
ske om at se den hemmte Mond
brydes, lmvde Jcs Pederscn arran
geret m Vrudcskamp til Eftermiddag
Kl. 4 den«5. Juli i »Venuelyst« i
Llarlnis. Som Modftandere mødte
en tny Mefterbryder og en østcti
riast EttropaiMefterbryder.
Bade-Udfkefelscr. Den mandligc »
Unadnm i Randers give-r i denn-) «
Tid CZ. Juli) Politiet noget at be
ftillc vcd Vndvstcdermn En Skarp
ungc Fyre bade fault-des taget sig
so«r at beleer Bycns Kvindcdidcs
anstatt, bvor de kravlede op pao
Taget og skar Huller i Planke-Umr
ket. Dcst lykkodos i Folge »Nand
A. Av.« at faa fat paa nogle of do
qmnsrcsndis Fort-, fom fik fig en al
vorlia Afklapsnina. »
Ogscm vcd Jasrnbanebroen over
Nudumn opfører de unge Lømler sig
tmnstcrndigh nanr Togcne pasferer.
Her blivcr der nu sendt civilc Be
tiento nd i Bande for om nmliat
at faa fnt i noalo as Lahanerncy
som faa oil blivc ftraffedc mcd T
Rastmfel
Hoffet pna Musik«-sber Kon
qcsn uzi Tronninxusn imiit do einriqu
licruasrcndis Mrdlemmcsr cif Kotige
Hmnilien oncrvasrisdv Søndag dui 5. .
ds Høiiiiissfen i Domkirken lwor
Vusmr N. Joh. Luni-sen prasdikech
»Ur-d Müden stimme Tag-I Aftisn
sum Kotiqisvarrisb Prins ..Siriild in
Priiifo.5i- Hislencv Kronpkiniisn ug
Bring- Kmid kørisiidc til Jemer
Molis oa iiik oin Bord 1 »Tumm
liroi1«. sum umkddclbart cftcr niaik
til Kobeiilmvn
Kviudclig Betjent· Den Zitaarige
Fru Ali-Dis qiit med Skol.·bcllyrcr
Rom- i Innle er lslcvcsn mitaact
til Politilwtient i Købcsnliauns Po
liti. Fruisu ikal aørc Tjencste chd
l. Llidcliiiq, lmonmdcr bl. a. alle
Vasmcrimdssagor sont-rot Tor
luwdis meldt siz132 Anfogerindcr, i
Aldorisn im 23 til 57 Aar.
lfn resolut Redninqsmaad. Forli
disn Aftrn san Maltgører Cliumudi
sen, fom tilfasldigt opholdt fig i
chnlkasnnnisr chclels Gaard i
Skive, at Henckels 2—s3 Aar aanilis
Søn lmvchde ov i ct Vindne paa Z.
Sal. Knudsen sprmm straks licn un
sder Vinducst oq com tidsnok til at
opfimqe Vol-net i sints kraftige Arme
da det faldt. Var Bat-net foldct
pcm Stonbroism vilde det vel have
flaaet sig iliitsl cller have taaet al
vorliq Skalm nu llap det i Følao
»"kive Folkobl.« med en forstnvet
Arn-.
Sandgtqveu sit-ed sama-m —
Da Guardeier Viggo Mortenfcn as
Kollomottcsii forlcdcn heutede Sand
i csn Sandarav visd Poe-D fkrcd Gm
vm pludselig lammen oa bearavedc
bam fuldstændiat. Ev Karl, des
bialp hom med Arbejdet, fik doax
hurtiat tilkoldt Hin-la on man fik
Wurde-form qravct ud. Gan hande
i Folge »Beste A. Folkebl« ika
taaet alvorlia Skade as Ubeldet
stikkrtnvcki Widan, i.Jnli. En
ilsirkistnv lmr i Mit lsmimei .siidl)r11d
i Laslmm Iliriis oq stiaalit Kirkc
lslolfeii san er kommen ind ad di
lillis Windm- i VnabenlianL lwvr
disk fis-I tndcliqcs Masrker af brvdlnrs
list Lasdisriodtøi. ou lmn bar afte
vist iin Disl Tændftikker. As Kir
kcklokken lmvdcs Invcn kun isitcrladt
dcsn fciiiajortc Bund Man bar in
trt Spor.
Dsdsfaltn Toldkasierer i AarlniL-,
mnd polit. K. D. M. Grevo Trom
pe er Nation til 6. Juli afaaact
insd Døden of Lungebetasndclfe ef
ter noalc iaa Dom-g Syadom Den
old-de, der blcv 74 Aar sammel
lmr vasket i Toldvæönets Tjenesto
fldcsn 1870 og bar fiden 1901 været
Toldkasierer i Norm-T lwor ban.
var i en iiældisn Grad oflioldt til
alle Sidcic Han var Ridder ni
Tha
Pnatkknkt Danndmtkerssnmmens
.flntninq. Fivrritslm G· Juli. En
Manigde nordjndske Haandvasrkercs
lwldt i Gaar Stasvne pkm Uditil
liiigen i Fickritschn Man vil for
søacs fom Misllomlod inellem Buond
vwrkerforeningcsrne og Fællesrcprass
lentntioncn at drinne en mindre Cen
tralforcnina, udelufkcnde for
Haandværkere Der blev ikko paa
Steran taqet noqu ensdclia Beflnts
nina. men der vil i nær Fremtid
paa et centkalt Sted blive boldt ist
nnt Mode am Sagen.
Imago srmmjfjsis sovosx
UÄDIRA VOUUTY, cÄLlFONNIAp
et hellggemle 30 Mil notd for kkesnm Bedste Jokd tot Also-Ki- G Ell 7 LIM
ningek, Maxime-, Fragt og Samt-aged 400 Familiek bar kjbt for lljesa bot «
de sidste 18 Mä. stolzes for blos- 8125 Arten, pas nieset let-te VIII-Ir- Gott
Agontet Dankes. skkiv i Dei-es Modksramaol efter illustreket Beskrivelte til:
c. PHILIPSIN, 5651 shaftek Ave» Oel-land, cale
Et ujt større
Laadomraade
» nyltg as lstoren New-u udlxigt i Stzskker km 5—10——15
Acke- ug opn(i. Lande-I or Miggmde mellem de to støkke
eint-ske- lcoloniek i Oregon, nemlig Iixuotion City og Engeln-.
op mod Paciiic Highway. Landet ot- vpl dyrket og ck magst
ng KvslitSL l)et egner sig vel for Havodyrknins Pkugtl
RusrL Mejeridrift 02 al Linden Fartndrift»
« Undertegmsdp bar overtnget Salget of denen Dosllden
hat- vi Land og Pay-me III-r ind mod Byen.
For wenns-n- lsnderrcstning tilskriv.
WILLAMBTTB RBÄL BsTATB CO.
W. P. Mel-ca, soo
Junction City, Oregon,
csv
Et Udvalg af
Gnldendals 2s Krone Biblioth.
Alle imutt indbundne. »in-mai 7——51X4 Tommet.
Ptis 60 Ets. per Bind.
Splma Lagert-f: chcndek og Fortellinget i Udvalc
Leopold Vuddez Julefortaslliugek
Wilhelm Oftergaard: Danmatks Vovehuls
» Tvge Brabe
Jonas Lie: Lodsen og bang Hustru
» » Livsilaven.
« Dntc Risin
Cis-isten Hauaic Vilhelm Zabern
Je hannes Hcln1s:Solbatckliv.
Thomas Lange: Udvalate Skriiter I,!1
Maadalene Thon-sen: Udvalgte Fortællinget
Johannes Jsrgoniem Den ydetite Dag
Tbt Wachen Fortwllinger vaa Verö.
» kkoktasllingek i Pressa l.,
P »k. Risi: Lassa Mansion fta Skaane
Snpbus Bauditz: En Aften i Skovtidergaarden
Sack-. Topclius: Gustav Adolf og Trediveaatsttiqeu
» Fra Karl Gustavs og Karl XII Tit.
I. Litehlenichlaacsk Udvalgte Digtninge
I cehlenichlagm Haken Jarl, Baldut hin gab-, W
Kristosser Jausom Han og hun.
Carl Bernhard: Et Aar i Kobenhavw
Mmus Erichien Fra Mit og dav
Henril Hern: Romantiske Sluespil
» . Tte Lyfispil
d U Underieni O T
» Kun cn Spillcmcmd
com-II Jbimt Ei Dukkehjem
dem-it Jbiem Kongsemneme og Gildei pao Soldani
antik Jbiem Kejiet og Galilæet l., II
Douiih Lutherau Pobliiiiss posi
slsit, Rest-.
Mk
vmig at
oYLDnNDALS ssronn REMEDIES-.
Af Gyldisndals stunk Nodsusttelse haves nu pas Lsssk her
bl. s. følgende, som somit-s poktofrit til cnhver Adresse vod
Modthzelse as des v(-(11’ø«j(-(1(s ydcsrst laws Prisetc
Reljgjøse og teologisko sitt-Uter
lzkeve fra l«11tl»sr, onst-satte at« F. L Myusten 438 sider. .30
Theologiske Afhutullingcsr us U. U. Scharling. 428 deor. ·40
Syv Pritsdikemsr for Heini, at« Gordon Culthrop. 93 Sidet .10
l«’. Njelsem s·j-»1(s- ok: ’l’-t-nk(-1itsk(s· 96 Sich-t- .......... .20
søren l(ierkegaar(1: ØjobljkkeL 198 Sidek ........ .40
Søren Kierkegaard: Frygt og Bat-ven. 144 Sidek ...... .35
J. P. Mynster: Pritsdikener. lSte Bind. 460 Sider. .30
.I. P. Mynster: Ektcsrladtc Pnpdjkeuer. 244 sjdek ...... .25
Waise Pascah Hans Kamp mod Jesnjtteme 175 sider· . .20
A. C· Larsens Portolkninger. 12 Bind tilsammen nu» 3.30
Historie, Bjogkati o. s. v.
— Thrigez Danmakks Historie i vort Aar-hundreds:
l. og Il. Del. 1308 Sidksr 21 Kr. Nu kun .......... 81375
l-istov: Luther-s Levnet 259 sicher-» .. ............ 35
schwanenfliigeh II. (·’-. Anders-en, 161 sjdek ........ .65
Jena Munks Navigatio septentrionslis ........ .20
lzodevhokk: Kn- Datmevirke til Als 137 sidek.. .35
Oppermanm halgas Hedesagens Porkusmpen 32 sickor .10
bitten-tun
Digter (-g-ski«(«r km danske Person«-a 167 sider... . .25
II. C. Andersen: De to Baronessen 276 sider ........ .85
Sophis- Brennn Jnlegecsstor osz andre Ilistokjek. 1368ider. ·35
Tolv Banmbschske Eventytr 129 sich-r ...... : ....... .15
lbsens »Ist-and« i cspisk Form. 264 sider med Anm» .50
Gruvdtvig: Krønjkerjm 306 sidek ................ .40
Eveatyrskrjnet. Ved carl Bwa1d. lll. nk Lunis-Mede. 1—5. 1.10
Nedsnsttplsesn var-er lnm til Nov. 1914 og Avtsllot Ik
Bksemplnrek er hegt-wogen Man tilkssdes at bestills stroh.
DANISII LETTER-AK PUBLISIUNC ROTHE
sich-, Nebr