Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 22, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Max-Ists Basses-Orts
np staff-i fis en Wer lillk Udgave
If MMngeliet til sammePriT
OF og nu giver de der-es Gæster et fan
dant Essemplar i Stcdct for Simp
fen. .
Tonne mcmtige Modtagelighctf be
kedor Missiouæreme stan- Glasden
men ogfaq meqct III-beide Ofte toan
met der spgende Menncsscr og uilT
take nwd Missionasrcn am Ratte-II
Juden im foklod Korea, bad de
kristne Koreancre miq out at tagt-;
en kasklig Vrodcrbilscn mcd til de:
Tromde i Damms-L og den oil km
ogfon overbrinqc her-.
Vi hat ligesom Koreanekne vor
Folkefokg. maatto vi lige fom dem
under dein Irre at lægge vort reli
giise og politiske Partikckvl til Sidc
oa derived faa ftsms Kwrliahed til
dort Falk. vort jordisko oa himmelw
Fee-dreiund.
Reis med!
In Mac- til Chitin-. —- Den
gyldue Ist-asiati. Sau Mem-. «
stin, Juni WH. !
Rom!
Ja, hvor ital im bemde oq
hvor skal im endet- Ti Not ou ti
Wind gcw ikkr Madsts oq Tib· not
til at strich om den Verdmh der
bcddcsk Rom! Da Am· for Aar bli
vcsr drnnr Verm-n sum-. ss cmmlr
Takte var der to Ihm at finde i
Rom: Aussen og Renæsfanccn Im
et der kommct cu tkcdic Ihm til:
den modrtnc Tit-. Lad andre ikkrldo
ud one-r, at dvt sidstc » kommst til,
im fyncs nu, at det tun ask Rom
esidnn bedro. Om Momenten san
man aao Tut med Casfar. com des
hegen holde Siesm lwa Michelan
gektx og om Aftenen kon matt, um
man var Unst, kna i Viogmssmtwi
- M Mr. Edifonk
Pan cen Dna can man grnncmi
bludc hole Verdrnshistorim ic- hole
Verdensudviklingem oa bvad san
man for-lange mete
Jo, maasse san minc Lasset-e for
kangr, at der skol vasre Orden paa
Tingene i dctte Reiher oa san
vss im da ganka sinmolt bebe Dem.
Leute« tage quds vcd Zidksn as mig
i Toaet, der kullcsk from mod Rom
oa fcm med mia gao den isrfte Tut
i den Vetdm der heddrr Rom!
Altfna fiddcr vi i Kund sannsmt.
den mod Listen ist det, vi nasrmiss
os Romz Canmamnsn Moder su
milcvidt, bet- oa bist i den fmrcs En
fombcsd lsftisk W et cnli.at Rain
taam fort nmd den radc Himmel,
nogle Sampagnaotet paa sma, ra
ste Beste driver en Flut Fast sam
tnen. hist beknu- scanr et Var lang
bokncde bvide Okiek --- oascm do
segnet sig mod Aftcstbimieit
Vi taskket os nd as Lunens-thust
—»—ssnlde Sinn Pimsos Kur-vol mous
iko ikke væte at sinks? Nei, endan
( Mk —- men bar Dr det, sont jeg.
«jo, san bunter Der-es Ost-m- i tun
tigeke Takt: tust-L om en Tinte k
vi i Roms
Sau lex-net vi os· tilbagc i sum
den, folder i Unten men dcst or
lidt vansteliqt at holde dem hinle
de: for Hm Sædet der liae for fid
dtst to »nur-e Roma-indess da deher
dvg et forftkkdeliqt Mit-wish do bar
Mc et Neblit stam- Munden stille,
pg de inadrrr los om Zofmufnusr.
Moder og Nackt-; sog kirmmcr Lä
nene til, de tkor vol, im simer. de
-!okstaat Mc, at dcnc er nagst at
M belliq Stand for mig.
,csa nu blivcr den end-m mekc
heilig: PMer deradö Mutter ieq
W, fleke og stete, Iogct bkuser
End pau Stamm-it
C
»Nun-ak« mutm- Konsum-feil
Ad modcnns Waden der unstet-.
men oafao tun imsfnsn, lizw san now
kunde ver-re i Ver-litt rullksr Troste-I
af Sied,«tnndt out summcr um«-us
Stmmwr. Automobilcr strick for-di
Lvsreklamcsr anker up langt· Mu
rcne, nu jlsts :·-i i et as M mo
,.detnc Roms thut-»Wka Zaumqu
under Nie-kämmt Io. m- I.’.:’m:.·
ter kster höfundskr den Nimmt-kka
Minim, lwor.ol Luni-«- fm Mut
nefker. Dur. Authmobilrc m disk-»
trisie Spoevoqne famlet iig til ist:
infetnallk Spektakel -- faa et vii
de, spingek om Hist-stets oq jog
holder ved mit beke, munte, Inan
iede Hom, lwok der lnmer saa dei
liat komm-est
Jeq stack i Vasrrlsct mcd den
bkede Sssterseng og de rwdfomme
Qliettyh jeg flaar Skodderne op
det liqe under mig paa Hist-net
Momsterbodeti med et Basld of Ro
set: der Ton-eh book Maine-ste
itrsmmen myldrer og iumxnerz der
den still-.- Gade, hvor San Silve
sttos Motietaarn lsster. its mod
den stiernefyldte Himmel —- m, nu
mager dybe Mosetonerx jeg« file-,
iea er i Rom.
Oq ikke mindre fsler leg det, da
ie« en help Time fernre tret-er ind
i mit camle Spifeftew EIioxeR i
Pia Col-wette
Rundt vcd Botdene sier Rainer
ms, der jo qltid hat haft en god Ap
petit. sag de endogiaa engang staut-.
hele Bist-day men nu wies de mcd
Iantige Portioaee Mamtoni og Ni
sottm Opvarterne for-et from og
tilbaqc med Fade« oq Karoser ou
de foksmar.ligc faa lidt fdm do
mundmppc Nonsens-Idee i nur-dem
at dette et et Imjtideligt Lieblik
for mis. Der oed dot Bord lmt jeg
siddct manacn Gang mcd »Jenaer og
Vrnindpr. der Im xk lanmusjiz vorte,
nogle san langt, at de aldcig kan
komme tilbagm her dmk vi mangon
lystig Aften den goldne Frascaw
mksnd vi finde-rede Spifcfcdlen og
renne-de ad, bvokdon vi kundc bliixe
mastte paa dm billigste Monde. ’
Rei, intct af dem for-staat vaars
tot-ne, dekfarck blot frcsm ou Mian
med Hierncrnc tundlkcndc fulde af;
Koteletter. Gomonzolastt ou mech»
endet gebt
sz nu lmr jexj Mo faact pro-get
af dem adde: i Glasfet verlor den
betliae meth jea dir-Mr et stille
Bat-get for Vennernck for Venindcn
des-himan Sag twndcsr im min
Mitmbetti, lerncr mia tilbage: de
ftcste Grim- csr sman for det er
sent, og nu rnkkct Vwrten og Vccrts
indcn from, stritt-c fig til Bord-J
mcd Ovookternc, der nn selv Rai;
hanc lidt as den qode Mad, de Tas!
gen lang Mr trakteket andre med,!
oaiaa et Po- Ksllcnkonvr i Von-!
dcdragter ude fra Albano sættet sig
til Bot-ds, Sankt-en Haar, Tand
stikfiskne sum-, thmsn ladet-: m
det er jo not clektrifl de! Lus, der
kostet sit Skin den over de hoan
gladc Mctuwfkor: mcn im er ddsg
nimme. mange- Aok fm Edisons Tidt
Zusamt der er san crnt komm-sc
sont da Bloch malcde hekncde . . .
Im Inner- tangs vorw, aue spu
tikkisk ist lukkedcy af Fodackngckc og
VII-me er her kun fau, faa oidos
Pladfcn nd for-m mia: Leg stam- Paa»
Piazza del Popolol !
Demut-e Vor-to Popolo med Ein-i
rabiniervagtem deromdc Manto Pia-;
cio, der Dbeliffen medsdc site La-:
ver —-— tus, belt bei-over san im
how Vandftraaleknc, der Muster ndl
fra den-Z Munde-.
Nu siddcr jeg ovvo paa en of
Leder-warne oq tagt-r min føkste Ri-:
diskut- i Rom, Stille lixmcr Pladix
Haus« kun tslaskct og vlasskr det is
«Ksmimemc: ich er lanat im det mo
dtsnus Rom --- mcn nn: der Hm
Dis-kam klemm· det en elektrisk
Zvoroomn Pan den« Itilt smorx
Sau Wien-a
Jea km- ikte anbet, im springcsr
ou, og bokt kaslek det uwllcm mo
dcme Hase oa Viogkastbeatte, san
bliver Gaderne fnasvrcm met-e stil
Icy Kondutsten Hack
»Sau Pimo!'·
To Zsrjdt grauem en Eøilmang,
og im staat von Petrrsvcadfm!
Bek- løfm Kirkm iin numtigc Fa·
todt-, der til bmge Zidck slaar Isi
Wangcms Vuc om mig, der pas
Vladfenstidtc den kunnte Obelisp
fom en Gang ftod wo New-'r- Am
kithcater on san til, da Falles-ne
Mildte ou, oa book Fackel tman
stiften Mai-tot Da amnem de kin
dcnde Aarlnmdrcsdcr. soa den ned
paa Tusindcr og attck Tusinder as
Pilgrimmc, Tom her Poesie-morgen
fnblcndk smmg Palutegrcnch me
dcsnss Pdven der-ach sra Valfonen
uddelie Vetfignchen —- og nu set
den ued von mig, og kun paa mjgz
for im er der cui-sie Mcnncske, von
Mo den store, store- Mads; dvdss
stillt- er last-. Inn Muster og Maske
det ika de to mccqtige Fontæncr.
Da nn faldvt Sau Pieiros Uhr til
Statt ---·tolv dgl-e Klolleslaa kun
ger til mig, san attcr Dsdsftilhed —«
Mk opve find-Her Stier-komd . . · ."
Diese Ins-fes
Kirresponvansktet
Bett-, Del Ren, Calif.
Mk-: Linden er reift tiltch til sit
Dir-m i Eint-Cum Jll» Hm at lqu
i til-Were Iid lmr unstet ho-: sin
Svinorspn ou kam-r Mr U MAX
Hand Ritzen
Ein-is Jenseit ou Familie er reift
til Vkufh, Colomdm vol nasnmsft
for den-s Sons- Zkuld. tun-m Las
acknc haudc tilmudet et Wirke- Al
titude.
Etat-a Drumin er kuuuuou mens,
csftcr u cum i nagt-- Umkmcdor hat«
unstet i Oakland.
Vi lmr oafaa i Am- lmft danif
Hvekdagsssous i firc Umw.
Miis Jumy Knudscn fra Inst-no
var i Aar Leere-inde.
ngaa i Aar havde Stumm-iso
len og Hvekdagdllolen en Udflugt til
Wahn-te Lake ved Siden af Vier
qet Cmnpbell. Missioncer Schuld
im Selma var med og talte for os.
Pastet- Niellen var nanlig en Tut
Dage
Pastor Haufen. Denk-eh ColotadoH
hat sagt ja til Kaldet fra Wenigheil
den her og i Sohns til at ver deres l
Ptasft ou Zjaslcsprger. !
esse i Weines-tosin diqu
, l
l
J. W. l
claim-, Cal.
—— l
THwa er del den l:l. Juli, ole
end-im lmk vi latet merkte-c til ndqeus
Ulwkvcmlighed fra Sonn-Immunan
ui hat aunlkc vift Sollfiu Lmrr Tag,l
og tust er oi glade vcd, sum derl
bar vasrct Køliglusd iblmidt del okH
Nasttermy ja, de er just ikke Cum-I
nættcty fom vi sagle i Iowa, staat-.
man knnde liqge stille og børe Mai-s
len gro. Apricostiden er fokbi, HI
ften var ged, og Prier tilsredgslil·
leimt-. FerslensPluIniimeu er i
fnld Gang, der lendes cncgen still
Frugt,i Aar-. oa Weise-tue er nor
male. Prifen paa tin-rede Pracle
er lille, 4 a 5 Ets Wunder Ja,
her udc Imm- vi jo og fnslcr nie-d
Roma-stocken ligcsfom andre Meu
nesker, og tasnlck paa Udbvttct. Sau
lmr vi nu ogsaa i dcnnc Tld sue
let med et, siden vi lpsrte Nesulmtct
af Aarsnmdct mcd Heufyn til næi
fu« Aaksmsdc Naak vi tm havde
81200 i Lommeih og der lag Tom
W Prasstcc lad os figc l)ekud, ou de
hoc-r fkulde betale MS fta Ellicagm
more bliver dist oftm- bedste Vidende
itko faa blcsv dotte slsföll Dertil
komme-r faa 12.Prckstcr lnsrude fra:
Claf disse, lwisJ Reife sknldc beta
lcs:-; dct vilde blioc MU, i alt TMDZCL H
sum fm - - sagt-, sordett mal
Zu « 9522545 til bmsr km srjt Lu
lwld: billigere end i Gmnoillu
ON Delmmcunsk ju, mon disk ils-.
ud of dc mange oa velsmmsndc Me
en Mund i luser foIII IIilde reist
med Gliede til EaIIIfIIIIdetc Notiz
Insde i CalifonIiIt. sein IIIII lIiIIi
skulde afliolde lldiniteme selts. Lidt
Dmtanle ozI Venneiind for dem,
loIiI er faa langt im Centrum,
lIIIIde vift lIaoe gjort det VII iao
liger vi Taf til Paitor g. M. Dan
chI »so-di lIau III-d leie « Saat-et,
oII faa Sagen fka den ·-ide. at det
our en Skygae over Aarsmsdet og
vi haabet nIed bam, at den Ve
ilutIIitIzL der blev tagt-L mna bliIIe
til BeliiIIIIelfe. Dei er io Iorliengit
eII fastakoet Taufe hos os, at »tlIe
Ring can do no wroqu« erIIo
Aarsitwdet kan del heller ikke Wen
III-tief Io Tak, dem kIIII vi lIiII alt
aaak vel. taae oc- et Vor-extra Ta
IIe for i Zcm Franiiscly iIiIak ui
sur-ice Sommer tIIret iIf Zsted dettil
i Siedet for at sidde lIieIImIe oII
iIIodtnge iremIIIede. T
Nu flulde ieg fortaslle lidt oIII
et Pai- Feftliglieden vi hat lIait,
ist-it fiel-de Juli i Eafton Bari-,
lmok MeIIialIedetI loIII siedvanlig
onliartede til. Te IIIIae qu et Pro
IIrItnI, lom blev godt IIdiøtl. Past.
Hausen JZIIIIII og iIIillede IIoIIle
Sang-e og lIoldt eII Tale, lIUori lIaII
lIlIIIIdt ander laade at CumnIoII
Sense iblaIIdet IIch en Del Hjettes
liglied var en Ineaet IIod Zins for
et Falk faa vel iom for den enkelte
M blissddc
Sende den is. Juli lIavde
vi laa iIIeiI en lille Fest i Mission-z
huiet. Dei var en Fadfelsdagssieii
for gamle Bei-L lotII TIIIIeII sprud
iIIldtc 80 Rot-. Kl. Ike famledes vi
i LDZZOsIoIIHiquet og Mk. Pf Bild
IIhord lIentede lau Mr. og Mis.
Beet III-. Antis, og du Beet med cII
»deilig Vulet Blomlter i Oaanden
Ema iIId ozI lIiliIe pkm Forimnliw
"IIeII i Zalens kIIIide man da vol fe.
at hatt var lmade leud oII beweget
Siden lang vi 225, oII saa lIoldt
Volk Haner en lille Tale s- »Ju
IIeII ffol rive dem oi min HaandD
ncwiieize osfam at 70 er Sei-nett
Aahfmem et der Styx-tin SO; men
faa siger Herren lntet Inm. Himb
lllIIUcUck l xkllcll Illllllc lMDP cl«k·
i
l
Lsekren uilde fine mer-e til Oecf her
nqu Jordem det var Mult, nten det
our qodt at inde, at innen tun knu
dent as Herren-J Hamm, sont ooers
ainer jin til hont. Inn tmd Vectl
unt man nilde sonnt-: »Und er’
qod«: det njorde vi san. Dereinst
dtak oi Kasse — 250 Mennefker at
trakteuh det var Atbejde for Koffe
fKomiteen pan den var-ne Dan.
Stein-singen var glcedepmsget on
vierte-liq. Men non-le Vers fanden
at det stanneste ved Vordovdasknini
gen var den dansse Zank-, der var
oladferet formt lnnn Den lmr lmn
Inlqt i 50 Aar: lian vor nenth nnsd
i M, on lian san fortaslle manne
interessante Trwk fra den Tid,
Vers holder of at tale ein Daumen-R
bar heller ifke vasret her san lasnnr.
tnen da Vorm-ne Wie beredet-, foa
fulgte de nannte heftet Han bar
to Sonner spm er de doatiqste »Bitt
ternmkets i CalifothO en i Fres
no og en i Lisetten og san site Dttre
bosat bekomkring: PM. C. Pice
qaacd, Mes. c. Ratmussem Mu.
Paullen og Mis. T. Fries· Elek
den ved Festen few-jedes ogsaa ved,
at Mts. Beck, sont for fort Tid fi
den var meget fys es maattc under
kafte sig en stekation paa et Za
natorium i Fee-sum igen er iblondt
es og er frifk sont far.
Af Gasster bar vi i den fein-re
Tid haft Mes. og Mifgs Jenseit
Oufmt us Dattei af Pastet- Jenseit
Hm Eau Maasse-co- Mr. H. Curi
ftiansen Eøn af Past· G. B. Ein-i
sttmtien hat opertaset en Gehille
i O. Grnffsz Foreetniua i Frei-no
og hesøate Mr. sd"rictsels.-s herude
Mka Meyer og Dagmar Meyer er
Pan Bei-g has P. Pilegaardis. Nam
le Akt-T Meyer bliver formen-, men
tmn var doa med til FsdselstnqsI
fest saa vel som alle de andre 7()
80 anrige, der glæder sig ued at
vaste med en saadan Das
Paftor oq Mrsx Haufen reiste
uan Ferie den H» og vi hunder,
de oil se en god Tel as vor Mun
derlise Stat, oa at de nma komme
tilbase stykkede til Beamte ou Zjasl
Vi nil savne dem. Vcnliq Hiler til
»Tanfkeren«5 Ort-fere, fierlin Zur
ina, Wiss-» Folkene —
FU.
Mochi-, Za.
Mamm- ——— dct er et bekendt Nnon
im nor Bibel, Navn paa en as dc
sit-c Evangeliftcn men dct er ugfaa
Navn paa et bckcndt By i Jonm br
ligligende vod Jll. Central scwvcds
lmncs fra Zionx City til Chiroqu on
sinnt Vn paa otnkring 100()Jndvnns
non-, i en fmnk Onusgm og i en as
do frnatvarestc Tale of hole Unndkst
— ja hole Jokdkloden. En as note
Landsmasnd, sont hat reift nnsgot on
set-jin out i den oidc Vordem fand-.
forlcden Dag, at hernmkring nat disk
bedin- Zted, lmn havde fundtst end
nu. For Inin Tel tkor jeg, at der
findt-s manms Its-den Her i Natur
fksnhed overgaar Omegnen her, nusn
ikkc cnangc, der i stiqtbarhed over
qaar den; hvilkot oqsaa fes drrai. at
der bcrsrn blinksr afstsndt flerr mea
tnms bvctt Aar en fra nagen ander
zwtion nie-klein Sinde City 081 Chi
mgo naa Jll· Central Bauen.
Auen Mach-s bar 5 Kitkcr. nusn
ingen Salonct, en tut-gen god Ovi
ffolc, tmortil der nn onsaa skal søicsz
Nonstal-ch)ool-Asdclinn til Eiter
aaret« Arn-n bar unlig faacst indlant
olcsktrifk Los, og fast-tin Hovedqadcn
tagt-r sia sasrdcles stranlvnde nd soc-d
thtotidc, naar alle de storc Bann-or
er tasndm Vi lmr da mfaa mact
M nnc nrasntigc Los jndlagt . our
danikcs Kirkch lwilfct vi or nusqct
tilfrcds med. og sont er on stor For
bedrinq over dcst fort-san Essai-ins
Panos-met her ndnøres as- tns
Memänhcden Manns-, Dorn-J og Al
ta. Disse- trc Monmkpcdcr er alle
blevnc en Tot smer i starrt-J Lob.
Tisn danfkc Befolkninq er tilnge ble
wn ifke san lidt for-net paa alle m
Strdck i det sidstc Aar vcd Jndvans
bring fro Tannmrb lwilfot ogsaa
niste fig ved vor .J. sanft-in inmer
dyr var fmnlct sncllem 200 300 nf
nett Folh ou faa our der entde slct
innen im Alta, on en Tchxnniiicri
fm Markus- og Dukan nur nf for-»
siclliqe Grunde lnsllcr ikfe med. Vor
st-. Julifeft lwldtrs i Aar i Rot-bin-«
delfe nnsd Missionsnmdct i dens,
og de var beuge- swrdolcci :n«llykket.
nor-.
Daumen-O Wie
—
Jmix Tksl Q.
Tun ::-« Wtm Jumxict is: d Ent
sfm N JJD Yes j Ihn-, or "- dnst or
m Festihn Lw j Tcnnknsk um die-J
Tom-n Hin-J den-»Ist LEC- Vmsitks
dol-am var Der on Tut :I.s-’-uuefkcr
samlct Te Imm- NimmanUms-sto
lcslasrcrncjd Musterer lJJsdc um
Janniddaacn »Ju- Creatin« fu« ital-I
de saslmss out Estenniddaqcth EH
nsr Midduzpnmdcu brummte UdJ
folget, on for nmn mdstu af det,
var d» ikkc »Im-. Mattlncfcsn gav
uizs on fkøn lillc Form-umg, og
man fang flcre Sange til lede os;
Dpnuimrism.
Om Eftermiddaqcn Pntdfebag
bat-de vi Gttddtjcnefus i Zion ncze
Kirsc, oq der-Our konmnsn mangis
for at høre Pinfccvangcliotx maatte
den Helligaand oqfaa den Tag have
faaet Lov at gute fin. Gcrniiig. Sin
daa cftcr Pinfe var ver Ovtagelse
i Mcniabcdcth noget nmn sikkert
leasdor fig v(-d, bot-r Gang dot ster.
Der var Abt-end Bucknmnn med
Familie sont blev optaaet. Dei er
altjd qlwdcligt, naar der er nyo
Mehle-Unten som vil him- til Me
nighcdem maattc det san oasaa bli
ve disfc Bis-mer til Velsignclse.
Kort Tid offer havdc Ungdomst
foryniimcn sit Halvaarsnwdc, bvor
de havde den Gliede at 6 mu- Medx
lcmmer indmeldte fig. Vod femme
Mode beste-into de unge at habe en
Ubflugt pr. Autdmobil til en Plast
fom taldes »Ehe Tode-« —- en
Mmde stm Sten, en not fu« tu
-—
teresfant Plads. Et Par af de un
ge Mel-nd skal san sen-ge for Kørei
tsj og-tre of de nnge Piger for Ve- »
spisningem som medbtinges. Vil
Herren faa give äodt Bein bliver det
nok en form-selig Tur.
Et Var Gange i Juni bar det
meet tenunelig haardt Weit-, førft
i Man-reden Torden, Lyn ou ens
Masse Nema, foa Vandet i Flodeu
qik 2 Fod bessere den Gang c-u«-I
uogen Ein-de sen-, fiqu der-. IS'-errors «
oq Brot-r fknllede dort, og state Ud
unskuiuxxrr ffete selusøchlizL Zu
nere lusn i Manne-den tmk en orkaui
agtin Sturm her ben oder oq affteds
sum ikke saa lidt Stadt-.
Den 17. Juni bavde stände-fere
ninqen sin Vascw Herren aav godt
Veir den Dag, ou der var en ftor
Foksmnlum, fom i nogle Timer bau
de nett-let eu Del Peugw dct er en
Dag, man ikke nma glenuue Penqene
bjemmic Der bcev over lnmdrede
Dollars i sri Fortjenefte
Vi knn saa ntter gut-des ved at Va
ne Mer Mattluesen jblaudt os; om
ikke fule endnu, san fast-des hun da
lidt omkruuk Sau vjdt vides var
sum da ogsaa tued til Koiudemødet
i Juli: Ksoindeforeniugeu havde nok
bestenkt ved for-tim- Møde at beredsc
l)ende en lille Odermsfelse, nam- lum
kotn med til Møde iqen Mrå Mut
tliiesen blev saa us Fusiudesorenins
aensrs Prasfident overmkt en Kun«
nolut ved uamute Mode Hund den
iudeboldt skal feg lade unsre udfaut
Hiertelia Hilfe-I til alle- Dunste
ren«-J Linse-re Meddelxm
III-Sat
Jnmcianniost Damms-n Hspr nt Cu
nxm LMHIIULM Insow- 1 1««« «- nnd in
Inmka us I»«Is»«- n-( END-v im « (
sinkt-ums- Emlssr m Cgunmu T-» fu«-Ins
drin er nuuir m Zaun-« i Fuwiuhsrnu
Mann-Im Samuel-nom- sq Alb-tm
"Unm Ema m engem Adel-Z
,ck:
Wrd ’
Mund
«T«r Philiqu u« H Wnl dnhmisr sum
hrunmsh J-1.n«.11«..k ix s - «.i1
discjak limal new-, icm iu- snm cnslisrisr
ikantmrn u: Essk spu« - ukss us .-.» l-.:
lis» ul »I-« bit-w nun-.- t m lau-m
nt h rhmh ins-r sc tinssx «in Hin-i
Inn wen- n--n-.. Eritis-m " l
TM Lunihssr nah-H- Vnm hi! Hiner
ti! xu imm: m s! stuu ists-M ff: »r:
i tjxsnk Irm u LULH lilktst im· 11 nu
du unneitlu m vrxmkpnsxl
For i: Jst-am Tut-meist m
IFva UIH s.s««1 Durbach ,
«-.«...« « «-»
Exka isc Jnlmmmtiun
knva- Emmda, eman
W. V. HENNka
hu stdg..
Ohms-U NEBK
Tke nyc Numke
as
Krifteligi Folkcbibljotet
Hat-ins, Blnmhatvt oq Moffnt
Kkkfusliao chnrdssløb i dcst W
Aarhundrcde l. Vcsd Post. A. C
L. GrooesRassmusfcu 276 Sidcst
Jndtx i arønt Shirting mcd
andtml Prie« 50 Ets.
Billcdkc fta Folkelivet. Syv For
tnsllinacr nf J. C. von Dosten
mrd Fokiattmniz Lilladclfe over
snt ns Post· N· Münster Form-d
ni Konnte-die H. Kmttb. 223 Si
der. Eniukt Shirfingsbind. PrisI
50 Ets.
Ver-desto Ende-. En Kilsklighedshjitos
rh- os Edm Sogleiwa Forfatlcr
as ,,:.Iiorn«, .,J Kauman Walde-H
o. fl. 820 Eidckd Vrun Zbirting
used Nqul Prisz 50 Ets.
Krkstcslmt Folkebibliotcf rediqeres
as Paii »s. Münster, Prwst m-d Et.
III-»a- siirfks i Ratte-nimmt Dct er
udcluksmdc gede, rcue Busen der
Ringes Te tre ovenftoaendc vil
darun- ct lsasrdisuldt Tillcrg til en
lwcsr Vogfamlinq. (
unish Lug-. Pap- Haus-,
Bis-ir, Rkbr.
·
Lirq Markt til
vock unt Konfitmandbibler.
For at mode Macht om en noget
pasncsrc Bibel til Mellempris fom
Konsirnmtionsgarw har vi ladet
fremftillc folgende to Nmnre i spe
ciel for oss udsprt Jndbinding: —
Nr. 2s1—-A. Den almindelige Kon
fitmandbibcl i Lommcformat. —
Specicl Jndbinding i fint, bøjei
ligt Chargin med Guldsnit. —
Pris si.40.
Nr. Its-V. Summe fom Nr. 24-——
A. nccn nie-d runde Hjsrner
Pris 81.60.
chJc disfc Bibchr er af dct dan
ske Bibelfelstabs 11dgaver, og med
dct m) Testamente i ny Overfasttelfe
Den, der hat set disfe Bibler, vil
oære cnig med us i, at de fast-list
egner sig til Gavebsger.
Navn paafættes i Guld for 20
Tents entra- Navn og Date 80
Tons-;
Dau. Luth. III-L pas-,
Katalog k0r1914—-15
www-los :«--jt pim l·’»t·inng·in«j» »k
·-1-..uer F»1«i-s1)mss.xsi«2 Tspssxknrss got-ne
DANA COLLEGE
Bluir7 Nebraska
Just received
WALLÄCB MBMORlAL BDITXON
Ben Hur
A Hin-, new Mit-jun of this Lrssat hu«k iu
Sulpstantial cluth ern-ist« with illustmtiunsi »F
thts printeipul est-ni- 0!" this st»1·)- un fix spanis
nud cunskri With purtmjt uf Asttkwts DOEE
pagsss Full library sizL l"i-«ur pran Ums
III-ice now unh- 75 Wut-K pustpaid.
Dauish Luth· Publ. Konse,
Blale Nebr
« Eu- Dc sbbotmeret pas
NORDISK
MlsleNsT leslchP T
Uet bringt-r dxgtigss ug i11tosrisssantp Skildringer fra Mis
sit)usnmrk(-n, sinnt tidsnupssjkzis lnklliisxzv Afhandljnger og Ar
tikler as latet-esse sur aus« Venuksr us den )-dre Mission
skrjftpt udkommcsr lin-1-anden Manne-d med et Uasfte pas
mjnclst I; urk. l)(-t Rost-T i Äms-Ist NOO pet- Aargaug :
l«’0rslmd.
Anrgzimgm 19U fu«-Mig» kiuuplot ng kau fang net og
solidt ins1bun(l(-t sur Hilf-U Prosphxssftes sendes kkit pas For
Fang-suche
DAlelsl LUTH. PUBL. Musc,
BLAlR. NEBR.
Kusnmjssissnxssr sur Ämwikn
-«SI i
SA
InstittuTM :«
YCUCZWE
fsxk T!5s9·«
IIan
Direc
from Our
kactoky
T RlAL IN YOUA
OWI HOME
You Hm lmw n lusnnliful Maul. pinnri in knnr mvn linmo fnr M ilays frms trfnls
without paying anythmg jn advamssx U n« »J( p-« thut zi-« will play III-nn. um
uml lossck His-! :-s«1«u is - .u-. le. M His- Hiil csf Il«st sinns. »wi- ilusnsst tin-l It tlus
ltlgliwst Hriulh —x-.«-«lss-l tin-« sl inhl l·«n«:(· Iss s---- m · « IF n.i . tlmk »Es-u lutns ower
soc-n sur llus Is-«1;s«).«««u m - iil ;-«-1-I(-·t lely tu gcssssl It lind-U tin-l u-« Will in Umf- ,
wiss-L pay Uns Os· LIM lwli Katz-s. This Nxtnlc Flut-u muss umko- good with you, l
ur llnsns H ci-- -.(Is -
save 8150.00 or Masse Essy Paymeatj
Ih- Jsiss s« -«1 y. i » .s « . H« »T. Jlt - , » ,
»sp» »«- « « ».,».«·-. ..s .-.-.»-.,1 »..- H- Isi« si« -I- s-»· »mo- oo aq
»«-t H »sp» « »«« , u ; » U f Ivmhh sys sit-l ·v su tu. l--i«s««« s-« -«--»« im Uns los-.
Hin u l,--!ss ji«-» - ! -- . »l« « « s -« ’- - WILL-ON lsv u plunu
lst
aus«-i «-l-(-ul-«-.· « « . ’«« - »s« zunimmt to
«« NUMJHHy ,.w,..1 x·.-«..I .I.«i -»1-- t..,-»s- ---«- ums -«-m-nls-.s-s. ..t«l s- -«« un lmy n plus-u
»Hm« t«-- » « UND-. Humut ti..i-l:«.· Un- mhnciv
25-Yesk causatee
Iskwry stark-i- P1-in-: ( - Jus-»s
aan los- 555 vnur-. Thus
annimmt-s- hxn tmch sit je (!«·
ftssssiuliun of un »Ist-Hinb
liglsui. rospimsrihlss Hain Linn-c
lt manni- what it unw.
km Music Les-ov
To Aser purem-or of Amt-ist«
Halt-h Wi- give ins-! 50 tut-hin
les-ost. la »m- ut the lusst
Mom- solsools tu Ulriosgm
You take tin-·- lesmu tm »von
ov- tsom«. qy mu.
Zins Hand Sarg-im
- - «-ss hmh in limcl il
- « « isullsssil ssh nisi
v«·."---k:..-:s«.«((
f r « » I rik tun-m sM
...L....«...SIIZOO
steiawsy·......». SIWV
Emeksou .......... 12000
ximdsll ........... OIUO
sticka III-sc
Swi tuk ou- um um«-mad!
bat-Ida USE.
.
stskclt Hafer-Panos
Stank l«l.i,1««-r-l’lunos sm- IM
l-sn’«l, imsl mir tu syst-kuts
Yssc exsll ki-« Aulis-sinnt sich
thi- ssiusV ssxsslwivss up tu ils-to
Isiuuxrsso »' tin-m- womit-klu!
uni- -n«-n«. ums plisuaml Mth
rout ussy lsm prlwm
cstslosue Free
soc-H tmqu sm- ouk us
stmitnllv Most-steif ein«
losm- whlcls Isle you s a
mnount as lmwktsst Ist-as
Information Wklta Wis
k. A. sTAncIc ptANo co.. Wo skmk aussah-. chicqqdah