Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 22, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der besinnt.
In Dust Okd besinnt eviadklis,
((sff. 40, s).
Tts qflsfek Tova
Nu gis da ogsaa den andeu
DiscjpeL sont vor kommen forst
til Gram-m ind, og han saa og
troede. TM de iorftode end-m
ikke Skriften, at han skulde ap
staa fka de dpde Joh. LU, 8——ss.
Las-s Joh. L, 1——10.
Dem Assnit er Begyndelscn m·
Johannes Veretning angnaeude chu
Opfmndelse.
Vi lasgger Masprke til, at Werken
Johannes ellcr de andre m- Eva
geliftcr fortwllcr, dwricdcis s .- 1 o e
Opftandelfen gxk for sig —
as den simvlc Grund. at jngcn Dur
Vidner del-til.
Min do form-Un om Lustirndiqi
hedcr ved Zustand-elfen -—— om Fors
skilslp, om Syn as Enqle og Englcii
Furkyndelfe, om Kviudcsrsk oq Txfcius
les Bessg vcd Gram-tu at Etcncn
fandtcs franeltht sog Nmucn mu
om Jefu Aabcnbarclfc for Eicre o.s.o.
Man hat gjort Enangcljstemcs
nogct forjkolligc Bksrctning txl Gen
stand for Kritik: Di skal ikkc Ver
fokføge at udredc berec- jndbyrduis
For-hold men anfore en Udmlclsp
besangaende as Bist-so Tr. Efaz
Rot-dank
Ustck m nun gut :7«.1:.s.:. tmho use-r
af E1m11x11-l:sxerkxij drin-um fkrisxscsr
ban:
« .T:-! ksr Halm-me tief, at m Tau
mustle Ttldmxxclfc sum sein LU
smndkslfo lmr Tat Eindmc j m fan
dan Vievasavlsxy at Time «i im seli
ubetydeligcs Vjomsmsndiighcder mmw
te Skyggen derfor: -Lwris.sdsa.1un Em
alle Vor der furtsndcrltms BRUN
Budska«b, at den forssasstisdc Jusqu
var npsmndmt Mut aniuclicnws
Veretnfnxusr Eurem-«- : vorm saure
let. J Manian Fonder Abram
gis de Hammka Hvindcr im til »Hm
vcn. Da do set Eis-non «·m1m"-ltr,st.
ilet Marics Llcaqdalcsnc tjlich m
meidet dct til Peter Ha Johanniqu
dissc lobt-r do fomn bondis dcrud
ijdlertid var de andre Minder
komne til Graveu, kmnr des sit
Englcsbudsfabct om sein Lpstandcsls
se. Este-r at de Var bortgangne,
kpm Peter oq Johannes derud og
lidt sent-re- Magdalene, sont ble: til
bage medens de gik bjenL Og bun
blev iaaf den firste, for hvem den
opstandne Jesus Kristus aqbenbakes
de sig.« .
Dette mener vi vgl-ga- at selve
Frelfetens Opftandelie er den state
Gered-sag, hvotom alle er enige: og
i Biomstasndighederne er de vel for
fkelliqe, men de modsiger ikke
hvemnsdrr. Rast de sammenholdes.
udfylder de weitauer
Bi holder os soc for wrigt her til
Juba-Ruck Betetning qlene.
Maria Magd-klem- kommet aarle
den ftksik Das i qun til Graden
og Her W Magen fra Graveu.
' Mskænker hun Med? og hvad
M hun? W dkager straks sin
Muts-ins- Uden at tage sig Tid til
nagen Understgelse libet him til
Simon Peter og Johannes og figer
til dem: »De have hockte-get Her
m If W, og vi vide ikke, lwor
- hope rast hom
«HM se have lagts ham«, figer
MMmerdetfor heade, at
der er bunt en ny Forbrydelle
baWetdetfta,atl-untrok.
et M op.
tas- Si«J-hsciesg tsb ud ti:
Mk W We end
III-« —- MIMM. let, at der
w Z- i ski- W M sm
wiss-Max g- issi det- M
J
Johannes kom sprft til Graveu:
han Egger ind og set Linllæderne
liage det, mrn gaar ikke ind. Der
et le ogfaa i bang Sie-L
Saa kommst Peter-, com fulgte
hom. Hcm vil have nsjere Rede
paa Sagen: han gaat ind i Grauen
og set Lindklcederne ligge der og
W. fonk Jesus havde haft paa
sit M, ille liggende vcd Lidklces
dem-, men fammentullet vaa et
Steh for siq fett-.
Dei var en Opdagelfe. Hvad be
tydek det? Man Peter ogfaa wivles
de? Eller er der ved at vaagne Tro
i htm- Ojekte om, at Jesus virkelig»
et W lebende og staaet op? Des
fis-I W om dei.
M II sit ogsaa Johannes, fom
III-»Mit first til Grabm, ind
» h- eq tin-de staat det.
»Du-er Jan mener. at han
RAE at Tskklædet laa samtnen
mllet for klg klo, blev ham et Be
vls, at Jesus var stoaet op.
Det er jo et Hovedtrwk gennem
hele JomnnesiEvangeliet at eftcrs
spore og paaOife Tro; og det vor
jo det Ord, vi mærtede os fidst —
»-for at ogfaa J fkullc tro« ,—— og
foa Spydltitket og den nor
Grav, lwori cndnu aldrig nogen
var lagt Johannes samlcr nsie
samtnen vaa Beviserne for Troen.
Dette her, at han gik ind og faa
og troedis, —- det ligner denn nsjagi
tigt.
Læg Mække til, hvokledes f han«
strioer i sit sprfte Brem »Det, vi
have bitt, det vi have set med vork
-Øjne, det, vi fkuede og note M
der fslte haa, nemlig om Livets
Or .«
Jo, det er Tvivlen, der nu bar
maattct vige on give Plads. for
Troen bos Johannes
Tct bedder i det 10. Vers: »An:
de forstode endnu ikle Strifterne, atJ
han fkulde opftaa fka de dode.« j
Evangelisten Lukas sortæller oml
de to Difriple, sum Jesus komme-H
til pag Beten til Erinnrung-, og figek
da. at Jean taltcl fauledes til dem: l
»O J morstandiqc og sendjertedex
til at tto alt det, fom Profeterne
lhave- kalt«
« «
I Usnklllö Upällslssllsl Wuwr un.
at Joqu bcbrcjdcdc de cllciw Don-ZU
Vantro sog Merkur-:- saardiwd at di
lllxx havde kreist dem fom inwde setz
flmm ovftandlsn «
l THE-Te Jus-der Her Minnen Inst
llmad Johanan Tjsmc at alle de ollcst
til at lnsqmldk mud »Er-lade am Je I
ltt Llsfmndolh nnd-I lmadc llzsud
der var ltrrwst lsls lasrlia Zul. Hi,
A. 10. oq E. 58, WI. m lmad lmn
7ornd links-de lastt til dem.
Mut dvt inne-Z, Tom sagt, at Jo
hanns-ji Nr km form-, der unrkvondt
Tod-leih ikslst lmn sau, lmorlcdci
Linklasdernc lau. oa Tørtlckdcst vor
lnqt sammt-n tot fig sollt Tot vor
Orden oq kalte imod, at den dødc
Jesui- ssnlde Unsre ftjkmlct
Tog. del gjaldt flklort dem allc.nt
du Var rede til nt tro; de sit-l
fledc je- intct lsellorc und nt vide de
res Hex-re oa Melker levende. !
La lwor der er Villiabcd til!
» Ztesdcn disk findet Gud Dem Rand til;
lot overvinch Hier-tots- Zmdttmtias
llnsd til at tro. De fik iske alone
Englebud qcsnnem Winnd oz
chnvidncrss er om, at Jesus var
ovftanden, mcn lmn vilus fig felv for
dem m viftc dem link- dcmdek oq
sin Side.
Ja, lelv Tb o m as. den fværeste
Tvivler blandt dem, bialv Jesus til
Rette, bialv ban til Tro.
Es eveutytlig Stettin-.
E- Hist-himm.
Af Provsp G. A. Olfm
Kätmand Prims bat-de glædet sig
til Binsen. the fordi han var te
ligis5. Alt del med Gubeligheden
var hcm for mange Aar siden fast
dig med. «
.Ethvett fcrnuftigt Mennelte Lan
jo fige sig lett-, at der er slet ikke
noget soc-baut til. En Gudk hvot
stulde hau være. Der er fo läge
frem jagen Plads til ham mete.
Himlen er jo dorte, og i det nen
delige kolde Rum kan han da vel
Mc lockt-e oml ·
skequb-is havde glædet sig til
Pinlm, fotdi M hat-de last en stor
artet Plan. Heu vilde toqe i Sko
ven. Jlle i Notwender hvor
man jo bete flyttet Oft-Mad- nd
Pius-M. Ren taugt M: nd t
Wis. VI has villse tidlts dek
ud, W at hat kaute nyde Ingle
M-MIM- Hi dems- Rand
som Mute ltn mestr Tid bog Di
IM II M W, var en cl
ktu If Roma-.
»Im vil detud og holde mm
Gubstjeneste«, sagde han« »Mode:
Natur er den evig unge, udtdelige
Gadinde.« »
Han svnss selb, det var poetist
tænkt.
Som bcm gis midt i »Gudgdnt«
kelfen«, i den store, store Skov. spl
te han sig bagfra akebet of et Pen
ftætke Arme Han tænkte, det var
en bekendt og cergrede sig alleredr
»wer at være bleven forstyret i sine
Dtsmmerier. Men en fremmed
fande:
,.Din Staffel, du hat Arn-ff «
Maven, men nu fkal jeg operere bis-«
Primö forstod straft, at det vau
en siudstg, han havde for fig.
Prims var en ftækk Mand. Men
den sindssyge hque en urimelig
We og Behkndiihety m fnart
ftod Prims banden med Wen til
et Its-, oq das sindsfyge harte met
MMSXonIgMMMskld
M.
T
— og det var iktc Moder Natur, hast
meine. Hast nie-me egemlig tun
at han var dsdsens angr.
.,Gsud«, fque den sinds-syng »Don
er itte her; han et paa Hodpitalet«.
«Jo", sagde Primi- og fastholdt
Lauten sont en muiig Redning.
»Hast et her, og hart set dig, og han
bliver vred paa dig, hvis du ikte la
det mig gaa i Fted«.
! »Es-vor er han«? spukgte den von
vittige og faa sig om..
»Du kan ikke Je ham", fagde
Princs, »men you et os ganste ncer.
i ham two, ttpes og erc vi«.
Med sine egnc Otd tunde Prims
ikke talc om Gut-, og saa fom Pfr·
nelærdommens Otd op fra Unber
bevidftheden.
Han fyntcs sein« de lad, fom noget
fra en enden Ver-den
»Nej«, sagde den vanvitiige, »du
loben Han er ille her, for nu hu
sset jeg tydelig, at den fidftc Dag
jeg var paa Hospitalet, fagdk Petrus
us, oq han lyver aldrig, at i Dog
fo’r han til Himmels· Og saa san
han ikke ver-re han«
»Ja, men han csr Minnen igen««.
sagde den ulykkelige Bräune
»Nam- ban kommt-r igcn, fkal jcg
blivcs optaget med hour i Halighcd
og itke mere file Zwei-ten i mit Oos
ved«, fagde den vanvjttige »Du
lover kun, fort-i du Mc vil weiteres
Mcn jeg sigck digt sog er Werden-i
dvgtigite Lasse. Lg det skal fnart
naske gjokx«.
»Ach W lnwr ltlc.«' stmmodc
»Ur-urs, »Mir lom lzw I Tag I
Lwllmakniduu sig der Hm Im Tim
klcr sum as Jld Jg sordclte siq zum
Plissistlcinx sog de taltsc »Du-It- er t:t
due ’.srsk1::!lksdc :I.Icl1n.«1d.c, U der
Esspr lw un Taa »Dide thWI Eur
lo«.
»Hm-II hab-is Im Aklzlplttxznk
,.«-1«:« nnq Jldtuzwrnc", »Ja, lad
sum komme last-, uzx link-I dm Uns-:
jaa ital zog zum nie-D dixx ug solle du
dot,'« foqdc »mus
Tcn mnmttjqc Klar Nov-et disk-r.
«ka hin-Du Kuh-am N Prims All
mud lmm sur m sum til lldlmmsn
Da Emde Besinnele
Oele Bis-Hm nmattk lmn sortasllr
isldckc as Iliwsftlcns blisrnlngvn alt
lmasd lmu kundks lmslkc
Endclm modte de to nusiomwnsds
Versenkt
»Amt, er du Ase-. Jokumich lag
de den em-, »Vorhin-n- lmk llnmtcizs
Hier dix1«.
»Hm J let Jldtutixusrttc", spums
«tl- den iilldsmc. f
»Ja,« sagde den anders. .,lom
share med os, laa skal du ogfaa lau
dem at se«.
«De bar vol snallet gudeligt til
ham", hviskedis den enden Vetjcnt
til Primsy »fo- faq lan man faa
lmm til, lwad man vjl Ellets lmk
lian for Reiten en Sils Jde og lan«
godt væte fatlig«·
Prims visit-de Han lunde ille
tale.
Betjentene gik med del-es Patient
og Prims satte sig pas en Tkæstuh
Dem var nein-n almægtig. Neu han
foldede five sendet og tatkede Gul
fok sin Full-. Nod den-te uftivillis
ge Opfrifkninq al Btmelærdommm
da det gialdt Livet, var der noqet
lommet til Live inden i hom. Hast
vidfte Me, om han selv var ved at
blive sindsyg, men Gud fotekom
bam ml at være den enefte Bitt-lis
bed.
Han maatle dient Don ilede til
Stall-wen og lom of Sted med str
ste Tag. « ·
K hatt var kommen hieni- laudt
han sin Mode-g Bibel frem oq lat
te lig til at læfr. Gan tmqte til
»at vide W m disle W.
l »Na-ritt Das gis hmt i Kirch
l »Mei- ykim-, hoch »in-e du m
Nin af Liveti Stufe-IN
fAf X.)
Fra en vis Side hat det vckrct
hcwdeh at Sandheden ikke altid og
alle Vegne er den sammt-, men at i
en given Tid givne Ting erkendes
som Sandhed medenö man ftr og ef
ter den Tid vilde anse disse samm
Ting fom alt endet end Sandheb.
Og det et ille blot i rent materi
el Henkendh dette melden Dgfaa
den kristeligckeligisfe Sandhed vil
man gtte til et skiftende noget. Ad
venttstrme bar sagte-des et Organ»
de kaldehPresent Truthessenger
— som om den Wende kristelige
Sandheb ist for stets-, sen M
ist ils-.- M W.
Mai hvis det nu i det hele taget
var Ast-list at Sktiften kunde sog
burde Endres. tilposses ester de stif
tendc Ade-, da wr jeg Ftcmiætte den
Fonnodning, at det i Stedex for
»Vogter eder for dem, der gerne gam
i lange Rades-U vilde mcd Estetttysk
komme til at tusde »Min- eder for
dem, der goar i snasvke Werber-"
Thi ncsget mer«- afsindigt end Nu
tidens Mindssdmgteflachr iig Mc
lot twnke TM det tik nu endda
verre, hvad M vilde. med neben
bsarj verdsliac Kvinden med Damen
der ikkk fasitxsr m Ækk ff fjælelig og
legemlig Mund-, hob dem kan man
ja ikke egeulu ocntc andet, end at de
skulde sitzde mcd det verwlige Livs
ftorc, stækkc Strom Men naar
kristne Minder ladet iig beim-te der
af, nam- Gudifs Das ei more kan hol
des trat Hm transfer-obige Tkngter.
da begvndcr Det, Mildtsst takt, at sc
fort ud.
For de tunc er alting rent! Ja,
alting unqum dcst umsc. Miteige
Detxk ikkc tout sot de teue. Ist
er ikke ren: for nimm Her friwa
jeg til at Iris-re Jobamses Jst-gen
fcsns Ord, n: for de umn- cr dct »re
nc rent-—--»-sk. Tot er sandt.
dviis for m sanken »Am- sidisn en
Kdinde du« sc DiII sig mm offeutlig
Nade i est Is·"dk- modmus Stamm-.
da skuldc I:.m elletsts bade lmkt m
Kasten m Iilusken In Vinduek on
Ton-: Jus IIat now-n ten-di Ma
am! Der war Mer R. R. i hart
Undckskin Tu Fredscsnsk se en
aknm, how Indclia bendcss Von og
III-le Fakokr mit-r iig IM faadan
fkuldc Im MI Ulksrs not voatc mia
sur at gaa nd. Oun man da Iser
Wortsinde
La di m Jud-ad Evadgtrcs pokus-;
sdI iig for .-.: eum IId.fandeII - indtill
Iscmtm Flor sum-tu Im Mater de iizIH
ssuk at gsu »d- .1!2d(·rlc·drs:-. Nu Hang-;
Her de all» ammtljxu mIIskjnq i doIJ
stum- Uudvrston ]
! Meu J der oil ansldcs for kriimsz
xmsändcr. J. der hat im sog much
Las Unmi- Jtlvon J. der hat Ærbcpl
Idialwd irr Im both-ge Etristt sinntJ
Irr bog .«k- at kma flsjsdt s Essai
dumm- »Ihr Furt ich ihn-I Mk
TM som Unser et Imer- md Mu
den oq ««1mu-t men- cnd lerdsmn
cc Hund«-n IIIka end Vom-um Eis-I
lwdcsn mer« isnd Tidm im umj »Mi
mrre end Iman domainin Mode
sonstan III-ach im fordmu d
III-thut- .Iimndcr, fam Fmatudc Ins
Gut-? Som von- Tcmeei kriskms
Minder? Rei. Imsn sont der stimme
dc sin Kvindch der hob-icon- fiq ti!
Gudsimgt, i sammt-lim- Mast-ging
med Muse-Wägde m Tciatighcd. iske
med Wild ou Verm-. vlltsr Mai-P
Nimm-how H. Tim. Z. fu.
J Kristcndommmg mmns Tage
var Lkdkts For-knapste- ikfc san bau
ge for at sooft-, hvad de kaum ums
fendc, som i vore Ader-. Tertuls
lian og Johannes Goldmmund taltc
via-tw- maudiqe Ord, mfaa om
Pyntefogr. Om sidstumtc W
dkt i en Kitkebistotie bl» a. faul-des:
»Da tmn nden Personsaufeetse tagte
iede Lasten, sit hqu manae mægtige
Fjender. « Keifetiade Endoxim der
ogiaa i Dicken mjdte lasset oq m
tst, »Im en das-Mist Mond-, ftltc
sig krænkckaf hans diætve Ord. i
lwiltk tmn ofte matt- qx finde vers
ionliae Mduinqek.« —- Det var
nett-v Zinsen Dei var den cgeus
läge Vanllckished M del endnu er
Tilfwldet. De ftm og mægtjgr. de
tige, der vsd W Gods og Jud
flydelfc habet Affen W, Is- de
Walds- jo ZU- getue IUes for Oppe
det, for du, kunde de jo gaa den ca
mecde fis nd —- og san sah vi elleks
net i det. .
Immenwdeuusmimn
i Uanthed- Md bis
s o i
Mmsnde Jbsenssc Posqu san
formemlig tjene som et lille Brit i
Eidon vaa vort Lands Regt-rings
form.
Villing:Man maa dogjbvert
Fald udsve fin Vol-tret
Holiten Oqscm de, der mgen
Ancho bat om flink-?
V 1 lling: anen Anelfe bar?
Hund menet De med med det?
Samsnndet er som et Stil-. Alle
om Bord man hin-we til met- at
sinke det. ,
Halfter-: Pan Landct can det
maaitc qua, men om Bord vibdcs man
qøkcs onde Erfatinget derived-.
. . .
Et Sted i gamle Zollqu var en
Mormonmidsiomkt i Imd med at
sticdre fin Sekts vidjmderlige Fron
gang. Særlig ihm-lebe hcm med
dyht Vclbchcs og Salvelk ved bei
ftatitiskeffaktmm at hans Samfund
Imi talte san oq san We hwidtede
Just-we ritt-engem
de, der med« Lied IWMIW
NR MW i Sol-m »Is
M trot- Ml V- st ad fom c
M de Ue esse its-d o pro-l
-G-«
Tenno Bondekilososi var ganssts
vist ikke of vidcre delikat Natur-, men
winte- saa til Gengasld läge midt i
Sogens Kerne. Et foadant Argu
ment kundcs baade Gasdeand, ( us
tnand, Tasffmtand, Raimund Smed
og Skonmgcr fokftm og under stot
mende Manteer opltftes Mode-t
idct Missionærcn fandt drt made
;ligst at sc- sig om eftek et fanden
Klima Tot- sig sclv og fiu Last-e
Men Jeppe Lotfcns hvadfe Ve
«ma·tfning bewirkt-den at ingen Mor
monmissiouær fide-n efter kunde faa
Fodfwftc i Sogukt
. . O
For lasnge fidcn levejze der i Rom
en Bank-, sont udviklede Lan-en om
Alters-is Sakrament derben, at des
var en abwng Gentagelfe as Her
rens blodige Offet paa Golgata.
Dis ban basvdesde, at dette ublodige
List-r ikke alone kunde udslette de le
vendes Sonder, nmt ogfaa redde
Zjælc ad af Skmdildem ja, few
vern- til ftor Ratte og Hjcrlv i trat
Linn-läg Nod og Libeksr. Dkt var
lpmn sorcbragt. at Messcofket havdc
fort asdodes omflskkenide Sande-.- til
Heile-, at dct hade biulvet hat-are
redc Zsfatende frelft i Land, staf
fet Junge-r M fra Füngflet samt
gjokt underline Nrrningsr. hvot dct
anvendtcs mod lcacmlig Smdom
Siden den Tid lassrs der da Mille
Messer« i Bachs Mike ved bvils
Er innen Meinng bedacht at vtrre
til Liede-. cg at denne Mrsiotm
ftstution er en financicl Basses, der
om san man Føle sia fuldt fxfkvisspt
Mcn —-- men lud es nu se. J
1892 hatte ieg en Pia-ff i Daumen-!
formelle en Historie om en alt-ken
dscs stände san fremer denn
Das-welsc- kor at bist-, book sprgelia
fort-ruhte Jdecr. der san gaa i Svang
blandt Follct om Zackamemet
Koindcn havdc da budscndt bein.
Oan vor derartig tilpas. og scm vilde
lnm da get-up tagt-s til Alters. Prak
snsn sagte m- ai san Rede paa den
menligcs Sinka til, at hun vilde
have Sakmmmwt. Lm dun Mir
Znndcns Tkyk des-indes —- Rej, i
den Rot-sing hat-de knm dct iaagnænd
got-L , Ja. men kwad var der da hu
i Mien? (for sum var so itce men
ljg faus. As »Jotö«, spat-ed- hun,
»Im-r 41 fka sei mi Sand, san boaj a
sann findt, te di- kn moin va- godt
for a- Maw -—— for dc E jo san dycr
ma« dI Tsoatekr.«
Veto Grase-.
Tor liggrr du« min kaste,
Nu hat du sundcst Ro.
Ei blsd er der djn Pude,
Ei lyst et disk dit Bo.
Jus-; scr iom Nun din Taan
Eksrfnc von din Kind,
Ei met dia balde Acade
ques vakm oq Lind.
Jeg Eilet mine Oændcr
Ein-loc- ved den Jo,
Der knugefr dig"om sztet
Paa Dsdkns vante Vis.
Jeg sonst-r ned sowie-et
Her ved Bin Mindestens
Jeg banker- paa oqjymst —
Hvi aabnet du san sen!
Der liqqu du, min kaste,
Nu hat du fundet Ro.
Aa, book mig altid lasnges
Jmod dit tavie Bo!
Mdsq «
II--—!s
sc. Islllclsllll
om det nye Kinn.
London, 251 Juni Mi. Vi.
Tr. Morkifon, »Zum-TM tidliqcs
n- skonsfpondcm i Pekimi og Pisa-si
dent Yaawshickaio mivasnsndc politi
fke Naadaiver. der for Tiden opboli
der siq i London, bar udtalt siq
nicht ovtimiftifk om Situationen i
Kinn
.,Di-n lmidc Ulv« var qllckcdr for
3 Manne-disk siden blcsvet Nenn-tm
i Donati.
Heu- denne Bkvasgelse bavde isvs
iria ier hatt nagen politisi Komi
stet.
» J alle- bcstvdelige Vyer i Kinn het
ssede No og Frei-.
Pkwiidentm havde aldeles ikte til
Henfigt at grundlægge et nyt Dyna
fttsi hcm havde tillaldi Nandgivercsx
og Medatbefdere fra alle Grupperi
of det unqkincsifke Parti. (
Statskaadets 70 Mehle-unser te
pkæsknterede alle Affkygninget i den
berste-we politiske Ovetbevisninq.
Der var nu indfttt en geb Gmel
-se as Met, og den udiveude Mast
Myndighsd var blsvet stykket
om ieg m i aus«-a.
M Pastor Skjovqaardwen
ved Skoismsdet i Gredstrbm
Iem ji« hat vaxct u iqle am
Kot-. er det, fort-i its derber set
www-umsowqupr
sesmyeade-«M Wie-M
I
U U U Hu
safe Home Marches
i ,,Legemsstørrelse«
Ho- sum ils-m. Se- hvur ligis
»F start-IN Jo- HH las-g
Wink-« til Jcst nmdos M
psknishs Ihn-il
..S«2«·- Umne- Miitsshcss" H«
Ists-Iri- isml dun. l)«- hjshil
lim- litstmt Des ist« hin-I
Instit-(- lnmsn giftig-« stuf
fesr drum-sc Dir » mitzusp
ljgcs mir um Run- dkuliip
Hm Js-« i Muttslx«-ti. Als-—
cis- us usi- Hnmsl Inn-ih- ist«
Ist-um«- j Ahn-H ll·jo-«s,
»Seit-« Umne- Klistsshsss"
link-»Ju- klurt ssg «j:s-utk.
Io- kkm sintnsndssei »kl» WI
«--. Ug ils-« csts «l«««n«jn
slrss sen-lim- isnci usw«-n
isnslisn Sinkt-T
Brut- hoslx Just» «j.-- Vsms us
smka ils-n M unsin- Vi fur
lnngssr jlilcss nnsns sm- «l«-n. csnci
lks Minle ihr- :-n«lr« Hut fus
m cl-- Hkiil H«I·-, Of Or Nod-»
"1’.«-n·l!-fjkkssr. II-- Ums
Hr Its-« RUJVYIWJI
T Hstluij sy
5 cts. llos alk- Hancllende. Porikmg dem
Ti- ziamonx ALTE-(- Ofaxy
SYD DAKSTA
qu h» til Suljk ftsniztlmrt Mit-mian Drum-«- kim arti-s Als-si
i». bis-J- ug FrugL Okz Umkan kn« hol-los Hut-. knisg wx ils-ste
Nsisrnsd Pult Markt-C Kjrko sog Skulou Skandnmvmk lculsmi
Pris 810 pr. Acre og højekc sitt-its til mjg ujskk
Als-UT OMIKSON, PMZRL sOUTll DAKOTA.
re end i nqu anbot Land i Ver-«
den. .
Da ieg pas miu Reise dekovrc
spat-me en kig Plaiitaqecjek: »Hu-w
er dct merkteliafnu De hat set i
Anders-« svakedc hon: »Der m
Evmmelieis Mast til at iurvaudlr
Mrnttestet«'. LU ban bar Net. Man
heb-ver knn at sammt-nimm de elen
djgr Pariaet mcd de mus. opvaktc
Bim, disk fiddct vaa Vasnkenc g
MIssionenI Stola-, for at biivc sor
visfet bekom.
Koreas Nationalfafvc ck Midi
Dtaatmse er twidc Hvidklasdtc gam
dc til dercs Römer-ten hvidklædtc
fiddck he j der-es Londsbmsk og las
set i den-S Abdon Detes hvide
Elædek et vol Mk ploifkie cfm von
Bestehen men naqk man set dem
vaa Asstand, set de siinnende bridxs
ad.
Unrm or politiss oa socinlt trinkt«
li» J do sidsftr 20 Aar Ism- disk
kam-: under Inmi, vix-rot icslnftnsndmt
« or n« m Provin under Tun-on
»Es-k- rcv disk fia los fm Kinn, mm
dcst heimste-de Fribkdtsn til Parti
kwvl on indrcs Strid, m imms laa
Russland oa Japan sont to Natha
le on Denn-de paa Lcilialnsd til at
koste fia over Vnttcst Tot blev Ja
Hpmy fom sik Prism s
» Unde dri kinessfkcs Bernh-inmi
fandtcs der midt i Dovedftoden Still
sto Teiles-, de saokaldte Stattespiler.s
heb dem skulde Kinas Udsendinacs
medic-ge Koreancrnes Stat. Da Fol
ket blev ielvstmidiqh rev des disse«
Spicek ned m bquede i Siedet for«
on liafbcrngiqbedspork mrn den ;
blov sum-i nedkevet af Japaner-te
iom misbandlek og haancr Folket
i en uthgeliq Grad. Jea but selv
fet. hvotledes Japan-tue kan gaal
da sparte West-se koreanfkc Min
der paa Gaben.
Jea M Lejliqhed til at sc den
fort-ums Mist-thousa. fom var unum
delig pktkgtig. Nu liqqcr Den situ
ne small-nanan the oq fotladtx
ret et Sindbillsde paa Lande« ulyb
kelkge Time-IT
J soeial denseende staat Landes
Wadeliqt langt tillmgc Detes
Astrdnrkninqtmetoder er meqet pri
mitive Der var for Mich-et 6
Mgnd tilat baandtete en stor Spalte
og Mnene blev trulue as 10
Ost-were
J M- de hat Kristall-muten
windet III-am Im ins-u W
l W M Its-filen- Dose
Ivr W Nat W Imxdest its-Y
Missionasr til Landes« og nu finedö
dcsk ca, IX- Milliou tout-give Küriftmr
En foumdcktig Aanchng Vællelscr
Den sskfus Grund til den stor
Vwikclfc ist ficfckt den, at Korea
nrtms i over 100 Aar praktiik kalt
bar vætet »den en Gut-. Konfucians
igmkn og Vuddhaismcm Naht-land
og Fienderncs Reliqioncr visde de
Mc have ach at sure-. Den ones-e
Gubsdyrkclie, der var lädt af, var
Mwndykfelse ,og den vavde en
umaadeliq nedbrydende Vikknin
pas Holla De gtt alt for at non-te
Gaben ellet de onde Minder- Nam
de beakavek et Maine-fis knek de
altid of Steh med to Mstrh en
unmadelia imyf og en mqu Larve
ljg. J den termsle lägqer — Li
qet. 'Di- trot swamp atte onde
Annde vil ploqc den Afdtdr. og fqa
mcner de, at de vil squ ham i den
sine Kiste Follet var fuldstasndig
reliqitst udhuimtet.
Leu unn- Nolmmd Lir hast m
destoer fort-Wisc- Mrrimm for
Fkriftmdonunrm Folkct Imme have
noget at tksste fig msd
Biblen er blcmsu csn Felseme i
Korea mier end noget endet Sted i
Vckdcn Missikmusrerms Malt-de i
flms Aar tin-d at faa Biblen over
fat paa Korea-Ist oa da de var nas
sten findiacy opdnqcsde dis, at der i
Lande-L for flrre sandte-de Aar si
dksn var beugt est megcst «letteke og «
sinmlkkc Skriftspkoa, sont var ejpns
dommeligt for Korsa. Tsctte Sproq
over-satte man iaa Biblon paa, og da
dette Skriftsproq var holt glomt
blw Biblen fotuden iom Ort-nagel
fesbog bringt iom Sproqbcw i Zwil
ken man lass-te at lasse det qamle
Skriftsprog.
Rundt om fm hole Las-M kom
mer der nye Kristne fom Deltagete
i de- Vibclktikistd, der holdes 2—-—3
Uger et Pat- Steder i Landst.
Manne Haar ofte over 50 dansie
Mit fot at komme med til disse.
Jeq ovewærede engana en Un
dervlsninqstime ved et few Kur
sus. Da iea vllde goa, mal-te de
ester mig: »Fort-w os Me, indes
du bar givet os et Guds Ord'·, og
de blev ved at toabe, indtil ieq ved
Tollen havde sagt list til dem. Det
ke Raub et typist for Korea
W eneste stiften Mamm- er
Mist-meer- Det et atdeles est-ad
aihm Mdekanoftsfer
W Mer- havde W
M at W m stu- W