Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 15, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ....h- .--.--..-.·---.-tm. .
f IMCIM«
, Mdas den lö. Juli Ist-L
Mit-, Reh-.
Fu Latidsmand, Lle Cornelius
Isom er del kendt paa djsfe Egncy da(
san i flerc Aar hat bokt ude ded;
M, kam forleden galt afsted, saaj
M blev artesteret. Hatt stjal stem
lig et Syst-End ,,Mules" fra en Fak
mer oppk i Nirthedcn of Her-man
desudcn csn stack cover« km en nn
dM Hat-. ber indheutet nede i
Staten Mc langt fra Lincoln og as
Wwaeriffen bragt her til By
eu vg indsat i Forvaringsarrestcsn
Ren forleden blev han udladt paa
Parol. Monden hcwde nemlig godt
Lov paa fig has sine tidliJere Na
hm. Og det synes, Tom hatt har;
vcetet i en fortumlet Tilsmndy du«
hnn forbrød fig. Han reiste sor!
nogle Aas Ists-en til Zo. Dak» ogs
tog Homestmd: der døde bang Konv!
faa efter en Tid. Siden flog Lyk
ken bam Teil, saa han bat-de Alsat
mfentlig hvad han ejede. Det blcv
were Modgang, end han fynes at
kunne male. Dei glceder os for
W Skyld at han atter er sat paa
Nikel-; muc- bcm saa benyttis Fribei
den til attcr at vife sig sont en god
Vorger.
-—« Jan bar Vi hast »Carnival«
hist i Bven bvad vi ikke bryder os
om at fortaslle videre om. Men i
Forbindelse dormed san Vi en Fl u
ver. Dei var i fidste Ugo. Tisn
sprste Eftermiddag vor Busch-P og
det var noerteret krit, sog da Plads
sen lau anbi-:1, kunde dcst in ier bel
ler forbndos Folk at se paa. at Man
den stea ov. Opftigninqcn ikulde
sie Kl. 5, men de Herrer blev ved
at gaa og presse Falk for Biengen
fjr de vilde fastte Mastinen i Gang.
Endelig sagde de, at nu vilde Man
den Jgsre en Prtveflyvning, osg san
uæfte Eftermiddag vikdc ban vise sit
Resterftokke Mafkinen bkgyndte saa
at sum-re- oa efter at oære Isbet et
Stysie paa sine Hjul lettede den fig,
pg den gled nok saa smukt gennem
Lasten, vendte saa tilbage osg gik
sed. — Næste Asten saa vi ifkke Op
stigningem men vi forftaar. at Op
viiningen ikke var ftott bedte end
den firstez Tilskuerne var ikke vit
lige nok til at saure. Wen — nu
hat vi da ogsaa her i Blair set et
Mesie fix-by og det bedftp ved det
Ur, at Monden kam gebt fra det
- —- J læagece Tid hat gamle Pe
, Ost Melfen mzdt dar-trägt Hebt-ed
of es til hat hatt wettet holde Sen
schoß ogsaa igen hat han kunnet
these met-e wen Sense, fanledes den
gß M Ad. dem er Vetercm
- « W 1864 der-th. og
1
W
dem bat bat Im MM. spm
et W Beter-wenig met- endnu
hCI M ikkt fcjaet Stint pag sin
Auf-Initia. Forleden strev di for
ham og forespurgte, hvorledes det
fordle fig. For Reiten hat vi iks
ke hstt em, at nagen paa disfe Eg
ne endnu hat faaet Hæderögavm
Gomle Chr. Trandberg hor kamst
den bevjlget, men den er ikkc kom
men cndnu.
—- Vok danske Ferieskole, forstcmr
vi, bar i Aar været frekventeret as
ca. 60 Born, deriblandt nogle Ame
rikanere, hvis Forwldrc Dil, de skal
lære Dunst De fleste af disse er
dog af blandet Afstamning med en
Dcl daan Vlod i der-es Aar-en
—- Mr. G. P. Jenseit fta Chiro
go, vor Managek H. Skov Nielsens
Fasttetz er her i Beng i denne Tib.
Efter Wes-get hos Fastteren her ag
tet hcm at bei-ge en Ssster i South
Dakota, forskaar vi.
— Kund Jcnien har atm- vætet
alvorlig sog og er det for Reiten
endnu, skint han i de senkte Dage
bar været lidt heitre-. J Forgaaks
kunde ban vasre oven Senge en Del.
men i Gaar var han attet daarlis
gere. Dei er Galdestm han lider
af, og det er uvist, om ban ikke bliver
nsdt til at undckkafte sig en Opera
tion. Bote bedfte Tusker for hans
Velgaaende!
Gsditjeaester.
Mai-.
Ssdagsskole Kl. 9,15.
Hsjmesfegudstjencfte M ICBO
Jngen Aftengudstjenefte. ·
Orm: Gubstjeneste l. og EI.l
Sindag i hver Mannen Kl. 10, 301
Formiddag
!
« !
Manard-, Nein-. Dunst Gudstjenes I
fte M. 11 fsrfte og ttedie Ssndag il
hver Wonned. I
Engelst Gudstjeneste Kl· 11 an- ;
den ca fjetde Sindag i hvet Man-i
neb. Sindsagsfkole med Konfit I
mandundervisning bver StudagM I
10. .
A New Bock
VOIM.
By the Damens Svedjsh Krite
»Runs", Publisbed by AW
Bock concept-, Rock lot-ach lu.
A good story —- Au into-wi
ing Stoky — A stnky with s
mission
380 Psges i bund-come stoth
bin-link W USE
can-fes in stock by
DAN. LUTII. PUBL. EOU8B,»
Kluft-, Nebraska. H
Minncsom
En Stat med gode Vcik, godc Stolen godt Band
god Ford. behageligt Wima rigklig Neun
og godc Maria-den
Minnesom Land man absolut ftige i Pri
Te: producerer lxgc fna meget Tom des -pl.-k·-x .O,-s'.1;-- Eis-U
Minnefota er isn Forthxsttclsp mod Neer « III-IT: DE JELW
Iowa-S frugtbaro Stett-sc Ins-d de smmnc Felnn.i-«..r11c1.- samm
Plnmeriækst og dearxssr Essirmcfota Darm-w "-."«I r :.J.s Jst start
Udbytte af sin Jcrd »Jet- :’lcr·;s. Im dems- Ksollc«»1.-:s-:« Tuns-; U II
linois, hvor Landes er dobcsclt san d;)rt Tisk tm- .."k- 21r T-.s--1««·
fis Mknnefota Land bring-It STZW ver Acke.
Nu link De AnlcduingeIL
Menge Famka er Eile-Von rigc blot Id Lin-vors- Eugnmsg
Bcd at ksbe Land i Migwjota nu lmgger Te »Hm-Um til en Frem
ttdis Forum-.
National Land Securities Company,
Stint M, Nin-.
The c· J. Msin Uealty kannst-, Ase-ts, Blair. Acht-.
--c-------’------·--.. .
Vore nye Bibler.
Da vi i lang Tid hat fslt Savnet af mete praktiike Judbins
diagn m de Umiudeliqe Dusbiblek og Konsinnandbibler, sit vi
for es Tid We trufo Aftale med et Firma i Udlaudet am at
W et M hauste Bibcer specielt for os. Sendinqen er nu
ankommen, oq vi tun der-for nu form-en de i vor kegulæte Bibel
Wehc wijkte Bibcek, tilbyde og del-til færlig anbefale fslgende
Iye W
E. 1H. Ulmiadeliq spo. stotstilet Hugbibel i ftærk, biieliqt
M md Guldfuit oq runde Hist-neu Pris 83.00.
II. H. Du almindelise Konfitmandbibel i Lommefonnat.
M Wudiug i sint, bsjeligt Chaos-in med Guldsnit
It« Ast
It. H. Saume fom Nr. 24——s. wen med runde Hist-et
III 01.0.
« III Uf- W ek If del hauste erlstabs Udgqvey pg
,—U«WIIIM -
« Os,irs«fetiisfesihlst,vilvcktwismedosi,aide
ji«-«- sit-W.
Wann tu- "
gamm- Ison own
ko so Puble in Keim-Cum
Pia-glot- lmmi by Order
rot-us- of stan.
Give List ok- sighteea Rossen
Why satt-Ase Amondmont
should OW
Spmsiiil ils-Poch to tho- World
Hofe-kl.
Hin-»in Nishi-» Jus-L Ists-Tin
Nohniskh Wut-Ian·snl·fissge as
sooiiitioo tmloy file-d with thi
sistsnstarx ot« statt- its argument
for the: proposcsd ooustitutiousl
Intention-txt grauting womtut the-.
hallot. This i-« to lu- pnhlisheci in
a pamphiet, issned by the state-,
giving the pro and eou in limited
spaoe of each quostiou suhmittod
under the rekekeculum next koll.
The following oighteou rou
Sons eonstituto the olaims of the
suffragists:
Einst-The motto on the Ne
braska seal roads «1-Jqualjt,v Be
koke the Latr-»
Hemmt-Wonnen should have
the rote- kor the same reason that
men should should have the rote-.
The rule of the people can ho ou.
ly half realizcsd so long as half
the peoplo am ilouitsd this kran
ohisks. Wochen as well as men
not-d this hallot to Euahlis thssm
Ito perform thoir oivic (lutjes. A
Joitizen without the- vote is like
Ja kais-met- without a p10w. a blank
Hmith without a for-ges. o now-km
por without typis. a dank without
clopositsk The hailot is tho hsulgp
ot· sov(.«r(sigtity, an opportunity
for got-riec- A noocssiiry tool in
this business of got-eminent.
Tliiisckswomm ans-« pqiihllzv in
-tor(-8to(l with mon in thss finan
cial. got-sah oducationol ancl moml
oonditioag of the-. Statt-. It- iS hat
just that wohn-u should hin-e- a
dir-set voto in dotcsrminihg this-os
o(-n(iitions.
munnwznany www-n m MO
hraska are haark- tarcpaxgrs. auch
are ontitled to a wie-,- jn spat-ding
puhlje money. Denk-U of t.heir.
right tu protect thle property
with their rote is not- answer-ed
by sayiusk that von-reaident mea
aml corporation-I also oer pro
perty and pay taxes in Nebraska
without representation. Theaez
mesn rote where they choose to
mai-la Nebraska vornen ask no
grpatkr privilege than this.
ijth-—Iacresaainjg cost of hy
iag is govern-neust- great Con
ccertx Ninety per agent of our
laws afkect the- family pockethook
and tho- family like. Why not
gin- thp knothors and hoqwjves
a change at this problem!
sircth---W0m0n Shonld have a
mir-(- jn wohin-: this laws they
must obs-y. singe there is no
spx ja the enforceth of· law
there should he no sie- 511 the
eaacstment ok lau-.
set-roth — There are 50.000
wag-c- pamsug www-n in Nebras
ka who aged the proteetion ok the
hanc-L They should have a part
in ist-hing lau-s ander which they
lahm-. lk the haljot is czssentiuls
to protect the- working manch
rights-. why not thi- worhignk wo
man a?
Bighth——Nk-hrascka womea are
as intelligent eonscjenticiua and
wczkthy of selbigovemmevt aa an
the eafraachised Immer- of Kav
sea, Editor-vix 0regoa, Washing
ton, Illinois-, Idaho, Ist-h, Ohio
rad0. Wyoming, Art-ou- aad
Alaska-. In thesi- ooaxmoawealths
from 70 part-got to 90 per est-at
ok the wem-m rotes-. They have
displayed g good juckgment and
long visios as men. Nearly 4,
MM in tsd states will rote
kok wes-idem in 1916. Why not
Naht-ask- Ewiijf
ankki l««-«i.s·«’!åk- «k X-«s—:«s-...«:
ToskJHsWs ;s"s EIN-»Ple I«
? »ss«- « «:--- «ks:;-’»T«--·! T-- J is «
sh-— Eins-» wish-Mk Mir-? - H;3!13-:«
Uns-- hian Hin-Juki f« Nil-—
,l.s«tlIFD---s«1«jt» I«««-.jw«-JI.Z!!J" «sk
sum-k- ikduksstt--- His- .«-k--1« san-l
dtosmhms Nil-tm- uj«.nm«. l« (
l-s-;i—Lc:« -·- ;«-s« fis-us IM( Its-II«
Eli-Hand That Nisfimska w»
ins-n want tho« ballnt is pkiswn by
the fact that, without pay, thsszs
secure-d from (««Ight»v-6vkk sit-unt
ies 4U,000 name-s »t« wron- to the
iujtistjve petitjon which is 10,000
more than is required by law to
Submit this amendment to you.
Twelktklo Juno, 1914, archi
oagn the General Feder-stinkt of
Women’s eins-, represeoting 1,000·
000 Americas womety by s pract
ically uuaojnmm ww, endoksed
equal aus«-ge
In May, 1914, at Rome the lu
tes-national Couvcil of Wams-h
kopfeseatias 7,000,000 womon ok
met-weicht countries, vor-ed tm
imimoasly in ksvok ok equal sak
frage.
« In July, 1914, at st. Paul. the
Nation-il Bdnoatioasl auocistion
mdorsed equsl auffrisst-.
Who un scy that thinking wo
meu do M wsat the balloU
Thirtesntd—Advcnt-ed los-ists
tioa kot- womeu and obildrea in
states has-ins mle tatst-so only
does not provo tbst vom-a
should M bsvo the bitt-M Wo
mon’s Argus-Imm- hsvo doqe
wmä ok the work to secure this
bis-tubu- Ths most setivo Iso
msv i- this work sko tin Most
bezieon i- oqml samt-. In
petitios set-I sont tot more Am
FW—Wsz W j
L OXM Mfmbfckffs
»- »
aus voteks in ovety county ex
oepting Besuch-.
KLEMM-Mik- ksnuetss m the
hats-schone ok evekzs agkieultunl
conjmunity. In Nebraska they
produce most of this weclth of
the state-. They band ehe wardst-i
tks nk the votes in the state «B«v
ensranchising the wnmpn ok thesi-i
familioa they-« mmld Streu-Ubert
thssir hold on state nnd nation.
BRUNO-In suskmgu state-s
havjng n ruml Impnkiitiun similkns
ts) Xphruskkk the- nsmiul risenrds
Shuw that the nun-biss- »f women
mting in farmiukz sijstripts is ro
latiwlx as las-ge si- Uirs number
us- women voting in eities. In
(""aliforuia the Fusan-It proporticm
of womon were registered in two
miaing eonntips and two kann
igg distkjetg. «'l’hcl pereesatage
uk registered colmssdn warmem
who actually von-· is just about
thi- same as the Uekeevtage of
men. Former-R usiwg vote very
Zisassmlhy and it i- nut true that
M pei- eksnt of mns wmnan vote
man-S from citicss"-—()mar B.
Garwood, Mist-got clistriot intens
nezz l)em·0k. Colu» July 10. WH.
smsksntpentb — The Nebraska
Worin-u snfkrsgo Hasoeiatjon and
the- Natiotml Ansssisjcsaa sukkkage
assoriatiom to whissh thi- Nebras
ka associatiov is anxiliary. tin-,
strsrtlzs unwmiljtimt und non
Imrtisan. «
Eighteeath—Abk-aham Lincola
Haid· ’·l So for all Hin-sing the-T
privilesgen of this govern-vent,
; who nsSigt in beut-ins its but-dens
Ilizs no means exehuling women."
XVIII Äbtisbsm Ljussolu right-!
Many of your morhem wisse-.
Hishi-I gweethesrtss and frieads
ask »von to give the-m the Minot
Vntes for slneutltnent No. TM.
It is just. It is fu«-. Ko ske you.
Nyt von Tages-.
VIII-M Nr. 15
godk Bis-r —- olle i Iyt es net
Pest-ind.
. Skvvgaotd-Petcticn: Its-end Be
tydning soc den. der ril skem i
Beweis
N. P. Madscm Lin Brot-ers
Mod. Eu Fortælling.
s. AdventtlotkerJ U Fortcellinger af
Ernst Evas.
4. Teddvs Kann En Historie om en
rast Demg.
s. Fire Fortællinaer for Blau of
fotsiellige Fokfattetr.
Tiliammen 664 Sider. sod, fund
og fæagstende Lassning —- sprin
delig Bogladepkis 82.60 — tilbys
des her og indtil videre for kun
5100 — stät tilfendt enhver Adres—
se.
Dau. Luth. Publ. Haus«
Cl
—
Ho
De use stger.
ScovgxPeterscsn - Mennesfesfikkel·
fee l, indb. 8120
Chr. Sprensen Villy Vers Il.20.
Olf. Mem-d JcremiiE subb. 81.70
Axt-l Verk: Di- sdscks Tiber .30. «
MartmfeniLartm Stierneunivekfet
og vor Tto suc.
Farren- Hedesnskc Saadhedsfsgm
81.20.
Japan Geist-Inn Cat- Kkiftus for
fonet Gut-? N
Hy. Ussingt ArbeeRqsmusfeu og
Folkekirken .25.
Egglestom Bord-Ins Ende Gott-kl
ling) kahl-. .f;5.
Hy· Ussing: Mitsionshistorie for
Am indh .40,
Alle Dem Lascr.
Das. Lutb Publ. conse
N. P ".7.’-. »Es-o Zkriftct.
«- « : :· LT.:««: :D(’
k— M J - «;I:,.s :-»,-: »Ja-Jst
stir ssp r « f :1 " -1f- .-(rc1 nd
I».sk . ,
P. i:l . . Js
PJI « . -: . JZU
Llc ( .. 20
Nnd !.s:s . , m
Hnsandontslh - i« . s20f
« med Muldsnit LU( j
DIIMI Lusts. Publ. Hufe
« opvhsttskkwosmpiuu « «
TM Ilis
Its-s- fn Is- York
Tuscisc- tles 30. Jsli Il. 2 e. s.
erdoritsk VUI 12 Aus-» 2 o. m.
United state-s 27 Aug 2 s. m
»sozi- ll s Its-pp 2 e. m
stollis Ul» 10 sept 2 e. m
Pausen-nie ankn- tks (’ Neu-o
to Dass tun-etc
Asoksktodp Bekwmlmhtssor. Mo
dstae todte-noch samstskcslsek l trotti
lcluss. sksailsnavjsk Kost.
sen-end Bam- tn verwest boendo
LOIcAL AGENT
kok Music-n is Zog-plattg
setncijnwiau Wust-II lin.
l Bkmävsz NDW YORK
M It. M its-.
luf
MMAIJK Us
YOU-Mai m
Bekendtgøtelikr:
Adtcdscfotandking.
Past, N. OF Carlseucs Adresse.
Em- ancrtcin VII-» Or me Mklltown,
Wiss,
Moder i Irrtum-r
PARA- V C- shkilksr Hm Blatt isil
tnlc trat (-'s-.m.»1-- i Tlsscniglusdxnk For
siunljng Entdazwn d. 150.J1(«.i. Ar
tnsjdcst mcd thesi-dem km Udfmnknins
»Im As jtjrkcsn Da Prasswbolimsn er
mt fwkdigL dersoc vil vi Howe- en
lillg1 Rost. Alle 1wlkutnucs.
Kom pa sc-! Korn og Hastka
« M. Th. Jcnfcn
I
f
Missionsmsdc F
Om Nud M, blmsr del Missi
Fiousmøde ! Zion-J MAY-, Castel-;
Co» Nebr, H. sag 19 Juki. Lnis
Mr Its-»Im at Mosin 03 i de Doch
TM do vasrc Mem-M Mk mmenz
mcn las-des du lodk uski vifc om dem-J
Komme-, for at de san bliok befor l
drisdc fra Born !
E. Hause-c Mqlrs ersst t
Missionsmtde
afboldes. om LGud sil, i Ebenezer
Menigbed, ved Tone Ballen — Is.
M. oq 15. Juli. Fokuden Past.
J. P. Christiausem Rubrik-um Ja.
vil Kredit-us Missiotmst og flere as
Kredsens Pmssier væke til Siede.
Msdet begonder Mondes Eiter
middoa den 13.. M. 2
Bei-grade indmelder sig til Jolm
Hofman Mc Tabe. Mont.
Korn va- vast med!
Pan Mensgbedens Vegmc
D i a k o n c 1 n e.
Nord Dakota Mehka singt-instr
bud afholder sit autligk bete-gete
de Msdr. vil Gut-, i Brot-sen Me
nighed ved Sidney, Mont» i Da
genc fra 10· til 12. Juli. Alle Ung
domsforcninget fom tilbttek For
bundet bedes sende ern Dclcgat.
Paftor J. P. Christiansem su
dubon, Ja» hat lovet at væte til
Stede og dellage i bett- Msde, oq
derestek holde Wider pas flet- Sie-«
der i Montana og Nord Dakota
Haaber at mange band-e unge og
gomke vif dem-ftp Anledningen til
at vaste med ved diese Msdek og..
glem ikke at bede om wes-Im Ren-T
of Msdetxm .
E. R. Inder-sen Form.
J Heut-old til Qoenftaoende ind
btyder Brot-san Meniqheds Ung
domsforening Venner fra fjernt og
Mist-: men de unt-gis i Sasrdelsksbrd
til at famles med as i diese Tage
Poa Ungdomsfokcningms Man-H
5.Ju1i.
Judmeld edck til undertegnede Est
Veane. Niels Damskou
Ist-te of soeskellig Sinn-esse i
et as Landets tigeste Klsnnbeltet
anvifes for Salg as Johqn Istan »
sen M. i, Lack, Wis» Breve bei :
spat-ex ;
Lustko :
En dmtm L-1«s,«.», helft dankt im« I
Wit- : m An disk drlpis csr Zwist I
.) sssm »k« n-:!.!ks·--: 13 » Twn Tunss I
Fehlen-Im Nach Kontos I
txcsr »zum-W EDInTEanxm ’
Til Zeilqu
50 aodt Opdnrkisdss Rat-me i des
Ernsme Nodfmsj Smmty 55 Milr
End sfo Tvilljngbmsrnts, bot bedin.
Marsch i Nordvcstm Storc- stumm
tmvisse Esttlemrnthr. med pwneI
Kirker og Stola-. Skkiv cftck Liste,«
med Pkifer. «
T. W. Speicher-h
nennen, Minnen-tu El
« i
Boshvedestyu se pr. Id.
—(grove ellek fine)—- l
Byggryn, grade eller fine, 7c Ph.
Rismel og Kartoffelmeh sc Ph.
Evtsendes overalt Iom Postpafle ellu
pr. Gmel Friste Vater og Eilig
Betiming. crik N. Jenseit,
sor. 28.8e0rant SU» Durch-, Nebr
—Tel.: Vebftek 4829——
.——
i
Rats Dis-t- Lui. »
Nvgle faa yppetliqe Inteduinget«7
til at Ist-e sode Bjem i de danstks
Kolonier i Mitw- Daneville ag»
Fertile W thips, m ved »
saue, steter vq Mit-tu Skriv til’
han« Anderiew !
Fertilr. N. D. z(
si- s«c«- .I
160 let-et of det set-ft- M Izj
det kaufte W ved diese-· I
M. san W W Oh i
til st. W, Wink M- 1
MI- sltk Hi J. W, I
M, ’
-
«,
hs
Vi oyskcr Dei-es Haydcl,
Its-»Ur » cis-! os SMC musztkmuliqkesnde M
Eise von Uns-es- M III-en- Isvnn vom-um
sse »He-it sie-s smmme lesvisrss Don
au des-Ic. Cu- flmln I Summe-h
du fllkds m. s-.«. lss n« using-»s- --.«« J Rossi-H
«A.X ’. LAX ’-" H« EIN-?- HX XYIYI !1«:.-.".'
EAS Sack-.
br Ue- -dik0- alle-« s- In II v« ri- fmstp mass-e- km »s-- sps ist«-«
·- Its-— VII-www
« A
sTYLlsH— DEPE NDABLE J
FooTwEAR
For The Whole Famil
sHOE REPAlRlNC
GWZIWOCEJ
— Y
Tlls
Zunhiuqhouseoszt Lust-lief
MAKUSAID Isdc
Indem-sites u s sure sub lus.
FAHTAL floo,000.00
ANDle U.000.00
A M Mist W fasset-.
lutes-i kais is Use des-ists
Tbo Ceposlts of this dank srs Instin
tesd by the- Gusnaty kund of the
Ists-U of Sehn-lex »
I. li. cLAKchc, MAIY c00K«
Ptxsident hakt cui-ist
Ækxkawkkkkwsk » s
It;
Hvorfor
Statt Bank?
ps
?
Statt-n :1k«·braskasä10nk(93a
tanti Hand sitt-ist mhver Jud
skndck i en , Etate Haus« mod
Tab.
Tette Uond bcfkyttck bvek
.Dollak as Jndssud entwei
Konto only-m »ordting of
hvilkm som helft Art pao en
faadan Bank.
Er det ifkv oæmigc Grunde
not til at foa Tom til at be
nntte en saadon Bank — vor
Bank?
Z
E
T
s
T
citinas state Zins-,
Miit seht-.
T Germanien,
Prassident
F. H Mattbi Hen,
Vier Pkwiidcnt
Jahr V Gi bson,
Kasscket
MMMWXMXB W
Mr det gældek det
gamle tære Tanmatk.
da hast pas at m : 30 Aet- bqs Mordm
11 slfqgem nnd H dansie Mk- os eng-M
Lmiek og itaa matt-ex ch xil Leus- Ismene
Ists Siedet km no th- d billjgsi. VI sag-(
not- oote cassaguet pag stauen-n og
bis-tret dem tilkeur. Skcw is bei engem
.( betet-du Firma
Nin-ums ä cis-L bange Eigenm.
This W Resu- Ive. Ihm-me
iu-. ."’·..(. är- isvcksm »Bei-send
k ----- —
is HMMLXMIWWMPGWVWPXP
l; -I .I,I Lut- p-. Its, II»
III l - NIIkr Instit-III
K« Ni- -- III -- J WILL-IT
— IHI 7 III
Dr. M. J. Jensen
Dansk Liege 03 Kikurs
s( I -.- l- uns !--I- « link
- 1 ki X «»’ - .«·. »nu
HlNNP «,:Il f«·»
R. MeaCM
or«l)«·:mist «
Komm In Maer samstag.
Phora JO.
lerfom N infsee W euer Tires
Iedtvth7, Bellædninqsiartillet, ds,
due- deli Im Messe est- ts
kehbenletdetstgatthktisjqc
uI Wie VIII-c dot:
Ed. Wahns-m
Mit- Id
- f« III Ihm-I DLAII —
II M l Mit- os somit
TII Cl Vase-DR
Jot- ichs-um
chs Ilsik nimm-l san
U. s streut-com
Amwcsusk slg msq su- banden-las
kss Umsonst-Uns — Gott Votum-Und
M besme Pttsor.
c. A. scllMlDT, cui-le-s
guun Name-.
I WWII
f. sei-Ihm Dr. UOC
Pest-is instit-saht til
VUIIOII cc TM
satt-US sitt-»
Dis lob-. — «- Is.
»Mit-mi
H—» ————- .-. — —-»E
O
z Maske-w uns-si
! mqu Kni
.uveuk Ists-Unk» . « lkII’-« · -«
DIP-- ; NO
ssjsksbel.·«..... . . .. s
— 'A» ...... "s'·
Nisus-. ... .. . . U
.III . - »I«
’Zys........-.- .. — «
Svit1... . ’"U
»un- mum
smsitstsond cosated).. . Ispsp »So
Lholck Fekdst.·» 7.·0—s-lc
stn , I,'«- ss 73
LUII Ahn
Usecx U- .’Z: ....«.,. H — 7«
speisen-. Ni. I amo- « —- — - .-s— s·7
list-»F II N I- -- —«—- - «0- 's(
Usss —« -- » - -- -— —-- .·-( — m
flink-klo- « . . , : t( -1AI
istuds schon- ( nssifedi -- —- — IF -I St
sk« n --— » —— — I· »Hm
Thore s- Funke-I
Its-et et samtnen-Ast L- - st II
sls tsletsAsl Mith
KIA schifftle licht-s
Nlllc sc VAIIZA Ansst
I-d— is W I NR
sum-. uns-.
sooosisoooooooooooooiooi
; CZCVVILLtLÆEIsIJII o.
Fuldstkmästos vol-W D
pf If Ills Sus- "l·-Insst sys
aiasssisdemls, Hut
steht-. — Ist-or sil
M Dssvss W Ist-.
c M m
I.«»»-....«-»-·«»·»I»«-—I9
Wagner
Kulhandel
säiini thstfolgu M Hkmtsl
l Juc- C Nmäsmi vu ins non-Mk
im- « O- ·
hin-s «tht·«·nt«ri»ms sinmt XII-.
Eil-wuchs Hokus-« »san«-tun »
Aus-« - « das-ist
Livius-»und JEItinoiz «.-! .t. Ok
toer num- Vdret »F Du Its ds
kksmlt tun . nur«-s Mut-r
Hini g »so-l Bekanntsnt st
razxLHI p-,
am J. Nietshu.
"·cnk: ou) neu-uns
einst-sum 1840
stonrtet Hutte If site-stauen Tre
ssmsek og Dohdessskkuc Damptkihs
Alls udstycst Insqi Tus- llsi Telesvsl 0I
un »Am-Is- sstnsl ».
fl tu fis cs näh Iokhsa olsok til Ils
a semduuvlslso et Ists- list-no
ccf Ast fhfdcfcdc Ist-Abs
—AOUITANIA —
OCI soc ins 07 fot Ins
Ilvllksk Col-onst do pkövoss
kitnsksldok si
hat«-mit os Haus-situi
lcclllsis Afcus scc LLIEIUSI its III lcsl -
LUslTANIA. IAUIIUAMA
sä· Fos ts- s. ji«-i mit-besche
uttlssti usw-Ist I Vase-I
s- CI Ist cuslsd IAUVIII
kam-ons- ucom M, M Mr
Nynw o- sssmo Ost-wohin us souv
00 states-sit syo has-Miso
(l)ius Und-subst- Hyösoiii EIN-di
dumm« can-um« Ost M
To sc do Its-m i VIqu
--Iy cui-sit site-drin
mvsk ds- somnhsmss sc. laws-«
IcNTIcAL-cucscc- Loch-I
(II MINI« VIIIOIII Ists-III If)
Akt-I IOIIIUI MIOIIIUI chsfulss
ÄIVAMÄ ALIUMA
wo III-o u cis-sti- Mut-, II. M Tot
Msctlh sy. so m stu- AUSOMA
Wi- si HMLBF nnd-MI
II II Ms I IIII M
III- UMIT MVI Ists-I
ÅUIAUOA hat«- M)
so me W so- spocblb Ist Tsockis
Klio-is W
ksk cvuhsd I. I. co» M
M,str..s-Wsiss..sus
IIIer