Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 15, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sMW
? W i Rot-Meinig.
sichs-niemand Stilling til
Heu-s Ginthets Angab.
Fskft nn t.20. Juni) foreliggcr
Waldet as den flenssdokgjkc Præstcs
Mferenkes Draftclse i fertige Uge
H det Angrety sont Hertug Ernst
Günthset for-jeden i det preusfifke
Herrehns nsttede mod det trotz-fleis
vigsie Kikkcstyre, som han bestyldtc
for at bcrre en væfentlig Del af
Skylden For Tyskhedens Tilbngcs
OW
Konferencen vedtog hecoverfor
fjlgende
Resolution:
»Den flesvigsholftenstc Præftes
konference tjlbageviser den Beber
delse, fom dcsn 26. Maxv 1914 i Her
tehufet rettedcs mod Nordslesvigs
Ptæsteskab og især mod den floss
vigsholstenjkis Kirkemyndighed, at dan
,,ofte« begnnstigei Danskhedtsn og er
»en Hovedfaktor for Tilbagegangen«
for den tvske Sag i Nordslesvig.
fom en aldklscs ubercttiget Almindes
liggørelfe. Den er oocrbevist Um
ot Kirkemnndigheden og langt de
flefte as Notdflessvigs Pkæster oaa
bete-S Vanfkelige Arbeidsomtaade
trofaft opfnlder der-est- Pligt ikkc
alle-ne mod vor evangeliskilutknsrEk-:
Kirke. men ogsaa owr For Dort
tysce Folk og MAX
Pan den nndcn Eise inåszbilljncr
Kaufen-new Denk-tm den Wände non
hvilken enkclte Pkasfter i den sidftc
Tid bar stillst sin over for mik
fjendtlige Foreninncr « Beitr-.le
Saa vidt Udtalelsen
»Den ander —- finer ,,F1. Alt-»Is
med den em- Haand og tager Incd
den onden. J Stedet for niodint at
ttæde i Skrunken for di- enkclte
Pisa-sum der folget den-s Smnviti
tighed og lasgges for Hab nanangsi
fotwskningwn ptisgives neton disk
Mænd til Fotfolgelsen Man ujlde
have gjort bedre i at spare en saas
dan Jndsigelfc.«
Lg Patwr schaust 1 Bodde
striver i ist Blad ,,Nordfchleswig«,
at Udtalelscsn or Resultatet as vika
lige Qvekdejcslscr til begqe Sider "
»chkd im ikkcs kcm fände heldigt
er dem-: Man samur dcn beft int»
Erklasking, m den ftasrke Haand ikki -
kan give de nordslesvigske Præfter
den rette Hosdning, nam- diska essen
Mttighed ikke got det
. Not Lindet Ists Schmidts
Werd Estermiddags sdeu 17.
Zank stehes en- of Esset Länder
MS mest sen-die Mtrnd tks Holle
kkdligete Goatdejor Jens ZchmidtJ
M var kendt sont en retfkaffm
vitkelystm, men ftejl Karaktesr. Hatt
vor Tillidsmand for to af vove na
tionale Famiin Bæigerforeniw
Im og Sptogforeningea, og hcvde
-s.,;-sj sip W vckrst med til at opkette
T- «Wigshcden ithdiwg, hvor han
- ps- eusiiqdig Ost-sc J Amt 1867
le hatt opstilket fom Valgmaad til
T"-«Mdagfvakget og hat værct der
f Mc nu, fidft i 1913. »
s sin Tid havde Jens Schmidt en
if de its-sie Gent-de i Øfwt Lin
Isc- Den me den Gang midt nede
ist-sitz met- fæa folgte han Hovedi
Wen og flyttede ud paa Mar
kut- dvot san byggede sig en mindre
M, Tom W Sirt Hans
Midt un hat Magg. j
ngx Mr E muten nmnqc m End-;
for n: Tal-I ansri Echmrok th er ·
ven. deriiuandt L.1:!odi.igs:«1nano
Kloppsnbom Zkrumsagcr « andr
kendtes Masnd sm Egnon K:s·1-«n var
stillet ud i Hauen, lwor III-intenij
hedspmsst Lnkke fra Rødding holst
en Mindetale over den døde og fere
tog Jordpaakaftelfen.
J sin Tale yttede«han blandt an
det: Det vil vare en Tit-, fsr Jen:
Schmidts Navn glemmesz nam- mcm
i henved 80 Aar hat levet og vitket
psa femme Sied, tkædes der Spor,
sum We san let udslettei. Frimenig
W, sum hat denxte Mond og
M Hustru nieset at takke for, vil
i scideleshed have Grund til ikke
st· stimme han« Nava; men liges
W vil der gaa en qod Stund- fir
ens Jen- Schmibt vil glenrmes af
set soll, han bitte til og var hieni
sis i. can overbjtte ikke de Krab
Ukllst « til hom, mm bon
E
og M Wingert var streite, af
MMWsteflr. WWWM
gsd Jvdfkydelle pm den W
de Uns-Dom
Wer takkede den afdjdes Sin,
Hans Schmidt, de tilftedevætende
paa Familiens Beque, fordi de var
komme til Stede ved hans Faders
Bad-re. Hatt yttede til Slut i sin
lille Tale, at naar km hans SI
skcnde ou Hatt selv skulde sige Far
vel til decm Fahrt-, saa var det kun
med Tak for, hvod denue havde
vasret for sin Familie De bat-de
kun lyse Minder-.
Man kgrte ellet gis til Kitkegaars
den Øster Lindet, hvor Pastot Lycke
bad et Feder-vor ved den aabne
Grav. M. i »Min«
En Veteran fra 1864, 1870 og —
Kolletpolitikkens Dage. (HMd.)-Ssn
dag den 14. Juni afgik Bymefter
Joban Abrendt i Sillcrup ved DI
den i en Alder af einer 80 Aar-.
Johan Abtendt deltog i48s34 i
Krigen som Tragan ved Z. danske
Dtagonregiment. J 1870 lslev han
indkaldt som Dragon ved det mag
deborgske Dtagonrkgiment Nr. 6.
Og senere modtog han et Diplom,
booki det bl. a. beddcr: Pan Hä.
Majestæt Kkjfekens og Kongens Be
faling tilkendes herved Dragon
Jolmn Adrendt den af Allerhpjfts
fmnme stiftede Krigsmedaillp i An
crkcndelse as bans pligttto Tjenes
fte under dist sejrrige Feltog 1870
—7!.
Man fkulde derefter tro, ·at
Alvrcndts Paviret vor i Orden, men
den 1. Februar 1902 Lsiemplede
Landmad Becher-er ham som danst
Ruder-sont idet hcm bei-bebe at det
bcroede vaa en Feiltagelse, at han i
1870 var bleven indkaldt fom Mens
fisk Soldat og fom fanden havde del
taget i den«tystsfranste Kris!
Sannidig blev hans SM, Pyg
mester H. Ahrendt, sont havde tjent
i den tyske Hær fra 1890——1892
og i denne Tid iftlge sine Militæts
vaviker hat-be opftrt sig »Im-set
syser og specielt udmærket sig un
der Koleratiden i Hamburg stemp
let fom hjemlts og flettet i Heerensj
Listerl !
« cis-kam er pener oteoen naturw
feret i Henhold til den as Geer-T
Rantzau, Dr· Hahn og Konsorter san«
baatdt fmædede Optanttraktat. Den
afdsde blev derimod til fin Død be
bandlct fom Udlcrnding. Der er
»orbold, som er lidet fmigkende for
den preussiske Administtationk
Hist-P Kristelig Uusdostsforess
ais-g for Bism- foretog FredagJ
den 12. Juni ssn oarlige Udflugt,
denne Gang til Kett-Zug Ved SIE
Tiden afrejfte Dampskibet «Helrne«
med 85 Deltaaete om Vord« MokkenH
9 var Skibek ved Fern-, book der-I
lag-des til. at Mk- Semabet dmkj
Kasse.
Klokken 101X2 fortsattes Reisen
igen og var i Kolding lidt Fsr Kl.
12. Ftkst gik man til Sloåstuinen
fosk at bese des righoldige Museum
Derpaa blev der fpist til Ming voa
K. F. U. M» og saa gik Taten til
Fetlyftelfesftedset »Alhambta«, bvot
der er en meget fmuk Udsigt over
Kolding By. Derefter gis bete
Skxstabet ned at bes- Esswetsiagtes
riet, bvor der netop denne Das var
flagtet 940 Spin, viftnok det sitt-sti
Slaqteti i Norden.
Miit-it famlede Seksiabek sig i
K F. U. M» hvor der blas drullet
Kasse
PRINT -"x!·«-.· ’!’J UNDij TRJU Im
UmsomsbwTxcffssn O« san DIE-V M
fumisr EIN-UN- Eatmssr Js. Spruch disk
Festliqkwdpn Zorbk
Klokken A ofscjlcdcss im Koldin.1
igen oq nat i Hader-Flora lidt for
Kl. 12. Hcle Taten vor begunftji
get as det herligfte Beil-, og alle var
esnige om at have tilbragt on meget
fomsjelig Tur·
stellt-nd Nessus-Missouri hat
i disfe Dage (20. Juni) fejtei sin
Aatsfest, ved hvilken der aflagdes
Bereining om dens Virkfomhed Jud
twsterne for det sidfte Fortetnings
aar del-b sig til 304565 Mark
Getos var 14,449 Mark af en »Na
tionalsave«, af lwillen Anstalten hat
faaet bevilget 104,449 Math. Uds
qifteme udgjorde 304,351 Mark.
Regnstqbet assluttes med en Kasse
beholdning of 32,500 Mark. Mis
siouskqsfens Formue fteg i Fortset
uingsaaret fra 307.819 til -122,275
Neu-L MMonens Fremskridt i
Indien betagt-es fom nieset glæde
like.
J Sieben for afdsde Sud-Unten
Ieat LMM valgtes Ptwit
Mbstfck « M fom Mehle-n of
»-.
draus var om Motgenen kostet sam
men med sinkader Peter og Ar
bejdsmand Mels Rossen til Rejsbv
for at tilfe Wurst, som Ums-«
fede det. De to dere tog cfter
mdt Arbejde et Bad, medens Ros
sen foretrak at blive liggende i
Græsset. Ved Badningen faldt
Andreas Jenjen i et Hut ’og for
svandt. Hans Brodes og Rossen
der fuldt vaaklcrdt sprang nd eftek
hom, ftp-manche ikke at kedde hom.
Fast hcnved M, l fand-L man Li
get ved Hin-w af et Fiskenei. Liget
blov kjrt til Wann-sagen Den for
ulykkede var 25 Aar Sammel, ugift
og for Tiden Modckens, Landmand
Jens M. Jenseits Enkes Ststtc
Koykeffvonkgncek
Wunsch Witz
Naar man er ude at reist-, oples
Ver man gerne noget Dette no
g et kan einen owns godt ellck ondt,
alt efteksom Qmstændighedeme brin
get det med fig: men det, kasre Lec
fer, fom jeg ausser at formelle dig i
denne korte Artikel, csk tun godts
Du sendet vol Wen-para? Deus
er beliggende ved Flodcn as dei;
femme Navn Horn det hedder soc-H
ksint i Geografienh og den Icver ho-?
vedfogelig of Fisk, Kot-toller vgl
Hatte Der er en hel Masse Ton-E
kskere donapr og kan du ikce nogetf
Engels-, ssa spat du date Laus-J
Falk skal not fotstaa dig, dersom du
»du ikke er en Inde. Er du derimodl
en Lollik eller en Msnlso cllck m ;
Langelændek, hu staat baade Hufej
og Hiersei- oabne for dis. Smde
gis det da i hvert Feld Skrivcken
as denne Epistel !
Der var nemlig Missionss ogs
Ungdomsmtde i Helligaands Kikkenj
den 25.—-28. Jtmi. vg sksnt jegj
first ankam am Fredagen, blev jcgi
dog tigt velsignet ved disfe Mpdmk
Præstetne Block og Andreafen præsf
dikede, og jeg var vist ikke den euefteJ
som Gutes, at Htjtiden vokste med·
Degen- l
Der var een Tinkt, sont var last-J
lig tiltalende, og det var, at nmnl
hotdt en speciet Gudstieukste soe!
But-neue Man nsjedes ,ikle nich
..at sige et Poe Qrd til dem am!
man fik Tid«', men Bin-neue fil atF
Kale. at Gubstjenestm gjaldt dem.s
at det var dem, der taltcs tils
Man ikke detie sburde gotiss til ent
Negol vcd note MissionsmsdcckJ
Dei vilde vift i al Fald Vtrre ens
Tonle, der var vækd at befragte lidtz
Mit-m Om Ssndagen var der Als-I
Maus — tre Dirne —- Paitors
FRle prasdikede til Hofsnesfe og ums
Effekmiddagen var der Ungdomsss
mde der ogsaa var Afflutningssg
wede. Der me fkkisvet et Pot San- Z
ne til Lejliglsedem og Postor MkileZ
lom in bar vix-rot Pkæst her fideng
Nimmt-, fremdrna til Flut-Hing et-?
Mindc sra Odenfe Hatt !ortalte,,
lwordan Bmwmmm engem z:il,s
for at alle Zoll Sande jaa at Ade-s
at der var en Treng list-et bokt MS
Bindi-gabe, og om muligt dikti- be
hjaslpelig med at spge eftkr dam.
Man sandt, W ktrfl nieste Tag
under Muddecmalkmen «- sen-Läg·
Da nu havde Trommel-ne gaaet i
disle Tage, og maaske var der en
uns Maul-, ljbet bort jta sit Hiern.
Dei gjaldt at staut-le hanc, laden hcm
sblev faul-R fom et .·Lig under Ver
deus Mike Mmstine. For
det et km alt, hvad Ver-den ek. Den
fotzzlumker og fort-mer- saa Stelle
ne Mc les, saa Log oq Motte, klart «
oq uklart til-indes, iudtjl man ffen
Doq gam- til Bunds for Alver.
Med en inderlig Opferer til bea
de We as M, m bog at komm
Zim- WMIIXUW--M
W M W sq
«
Men nn et det ja en sammt-L
Sandhed, at en »U1ykse« kommer ol
drig alt-ne og det flaar ogsaa til
her. For nu skal du bat-e b-re,
Herre, taalnmdige Lasset-! Den fol
gende andag — det var attfaa
den 5. Juli — havde den danske
Fekieskole Examen og Afslutnmgss
fest. Den almindelige Mening om
Resultatet as Paftor Grills, Mils
Grills og Wiss Signe Petersens fo
renede Anstrengelfer can udtrykkes
i de Ord, en af de Eldre Wenig
hedsmedlemmer Mnyttedm »Jeg hat
aldrig hsrtjwqet lignende fsr her
i WauM.« Jeg trot, disse Okd
kam fra et velmenendc og wiigt
Gewe- Ester Examinattonen blen
det ferveret see Tream og Kuge
m Gras-W ved Irr-Musc
og man Weg-, der var citka 250
Wer M Siede
Mssicnsmjberue var act gebt
W- tradle W Mk- fdt
Wiss OW, da twt
U 700 W. W w
——.—-»:: - ji Hi
-—=s
Dttte sg en Sti- beredte os me blos
en kunstnerifl III-helle- men glædede
allesij M deres sksnne Wit
»numte. Bi bsr vide dem Tat det
for.
Bitnehjemmet beisgte jeg ogfaa,
og det glædede mig. Hvor er dog
alting rent- og pcent beruht-, og Bat
nene, Mels og christian okx Peter og
Alb-ed og thd de un alle hebt-eh
for saa raske og fundc nd. Mea det
et jo ikke blot Bstncshjetm man jin
det her i Wer-. Der er jo feg
saa et Hjem for de gamlc Soldatcr
Det enc Stedopdkaaer de Bsm til
at blive Soldaten dctk vi! kcempe
for det himmelste Fedrehmd og det
andet Sted ftkgek man for dem.
der i sin Tid ksmpede for det jors
diskc Fædrelqnd,-mcn sont nu spart
er saa munte, at de blinkt Bsrn igeu.
Syst-get man de aode Danske i
Wauvacm hvicken Plet pas Juden
d e ftmeä et den bunt-im spat-er de:
Wanderu- Jeg kan We lide at fige
Folk imod; og For Reiten, dersom
de, der bot i Baumes ikke Walde-«
holde kochen-, hvem Milde soc-? Oa;
spat-get iea om det Damme i Osbkoshj
og Neenqb og Gusse-! Ban, og alle-J
de andre Stark-yet im kommt-»t- til«
da vcd ieg paa Forkkmnd bvad de
vil spare mig. OI lmad ttok du
mi, at d u väde spare mis, kwre tw
fafte Lasset-, detsom Log nu pludfes
lig sknlde salde paa at stille dctte
oanskoljge Sptrgisnmal til dig?
Most nom- hver spaan at bnns egen
By m- den kinneftxs da er det jo
sandt, lwad der Fmar i den gamle
Korsfarcsrsang: »Nun er Joche-L
vrwgtig er Guds -«Zimmel«.
« Men kwem du nu pr, og hour du
n« fidder og Mei- dcnnc lange Let
th als-m Mc at bebe Naadens Gud
om nt for-bannt fia over vier Falk
og give od et riqtigt Pinfevejr med
Vækkelle og Omvendelse og Troens
livssalige Fragm. For tommer der
jkke det, da gaat vor Kirke til Grun
de. Dog —- lad mig sige dis: der
er Vaartegm men bed, bed, at Reg
nea dog man kommst
Korr
Ell Dus- Js.
Im de fmaa Mmigbedet hin-s
der jævnlig igemccm dekes Korre
spottdentsr, hvorimod km de stot)
Mensghcdeh due-r der fotkgcxar faa
samt-t, hskes kun san fjældisnt Hvod
der fokanledisgcsk mig til at Weine-, et
en Mithin-T vi havde bist i Wenig
bkden den IR. Juni.
Madtz Petri-sen og Huüru feitede
distcs 50 Aar-:- kallupsdsg. Bette
simtes jeg, bin-di- ikkv gaa sanfte u
paaagtet heu, da Lande-me Festlighcs
der indireer faa sieldeæw og san
nie-got mrke sou- qus Peterien og
Hustru et blandx de tidligste Bettle
re her i Mknigbcdew Endvidere er
bist vor Krisusnaikegt at Zwei-m ære
og agte de anneh- Guldbrudebarret
med dekes For-» Jst-nehm o-;
Bismebjknijs Vorn Efmnledesi Kit
ken tilligemod tm Incan- af Wenig
hedem som book-c Hat-et nyö om Fest
lighedeu. Post-»I- IM tolle sisnt
og indtrcengcndc ved dem-e Lejligi
heb, fom hatt amd sit Guldbrudes
harret og detes Va- atd den Mioe
Nodvere tilsaxttsicen. Eiter dum
Dd as Festligheden samt-des Fell-i
i Hist-nach hvor der TM For
fristninget, og Eksr met-M Guld
bfadspattet, en guts-besinqu Stok vg
m bitte Paraoln stade kotsamleda
Saaspredtes Fasten i Smaas
get-wen Eiter »Gut-des spendi
Ilko mcd Fang Sg Tabe. PG
ftox C. L. Jenfen Mem-d W
Koth var til Stett om FULqu
M PCMM sog duftku et M
M Ader (70 ogf78), soffs då II-.
· end-tm faa de W W i»
Vor Prsrstk«,i:;--lie It Flmtet ind
i den nnc Pr«k-i:xlsolig.
Ved Meniglwdkxntde 30. Juni be
stemtess det at drkzke HAka de 3
Vintermaaneder sk Stedet For fom
hidtil 8 Mannedcsi med Post Klotlz
fom For-standes
4· July fejkcokss her, thk Post. !
Iloth og Mr leite fra Hat-tm tat
te. Et stort Antol Menuestee var
lamlede.
N. N.
UWIII UAVI ck km
0k all the var-ists supplios re
quired in Um bonI-hold, tust-obe
Ite probcbly the most Music
stock reiste The how-site is
particular to order Idan- pas-«
Iet- poumt hattet-, muri-s sow,
Zu mutte- sud may other u·
cis-los by name, onsstally spat-ih
isk the bist-d dwiwd and »sc
sqptias no other," bat Ism- it
some- w macht-I the toll- tin
mou- to »und s W « nd
Instit-g thonght on. Thon-h dis
plsoed to some extent by the id
oremävg use ok electriv lightiug,
amtehes are indispeasalüe They
may be used only by the eoolt or
hy the amolcens of the family, but
they are freely neeil whenever
ueecled and the demand is not
Suseeptible ok clersslopmenh Men«
nkaetmserg have no need tv ad
vertisp to make their product po
puhm lt may he that the indust
ry is so eentmlized thut Umsoin
a mstomaky sympton of kompe
titism. can he dispeosed with.
Ät any kate, MATCHBS ARE
NOT AUVERTISBD BY TRADB
MARK8: CONSUMIOJRS ABBE
EDIFGATBD TO DER-All (’ER«
TAIN READ-Tris
The result is sites-items Thr- J
manufaetnrssr has no itwentive to
make GOOD metohkss lljs only
ists-regt is in CIIEÄP man-hegt «
The Same in true of the jobber «
and retnilptr Thpik enstomekss .
will accept any Hort of manches
at the usual präge-. The (lealer"s
only endet-m is in huy ,his supply I
AS clllstXPLY AS POSSIBLR J
thut bis-Profit ins-v he as grent
es Musik«-A The- snlesman who
offers the- lmkest pries gvts the
order-. Quolitn is not a ankleiden
etion THE MARKET IS Ell-L
FZD Wl·l’ll MATNIBS MADE
OF PUNIL 80 BUNTER THAT
llAl-l·’ 0l"·’ THEM BRBAK IN
PMPBR WHBN STRUMc
This is not wholly e trifliag
matten la ciaeitmati the other
day e womaa wes PATALLY
RIYRNBD her-enge the hmil of a
mateh flim- okk and loclged in
her clothimx sind her ngecl sister
was PAINPPLLY BURXBD in
trying to Ist-e her-. Oheep metehs
es may essin damage ot- destroy
property, each es mgs ot- entt
eiixs. if they do not BURN
BUIllDlNGs AND BACRIPIOE
LIM. The gering is the mean
kscttuer’s und the deslets’s: M
Loss IS Mk- coNsUmJnss 1
Nutisso tlns ninnss im thss b».(.
lf thosy an- hat-F mntoth NISVBR
BPY THAT KlND AGÄIN lk
thpy ans good matt-Mk- INRIRT
ON IHVLYG THE SAMB
RRAND EVPJRY THAT-»m- tun
sis this qtmlity in maintairmd aker
NO LONGER
If this nslvisse commrsniis it
Swif to you as sen-Wie miopt it
as s list-long practicix Do not
diamiss it as trivial. The danipr
tn Tom- ksmily and yam- hom
thrcmgb flosan nmtch hmsls may
bi- alight. but it is onnugb t» lm
WORTU ÄVERTleL Rufs-U-« is-;
non- too um«-.- thsn HVBRY
KNOWN ERK. RlG AND UT
TLFL IS GFARDFJD AGAIMKT
Tin- only timcs when Neid-»m
mn hp pkcsvpntnd IS WORK
TIIBY HAPPEX
Lag Matte- til
von aye Kosfitmsadbiblkr.
For at made Kravet om en noget
pænetc Bibel til Mellemmis son
Konsitmatidnsgavc bar vi ladet
fremstille fslgende to Numre i spe
riel for as udfsrt Jndbinding: —
Nr. 2-l——sl. Den almindelige Kon
kirsnandbibcl i Amme-format —
Speciel Jndbinding i fins, bjjei
ligt That-am med Guldsnit. —
Prisi 81.40.
Nr. 2-1——V. Summe som Nr. Us
A. men mcd runde Hist-net
Ptis FFLMI
Vegge diäfe Bibler er of det dan
fte Bibelfelstabg Motiven og mes
bot ny Testammte i ny Overlættellr.
Den, der hat set disse Bibcer. vil
vckke kais med ei i, at de fertiqt
scat- flg til Wes-.
Hm wasch-s i Gold for N
Ms estim- Navn cq M 80
M
Dssh M VIII- Me
Af »Da-il Zickelcsains«
has vi modtaget fslgende nye Vl
zer, sont sendes pottofrit til en
hvet Adresse ved Modtqgelse nf de
ocdfjjede yderst lave Prisen
Isbisfsu Truisr. En Sismands
Liv og vidunderlige Cvcsntyr. Af
Daniel Deine 212 Siber. Smuk,
rsd Shian med GuldtkyLPris
50 Cis.
sollt-. Fortælling of Louife M. Al
cott. 240 Sider i blaat Shiktkngsi
binb med Titel og Forfjking i
Guld. Priz 50 Ets.
llscspils disk-riet Undeklige oa
sællomme Gifte-riet om en Bon
bestn fra Brunsvig. Forkoctet
quave. 76 Sidet i Shikttngzo
bind. Am 85 Ets. »
Icle tre Bis-r tiliammen
hortest-it for 31.00.
Dust-me
Rimsingen
Gaver til Ell Horn Bnnehjem
Eli Hom, Ja» Mai-en Jenfem 12 Pd. Gro
ceries. Fslgknde fra Staplehukft, Nebm Mts.
J. Vedsted, Z Skjortek. (Alle Mt8.) N. Spendsem
J. Svendfcm P. C. Meisen, Anna Phillipfsen, C.
F. Petersem N. Musik, A. Svendsen, N. Ismen
fen, H. Spegaers, L. Vedsted, J. M. Haner til
fanmten 6 Par Benklæder, 9 Stint-Lein 2 Hatte
1 Ver Dveralls, 2 Par Ztrwnpeky 10 Yard Ging
lyam. 3 Yakd Dom-bound Council Bluffåh Iowa
Tabitlms Scwäng SocictyJ 3 Undrrfsjsrtcsr, 6 For
klasder. 2 Yard Tøi.
Med venliq Hilfea oq Tak
H a n s B o e,
Ell Horn, Ja» Vox 128
Invvcsvsvvvvmvvavvvvv"---7-- f -
Berti-Zur .
En ny Udgave of Lisw Wollust-s bersmtc Vog »Von Hut-« et
nolig udkommcn i Danmatk og finde-s nu paa Lager has under
tegnede.
Udgavrn rk dclt i Lke Dclc og bvct Del fastskilt satt-market
Det er alt-an mcntlig 3 Bind, her vaa ca. 125 Biber-, i For-nat
its-L X 634 Tommer. Pan Forfidm of lwek Drl finde-D i Far
vettyk Villedet as de tte Bist-, der Mai-r Ostens Stier-ne Som
Form-d finde-s en fort Levncsdfkildkina as Fokfatterm Bogen er
twkt med store, let læselige latinske Tom-c
Don faslgcss, faa lanqt Lagcret miser-. for den bostedne Pkis as
60 Ets. yet Ekfkinplqr.
« Port-Umk
Dtm Luft-. Publ. Haufe.
mämäquvsv-vva- - — -
vsvsvv
Vi hat ftmtt ikke flete
of Vogvnkkcr Nr. 11 og Nr. 1«-.Z.
mcn i bete-J Etrd nlbydez folgende
Bogpnkke Nr. ts
Seks indbundne VIer — i alt 1136 Eidctt
l. Mc Laton: llndcr vildc Roset.
2. Ernst Zchrill: Jadwiga.
3. Adel-reib ellck Vcksljugcknc i en Simer Liv.
4.Gckl)akdt: Ztma og Guld.
5. J M. Halsscan En Gudss Mand.
6. Oatald SchmidtI Gesnncm Jldprsvm
Alle-i forbstts plus PoktoiZZ Ets.
Vogt-alle Nr. U.
Ti fristdigc anoobøgsk -— alle- i Lmslag.
1. Tro indttl Tsdrn
L. Hvad bar vi i vor Bibel.
Djmrfsud
. Mm Konto mcd Monuman
. Ekovg Peterfmz Ovorlvchgs finde-J Nuds Villie?
V. Z. Mut Lin Irocsns Bist-bed.
. Zwisc- Dvnrfor or Memusssct i Norden?
. Jens- oq Man-n s tidfk Mundes-h
Om Metmombrud oq Vnkst i Momka
10 En Ekntsrmcl
Alle j« Tor 155Cte.111113 Vor-to 10 Eis,
po:—idwc-:.:
Eint-seit
Passe 111 « « tliammen -- nllc 16 Roger » frit tillcndt
mva Mike-Jst Mk- Mcsdtuqclfr as 81 W.
Lin alle-disk Vom-v mldpr der Mk- om dem i Tloqpakket ll
og 12. at dss Or niwst bcsfkadikust Imponqu »Im do er i alle Tilfælde
Oele og Jndksoldpt nffndt
Tanifh Lum. Publ. Hause,
Mai-, Nein-.
Et Uckvalg ak gocIe III-get kka vort Lager.
TN DTL AK III-M III« sÆRLIGZ LAVZ PRISZII.
Inst-I ge Form-Hinzu
Agmlsls IIustu ."«-«H cknmn HIUII I Ruck-ins III-Its« IIZIU
Ilkrkms Tasse-»wir .-·I H-. XII-»- 400 I-"«)sI--IIlinxz·-k I50 Tini-c en Ica
qpu III-«- IIWI k- III-IF st II» III i-(I sIIr staut Imgnd II III lloImtI III-»
Murg-« igrz 5III«.H km. II- Ins-r for Føysiltmsikkulpn II 00 IIU los-ka »F
I Lukan-In OIJC t-, Inislsr Fzslimmt LII 20 I)ke(I-n III Davids III-s
75 H-» I'r.--- ««k-.«u«I-sn I III-Ing« »k- I«r-«g0.o-kn.s«tIs«-1 i Its-Ihm III-L Ihn
Hur MAX-.
Missionslassmngt
Its-. asxonnrje Isme- II M IxstIcIch Iximsk »Im-H CM Is. Ly
IIIIII Usklset II 00 Ihjim um«-u- sw«-I ) II. 00 h- Nmiilssvs Inpus
II 80 Aman »F AIIIIUU »Im-satte- Mininmsnmrlnk »Im-II hoc-»I- III-sa
svsssni o« Kerliubsdum Komm-«- II III Akt-»Im Iur Icristms II.50.
Zumbemtpinsismm »muva III-II
OpbyUeIIIs strikten
Lys pg- YW en IIIIC AndsgtsI III Masse-a Aste-I. To VII-s
I Drum-thront ImäøchImI nie-d Isu cis-sit II. 26 of seht-ek
PctskIIkew IT W IDn PIIgrims VsmIlIIns Wu» III-Ists bibes status
IIJIL Aus-activ- IIcsIcomIeIsek III c·,ts Don III-Mk- IckIs II Ost-, III-Whil
MU, Ikmäsai III-I st- Ausksng Mike-set II nokdslssslssks Mist
II III, I Ists- Fods k s- Ilussmlaktshoi II. 25, As M Nits- —- VIII-I
Ists-Ins II Put. unstet M, Po llast-ums sei Mu» W sit-I
W II w. Ren-suchen III-s san-I er Frist-title- II O.
simflq Wilh o s v :
VIII: Esa- NIoIsoa Ihn-: II. III. Schnell-k- IM ill- lsslst «
II. Q, Idol-M MI. Nutl Ist-types- IM» Das lockt IIIICII II
sit-so II O, kr- II« Dus- II. 00 Asch- llssjess IcIkksIsIsIokIs OW.
Luther- Uv II. nwn Den-et W. Von Julius-Indes IIIM
II.U, Ihn-urk- Ist-i I III, Und-I- llust Ckasdoks II sc
Wust
Il. c. AMICI-pas smtyt IIJO Wulst-entna- 4 III-W Rost-Ist
II.0,I.« III-nein M- MollInsqILII-O,I1bk-si
0IIm Time s» Alwitx Es- pmsaslssks Ils- sscla., secu- lass
DIUOII Ida-» III-» kmässystoa Mc
W CI Mel-flet
se Ist II. III III-a Am · IM
«- msssgsgz »Ist-.- . M - spmgz......... m
Iclaq lasset-su- W M.
W
IIIIIIOWI erstehsswssstyll M,
WIWIIINMIIILM
. Mystik-H
»Hier-IMM« Was-» Ins-Munduqu
M III III Æäw Instinkt-h IIJOM Isctsqss IIIIIUIIIDI
M III