Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 08, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , Mag den s. Juli mu.
W
sftih Reit.
Sau hat vi after i Aar fest-et 4.
Juli bcmdcs som Vu da sont Menqu
ded( Her i Bis-ou nur der flort
,,tukn isnt", fast-Ha I in Fremd-tot
Bomben lsimrj Butsu-: Fortistnmgcr
deltog. Hvad der tkitmf stg størsx
Opmætfsomhcd syntos at vwke Eus
fragctoprszstikmernc« Un Flut 04
Hsjskolcsvmr reprkxssenrercdse de Eth
ter, hka Kninden bar Frommen-:
og ecn ns dem reprwsonterodc san
Nebraska fom den »Im-ste« Etat.
hvor Kvmden faar Stemmeret
Men det var scvrlig Menmhksdcnk
eller den danske Befolknings 4 Ju
li-Fest, pi vilde sige lidt o-n, skonc
den slet jkke var state-tret
III mmceocs Um Sileklllloougrn
pas Gmöplasnen deroppe ved Sko
len. Dei vat først henved KI. Z
den egentlige Fest tog fin Begvndeks
je med det lovede Børneproigram
ledej of Vørnenes Laster i Sommer
Ikolem Stud. A. Swanson. Vi for
stod, at de havde haft kun kort Tid
at øve sig i, og i For-hold dertiz nd
ijtte de Programmet rigtig godt
Dette bestod nasrmest i Marthen med
Flog under Sang: flerc (s.'-rupper
as Bat-neue fremfagde passendc
Stykket for Dagm Og mens det
heke udføries, ftod to Smaafyre og
holdt et U.c EIng i Bester
Da Forsamlingen, eftct at dette
Program vsat endi, hade fanget en
Sang, holdt Prof. Lang en Tale ud
fta 2. Kot. I, 24: »Jkkc at vi ers
Dekret- over eders Tro, men vi eke
Redarbefdere paa eders Glæde: thi
i Troen ftaa J.«
Eiter at nok en Sang our fangen,
steil-e saft- Aaåeysen om 4. Juli fom
Mode-II chag. — Prit.
Kisller havde tidcigere bpdt ves
Iommeth og nu fortalte hast lidt
sra Kirseindwelfen ved Darm-Me
N. Dak» som han nyliq havde della
ixtet i. og bragte Hilft-net fra Ven
-ner der.
F Frcnmwdet til denne Fest var
»ikke meinlig stott, mcn bog Var der
m aod Flok, ogfaa enkelte beisamde
andctsteds fra, faalcdes Mr. M.
Essai-knien med Familie fra Fremont
sog Mr. Jobnson og Stud. Mikrov
.-L5miscn sra Audnbsm, Ja» --- allz
, de nakvnte dr. Antomobil Festen
var bemiksitiqct of rigtiq godt Befr,
oq om den ikke Var saa fromm-L
fcm var den byggelig. Dei kna
lätative ovveier ved en faadcm
Lcjliqbed, lwad der nmnglssr i dist
k:mntitative.
- — Tot var, vnt en Voerrattcsue
for manqe at mode Mrä Nie-ler
Misfionær Nielsens Hustru, fra
Oklahoma ved Festen den 4. Juli
Hun bar i Dom-ne sidcn aflagt Be
føa bos Venner ber, og i Morgen
aatcr bun at afresse berfra til Omas
ba.
— Det set ud til at Msllen her i
anen snakt attet fkal komme i Gang.
.Det er Mk. Laks Dank-m der et i
Handel om den, samtnen med Louisi;
Rosmusfen fra Hat-lan, Iowa, oq»
san-P E. Erstener her af Vyen
Prifm for-staat vi. er M.500, men
Sandlon er ikke fuldt afsluttet Doa
tndet alt paa, at den oil qacs i Or
den. on Msllen vil komme i Gang.
——- Kom da vær med i Valiei
Landkshetssclskabet IS. Juni 1914
Læs vor »Booklct« og aoa med os
ncwnte Date —- til Ballet- Unber
fsg Land og Baad, og bvis De ikke
findet det fom vi bar besktevet det.
da bete-let vi Dei-es Reise oq Magis
Vil De værc med.
Da Formerne nu snart vil foa lidt
mere Tid og jeg hat Folk, dcr gn
ster at se Landet paa Costan Estate,
col» nom- Sæden staat paa Mar
Ien. vil vi hope Excursionstrip fta
Omaho Tirddag den 7. Juli samt
Stirde den 21. Juli. Alle, fom
muckte have Lyst at gaa med ber
bedes venligst under-rette mig det
«om, saa jeg Lan faa alt ordnet med
Neffen Man vil da felv kunne fe
-bvad ,,irrigated« Land can præsterc
TITnlde det blive for sildig at sikive
znu til den 7., da can vi msdes
’203 Brandkorn-, Council Bluffs, el
lkr bos Dei-d Jnvestment Co» stb
fFloor Ramge Bldg.. löth and Har
inem Mach Nebr»
Oluf Bondo,
203 Brudqu Council Vluffsh Jota-m
« .
ancpom
Eu Stcl med gode ijk, gode Zwiet, godt VaTIT
god Ford, behageligt Minm rsgctiq Neun
og godk Markt-du
Minnefota Land man absolut ftigc i Pris.
Tet producchr ling iua Ins-get Tom Je irhrxs Mka Ernte
Minnesota er on Fortsastiiklso mod Nord n VII es Jll:.!:--—«: I-»
Jowas ftugtbarc Elcttcxc twd de smnino kdkkm.rs"erm:k; Imnms
anntrvækst og Sasdartcr Minkwsoto Rai-more Esskssusr :»1—.- km stor:
Usbnlte af sin Jord ver Acri-. Tom der-es- Qxdilpracsr i anssr n-« II
linoiså, hvor Land-I gr Dodbslt san dnrt Trt km skfxs sixrk Imss
fsr Minnesota Land Ihm-I 5200 ver Ner
Nu link De Aulcdningen.
Menge Funktier er blos-sen rjgu bist DII L .n:s»31-« !.»1·.::.s.«-.
Vcd at fjbe Land : Mjmlcjuta Im lwszJUr Te Wirkuij U »s:: Erxzn
tjdig Fortune
Natmnal Land Secnkmes Conwanv,
Stint Paul, Minu.
The c. J. Rsbiniu Reauy constant-, Ase-Its, Blait, Nein-.
Vorbnye Biblcr.
Da vi i lang Tid hat ftlt Savnet af mere praktjske Jndbins
dinget m de almindelige Husbiblet og Konfirmandbibler. fis vi
for es Tid tilbase ttusset Aftale med et Firma i Udlandex am at
indbiude et M danste Bibler specielt for os. Sendingen er uu
answer-, os vi Inn dekfot nu fort-den de i vor regulæte Bibel
«fortesuelfc opferte Bibler. tilbyde og dettil fertig anbefqle felgende
Iye W:
Nr. 16—A. Ulmindelig 8vo. storftilet Husbibel i sum-h bsieligt
Thusrin med Guldsnit og runde Hjttner. Pris 83.00.
Ur. M. Den almindelige confirmandbibel i Lamms-Jana
M Was i sind djjeligt Ehagrin med Guldfnit
PLU.
W fom Nr. 24—A. men med runde Hjmæ
der samt 85 am Degen i Den Did
De m Grund as Taten Hat bot-te
fta Den-I Fmetuinq.
Kam oq faa et Hjem pag de bed
fte Betingeller noqu Sände tilbudt.
Skriv, telefon eller bei-g
Fred E. Martin
Gen. Agi»
Tel.: Hamen 4446 P.O-Bx.254
Omaba,. Nebr
Gndstieuefkkr.
quir.
FAMILIE-UND KI. U.15.
Heinrcssmndsztjenestc Kl tu,:3».
Aftengudstjemsste Kl. 8.
Orts-: Gudstjeneste l. og s.
Studag i hvct Maancd, Kl. 10,30
Fowiiddag.
Keime-d Nein-. Danks Gudstjcnci
stc Kl. ll førfte og ttedie Sondag (
Ober Maaned.
Engelfk Gudstjencste Kl. tl an
deu oq fjerde Sondag i·hver Mao
ned. andagsskole med Konfir
mandundervisning hver Ssndag Kl
10.
JudceMissions Dingen.
Eu hist-list Folkkfeft med ka.
;-;«,»«0 szltagmn
»m-« Tal-U as LI. Juni strich
Dem nma dog nist værc nocht of
et Iidisns Iegm der brænder sig
ind few i den-is Vemdftbed, som
ellers ikke gerne vjl Dido ai sit-isten
dommcn at iige:
Een andag mønstrer den keifte
lige Ungdomsbevawlfc i Kobenbaon
sine Troppkr i et Ilntal as co. ZU
000, og H Lage imm- smer
thiimod 30,000 Kobentuwnere nf
alle Aldke sammt-n i Zondeknmis
ken til en kristelig Falken-W
Ja, der var i Sandbed Fest i
Zank-ermatten i Guar, Fest i Or
den dybefte Betydninxy sont der
kun kan væte det dek, bocsr man
famles om anefkers dnkeste Eie:
Gabst-weh aabmbatct os gemwm
dets Junge Jesus Krisis-Z »
Tot maskkodes allktgde helt ind is
Bnem at der moatte vcvre noget paas
Fast-de der Bester paar tbi alt Motiij
Uim Eftermiddagen var Spornen-s
nems i den Netuinsg gansse over-I
Miste ’
Kam man saa til Zitndernmkkeip
gar det ika til at time feil af, at
her var Siedet
Omkkanset as de Muske- gamte
Iræer 051 tolkiae Bankiers og Flug
allöisr famledcs oed diTidcn om
de.5 Takt-stili
kaindser as Mem-gessen der stmks
Miso Ekel-est om Die-tret as Zangen
fka de fuldtnllige kristcslige Sam
kok. disk alle Vegne »am- Tonen nn«.
Lm Talekftolcsne l og S, hrior
lwitholdsvis Prasstekno Hoff ozx
Kold dirigorcsdc Mode der, snovidt
oi kundcjkønna samlet sig de fisk
ste Tilbokerfkarcn oa vkd den fak
ftc talte bl. a. For-wandten for KI
benbavns JndresMisfiom Zttftss
vrovft Hoffmcyct
Talckftol 2 itod omkmndfet as tol
rige BlaaKoksiBannez og het,
book Paswt N. Jukzl dirigercsch var
Centret for denne brmoningsfulde
Osten as Missionsarbejdet.
Ungdocnsksatbefdet var reprwieutes
ket ved Talerftol V, hvor Overretsi
fagfpret Staat dirigerede, wag Re
vræfentantek for de fotfkellich Gtcne
as Kette Arbejde sitt-e Oel-et
Og endelig am Taler-ital IV, disk
bar Ptifen i Retning as Udfmyks
nim, oq hvok Dr. med. P. D.
Koch dirigerede, Jamledes Bitt-M
i M Aw- im W WI·
fpmt til M as jnblede over
»«WWM We W
Its « ,
Dass-II W IMM« W
te De for-sed- ktiW W
M PMB II »Diese-s
Wy- ves . :
Affe-mildern
Kl. 7 talth der faa attctz for endnu
sum-e States end ved Eftekmiddagss
made-t, im alle 5 Talerswlcs om:
Ftelsen i Wirt-z
Menge Ting virkede sanunen til.
at Dagm blev den Begivenhed, den
blevt Det ftraalende Sommer-visit
de manch Monmka der ier spa-;
rede fig for nogcn AnstrengclfeJ
hverken Talente, Sangkorene ellek
Musikkorpscsne » — ikke at forglemme
Sekretæren for shbenhavns Jndtes
Mission, Pasiot K. Tonögaard, spm
havde faaet det hele til at falde faa
udmætket til Rette.
Og med Gudi Belsignelle over de
innige got-'s Ord, da i Saat im
des i de Tusiuder of Menneskchiets
ter i vor stote Mut-, vil vi
vom W Dphldecfen of Met
for Dosen- ,.ctbeuhavu for Kri
sis-ist et Col-i Mist sähst-.
M de sitt
M Heku- Us.
London, UT Juni. Den xjdligete
Bistop of Ugondch Tr. A. R. Tu
cker, er i Gage dsd yet-, 65 Aar gl.1;
J Fslge oveascaaende TelegramT
er altsaa nu Bistop A. R. Barte-,
grauem 21 Aar Leder af et as Ver
dcniz oidunderligstc Mission-sachd
dcr. UgandaiMissionen i Afrikas
Hjcrtky gaaet ind tu im Herr-es
wlasde cjtck at have tlcnt Danks Rigsss
sag mcd Troskad og under scor Vol
jignelsc.
Iet Var i usw zust da Alex.
kilkackay var hol-, at Tuch-r sammt-n
med 5 andre tout til llgmtda, og
hau com her strafs til at mde
en forrnde Stillng jndeufnr Mis
sioncstr
ijtop Zucker var opkjndelig
ansmein og Kaldct til at blioe Mis
sionast kam tilsham under Udsoels
TM elf detme Gen-sing Han hat-de just
nmlct et Villede as en lpjcmlss Kvius
de i den oberste Nod, da han bleso
Art-bist as sit eget Billede, og den
Taufe flog ncsd i han« Hut-riet ikkc
neuere gaa hea sog via-we disfe
Stalle-r end male Villcdcr af dem?
Lg straks dwg Kunsmcren til
Oxford for atituderc Tcologi. Eiter
endt Studium meldtk hcm fig som
rede til at goa til Litafrika, twor
lmn month m Reden var stokft, og
fom Viffop kom zum fnart til at
sore Ugandamisfioucn Fremod med
stor Kraft og Omiigtssuldlsed
Instit 1911 tmk Bilkoo Zucker
lsig tilde-gez og han hat sidcsu da va-·
lret Donau-onst i Durham
l Eide bans Nakn var fresmme fori
Lisemljghedem Var under Kämqu
Sagen nys, da Nifkop Tusker reij
solnt udtalte sig sor et inderligere;
Samarbejde mellvm de fokskelligse
Missionsfelfkaber.
Nu or ban guckt bit-m, lwor der
er fuld Enlnsd — i Krjsmss
»Kr. Exil-U
Musik
Ist at ins-bekomme de Mit
zskefpskgklet fta musisintensfeteds
Kunder. hat vi Tat es i Fotbindelie
med Udgivetne a- kristeliq os klat
sisk Musik og tilquet nu fslsendk
MuTikhæster (Zbeet Musik) tll ped
Esjede Prisen
Des stott, hätt Im Ii fe.
As Bism- D Il. Bkokfm Musik
as E Stieg Dorfs os eng-Ist
Tekst Pris, 25 Ets.
Fadens-.
Musik af A. Klewr. Dankt sg ea
gelst Les-X Pri- 25 Ets.
Muts-texts Bmefup
As .,Kongsenmeme«. Denkst Js
sen. Musik of E. Stieg. Dienst es
engem Tolst. Brit 25 Ets.
Stein-jenseits Satt-. «
As Jskgcn Mee. Musik If Ol
Bu!1. Ton-! oq engem W
Pfis 25 Eis
Klssiekleut
As Just Kiefesaard Musik II
Jui Osisger Danst Tekft Iris 25
Tenn.
»Jet« Leim-BE ;
As Jenpe Italien Music aiz
Carl Musen Dunst Tem. Iriis
30 Ets. «
Sau-bis for stirbt-h
As Sohn Tal-Le. Indes-ellend
fikstemmige Sange (fok Septem
A1t., Tenor isg Bas) tit Bring ped
den offemitge Guditjenefte es ste
dke kirtelige Lejlisbedw
Fskste Del sio citat-fide- Jud
hundert I Var-sind Brit soe.
Indes Del 47 thcviidek Ws
den i Papbind Iris M. ;
A III M Of
Inst Mc
« Ists-.
sur-d sons( Wortl- by Sto.I.
Statt-. D D. Its-is by sit-. A
phis-schi- Paszs kri- Ums
cat- pkioo M. "
Don Lutsk Inst Hostie-·
Blatt seh-.
Ny Firiyuiss :
er modtaget as ftlgende populæte Ä
Btger: z
WHimmellodfetH s
Ralph Connor .. .. .502
ȯen Orts Perle."
Hat-riet V Ztowe .. 50
»Willjoth-1ndt. !
Laut-its Peterer .. .. .. 1.20"
»Ungdomsliv.«
leekt Ricard .. .. ...... 1.30
Ungdommens Bog.«
SIovgaardsPeterfen .. » ·. LSO
»Den undflupne Nonne.'
Margaret Mault « » Ko
,-Sigrid.«
Lauritz Peter-sen » « sc
Alle just-unda
Dcmifh Lati. MI. Hauf-,
M, III-.
—=1Bkkendtgøkelfek
Rdressefotandtiug
Post D. RI« »M- for Mlsrt Um
Minn» Im xph E LTth Etrm
C. Onkland, Col
Missiosmnpdr.
Lin Nnd M. bliurr del Mis
fjonsthmdc i .;i-.m-:s M,«!1., Cnswk
Co-. Not-r« IN W 19 Juli. TU
fkcr Mai-it at bsgtmxc OLJ i oc- Ist-ge
shl de vcms Esjcktclig vclkmnncn
mcn bebe-J da lade os vike om den«-is
Kommen for at de kan blivr befor
dkech Im Vom
Hausen Malt-f- Vmsst
Missionsmsdk
Nin-Des um Wind dil, i Ebenczcr
Mcniabod. zscd Time Ballen — 13
H. osg 15. Jule Fotuden Vast
V. Christinnsmk Rauch-»in Ja.
l Krodscns Mission-Ist og flet-e as
Kridfenss Prwstcr vckrc til Etsch
Mist braundor Mandaa Esset
middag dcsn is» M, 2
chsqende indmcldcsr fig til Jokm
Hofman Mc Tabe, Mont.
Korn oq vwr mod!
Von Meniahodcns Veso-U
Diakoncknc
Nord Dakota Krebs-S Ungdomsfots
bund asboldcr sit natlige delegcre
ds -M-de, vil Wid, i Brot-sen Mc
nigxwd ved Sidnm Mont., i Da
acne fm 10 til 12. Juli. Alle Ung
domsfokeningksr fom filhsrct For-J
buncht bedes fende ecn Delos-at
Paftok J. V. Christianer, Au
dubon, Ja» bat lovet et vcere til
Siebe og deltage i bette- Msde. og
derestet holde Wider paa flete Ste
det i Montana og Nord Dakota
Haqbek at mange baadc usge og
anmle vil benytte Anledningen til
at væte med ved bist Moder vg«
glem ikke at bcde om mmen fmnf
as Moderne.
E. R. Indes-sen Form. J
!
J Henhold til Ovenstaaende ind-;
byder Brot-san Mcnigbeds Uns-J
domsfokening Donner fra fjrrnt vg.
nasf: mcn de unge Tasrdklcssbed «
til at famles med oz i bis-se Dage.
Pan llnqdoiiksfotenin.wns Begnsk
Z. Juli
Jndmeld ech til under-transde Ist
Begne Niels Dahinau
Issme as fotskelliq Stsrtelfe i
et of Landets rigefte Most-Welte
anvich for Salg of Joban Jskqen ;
sen M. 1, Lust, Wis, Breve be-;
spat-es.
j
»Es Sommqu Dttm« »Tu- Pia
no, sent til enlmek Messe for 25
Ets. Fred A.Munk.
642 Three Nin-Its Rost-,
Palmen Mass.
Gusse-!
ca dygtig Legt-, helft haust in
skes i en By, der delvis er darfst
og fom er omgivet of et start haust
Settlement. —- Bladets Kot-tot gi
vek nun-more Anvisning.
Til Sol-is Z
50 godt opdytkede Furt-ne i det
frugtbare Godhue County 55 Mit-,
Syd im Tvillingbyetne, det bedstcj
Marsch i Nordvesten. Stote staats-T
mwiste Settlementer. med Wes
Kiefer oq Stolen ,Skriv eftet List-«
med Priser.
c. s. Osmia-, ;
W, Mnudota i
Boshvedestsu Ae ve. Bd.
—(grovc ellck sum- »
Phantom gkove eller fing 7c PdJ
Rismel og Kartoffeln-el, 9c Pd !
For-sendet over-alt som Postpakce eller
pr. Tun-es Friske Vater og ætlig
Betiening. Crit M. Jenfen,
Cor. Las-Gram Stö» Omaha, Nebk :
-—T-el.: Webfter MAX-— «
Z
·
I
-
Rath Dis-t- Lus.
Noah faa yvpetlige Anledniugek
til at ktbe gode Mem i de hauste
Kolonier i Westbm Daneville og
Fettice Valley Tonmfhisz mer ved
Baue, Stole-r og Kiefer Skriv til
Deus Indern-w
Fettile, N. D.
Fu- Osts
160 Icetes af det Wie Land i
det Umst- Settlemeut ved Moc
M. Man W henveude fis
ttl Fr. Wem Diesen, Ilio«
M, elle- C.-J. Meu, x
M- Ist-.
IVi oyskcr Dei-es Haydcl,
ldkrfuk er cis-r as amtl nsugtpkwhggeisdss tu
ist-c von Unm- tll Its-eu- Isvcin note-sing
»F Ins-J del samme- lovkng Dem
Im des-m set- Imsu s html-leih
b- Ä« unu- msnuie --« J sun- sitmsw munij Kultur-. «... sw
,- HsJ « s-« l-- st! Murg-Je sig H Hist-»H
-"-« ’· LILX s«?««x!’ 43—"!J IIVU’ ’-·l »An s,x(;1
SAS Bat-s
II- -sI-·-- Ist-. :- HOWMPIHA ·«.-" - - Akk- s k
r
IIUUII II I I
E
»so-sw
s
sTYLISH-- DEPENDAZkl
FOOTWEA E
« For The VWwie Familj
I.
l
HI sHOE REPAlRlNC
Glas-Zim- Ew;
« cis- ssvownw I I I»
Dis
Zaußtnqhonskosxulastkuer
MAIUSUZD tch
Iscorpotsted u s sure Basl- lus.
CAPITAL Staat-umso
FPRPLPR AUMllmi
Ä Getos-II Mk Balsa- kommt
Ists-m Pult u fis- Mtr.
The etc-posit« of this html-c Ins sum-Ia
tsod by the Ausnuty shan of the
stste of Nsbrssks.
k. H cLARchL MALY coOL
Pfuhle-L Askt cui-ich
XPXALHFXLXXYEHYWPPI
T
Hvorfot
Stute Bank?
-tatm Nebraska-T Bank-Ma
ranti Jond fiktcsk suhvcr Jud
sknder i m ,Zta·s « mxk mod
TYb
Dem Zond bcssuttok bptsr
Dollar af Jndfkud. enbvck
hvillen som helft Art paa en
T
X
sp
s-«
s
U
X
y
se
Konto entsmsr »ordrin.; of
saadan Bank
Er der Mc vkrgtiae Grunde
uok til at «..n Tun til at be
nuttcs m fimdan Bank —- vor
Bank?
citims stste Bank
sluk seht-.
T. Vermindfo
VII-fideer
F. H Mattln csen
Pius Vrrfidcnt
Jaka V. Nil-son
Uns-sonst
MAYVHWMYHVWPI
UHÆXHWWMWLWWM
Naar det gældet det
gomle, Irr-: : muan
da bukcma o m I s» Am Zsm demrbm
Busfngk » nnd H N mske ! M ou einzeitke
me or Use «i -x::t. e; 11 « ens- i-’1-.1e«."!k
W- Simn lm :1 «-.!s!:,k:sus·.:.:1ct et
1:«-.s« ..-« 4..-v«,. -- :l- Ile II
«;-.klre(ke1-Hn:. I. ULWPUJINH
beken« » q: u-: n
Max-knien ö- Ckoot Misske3..1»»«.»
:le!k:12s,s-ok:b.«-vs» Thuan
«II ss Col As Irr-ON ists-»Um
Hut-H Its b. i? St»
TII T - Unsinn-»He
HUIIUI lFI A Ni« -1!«-.n·-·)
T H I Eins-f ««
Dr. M. J. Jensen
Danzk Lege as Kinn-z
sc »un-- s- xll Ja «s·-I- If nysh 15
7(1-- UsJi .I- XX stUs ! X s « z
ntsxh-kk-s «- um«-«
r. Z. R. »Mus.
Dennst
Roomi In msvle suman
Phone JO.
zeksmr te »Wer Herre- ellet Dres
gpdmsm, Belledningsartiklez hat«
XKuh helf Sei III-M ele- ts
Äek,W Mike-Us- ts III-ge
« W W M:
Ed. Matthieiety
VIII-. seit
—- fM III OULI PLAII —
n st- t W- di listig-c
Ist Tsk M Vssast Ist-der
s- ssa aus-ts- TM l iycls De
stillst til st Its- is M
vst sonstisso fu«-hast«- l
k tust syst- sstlt s rot-· yet-»O
v W TM — flink is
nil Its-silb
JOII Muts-II
che statt national Ist-Ei
U. s Damm-maj
Atsbosttsr Hi mm bit heim-for :
til lssnkfokkssmlns —— lM Hob-mitfu
»k dein-sure Pfui-L
c. A. scllMlDT, CHOR-ich
til-Alb Fläsle
WWsi «
I. MIIM Di- soll
W instit-sitt til
sucsdss cc III-III
tun-die aus-»
Dis Icisuq — —s— h.
H
Msrksdsprssss
ALA1I. NSBI
vadk «I’mlev’...». .. U RIUIHI C
st-»t.s.-, ·. - — VI
Hsjgsshel.).«»....». ,. ««I
- Inn-.«. ..... -«s-’
Es st( . 27
III . .. . .. -- IS
su ........ » .. - Js
svln».., 793
ZULJTH UIÄHA
Musiklsoud rotn«-1:. . ist«-»O
Lhoxcx Reh-den . USE-III
Ist-L ....... s J- -s CI
ruscht-»
klij- Vs KLNJPI - —— s1—.-2
sssedesc N-. I notd. — — —- —— EN- k·-«
bsvce.Ib-A I —- ——— s 'i7
-.j. — - - »h— 's.
ils-toller . « -)-1.(ö
SUle ((. hoch ( 077 »O — - « 719—-I.65
isvtu - - Dis
OIOOOIOOOOIOOOOOOOIOIOOOOII
Thon c- Paul-ers
set et kamst-nle l- et If It
hklssxltkhs Ihn-' s
IIIATZI 141. « lND
IlNG sc VAIIBAP LIAT s
fsss- I W s III-IN
. III-Alk. XZSL
OOIIIOOOIIIIOIOOOOOOOOOO
l
f- —-.,.».- »
:CIOWILLÆI san at
htlcstsckllgs »
k» di Ill- stsxs "’
zittans-us tote, Au
Moos-h — Ists-- I«c cmä
M lbkoss Its-t- N
·---0-.0
Magnet
Kulhanclel
Suns bitt-HAqu ·Il Fikmsdk
Hin-I G Nsosxsmi Hi jesq list-oftm
tars » visiwspsrwnck Lust-r If sl
mag-s isyggiqhmsuym samt lcuL
Hirt-»sich Vstsmis UTHkmtiks us
Avlsrsstmkatmr
Lunas-»Und umso-los- lil si· »s
Iwkw tum- X".-.:«k.- uk Im sti( bo
hrt-M Im« ums-« Pnsmt
Hmt » sissf lsrlmmjltng gis
minier-.
Hans J. Nie-both
CO
fssc OLD KCLIAILS
emsusficll 1840
stets-M Rasse as Fircsskruu Iro
skruer og oovheisskkuc Usmpskids
AU- ndtyis ins-J Tsussl-- Tot-Ists O
muiesissshe Syst-Jes
Isukll Its cs nötd Ickhtassl III Alls
I ndmsvlslto os Ists-In Ovid
DIT Ist fbfccsscc POUDI
—AOUITANIA —
IN fes lus. II fes M.
lellni lot-not- th prövodo
Iåsoasksbor sc
» Latium- os Ihm-disku
twmsm sicut statutain Its-ts- ros
LUZITMIA. IMMENle
s XII-K «;.-Z:;'i.7»k'.'d'c:3«äk«
)FamcoFtFnLWZWYHY « M
I Nysss o- Ftsssts Dompshbolxskoetosu
I di Kein-st- 210 cis-MS
l (l)nu Und-iusti- lydoads Honian
sonnen-« can-um 033538 ist«
! To II so stät-to i Vieh-h
i—lly can-d- ssfokttkiag
ou- Jes usw«-hina- st. Ums-sc
! uomncsr.seutsccscouoow
! (II I«IVOI· VIII-III ITOIIII IV
AM scccssc MIIILIIIUI Issssklsl
MVAMQ AUWIA
syi im- u csousssutom II.M Ia
ssscsfll , sy. its-m ro«-4080M«
Mit J na- s« Jst sowie-Osm
amssss .
..»..«.....»....».«.
III- UMIT LAVI III-III
AUIANIÅ bode- tm)
Zc von Ast-m- iot specislli sy- Trist
» Musi- sehrwossbsöor.
IIIII cUNAIV I. I. co» LIC
) M. su» Odium-out III-» ou
ms Wan- das-u