Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 08, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    andetfjglland
M sstu Isrhsiuisgskedstsh
et Inn ikkc nægth, striver ,,Mm.«
of Is. Juni, at Kirkestyreksen e: goa
et vidt i jin Irrt-bekommen min
Tonngsfortkyfkningens Krus- «Ten
nylig offentliggjorte käm-Use Ita
tiftik er et ntvetydigt Vidnesbykd
betont Alligevec bar der itkc været
den angtistnsnde Tyskhed nok, den vil
endnu vjdercc
Und-er chrhandlmgen fnrnulig d
det preucssiskp Horte-has ytrede Her
tug Ernst Gnnthert Den tyske Geist
lighed bcvrksr en væscntlig Del as
Skylden for Tryfkhedens Tildagcs
gang, og Skylden ligger paa lxøjcrc
Steh, der maa krceves en stinker
Haand i Kitkeforvaltnjngens »gut«-l
Ie.
Dei et unægtelig drøjts Illljgevcl
bar Kultusministcren men: at ftnllc
indledc en linderspgclse. Ostsersor
dette er disk .ndkaldt til et Prxrftes
ist-de i Flensborg den 10. og U.
Juni. Amor de reiste Veskvldninger
stal dtøftes, og hvor der fkal tages
Stilling til dem. Sclo »Wir-then
und Schulblmt« betegncr Bestylds
ningerne fom grundlsse og Tiger, at
der paa Mødet vil blive givct Nord
slcsvigs Prwfteskab Lejligbed til at
tilbagevjfe dem som 11begtundede.
Der tilfjjes. at der rimeligvis vil
blive vedtagcst en Resolution ved
hviltcsn Mødcst træder i Skrunken for
Kickekedelfcn og den 11okdfle-3vigskss
Geistlighed.
Hvot vidt Fortvskniugsmcrndenc
neuer at Lunas gar-. J der nyestcs
Nummer as »Landeskjrcbliche Rund
schau« findes en Artikel om Nord
slesvig. Forbudet mod Pastgr Ton
nefens Mode i Tyrstrup omtalcs5,
desudcn Mindestenen i Hopttuv med
Splidem der knytter sig hertil. J
denne Forbindelfe tagcr Artiklens
Fotfatter Asstand fra Paftor Tonne
sen
Dcrcfter besbandlcs en Artik l, der
hat staaet i ,Schleswigfche Grenz
poft« og tmori det hedder:
»Hm-Hat hat Konsistoriet ikke hin
dret, at der er bleven ansat danste
Priester i NordslesvigP Og hat Kon
sistoriet til Hensigt, at ingen dunst
sindede Præster ansættes i Fremtis
ben? Der er dog vel en Zelvsplge.
at Prwiter, der et kendte for der-es
hauste Sind-sing og b V i s Z i n d c
lag er tikstrækkelig fand
fynligt cfter der-es Her
komft at d-mme, site hørcr
hjemme i Nordflesvsig, og i Statt-its
IS Weidens« Interesse bar hav
onvist en Virteplads længete Syd
mi
" Dette er dog blevet Forfatteren i
«Lmtdeskixchliche Rundschau« for
veget. Da jeq lckfte Sætniugeu om
Momstm Sieb jeg mig til Hoves
fdeh det er altsaa not, at en ung
Kandidat stqmmer af danst Familie.
sa- er han tilsttækkelig mästet-nie
Uq til at nægte ham Anscettelle i
Z W Sieg-taub Jeg kam derved
ngI at M paa de Adeler Mit-.
, maatte gennemgaa mellemj
ists ss IM, paa denkst Sindelagsi
TW — og km awbefalet ,.Schles-j
»— »Nicht Grenzpost« Kirkebeftykecseni
It gaa femme Vej Nei. bei-meR
Ube den Mk Sag ikke være tjent
M Mc M Ernst Gütsthers
Wisse san vi bifalde.
cat- W Forfateten i det tyskc
Webled Dei fremtmdet klett,
thctvidi Den tyfke Foreniug og dens
,Mlangere Hat vovet sig ud, nagt
it III-der fand-mag Messer paa
komm Steder DMWE
Er unt Forbud. Pasur Los-niesen«
fra antrnp og Zekrctær Kyllinq
fra Hader-files skxclde Iowa-; den H.
Juni kmve talt ved et Missionemødc
i Ratte Hostrup Forsamlingsbus.
Strats da dette Msde blev kund
sjort, streg de tyske Mode op, fykds
is af falsk Forargelse De- bcr da
ogfqa nu haft den Tilfredsstkllelse,
at deets Afholdelfe i ForfnmlmgBJ
huset et blevet forbudi af ProvstI
Habe i Aabenkaa, og en til Konsi
strriet indsendt Besværing over For
Iubet er bleven afvift.
Itdet vil Ielvftlgelig alligevel
« M afholdt, striver »Hejmdal«
M er nu henlagt til Egvcd Kitte
Mt bei holdes Torsdag Aste-n Klos
ssl s. Der vil endviderc blive gjort
M fra Kirkeforstanderskabets og
"quns Side i Auledning of
M pfiff-codes
- . Erweit« af
» M J M Icldet til at
wrigt knn man ved at lcsfe »Sei-les
wissche Grenzpofk ikke fna fjældent
fakde i Forundting over vidfe Per
soners tysie Universiteödannelse -
—- Et seid-ist Uhefk trat den 9.
Juni. henimod Midnat over By ag
Omegn. Allerede ved Titiden san
Lynene glimte i Syndskreddsem men
ved Midnatstid var Uvejret paa det
bjieste Uafbrudt fulgte ssarpt og
: skærcnde Lyn efter Lon, medan Tor
kdenen buldrede, drsncde og bragede;
i et Mk, og af og til faldt RegnenJ
1 Stratnine. Kloaktsterne kunde its-«
ke optaqe den nedftwmmende Band
ntængde, faa de hfst og her dannede
sig fmaa Spek. Uvejtet vorede godt
en Time-s Tib· Saa vidt nich et
der hverken her eller i Omegnen stet
Zkade ved Lynnedslag, strivek
»Mm« -
thdiag. Dtvsfald. En of By
ens mere kendte Wer-nd pensioneket
Lærer og Auktionsholder C F. Pe
tersem er Torsdog Eftermiddag den
9. Juni afgaaet ved Dsden i Kiel
efter en Søndag forude forctagen
Overation for en ondaktet Mavesygs"
dom. Den afdsdo blcv henved 60
Aar. I
Fleasbokg. Ea Flvvcbaadsfabtiks
Paatwukes ifelae tyfke Blade optets
tet her i Vyen Der sknl Være bleiz
net ført Forhnndlinger med Voemj
men diese strandede paa et Ktao
em, at Bnen fkulde deltsxge med
2()s),000 Mark og desuden stille en
Floveplads paa 150 Hektor til Ran
dämhed Nu agter den stedlige Fore·
ning for MotoriLuftssibsfort at Dir
keligsgøre Tanken under mere beskeds
;ne Former-. Bnen skal stille en
Plaks paa 20 Hektor til Raadighed
.i Nase-sieben as Skæferlmfet, lade
»Unsere en TræsFabriksbyginng« as
»535 Meter-Z 8wngde og 15 Meter-s
TBredde samt tilsknde 15,000 Mark
i rede Penge Tet er Meningew
at en Konstrukwr Joehns fra Neu
münfter fkal lede Fabrikken
Musik-s Blut-selig Did. For
middags den Ils. Juni ofng oed
Toben en of Egnens fendte danfke
Mcknd, Gaardejer Hans Pedersen
Gram i en Alder of 59 Aar ester
nogle faa Timers finertefuld Sag
dom.
Den asdede var en paa notäonalt.
kitkeligt og sconomisk Omkaade dygsl
läg Mand. Hnn bar i en lang Achl
række været Kirkeasldfie og Medlemk
as Turninglen Provstifynode, hvor
ban i flere Aar var en af dem, der
indledede Fothcmdlingen om det
danfke Sprogandtagende. Endvides
re hat hakt i mange Aar vcetet For
mand for Nustrnp Sogns Sparekass
se samt haft andre Tillidspokter, der
var overdragne ham af bang Med
borgerr. »Ic. Av.«
Fiasko-H Stirn sg Hsjvande
Gl. Av.) Sjældea bar man vQI
Midsommertide oplevet et faadant
Uvejr spm det. der trat op til Man
dsag Uften den S. Juni. Oele Degen
hovde det blceft streckt og Regnen
begyndte at fache. Wen lidt over
8 om Aftenen ist-d Vandmasserne
pludfelig M- og bei styrtede ned i
Wetan lamtidig med, at Blæsken
blev til Sturm.
Stormen og det ledsageude Opf
vande undlod ikke at volde Skade
Saaledes er den ny Muster-Badean
stalt ved Wiens-sahst bleven fuldi
stænsig sdelagt Pontonerne hat
redet sitz lis, og Bragstumpetne of
de tdelagde Hase et bremte i Land.
Hijvaudet naaede et for Musiki
den hell ualmindelig htjt Stude
Detnsaedeuemlighselt opülduss
W og M Leibs-I lang
M W. Dei holbt stg
eisi- W W de i W at
Mfgsknesiijnogetomdet
-
Fothokgne Sonnen
—-«
Gurts-U fta Side 3.)
»Se her, tag den lille Pige oq
gaa sieblikkelig med hende til Bar
nepigen og fig, at bun herefter al
drig hat at forekomme i min Nasc
vætelfe, uden jeg fpecielt sendet Bud
eftet hende. Gan nu, Millicent.«
Den lille Pige gled ned fra Knæs
et, men endda hun tydeligvis smdset
over de forte, skarpe Ord, lod det
ikke til, hun var det grand bange.
Hun gik tet hcn til Onkelen og stat
sin lille Haand ind i hand.
»Er du vond, Oasen-« fagde hun
»de et Næwærelfe for nogetk
Vil du ikke sich »Sei-nat Gud del
sisne disk
Md sittlde Tit Md spare
mens den list Cmden hildt fast
m Mf
M W, W mit.
hmk energist paa. Fskst da Sie
Edwatd virkelig hat-de mumlet no
get mellem Tckndeknr. slap bun sit
Tag, og gis tolig og alvorlig af
sted med Kjældetmefterm
Z· ,
Sie Edward Wentworth var, iom
han felv sagde, en ,,fuldblods gam
mel Peberfvend«. Og skth han
gierne Høsmtaanederne udovek hav
de Hufet fuldt as Venner fra Lon
don, format han at leve Sterfiepari
ten as Anret i No og Stilhed, optos
get med ot- tilfe sin Eiendom og stri
Ve Artikler i de ledende Mode.
Den lille Nieces Ankomst Var vir
telig en stok Preselfe for hem, men
fom hans Kur-after var, Log han den
Befluining, at der skulde sei-ges vcl
for hende. Tidlig nceste Dag hav
de han en lang Samtale med Vorne
vigm en meget tilfredsftillende
Samtale Der var en ældre, ftø
Pige, og hun fagde hun var vcmt
til at viere alene om den lille og
vilde jage bete Opsynet med hende
vaa sig felv.
»DE oil fortnedentlig, at lnm skal
komme ned om Mienen, naar Te spi
fer, Sir, — kaner ved Dejerten?«
fagde hun.
Sir Edward trat i Spidserne pao
Music-eben »Ich-des det ezentligP
Jeg troede Born ssulde være tilsengs
vaa den Tid!«
»n)amke Vom re war-Z, natur-U
vis. Wien Te spifcsr jo ikke faa sent
Jeg trog-de De .vilde se hende saadan
en Gang om Dogm«
Esset lidt Bctænkning gav Zir
Edward sit Satan-Ue Qg da kmn
ovdaget, at Millo bverkcn holte eller
sad og Log efter Fragte-n paa Bor
dct, ag ittc ist-te Hrle Konoekfatio .
nen, blev ban kent forsonet med den
lille bvidklasdto Skikkelfe. fom kom
faa ftilfcrtdig ind og satte fig i Sto
len, som alttd ftod fwrdig til bendc
pas hans venstre Side.
Ellets saa ban ftht lidct til ben
de, medens ban bavde Gjasftet Men
fidm, da alle var reift og hon tog
ov sin sædvanligc Tilvcrtelfe iqim
traf lmn stadig paa beude Jblandt
var det i Mathem hun stod der mcd
Armcne om Kam-m medens Mise
knogtene man-L iokig med Tugenden cl
ler blandt Kiste-ne ude i Harnisch el
lcsk optaget med at made Grifme ozk
Fjetkrcket i Otnsmaatdmn Hun
uavde zieme med fig Fritz, den sto
re Funke-banden Tom uu med sin
Naturk- Vankelnwdigbed bordc ovzsrs
fort fig Kjkrtljgbed fra fjn Verer ti!
bendo. Den var fvært forkxnderlizx
i Humm- Ooekfor De Eli-ite, men br
itandig fnil og from mod den lillsg
Pige
Stmks Lakeien dukket op, vidste
hun, at huu maatte Tot-spinde. Hirn
pleiede gjetne at komme hanc i For
tisbet Endko Jst lian fis sagt sit
,..Assted med dig til Barnepigen,«
bar-de bun rkmbt muntertt »Na Is
bet jeg, Lake-IF Oa noat han var
naaet saa langt som didbort hun hav
de staat-L vor den lille Skifkeifc
Langt vckk alt, med Fritz j Hælew
vcm fig.
En Este-müdan sont Zu- Ed
watd kom vandrende hjem fra en
Tut i Allem-sit han se hende flyvsg
og Tcge mellem Træetne, og hatt
blev ffaaende et Ziel-M- Hun var
tydeligvis meget optaget med en
Dukke, som bun havde paka ind j
noget Stind og ans-ragte omhyggelig«
ved Faden of et TIE. Sitte-n legte
de Giemsel en Stund, hun og Fritz
lod det til, og tilflut puffet hmt denv
jnd i en Bust og befaltc den at holde
Fig det. Og Pludselig for Faa Hun
den oq den sille PigHts pas hveki
andre; og til siu store Foriærdelle
faa Sie Edward siu like Nieee gri
thäzingkqstkbmtik
Faden. Oi im die tm W fis
am W pg W koste
»Millieent,« raabte han ftrengt,
»kom bit-! Hoad er det du findet
paa?«
J et Nu var Milly paa Benene og
lsftet sit bede, glsdende Ansigt op
mod hom. Hun stod sont hun gier
ne pleiede det, naar hun kalte med
ham — med Hemde-tue foldet paa
Ryggen og Benene plantet tæt sam
men.
«Skjsnner du Mes, at Fritz kun
de bide dig, naar du farer flig med
den? Bilde du vrjve paa at sch
le den«-« sagde Onkelen barst.
»Ja.« sparte hun- og hun kunde
mrsteit itte beuge Wun, slig hque
htm anstrengt sic« »Im soff-sie It
deckt-e den. Den et Bitt-nen; oq
det er Sammet og jeg et David
Det a Mai-K
Sik chmrd sit-nie fis ikke M
samt-s- dan saa ned pag hende
q. W W.
M Most
-«des am W pou- to, band
Bist-neu og W, for de kam joP
beuge to og forfigte at faa fat pas
Lammet. Mem-, hun var Liven en
Dag, men hun er for stor, jeg fass
hende ikke ovekeude, um jeg.prjver
aldtig faa meget.«
»Du ital ikke tumic med Fritz
Paa den Munde Ton kunde gjcme
bide dig.« fagde Sir Edwakd be
fremd
Milly faa bebt-ver nd. Mksu san
lysnrt bun op.
»Men Goliat nma im ve! breche-!
For det er en as Lmencc Jrg er
David, og faa set du det ftore gam
»lc Tit-ret, som staat der ganske ele
"nc? Dei er Gomit Hatt set ret
paa mig nu. Ser du. lwnr bcnnc
Hmn bar Oinene sims disk lige ved
do net-erste Grenenc Naar det blas
fcr. faa kyster hatt faa fcklt pac- Ho
det til mig. Hcm er foa swq og
slem, ban trat ikke nogen kan faa
bmn neb. Hustet du Me, hvordcm
th var, Onkel?«
Zir Edward beqtmdte faa smaat
at blive interesicket Hatt lasnet
fig ou mod et as Træiskne qg Log
from csn Cigar
»Mi. jcg gjtt visr ikke det, « sag
sdis ban.
»Stiftu- du Zkkc det! Han skod der
san ftolt og raubte: »Na-la nd en
Mand, som can komme og staas
med mig.« Dei er det ban staat oft
»sing nu. Jeg er Tamd, skfsnnet
Idu, og tm gaar im Vent et Lic
Ibiik barg, san et jeg fast-diij
k cum styrtet ben der, kwok Dukken
Had. og lidt eftct fom lnm tilbage
Hde en liden Pos« og den nobnot
jtmn hoitidelig og tm frem sem run
jde Stene Onkelcn Hirt-et fotbaus
Weh
»Der er soc-Selig Zeig ingen Stdn
ae han« fagde bun, »men Tom i
Etalden bar lebet kmn fkal lave en
fide-L Mcn bei gaar godt nu ogfacr.
Eisg ladet fom sog hat Slyngem
fkjsnnek du. Beut bet, skal du sc-,
nu gaak jeg imod hom. Jeg er ikke
det stand ræd,.endda hqn set san
fvcrk nd, for det Var jo ikke David.
Gud bialp hanc Nu kommt-r jeg,
Goliat.«
Zir Edwakd fmilte saa smaat, iom
km Milly med feste Steg sited ket
fremover. til hun var en tyvc Fod
fro Tut-et saa standfct hun med eit
«Jeg bskte not hvadsdu sitng
Goliat Du siulde lade Fuglenc
bakke i Kropven min, fagde du, og
svise mig. Men det fkal der ikke
blivc noget af, so- lzer kommcr jeg.
osg tm skal dtcrbe dig.«
Lg foa tog bun of al Magt og ka
suzt Sie-neue mod Tut-eh en for en
oa lnm blev staats-we stille et Me
blik esserpaa
»Na er hcm dsd,« sagde hun relig,
iom bun skked titkage igien og stod
disk somn Zir Edward og faa up
von ham med de qlvoklige Auene
fins- »Aldelcss dis. Hat-de jeg bo
kc et Stank-, soa vilde jeg lege, at
im hugget Sud-It as dam. Du vil
fvel ikke Tanne sing det IMM, sont
has-mer paa Bangen i Mem Mk«
Acri-« det er Tikkckt jeq Mc vil,"
kam det Fort sm OnkeIetL Sag tog
han Cigaren nd af Munde-It »Leg«
du besinnt-ig, at du dtckbek Folk7«
spurgte han .
»Nei, Leg barc dræbec Bist-neu og
stets og Goli.1t, for de er Jan
fwggc og saa sic(s!e.«
s. : !" « rkonn at Lxszxu Iw.
UT r« ««- Judex-we »k: Legt
Inst ik.:. s Inn-»Ju- 2813 Inqu
AND-: III ? « du Toc! Ell-J Lrckxzt
Asråstsrx ,« T«" Um- kcg Jaer Hex-,
..- .«-·.:: : s ZMHUL ng Imm
: sur srL«·: r csn law istnnd
U LMW »Es-it seist-Weh U spiss
nogksn as Var sudderms til Some
nmd, scm Nin-sk- g tasnkcr jcsg paa.
at Leg VII .»1.1.1 Ajem til min Far.
Der er nokkaa Lang Vei, men jeg
blir gladete U gladere bete Tidem
tilsidst gaar sek; soært fort, og naar
jeg faar se min Fak, saa libee jeg.
Set du det vene, store, gamle Tretet
der« med bei rsdcs W paa? Dei
er Far, og jeg loer Use hen til hom.
»Im-, jeg bar met san styg,« siger
jeg, ,,jeq passer ikke til at merk bog
-dig, men ieg er saa bebt-bei for, at
Tjeg nogengang reiste min VeM
ihn staat jeg Armene om ham og
iysfer hom, og jeg Elend-r Melis.
at han omfavner mig og Miit mig
YFor bet gjsr han jo i Fette-klingen.
Og iaa hat jeg faadcm fiu Nah
farbig, nagen chekc laut fes qf
Batnepigem og lidt Sollst-L vg
noget Sukkee og Band, og saa letter
jeg mig neb, og saa sendet leg mig
las glqd for at jeg ille er den for
lmsne Sinnen loenaek es help-ver
at spih Sviaemad og vare bot Cri
fene. Gottes du ille bei er en stor
artet Leg, Dukelf«
»Wer du alle M Um ft
Mk bunte sit M
»Is- w seit-u ist- « se unis
» « W
I
»Bei er for-di jeg er faa glad i
Bibelw- fkjtmter du,« fagbe MIC
og hun sit igjcn det olwtlige Ub
trykket i Hinene Maty fortællerl
det san tidt, og jeg kan Jordan Mas
lc af Foktællingerne udenad. Wen
jeg leqck allerbedit den forborgne
Sonnen. Likcr ikke du ogsaa det
sinnt godt?"
Sir Edward ftak Cigarcn i Mun
den igicn og trasset afsted uden at
spare.
Hans lille Meers Ord havdc vakt
megct ubchagelige Følelscr indi han
For nmnge Aar siden havde hatt vir
ket vol kjendt i sin Bibel og glad i
den. Han havdc deltagct i foklkjeli
lig kristrnt Kiætlighedsorbcide og
faact hint· mange Spottegloscr ai
fixie. Samtidige ved llnivktiitctct, for
di lians var saa from, lom de sagch
Men iaa kom der en Tib. da hast-Z
Kristmdom fislnet oq verdslig Afr
gjerrighcd og verdslige Lnflek fyld
te haus Sjæl. Hcm kam længcr og
lustiger bott. og da lian endelig tosg
sin Eiendom i Beliddelfc, var liaan
cncfte Maul og Interesse at iiydc
Livct, fom han selv snfkest det, og
fuldstasndig sc bort fta baade Forti
dcn og Zteunidm Dei enestc Imn
bavde med Religion at gjørm var at
lmn gik i Kiklc en Gang om Zon
dagen, men dct gjordc lmn ogsmi re
grlinasssig, og Præstcn lmvde sogen
ting at klage over-. hvad lmniz Bidmg
angil til Velgjsrenhedksatboidct i
Menigliechi.
Dist er Unsdvendigt at form-Um at
Sie Einvon Mc var nagen lnkkcslig
Mand. Der var Tiber, da lian ists
cimdc bæke finc egnc Tankck og sin
Culminle og da skyndte hast fig af
sted til London til nagen Uaers Ad
spredelser. Saa kam limi bicm i«
gjen og sordybet sig med m) Kraft
i sine Meteer og landlige »He-Mass
tigelser.
Z.
Langsosnt, men sikkcrL qit lille
Milly frem i sin Onkels Gunst
Hendes bestandige Fsielighed og sto
re Fkygtlssded samtnen med den un
derline Munde hun kalte paa og var
paa, rittalte hmn meget Han likte
svætt aodt at se paa den litle Stic
kelse, som hun sprang srem og til
bage, og den glade Latier og klare
Vatnestemme, sont lsd omtting i
Huset, var Mc langer nagen Plage
for Von-.
Men en Ding blev tmn ordenttiq
sint over et Uheld, som hændte med
en liden Statue i Hallen, Milly var
den skyldige. Bocden heades var
rnllet benom, og bciade hun og Hun
den baldt en ordenttis Sinn for at
sua scit i den da Statuen pludselin
saldt ned og los der i tufen SM
ket. Sie Edwakd hskte Skmldet
og kom sareade nd Fra sit Arbeit-s
onst-Ase han glcmte aldeles at beher
ske stg, vendte siq rasende mod den
tille Pige oq udajsd sia i on Ord
strsm sont iske enentlig wisset sin
dendes isten. Hmn blev staaende osg
hin-e paa imm. Ined state foefcerdede
Eine og skjælvende Lasber. on den
lille Stillelle rank og til-entrann
tit hun ikke oklet det kænger. Sau
snudde knm stg oc; sprang nd asennem
Tit-en til Hasen, ud pas des-n blsde
Grassplæm og kostet stg ned med
Ansigtet mod Jordan kige ved det
kirrte ngetkæet sit, og txt-d nd i
vsldsom Staat
»Im wild-I ifkc Rot-: L12«:, su
nildo :ff«s Timnst Im Ernst-!- « »nur
Zum Juni-. cis-M Odmurh or sin!
«.l;.«k «"n: as fix. EW er zif- Tier
arm-II xlah i THEA- JN skitldc W
Tfi- For Tom-do IN Thisde wisse
jczk ukfm Bach-e M Jar Äms Mk
Itordnme Zaum-m Ihm oft-de rka
Mit saa Fond«
Og da Panier-Um kom om lim
gansse soksktaskket, for at fao bisndis
ind fm drt kalt-ev vaadc Gras-T faa
hat-de bun ille Vierte til as skjwndc
paa hende, for det vaade lille An
figtet saa faa fskgmodig ovspaa
hende.
»An ja Tat, tag og bær mig,«
Iagde hun. »Der er ingen, Tom
er glad i mig her. Jeg bar for
talt Gud om det aktfammm Han
er den eneste, Jom ikke et vond paa
mig·'
Om Mienen til sæbvanlig Tid
sont Milly stille-this ind i Mise
stuen. Hun undret fis paa, om
Onkelen endda var sint paa heade.
Da hun ktjb pp i Stolen, fom
nu sind ved den andre Enden af det
fang-· Bord, fca bun Engstelig pag
ham giennem sine lange Mem-innen
M fa« faa rolis ud, hun timdte
fis um medic-, og san fagde hun i
stumm-trer ten-:
»Der er fvært pent seit kasten,
Onkel
»Ja-P sparte Das-lah- bau var
W Ul, etth MI- Niske kom
Ists der-flac- fims Wan
W tun MI- vssse dont W
MQ DIMMBM fein-I
ass- W. f-- m M
met sig lidt over det voldsofnme Uds
btud for nagen Time-r fide-m
»Dir pas mig, Rückhalt jeg blev
svckkt sint paa dig for den Ulykken,
du gjokde her i Eftormidch Den
Statuen kan jeg aldkig faa igim
du bar Idelagt noget as dct vækdis
fuldefte jeg riet-. Lad disk ver-re en
Advarfel for Frcmtidm Staat du
nogen Gang noget iftyfker Wen,
ftmfsek feq dig nie-get fttenqt for
det. For-staat du?«
»Jo.« sagt-e han« oq sum san al
uoklig pag bank. »Da strafser du
mig nieset strengc im fkal nok tm
fke Pan det. Im bar twnkt saa
Uno, hvorfok im skukdcs komme til
at slaa den ismkker. for im vilde
ikkc gjott det. Many fagdky at drt
var et uheldig MumpetræL og ft
s. state jeg- hvad et Slumpettæf
tut for noget, og saa sagde hun, at
det er noget, for-n hwndrt, naak en
flet ikke venter det, en Ovckmfkelfe,
fagde hun. Og dct er sikkerL at det
var cn skrwkkcliq Ovrrmfkrlic for
mig. og for Fritz cmäaa Mut jog
skal uldkig koste Vold i Hallen more,
aldkf41.«
En llacss Tid senkte Iad Zis- Ed
nmrd i sit Akbcsidsværelfe, optaget
med iinc Eimer og Wohin-V da det
banket paa Toren, og til hatt-Z Lock
caskclic kom bans lille Niece sit-iden
de ind. Tot var sna aldelcs mod
alle Lovc og Vefalinger. at han var
use-get streng i Stemmrm da han
kalte til holde-: (Fortfwtte9.)
If .
List-wisset.
Japanmiisioueux
Ist hätten-h se KbL Nr. 26 .................... s-1(;5.38
Eaftom Tol» Ast-neues MissionM .............. 6.40
Ren-man Grave, Nishi-» Mrg. H. J. Haner ........ 1.00
Moor-head, Ja» Bctbesda Mghg lttcgdotnsf. ...... IOJM
Evan Minn» Emma Hausen .................... 100
Bot-Mord S. Dak., Menigbeden .................. 555
Tilsammen ........ 848983
Judiauetmiisiinem
For mitten-ed se KbL Nr. 26 .................... 818701
Nat-man GWVQ Nebr» Mts. H. J. Hausen ........ 1.00
. Ticfammen 818801
Jadkemisiipsem
For bitterem se Abl. Nr. 26 .................... slsus
Neu-man Grobs, Nebr» Mrsx H. J. Hausen 3.00
Iilfannnen. . . . 8187. 18
Tit Kirkcgælchn i Kur-unten Japan.
Mootlxcad, Ja» Bemesde Mgl). Ungdomsf. ........ 81500
Tilkjendommes i Hideapam
Tugend Oregon, The Girls Charity Club .......... 82000
Oanthalmisiionem
Brannard, Minn» Zeus Peterscn ................ SOLO
Stolen-sen
Zør koitteret, se Abl. Nr. 26 .................... 812800
Emmetsburg, Ja» fra Paftor N. P. Simonfens Kalb:
Past. NPSimoufen 82z Chr. Henningsesh Las-s Dahn, P. L
Duinh L. Andersen, L. Pauler, P. Jstgensem J. A·
Peter-sein A. Henningsem O. C. Quem P. F. Peietsem
H. Eis-taufen, L. Peteksm J. Andetsem D. Weiter
gaard, Chr-. Verbin« J. Petetfen, P. A. Peterer, B.
Geil, Etsc. Simp- L. P. Dahn, M. Punkt-n P. Jenseit,
M. E. Lotsen, Chr-· Jenfem A. Melsen, F. Nie-lim
Lars Lotsen, Mes. Kof, Ove Rasmusfem J. Paulfen,
Chr-. Piersem E. P. Jenseit, A. P. Petrkscn tw- sl; J.
K. Stdn-, J. Paulsen Julius Statt-, W. Dahn, Chr.
Henningfem P. Paulsen ho. 50c; L. Olfcn 25c.... 38.25
Tilfmnmen ...... 816625
Blair. Nebr., den Z. Juli, MU.
Otto Haufe n,
lldvulg as
CYLDZNDÄLS sTORB NBDSÆTTBLSE
As (i·-.Z-l--««å.-xis ist«-«- Xssiisnsthslsos lmnss nu paid Lager her
l-! n følkssusbu sum S-«nsl«-s- 1-s--«t«!"rit lil «nhx"csr«Adl-esse visd
Jl(«ltas,«sl-« as eli- -.««ll·u«j»«!is yslcsrst lan- l’er(-r.
Religion og teologigke Akt-isten
jin-w- fm l.1;7j«·sr. «--«."«».-«s;xtt«s »l· IV l- lesnshstr ON Isidor .150
"1’l»«.-lsngs1«:s« .Xf"!.iltlsljitlgssr isf (f«. H Riclssirlit«z.k. 42s5 SUCH-. »O
stsi l'--:I«ihlis«ns-ts Fur- llvnk as Nord-in (·»1Um,p TM erler .1·)
A. S l««u!—:s«n: JMU Hur-»Zum »L- I"«;.«I«m :.:.«"i Hielt-r» .20
I«·. Nil-Zwist Sjplw sog IIIIJLPLITP IM- STle . ZU
Nin-n Kissrkssgiuit«i: Ujpisllkkpl lfM Slslisr ....... .40
Surssn Kissrlcssgainsslx Erz-at »g- lkxsswn lH Sich-r ...... Eis-)
J P. Myustssn Prasshkpnssxc lms Hin-l. lcu Hjclptc .150
-1. P. Mynstssr I-Jl·t·-rluilto Prit- ljlixscsnu Z« Bder 25
Ursmdtrjgx lsjk-·«l«k(nunki lur »M- ug Minismnml 1255. .15
Maine Parian link-es Kmnp mud ««l-.·4uitnrncs 17 Hsidek.. .20
A. C, Lamms l«’»rt»llcningi«r. 12 lsitscl tilgst-innen nu» 3.30
Ritter-U Zins-taki o. I. v.
This-« Duumsrks Historie i mrt Aurlxumlrede:
l oq 11. Del. 1308 Sider 21 Kr. Nu lum .......... 81175
Dsnmskks Falk 156 dobbeltspalteilc Zittern 163 Mu
sttstiooer . . . . .35
Gksmdtvig: Mandi- Mjnde. 603 sjdor .50
l«istov: Lutlieks bevnet 259. Sälen-» .. .35
Schwanenflügeh II. (J- Aadenen 161 sitlets ........ .66
Jeas Munks Navigatio scpteutkioaslis .20
Bodenbosts Pkc Dsanevirke til Als 137 sidek.. 35
Oppenau-nn- Dalgas, Heiles-sent korlca time-. 32 sidsk 110
bitter-tut :
Gkssadtvis: Dnaske IcagmpcviSLL 300 sidok
Chr. Riohndtc Blsudede Digtex 257 sider ..........
Viktor og Blei-set- kks dunke- Portstteke. 167 Zielet-. . . ·
kl. c. Andern-ts- Dc to Damms-on 276 Sider ........
sopbie Brenn:.1nlekszster og todt-s Mantiss-. lsssidsn
Tolv Baumbsohsko Eventyk.1W Ader-... ..........
lbsens ,,Bksu(l« i spisk Pol-m 284 sidsk msck Amt-»
Augustle Kkjniketim soc sitlek ....... . . . . . · . . .
Svsatykslkrioet Veel cui-l Ihrle IU stlmnisllos.1—5 1.10
Nod-Ottenau vakat- ltua til Nov. 1914 ok Ast-M It
stimmt-rot et- bskrcuset. Uns tilnsåos It bogllls Its-sh.
ZLZLZRRS
VIII-I LW MWC Im
Ists-, lobt-.