Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 08, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    k—
Den Mand, der steter for nieset
poa fig felv, kendcr ikke nie-get til
Mennefkenoturen
I I I
Der et Feld spin, naar de huren
unget, multipliserer dct med to on
faa deler det med Nat-vorne
. . I
En Mund med almindelig Stole
dannelfc lau fortjene Brugg ssom
Sonnen mao gaa til .,Collegc« for
at last-e at for-de.
Athen Lea, Minu.
Dei ck nted ille liden Forbavfelfc,
vi lasset i Kirkebladet, at Past. E.
R. Andekfcn fm N. Dakota Krebs
er Mdet her-til. Hvorledco en sau
dan ,,«Nybcd« konnner i tut-Unti- Blad
sorstnat vi iste. da der aldclcs ikkc
hat vcrret Tale der-um Among. Vi
vil forlmabentlig fimrt have noget
mn at bringe i scm Hensecndm man
vildc jndtil da anse dst for bewing
otn Kitkeblndrt vildc undlado at op
tagr nogct saa npaalideliat fom her
er fort til Taro-zu
— cidsic We blcv Peter Name-r
Jordsnsstet lnsk under ftor Dolmgelfc
fm Meniglnsdens Eide. Past. Beet
fm Hntchinsom der var lnst at pras
dikc Vakmth todte meoclscsm li
qcsom afdødcsp Immer, Pan Larfrn
fka Eionr Cim, Journ. kalte ved
Bonn-n -
—-- sjdr Juli Tom-n lmjtidoliqi
baldteis i Zinnen twt Nord for Vnen
Telmgelfon i Aar vor ikkcs san stot
spm skkdvmtltw Minos for-di Vncsn
fein-do Tom-n i Anr. Dok· sont-L
nnrrkchg not, fmdig at vix-re FolL
· sont findet Fornnjclic i at trave op
on Ich ad Waden molk-m fnldv
Mcnncskck ou him- ma Ekrcmlrt
- s-.
Xsl Uns W »Wir Inlr uxsu um«
mmct muij Von Staer Ener
ou Neunstnl lmr qjort lustydeliq
SJN von Mars m aninuerx Im
Inn-»sc- Vcsjnst must at Jaer not-malt
for :’(nr-:itjdm.
Zorn allen-de anmdct or DE
udcn »Um-it sur Zweit. idst Haft
Llsm ist reist til Lan-Ind. Cal. til
sin imc Virkfmnlnsd Jurist-den Post.
Llim var nor Prasft i gudt Jg w:
10 Aar on lmr i den Tid Faust imm
gc Votum Um dissse Eigan km nil
altid bliuc minder mcid Quwlighed
og chlvillie as Misniqkusdvn her.
H ’ q ls b n
Yanmarlk
Jud-e - Mission Sommekmsdr.
Den li-. Juni aabncdccs Jner
Missions cmrliar Sommer-mode —
i Fl. R. V. i Loc-rmstelic as m. ZU
Prasser-, 200 Missiiumrrcr og et
ftott Untat Udfcndth
»Kr. ngl.« bar om Moden-» Ve
gynchic sm dcts Korrespondcnt mod
taget folgende Prinatsxelegmmz
Jscdericiw Tiresdag Listen den l(;.
Juni. Under stkoalendc Zolsfin be
gyudtc Indus-Mission i Dag sit
saftige Sammet-mode i Frevel-käm
Kl. 3 var der Gndstjencftc i St.
Michaeli Wirst-, sont var inwendc
full-.
Indes-Mission Fort-tand, Provft
Hei-then indlcdto over Lukas H,23:
Two Tom illi- rk mcd WA, csk intod
mka
Den-stet- taltc Pkovst Manch,
Brandt-Westen over Jer. 23, 2.-«
25 oq fromm-new twoklcch Ver
den beim-Inst den lchudcs Forkyns
helfe mcd dct klare Ekel iom en
,,Bykdc«. District-sc pcgcdcs Inn paa
Akdrjdetey Some-us og Bodens
Bruder under ftadig Henoisuing til,
hvad Herren hat ivarct ou tau
Om Mienen kalte Pastor Fibis
get paa Mit-old for ca. 5000
Mannes-et ovcr Phil. l»
9147 iudledte Provit Zcuthen
en Fothandling i Missionshuiet
over Udvælgelfen i Kristns, der
paofulgtes of en nieset livtig Foc
handling ai Pisa-fast og Lægfoll
Demselka pas St. Tisomaa
Der musik- 20,000 bis-.
Finansminifusriet bar im Nun-»r
nsrcn ovcsk do ucstiudiske Tor samt
tclmmiiik Meddislelsc out, at der rr
bcgcmct Vesoimslsck iniod Mcndars
metikorvfefg Kadix-. Tchmquiekue
sichs at dreje W om ou Snrs Tu
sindc Francs, fon- fkal manglc i
Wesens, Kaptain Osmer Kasse-.
Kapij Hchh sum vismok mt
(20. Juni) sidder arti-fund deroka
vak not stærkt hciiqivon til Trit, on
han bar ved enkelte Lejlialusder op
tkath paa en Maul-ca sont mindft
af alt eancde sig til at vække de Ind
fsdtes Rest-M for Danfkemc
Don havde meet Gendarmckichef
i S Nat-, meu stutde fratræde til I.
Juni, da Kommandoen bsev over
taget af Kavtajn Fugu-den Iom for
nagen Bd sähen reiste nd til Øerna
J—,
Der kommek not nckrmere Un
derketning pr. Post om den triscc
Assasta
Aus-riß Messe-IS Biscttelir.
Eftermiddags den 18. Juni. bleu
fhv. Landbtugsminisier A. Nielsen
Hader meget stok Deltagelsc bisat
Hm Fredekikskirkem Kkbenhame Der
Evar et Vasld of pragtfulde, signerede
izspkmnity bl. o. fm Kotigen, Mini
steriet Zahle, Landbrugsminiiteriet,
lLcmdbwholdnE,ng—:««felfkabet, Landboi
jhøjfkolem thsskovviefeneL Dansk
jFiskerifoteninw de samvirkeude jin-l
xlaudste Landboforeninqet og fra en
jMasngde politisse Venner im Or
« ganifationer.
J det stere Feige sank- afdødecs
tidligeke Ministerkollegen de fleste
af de mwasrende Ministre, mangsr
Riqiidaqsnmsnd m perfonlizw Ven
net-.
Paswr P M. Larer both Talen
nd fm ereneJ »Zum dine Tone
er, skal din Ztnrke va-re.« -
Folcetincksmand Kl. Uerntseu
beugte en sidsie Oilsen til den af
dødes mauae Nennen-.
Tidliqere Medlennner of Ministe
riet Berntsen bar Kisten ud af Kir
ken. Summe Tag-Es Aften set-text m
fteu til JnllemR lwor Begravelsen
sandt Etelx da Anders Jkikslfen on
skede nt lmile blandt fine Fivdke pas
den jndsse Hech
Flut Mission-w Kloster
P. Anders-n dir-.
Lust i TolnlnmdnsdnaEis-Damme
for Panbognndrlsen as den inner
daussc Tanntlmjssion i Indien er
en of de fisrfns das-sh- lldsendinmy
Pisde Auderscn tdcn M« Juni) as
mmot visd Tadisn i en Alb-er af ons
tnsnt H« Amt
Zom Sen of en fnnfk Hinlnmnd
fom P. Andcsrfm 27 Am- gl. mit
Alcisssionsjtulm m udsendtcis mer
en treoariq llddmuuslsc tust inm
nusn mcd R. Zukunft-n th Jndicm
hvorlmn de nnkom Julmnomisn
Wis·
Her oobksldt P. Andersen jig i no
acn Tid lud-?- LTkicifionæk Ochs- Wo
..Vcsmni«-n«, Incn qrundlngdis, da lmn
1868 var blovrt ordinekct, Wiss
Missiousfmtioncn ..3ilomn«, tmok
lmn iidcn ndfoldedo et swn Arbeitn
og oason fna en Drl Fragt as jin
Norninc;.
J 1870 refle- Andetfens Foklps
Drin-. Sim- Nicsllen. nd til Jndicm
oq de holdt Bmlluv ftmksz site-r An
komften. Most ein-r noglc Aar-I For
lsb maatc Missionwrfamilim ( 18761
fotlode Indien, da Fru Linde-sen
Mo kunde male Mit-met
Eftcsk et Aors Ofennnconhold tei
ste P. Anderer after til Indien,
men numttk i 1879 ofte- en Usaakia
Missionasrtjeneste for stedfe for-lade
den Gckninq, til hvilken band Hu
itod, oa bosætte sig i Dann-ask
Her blcv ban Kloster ved St.
Sie-falls Kitke i Ksbenhavm book
»den -— fiedfe iom en tro Ven as
Herrens Gctnina i Hedningelaud
v-—. hat vix-set til Herren km bar
jkaldt sin Tit-nor ind til den evige
Grill-. « »Kr. Dath
De gamlce Um. Hund de kiitclte
Sonne ask ipk qumlc Tut er ika
lslot di- fnninskkmdc Lllccxeizisnsdisislczs
ask-J Fusllcitskomon Vadsmsisxmsdo 17,
sont i distnir Um-, ifriinsr »Ur Talis
as W. Juni Mr samt at zilasdc m uisi
bmmc winkt klimidt um i Somit-ti
»lmr di- insble LIckisiimlusdciplast-I spat
»a! fmulc amtlic.
Vi ital mwnc EIN-mutet
» Frei-nic- Eugn iiiokdc allen-de Z
Ifokrims llgc on Ekovtuk for ists
jmindrc end is» qamch til Charlot
jtcsiilimd
»Nimm-:- Zogn lim- ·indbndt gamlr
til Kasse og til Tut i Ende-riss
bcm Hain-.
Aldeksko bar for noqlc Tage si.
den holdt Kasse-fest for M imle
J Godtlmabs Sogn hoc Sonne
pmsst Krug indbudt 30 immlc bit-m
til-fig, oa Paftor Galan-r ligelcsch
et Antal nannte.
Kavenmnmd Sonn bar i Gaar
ajokt on Skovtur for 40 gcxnile til
Baaivasrd. on paa Lordag er 10
qaiiilc im Zomust indbudt paa en
Kot-emi- nd til csn Maus-d.
St. Thomas- Soqn amcr om noqs
le Dage- nt mirs en Stovtuk for
munte, oa dist iammc agtist St. Ste
fans Sogn at gute
Om alle disse Somie gaslder isvi
rigt, at de help Aaret kundt bin-l
per og samt-r neunte
Ast-hu Umonst Es Ost- ps
90,000 cr. —- cs. ISCWOO It.
nun Alb-semin. Sagen mod
Arn-has Dliefabrik er fotnylig stut
tet. oq Finantministetiet hat den 17.
Juni offentliqqiokk Resultatet Dettc
gaar ud han«-at schritten stden
1908 nahm-Mo but fu«-et udbetalt
P
sTowgodtgikelse til Bei-b 189,492
!Kr. 78 Øre, som Fabrikken derfor
That maattet tilbagebetale Stets
Gassen.
Dessuden hat Fabrikken maattet
betalc en Visde paa 90,000 Kr
Rudimm Godc Resultaten Nye
Statius-n Landskonntcen for Op
rvtfclsc as Radinmszfond lnildt Lot
dag den LU. Juni Sunnnertnødc i
Kahcsnlnnnh bl. n. for at drøfte de
sonst-dich Refujtathk as Virtsonp
Orden. Tct opli)steL-, at der er en
Rasth unt-get gode Resultate-! at hon
oise til, iktc Inindft lnmd angaar
RadnnniVehandlinnen as sinkst-Pa
tienten Tit Nntaar vil der blivc
ndsendt en Brustning ont Virtsomi
Orden Incd de optyfcndc — og op
mmnrcnde W Resultate-L
Fortetningsndchlqets For-mond
Prochssor J. Fischer-. aigan Bem
njng om Fonds-L- Birksotnhcd i dcst
fort-the Aar og tneddclte, at Fon
dct var bcvilqct et Ztatstilskud paa
Hom- th., on at nmn for Høftblmnfts
snlq bat-de modtaget ca. lj0,000 Kr»
sont var nnnendt til Jndkøb af Ro
dnnn til de- nn oprettcsdc Stationer
i Odonsc ou Aal-WI.
Bestknstssauqtociet Esbnsrkh U.
Juni. MItionnlforeninat-n til Tu
lwrknloicnsJ Vcskctsittpclsc susslnttcdc i
sin de nt lnwc iet TOørtIcs-3att(1tos
rinnt msd Hiertnm Bunt: inndlcktid
slmndedc Fortmnblnmornes tncdnsnlds
anei- Ecwnsrnnd, un der var en Tid
nor Udfiqt til, at Zanntoxnst vildc
blims lnqt msd Iliinnwvinw For en
Mcmmsdsz Tid sidcn unwng For
lmndlinnmns don many nnsd Sonne
mndct, on do er nn reinlich-de i, at
Natimmlforrnjsnnsn lmr sum-r en
Mrnnd tast ist-d Hierthn Bu. lsvoruna
der fandinnliznncs i Zonnnennszs Lob
Vil bliins opfsrt et Snnatokimn mcsd
Matt-Z til ra. 30 Born.
Ta Znnatornst vil blioc lagt i
:I·’n·rlnsdisn nf en NrnnX lnmrwn
Enkcsrn Clnistcnicn as Ecsbjcm paa
tnnkns nt uns-re et Vndokwteb er
Los-stellen as Vndelmtvllet surelsbig
ndfkndt.
Vkinfeoic Mummtm Print-I Vol-s
ncsnmrsts Tater sknl i Aar on til
Ztndmnsrcf»san«-n, lnmrtil hnn or
bit-non fnrbcrcdt af Ect. Zuscle Eø
sinnt-. Prinsc—:»so zlscnmnstlde or den
ferne danka Wink-Linn dcsr Nimsk
Entdan
Btkuehitklyea i cdense bar i Fl.
kli. V. ainot et Vrnnondbnttc as
hing-» Kr. « ch.
Etnøldsomt Stuhl-nd Frevel-sein
ander Band. Lnt en voldsont Tok
drnfknL der forlcsdrn faldt over det
indlinc Jylland, berettcr »New-tin
Dnabl.«:
Den tnasgtiae »Ronsvlirgfksn«, Vo
rn var Umstand for, m- sitkcrt »den
Sidesmkke her hie-Inans. Selv dc
nsldftc Instit-rinnter lmr aldria for
ovlevct noqct liancnde. Alle Gn
dekne, sclv do hsfftliaacndv, Fom san
at fiqe aldria bar now-n Nenn as
Ovekswtniwlspr, var under bruch
dis Mind- Pan Tokvct stud Van
dct i on Ali-us Højdcy on de ncdnds
fkraancndc Gndcr vnr fom Fossc i
stasrkt Our-r- Flrkc m« Fabrik-km
nmams stanan Akt-Dicht otsd 4iTidc-n.
Vorn nma i den Linn-. llvtjret ftod
paa, have fmnbrndt et storfinact
Panorama. J Ost-et af fanfzncbliks
ke var den otndannet til et Vom-du
nnsd somnnusnde «Paladfer« . . . .
Misn ofter Poesie-n komnusr Bitte-lia
bedcn Da den var i dette Tilfældc
fskaeliu not. Monafoldiae Mel
dcsre iattcs i Lebst af san Minuttct
under Vand. og pcm Aftenpromenas
den harte et Udkaab sont dcttc ikkc
til Siældenbedcrne:
Aa, De ist-komm ins-I um- Wo,
im somit-ci- det en Pod Bank-!
Tot var stimme Post- V..nd der
numttc ov!
J flin- Gadrk ilød dct mcd dritt
msde Nottrr on Mus. J en Lein-i
lji«-d i Viktor-nach stod Klauen-i Unmi
vcst ai Bank-. J des-me Gabe op
«tmadtc Direktor-, Lotsen, Direktor
Paoikc oq Kellner Numclin fomRed
niimstsurnd. Unda- Felix-nahm
Jwintwk oa Vorn ist-fu« vadisdc de
i halv aitlasdt Stand over Moden ou
kcddede Vksbomun lwiss Voluwis sor
dv iia i Frisvømnimi Pan »Natio
nal« forfnnrdcs di- chdisdts tut-d
vakmt Isi. J en Lciliglwd i Baa
aaardcsn til »Gl. Fast-Manard« var
Situationen en Tid kritisi. Vorde
og Senqe sitt-. Tilfidst moattts
Skivperne paa noqle i Hunnen lia
aendc Skibe ind oa reddc Vom-no
dcsr var rctiteket ov i Vindnmie.
Haandværkerfotcninarns Onve var
omdamiet til en stor So, oa et vit
tigt Medlem fort-flog at sammenkals
de til venetianst Habefcst J Oldeni
botggade qik Vandetrasikfn færdeles
livliqt, indtil Klosterne kunde op
taqe Band-t.
i
Es Skypumpe paa Fyu. En Ef
tetftcsendc siegst og Jsstumpet flog
Rom-e red. Odense, Id. Juni.
Under Uvejth der j want Efters
middngs drog over Tele af Fon, bar
en Skkwumpc med eftersplgendc Js
lüme hjcsmspgt SonderføsEgneu i
Nokdfyn.
Ekmnunpcsn danncdciks lädt over Kl.
"3 pna Mal-ferne nordsok Sande-ts
V1). af to Tordenbuqen lworaf den
one fom fra Sydvcssu den anden fra
Nord-Jst
Sknpumpen tog bereitet Fort neb
oocr Herregaardcn »Tallund«s Sko
ve oa qik mellem Tnllund Mølle og
Stett-Ihm Udover at rivc en Dei
Blade og Ostens af Tut-er ou nogle
Its-isten af Damms-I Nodkan-voller
boliq ginde den dokL sna vidt vid-cs,
ikke starke Stude. Ton ovsuqedc en
Masse Støv, saa det lignede Regen
nf en Brand, og Forpaqter Veer
mm »Uldendrup« sksrtmllm nt ban
ude fra siuc Markt-r scm Skmnmmen
oq troedcn at det mr »Dallnnd«,
fom lmrndte.
Ekypumuens Bei skjullos snart as
m voldfom Bygc us Hale oq Js
smfker. Jsstumperms var san stock
oq kommt-d jandan on Kraft, at de
alcsne paa «Ulkrndrup«-:s Ztuelms
ktmsw nogldoqtyvcs Ruder og pim
zlknlmqnardcn »Cbristinnshoim« est
Zneo Rudern BWOH faldt sfmnf
oq Meloqu dcrfok Dafam lllffvds
Vinductk J Jllkendrmspz Bam- san
«nrtoffeltomnsne »d. »so-« nur do
»unan af. '
Tot er paa Egnm nannlin Anat-f
lmqrdt nd over de spusdo Nooplcmten
der er flcmcde net-, mmrimod Kot-not
fnnkscs at tmvc taqct mindre Stadt
En Amstde Skadc-:)(1mu-ldrlser fo
rkslixwr allen-de, on Ewig- ikkc en TM
nf Elbe-Montier rrttor fix-« bfjvcsr dkst
m hnr Historie
Totdeuvrik. Ei Mel-acht dritbt
og flctc inntnmtr. Mk Zkivm M.
Juni. Under et wldfonn Lordcsni
Wir i Aste-is blcv on lfmaria Tit-nost
karl Peter Peterfcsn, tjenende lmss
Nunmeij Jesus Vadi i Irkssmakk
drwlst as et Lon, da lmn qik Mem fm
Nin-knacken
llndcr et fmsrkt Iordunusjr i Mor
mssxs er sen-is Eintonfenijs Ente-is Eim
dom i Liimtse ncdbmsndf ncd Lim
nvdflnkL EJX Mund sm Kinn-.- Mark
P Ulauscm blcv kamt as Lnnet og
fuldfmsndiq lannnet i den um- Eide.
RV Nukøbinq M., Eik. Juni.
llnder Tordenvoitct i Gmn Efters
middags flog Lunct ned og bodøvede
Lsnszntand C. Peterfen og Huftku og
usrcszs lillcs Dom-k, medens de ar
lusjdcsdo i en Rom-akk. Komsn lam
nust i den em- Zide. J Morgess
flog met ncsd i Lin-r Asszsrs chvs
skjiitlictasstcd doa »den at anrettc
vjdcrc Skadv.
NR Weilt-, R Juni. J Gaka
Eftcsrmiddags ved Eextidcsn flog Ly
net ned i Kostaldcsn til Johsx Wai
dcmanns Eiendom uaa Greis Mark.
Gaul-den brasndte ou Efeu-n blcv en
Dol forbrasndt i Hovedet og paa
Hekuba-ne 2 Kalve og 10 Svin
indcbmsndte. Alt Indbokt btwndtch
oa en Tcl as Tieneftcpiqcns sammt-n
Jvarcsdc Lan bmsndte
» Lomst floa endvideke ned bos Lod
ivoqtcr Totenscin i Eriknauck, beda
Fvcdc Monden, Koncsn og alle Vorne
che oa drasbtc en Hund.
I RV Aas-un III-. Juni. Ilndcsk
lumäetj War Estekmiddaqs stoa
ifmnst ned i Gieiusd Kirke, rcv et
Stnkko of Kirkcmurcn nd ou bedu
vode sit-c- Haonderkem der arbei
dedc vtsd chmtmsring af Kirkm
Halvbrlcn as Lcdningetnc um Mit-l
ftksd Tolefonrentml er Idelcmtcn
Den Goakd i Gjelsted Hunnen
hvoxi Lnnet i Gaar flog ned, tilbørtr
Mitarbein P. Hausen. Stucbufrt
reddedes.
NV Nonne IT-. Juni. llndcr ist
!-,i1-stiat Tokdcsuvejr i Momrtz flog
Wust Ich i Anrmaokd vcsd Nnkeky
tillmnsndcs Ida Sonne Gnardisn
susdbmsndtcs fuldsk(1sudiq. Der inde
lsmsndtc 1 Heft 15 Kalve, 12 Svin
m chrkrasct. cfn Kalv bcdøvcchfs
as Amst, men kom snakt til sia felv
mir-L Te brasndtc Bygninqcsr var
forsikkede i Landlnmningermss ohn.
Vrandfotsikrinq for 40,000 Kr» Los
srct i Vornbolmes Brandkasse for
:k7,000 Kr.
Dasselb- Groizsscrer S J. Glück
stadt i Ksbenbavn or i Følms »V.
T.« Frodna den 19. Juni afaaact
ved Dødcm 80 Aar gl. Han var
on Fasttcr til afdøde Gebcjnwmad
Glückstadt oa vor fsdt i Frcdericim
bvok ban i manac Aar drcv on oms
fattcsnde Skibscxvedittonsforretninq.
J« Hovedfmdpn var han en moavt
kondt Mand, der øvede meqen Gov
intended
— Blomstctmalerindem Frei Au
gufta Doblmann er ester lænaere
Tidd Sygdom cing ved Boden i
en Ildek as 67 Aar. Fik. Dom
mann hat flere Gange modtaget Le
gater for Kunltnere, bl. A. det Anc
let-ske
Paftor ArbeesRnsmnsfeu er nu
(17. Juni) i Folge «Aalb. Amtst.«
afrejst fra Skibitisd til København
mod sin Familie En Deputation
indfandt fig forlrden Aftein før Af
rcjlen has Paftorcsn og overrakte ham
et Guldnhr med Hin-du lediagct af
en Adresse med 163 llndetllriftcr.
NocdpoldsExpeditivncm Kund
Rasmussen hat udfendt en Mcddes
lelle ons, at han efter mode-c Oder
vejclfc ikke hat mont at kunnte mod
tage Generaldircktør Ole Olfens
Tilbud out at ledc on Nordvolsicsxi
pedition. Det Materials-, lJan bar
indlamlct paa sinc fidstc Nejsm km
ver en Bearbejdelfe i No, og lau
snakt dennc er forctagcm søler ban
fig bundcn as gamle Planet- til en
«etnografifk chle blandt de nord
Amcrikanfke EskimoiStmnmcr samt
forllcllige vidcnfkabvlige Wider-segel
scsr im Stationen Thule i Kap York
Eu Skypmnpe droq forloden hen
over Haderupisznem livm den i
Folge »Skivc FolkelslaM vasltcde en
stor Tørkwladis og løftedc Tazxcst bald
vcjs ai on andcn Lade»
En talk lille Pisa Forleden saldt
on iireaarig Treus i Wandel im on
Vadcsljnssbro imd Veilc. Den ledsa
Midi- Tjencstcsviac tnrde intet fo
mach iiq for nt rrddcs Bottich lom
var under Vandet tre Gan-»Im men
lmu kmiordrodc Trennt-us tiaariqe
Zøflcr til-at tagt- Affasre. Den lillis
Piqc sprang resolut nd i Vandct
fuldt Notlade og det lnkkedes lim
do i Folge »Beste A. Arsis« at iim
Prodoren bjasmcst i Land.
Morinenss Flnvningcr. Prcmicr
tmjtnunt SIan lmr Tatsqu den IS
Juni ndsort on nich-I sinnt Flim
niusg used cmdronrruulmust ,,:).Ic’a(1
zusn«. simn starrt-de Ul. ils-Du km
Anmut-r m gis 50 Minnttcr Tonerz
msd nun Baum-: vod Pia-sum su.
HW sløj lmn Inst-Im og tut-Jede of
tcsr godt en Time-k- Fsluunjnq Mark
non-J Flnucfmtion. llndckvssis hav
dis lmn i Folge »Mutt« sat m nn
dnnfk Højdrrrkord idnst Imn imacdc
m Højdo as WIO du«-ten den Vidti
disk chukd Var Mm HI« IINLNH
Brandt Lptugclscslsikm Veilc,
23. Juni. Vrd TisTiden i Fonnids
dnqg opstod der sumtidiq paa to Ste
det Jld i Optumslchi ou Plejcljjonk
met »Faumpmmdr« vod Jellinw
sum csjcs af Forstondcr P Chr-.
Kæmpmaard. En interessant gam
nusl Lade-, opført H;3(), og Kostnldcn
Ichvrasndte. Ztnohusct og Heite
smldcn vor smsrkt tritt-de, Incn adde
dcski ved ihasrdiat Arbeit-ex Noglc
Zvin indrbrwitdtc. Kreuturksrnc var
paa Graus.
Undcsr Braucht opferte Alums
ncrue sig mønstrkvasrdiat, men dct
nie-nec- doa, at dct er en of chaudss
sonach som bar paafat Branden.
Straf-I over Middag begnndte For
liørcst
» Te brcrndtc Vygninger dar for
"sikrede for ca. 20,000 Kr. chrcn
zlidcr intet Tab. -
En Opfindelfr. Vorm-, W. Juni.
Ztntionsforstandrr Dicchmann i Eis
bjcm bar i Folge »Vardc Falke
blad« konftkumt et not Signal av
parat, der i Taum- oq ondet uklart
Vejr formentlin vder ftørre Sikkksks
lusd end de an bonnttcdc Knaldsignas
ler. Naar Apparatct indstillcs, vil
dist qcnnom en MckaniBmc udløse en
elektrifk Klokke paa Lokomotivot for
et vasfcrcndc Toq og dcrvcd avcrterc
Førcrcn onl, at Stoppesiqnal er i
Wirth-den« Onfindelfen er nusd til
frrdsftillcnde Resultat gcntagne Gan
ge prjvet vaa Wurde-N. Nebel
Vanen. Patent er udtaget cllcr vil
blive det i flere Hovedlande, og des
uden for-hanle Opisndercn med et
stort cngelsk Jckrnbanefelskab om
Salq af Opjindclfem
Hirn-no Flyverc bar for noqkn
Tid fidcn ans-at Forfvarsministcriet
om Løntillwq sont Folge as Risiko
eu oq den Medudaift, Off sichs-Im
nenn- lmr fremfor andre Officcrer:
unsn Ministerirt hur, offer lan
«-.?att.« medchlcsr, afslamst Andm
sendet.
Tke nyc Smaaskriftcr
fra kirkclig Forening for Jndre
Mission i Danniark.
Nr. 572——Præstm i Furcby .06
Nr. 573 —- Et lykkcligt Vorn-'
.- —-----.,-..—
dontsijm .. .. . ...... .08
Nr 574 —- Jndrcmisfionasr
Nasmus Haner .. .. .10
Alle tro tilsammen for 20 Ets.
Ftimasrkcr eller Solvvenge mod
tages.
Danifh Luth. Publ. Haufe,
sinkt-. Rein-.
PMAD BRANDINAVISKI IOLONL
dumm« comnsz umso-tax
er beliggemlo 30 Mil not-d for Fromm Bock-te Lord for Alfalfa (5 til 7 ladhflts
listige-, Viackkuek, Fragt og Staat-segeln 400 Familie-I- bak købt kot- Ajem het- i
sie sitt-te 18 Mä· sælgess for Mot- 8125 Arn-n, pim nie-got lette Vilkamn Gad
Ageotek tönt-kos. skriv i Dores Mod(-rsmnnl eftok Musik«-et Beskkiwlsa til
c. PXULIPSEN, 5651 Slmftor Aw-» Oaklaus, chliL ,
SYD DAKOTA.
Jeg bar til salg frngtlsakt ParmlamL hvorpaa kan avles Alt-Il
lu, Majs og Fragt, og hvorkjaa kau holdes Rvin, Icvæg og Beste.
Nil-used godt Marked, Kikke og sk01e« Skandinavisk Koloni
Pris 810 pr. Acke og højera Skriv til mjg jähs.
ÄLZBRT CUNDERSON, PMB-ZU sOVTE DAKOTA.
klar De abbonneret pas
Notwtstc
HisstoNsTmssKmFT
hist- hringssr dxsstigp ug intuscssstiute Skjldriuger fra Mis
Hlucssnnusliptk samt tidsmstsssiges IntHss-g, Aflmudlinger og Ar
tikler du« lntcsrpsso sur alls- Vtsnnus »j« cis-n »Win- Mission.
Sknstet 11dkntntns«r hwmtnlm Manan med et Ilmfte pu
miudst 55 Mk l)-«t koste-r i Amt-Isik« PLUU pfsr Ast-gnug 1
Pisrskuck
Aar-Jungen 19111 furpljzzkztsr Immplist »F kan fass met Hg
wljdt insHiutnIist fur- f! JU. I’-«N"i-h:I-ft·s somlkss frit pas- For
jaugendss.
DAleH LIMI. PUBL. Mule
BLAlR. NEZR.
Kummjssjotmsr sm- An1(-rjk8.
Just received
WALLACB MBMORIAL BDITION
Ben Hur
A kine new Hlition ol« this great book in
sulpstautial cluth cuvek with illustrations of
the principal evtsnls of the stuky on fl)" lesves
und muss-in With portruit of Author-. 560
page-i Pnll library sich. Ulear print. Our
til-ice now only 75 ecknts postpaid·
Danish Luth. Publ. Konso,
l?lair, Nelm
Vi hat snart ikkc flcte
ai Vogpakker Nr. 11 oq Nr. 12,
men i del-ed Eted tilbydes folgende
Bogpakke Nr. is
Selcs indbundne Bauer — i alt lltzti Sitzen
l. Mc Latein llnder vilde Rosen
2. Ernst Schrill: Jadwiaa
:3. Odebrelt, eller Vekszlinqerne i en Synders Liv
4.Gerl)ardt: Etraa og Guld.
5. J. M. Hansent En GudsJ Mand.
li. Hatald Schand-n Gennem Jldprøven.
Alle ssfor (;() Eisi- pluLs Porto 25 Ets.
Bogpakke Nr. 14.
Ti kristelige Emaabøner —— alle i Otnflag.
l. Tro indtjl Døden.
L. Hvad bar Vi i vor Bibel.
3 Hjertestud.
4. Min Katin med Motmoner.
5. Skovg.-Pet("rst-It: Ovorledess findegs Wild-I Villie?
CZ. P. S. Viax Lin Traun-:- Bis-lied.
7. Fittich-: Huorsor er Mennesiet i Verden7
8. Jenes ou Man-n csudsk MintdartL
9. Om Gennembrnd ou Vaskst i Hjemmet
10. En Eint-Bengel
Alle 10 for 35 Ets. plus Porto 10 Cts.
Speciell.
Palie lsl oa H tilfannnen -- -- alle 16 Bauer —— frit tilfcndt
enbver Adresse ited Mndtaaelse af 81.00.
« Om alle disse Vøaer qaslder det sont om dem i Bogpakker ll
og 12. at de et noget befkadiaet ndvendia, men de er i alle Tilfælde
belr og Jndboldet uskadt.
Danilh Luth. Publ. Haufe,
Blatt, Nebr.