Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 08, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    L- H
omhngeligt for at Kasse mig Ro.
Wen ieg fandt selvfsslgelfg ingen
levende Bassenerz diet cneste frem
mede, der fondtes, var en lille Pofe
med Sumakagcr oppe i Mem-L Der
var en Dir nd til deu lange Kor
kidor, men i de andre Zmaatupeek
var Man knn fcm reisende, som alle
lyntes at fode.
ch gis tilbaqcs til min egcn Kn
pö og trat Ihrr-neu for Oktch
Loftm jeg vildcs uravc Wo at fcml
en lille Luk. Fern Minnen-r cftcr
fov ieg trygt og gebt da W attei
vaagnedc med den gamlc Fslclsc
a,f at der var trugen i Vasrclfct for
ude n mig Langspmc aabncde im
Øjenene belt og fao mig ons, oq da
fis jcsg Øjc paa miu Nojfciedfagct
En ftærk Duft of Vioier grauem
trcrngte«9uvicn, meu dog bat cum
ingcn BlmnsteL Hun bar i del hole
taget inng Klæder, misn tmn var
»fvsbt i Los sont i un Klasdning"
Hun var ganfke ung oJ meget inmh
Lyssiwret udstkaolksdie svagt og sog
forogtigt im lustide »den dqu ausp
Me hendcs Lisgente. km! Anjigttst
var tydeligt at se; Huld-» Arme-ne
og Hwndcrne og tål Tot-J den »Juki-ge
Dcl as heudes Leaemg forsimudt i et
taqgmgtigt lyfende Eli-r. Mksn An?
siqtsudtrykket viftiy at Inn mu- um
lig og crngstclig. Udtrytkct i de
store Øjne var uaa ou Gang ban
faldende og todt-grade Im Upda
gcde til min stets-e Eckhause-Ue at
ieg var i Selskob med en Rand.
Hun kunde Mc Mc til um« Wut
jeg kundc mastig, at lnm gerne vilis
de. Det var hcnde ogscm umuligtj
at gute nogen Vvoasqclse til Sand
paa mine Spørgsmaal: ast, thd«
der stod i hendes Mast, vor at staa«
der stille og se vaa mig med det bes
drsvode, asngstcligc lldtrok i An»
stated-. Natutligvis Var jea ikkrl
bange, min eneftc Folelfc var For-i
undring vg Lyft ti1 tut-kniete at jagt-!
sage bette nmsrkcliqe Fænomen. Jen!
beundkode dct smukke Ansisgt, de fini
Hænder og spekülerede wa. om det
eiendommeligc Los fkuldc tilskrivcs
Stadium ellek et ander ondnu useith
Stof Kost sagt je; Var aldcleN
Me ophidset eller nrolix
Medens jeq gkublede oocr. beilko
videnskabelig Fokkiaräng der kunde
gives for Fwnosacnet, tbi jeg fou;
Me, var ikke berufe-L lmvnotiicreN
ellet Wut-»den Fotsvsndt Snnct Dei
Var som en Flamme, der flukkcss og
West Svot eftetladck sig studiert
laa mirs de stille formt mig, tun
den speise Violdusft ombslaisdc mig
endnu. ch besluttede at nedllrivis
mine Jndtkyk, medens de cndkm var
sanfte stille i min Erindking, og
reiste mig for at teende Los. Jdet
ieq dorester Log min Noteboa oq
Fyldepen frem, qled denn-e fka miq
og faldt ned vaa Guid-et
th maatte lede lidt essck den
den var gledm iud under Rochasn
get, spm hasngcr ned sm chbcrms
til Gulvet. Da ide: W fgltc ind
under Swdet esicr Penuruh met-cle
de jeg, at der laa nagst derinde. Da
fsr under-sagte Kupeem hade
jeq Mc tcknkt pas at se unde Scr
dekne, men uu Xsftedc Leg hasttq
Fokhanget
Dei var Liqet af en ung, samt
« og elegant llckdt Dame, fom jcq lif
tede op pag Sikdct. Ouu vor spalt,
der var btmdet en Znor om bendes
Hals. Hemde-me var for-kaum- og
biswng Kjolens Eine Knivlingrr var
!·Itdetevne, Ur, nge og Mosche
oar fokfvundnm gab-enden we dcst
et Rovmord. Mcn eudnu var
Zum nann, ums-l- .«— r« Je· Ti
Iwnn J Endi- Ttxk Irliisk
dedc im tin-d ljksxtds H: liakksc lidt
ofthr lädt den Mer J: »K- ocn lum
tukliqo, blau Fano Exsrsumdo ozx ist«
ftattes of on naturlig Ulcsglmm Li
uencs stive Udtml Somndrksdess til
Forbcwlcllc og Jlrkrk U ksndclig
til Lettelch og tillidst Hund«- hu
sidde op og drikle en ljlle Zmulr
af den Reifeilafle mod Eu,1:mc, sum
leg altid ist-et med nim. Jca for
talte l)ende, hvem im mu- Ig beko
ligede hende fuldltæudig. Zagen
anede noget am den Zorbr1)delic,
lom lyllcljg var blevet afvendt« iaa
hun lkuldc lkle væte bange for at
Mc plnlig Opllgt.
Han forlalte mig dcst bele. Hun
var Lady Ulice Mel-herkam ein-sie
Dattel- as den lendtc Joch oq paa
Rele lka Paris, lwor kum lmvdc
ktlpt sit Udltyh til London, hvor
hench Bryllup out otte Daqc lkuldc
fein-. Hendes Kammerpige reiste
i femme Im paa tredie Masfr. J
Dover var der kommen en cleqant
klædl Udlændlng lud i Anwen, han
bavde været underholdende og elli
værdig, de havde fælles Besalbte
og hun habde kalt med hast-, til de
neu-mode flg Both. Der harte Lady
Alles let ud of Vinduet med Rog
tll den from-new da hun plus
Mls Med- htms Oændzex am Hal
ht dun We langen men
Z« - Mem-; dehne- alt blevet ldkk
www-ununwa
H
Livet stumme varmt igcnnecn Aa
reknc, est-Dr at jeg hovde kaldt bcnde
tilbage fra Dsdens Port.
Lady Alice var alt for nenryft
over, at hun atter var kaldt til
Live, til at bekmnre iig over Tabet
aquvclekne eller twnke paa at fao
Morden-n straffet. Men jcg er itfc
faa romantisc. og den Danke at lade
Starken nndslipve, cftcr at nun han
dc njort et sna frjgc on tnordcrifk
Anfald nna en squ Koittde, den
tiltalte«tttig slct isten
Tiltncd uidftc jen, at lmn nmattc
værc i quct cndnn Tot var et
Wsnncnmaaende Ton, sont ikke stand
scdc for London on at det var stand
Jsct for at tago mia med, var et ran
Tilfasldcb sont ingcn Forbrydck vildsk
benntte fig af. Don ftorc By frenti
»Ist-d oqfaa ganer andre Mnliqlicder
for at bljvcs af tned Jnuclrrne og
ssjnlk fin, end cn lille Landstatiom
»der var altsaa stor Zandfynliqhed
for, at Tom-n i Fer og No afvens
tcdc Antontsten til London for der
at for-spinde« og bringe sit Vntte i
Akkorden
Mm jcg nmattc vidc, hvotledcs
Tom-n san nd. Lady Alice var .nn
faa vidt san-met fis-as sin Aer at;
"knsn knnde give mig en ganfte god«
chkkivolfc af bunt Han var en
lille, temnnslig spinkel, men kraftiq
Mand. elegant og delikade Inst-k
kmam on nied et lillcy fort Overs
skmlx han taltc aodt Engslsk dog
nusd en frennnisd Acccntx fandsnns
liqnisz var lmn Frnnsknmnd ellos
Italiener.
Lady Lllice meine, at den enelns
Mnade at fange ham paa, var ved
at ftandfe Taget, men det anfna jen
for spildt Ulcjlinlnd Sois Toqet
ftoppcde hernde paa den flade Mars.
nildc Inn-n rinnsligvis ane Uraad
on flngte. Jeg havde en anden
Ida Jeg site-v et Teleqkam paa et
Blnd sra inin Note-bog og passede
noqle Penge ind deri. Saa passe
de jeg paa, da vi nærtnede oH Read
ing: leg anbnede Vindnet, og i det
Dieblib da vl sufede lorbi den lillc
Stationsbygning, knltede icq Paxlen
nd. Der var natnkligvis den Mu
lighed, at ingen laa den. lncn jeg
vilde doq for-Wen og del lntkedes
nnn at ver-ice Opmærkfolnlsed boä
tm Mcrnd, sokn llod von Perroncn
Jeg ina, at den ene as dem bnkkede
lig on toa Pullen op, ban lasstc dct
strevna og inden Stationen for-.
lvandt i Markst, san leg bunt vifts
med Haanden on gaa"ind i Tele
grafconloket
Pna Inin Seddel ftod: «Hold Udk
läg nted Plnmontb Ermessen naae
den lomnter til London on vcrk vakat
til at arrcsnsto en Mond for Reve
ri on Mordforlsg.«
ca dende er mentlia nlin Histo
rie slnttet, tlli Rollen er.fanledeö.
sont man Inn lasse den lwkr Une i
Kollet-ne Da Vi lom til London,
Ell Pliitslnnerorne Ordre til at be
jqims sig to im to nd lm Stalionen
Nonne-In on snnsver Mann, lwor et
ijns civilkllrdte Politilwticntr lmldt
IVaai. Ladn Mike stde i Sljnl linn
ldem on ingttog Pnslanerettle. ein-k
baanden lom de ais farbi, for at
»denn-Ue New-even
i Jan Minutter eitek blev lnsnded
LKncnnuswiae og Slnngelen tat-refle
kede, idet de kommen forlod Statiu
nen. Plgcn havde hast Pladlen lws
Lody Alice i to Aar, Monden nat
lnsndes Vrodcrx de nonde iFnsllcslkab
limt Platten til Dvcsrsnldet on Mor
del, on de tun-de nn, nt den »er
dede« vor godt qenct.« Eiter Quer
faldet lnwdcs Brodcrcn forladt Kn«
net-n on var gaact iaenneln den lan
ge Bonn til den nndcn Ist-pe- hoch
hans Sssler lad; de anedc intel, snr
Hanndfcknene klappede lannnen om
del-es Wider-. De blcv idtnn ti
Aar-s Tugthus,« og innen fondt
Straflen for haaed
Mcn dct interesswa vcsd disk-)
rimy den lwtnntclighcdssulde Bud
bringcr fm drt liittfidcs, sit jeg, ist-;
nasrmcrc Bcsfkcd ons. Aandm bar
aldclog todt-list Ladocns Auffass
trwk i en more acttnemsigtia oa for
simst Form, den syntes altfaa a: va
rcs en Stags Dobbcltgænger. Ladn
Alice bavde ingcn sum helft Erin
dring tilbaac fra den kritifkr halve
Tit-ich i lwilhsn lqu laa schilt unde
Sasdeh lwad denkst-H fkiajorte Aauo
hat lidt etlka sonsan sig for at
vcnde tilbagc til det jordisse Hyls
ster, hat hun innen Meninq om.
Hvilke heitnneliahedsfuldc mass
tet der geil-er ind paa disfe Omkaas
det, san ikfe bestemmes antun-. Vi«
denfkaben har first for faa Aar si
den cktcndt, at der fandtes den
Staas Mæfter. oa cndnu dar den it
kc sagt sit sidste Ord« Men bog man
im fis-, at intet as de utalliqe Til
faslde as avernaturliae Nahenbarels
set-, ieg bar læst am, forekommer
mig faa tydeliqt oa faa vellseakundet
fom dette
Lady Alle-, fam nu er en lykkelig
Hustrn oa Moden tm full-i oa fast
m alt, brav ten dar fort-U, Mk
I « 1
sSkumlekc money at jeg bar dramt
det bele og kun ved et lykkisligt Til
fcrlde opdagede den discndcy unge
iPigc Mcsn jeg siger igcm »Hm-d
Her san Tilfceldct?«
OW- —
Form-Mag om en lideu Jente pg en
celdrk Gubsfornasqter
IAf Anm Lc Nimm J »Unad. VAL«
s Fokhorqne Sonnen
I
l(
»Von-n er vcftundig en stor Plage
og do er min Zkrask ou Avim det
ved dort-! Hvotior i al Vordm Lan
de ikkc holde jin umm til de bar naas
et csn rimcliq Ali-en dct er det jcg
ikko kan begräbt-! Og kunde nagt-I
ajøre dct endko mer fortuikkst, san er
dcst den Bin-L at det er en Pige!«
Dkst fidste er udtalte Zir Ed
wnrd Wurm-only ucod flia Isaria-r
dclfc i Rassen, at den han tcxltc mcd
bcayndtcs at le, lmn toq Eigorcn ud
af Munde-I oq fkm paa dct ulykkctigc
Ansigt bang Vasrt satte op.
,,.5tja«re Ven,« sagdc Ewi, »lmn
or ikke i den Aldcsr esndda, nt lnm
Sommer til at ajøre dig vjdcre Bru
ders. Vent til nun blir lidt widm«
Nnar lmn or fastdig med fin llddans
nelfe og tagrr dig ou dit Hus i Ve
siddelsc, da kan du komme og stink
kc om Mcdlidcnbed.«
..Jeg lkal ligc Tom nagt-L Sie
Edward,« logde en ung Mund lra
den andcn Sidc af Wir-relict, »j«
lkol give Den-« »O aodt Rand Zend
licnde paa Stole mrd dct samme.
Er lnui konnt-et Waij Vol. iim po!
kmide ind og faa lnsndc nfstcd inkori
gen, m lud lusnde bliue der laa lan
ge dist bebt-ves. Sau owner im
derben og tager lieude i Licio-h og
er him oollct op til on pon og tast
leliq ung Vigc. skal W gis-re Dem
den Time-sie at onertage heade. Hun
laar.1idt For-much lagde De ju, oq
givek laa’Dk hende noaet des-iden
af Talnemmeliahed fokdi im letter
Dem for Oele Anloaret nie-d liende,
in, laa twr jcg laamen ille im var
den vwrites lmn kunde laa.«
Men Sir Edward var ille oplagt
til Spsg. »Don laa sig nmrlt am
kring blandt line Vcnner. lom de nn
lamlet lig om Kaminen i quevasroli
let eltcr en anltrmgendc Jagtch
»Im stimmen hvad jcg hin- ioens
te.« iagde han. »Im hat leer dct
iItnin Stifters Familie oa lieudcr
lidt til list-des Gj nvokdiglieder«
Sau lykkelia lom jeq var, da hun on
bendes blev sorflyttct til Australien.
og vi fik Hat-et melleni os! Jst-it er
det Vatncpigerne, lom løber affted
med en· Kiclderiiceftor, er Kjasreltis
tin-d Slogvogtortie, og lsrer alllagis
Perle-nor til Hnleh lom kaufte stil
ler al med cns Sohn-i Sau er
del Giivetnanterno, loni livqger line
Garn ud offer ons jSkstcr. ollcr lom
Situationen er lust, kalter· lin Ellk
vcm mig, og tilmsnder sig ai Mast
og Myndigbcd i Hase-L Sac-, er del
Stolen, og en Mastiqu Skkivcricr
from o.1 tilbcmc om Bariietss Bunds
lieb oa Frismlkkidt ON endda llnl
im have alle Omegncns Damms sa
reude licr til at time lizi al lieude
-og last-c- miq at ovdmgc heade. An
Jio, det er lnlcs Udllgthrl Jeq trot
ikke nagen cif dete egentlig misuni
der mia!«
»Es-ad ltaar paa, Neids-" spurgtcs
en imaakonmien, lom netop aabmst
Dem-n kmu lcm lig rundt mci alle de
lmilende A Mater- dc moret llq nd·
Incrrlet nnr -ir Edmards Vrkyms
» riimsfuldlied
. »Halt liat kamst tModdolelle om In
kAm ilke sinds-ist« lød Zum-et Fam
zleudende on lorældrelkis Jki re med
JBarncplge lra,et ellek andct Sted i
jSkotlantt Form-l dct engang til
sqamle Ven, til Ære lor din Fættek «
i Sir Edwakd var yderlt alvorss
luld at le til, limi, med liaalgraa
iMuftacher og mit-Ia glesnnemtræns
gende Vinc. Nu lau cum op oa
swilet paa Gebet overgivet, og lau
aikntoq hatt langlomt oq estertryks
listig
»Mjn Basler-, sum var Ente-, oøoc
ifjoty ou kssterlod fin lillc Butter lws
on Venindc. Men nu bar Voninden
nistet siq oq fkaffet sig of mod Var
nct i folgende korte Skrivelfek
.,Zir Edward Wentwortvl
Som De naturliqvis hast«-, var
M Den-s Stifters indokliae Inm
paa Dsdsleieh at De skuldc kam
Dem af bendes lillc Pigc oa op
dmae bendg under Der-es personliqc
Tilsnm offer-sont fo De er bendoss
natur-lim- Bestytter oq nannte-its
Slwatnitm. Meu da Te detman.1
findt-, at Do ikkis end-m aodt turbi
paatnae Dom Durstme tilbsd im
miq at have hende has mig en
Stund, til Ve- fik ordnet Dem vaa
at modtoge heade. Jea bar deutet
at hjre fra Dem i nogcn Tib, as
ofterfom ieq bar lovet min tikkomi
wende Wand at fastfætte vor Bruc
lupidaq til engcmg i Leg-pudeler as
Imstr Wonned, synss ieq set bebst
4
jeg kunde gjsre, var at sende Baruet
og Pigen assted med dct samme.
Hqu kommt-r Degen eftssr dctte
Brei-. De vil kanske vaer saa elski
vwrdig at sende mig nogen Ord,
naar hun e"r vel Tankommct
Deres fort-undisk
Anna Kent.«
Ru, LooelL bund siger du mu det?
Du kan være vis paa, at i Esset-mid
daq, mens vi var ude, er Barnct og
Pjgcn ankommct, og besiktder sig f
Huset i dcttc ØiebliL Junos du
ich dctisr tmunelig hanrdt for en
fuldblods stammt-l Pebersvend som
miq?«
»Jo, rent ud sagt, det ask-r jeg,«
»kom Svarct lsjertelig, »mei: du fin
3dcr vel on Udvei. Du sank gifte
ldig, saa blit du sri helc Bissvasrcst·«
Alle-samtnen begyndte de at le
l)sertclia. Mrn sur Lattercn cndda
var stilnet, gled Dsren langsomt op,
oa selve jSnstanden for den lang-J
Drøstelse stod der paa Tastsfelcm en
spinkcsl lich Skikkelse meo langt
goldenbrunt Haar-, og et Var store
msrke Eine, som saa roliq m op
mwrksomt frcsmfor fig. J jin Zwi
de Dtagt, med de blsde smaa Var
nchasnder klemt samtnen, stod hun
sauste stille et Dies-lik, san fagdo
bun
»chm er det, som er Onkel Ed
ward?«
»Du er Illig-« sparte Sir Ednsard
og saa sia bjcvlpcløft omkrin,1. farst
paa sinc Vonnor oq saa paa sin lillcs
Niere.
Den lillts Pige ais rolig m dort
til lmm ou lwldt from Heman og
Onlcslen tog den. og kjendte de Umr
ke Øinench lom saa opmasrlfmnt pan
lmin. Der var dødsstille i Basel-l
fet. Sik Edwakds Venner var ben
mkt, lmns store Betutfcthed bat-e sac
dc der-es Begeistring. ·
»Ja, nu tcknlcr jeg næften du Ded
hvordcm jeg ser ud,« sagde lmn til
slut, tent saqtmodiq. ,,Hvor bar
du Barnepigcn din hennef Zkulde
du ikkc vætet i Scng nu? Tot pas
fek itte med Smaapiger lusrindcd
skijnnet du.«
»Jeg trocde du lkulde cysfe mig,«
fagde den lille Plac, det sljalv lidt
um« Monden paa bendc, og der kom
en vorm dente i Kinderne Oun
san sig alvorlig ontkring, om der
itke ilulde verre- cst eneste snilt Ansigt
iat opdage.
) Men dct var mer-e end Sir Ed
lward lunde drive dot til alliaevel
»den lagde Haanden tma dot lksllcsksk
Hodc og flammt det sum kunde dot
vwret Hunden· .
» «3aa, fanJ strng han« »Ic» net
!er du so hilft vaa nqu, nu suar du
llitbc mir-m da. Hvad luste- du for
noch Er dct iklc Willker
,.Milly lieber im. Er de anlcr
alle de andre ogfaa?«
Den aabenbarc Nimm-Ue i To
nen var for mecht for M lille Sel
lkab, Millys Zwmsmcial blev br
svaret med en rungende Lotter
Farmsn for igien ov i Kinderne
vaa ltende, smsn lcm var det un gran
lmaret munmcl Horn-, sum ask bort
til ltendc.
»Nei. Wenttvortl), dct er sot ftrid
m Probe for en liden Tjstg sont
ltende Im bar Varncbarn felv, saa
jeg er ille san fokslræktht sum De.
Saa, Vatnct mit, var dcst bedrc nu ?«
Da lmn toq og satte den iillc Pigc
paa Auweh fom ban nu sandt sig
Plads bortc vcsd Kommen
. Miit-) JIUJ »I: Mel Z.:!"
»Na Tat. THE-.- fuhk k- km sor
zmxksr on Juu twu —!L--"f:- Enkel
decmrn, .1! sog Efnloc :.1«.,1.1-- inig un
uli Many THde at M gar en
Ztund til ctidda. Oun sing-Je wisc
JJ san srndtc Inn-. miq un her san
lcrngc «
«sl«nrm-»igcn-J Oksrredmimsc er be
gundt,« fagdc Zir Edward· »Ni
jn, der ksr sanfka en udmasrkut Spsg
for dere· andre, men hvis Leg ikke
gjsr min Mundighcd gjasldcnde tm
used det samme, san er dot ude mcd
mig. Au ring, er du snil, Lovell.«
Sit Edward var ask-geistig i RI
ften. da den gamle chsldormefter
indfandt siq..
Fortfættes paa Side 6.
)
Meine, Wiss-.
Det cr btsdst at begyudcn bvor di
allerflefte begynder. sont fkrivek til
.,Dmtfkercn«, med at iiger Da in
gen fkriver fra dettc Sted (ja, i
Malen bruges jo bot udanfkss
oa arimmct denno PladO saa vil
im aøkc det, ellcr: Da det er saa
lcrnge sidcn . . . . faa oil jeg osp.
Dog san feg itke iige, at jeg
Mitm- fordi jagen anden vil«eller
for at tilfkedsstille et lustige,A whi
ftlt Savn — thi det maa da væte
et Samt Fkke at bsre fra Nachset
men leg Mit-eh fordi jeg i Das er
ihm-ist til det, i godt Musik«-es
M sc EIN dck Wie at Mk
’ -. .-k-i J
Gnavne Fslk skriver dont-list de
res Ruhe-der er daarlige, deres Op
jattelfe er daarlig, fordi der-es Hu
mor or daarligt, og et daarligt Hu
msr stammer enten fra et daarliqt
Hierte ellcr ugfaa en sxct Manc, og
Kur for en flet Mavc er haard at
finde —-- ifkc engang en histor, gnu
msu Udgydcslsc i «Danfkc-rcn« lijkrli
ver; scle um den i Lieblikth ujrtcr
lidt til det gnavnc Humer Til
fredsstillulse.
» As Nylnsders findes- der jo nok
nogle, fom kundc interessere den
guttstige Lasset-, mcn hour skal joq
brgynch Thi det tun ikke feile
at i en By, hvor der bot og bygger
saa mange Danske fom her, der
maa der ogfaa vaske noget at stri
ve om.
Den 5 Juni var der Grund
lovsfcst Pan Luther Colle-ge- En
stor Forsmnling paa flere Hund-rede
Meintest-er havde gtmst Mode. Stier
nclmnor og Damtebrog oajksde Zide
um Zjde for at betisgne des Linde
laa med lwilket Dunstk- i Amerika
mindre-J Lanmmkss Frilwdssidag:
thernebannerct betoqncr der unge,
linöfriskc Land, fom Var omjlnnget
os med sine stærfc Arme, Darmc
brog betegner vort gamlcy mindert
ge Fasdreland vi jorlod, mcn fom
vi aldrig lcmmcsr trods alt det nf
start og godt, vi bar fauet i ch i
vkjrt nye Hjemland
Kingo Monds-for —- nwn met-:
um dette fide-n — fang, og dojligt
lde dest! Ungcs Piger i røde on
lwidc For-ver sørgcde for Forfkiski
stinger til den store Forfanilinm
Forfknnlinqcn fang et Par Saugt-,
dcrhf en forfattet for Anlcdningcsn
nf Poul Industan et Mustlkorvis
spilledc Overtnrer til »Elvcrlzøj« o.1
flere andre kendte Toner- og sluts
telig spilledcs under Forfamlingencs
wrbødige Rejsning, den dunske o.1
amerikanskc Nationalfang. Natur
ligvis var alle vore Prastcr til
Siede, ja end ogsaa Prcrstcn m
Prasstcfruen fra Kenosha imde vi
Glasoen as at have iblandt o: og
lud ntia blot sige det: Tet var en
fksn og stilfuld Fest, lwor enhver
knndc verre glad ved at oasre med,
den, sont nwnck andet, or en Fili
ftcr Gnavenvotk
Zaa sont de fkønne Jubzlamnw
dage i Jnnnanuels Menighed, nten
da der er bleven faa godt fortalt om
dem i ..Danfkeren« of Jmnmnuels
Mcnigbcds Wurst skal jeq ikke sich
merk-, thi jcsg hat altid haft Respekt
for Papste-n —- uuget sont Ieg Ded.
ikke enüoet desowrre kan ros«1 fig
af»
Mcn feg -lovede at sormslle lidt
om Kingo Mandskor.
For et lille Aarstid siden tkaadtc
cn Dcl til Dels unqe Masnd of non
,—i lnsrvasrendc Mcniabcder sannnun
;ior at deman ist danskckrisnslim
»:!Icandskur. sont del-J sknldks junge
de dnnskc Sange og Salt-nn- for
kvort eget Falk og del-Z vife Ameri
Ekanerne, hvad dansk Sang cr. J
sdwn mod dem Kot- lmr flcmet an,
Ton nnd-J fin for-te Tilvwnslse lzar
Hing-M nllorcde hwvdct sit Nava.
oret har afholdt en vellykket of
Jsontlig Fwnasrt on dct or at nache.
Hat dct under sin dnqtiac on energi
Zskk Okidpp Mk. Louis Wiesen«-in
zgank en fmuk Fremtid i Mode til
TKirkci oa Folkegmm iblandt os her
i i Roma-.
Ali-Eber i zmrc Vccxlkjldoipckz tro-:
»F -: tut-N VII X«1.1r"1.«st! Jle
» k« NOT ) .:: Ort "ll.,« DEH
Inst-tu si.!«k«-:« J: Inn) twdrc th LU;
?«k.«. sms I-!."»!« fix Er 172 tää I«!
;- - J-. um« dstte b tndor
en Inljsk Ifkirfa kas r.t much
E: I.1«I."sr aszdrK Blade end
71115f.1«::« Zscr i Nin-ins ---— ffnndt
«Tanfkor n« fkul du lase-: merk snd
idcn hinkt qjmt --- ni bar der-It
lasft i »Tathirke«, at en Laster
HKOdbolnL vcd Grund View Colle-ge
Ii Des Moine—3, bar faaet St. Pan
lus ou bansri Brom- aall i Oalfcn
Ztakkels Monds han moner at have
giort den uforliqueligc Dpdngelfcs,
at St. Paulus citerek Dct al. Te
ftmueute forkksrt i sinc Vreve s
Brech, sont for Rossen ikke er andet
end Tilfasldigbedsbreue, fom vcd et
Tilfaslde er kommen ind i Bibclem
mcn lad os trostc os med, at den
Stags balvftuderet Reversnak ta
acr ingen alvorligt undtaqcu Op
finderen ellcr Forfattereu solt-, sont
nsdvcndiqvis maa tage sig sclv al
vorlig for ifke at le as fia felv oq
sin cqcn grwnfeløfe Hob-nnd og Man
gel Pan Sclvkritil
Nei, nu maa jcg helle-c freudig
her. Mit Humor er fandclig vcd
at blive daarligt, men Aar-sagen er
hverken Hiertefejl eller Mode-mich
iücn Hat-ne over, at en Mand, Tom
fsal være Lærek paa en haust-lu
«therfk Præsteskole, ital have Loh
til at komme med suadant noget
Plankt .
Radse mere en anden Gang
for denne Stube not. -
Titels Zeus-F
SYD DAKOTA.
Jeg hat« til salg ftsngtbart Parmland, hvorpaa kan avles Ali-il
la, Majs og Prngt. og hvurpaa knn holdes stin, Kvmg og Beste-.
Nzisrvocl gudt MarslcssrL Kitskp og Sk()1e. Skandinavjsk Koloui.
l’ris NO Ins. Acre og MUan Rlcriv til mig fäng.
ÄLBBRT GUNDBRSON, PlBRRB. sOUTII DÄXOTA.
Et uyt større
Landomraade
er nyltg as lijprm Nitska nillngt i thsliker fis 5--—10--1.")
Aar-es ug »pad. Lin-Jst er beliggonde mellckm de ti) større
danale Kuhmier i 01sikg0u. Mmlig Junctiou City og Bugeum
ok) mod Pacitjc llizzhwkyx Lan-list er nsl slzstsket og ak megkst
ng Kvalitt.-t. Dikt ssgnisr sigz wl fut· llin-e-l)-rkuj11g, Ftsugt.
Rast-, ble)J(-rj(lrit«t Hg HI andpn l«’kn-m(11-j!"t
Uudosrtssgnckilss ji«-u- s)x-(-1·t«g«st Rai-est us «it«tt.i«. Desuden
kun· vi Land s)g Hirmss n:I«k· ins! nnd 13;.---n.
Pol- nlltrmkre lvnslisrrptnsnx tilsj(1«1".
wILLÄMDTTZ RBÄL BsTÄTB CO.
W. P. Nielserh sec.
Junokion (’jt»v. Oksfsg011,
Et Utlvalg ak gode Bøgets kra vokt Lage-:
IN DEL AF DEM TlL sÆRLlcE LAVE PRlsBR
Kristelige kortælliagen
Unkolds lluslnt HAVE-Eh Xsmmi HOCtS., l Kannsan lltslilpr«li.3("u«
Herr-das Gerningssr 50 (’ts.. Maqu 400 Fortsellinger .l.50. Titus »- Kur
scsts lele 8()(’ts.. Rmcy sl.00, ilvml du« Its-U loagvcscl 81.()0. Rai-eck- 51)Ct-«.,
Morgens-T 5ld(’ts.. Fortspilingisr for Sondugsslcoltsn sl.00, Piu- annst n
i Vingannlisn 65(’ts.. Umlssr Ryslknnwt 81.20.1«’»vrstisn øf David-—- llus
75 cts.. Prasseisxzuanlisn i ihm-n ng Prxisstegiinnlisn i ititlien 81.()0. llom
Eus- Boot-.
Mietsleute-winz
Don ais-fonds- Timc 81.00. Kloklceme kimsk KlmglJ WITH-.- Ly-—
III-il Msklcet 82.00, chin- vaagnek Omle Bl.00, Fa Nutideng Japan
Bl.80. Agimst ojx Akkilcus nimm-tm diissionstnarlccst (0msl.) Mich-. ist-im
svtktd og Kivrliglitsdens Konston Vl.10, Alte-käm for Kristus 81.50.
Zumbemmissioncsn MmSH 10(«ts.
Opbyggelize sitt-isten
Lys pas Vejoih en lille Antlugtsbog til Motgtsn og Ast-su. To Binsj
l Lomuteformah i«a--lorl)ind mesl Gold-mit- 8125 kot- li«.-ggø,sclio(slu
Prediltemsk 82.20. So Pilgrims Wind-sing sächs» coeli-t- hilnklsslce studipr
Ql.30, Augustini lipkendelser 65 cts.. Don heilige Krig 65 cts.. lljertospejl
AND-» Pfeilen- V0j, »- Auf-gnug Pkikclikencsk as nordslesvigslce Priester
II 50J Jesu Fodgpok — lluganckagtsbog Bl.25, As Guds Kunde —- Bibel
lspnfnc us Past. Monate-h 400ts.. Forglgmmiqej Octa» Macht-by Aussa
dsgtsbog 82.00. Krumme-eben Elias si.20. Find et Fristen-lata 81.00
Historie, siegt-fi« o s v :
Bulh Haus-, Fiel-um listig-: si.60. Zwist-eilen limqu rlu Damit-r
IT.00, Mermis-nd 50(’ts.. Xuticlsmartyrer 70(.’l.s., Den inclre Mission-s Bi
storle t3.00. Fr- gamle Duge 82.00, zappelt-Humans Kirlcelsistorip 86.50.
Luther- le II 00, Ausgan- bpvmst 650ts., Vort Aarhunckredsss Eli-writ
I2.00. Damm-ric- Lancl Si.75, Uniier kluge-L Glyksbotg 81.50.
bitte-star
kI. c· Anders-eng livssntyr 81.50, logisnmnns 4 historialee Rom-nor
82.40. Lacidsljylmrnonis A()Cls. lsuddps Fortsellingek ll. 81.00, Dicke-im
Oliv-Jl- lwigt Hoch-h Ali-on: En Lamme-längs Pige Cäcts., scatt: Lassen
ilattok Wiss-» kitian l«’rs-(lsi·vrsl(-n 50dcts.
Rauch-get og List-obigen
scslsonlmrgs llauntilmg sl.5». l«’ru lltsmksoln Kogei og Husholtlningsbog
75 s’t,s. lstliys 100 Time-r i lssnysslsk 75 Cts., Parlament-trinke Regie
250ks., Lisnkslimnnms Onllmg 50(’t-i.
, Bømehsgen
Et- lille Mission-historis-, for lieu-u, iik Provst Henry Cis-sing Mak
Pilgkiknsvamlrinzztsn fort-IN for llorn us H. P. llanspn NOT-» Børneaps
kmdnslandglilstorie 35(’t.i., Dass-gi- ng Ort-use- 50Cts» Pigolmm og Fixste
bpm CAN-.- Bøknssfortnsllinxzksr l. 25(.’tS.. Marie- Julegtwe 650ts., Teddys
limip Löcts . Fin- l«’ortnsllink»-r 25Cts.. solch Fortmllingek 25(’t-., Vogt
mit-e Luni Tisch-» Fort-tim- Sønncsk Löclth lzarscssttiil 250ts.. Vecl slclf
tende lltslysning 4l)c’ts.. llvorsnr grinst-r ils-dauernder 15(’ts., Et: Julekejse
2flcts-, Pfeil pim Juni 25(’ts
English Bock-:
Skcspping llssnwnwunl 35 kunl 75sslsz .Ie-Sslts-’s Pkayek 20 and ZZCUZ
The l«I-n)liglchr 50 aml Heu-; Pilgrian Progress Zö, 75 III-l Ql.50; The
Pflnce o tliss llmme of David 35 psucl 75(It.-(; lklnelc Requ Amt-. and
81263 List- of Wirth 40 nnsl Wem-. Lifts of Lquwr 25 und Metz- Titus.
u COmmtles of Ilm (’mm4 50xsts.«, A Littlie Mission-UT Wirt-J Tadels
Butlon bin-ten Likks us Livinzzalono Musik«-. Antli-rs(«i’n Pairy Tales öOctIL
N· kl.: Alle tlisms lløxkk H· incllnsnclw. tun-s iklce Athlet or angivelL
DAletl LUTHEKAN PllBL Kot-BE
Blum Nebr.
Sta rckPia nos
. . « -
IA.5TAICI(
passiv-m
Ly- ........
ka ctory «
30 DAYF FKEE I RIÄL m You«
- OWN HOME
You mn Inn-is n Ist-nutIInI stunk s,-«I:nm In Zwar mm Imnm for M iInys fIWI trInI
Wikholtt paying EIN-thing In gävxmuz XII u-« .s-k N III-» «x·-11 u 1II plzty upqu tHks
ais-I h —I III ix iI is I» tl »in- II sIII1· sy IHIIIHIIl«ni·)-s««Is-I;«I lind-Ethi
Ingde Und-- ---.1»:s««’ sum-I .««I Im- J »Hu-«- Isi «- yz um« Hist Mist Intws Ost-r
spmsu :«1«Ilss««»»-x,I-iu:-« .it Iss Hirt III« si) l-, —(—t«I it Is.s--k. ;««I w-· wIII in thut
iswtis Its-F t««« H« zziii Imtls ways-. Hin Nin-ek- I«usnu Inn-l misks good wit11y0u,
Of lInstts -.-( Is-- VII
save 8150.00 or Masse Easy Psytaeats -
I
U- siIn »Im-I f» ks I« « - t·v«l1««..It -
ist«-its Umlsl km ; «« s«y- l W , "i« iIst vis. vhss TM spsp M Hm «I«"""s hu Islak To div
»»k i-«!» k-« «.» ji«-III pinnsssm im lIw Inw-»
ssssil Hi riss» zu «-» H IMIH !
ws u l.--Ic-- pxshi IJ s w si« im ·"·«- «««’I· · I««·« -·I -««.«.;(-.-Is··1 m- n III-»m!
-««- m-« (I-( ""I -«- Eis. . -n.«- III-US I" III1««I« TI« s« l Uns ««- nunnxxisl lnL
It «—.ski"sl.«l« H «-.«- Im s:I« ·.v »I- « «- «.1"« tnsnwsz .-«sl ! s-; -.-» link s Uiunsk
»inn» issr ,i--».r I.s-u«-, wun- sit «.i-i««u; tho m Ins-.
start Ic Playekskiaaose
DIUI I'I I»
I’I-sI»1- St«rcI-s I«..c. i- «.» Ir
ZssYeat cuaraatee zad Hand Zwei-im
1sI'I»-ss. srss --:« s
smhms s.-y" "II1H II II« " I« I« « « ««I « »in- I I«I »in- in »j- »Ist
. r ,,« ..s y.«-sI-«-- « It II ssil Inn« .
·«1«..I«·«s.--- i.— - « «1 l- » « » » tm i » » » , . l » » I u s- ,I I klshghls il Min
Ins-III Ich-« »f« -"« I ! s I N . « » » « J . « « « «- Ilkss 1««- wish-km »I- Iss -I.sI-s
, Isi(lss-l« r---zsssn-1Isl·s»mn) Is- NE« Hl , pspm »· I J« r« i s« this-«- WsnnfvquI
II. ist«-m wIml « »w« li·1!ahs « .. . L « .8135 00 thut-usw »s— nnil »I-·J-·-«I WIIII
« Free Music Les-ca- SIOMMY .. . . . . . .. 9200 W W 1 sisiiss i.
T» wro- s«1r«-I1«-i«s1·»Man-It Syst-en « ' « · ’ · « « « « 120 00 cstslcsae Free
III-now W-- ich-i t"r·--- M unmi- KIMDIJ - - - - - - - « · · - As Co HHH ·»,1»Y sm· mtk »g
Itwmsh in »n-- sil Ih« Isisstt skäcfk ..... . . . . . . , ISIJW I-««.s»sis«lIv IIIIIUMUCJ mit
known Hishi-»b- In Kuh-ano- HHH sm- Mk »He-z Mund-Im« hmsss wiinin ging you I vg
Yuu take Uns-iu- lsssstmni in your ihm-Hin IM» usw«-sc us lass-what plium
nwa name-. uy uns-I. lnsummtiua Wkity Qui-y
k. A. sTARclc PIANO co.,uoo stack Bauch-. chicsqullh