Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 08, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I Iånskefen
k, IOZTX«111«·«SXX«X·OTZOL Is;
-,·- « « .
«T- FM «-.«I«-«L«L sscklOIO-«--.O«-«-«’«XO’«IOI OZHXLOOZYOI OJVJPJJI
"«Nk· U« » , — « ff Plain Ncbt , Lnstmg den-IF Zulilsfvlfz — ' « » sz II ·
ffValg i Mexico.
Senkt-l Hin-tu get-verlng til Pras
fideut need siskt Flut-it
— -
Hai- havde felv paa- Fort-onus
arrange-set ichs-met
Mexico Cim, ö. Juli. Tor
botdtcs i Dem Valg as Pisa-sitzend
Vicevmsidcnt, Tannen-de og Sena
torer i den Dei as Rowblikkcsm sum
koytrofckos of Hart-ca Rom-ringen
General Hut-km sägt-s at have fem
et vwiesntlia alle Ins-much der er
kostet for Prwiidenc
Son- Viccurwfidcnt mmtccs Mias
minifterth General Bunqu ach
stort Flor-tat
Sigm der im zsar nagen wovon
lia Kommst-, var der Eier-.- Brit-si
doutkondidatcr, dcrkbtmkdc Jedem-n
Gamboa og Franks-Im de la Vorm
samt Augustin Rossi-Wies- o,k Enulin
Nabafa, to of educrtaiz Zelt-imm- M
Komm-euren i Maer Fall-s.
En tkedie of Nimmst-m Ums
El Wurm vaf Bim-rasiid.sntfandi
dat.
Lafaa alle kennten-!kaum-te og
komm-is Mcdlcmmksr er Bcenoclkxt
Interessen for Palason um- ydcrft
ringe. og Dcltagrlicn c Vakgct var
det daarliaste vaa mmme Ame
Fta Veto Enu nie-wes bl- a. used
Henfmt til dest ommlkxs Vaszxt
En mexicanik Ton-mer« Tom er
flygtet hist-til sm Jahukr Costa-lich
at General Hut-km tun-de armnqcret
Valqrcsaltatmw mir Raimund
Hatt tDomnusrem lmvdc Mai-i Ordref
til at artmmiste Vol-jenen kcsudgsrd
dem. use-Irdisc- Stemmrsedlok oq ov
tette Wohlleben unsn lmn fkuldc vg
saa sprac- fot. at Hin-tm fis alle
Sie-murme. J modsnt Fald vildsJ
ban blive qultterct og scrnsxslet I
Hatt bavde dcrpaa meddislt Mich
Bedkommendc at lmn issc knndc ef
fes-komme den sidstc Tcl as Stdn-In
havde demlt 200 Veso-z i Musik oq
var flmtet
Fm Waflpinawzx Hei-Delos oidrkez
i For-hold til Mexico-:
Dkn akaeminfkcs Frevsimwglcr Mi
nister Naon tm- ofimtlmgjon Man-.
letnes Svar vaa General Eurranzas
Anmodning om Bistiknkningdtid kin
gaacndc hans Deltuaelse i den face
flaaedc Konsekencc mxd di- Fødcmle
Spuk-et gaar ud han« at Masalerne
med Glasdc vilde tilstaa Carranza
Henftand »fo: en koki Tid«, m at de
i Tiltmlde vildc over-bringe Quer-las
Defean Svaret
Der ist en Mulmkmd ser, at Koti
fetenckn i Tiliælde oil Ums-c holdt i
New York
J Fotblndellcs med Essen-emin
qerne am Valgkne i Mexico, form
der dist, at Hut-km havde ismet for
at sikre sig Genoan for It sunne
irr-M fis tillpage med Ære til For
hel for Pedw Mutaim svm der
m, me til-en som, vilde over
che Pkssidentstolen til en Konsti
tutiotmlkst Dem Wes dog igen
fis märe Held. "
ColombiasTkakäatkm
—
Der hat« vasret talt ou ftmnst
ikse saa lädt out dennc Lord-Wende
Initiat, fastlig for-di U, S. jfslqe
demu- skulde bistalo Colombia 825,·
000,000 fom Godtqsrrlse For tilfsict
Um under Panos-Ins Last-wolle fka
Eolombia under Noosevelts Admi
niitmtiom da bist Milde ordmss
tut-d Vorwüran af Pmunnasitmms
len. M ital her meddele en Udtai
lelfe of Rooicvelt den Sag ausna
ende
Onster Bay, N. Y» Sk. Juli. —
«0vis Wilsonssldministmtioncn nen
nemfttcr colombm - Traktamt, vil
den miste det aucerikanssse Falke- Ris
spekt«, udtaltc Col. Nooieoelt i Gaak
i Aitledninq af suchenvasiendc ame
rikanfk Minister i Colomlua Jana-s
T. Dust-W offentligqjortc Angreb
paa soofevpltssldminiftkationens
Wsmmde under Immu
Notation-.
It. Meis- fom var Minister i
Colomdia under Zeiss-H Adtninjstta-1
tum- paastod, at Underhandlingernc
om en faadan Traktat i Taftö Præs
sidcnttjd gik i Ema udclukkendc af
den VII-nnd, at limin Justruktiouer
Pan Grund as en as Prcrsident last
udvist Querdkevcn Heniyusfuldth
for ist-c at komme til at sperrte
Roofcvcltci Motive ikke gav Colum
bia tilftrwkkclig Oprcisniug.
Eksprwiidenteu gik imidlettid ikkc
oideke ind paa Duboiss Beretning.
»Me. Tubois var tun et Redfcab,«
udtalus ban. »Mr. Wilsou er svar
(
l
lig for demu- »Blacfmail«iVetaling
til Eolontbia. Qui-deuten hau gsr
dct ein-r cact Juitiativ cllek paa
Fortmledninq as Mr. Bronn, er amt
ffe 1umsseittlia. ou det er as endnu
mindre Verwan yvilken under
ordmst Etschcdgimand det muntre
Mich-, som fonnnvk til at ndsøkc
demn- befkasuunendc Zog cller gøre
Undftnlduina soc den i den offemi
lige Presse-. Hof-:- Udbctulingcn fin
dcr Stcd, bliver den slct og rot en
foksinkct Udrcdmng as ,.Vlackmail«
Wurm-, km bon- dcst at forcflaa den
er en Fotimmwlfe ou et Zlag Iuod
drt auseritauike Jolks Juteresser.«
" »Ist ex et Undct«, laqde Roofes
oclt til. »a: mmmc Hund-ehe Ame
rikaneke i Mexico bar gjort siz Uma j
ge for at blive txt-Mike knsse ellcr;
fransse Undeksaattek tun for at sikre
sig nogcn Vcsskyttelic fka ou cllcr
enden Reacring.«
Denne fidite lldtalelfc, fer man,
er en Kritik over Wilsons altsor
flapve Politik over for Mexico —
Vi ital nu lwgqe Mcrrke til, om
Senam tatificcret Iris-traten
4. Juli-limited
Im Boot-im Jll» meldeszs at en
Mo Aar um«-net Piac blsv link-for
lig sorbmsndt ved Form-riser der
om EffektIpJDdamsiL Hun var Tat
ter as Sein-tast- Corfcu ved Ecntkai
Illinois-.- Ligm Compakm
Im Taniom Po. tin-Ide5,"at on to
Aar-J Treu-g blev drcvbt. ug tke au
drc Vorn blisv skimtvlig tilfcdt under
chkikwsn as Unsbasngiahedsdagen
disk. Den lille lmvdc samst fat vin
m Donamitpatron og DM Wo den.
sag den essplodcsnsde ou dmsbte vom
paa Siedet
Im chcnsbtim, Pu» bercttcsd.
usw-n Treus i 12 Aar-z Anderen mi
stede jin letc Oaand Hatt bavdo
fyldt ou Legetøjskanon cui-d Krum
og den ckdpcodcrede To as lmnsxs
Kaum-kram- kom ogiaa til Stude.
For dorigt fkalflllutkeknxs fm i
JuliFHriImcsu vaer fakter end sit-d
ognlig. «
,’srs,i uls:«—.1.1.s ::(—,«xo.-:- ;i »un
HL sann-ZU sm -!I.111kmur., MD
1ms1do-:—.sm l! 5.1.s.k·—-,«Dc: m Und-w
ww, U·«:iut, mxidcss IS hat«-du im
EAINVHL JO. J» ZU sauchws km
Cmrjmth Ohio, 2sl saurem-; im
Tsccsntur. Jll» W sann-du im Te
troit, Mich, fis Wunsch fra Dulutl1,
Miit-L 1 drasbt og 5 sann-N; im
Ema-wille- Jnd,, 12 sann-de; fka
and Napidtz, Mich» H mark-do;
fm Hat-Hord. Conn» ls saakcdez fm
Milwasskec, 15 faarcdcz fla New
York Eim, 21 scmkedcsz fra Philo
dcslpliim Pa., 101 faakcde ou
8151100 Brandtab; fra Providcnce,
R. I» 15 hart-de; fm St. Louis
Mo., ! drika og 89 faarcdex fru
Sprinafu·ld, Jll» l drasbt oa 9 Ina
rede; fra Zorakufa R. Y» 16 sum-c
dc oa s2l,000 Brandtab; fra Wor
cestch Mass» H sann-di- og Stamm
Brandtalx
For hech Lande-is Vcdkommcndc
net-ones 12 dsde oq 879 tjlfkadckoms
Mk
Direktion-usw
Om Gud vil, afbolder Direktionen
for Danisb Luth. Publ. Haufe Mode
i Mait den 29——30 Juli Ovid
nagen hat Sauer, fom de tnsier be
hauptet af Direktion-m da bedes
We vasre mig i Hamäe indeu
act-ani Ad.
« Urbidiaft
I. c. Haksan-tm
W, IM
—
U. S. Diplomati
itæuget til Reform.
Den fokeliggeade colnmbiffc Trakm
visit-, at Politik fkulde eude ved
Ratt-Ostens Gmusr.
»Shiraku Ocsrald"s:s sikdrrcsfwudrnt
i Washington, Joim Entlan
OWIMMM sfrjvcr nndksr f-.0-:s. bl
a.: »Tet or ct uimädigt Faktuns vcd
United Stute-:- lldenlandsxmchjL at
den manglcr Kontitutitct, En Im
Adnmkistmtiou kommt-r Eil Magd-n
Tot-sont den tilhørcr sasnmc Parti
tout druc- Roma-Wer er der Ninus
lighod sor, at den i M iner oil
aduxstcre iin Roma-»gen- .ka)ltmin,x.
Misn er den as Entstequ Fast-am sk«
den tilleclig tjl at wird-s im U ncd
mik, kmad der or gxort un Ihm iith
ums mu- chc. «
Zagen nnr nlnorlsq Voman sprs
dct amerikanisc- Folt Drriom Uni
ted Stute-I fkol bliuc agtct i Udlnni
det, nnd«l den Prcfkillc. sum er nas
skntlig for Brfknttolse nf dctg Vor
nms og dcts Jntdrcstcrcs Virkst on»
nndqnn Annfkeliabcdcr owr inne-!
sendc EwmanmaL ins or dct nnd
oondigt, at Nationen Uifck sornnst
Fron: mod Werden Zom Zeno
tor Lohne fang i en Inn- tjl Wanst
for PonanmiKanalsToldlown: »Po
litikkcn fknldcs ende vcd Vnndikisllcst.«
Tidliacrc Adnnniftmtioners Poli
tik, ,1rnndc·t wo sunde sknrrsdcnch
but-di- äwldess i fnld Kraft Tisr
but-de ikke forsøges nun Tor at
uindis uslitcsk For-des — at visit. at
un nnden Adnnnistrnthn änxnhlcde
Ist-fort at der er »Um-et Ekmn over
United States-, on at den enoste
Munde at mnwinde den-J- Vcnsknb
Una, sont mein-r siq sornrcttct. er at
lnsde onk Pardon on lwmlo Binde-J
csrstntnimL
Wildnis Adtniniftmtwn link im
nnnst sen til nt Hnrknfny dcnnncerc
Dis-fis Renten fmn bidtil bar imwt
fnlgt on nnrrfcliz not inn- den
nfurt siq Ihm-I : due sein smnnn«,
sont den fordksnnnur Z1.1-:s·nndrc.
Tut snt Iklc vnro et Fort-unt for
den Ihm-I Tuns-nati: nusn d«·t er
interessant at Man-u Mnrfc til, nt
Vrwsidcntcn snlgto Inst-J Handhan
»wd Benennnclfcn as Zexdinnwskss
Laanct til Kinn, som Tnfts Admiin
strntion mode indusch vcd at aud
krndc New York Vanwrcsrnc Brown
Banner-J Onndlunandc Ord- nt lange
»An-ihm naa Man-antun nvnd Zuna
Etser Zinnåi Cka Michigan nu spner
Tat zum- til inm. Our Tage efter.
at Wgzsun tmadtc ind i Tot Hutde
Onsy crklasrodc nan, at United
Stam- .Inet Hunde at fis-us i Centrij
eller ananwrika nden Oe to Kon
tänsienters Joch varian Interessen
Sikrjng as Renoringer for Folket
oq »fok innen specicl Gruppe as
Innres-ich Uvidcndc om. lwad
zden aiokde —- fok det can ikkse for et
JsØieblik antagcs, at Prassidcnnsn
"kendte de Arn-stets Kot-alten com
sitt-des om Overmaqtm —- hat Std
ntinifttationen i Washington ftøttet
Konstitntionalisterne i Mexico, og
Osfentliggsrelsen af Korrespondcmce
fra Revolutionen i Mexico i Thi
cago Herald visit-, at Vierte-Fünk
M Street Interesses-ne i New
York bar arbqu Hanni- i Haand
med Konstitutionalistrmk hvllle Jn
tekesfer streb« med Stand-nd Dil
Companv Interesses-ne om Kontrol
If den findt-e Repnblits nationace
IMME
Gram Brandes
om Knindkstrmmeret
,,W—.snmn«s3 Journal« fkrimsr:
»Di- Wem-a Brauch ten lnwsns
tks dunfko Last-do oa Kritik-en or pan
Wiss-a i dem Land. Da man Otter
Iviewede lmm Organende lmns Ind
ltryk af Amerika, sagdc han:
»Der i Amerika bcsidder Masnd
fand Ridderliqhed. Den-s Minde
ftemmcretösBeanelie er et Levis
for den Aqtelsr. Minder holdes i.
De bshsver ikke at sttie eller ide
f«
flasgga J flecm Stater hat de Stem
mcrct, og lidt efter lidt uil de faa
oet i dem alle. Der et inter, de
hob-ver at æugftes for. »F mit
met Land«, fagde han, »vor zwin
der allen-do erholdt Stummen-et i
stor Udstrucknina udsen nagen Ljdcns
nah euer Forstyrrelsc Mut Bro
dck var Medlem af det Ministerium,
sum gcw dem Sternum-Steh
»Ist var ikke let, da der søkst tat
nsirs um Koindritcmmeret i Dimmarh
For 40 Aar siden obs-Hatte jca
Jolm Ztuort Mill·s »Subjcction of
Wanken« Ima David og Enan as
Rufst-nu- vilde anmelde ngctu de
froqtede for, at den vildc fasttcs
Kvinder op imod dcces Minde
Tr. Brandes siger, at Kujndcsus
Rest til at koste fin Stamme i Tan
mmsk ikfe lmr licvirket stor Romu
drina i Politikken, men den imr haft
en umsrknasrdig zwd Jndflydislse von
Wind-erste
Hort sagt.
W
Lm wrncarbcide meldess sfra
Votladelvhim at ifølge en Statistik,
sum er udarbejdct der, er Bad-TI
Bsm under M Aar ansat i Fa
brikfek, Forrctningcr cllet commer
fiollc Forenmendm og ll,718 as
de nasvntc er Pigcr. zlere as dem
sluttcde deres Zkoleaong med fjcttc
Klasse
'- »I
En 10 Aar aammcsl Dreim, Har
rv Aufs-n i Omaim dlcsv den 2.d—:s.
jpaokørt oa sicldlikkclia drasbt af en
Jslutmnobib sont ejess oq forth-; as
JJntm Cummjtth Tot simsi at
JMandcn ikkc fsm for mik, ntcsn
ZTrenmsn kom fort-»der formt Masti
I non km var maer for Monden saa
jhanL
.
llndek l.d-i-. melde km Wust
·"«n, «’·’··:!"«idsnt Wilh-I Tagen
fornd nndcrfknsn isn Los, der bo
mnndizjcsr aning as 17 Krisis
sfitm 2 »vaisrdnsadmmqmet-", H
mindre Kktqsstibe ou un trcdis
..Treadnotmlit« for Udbmtpt af Sal
ijct as leaaskilnsne Jdnhu ng Mis
fissippa
O
Tisn Deimuthn as JW Kuindcr
im Foreninqcsr rundt out i Landen
sum forchvn bad Prassrdcnt Wilfgn
um at naer veujælpcli,1 mkd at faa
Skvindcsusuurwrct indført i Landcts
Nruudlou, er utilfrcdse med. at han
niftc den Zug den til Ilskwrexsc i
de cnkelte Statt-L
s
Ost stjukiskt um« mka fis un
Nenn-m sum xlsstdrcdnrwr zif »Ur
Ltitlkmt«. ercnco Abnut, en n·
Tmskfsrksch Eim- uchzmv drtts
hu: ;k.d-:-, imsn sur-grobe at Iigrismmi
den« sum andc MU: »Der vor ef
1ur thut-:- cgct Instkc Forbaldot
mem- Ekristctsz Ledelfo ou Oberste-n
dar ftcdsu nasrcst dot lykkclijstky ou
der link aldria optmrt at unsre ioa.«
I
Dmsvt i Statut Fm Zallifam
Okla» welch under 3.ds., at en
Drei-g paa 12 Aar oq en paa H
Aar samme Dag blcv dræbt og cn
Zugs Mcnncskcr saurem-L- under on
frygtelig elektrifk Sturm, fom brad
los over en «Picnic« Grund. J et
Eint-, bvor der solatcss Forfrissnins
ger, var der indlagt elektrifke Trau
do for Jlluminotion um Mienen.
km wart fo’r i digfc Inde ou
TIU nimm Most-restri- booidstløfo
i
Skønt Exprwsident Roofcvelt as
sin Lasae bar faaet Paalasa om at
holde sig i Ro himme, holdt han
alligevcl en politist Tale i MS
burqh den 30. Juni. Hatt kriti
ferede Prwfidcnt Willens Udenxigss
politik og hanc Truftpolitik og Par
tiets Mdreform De kepublikenste
»Beste-« anves Skylden for, at Ye
awlmtem er kommen ttk Ew.
Oin Avlsudsigterne meldes far
Vierte E. Dak» at der tegnes til
icii ualmindelig stor :)iugl)øst, mer-.
Hø, end man lmr anlet i Stark-n i
dumme Aar. in Mai-«- dnrkcr umn
i størrc Uditraskning end Notwer
.
Kristnc Ade-huren Fra New York
nich-es under i. Juli, at der Tagen
forud blev ftiftet »Um Heerm Euri
stiau Allianke of Attierica« Vcooki
lon. Foreningen twllcr Tlfiedlemmcr
ovcralt i U. S. oa Cmmim. Tit
For-stand online-I Past. Z. B. Ro
liold fra Toronto, Lut.
I
Mr. B. Liisidbcrg, der i minim
Aar hat vix-rot «Ncsidcnt Mauager«
for A. E. Jolmfon 62 Eo. i Elkicajm
er im l. Juli indtmadt i Firmaot
uq nil sortstrttc sum Ananias-micr
loknlc Mammon A. E. Jolmfon C
Co. er NonemlsPasiaqkrsAgcmcr oa
fasrlig General-Agrutcr for Semi
diimvionAmt-rinnt Danmskivsliniu
.
West Virginia tørlasgch-3. Mcdj
l. Juli traadtc Yoftizorbndsloocsni
i Kraft i West Virginia- Beginnt-J
cis-den kostede site Menziesker i Wliescii
lknq Lilien to blch drasbt Undcr elj
Flugsnmal i en Saloon, to aner
satte i Drukletiskab" Jld pun den«-«
Hns og indebrasndtc. 500 Saldo
ner, 12 Vrmmexior on l Tistillcrij
inttes ud af Virkfonilied. Man linkZ
berscanct, at Alkoliolhandlon talnsr
810,000,0»n, sog 83),000,000 vil
narlig galt til andre Erim-winkend
i ,, «
Noofevelts Stennncn Col. Nonse
inslt konsultcrcde den l,ds. den bei
rwntc Succialist i Oalcsfygdomnie i
New Vorl, Tr. O. Holbrook Cnrtis
Eiter at imka nndcrføgt fin Patient
qrnndiqt, fagde Lassen. at Obersten
innattc time iig noglo Unier Quillt
Hoisjs Fisbcrcmfaldonin der i disnnu
Iid nmatte iorcknciiiiio, funde lon
trkileris5, nilde Nimfisvolksks Etenmns
rinnsliqnisri bliocfiaci And. ani den
1;)«:».·n Findi- 'mr Micr.
I
Visldoiwn Er Var Tiliælde af
demn- frngtedc Bundin csk fort-kom
msgt i Wollt-new of Llnierica«-:·
Ilixcidcsgsjcnh New Lucan-D L .
inmrior Zundliesdszmitoritctisrnc har
lnymndt lldrnddrlsccslriq nic«d Not·
form-. Tisr ital lmimcci en Rinqnmr
ni Seinem unt fleu- Fkvartnler, ozi
san ilal Zinittebasnsriie, Rotte-knis
driuksss End iniod Centrum Siden
anm- umn at lnchs en m) Ringe-nur
judcnior den førftc, lwor man scia
lkmber at lnwe Rotterne nogenlnndcs
fanilisdis, faa de kan ødclwgaes ned
Gift eller tages i zwldeic
i
’l««!,1s Sanft-n Ich E Taf-. Jl
zxuslirnqsstlc i lhvssfnmirp der lmr
Hirn eilt-r un Elimi- Nksdlloth do
"lml trimsrs i Komm-stetig wrns Eil
m-. ital i M nurdlims Turtvstan
tmle inndlst en NøhlløLJlsrsPlatit-,s
lon- i tiifindls Aar or lmsrdlst i ihn
Ninus-rinnt der qaar im 50 Mr.
under Nisl til mit over Nul. san
lnsler nn med at dnrko denms Plan
tis, lau lmn lan ioa Fsø i Hort-·
Mastmde
Oliv til Krigsflaadm J et Mo
de Onsdaq den l7I Juni i det en
nclfke Underhus forcslcmdo Marinei
tniniftcr Curchill ist Focflaa out at
lnsmnudiqc Marinominiftcriet til at
Mu- Alticr i The Anqu Pcsrlian Oil
Comp. for et Bcløb at 2 Mill. Pd.
Sterl. Miniftcrcn fremlnrvcdc bl.
A« at Rom-ringen bavde qiort den
Erfnricm, at Oliv vcsd Olietruftcns
scndflvdisliis nu koste-do dobbclt lau
atmet lom for nogle Aar fide-n.
Sau lwnviste oalaa til Fortlaaets
Votndnitm, laafrcmt Jndfsrssllcn as
Olic lom Vmsndsel blev almindislia,
oa til Fort-n for, at Olietruften
braate oqlaa Perllen under fm Ind
flvdelle. faafremt Parlamentet ittc
fluttede sig til Reaerinqen i dettss
Odems-mal
Underbuletvedtoa derefter Forlla
get med stot Womit-.
s
---.«-W-.-.—Mk-sp-,——x.· - k. «- - -.,— »
l -—-·«
glorden rundt
-..--.- « -—-W Des . .
— os
En Tusker til THE-tunc En ung,
tust Zprogntand, Tr. Gusse-, er nd
fct til at Luer Tot-out i tust Emruksf
sog Literatur ued llumcrsitotrt i Roy
tjavik. Tr. BUT-se vil i den-us Maa
ned reij til Island.
O
s
Eu FllwesPrwuciu st. Peter-Zi
borg, LU. Juni. J Rigsdnmaen or
der iudbmgt cst af 140 Tonart-rede
nudcrskrevet Andragonde um at be
uilgsc Zuge-nor Eiter-sti, der hoc
oofundct ou un Fluwmaskims »Jlj«.1
TUcurumezZ en Behinning Wa «)U,
WU Rudletk
Mcd lu Passagcrer ZWU M. op
ms i smme Et. Poteririvnm, ts.
Juni. Flaum-u Zikorski lmr fat en
Im Vcsrdcktszikcford for Nenn-Zug med
Passnmsrcc jdrt han j wbcst nf 1
Tinte 20 Min. ll Sek. tin-d 10 Pay-is
sagen-r trank-de en Højde as ZWE
LUMT
.
Tot polsto Iowa i Russland Et.
Potersborg, Is. Juni. Rigssunmcn
lmr vcdtaget on as Polakfcsrne forei
flamst Ilicskilictwm i lmilkcn de as
chrnørcn i Miusk mod Vrugen
af det polka Evrog trnsnc Befrem
mclfcr betegncs sum ulovligc ug Ne
geringens Erklwring herum som u
tjlfredsftillende.
Freisan Hærs ROHR-ex Tron
uing Alt-Haupts modtog forlodcu i
Marlborough Ooufe 75 danka Of
ficercr sra Frclscns Hirn der var
Teltagcke i den internationale Kon
zmss i London. Ogsaa chsorindcs
Maria Reodorowna var ti! Ztisdcx
Majosmstornc underlwldt siu ocnligt
tin-d Officurerna sum forestttledegi as
wnsnmndor Lum Bootlpsstollbcm.
.
tlswrdcroncs Straf Horai-ZW, No
nim, l. Juli. Bande zlkadoliu Na
brinovtccs, sum fasted o Bomben mn
Erst-vertilgen og hatt-:- .Sfts11«u, on
Ncwrio Prisnip, sum nimm-De de
Drasbondc Entd, vil »Im den«-:- Zug
beimndlct as on sinkt Not s-. ikfc
en Kriacsrct Folgen tmraf cr. at
Nahrinonicsxi ika fnn fua Mien
Ztmf end fra J til 10 klare Ztmf
Jarlnsjdo for Mordsuriøxx Prin
zip, der or knn IN Aar zumutet, Dil
siqu dor, ikke fua over m Aar-E
Imme fordä lmn m faa »U.
I
.
F Tolosaer over Dauer London,
2. Juli. Marconi«chfkabots:i Beim
Terr sagde i Noah at ilkarconi trot,
Im lmn Oil tmme bliise i Stand til
’at fest-somer Im Contar11mi, Male-J
til New York for Aarets waug.
Hatt tilføjedcs, at Marcsni ogsaa me
msr, at han kan drich dcst til fro
sine Radiostationcr at tefeqralere
300 Qrd i Minntten. Der fench
nu traadløfe Tclmrammer mellcm
England og Bucnos Aires. mellcm
England og Vrasilien, mellem Fran
krig og New York og mellem Norx
ac og New York.
.
Den olmnpifkc Zixonqres Paris,
M. Juni. Den intcknatjosmse olnms
piffcs Komitc afboldt i mum- Gm
middag et Mode paa Eurbotnmt.
paa bvilkct det insdtomssås at fkasnkp
de flin. Prasfidcntcr Loulust oq Nun
fcmslt samt Kann Music-f as III-cri
ge Kunstgenstmtde til Mindk out do
olmnpiske Leae og at tildolc Kaum-n
as Spanien ou den tyka Kronprinszi
olmnvifke Æresdiplomcr.
Kosmchfon bar cndvidcrc vcdtas
act, at der sum de olnmviskse Lea-.
fkal afboldes Cvklevcvddeløb. Oqfan
Voxekampene blcv med ftor Majori
tct optaaet paa Listen; der fkal an
vondos de fasdvanliae otte STAHL
Kvindcsrne maa af fvsioloaifke Hen
snn ikkcs deltage i Toffel-b un Fusa
tekampe.
I
Fyritens Tropper lidcr chcrlaa
Durazzo, Abhaniem I· Juli. Eis
Afdelina as Rcaerinnstrovvcsrsw lib
i Ljrdags tilfsiet et Rede-lag as
x
de allmnesijt muhamedanske Oprørere
1 :Uc’alkuch, sont länger strakiz Neid
for Tumm. Foer i Tag er dem
bluuet bete-nöt. Ilimcringens Trop
uor under Proka Vit- Tsoda blep
toungct til at trankkJ sig tiltmge til
Jsl)mi, der liggvr nasr Kosten mel
letn Dnrazzo ug Alex-im Noderlai
get ou Flugten saf de kotmvlige Trop
por tilikriocgi i chgckitmskrcdse
udvnlandfk Jndfindolfe og lägen-des
den Lucia-Migle at Prcnk Vib
Todes Mut-nd lmvdo suredt sig for
Hat plundrc paa cgksn -0«mnd. Auto
ritmrno her er banzus for at Ov
nmsrms konrdntrcrcr den-s Troppcr
for at rette et not Angeb mm Ho
visdftadtsli.
l
« Lnu Menncfwr timle i Kam-w i
LWrsoqmsiua sont Følao of For-ste
umrdonin Wien, l. Juli. J Mo
nat-, Lwrzogovith Hoocdstad, blov
i Haar i Kaum-« incllcm nmbames
danskc Kroatcr og Zorbernpvdrasbt
LW Menncskon Tettc kom som en
.«’·«1,:s.s as Mordot paa Erkelnsrnkg
Rerdincmd ou hatt-J Gemaliudc fidfte
Zønd0g. Kroatcrms satt-c Jsld paa
Vom, da de jkko kund-«- drivc Zer
lwrnc bort sra Hustancna buor de
havdc føqt Tilfltmt. Jlden udbredi
te fiq i forfkolliav Retnimusr. oq der
er Grund til at tro, at Boen vil bli
oe ødelogt.
lsladekampcne Darsde Eli-re Timcr.
Autoritoterne kunde ika standfe
dom, lworfor Vorn blev sat under
innigle Maugc af dem, sotn
deltosgck Gusche-, havde zum-et mcd
i de fidlte Valkankrige, og ·det bleo
cu blodig Affære. Øsrrigerrie bjalv
Kroatcsrnc under Flaume-L oa dct
endtc med, at Serbcrne blev drcvet
tillnmc til deres kamt Pudel fra an
dre Tolc af Tum.
Erkclwrtug Franz Ferdinmids
Vorn fik Smidaq Aften at vide, at
dcrcsrs Forwldre var blevct 11inrdet.
Dis forasldrcløfe Vørn faldt rent
iannncsn, og bonI-I Taute« lllrcviudf
Clwtek, lussviiiiedc. «
Vorqerlria tritisr Ali-mir Lon
«don, L. Juli. Jsillinaen i Jrland
: slliilisdninq af Some Ritlc Simng
snmalist er blcvot meaet alvorliq, og
Gebetne i alle Partier Mr deres
Vedito sor at komme til ou Forftaas
Oliv m iaalcschss afvondo den Kata
iswiih sank must Faktnm vis, ai
Wiss- M- ille iirichski en iidtscsi kan
der i do umrmcins trc sollcr site Uaer
iko Titu, sum uil min- Riqot i del-s
Grundvolde , -
Undcr Behandlin ai Æni
IDriiminorilagvt i chrhniot visd an
den Lassniuq sime Lord Lansdowne,
at du Jrland var m lnsvcvbnet Lein
trncsde der en Ulyka og at dct der
for Var siadvcsndiqt at finde en Løöi
nim. Man Illukken cr. at Jrlcmd
trurs af Vorgerkrig, bvordan end
Parlamentet optræder.
Zank-n er, at der un staar to godt
ndrnftedo »Gut-ro mod bimmden i Ir
smtd. Ulftermasndene hats Tom be
kendt haft fin laancy og nu bar oqs
fu« Nationaliftcmo sin. J Daq
Manns-Z kom Undvmstnina om, at
.-'-«,«t)« Rissen lusftemt for Natio
nalistorneiks Aruns, var bmat i Land
i Jrlmtd paa Kosten of Eountyet
Mana, sont liansr von Øcns Best
knst. Elmtionaliftcrnos Hast ssul nd
qøns mindft 200,0()0 Mond oa or
altsaa mcact starre end Ulstcrs Haw;
mon donne er unstet bedu- øcht og
bar et bedre Ildfmr.
Efter bund Lord Lansdownc sag
de i Overbuspt i Wem-, er det Op
positioncniks Meuinq at for-andre
Ændrinasforflaaet derben, at Ulftcr
fritaacs for at komme under Hmnc
anc Lunen, i Stedcst for at faa Til
ladelsc til at vente i MS Aar, om
Vælgerne i et County san mikr
Dailn Mail forssikren at Premiermis
nistet Asquith nu et- kommet til det
Resultat, at det er bede at fritage
Ulster for at ftaa under det nhe
Parlament i Das-lin, til Untern-su
dene few maatte unsre at komme un
der Some Ruck Leben-·