Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 01, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    önderjylland
if
«2ssdektsche Leitung« vers Rud.
J Fotbindelfe med Dir-stellen i der
Musikka Herredug fckriver »Ton
denfchc Leitung«-:
,,Forhacsbentlig oil Regerfngeu tm
Iribe ind med en Undtagelseks
tilstand for det nordljge
Slesv i g, saa at den danfkcs Press
ie sodade de fondcrindskc
Foreninger Juli-fess- m;
Des-get de danfkch1r
Iamlinzshuse jorbydsc—:—«"
Dei socialdetnokrati5k» Blad
»Flensbutger Volksssciturtq« be
merkte-: spndiqt, at disse Herbstde
regler i Grunden ikke er ndtømmcn
de. Bladet konstant-, at alle- Tan
ske ndvifes, og naar det ikkk kan sk-:
hurtig not. bør man fimvcktbisn sh
de dem med Kardwtfket Zaa hin
Preuser Ro, og man kan uden
Banstelighsed gsrc Nordflesvig til et
Junkerparadis.
VIII-l og Horn-up J Mord
fchleswig« for 1. Juni strioer Pa
stor Vogel i Vesterland, tiohgere i
syv Aar Præft i Halb-l om »Hol
bsl og Hovtrup«. De mffe Sog«
neboere hat vist Mangel vaa For-l
ftaaelse for, atPrckstekne ogsaa maats
te varetage der-es danka Saat-ehsan
Tau-, og Ptæfterne hat ikkc altid
vift Systeme den ijdekomxnemz
fom be mente at kmme verrie- Der-l
er san kommst Rimsingen-, oq til«
sidst or de kole helt frommede fokj
bimmdm I beage Zogne san kunI
een Ting Mkle mener Pastor Vois
gel. at de besindige Tusker-e trcvdeki
Iid of den-S Albaaeboldenbed vgl
sont-nach at nagen Sind-«- mete·
Pia-steure Wer ssg tmmgne of tvsseli
Sogneboere til at nedkægg.- deress
Post cllpt holde Protestmtde i sit-i
ken. Jtvtigt et Stillingen nbeb1
via i klete end de to Somit i
Msgelttnder. Este-tmle IN «.
Am) Dei tnnder ud blandt de Nun-es
Beteraner ber i Eognct J Tirss
dags f2. Juni) jordsæftedes »Na-Skor
Vilhelm Bonfen licr of Buon. Denl
gamle, der bar onst-et wagein efter
et Slagtilfkklde for noglv Ast Adern «
Our fom ung Soldat til Orloas oq
deltog i Krisen under Kaptajwidami
met-Z Han var en af dem deri
Am- fik tilkendt den danske Hirt-ers
gabe.
Denken, der bat Oæret en aqwæti
dig oq dvgtiq Gaandværker. beklrkds
te i mange Aar Stillfngen fom Kir
kwætge. Bau vor en qod daqu
Rand: men ban bitte til de Stille
i Luni-et
stehe Eis-. Neustadt (V.
TJ Mandag Aften den l. Juni
Messen fyv opkom der paa endmr
M Wet Munde ch i Roten
W Saat-d i Bot-rig, fom neb
Mdtc M Grunden i List-f as en
Use time. Der var msdt Sowi
ier fra de omliggende Byer. og det
Wes at redde et Pat- Sn1aahufe«
ssm Bis-den bat paa. Dgiaa Kote
ist bla- reddet. Der indes-raubte
7 SM. Det meste af Jndbocse
vie-Heda met-eng ag- s Weis Tszt
fom ikke var forsiktei, bkæwdte
Jlden ftak ap i Laden og er for
mentlig paasat «
J- Hsstrus Zog-. Dtdsfah (V.T.)
JGaardejet og Amtsforstander Jst
Tgen Hoftrup i Hostrup afgik Ltkdaa
den-Zo. Mai ved Men, 79 Aar
:gammel. Den afdtde var en i vi
;de Kredfc kendt Mand. SomAmtsi
iforftander var han en buntem Em
Jbedsmch som man fjælden bar
ibot-: Klage over.
Tit-cum Baklummidsiouz Acri
fkst holdtes Tirsdag den 2. Juni
her i Vom som sædvanlig under
stærk Tilstrømning. Om Formids
dagen talte ifølge »Fl. Av.« Pkæs
sterne Mahle-r fta Tandflet vg
Matthiesen fta Flensborg, Im Ef·
ztermiddagen Prcrfterne Jorgensen
» fra Hader-Heu Bahner fra Otbmars
: sten, Hausen fra Hosttup og Andrea
fen fra Agerskov samt Missioncer O.
Jedem der nnlig er vendt hjem frn
Indien.
l
(
Briager. Dass-M (Fl. Av.)
Tidligere Ganrdejet Andreas An
dreaer Paa Skelle Mark er den 3.
Juni afgaaet ved Daden Han blev
for et Par Dage siden kamt as et
Slagtilfælde og Iaa dereftck stille
ben, imdtil hnn ncevnte Da«1s Mor
gen blidt bisnsov i sit Hierv, umgi
ven of ssne Born og Bitnebsm
Andreasen var ille alenc kendckk
fom en dngtig Landmand, wen bonI
var en of vore bedste dansie Mel-nd
her paa Egnem bemerrket «Fl. Av.«" ,
Brit-L Wert-. (Fl. Am
Tredie Vinsedag iordedes vm Btsns
Kitkeaaard Nentiet Peter Bot-sen as
-Ssndernass, tidliaere Gan-der i
Ullernp. For 7 Aar siden komme
des lmn af et Slagtilfasldu og de
to sidfte Maoneder bar Inn været
sengeliggende. Peter Possen var
Veteran fra M. s i
Linde-. Dei fkal fktivet fkriver
»Mm.« as G. Juni. at i det Herrens
Aar 1914 Foknarsmatkedekne i
Tonder frøss ibfeL ligerois som
Jordbasrrene oq Kartoflemc, at sich
fomme Sie-den U Tage fsr Mid
sontmer. J Gaar Mel-ges ved Ot
tetiden ftod en Ko paa det stor-«
Kvasgtorv ved Ostervort og llsd Ryg
i Kuldcm omgiven af 8 kvcegkrmdiae
Personez Tom takferede den qrimdig
mens Tanderne klar-rede i Munden
vaa den. Korn blw ikke Folgt —
om den kevser entmu, ved ,.Veftfless
vigs Tidende« Me.
Fleisch-t- Omegu. Sommerst
des tkcenger haardt til chn Man
ge Siedet hat man isslge »R. III-I
begyndt at nære Bekmnringer for
en Del af deu. Regnen Ratten mel
lem ftrste og anden Pinsedag var
der-for meget san-kommen Wen den
er falden meget allge. Medens der
i Byeng nærmefte Ontegn Esldt en
god Vlida er der videre ude tun
faldet en singe Mkmgdej og det
nieste den-f blw igen tttret bott o
den ist-we, bidende Blæsi anders
Pinsedag, san der scal m Dei til
igen for rigtig at gsre Gavsn
De findetij Juni-stiften —
Asten Kl. 6 den 12. Juni tiltraadn
Redaktsr K. Rcfslund Thomfen Af
foningen af 2 Maancdcrs Fckngs
iclsstraf i Amtsfwuasset i Aabpnraa
Eu usw-stetig lldviöuiug. Diene
stekarl Julius Peter-few der stam
mer im Nordsjaslland og stod i ch
ncstc bus- Gaardejkr Zucht-nassen i
Vol-hob ftt Onsdag den 10. Juni
af Amtiforstunder Kfrr i anders
barg Meddelklfe mu, It nan var
udvift og hat-de at for-lade det prcuss
fkscc Momwadc inden tre Dage.
Karls-us sorbrndelfo bestaksty efter
hvad Winsicn mcddeler »Pub
bjlsN «, i, at lmn hat vcrrci
Knsk for In Husbond til Bett-ran
ftwvnet i ,,Forsamling3qaarden
Sundved« Sondaq sorud. Da Kot
len ikke hat deltaget i Mode-, er dct
en mærkclig Udvisningsbcgundelfe.
Petersen hat staaet i Zachariasiens
Tjeneste fiden Eftetaaket Der fin
derborgske Fortnskningsblad sit-imst
at Karten bar deltaget i Mode-L
Han er altsaa udvist ved en »Diss
korftaaelse«.
Amt ei kikkelisi Msde hindket
Paftor Tonneer af Hellecmd vg;
Missionær Knudspn hævde til Tirsss
dag d. m. Juni indvaritet et Mode
vaa Hofe-l »Stadt Hamburg-« i
Grunde-n Ziedets Ptcest, Paftor
Modt meddclte imidlettid Konsisto
riet, at Mai-et skulde holdes i et
danfk Forsamlinaålmz og eFonfistw
riet hat derestck nirgiet Vaftot Ton
nosen Lob til at teile.
Pastor Godts Paafmnd om. at
Hotel »Stodt Samt-um« er ist danfk
Forsmnlingsbns, er sueningsl-8. Dei
et ikke noget Forfmnlingshuä liae
san lidt sont Kurlmset er det, men
et Mcrftegiveti med fuld Konto-äffen
ca en Mk Wirth kwor daglig baade
danske og tolle Falk fast-des. Tistte
kcm Paftor Modt daarligt vcske twii
dende om. san nie-get mindre, fom
ban selv bar boet M Hotei »Habt
Hamburg«. Eller mon Pastot Godt
med Fort-krisqu tager ind vao de
daane Foriamlingskmsef
Fast hat man Mist Jst-en i
Mensgbedshiennnet og da man der
eftet tyet til en Kraft-L siul ogsfaa
den sum-T Dvad dette end san kal
des, san er det i hvert Feld ikke
kristclig Taalsonchcd og Jmidekoms
men. - Imidlettid ’vil Mich bog
blive Uhon eilten Pan den ene el
let paa bat enden Lande«
Es Indivin Melker-gut Nie-is
Caklsen fra Gammelby vcsd Vefcsm
i Tieneste has Gaardejet Niels
ch i Mofth var Mondes den s
Juni itcwnet i For-bot has Amt
iorstandeten i Røddiug En velvili
lig Sitz-l hat-de nemlig nicht-old at
ban bavde overvastet en Minima
stikovvisning i Ism- Lindet For
fmnlingwus i Marts Maoned sdcn
sammt Affen, da den unge Visie
blw noteret oq udoist). Da Carlien
ikke kunde fraaam at kmn bavde ver
ket der, fik ban Tikiwld om at for-,
lade det preussssie Simsomroaw
inden Titsdaa Fariniddag Mol
ken U.
Music for cburcly sunday scbool
YOUNC ASCII-Es scclchES AND PRIMARY VERS
HYMNS OF WORSHIP AND sONGS
OF THE GOSPEL
all an und ( IW use.
ls you wsut s UVMNAL gc echt-MO
II you III-Its HUNOAV HM sINGINC Mk, sei IMI Molk.
If you wsfltsb00K FOR VWM PEME s slUIlsIflEs set Ists- book.
II you Um s KOCH FOI EVANOELIHTlc HEIVICES. sei IIIQI both
I MII Im I 000I 0P MS DSAUTIPUL UV VMS AND OOSML
HOMS FOII THE MONE, Ist this book
WA XTI Only III-»- me Inmitan I est-« Braun-um I» und m h- asd (---«-r«.
; Øymns of M lorshm F Two Books tm one
E Sangs ITUSLJWSI » The first half Hi this b««k -,- r-Y-Hr.s Zle ssf the- stschskit knsnkns
- T lrum the hcsc hymtuss kn- nn. jus-. Use Roms-s Um c--k«s,ssi«.«s«u— c-«
« Sing. The setmcd hatt c »in-uns Um crcami l sui O Hin s c-.- ««, )
Z Hur-day sei-« Hi bis-k-: the hegt muss from Use world's hegt
j suchet-. V» I-«-·—k m Amcm i csu equal mis. just »Ju- f» k. i s
f
s
I
s
sun- »A« - «
- at .—- M- - - J « - - Eckymecsnj
-- ---—---« Most Hund-Jst ros« Iw» and Ums-s riva si- mucki.«1’i«snsh«nssr Um- py
32c. wies-nd R me lur return-it le i »m- I« »Im-at- Yuu mll be- de!«««.-» i,
MS OF CKOVE AND TEMPLE
Tät Fast-out cis- »so-ists soc-·- des-meet for a : rmtcksmr »- gptmuslmnc wackres-nimm s« km ..- hk
likuves or »Im-is- Thss must mpnlar l-» J: nl Its- kmd in Ame s ;. Ha- n .
Yes-- nim- rsn evsyy du«-I W me as tm- ouk uns-un ks u. who r-h-, .s.i.. kit. ask-us nn-« »Hu of kl.·- ( . - -»
on s-( ts book. You ess- nsm »so Coc- Our-If mu- cimumuqua »- Don-zu « dumm-I Pirk Ufkt ·. »m
i)-,k" kyk Nagen Its-» »Hu sgkkksk hoch Epvmnh Lea-tue, Christian Endo-non kund-s bit «-! . »I
m etc·
Wette u est-ce- cok return-bis tam nie snd full Haku uiir». Pfle-- »Ist codes-, est-«- ssyipseC oscy PUCM
« sc
MPÆfkktf byszosck ew:·rs.,«:s'gsls. Mys- Dass-ich sy ists-L IØC sinkt-,
th Yoice of Pkaise No. 2
II W ns
them-Akten »san«
fuly it entbqueri m
this hoc-It- Thk fnst
of the Ieise- sind
MMV copies-« this
book will do Music
TI
ol the
I c r l d'- Its-ten
U son
com ks is inclu
des Im book sen
ed: dich m Stud
u
Ovid-is
Das-Its
VIII ts- III
III s — satt
secure I komm-No
copy. f sa us
Ist les Is ke
ins ehe ums-e- on
return of ek
ca pkikss m sozi- stsu m sei-Vot
W FOR M sksclAL Oft-Ell
New sonstäcospel L« I ccmbiaed
fis M Ilstho Uc. Ist-C cfuy M Ibi 100
New-MEDIUM MIIUML
ji«-ern book- for
the pries es uns
tonvsas s com
sitiam os Gott-et
guc- ihsa which
there II not-e den«-.
II it committ- Ill ’
thun-nennt dest. «
ins ceally Io» «
dsvimi in the Wort
Cl Säcke- soksqr. !
Winke ä- n post
jbls to secur- so!
mach la vslai iu;
so little upon-es
For the cbakch it it
automatisch io k l
Las-s Ist-U
n du no
its-It
. »Aus-;
f aufs-IN
lksw »Is-. his- Islw vol-s - cosch
sssoms Fon uTTus sthERs-- Mgm »O
UMUD Mc MI- PMM soll-M os- tho mät todt-am
Neu-Was the bete stott- kbe sset-Ists anlan- sll over the country It would til-s
Mut Umsicho site s collection like thi- f fut- yook ume thos- vq csn cis-e you »n
Jsssm III-l Ism- -pakt sont-. s voll-eno- os Ist-dis. mittels smt ask-tim- soscs. well
MM sl schrum- tss erste-im that will do s jov to khs tue-her
dass se- Iosa which m ums-I los you to n.
»fo- — s — s- toss- Ilsssv W
MMMI ......... usw«-dem
pmä LIM. PUBL. Konst
Blsik, Naht-sk
Dust-uns ss Tsstlaud Berlin, 11
Juni. »kaalanz.« fkriver i Anleh
niug of Ildenrigsminiftersc2venius’
Tale i Folkethinget i Garn-:
For Tyskland kommst det illi
blot an paa, as hvjlke Hensigter de
private Bestraivejser til Its-time of
daan Sprog og Kulmr i Nord
flcs vig ledes, men Usaa paa, hvori
lodes de udfsres km ovtaaes paa des
paagasldende Siedet og kwille po
litkskis og ckonomiike Wir-bringen de
fremkaldcr ved insr Nord-grause
Diskom bar de besondre Taler i Her
rekmsct as flere Rxspkasfrntantvt for
ElesvigiHolsten bnmt saa megen
Klar-heb m, at man longlt helle-r
ikkc i Danmork kan sorbiaaa dct
ndcn at jage Hensxm der-til.
, —...---.-.»
Kvtktipouduucec
-—
Sen-ton, sma.
zka Zersntou slejcr der ikkc at
komme Meddeleksek til ,,Dansceteu",
mcn j Tag hat jcg sog Lny til at
gorc en Undtagelir. da jeg fyues
Izu-: er en Stand It mgen ital vide.
Hat ui ogfaa er fix.
I J Januar Ma.1kwd, dette Aar
? reiste Pastor Kirthaatd hekfra ester
«at have betjent Wenigstean i 7 Aar.
Zum-ne Maancd Zum-de Pofwt
Ojortsvang hetth for at overtage
worum-gen fom vor Papst Da vott
Vmsftcimsz nor uns-get gommelt oq
sit-welt, blev det ls..siluttht, sac- suatt
Forum-et som, at rive det ncd og
kam-ge en bedrc szszx for vor Vrwft
Tone Du- zur sac- vidt scrrdigt, at
Prikftkf»::1iljen kund-c flntfe lud i def
den i. Juni, og d-: smaa Tum, Tom
cndmc nmngier· vit ixmtc vasre Entd
brazmc faa vi kan Am disk Akkeliqt oa
kristcligt fndviet Er Dort Pisa-ste
lmiks end ikke of de starr-te oq stotte
fkc, foa er det bog Wer-vor Menan
en dcfkig vg hnagcslig Bolig —- on
vor Prasit hat da ogsaa oftc udlalt
fin Würde oq Tiifrisdsbed med det.
Tot ek et ..V«infollms« med 4 Vie
kclfek i nosetfte Gage og 3 i syst-ste
foutan de nsdvkndige »Id«ll5" og
»dem-TO og nie-d de ilefte modekne
Judtemingmz som Nutiden kræver.
Om Herren vil, Denker vi» at faa det
indviet Sandequ den sc. August, da
Hasttrovlheden korbaobenlig ved den
Tid er overstaaet
Dsa vor Ptæft nu hat Den-et hos
os i en lang-re Did, og vi bat haft
Lefligksed til at fe, hvad vi vildc tan
ke om dank saa blev det en almindes
lig Trang at give disk Fslcifet Ub
trnh m detfor samledes vi bos W
i den nye Volia Strümqu den 7.
Juni läge vftet Mstfenestrn for
at »Man-Ue« bkzm —- og det Me
dcs Man full-streng til han« og
vor Mel-de Juden Prcksten kam
ind fra Mrerk var hans Studekes
vwrelle mdct and et Stilva
samt et Skrivelmtd gq en »reoolving"
Strivebotdskot Ne. M. Johnfon
Ipoldt und-» JWfpisninaen en
lille Tab-, kwori hqn Aargiotde for
Wenigbchens Omsigt — og Præften
soff-Sie at siae Bat for Mligheden
oa Gabe-me
Mm trak- «-t Inm.t. der kmr
Tan Tons-us Im den nn-: Pmsfte
btslig m d IIdIumanmL Pf doa
Holler ikkk « .- wirke blcven holt fm
llcsmt To k::-!-- bar nmlia i dem
Pamar samt : Neuigbedcn en dri
IiJ Its-tus- .«-T Cirthus til wrt Alter
Tun Jr ins T- IIW ovsat nan- Tin
VIII-« n er s- .«.srlig Prnd for Kir
kcn, Nr Ins de fidstc Zendar
nuin Alt - det kon fijktspe til
at fromm-e s« ktsrt til Moos oq Vl
bedcslskr Haar WHidsbuspk « vrvdet
du den rms Psaade
Vi er aus-:- i Kot fas« heldigt stil
lede at Zum-: daan Stole for vors
danfke Von-« : biet Præsthn :g bans
Hufttu bar uaatath siq M Hvew
at underviscs de Unite« Born i Danst
og Religion s. nagle Uger. Dct er
ogfaa opmumrmde at se, as« nwftm
alle de Birn. der kunde ventes, be
nyttet sig as Llnlcdniugm Secv en
Amerika-ver skal knwe fotespucgt, om
der kunde blive en Anledning fo
hans Bjtn til at me med.
Vor Pisa-its Held-ed hat i de le
nere Aar not iste meet txt aodt
meuhtm sigAU at Iowa Sotikm vir
ter san velgsrench vaa hom, isa hakt
Use hat solt fiq faa rast i fleu
Lcak, som han gsk nu.
M almindeliqo Nishi-der skal jeg
blot mnr. at vi i Aar hat hast 2
Moll-der — og Herren hat for
Mei o- sor Began indean
Menighedm Præften talte over og
last-deswi- vaa et 1 Aar sammel«
Born sm- vok das-st- Wurm-stet
cudmv Thtistensem for ea. 8 qur
Men. -
Dei facht nogled os lldt W
for W, at W like Io
over, at en faa fksn Lejlighed stulde
barst-sites
Regen, fom ikke et tet dygtige i
Geograsiem spskgcr maaskek Ren
book er Strantom Jowak Jo. det
er en lille By poa Nortbwesterns
Vom-n- ca. 35 Mit Nord-It fra Au
dubon, og vi er fauledcs en lille
danik Forpost for det stotc ElkHorw
AudubonsSettlement. Da vi nas
kck det Haut-, at de gode Fell dek
ncsde lidt citer lisdt vil sende del-es
friskc Trovper op denne Vei, offer
Haandon sont de trasngcr til Udvis
helft-, saa vi om san Aar kan blivc
en Pakt af det fttrfte danstc Bettle
"nusnt i Amerika Der et allekcde
aode Anwdninaet i den Retnina.
oa nu, da vi hat bofiddcsnde Ptæst
og Gubstfcnefte hvet Sindag. funes
vi, at vi bar afort det bcdstc, vi kun
dr. for denne Dankes Fukdftrelfe.
Kam M vor Pkwitebolias Indviekse
oq se, om bot ikke er god og vækdig
Politik.
Med Hiler til alle »Dan!keren«tz
Lasset-e- Den-g
Meddelst
Tre nye Numtc
, Of
i Kristrligt Isolkebiblsotet
That-Ins Blunihttdt og Messu.
: Kkistrligc chncdslsb i det 19.
i Aarhundtcde l. Ved Post. A. C
! L. GrovesRasmusfm 276 Sich
s Jndb. i gttnt Shirting med
; Gnldtkyk Pris 50 Ets.
Billet-r fka Folkelivet va For
- tallingcr of J E. von Hofjten
ach Fotfottcrcnss Tilladclse over
fat of Post. G. Münster Fokokd
af Konnt-sie H. Knuttk 223 Si«
«- dcr.· Smukt ShiktingsbiIId. Pkis
J 50 Eig·
Verse-s Ende. En Kerlighedsbistos
kie of Edm Eggleston Rotfattcr
as »Noxy«, »J Kampcns Bulder«
o. fl. 320 Sidcr. Bnm Shikting
med Guldtkyk. Pris 50 Ets.
Kristeligt Folcebibliotek redigetes
of Past. G. Münster-, Prwft ved St.
Lukkas Kiste i Ksbenbavw Det er
IIdelukkende gede, kene Bogen der
bring-IT De tte ovcnstaoende vil
danne et vætdifuldt Tillæg til en
bvek Bogsamling.
Dtsifls Luth. VIII-l Hufe,
." disk-, Rebs.
· Las Werke til
me sue Knsimasdbiblet.
For at III-de Kravet am en noget
pæIIere Bibel« til Mellemptis Iom
Konfinnatiouögave hat vi ladet
frei-Mille splgende to Numke i spe
,ciel for os IIdfttt Jndbinding:
;Nt. 24——A. Den almindclige Kon
? firmandbibel i Lommcfonnat —
Z Speciel Jstdbmding i fint, the
l
ligt Chatgiu med GuldML —
Ptis 81.40.
sNr. 24—-V. Summe som Nr. 24——
s Ol. men med runde Hthnet
Pkis stm
chge disfe Biblek et as dct don
fke Bibelselfkabs Udgavety og med
Zdet ny Testamentc i ny Oversættelfr.
Den, der hat set disse Bibler. vil
væte cniq med os i, at de fætliJ
egnek sig til Gavebsger.
Navn main-MS i Guid for 20
Eis-Its etstta Navn og Date 30j
TentQ ;
Dis-. Luth· Publ. Das-,
As z,DaIIIk Folfelassninf
hat DI IIIoDmIIIsI folgende nye Bo
qcr, soIII scIIdIsii Vortofm tIl en
lIvcr Adresse III-d Modtaaclse as de
vcdfsjede yderII laue Prisckx
INobIIIstI Tasse EII Zanmndex
I LIII og vidunderligc stimmt AII
I Darm-l Deine 212 SIdIsk SIIIIILI
I rsd Shirting IIIed MIIldtnILPkIS
I 50 Cis
Wills- Foktcklling as LoIIIfe M Al
cott 240 SIdet I blaot Shiktinqs
bind Ined Titel oq Forstking I
Guld. Brig 50 Ets.
Uslspili Hist-riet suttderlige on
Icklsomme Historiet om akBons
I des-n fka Brunsvig. Forlortet
. Mit-ove- 76 Sidet i VIII-fings
I hind. III-n 35 Tig.
I
I
I
I
I
I
I
I
Alletrethek tilfammen
portofritfor 81.00.
Dis-ich Luth. sit-L posse,
statt, Reit.
Tke Ist Inn-strömt
fta III-selig Fotming for Jndre
Mission i Damm-ki
INr. USE-Breiten I Fureby .06
iUt 678 —- Et loskeligt Bam
; demshisu .08
Nr 574 — JudtemitftoImk
I W sausen .. » ...10
I M m Ali-nimm for 20 cis
IM MIM aller sitt-We mod
Im
Dis-II mit-I Me
III-,
«
W.
Zornwut-stun
Fst kvitteret se MI. Nr. 25 ...................... USE-is
Nella-h Minn» Kvindeforeningen" .................. läg-N
Ogdensburg, Wis» Miss Edith Jenseit .............. 300
Owatontm, Minn» Laurine Lotsen ................ Um
Nacht-, Wis» Jmnmnnels Mgh., Young Peopleq Society 25.00
—
Tilfommen 846533
Judianermisiisnem
Fa koitteret se Ktu Nr. 25 ...................... I. zigut
kadeitsbutg, Wis» Mifs Edith qufm .............. ZJJJ
Tit et Orgel i Kikkcn i Dass, ved Abclims Nie-Um 18.20
Foftoria, -Jowa. Anton Jorth .................... 2.00
Routine Wis» Jmmanuels Mgb., Young Proples Zociety 25110
Norme, Wis» Paftok V. W. Bondo ................ 5.00
Nimm-um« 818791
Jndtemisfiinem
Ftr kvitteret se Abl. Nr. 25 ........................ QISHZ
Fdstvtiw Iowa, Anton Jotth ............ - ....... RGO
—
Tillammen ZWUEL
Istmspmissiiuem
For Lvitteret se Obj. Nr. 25 ...................... PMB-J
dienäburg, Wis» Wiss Edith Jensen . ------------- 300
Inst-»ich Jowm Olga Jorth ...................... Mo
Also-innen 853.82
Samfnndeti Gelt-:
Fsr witterct se Kbt Nr. 25 ........................ s Zut
Rentek ved et Lacm ................................ 4300
—
Tilsnmmen Mäw
Skalen-»ein
For koittctet se Kbt Nr. 25 ...................... sit-time
Nclsok Minn., Mindefoteningcn .................. tät-O
Fofwrim Jowo, Oscak Jorth .................... 200
Rache Wis« Post-It V. W. Bondo ................ 5.0·)
Tilfammen 8128190
Plain Nebr» den 25. Juni 1914.
« Es Iy Bis.
Prof. R. F. Weidncu Sotekioloqy —- Eller Læten out-Kni
Freisekgekning.
Baseret paa Luther-bis og Krng Vaskketx 169 Sider.
Shirtingsbind. Udgivet af Wartbukg Publ. Haufe, Ghin-gr
Pkis Netto 76 Cis
Den-te Bog dannek öte Bind as Dr Weit-vers state dogmatistc
Vcrrk »S( System af Doqmatics«. Foreliggeude Bog faavel fom
Pan-Mk forudgcmende Bind faas gennem Danish Lutb Buhl
Haufe, Maik, Nebr
III-r received
WALLACZ MIMORIÄL EDITUJN
Ben Hur
A ist«-. ursw isdjtjun »f this grssut book ia
substnntiul clnth now-— with jlluntmtions us
the principal Ast-nis- ios Uns stury un fix les-w
und (-»w,-k. Wirk- pssrtmit of Author-. 560
page-s- Pull Uhrer Hin-. Wiss-» print. Our
pries nims only 75 wan pustlmid
Dsuish Luth. Publ. Rom-,
Mai-, Neka
Eu- De abbotmoret pa
NORDlslc
Ulssl0NsTleslchFT
Dot bringet- dygtige og interosnms skildrivgek in Mis
siommskkeq, samt tidsmmsige lockt-PS Asstuidliugsk os Ak
tjklsk s! Itaka kot- clle Vemms at dem ydre Mission
stritt-et ndkoanaek bvetssnden Manne-d med et llskts pu
miakjst JZ »k. Det kostet i Amorij P1.00 pet- Askssus i
Kontos-. «
Ast-Zangen 1913 soc-eisiger lmmkslet og ksa fu« not os
solidtjailbuodet kot- 81.50. »wennka set-des krit Du kor
loose-Ida
dälllsll Uml. PUBL. INSE.
m Its-.
Kommission-t- kok Amor-ists