Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 24, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Fötkdtejriglland
200 unquordjlesviqckk v.-d Tan
Ievirkr. Oper 200 nngs zkssrdsjsss
via-Orc- kmr ekl( ,,·00·.w)7mis.:1« Js:
Lag-et i isn anfotur Isi- 21 :I.I’.
over Zunhsnmfc L.«·-.r5- DIE-ed gi.
Slcst til Tatutu"!t llnkr .1.-:!
anen cånkamsr scdcizs Lolnj 1·n-.- »I
Palns « Use-warm ! fsiir nd ;sf.
tilliv U der works-:- Tusdl IV
der )1:-.s·f- .!s’·.1d:-m»xs!«t-, J?.1::k."!
mark EJ Tot Smmrxg ·:.-«-:.·«1 H»
ARIEL-knurrt »He «·"
— s . U n · ,
S(·.s!-.su.".:n«11 Las-un .-«1t.:1»:
I
X F v
VPU quO
«
V: -:s Izu-»Im II :-«11.·r sktr »F Un
Fort-um nnd daufke Tut-isten
Landftkttelfe ved Siedet-beig. Zon
det vil erindtes, fkriner ,.:7kttd.« blcv
der, da Dampfkihet »Carl Hainen«
of Vele den 15, Juni 1913 vaa en
Udflugt til Zondcrborg ankam til
ncwnto Bo, af Landraaden i an
derben ncdlagt Politiforbud, must
til Kautajnen paa Tampfkkbet, mos
Landsættelse af Posfagerek vaa
samtligc Landinasfteder i Kredscn
Forbndet aik endvidere nd paa, at
Kaptainen ikke maatte Tolstoi-eh at
der om Bord lslcv assunget forbnd
te Sakme«, fas- lsrnge Ekibet be
fandt jin i de derowtende Fuwandz
J Tilscklde af, at Forbadet over
tkaadtcs, vildc Kaptajnm Felde en
Bsde onkntnelt « Tages ang
felsstmi Overtrmdelsen Jilce end
vidms hanc til Reise at Landjxm
i alle Havne i Krcdscn Sonderiwa
freiwide vilde Ikkrc all- Etwa til
børvndk dotto Redcri. formt-It
Kort often i Juli Manns-T bless
dcr, rfter derom i Form-im intui
vet Andgning af Landraadcn
Sindksrborg nægtet en danlk Tum
pcr ..-sotsen-:T« Tilladelse til den
11. f. M. at lande i Sardesbsj —
fom planlaqt i Tsmvercnss Nun-—
eller paa noget ander Etcd i Zan
derbokg Krebs.
Da Sage-n baode Vakt in ikke
ringe Qvsigt lnsr i Landst, forotog
Udenrigåminifteriet en Hennendelss
til den ttzste Regering.
Den tnske Regering bgr derefter
foranftaltet en Omhygaclig Unber
stgelfe, og det tyske Udenrigsdepar
tements Zoor foreligger nu. Af
Bette Svar fremgaat det, at den
We Regel-ins erkenden at der
ikaltatmæssig tilkommer danfkeSkis
se Ligeberettigelse meji tsfke Zkibe
Msd Hensnn til Landins on Dota
gecfe af Passe-geret- i vtcussisfc
, Mc . »
--.»·Z-e H. :. Fuss-da msd Damp
M -M Hanf-IV Landing nd
Ä- W, at« del-kommende Em
4
bedsmands Optmden dar berettii
get, da der forelaa Grund for ham
til at antage, at Mibets Passagie
ret bavde til Hensigt at foretagc
en utilladt politifk Deinonftration.
Dersmod forelasa der ikke saadanm
Grunde m. O. t. Dampfkibet »Hut
scas«.
,,Flensiibokg Apis« first-cr
»Hs.1ilken Grund der for szndraad
Echo-wem forcslaa til at nunme, at
Passagcrcruc paa »Carl Hans-en«
vilde fonstagc .,en utilladcliq poli
tifk Tem-:nfiration«, Dolch-T des
naser ikkic Fra Passagerernps Zide
or dennc Antagelse, der pgfaa for
möget ufandinnlig ud. blemn be
n assgtet «
Udvisamgetse umtalt i den wer
Nimm-F J den tyske Rigssdag nd
talte nolig den Disputeredc Schei
demann Sachliva Forenings o-;
Forsamlingsretten banndbæJNeS pcn
utrolig Mnadlx Lovens klareBeftem
ftcmmelfisr imsdes under Føddet
Til denn- tun-läge Politik benregne
jcq oafaa den danske Fvlketingss
mand Ztaunings Udvjsniug fra
Flensborg og andre Utroliqe Ildoisi
ninger . . . .
Jndenripsmimftcn Tr. is Tell
brück smrcde bl. a.: Jea til ill:
komme ind zum Bosværingekste ove
Udvisnixmernc fta Nordsiesvicx as
danfkc linderfnatter. Jea vil kun
Month at Bette Anligmende ilke bo
rer stimmte i Rigsdaam Ftemmcd
solicit-r og den demf folgend: Myn
dialksd til at foketage Udvisninger
bører ubseftridcliat ind under de en
kdlte Ztatch Ul?nndigbed.
Eu danfk Seit-. Landbmgskrediti
Forbnndet for skrtugdømmcsrm
som kvidtil bar ndet Laan Lande til
dankte og msko Landmcend. cr ti!
almindeliq Hat-me ä Nordosteva
begnndt at nægte de danfksindedix
Petri-w Paa Forbundets General
forfamlitm i Ksicl den Is. Mai Tores
loa odcrligere et Rot-flog om at trws
de i Forbindelse med dsn inst
Gaardban.«, altfaa om at stottc An—
grobe-w paa vden danfke Jord. To
der imidlertid bavde indfnndet fi.1
man-w danske Medlemmer til Me
neralforsamlingem valates udeluk
kende Dunste- tilMedlcmmer as Fut
«valtninqsraadet, bvorefter Direktio
nen tog Forslaget om dssn tyfke
Guardbank ficht-ge
To ltdvisainget « Arbeskssmane
Jcns Peter Hausen i Skodbotg, der
et danfk Ruder-kaut et ill« det ha
detslevske Fwinskningsblad bleven
ndvift of Amtsforftanderen i Rod—
ding. fvrdi ban bavde været med i
Forsamlingsbufet
SYD DAKOTA.
Jeg hat« til salg Brugg-Vi- · irt Fiimx zsui .«. «!·-1·iii ji«-m asclsks Alfai
Ia Majs og Fragt. og TH- irpasx linn h --·;i— « .in. list-H- sm Hosti
Nækved godt Max-ist«- ·«. Ki rlcsI Ox; Rki is« SK- mslinavisk Kalt-US
Pris 810 pr. Äckp -g hujssre chrjv ti? msgs blas-;
ALBERTI CUNDIZSOU PIBRRB, sOUTll DUOTA.
-
Et anlg at gocke Bøgek km vort Lage-:
SN DEL AK DEM Ill- sÆRLlCE LAVE PRISEA
Knsteljge Fortællmgetx
sskolds klustm 5«)("t»(,., Nur-ais HOCLU l Kinn-»n- Bnlsipsr Hätt-.
Hoffens Gemingvsr 50 Fra» Maus 400 F()rtæ’!inzzor .1.50. Time en Kris
ssts kslle Akt-« Roxy 81 00. Ave-T disk Its-r Ins-nd 81.»0. Robert 50Cts.
Hof-en» ZOCLS . Portpslingpr for Condniksskolpfn 81 W« Ri- Tonset os
i Mag-unten HIRS. Und-r Sydkortsck 8120 Fyrsrpn uk Davids Aus
75 Cts.. Prazstegssniisn i III-»H- 02 Phsmeygnardssn i lnclissn 8100. Bek
Enk Akt-. . -
. Ulssioaslæsmvgx
Den akgsrende Time sl.00, Musik«-me kimer sonnt-) cl)cts., Lys
siltsti Msrlcet 82.00. China must-er scmzl ) st.00. Prs Nutidenu Jspsa
il so, Aste-m og Akt-Ums nbesatte Mission-market sofole Wes-, til-w
Svekck cg icsrligbpdens Kontos 81.10. Alrekdssn for Kristus MIC
Zssabsuminionen Omle lockt-»
Opbyszeliso stritt-t
Lys ps- ches, en lille Amt-Juba til Mars-In Akte-L To Bin-l
l Unwetters-st- Mckbivd tue-d Sud-ast. QLZZ or schach
Mmk E.20, Es Pilgrims VII-drin- ssscts., Garten bibe s s Studien
s1«, Aas-stin- Bekentlelset 65 Ct·., Den hellt-e Iris Cs cts., Eiertecpojl
W, Indem Vei, es Aug-us Pksdikevek If aomäluvisske Frost-»
U sc, 1 Jem- k k — llnundsxtshos il.W«. As Guel- Nude —- Ubal
lsssios It Put. unstet-. Wu» For san-i j doch-. Indien« Ins-n
W II.00. Krug-melden klit- 1.20. mä et Ist-readers il.0t).
Month Muth c s v :
soll: st- Mslses Ihn IIIL sehn-liess set-sit du lass-let
I.U, W Not-» Nat smktyket Akte-, Du todte Its-Im si
IIIII Upd, In sit-l- Dsss NOT Auch-Aussen- Kikkshlstokie UN.«
W Uv Il20, n Les-et Chor-» von Astlsuatlmäes sitt-Mo
..I, Mei- hss I .7s. Untier Haut Glykshoks still
sitt-nut
s. C. W sveatyt 81.50, l amon- 4 historisln Mast
..U, M Wes-s MU» Mai oft-Moses- ll. il.00. Vieh-Ist
Osts- kfltt s» Alwits sä- susssldtss Ph- sscts.. Secti- lass-·
W Gott-, stlatk Fresssynth MI.
W ei Why-st
llssss I1.50. kn- lless l· K - EIW des
W oktrläeatulsks « III
, O- Ijbyi 100 Tit-se l Insel-h 7 cts
» hi- jasehsusa Mo- socts. «
« Wa
» . Eli Maus-tots- sot M, ss Prof-c Uenky cui sich-»
k« - « — - ist-It set III-u It s. Ding-Zug M»
«- - -· aus« .. «1«. -., Ism- Jq « s-· non-DR
. sichs-sankt- sechs
set-ht- - - gibt-» Ihm-n . Ist » —
· heitermka act-»Einna
M III
II all net-z III-'s
En Tjeneftekarl bos Guardciek
J. Lund i Simmerfted er Sondng
den 24. Mai bleven udvist mcd
24 Timeks Vorsel Kerlens Brod:
bestod i, at ban fidstesVinter bade
medvirket vcd Dilettantopforellc i
Knswraa Forsmnlinqsbus
Tom-It Tod-Geld To uf Tosk
lund·E;man-s tue-se kendtc Twnd er
med Sporekassekosserer K Borchort
og tidliqurc Kobntand Acpl Awls
sen gaaet bott. Wage Lut- i on
Tel Aar must Paang Zoorekasssss
kasferek K. Vorchert blev tun Si
Aar garnmrt Drin-, at bcm bot-tre
ves i en faa tidlia Aldek og ullige !
vcl fad indes med saa nmuge Til-!
lidslwerv on fik ndkettht more VIII
mangkn enden qennem en megs
lcrngere Narr-esse vidner m bonI-!
utrcrtteligsk Enemi i Fonetuingsz
livet som i det nationale Liv. Aldria
fviqtode lkan de Jena-»Im Tiber-m
ncdorvede Jdealer: vor fanderinds
fke Felle-sag bar i hanc knistet est
as fine variyeste Form-indem men
beldiaois maa vi eaan bei- fand
Ottofesns Ord at:
For de gamle Tom full-L
er der nn ovemltt
de vilgnsdex lwcr Gang
der bliver kaldt.«
Hatt kftetladck jig Bis-n wu
visfelia, omend nosgle of dem end
nu Inindreanrige vil træde i Fa
derens Fodspok
Med Aer Art-Um bot UT ligclei
des mästet, i det mindfte pas det nqs
tionale Lin-Z Ommoda en of dort
bedste Stätten E R. j ...«Mm
» Kibenhsvw Liqqet steure you
EMttkeu es hel Nat En Himmel
Zone blesks fksrlisdon Moran itl
.,Mm.« fanden tæt oed Konseaaen
i on megct sorkommcu Tilsmud Hur
oa en lille Tattctdatter bat-de va
tet i Skoveu ved Ktogstntv for at
plukkc Lilliekkonvaller« og bun et
da om Aftenen vaa Hjemvejen ble
ven overfalden of et Ihr-befinden
de. Den aumle er ialden samtnen
oa den lille Pige bar fiddet boå
bende bete Nattern bmt bar ist
tutdet arm fra bende oa bede om
Hirt-la -
Geordejer J. Ftedsted og bank
Karle kandt Nonen, Tit bende biem
i Zeug og telefonckede ester LE
aem men da ban kom, var lnm
dad. viftnok as en Versteht-huma
Ten gamlcs var fra Brit-un
Mich-L Lust-sit Lade. (?bbvst.)
Staunen Lsrdag den 23. Maj, der
pludfksisg satte i. da xokdcnvejket
trat over-, bar afftisdkotumet en Dei
Skade poa Baadsagergaard. Nosglk
MIgarbaaadoætkero var i Fast-d med
at reife en Lade km davde lsgi kamst
noget Bindervært fat op, da m
pfui-selig Dvikvetvind Morde det
Umuligt For Felsen-e at for-sage de
tout-due Afftivninzwn Bindevætket.
formelig leite-deg- j Bei-It as Ztor
men oa rev i Fall-et yderlizjcre no
get Træmsrt med fig. Ten widr
Skadc mdtager ist Poe Lands-ehe
Mart«
f
; Zank-um« Preise-Hin NcikdunthI
wol-set et ftifccliqt ngdomcinwde
Zorns-: Ustsriindkkrj den Jan xl
:I.Icn: nur dcr k-! »Min« kstksdudt
«t11 -.-t instale . 1131,1L««««31s-:1-sd:: 1
LUXJI Ecttmc JstskmllwsII;:-:, Iik
!·:-3!t«.s: Paskr Gans-III Ers- zuwva
Wust-k- Tmnisfcn Erd End-zip .
l»Bei-»Ur Bat-Hm Hm X««rs-.»s1-)sirns.!
Knidc tzäc
Moder Nr bei-m n; den-Jed- XII-i
VIII-sum
i Til Mødet mdiimdt fix ogsau t.«i
jdrisusfisfe Gendakmer. Lamms da
-to toa Plads ved Fäden as Ialcri
jitolcm medens den tredtc Nimmt
slmsde ndcnfok omkrina Gar-don
Ta der oar san-get en Zalnte, og
P. Paulfen iom fsrfte Tistesk band-·
kalt et Knattern blev Mtdet only-c
»den at der fra Taler-end Side var
aivet mindfte Anledning ts! denn
Fremgangimaada
Hvormed Opltsningen af Modet
begntndedes, Lande man ikke rigtij
forstaa Der iyntes at være Tal
om, at Mit-et ikke var .anmeld1:
met kritelige Msdet anmekded in
gen Sinde. Desuden fyntet :L.
ssm am der var Tale um« at Mit-et
blev holdt paa Dunst
Der vil felvfslgelig blive klagt-i
over schwingen af Midpt
Btnger. III-d fkq Obstes-.
(.sZmd.’) Ved Nyosførelsen of en La
de paa Jens Clausonss Gaard 7
Stelle er der bkevet gjort et inter
essan( Fund fra letiden. Under
den knle Lades Sokkel stødte man
paa m ftor Sten, der var llylz Me
ter lang og 1 Meter brile og as on
betndclig Tokkelse. Da 1 Helle ikke
var i Stand til at tolle Ztenem
blev den spramgt Man san da, at
dot var Operliggeron til m Umk
qrov. J Grauen fandies der en Ur
ne Tksj Meter his. miss 5-6 Hon
kcr oaa Siden. Den kom ufkadt op.
Tor fandtes Aste i den. Fundet oil
blive overgivet til Muse-et i Ssn
Verborg.
Geadelt-merkte you Landen Erz-M
Lorng Ästen den Eil Mle asboldtes
i Fonds-let Ungdemssorening en
lcljkabcljg Jammerwme book An
drms Grau lceste .·-v. To Msdei
Var besorde traadte t: Gesidatmek
ind. Gran fourgte dem, om de dil
dc kentrollere Mcdlemisi og Ind
bndclchilortcne, da de clleks ingen
Not Mode til at Mrc disk. Til dette
stated-.- cn of Gendarmemc atGkau
skuldc isogtc sig for at forsnsrke dem
L Udøcclson of der-cis EmbedsvligL
da Esan ullcts eieblklfxlu vildc blivg
arrostskkt .
—
Dankt-rog.
Bart Flugs Los-»dele kan ikke
bestcmt paaoiseik Forskclltgc Vet
fikmksr eig Sagn shcnlxgger denne til
ligc fasa mange- forskcllme Tidspunk
tcr o,1 Lejltgdeder ,
En ,1a111me1 Hisxsrjefktiviss omtüs
let saalcdcs Tancbrog Tom anvendt
allcrcdc i 1147 under Exil Lams
Togtcr mod de Vendisfss Tor-vorm
mcn den vaottelsg. der ben- lat lia
,1knndi,1t Fast i Felle-ts- Ver-OWN
ek jo fom betend at Viert Flog dafe
dse sørstc Gang i Um over de dan
skc-, da de erobredc Estlandz Flor-get
skulde vaer en Gase fka Paoen el
lcr muqu en her i Landet kitkelig
jndsoict Faan hvad Kot-set i del jo
oglao not lau wde ma. Smukkese
ist doa vel nok Sapmct am, at Dan—
nebrog ved bemeldtse Leiligbed Juli-i
ned fra Himlerst over den wemvends
danske Hast og btagte den Seit over
den sjendtlkm bcsdscnfke svermagt:
og i bvert Feld sum-s det, fom on
man er cui-des om at fcjrc demz
Tosg, Valdcmarsdagem Ta
nebkogsdaaew sont den Tag.
da von Flog blos til.
Ton Aar :.s Jeden Hund«-jede fi
den Korn BUT-N »Um-g bist-amt- Tiers
- til Esthnk .1 Nam End TM
mark 5 m I31’:I« Mast zum Binden
.1-" ixri thrjs rigt m Hort var
Landen-N IT Ist-Jede Ovsr Du Oster
soilaadc me kmsd Hm Zkibr
7 S-» im Hi »Am Man-d Tun
21 «: - ID- «-.k kJLsJIKmmk Ecer
Eis-J Tand-sc . Von Its-met i Elcs
Zis. n! Liszt-« « mellcm de tjlfxisdsk
throndc fern-site « Herz-st- Var uqfau
ILIEIIIIIP Alb-en I-« Pisa der stildted
keins-Un d) Hist-Th- Eftkanders Gm
spnxieudcsr VI :"." rdtede kam til at
ers-etc Os. End Lands-L Trinken
zsnndt Lesen-g Zinsenan Bis-Mk og
intitc Aar Hirn-: um til Estlond tu
kn«f-.-jtcdc Das Er Viti oq Modeftj
Du. den lks ther 1219 Eftlasnder
ne vcd Lodnnis Esset Sagnct soldts
Tau mjdt nnd-Or Zlaqet den rede
Vrcg fes IM- ·I- med det bvids
Kurs : ned im snken og bragte de
dankte Tropka ? »r. —- —
J Gesund-if — IT dct H. Aar
bundrcdsx dic: Tanebroq Landetä
ancrtcndts III-.7««—-..1,! og vaiede fein
sag-dont erst-r Srna-m sog bar denne
i Tidcrnes Leb Jsaa tæmvet under
andre Faust sdx-,-. icke ester 1842):
i Monden-Z Sfjim bat det isetimod
været i ausdrqu Anvendeise siden
Middelalderen, U det vides at have
meet SM i »Jamme( Tib, et Lan
dets Ækkebisfoxu Tom et fymbrlfk Leb
i Konsekmldningen werte-sie den
nyvqlgte Konge Rigets Bannen —
Historieierikeke bar gjett fis stere
Austern-gener for at bringe Tor De
gen, hvad der bleo afdst fttite, de
»himmeltelyne« Arabesken-O det
dee bkegtc Kong Bald-mer Seiten
ved Wis, men udsm W. Ren
ved feel-bee, at Lob-kleine t 1427
erst-rede et dankt Nie-stos- der bleu
spät-net i Mariekitken i Lybasb
ever- yet enbuu kan fes; mim yet er
new- yet rette. Dei met-es vom
ei W sie tatst mai Wink-steh
ist-Wes- ask jage Mosk- ·
W Im uy paa. set ei TM
ALde Hwelfalynk W Ist
, wes-wem i M Des-eins
ke IS dtc III Ists-e Wes MO
W fiel det MU« ei de·
Resse fee wo Um- seen Mai-w ils
T -
Danebkogsklaget stal vækc keep
kødt. vLrlogsfchget dar to Split
ter; Kot-MS Brei-de er l-? af Fla
qets Brei-de zirkantcrne taki-most
Stande-lässt er Inn-braten lzvics Zi
dcr er, 3,.--7 as Flagets Brei-du
Lnsngdcn as do ndorsns Firkcmtcsk er
Z« as di- inderstc og Lasnnden as
Splitterne or 172 Gang Længdrn
as di- ndekfte Jst-sanken
Handelsflaget· er ndcn Entst:
Maolene er de femme sont for Ok
logsflanet ins-d Undtagclfc as, at de
vderste Jst-kannst ikke er 5X4 men
lyg Mann Lasngdcsu as de änderer
Jst-kamen — Bisse Maal ans-regt
fordi man desvasrke knnwigt set de
besnndvrligfte Fakonrr on Form
vaa Tanebrogsslaa.
Zon- nasvnt er man nn kommen
ind von at keins Flaqdagen Iser
hie-maus: det var ovrindclig den
haust-amerikaan Brit-ff Knud
Giør11v. der ndsafusde Tanken
bekom. og Undrrteqnedc soriøgte faa
i Fiok at kksalifvrc disn its-d at sno
giort den lö. Juni til en Itags
neuttal Gnmdlovssdaq for Tanssr
Sigm-ni- osq irde. Foreninqcn »Dan·
marksssmnsnndet« time-J km oder
iägcrc Iankm U »Er-It Insekt Aar
Tagen, iigcsfom Handels Zfoicbsrn
site-r Tronniimcns Lussis hat iri
den Tim. sont Erfmtuing Tor d. Li.
Tocembcr. der ja faldcr i Inst-XI im
Tot Viidc Vaste met-form Im Ta
gen-S Feitliahsldislic genycm Aarqu
udvikiodc iia fc1aiedesfs. at Den voa
sei-oc- 700 List-J Tini-n i 1019 kundc
Miso-s Vcd et modmw »Hier-Zwa« fii
Efiland og boitidisligiwldvs can sel
Ve Siedet. iwor Bauch-U Um ned
im Binden
Edward Spore
Als »Da-Ist Ioikelasfuius
hat vi modtaget folgende nye BI
gcr. fom sendes portofrit til en
izver Adresse ved Modtagelie as de
Lieds-jede yderst lcwe Priser:
Hishi-fis cui-a En Ssmands
Liv og vidundeklige Eventur. As
Daniel Deinen 212 Sitten Stank
tsd Sizii-sing med Gnldtthkis
50 Eis.
Pille Foktcelling of Louise M. Al·
wit. 240 Sidet i blaat Shirtingss
hind med Titel og Forsiring i
Guld. Pris 50 Ets.
Uslspils Hist-ritt. linderlige da
saslfomme Historier om en Bon
deitn fra Brunsoig. For-kamt
Udgave. 76 Sidet i Sbiktingsi
bind. Aun 35 Ets.
Allen-e Bagek tiliammen
portofrit for 81.00.
Den-ich Luft-. Publ. dafe,
Blei-, Nein-.
Um Mast-te til
votk nye Konfimmndbibler.
! For at mode Inn-et .s:k: cr: kxogct
Wurm-re VibcI til stllcnmrxsz Um
anfirmatx n:«..;«;1 our Or III-It
srcmfmälk g lgcnde to Ia ums : its-:
»ciol for os udsørt Jndvmqut —
Nk 21—A. Ton almjndislxsz Kon
sirnmudbtbel : Lommcsormat —
Eoeciel Jndbiudnm 1 Eint. bege
ligt Chargin mcd Muldfnit —
Pris 81.4().
Nr. 21—«B. Eammc son- :k’r. EN
A. ntht ins-D runde Hfomrt
Vkisti AHZU
Weg-Je dies-.- kalck or o« dct dan
fkc Bibelsclfkabsz Udgaven csyk Ined
det tm Teimmcmc i Im Lserfktsttelse
Ten, der lmr set bis-sie beler. vix
tut-re mig med os i, at de smrligt
kam-r sig til Bauch-get
Navn vaafwttes i Guld for 20
Conts efstra Nadn og Tat-o 80
Contsk .
Dau. Luth. Publ· Dorf-,
Tte nye Numte
of
Mist-list Filkebiblistek.
Cum-, sitt-hat« is Mossat
Misteliqe Levnedslsb i det 19.
sathundtede I. Ved Past. A. C
F L. GroveMasmuöfm 276 Sider.
; sinds-. i gtsnt Shirting med
H Guldtkyk. Pris 50 Ttt
Allein ft- Islleiim· Syv For
tællinser af J. C. von Hoffm
i med Foriattekens Tilladelie over
! M as Past. G. Münster-. Forotd
F qf Komtesfe H. Matth- 223 Si
. der. Smutt Shirtingsbind. Pkis
- 50 Its.
H Mc III-. ca Karlighedshistos
kie of W. Tags-sum Fvriatter
of «skow«, »F Lampe-is Bube-«
s. fl. ssc Eil-ed Brun Shikttus
nnd W. Prissc Ets.
Wiss spllebibliotek rosigen
gf Inst s. Münster-, Breit ved St.
W Arke i Ksbmhavw Det er
its-lustent- gode, rette Bis-r, der
Wes De Fee Mstaqeude vll
W et W Lille-I M es
hu- sichs-tin- — .
m M
Wink-M
Wut-.
Japan-Innenra
Fsr koittereHe Obl. Nr. 23 ...................... 834038
TM- Folls- Ja» J. N P. Jagd-Itzt ................ 500
Ell Horn, Ja» ,.Femklsveret« til en Vibclkvmde MSDO
Auduton. Ja» Ebcnezer MAD» Haan Echcnjdt. Anna
Heut-äffen tw. 8500 .......................... 1000
Evan. Minn.. Hans Claufm ...................... 300
Weist-roch Me» Den f. d. ev.-lut(-. Mgb. .......... 30.00
Ttlfamnkn 8424118
udianekmisfisuem
Fm Witten-et se Kis. ter. 23 ...................... 711093
Czde Falls. Ja» J. N. P. Fogdabl ................ 5.00
Weftbrook, Mc» Den f. d. »so-lata Man ............ 18718
Tilsmnmcn 818471
Judiemisiissem
Fsr Lvittmt sc Kbt Nr. 23 ...................... 817973
Cedar Falls, Ja» J. N. P. Fmdnhl .............. 1.00
Efmflet fka Aarsmpdot .......................... .45
Tilscmunen 8181.18
Istmoussisiiiuem
For kojtteret sc sit-L Nr. 23 ...................... 81405
Eedar Falls. Ja» J. N. V. Fogdabl ................ 500
Sfavicbutst. Nebr. ljsillcs Mråcj J- H. Haufen, J. Somm
fett, N. Mund N. Zpendfem A. szillipscm P. C.
Meisen, L Vcdfted. F. Bett-rieth H. P. Haufen. P. «
Sstpnfisn lus. BLWJ N. Jomcnfcm H megorks
Itsch 5f)Ct-3- .................................. 1100
Westwa Mc» Ton s d. FOR-tatst Mah. ............ ls.77
Tilfanuuxsn SHRL
Samtuadets Gall-:
Cedak Falls. Ja» J. N P Foadahl .............. 82 00
Stolekosfem
For Mkmet sc KbL Nr 23 ................... 810100
Gram .Mi1m., Hang Clausm ...................... 500
E·"« ’ « : Tilfammcu Amt-TM
Iil Missioimk g. anfsccre agka
For tritt ret se lTM Nr. 23 ......................... ; 7.30
Blair. Nein-» Andre-a Max-je Hausen ....... . ......... TO
AUDUFML JOWC EBIUVM Mah» Anna Ideitrifsisn ..... 5.«0
Bkair. Nebr» den 19 Juni MU. Tilfammen».«5 1280
Rettelse
J Kbl." Nr 21 staat fvittcket Nicslsss osrg nfcn, Grecnuillm
Mich» s500 til Japanmissionen. Zkal være M ads sum knien
Otto Hans en.
Kass, for d. fote. dankte ev.-1utb. Kirke i Am.
Til Ludcmissisuem
Pseifie Orts-. «
Vor erlfers Mgb., Heiland, Tauf 820.0(-. Jmmanucl
May-, Existen, Calif· 870.90. Jmmanucl Mal-s Kniudeforening,
costs-m Ealif. 82500 Pella Mah» Tkl Nev, Catif Mal-L
Prlla May-, Sehnt-, Calif. 83815
Modtapet med Tak,
Eh k. P i leg aa r d, Kredssasfcrcr.
R. Nr. 2, Lleimder. Calif.
Gaun- til Psftot Busch Die-gefiele i Mai-.
For fu«-nistet for 82575 Inn ChrIste-Ism
Trusant Mich. 82 Eva Christi-nickt kamen-» Zted
Ps. Laut-te- Exdrmenfem Weftbwok, Mk- 81 an
dszsfkpkeu Hamme Neu-, 89,55, Jacf Team
Plan-. Nebr. st. Erncft Trock) stimme Its-d Mc
Fislggndu sm Salt Lake Cim, Utah: Julse Wi,
Elxm U Judith Mut-few Oele-n osg Tor-Erim Jokm
sen, Ost-er Mc, Denk-ob Lund, Freddu Zehnfem
Hem- ogk Niqmor Holst Vver Löc» Agnes Land
V1,:,;c Junwa sog Carl Nielsem heck- :«)«c., Vjaki
ne Meissn. J C. Mariens Rnsktm Rohr st,
Mist-J »z; Cdrgsnne Laut-sein« thksom Illu. Cana
da Lwr II tbkaccs Haufen. Mantua-, R. Dak. St.
Im Ase-lo, Ja. folgende Bidrag: Mut-Frische
Chnfkcnsen STI. Anna Christensen si, Lean Ebri
ftgnicn Juc» Wilhelm Christensen 50c., Elna Ebri
stksnsgn Esc» Verm-It Christi-users 50c«, Pinseoffer
fm Zondagsskolen 1 Aubudon By 815.10. Hart
sjne og Tagmar Nielfen, Trufmm Mich. bog-r 509
Adoizu Rielsksm »Hei-Mille Mich« 50c, Eualb
Auch samme Sieb-Läc» Ruth. Andersen Max
tou. N. Tal 8150 Gctbsemane Misniqtmds Zim
dcmszsskch leand, Ncsbtk 83.88. Im Nussm
Rohr folgend-k- Vidrag: Ren-a Peteran 75c, Einm
Pcterscn sl Sonn Aaldabl Tisch Ausgar og
All-ers Ubrkstensen 82.30, V« st» Ali-in Anderfen
81.10, Mabcl Niber Fl, Ezta Peter-sen Insc» Wil
liam Goldbeck 81, Telmet Wefth sl.22, Albert
Christi-usw 50c., Alice Andersen 75c, Laurits An
derfen LU, Lndia Petersen 81, Johannes Kaldahl
Mk zum Navn 45c, uden Norm 75c.. Mabel
Christensen 50c, Jesus Lundgaard St, Ella Gold
bect 50c, Eil-er Kaldahl 81.50, Addis Jst-sen 81
unævnt 28c. Anna Meler Säc, Elarence «og Al
bert Peterien 8581. umkan 25c Adolf Heutwed
Z1.20, Theodor Christianer st, Anna Christo-sen
88k, Kikstine Daner st, Darm chkifteaien 60k
unævm 50c, Muth Kalb-U si, Ame-da Kaldabl
Löc, Agnes Hautwed BUT Lillie Biber 60c
Florence hausen st, Kett-ins Peterer suc,
Innette Inder-sen doc, E. L. L. 95 c, Ellen
thsenlen Höc, Mary DIer 76c, Lan-im Ander
sen soc-, Jus-r Anders-n we Smma Frederisfen
soc, Biggo Veto-sen III, unt-out sic, Atmaan.
Man 92e, unt-out II, Raumi Pein-sen 50c, An
na Laldahl 7sc. unt-mit Zor. Esther Mortenfen
M, tian Asc, cmil Lundsgaard Il, usw-m
Goc, Pera Nil-er Asc, unckvnt 28c, Eil-et Haufen
fl, Esther Mille- QL Marien Jenseit Il, Emilie
sitze-qui M, Uilliqm Peter Jensen We, Denn
com-set Köc. cau- Anderien ZIsz Reue Ri·
Hex W- Heut-v Lotsen Mc« keiner Lotsen Use
Mclet Icndetfeu We, Thon-d Wien Its-)
Mc Mut Soc, Ost-it Lotsen Ge, Malta Jenseit
U- W Acc, unt-Mk OILOG Unti- Christen
M Il, Spalt chkifteufeu Ol, suits Griff-usw
It, Wh. Ists-n o- Dasmsx MW dbek
Isc, Roms-echt Kika We, U. Letka es Ou
RIEMANN-Wogva
,Icu hvee Os- Ivutls Mag-sog W- sit
—W M.·W isw M ev.
JOHN-C 7 III-I M