Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 24, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
ctviuatioa i Athen-kam
En Festdsg i Mozarts-Irrtum
Tcn Ordinatiom iom Bistka D
stcnscld i Gast afhaldt i Nazaret
Kikkm skkivcr »Kr. ngL as 2.
Juni, godtgjorde tilfuldc M holds
gc i —- som vi for nagen Tid sidcu
paavcgcde dct —, at Prcrftrindniels
sen as og til foklckgch im Fru.
Kirfe til den Kirkih book dm ung-:
Prasst ital dirs-.
Tor vor nemlig i Gar-r i RUD
tcksiirchn bundc en talrig Tilslnt
ning km Menigbedens Sid-: og m
gis-d- chtstcsmning over den helligi
Handlinq —- cst Var TimL iom des
ikkc fjwlden Ifoktesr Wo vcd Fru
KitLcscrdinationcstkw —
Eogncpmsftm oed Kontos-nic
km Pafwk Hutt, Mrdikcsde til Jud
lednmq Fauste fort over Dachs
Tikitz Jesui- og Winden ricd Ja
solt-:- Vrønd, og under Afikmgclfen
w· den Macnch Zahne traadtsx
bereits-r Visiopvcu i sjn guldbmsn
mede Vispcfaabo oa disn lwidklwd
ie- erinand, den imm- Voscot od.
L Tit-M der er besktkkist til dra«
free-it :!I«’cd58aslpsst Ins-J Post-or »Gott
Frsnx Mk Altckct
Friknpmn ais i fin eränationss
take nd Hm Joh. 15, 2s5-—27 km un
derstrmedk tin-r Bidmsishnrdct fom
dm Mi, ad lnssilkcsn M verscmligr
Month-ists Zamfund sned Und i
anms fort-lautes sra Slæaf til
elath
Tcttc Vidnråsbnrd bærefti from
as Mlltgmmdm sont Jesus movci
qxr dist, mcn Oktfaa as Ktifti Tifcip
lo. of Meniabcdem mcn ifcrk da a
dcns ertskrm og Viskovvisn slnts
todc bot-for sin Tale med at opfer
drcs den ums deinand til et sti
Inxdjzt ngncssbnrd i Agndcsns
Mast .
Esm Lplkrsnitm as de form-d
ach « Zitiftstnkkck vod .- Zktiftsvtost «
chlli oa Ptasftesknc Sold Welt-»si
m N. Julil iorkstog Viswvven endi
liq nude Von km Oaandspaalasg
gelte erinationm hvcsrcfter Ost
tidklighedcn Tlutth med Alter
gang
sqkmän Melis- 70 Lin-. »m
Tgbt.« as 5. Juni ftrivek i den Au
lkdnimu Tot Var vel not A. E
Umsonst-R Jakob Niellcns an
Stattch Anton Nicliens oq Ema
musl Henninaiens Eisen-yet for 40
Aar Nein der gav dcn uns-,- Laster
Zukütias Nie-lieu Mot; til at for
isge iia sont For-sama De var als
le Landsbnlastere. var tin-due af
singe Aaat oq huvdc nu tecmpet sitz
from til rn Stolelærereksamen og
til Westwood-stand der kun var lidt
bedrc mähen-F Fee-dres- mea de le
vcde blandt en Brit-listing, hvis
Kam- vat end .,jasvncee«. Det var
dctcs Liv, de gov iia til at ftildre
i Nutid cllcst Instit-, og dissc jetz
ms Stildritpqek as jasvnc Folts Ltv
as Fast-d bleu lass- at disk-) ickvnsc
Fell-, fom iste kundc folge de rig
nge Tiqtckcs note Magd its-e for
statt drin. for-di de oftc hcntcde dctcö
Person«-t- og Enmcr i Medic-, der
vor Illmuen atdeles fresmnedcs 021
ukcndte.
Jst-»Im as »Zkolrlasrcrltmmtn
ritt-«- Masud tnsnktcs sig at Wo lcrn
qer Und til faadcmncs fnma Rolle
lmisbkllrdisr. on tun den af dem mm
ed« Vidrnt
Aue de andre ist forlwugy dødc
og dcccs Vastkct » vol tun i ringt
Mtad Betteln-sama : vor Tom-.
Amt ern er tilbakus —— Jgtariasd
Meissn, fom i Tag fyldek Zwmsts
Aar — hanc Bretter er dlmcn lust.
Folfcts Eie. fordi han hwvcdc sia
nsjt over fjms tidligckc Fasllksr
Odem hat Mo glasdct iig over B
qck sont ,,tlIi’aagt-n« og »Den ftorc
Magt«? — for bldt at nasan et
Pat- af band Vasrter Te staat I
kunstnekist Udfsrelfc fuldt nd paa
Hsidc med de »kigtige« Diana-T
iclv de bedftbs Partien oq de stack-.
i lædklia Renhed hsit over de fle
ftes. «
Zusatias Niellcn er bieveu Ojrm
mein-C de qodes Diems Forfatter. og
Hiemmems Landes oder vil i Tag
sendc ham maugc venlige can-er
med Tat sor, hvad hats i Aarenes
Ltb hat give-i dem neun-m sine Bi
Cer.
Mel-list seines-be afholdg d,
Its-R Oktober i WM
·- D -- -· - , -s«s";
s-—.—.—
Dei iudledeg med en Gubstjeneftk
den fsrste Tags Formiddaxz i Zke
decicskirfcm hvor Paswr Motten
Larer presst-steh og om Astcuen ta
lct Hpjfkolekotsiandcr Bredsdorff
om »Digtninchn rg de KrssmeC
Paa Moder-S 2. Tag fi·tdet der
om· Formiddagcn en Jordans-sung
Stcd mu: Meligipfitet m knistern
dom«, indlcdct as Prckstune E
Koch og Welding, og vcd Assluts
ninasnmdcst Las-et rudriiq Pafwr
Nirls Dacl og Pkovft Hjcsytkjær
SImqndsmissisnea i Ksbeuhqvu
J den Aarsvckctnimx. drn ksbcns
lxavnskc Smaandssmibsion hat nd
fcndt, sinds-s der ist-L »Kr. Tgbl.«
Wege-t, der vil glcrde alle Vetmct
of Hub-J Mars Dir-beide da de, del
anikcr det, Lan dlot send-e et Ord
til Esmandsnjcnnwt .,’Bct!;kk«, Ka
bcsnhuon .
Bladct ummcr her kmt noglc
Tinkt: Der storc Zsumudsbjrm
snldt. iaa der saa cito-—- thtcsr of
te « nmattc sigcs ch. Monm
Zofolk san-let um ercsL H adssiL
liqc fundct jnd i Ude Rim-. Flor-.
Tufind Stils-c bei-sat- reg«sl1-1wssfiae
Mode holdt wo Søvkkttiets Kn
fmm km ca. Tiu—--70·0«U Kr. mod
ragst til varmking elle- Mem
icndclse Kost sagt: en Akkommo
dcr fort ais-et et Billcdcs -.i,7 End-Z
Rims- Arbeide nnsllrm de Zinsfu
dek Søsolb der kommst til vor Vn
oq tillim form-Akt om Vaaktean i
Arbeits-ist soc Zjwiess Ftclsx
Tte Mennkfket todt-ei sra m
dtuknr. J Nie-sum Llredning Mu
mde Pinfrdkmii EMmriddag Dcd
Okan m EVENon trcs Kilometer
fm Hemng Tcr mu- m Mond
Am Bord, km do Huldi- Ul Thoka
kon, twor de arlusxdcsdc msd de stu
n- Tunmikmizania-«1 Fm Herrs
qcmrdcsn Kot-hol Mo der Ich-forscht
til Les-innig met Hin-m Even-pas
Dame-such Renbcra km Kamin
Christo-Ich km chninqdmnpmn
j»Vk-sttnstcn« ftmkås I Meter-band tm
Jud til limited-siedet Estck stot
iAnsetesngrlfcsr lnkfrdcs Ort dem at
risddc de trc Eortomne Phsimfkcr
cftcr at diese en gde balv Time lnw
do liqgrt i Vandet flamrcnde sig til
Banden Ton cnc as dem hand.
unstet stidsttjcdcm da man si
dam sat, mcn vcsd euer-wisse Lplivi
ningssoksøg fis man baut faldt til
Livc igm
Ulykfe i Knebel Vis. Maler-nic
snsk Etik Rosmcmkd og Irredin
mcstet Rodkiasr. beuge as Aman
iejlede Onsdoa Fokmiddag den 3
Juni i Rodkjasrs Vaad fra Aar-haa
k den Drusigt at naa Knebel. Sp
mskc vaa Tagen lsb Barthen ka
Grund ved Konasgaakdm men dct
lytkedcsp de otisbokdetende Lied Fi
Norm-s Dicle at komme slot, og di
Iejlrdir vidmn Tot bin-fu« en starrt
Sterns, oq Banden var Mc nidcn
Saßka Sidou hoc jagen set no
gct til·Baadk-n. Tot man i Fl. R
V. hemmte-S sont given at Banden
or icmtrct oa de ombordvcrrendk
dkuknet.
M sum Undekslctb· Vedkaqktiii
Furcniuqepsladsekcd Provinz-Zum
nalistsen-stumme Vcsinrclfr Im kon
statcrct, at Jan-nimmt nmnqmns
rims Las-irrer m Forrctnjtussorcc
Wirksatsbcfmrcr »d. Krug i Aarhnsx
vcd Folsk Um- bcsvmct Foresthm for
Wust-d »Um-« money
Im H Mai var de ilrixe Beim
kclsssmedlcsunncr Ma. »Juki. Pft.'
stunk-de i Malta-, oa her vcdtoace
dct mm Grund as foksscllise mis
twnkcslmc metasndiqlwdsk at lud-«
fort-may et unmneldt Aastcstkrinn
does Aar-senken Visd du«-, Tom
fandt Zieh noqle Tage röter da fu
retogiss af Fornmndm Nrdattps
Jug. Anderscn i Hoffens nq ct 1
Aarhus borndc Besondkasichs-sm
iorcviftc Kasicrerm en as Aarlms
Privatbautb Midn- Afdcling nd
fusdt Spakckasfrboq, lndcndcs pao
12——-13,000 Ost-: mcn ved m Un
drkssgelsp f Banlöm fom dcrcftck
udcsn qus Visendc fort-wach viftr
des fig, at der vaa dennc Vog iste
var indsot more end ca. 11 Kr. Alt
kwod der i svrfqt var jndspri i Po
gen, vor falls- Den 24. Mai fang
lech Befwrelsen i Aarhus km
over-for denne tklstod Mag sine Be
dummer, samt at djsfe var begyndt
allercde i 1903. Fokcutngeuz Ren
eilen-cr- som paa sidstc Gestkralfors
lamling i Null-org befvarede en Fo
tcspørgscl af Formanden om, hont
vidt de havde sitt-et sig Tilstcdevcrs
rellen af Fokeningeus Formucy be
kkwftendcy hat fiden 1908 ladet sit]
lknffe as den falske Sparetasfeboq
og tidligere Bøgcr of fanmw Slagski
Eiter at Krug Var fuspcnderet
sont Kosfcter og Fokrctningsfører,
tilstodes des hanc en Frist til at sps
ge ltndcsrilasbet daskkct Dctte er
ika lykkcdcs l)am, og audcn Pinse
dags Affen bar Krug inden Fristen-«
Udlsb, meldt sig selv til Politiet
Formiddngs den 2. Juni es der af
sagt Ilttcstdekret over baut
Forettinaotls sllctteralforfamliim,
der stuldr must aflwldt l Ulyss
bina F. i August, oil blive from
stnndct det most nmlige og lnmlagil
til et more cmtmlt Stett
bot »Siam« er iflg. »D. hj og u.«
as ö. Juni vendt hjem og denn-ed
ck for søtfte Mann en Jokdomicis
ling Eoretaqet of et Motorfkib. Som
et Vers-is paa Triitssikkcrhssdcsn stal
na«vncs, at »Ziam« paa Udinrcn
Mc standscdo siue Mut-out ferend
Etibet name Amofaqasta ; Ehile
Btkruixsclcsforbnmet paa hole Zum-.
hat Tun vastct 1500 Tons Llien
mens en »Tai-wer of sammc Zwi
relfc wilde have bruqt 7—8.OUI)
Tons Kul. Tilmcd kan den Pladåe
imn vaa qupfkibenc ouaaed as
Kulbctmldningisr ou Redka paa
Motokskibct udnnttes til Laßt-unt
idct andscslsolien er mmmct iud
i Efibctiks Vnndtank, book dct baach
er af«V--jcn ca ask Nntte sosn Vol-;
last. I
»T. äl« ZW- mct sitt Flaude mcd
en no Tonwer- »ledesia", Tom fko
aaa i Fort pan Endgerka
citasiatisi Nomyagui. Motorsti
!
Folkktitiqm.satcd mau- Bein-fu«
J Anledninq as, at Folfctingscnan
Kl. Verman dksn is. Juni Fnldcr
T« Aar, fkrnnsr »W. T-«1bl.« ai
t. Jnnt, Endbndcr un Nod-J as
Masnd an mündet im Mc- Landet
til cn festlin Zannnenfmnft ach Or
Verlust-n m non-:- nasrnnssw ermt
i Inn-Z Forsamlikmshns i Odensks
nannte Tag.
Vlandt Jndbndcrnu or Isolie
tinasnmnd N I.Ikcxsmnard. Lands
tsnzsnmnd Jst-non Rede-rieth Hei
ikolcsornandcrnc J XVme FULin
on Alsrksd Povlsmn Rnszilinqc Etatss
rund Kinn Ohr-nich Was-or Staufen
Rot-nnd Kaptain Eiail Jsmcm
Ldenfiy m. fl.
Ptias Auge vg Gemalindc vendt
hieni. Mcd den ordinwrc Miedin
Ewrcs Kl. 641 Insde Affen den
5 Juni ankom til Kol-ostno:«snPkiII-5
og Prinfcsfe Auge paa Bei-n bos
Prins Valdematri Pan Hovedbansi
Maran bavde indfnndcst sig Hs
Maj. Kannen, Prins Valdemar
med Born samt forikclline af Hof
feig Horn-k- Modtaaelfen var incr
teliq.
Prins on Prinsesfe Auge ksktc
sit-ais til Brrnstotss, kwor do bom
under Vol-get brrbjennua
Formiddaqs den R. Juni aflagdss
Prins Walde-may og Prins Aagc
incsd Gemalindc on de svkige paa
Vernfmrff boondc kgl Vorsteher
Bei-g vaa Sorgener Slot Ins Kon
aen on Tronninarn on vendtc bcn
vaa Eftcnniddaacn tilbaae.
Mit-net Mindkotmkklr. Pan
Prmsx N sc Nimmde Issmv pas
Uartufunss mrf(s,mdtd, Koth-numle
jusilorcdusx Im I- d m xllkändcstctk
«ts«1«v: as LEjllisdhnqacr Mel-J solm
Da udsørt ims- Vrodnsnc Villcsmn
re I :)lall--.sr-,1. Vcd Ilsjlørjkmcn
mltr LawcrsNietscsn im Boot-w
book anft iOøzmild i sin Itd Vir
kcdcx
Tod-Mc stammt-wir Its-d Chri
stian-Es Keim paa Ehristiauslmmk
Emil Brunn, asqik illa. »Ur Dau«
den 2. Juni vrd Dsdcsn ritt-r nassusn
ct Aan Ztmäossi. Pastor Braun
vor sodt vaa Vkidslmclili.s. lwor
tmnis Fadcr var Fastmfcslsdircktøn
den its. Oktober 1864 Gan bla
Student RAE troloaiss Kandidat
1888 og det folgende Aar Prwa
paa Fasmcmcs, lwor tmn virfsch ind
til 1891 stmsrc var tmn i Male
Aar Pmsst i Busch tun-. Vurnbolm
og kam i 19055 til Ebriftimkkfirkm
J m Dcl Aar var han Rodattør
of Fern-is Kikkkstidcnds ou skan hat
udaivct en Fort-Aliqu fra Fast-cr
nc. ,
J sin Mensqu vaa Ebriftiauss
bavn var ban meget afholdt ikkc
mindsi of Konfirmanderne J M
fidsto Am- vat ban imidlctstid ina,
oq staut dct en Tid fao nd til, as
han sfullse komme over Gnadein
men. forvckrredes hatt Tilstanddog
after, oa net-virus Tag havde ban nd
stkidt.
—- Aontorchef i Nationalbanken
All-M Abt-l .e afqaaetveD Men
Den AMICI-Ader ver Im as Ova«
jntcndant Adel i Slensborg, kam i
1882 ind i Nationalbankcm yvoc
han i 1888 avanmedc til Fuldchgs
tig og i 1892 til Kontotchef i Dis
kontoafdclingem
—- Ten kendte fjcrllandfkc Land
maud, Gaardejeu Statteraadsfots
mand J. P. Peters::t. Vindingc Lil
levang, ck Lordag den JU- Mai af
gaact oed Laden,
—«— Ihr-. Proprxcmsr lOtto La
wacktz til Rcfsncrsaaard et sorleden
nsgaaet ich Tødcn i en AdeI as
65 Ast. Afdsdc var R. as Dbg
—- Fbv. Direktor i Købmhavnss
Laancs Ja «Diskonwnlsank Einte
mad L. Jorgenfen er d. »i. ds. død
85 Aar gl. Hatt rat VII-der as
Dbg.
—- Ringkebimx «;. Juni. Ein
tionsforstancht Las-sen i Dem ct
citer nogen Tids Emde ofgaaet
visd Tocht, 51 Aar gannnkl
En sitt qammel Tamr. To Fru
Distrjstslckac Gier-sing i tjssnnaa sor
leben Listen spasptscdc Inngs Aacn
saa bun, at en lillc Treu-J foldt i
Vandcst Sigm Futen csr 70 Anr
vadede knm i Folge »Musik« »den
est Liebliks Betwnsning nd j ch
soldc Band og tcddedc Vamot Js
Vctramuixm of Fruan Jlxchr man
der faldesz cu fmuk Redninqsdaad
En Stdn-Brand Ruhm-C s
Juni. Den Brand-, Tom 1 Pznfrdas
geni« bcrmrch Gtcv Zchinmmlmmmf
Ekove m Skørpniug. ika ble
vcsn bclt slukkct, oq i Formiddaqs
blussscsde Jldcn op mod sorimot
Kraft Et weget strrt Skovareckl
U- bmmdt Flcrc anjngu var i
lang Tid alvorliqt www mcn blose
reddvde ord. at Vind :-. rendtc Tia
thrbt ved Ulykkexn En trier
Mond, Ponl Madscn «m Noah-l
fuldt i Fl. N. V L. Vinfcdmss Es
termiddag ncd ad en vapc Wo
Ootxsllot i Lundcrikov Don Cis Ho
vcdct ftwtkt kowftet m er den LdS
07,U.1ct visd Dis-den
-—-- En lLsnaria Sen as Snrdfcsrs
mestcr Bach-Zismtfen i Stark-us tm
par cum Pinscsbefsa i ARE-us bril
Naardrivr Mads Sausen Mal-fon.
Nodrbsinonrd i Komm Var LPins
fcdaas Formiddag klntrrt op i ist
anmnictm midt i den brolath
Gast-d san Horn-de nod Ig Meins
:deL-s san Mordt, at Zum Bade fort
oftm
Jldkbmndr. L. Wink-bog ovstod
der Jld i Clnc Majas Eimdom vrd
Rand-S Find. J Lebet.af et Pai
Tsmcr ncsdbrwndtr helc Gent-sm
mm Intet lernan indvbrasndte
Tot meins Jndbo rcddedoä Jldcsn
sknldtcs en EsAars Treu-IS Lea med
Twndftikkcr.
—-«- Propheten Potericuit Guard.
Højmark Vod Rnndcrs, er den 2.ds.
net-hemmt Vefastning kn Ein-:
lms rcddedcs. Efcren var bot-kreist
- Lars Petcrims Enkes Gans-R
i Noer Sohn et 2. Pinsedag sub
ftasndig ncdbrasndi. To Estisespci
og en Kaln indcbmndte. Alt Ind
boet dumme Jlden mcnes at Mr
rc onst-met fra Skotstenen
Elm on Hin-curios- En Eitlusrn
Maer Sonst-m Tod«-made 5, wam
law-L our l. Pinfcdaqs Still-n i
Faer used at vlslmngc Wurm-r i
Kalkulum Onn Eil chrbalulcs II
saldt Ins-d lma sssksluet Fors- Ta
kwn citkr bch lnnt sundct as en Rig
m dcr fmn san Yes-m In It
nat-me Eule islsc namrliankis straf
ssrt til -8"):ipjt.1lctj lmor man tm
Fluten-un at sum sande ladet »Jer
Pan mmiict sq at Tnm lmvdo th
fest World-nat
Tun l Jun: dndc bun.
Forfvunbm :«laldom. s. Jun
En i valczs lncnunclwmzdc nn»
Mand, dcr for noqlc Tags jxdcu
vendte hij fm Jlmcrikm lszsor lnm
under Arlnjdc i stark Vorm- band-.
tamst nagt-n Zkadls poa For-standen
fokspandt fra Osme femme As
tot-, lmn var ankmnmcn. To lmn
trods ilmsrdig Eftsrspgning ikkc er
fanden. fnmtrr man, at du er skcl
m Moll-in
Forbuds-Sygess. Log-Stor, h.
Juni. Beimer for Nive, Lond
tsk oq Linmns Landhoforcning hav
dc lmwendt iig til Borgmcstcr Lol
mann i Løgiwr mcd Amnodnins
om at faa alt Goal samt Beim-nimm
mcd smsrfc Tritte sorbudt paa Mar
kcdcr i Log-Sm- Jnrisdlktlon. Vom
tin-steten nasgtede imidlertid at cftm
kommt- Andraacndct, idet lmn ils-.
nscutc, at der var Grund til at nim
te lonnneliqe Fotlysteller Abgang
til Mal-lederne. Landbosokcnins
gens Bestntrlfe vil nu send- Andra,
alsndrt til Amtct oq Minister-list
Dunst Fisltolkfoteaiug. Miste-d
8 Juni. Den jndske Afdcling as
Dgnlk Frisiolcfvrenlnq holdt l Garn
on i Tag Anrsmødcs i Besltck Modi
aabnedes Sand-as Formkdsag mexs
en Gudstteneste i Vgl-s Frimcnia
schwka hvok W »Unser Mal
Fer prcrdikede. Vcd Eftcmiddags
III-Weh der Irods Regnvejr holdtes
under aaben Himmel, kalte Felse
tingssmand Klaus Berntsen om Fti
Jkolcbevasgelscn og Højjkolcforsmndct
Stevns af Kväscl om von- »Ja-Hi
Folkeviscxn Mødet overvasredes a«
1000 Mennesker.
Mødct fortfattcs i Tag i Lock
Vasrclsc as ca. 500 Menncskcr. Paa
Grund as den strecke Blcrst blcv Mir-T
dct holdt i Vcsløs Erim-INDIRE
kirfe. Fo1ketingsmand Klaus Bernts
fen holdi Forcdrag om Kriften Kold.
J Eftcrmiddagsmødct indledcdeFor
standest Brandes af Vrammingc en
Forhandling om on lebende Unber
wiss-Hing
Brand paa Amaguu Seut Nat
ten til 4. Juni opilod der Jld Bor
Pagtet Mindean Gaard paa Eng
landeocj i Sandba
Københavns Brandvæfen Mariae-.
rohes-, og faa oidt man kunne stan
ne ved ZiTiden Var Einehufet ch
udenfor Fore.
Udlængerne brwndte acttmoa
chcsu anfes for paafat. Tet er
tret-je Gang det ftcr i Labe: af fort
Tid
Huginauvs·M-de. Kalb-org, S
Juni. Husmandsnmdct pa- Stor
Reftrup i Gaar Var besagt as ca
-1,uUD Menncffer. Zorfmndet Bran
de as Btammjngcs kalte um«- at den
danske Oøjskolc maaxte omfonncs i
Lvercnsstcmmelsc mcd de Ins-derm
Tankcr· Godssorralter Verthclscn
Hang jnmdcgik de seneste Anstel
ma Useorgjsmen og opfordndc Ort-zi
masnche tji at åclde fast Vcd Zier-:
sccialc Wir-graut
Ea mode-tue Pigr. En Jamm
1 Randers modtog i Folge »Nun-d
A. AU« forlcdon ncdenstaacnde Bin
let xsaa et Averrisfement ou: on Pi
M
Oenne Iillajer je ntaj oa audsøg.
am del-es- Uladsäx som staat i Aviscn
i Aste-i jc Eoklanacr ifke non sta
lim m je fiddcr i der helle taaet mer.
prxs paa en ao oa kasrlig Onmmu
i Faunlicnsjs ftød, je er forlwet, fass
di maa finde dem i a min kasrcssn
kommcr aa bcsør mai citaana intrl
l"c-m, han ist forrenaftcns kamst
marfvend Oa naar hau hat ftaact L
Aar i Lake inu faa givtcksdi asz W
oil dlot lade dem Dido at im er min
dnatja i al Einm- arbejde aa mim
Fruek bar alle vaansn begeiftrct sur
mine udprasgede state ordcnssandzx
Ovid im sor tid Tit dot, so konnt-et
je fal der nor til dem og for Pan
lrfligbcdeu je baabcr a piaooasrclsct
cr saa stor a jc ka ha min kamod
op; battcswike besinnt-.
· Mannen
Mit-tot Mindre-knurrte rsioizsfkl
ds, 1. Inn-. Tut Lik111d«ss:-11m"rtc, der
»Na It. san-J Haspimlis hin-kegaard
or reist Oder afdndc Ernst-»Ihr Roh
nmä, wissensde i Fornnddagszs M.
til-h nkd csn Oøittdoliqlnsd Irr over·
tin-roch nf Elnsqtningc as dcn nde
dcs, Hnspjmlrts Laut-n Embtdiqnasnd
U Funktivnærcr ni. Fl Vor-»Ums
ncr Jenseit, wdrnhapm noldt Af
flnrinnstachu Ja Direktor Wmnnw
lknscdis noa Oespitalcth Vrmm at
lekindcsnmxrkrt fknldc blch Moner i
tafncmlia Erindrina ont nfdodcsPrn
fis-Js» Nomnclls kunntende Virtsnnss
ind. Eiter at on Zlnsgtninq thdk
fasset Biqundmnn braun- Panos
Timnninq ns Icher cn Taf tm
ancr U Paris-nor
Wnnnnssit i Siedet for Ungl. Vu—
stnrxlssgn im· Ofkkrrmg Amt-:- kund
stxncnuits Eclstals has-« i Fole
..LL-.-nds. Rolfcsbl.« mnnndct Hinwer
Amt-:- Tplinqsdforcrfort-um« mn at
ann- Lpnissnina af Wnnnastik pnn
Lin-find i Omrrinn Pan den
Maadc 1111 nmn give Ungdonnnen
Erjmtnkng For Møglot sont nn nil
blims ndcslnkkct km thrsknrpladscn
Zeltnasfsfnrcsrforcninnen nur Ämut
mlasde lovcst at ustcrkonnne Lpsori
dringen oq Ins-der nnsd ist Huld pan
100 Nnnmastcv
En sinnt auouysn Garn-. For tm
Tid ficht ankam en Pakkc til Har
ridsrslcn Mich-,- indcboldcnde en snnts
Wsekrona Gauen var i Folg-s
»Nand. A. Av.« fnn ledsaaet of en
qanikc fort maskinsknsmsn Mikddclcl
fr, der innen Onlysiiinq aav oni As
fclldcruh -
Wissckroncn blcu ftraksts owasngt i
Kot-et oa er en Pknd for niran
Prof. R. F. Weihna- Somit-long.
Ellcr Lasten om Krifti Frclfcmrrs
Initia, haft-rot paa Lnttmcdts og
Krautbs VII-riet MS) Sidesr.
Sbkrttngsbind. quibet as Wart
burq Publ. Hause-, Chiccma Pris
· netto ZH Ets.
Donne- Boa danner ötc Vind ai
Dr. WAan jun-c dogmatiikc
Ver »A System as Dogucaticg«
Fotcliggende Vog faa rsel Iom
Vasrkeis forubgaaenxe Bin-d faat
gcnncm Dan. Luth. Publ Haufe
Blatt Nebr. -
Et nyt større
Landomraatle
» nyng af is),js-:-(-11 Hex-im udlagt i Stzsk i» km 5——-10 -15
Acres og opsd Landot u- heljgkkmde molk-m de to swrre
danske Koloniesr i Oregon. nemlig Jnncticsn City og klugem-.
op mod Pscifics l—ljghwa»v. Minder » w! dyrkest US sk lasset
ng Kvalitet. Der Ame-r sjg vle for Raveslyrkning Ernst-,
Bin-, dlssjeridrift »j! Hl Enden Farmdrift
Undertegmsdp bar overtngth Folget as dette Desuden
hu- vj Land okx Ein-sm- nsssk ind mnd Byen
For new-more l·n(!e1sr(«tning ti!sk1»iv.
WILLAMBTTB KBÄL ZSTÄTB CO.
W. k. Njelsem soc-.
«11m(-ti0n City. Oregon.
Iust received
WÄLLAGD MBMORIAL BDITloN
Ben Bus
A Sm- uksw Hljtiw ist« tk118 msHit book jh
substanthi cluth cost-r w.th jllnstrations of
the mjmkipul esse-nis- (-I" the story 011 fly leaves
and kam-r thh p«1stI-ajt us Author. 560
pagps Fus! library ste- ("l(-k11- print Our
pries- nssw mky 75 Cis-its xiusttzskijd
Danjsh Luth. Publ. Houso.
l?!kijr.N-JI-1"
Aar De abbonnezet pai
NORDlsK
MIsleNsTIDssKRlFT
Ost brjucor dygthzcs »k- zntprissskime Skxldrjoger fka Mis
sicpusmxuskeu samt tjdsmissssigp Millng Afhandlinger og Ar
tjkler of Interesse for alle Vesnner at« den ydre Mission.
Skrjt·tet udkommisr hverunilen Mai-nett med et Hwkte pas
mindst Si .ark l)s-t kustssr j Amerika sk1.00 per Aas-gnug 1
Porskuck
Anregugssn 1913 fsitscslijxmsr komplist Og kim fass net og
solidt inc11n1n(1-«t km- 57150 Piwmtmsftks sendes frit pas Por
langes-der
DAleH LUTH. PUBL. ll0leE.
Bund NEZR
Kommission-» for Amerika.
Staer PMS
You can
fave 5150
Bgyin
Direc
fkotn Our .
kactgw »
3 o DAYS FREE« ssTn s A h «"
. « » ow sont
Ton mn lmw n lnantisnl Hart-R jiEnno in your mvn lmmss for km slnysii kr» tklul
without paying anything in advance-, Xll usw n—k s-« tluu »u« will plisy usw-. um
«1.·l l-—! Hil— Faun-s I«-- «(I Ins-» ll. M lln qsnil ssl Ilmt f m-— «s.’«n slss nul tin-l it ill
Ughi-l gsms suiislHI Isiri il Insl l·s:« -l Zwilli- « ins-F !...H«. Hut )(sll lutns i-V·-r«
---« hu Il» ss1·«tssx.«x»u.ssn-.-I »Hu-l l,l« kl) l«—-i1-lItl,.«k»«n(lwiswsllintlmt
Hun. Imx Il-- n· iglil lmkls mal-. "llll«( stiuck l’1«.snu n1n—l much- guod with you. ,
u1’ Alt-fu« IF l« wol-U F
sue 8150. 00 or Mot
I ca IMII (lin(( tu »Dis- « im » r fast-»Is- II
-
Wien Mut srns »in Isstursk »t· 81 »Um in the
mit of zour Ums- U. Agnus-· I-- fu«-ists
you a ist-Un p. .sn-- inr the m im) llun zuu Un
vom-w obs-Mark Isi11;«1n.».«.sur·cssl isf weis-ins
n satt-Initier mit-ist komd klar-W- lkiuls Ins-le
;-iuno.
ssq Pay-nost
Yoa pay so cush down. but act-II sc cktss
di Mal. you can begin pay-nein on the los
tsish msjsst trnna Nur samt-statt by s plus-)
pnunnluclurtsr. Tit-M- ttsnmi In- Irrunsetl to
mit, »w-» sussvcsnissmsm nnd you »in buy s III-W
tut kuuk Inn-ic, with-sue mimäns the money
ZsiYm can-dies
Eva-)- skxskck Pia-m i- Wur
nnttsock km- 25 Ists-»s. This
Ein-. »st« hu- ’ wie ist it Hu
npnuljon rss .:n Unmut
inhal. 1«r.-k«0nsilks pi.mi))1«-ns««
lt mum- Uhsl et tax-.
E Free Muse Leuen
- To cwkzs pukkhosn As Stnrck
Pia-IN. we khss free Zu tin-je
liessen-, in »s- os the holt
known sehr-ol- in chkascx
You take this-c los-on- In Hut
owv non-e, ny 1..-il.
Z
.
.
«
i
«
I
.
Zack list-d Ists-III
W-- hms · »Hm-ih- nn Isqu o
busi- t« -Ii-r «-s -«-»«sl Ihm-l Hans-s
sif sll -I Hur-l um«-» ulusss in wes
mxi s.s usw stupli lmmim und
Ist-; isr Ists-u
Knabe ,......·....-81s500
steinwsy 92410
Emetson lIOCO
Kimbsll ........·.. Sscd
Stuck UND
sen-I snk out hie-It hemmt-html
luncalu Unst
I
stack Plagt-knac
stxm k l«1is)-··rl’iun«s uns rieb
ist«- l. »Ist ·.«t)s ts- over-tin
YHt UJI l» slcnqllsttl III-II
U-« »Hmv sv lsmävcs up t« sittli
i--.«tur» isk muss wumlersul
summnssmz nnd plus-ed III-II
»al- wry link knickt
cstslom km
Assnsl Why ht- smk M
limisutnlhs Maus-steck est
Its-»t- whirh Iris-« ou I W
amunnt «- Impo tat plsau
interitmtlow Wtite todt-.
Ek. A. STARcIc PIANO c0.,14oo stack Möhlin-. chicsko,«lll.