Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 24, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
le vcm klogere en Kriftits, at ville
vaslge og vrage i hams Men nu
er vi ogfaa läge ved den fwrse
Grundfotskel Incllem fandc Krismc
og Jkkekräftne. Hod dc farste ud»
sprinqu Jdmlet af Kkiftuii i inm.
has de fidftc adderan des stunk-It
lzcn of »chet«. Ida-J de Krifmc
bar Nuds Acmd saact Masken ask
formt-r Jdealemin bog- dc Jskjekrifti
ne hat chist Meiste-L som san dmk
net siq finc eanc Ida-nickt Grund
mit-net i thsms er den ydnmzx
felvopofrendc og sonstwo-givde
ANHANG Nrundefcuct er j der
meinst-stetige Egg, sogen jkkk nagt-i
endet end Egcnkcrrligbed, Zolvtnsn
fon, det er sehs, fett-, Mo hel! Tidm
Dei er netov oafao den-s sont mode-r
oks lsos Jbsm Nimmme Brauch
Trochman oa alle Mitwirde Amt
der: De vil glimrc og de vil
herste, og nam- dc ikke faar Lor;
at berste, faa bcivcr de bitt-e. Den
er fksnt at se unge, begavekss og be
geistrede Mænd springe from, mer«
blie- chfe oq stolte Idealist-, de vil
begessnc de oil kam-, de oil lnse og
lebe-» —- men book niedslaamdc at
se dem, sont de nedslcmch ritt-elf
sc, gamma utjlfredie, bitte og
tdinlende gamle araalmarede IM
kelscr, der sanledes Haar i Gram-n
Sandclig, der er noget galt mcd
dem. Det besann-der med dct qli.m
tende« betagcitde Wid, men det en
der mcsd den bitt-e, bidende Zum-c
Hpokfokk2 —- Fordi bete Grunde-u
vor dul. soc-di lwlc Ljoet trodo at·
Beqamslsen og alt M license-Ida
boilede vaa Bebt-M det music as
alt Bedrasp non-W Svlvbedraget
Jkkes fault-des book Krian er Lioss
grund Er blot Monmoer de
juvlcde oq fein-de i det tilsyncladeui
de Nesdcklog, i felscs Todtn. Kri«
ftuö dde io ifka med den-, dctec
Ideal dsde Mo mkd dem. de vidftsx
destsiuldc fortswttc si,1, komm-s oc
bkomsms bos tusindis Tür-thr
Ja, ja, siger nagte men Romek
kirren vil herste. oa J widerstean
stek vil pgfaq herritt-. Ja, fiqer vi.
ca Mneiahedekne vi( berste over
os. — Hvor er de berligc Jdealer
Iaa benne has de KristneP Er ds
foa more oa endet ANTON-www
der, tommc Ord? — Ja fe, des-for
er det new-, at jea sidder her oa
tumler med det. Vi ihr-age
til at faa det fande »ich
lige Jdcsal klart frem. VI
trasntzer til at faa det klare frem for
Tausen, i Bevidsthedem i Gen-tem
ftrelfen. Det er so icfe alle. Iom
kaldisr sia Kkiftmk fom or det. Dei
siger for den Tags SMd Mc sac
mmen um de kalder sin Kristmn
Trocnde. Name-, Dmoendte cllcr
jage-s endet Alle bis-sc Beute-vitel
fek san btttges til Taskke over Tom
bed, medens de alle er addi- om
Virkeliahedm spat-er tik Namukt Des
et bellst ikke vol at man ist-sendet
sig til disk Mennesicrs Gruppe ca
til Arifms seit-, at man ritt-quer fig
des-es Udtryk ·og Talernaader. Gtun
den kan gebt vers-e but under alt dot
ts. Da ud im noaet san lmll imst
ftn san cller ital man forsoore Ari
steudommeas Sandbed og Æatssi
Him- La srlxs der-, insor sit-Einsi
n:-.d sin Blond ler i Viert-et findest-«
alt for uns-W of tm mcx Cksdtc »Ist-CI
Tun-for » disk kmduendtz ,.dn-,1liz.1
at dsdc den samt-! Adam. daaliq
at STer siq Kriftus « :Ui’.su Tmad
Lmr d» tin-d Jdmict a: Jst-pi
Gsanffcs Inmoz III er new des
Ji tut-must til at Bau from Hart.
sixnkeuch Inst-Hat Mc U tun-:ng
Saale-des er to nemlm FAMIan
desiige Zfikkcslsxn IF fand-sich er
Ema, staat kmn virklm traun-r srcm
i sine Trocndc Tot ialfkc Ideal
hu snnes besagen-He til en Tid ko
det ask det ofte. tuen Halm-den M
for ellct fiden gabc een www-. Jk ;
ji- ke faa det fonde Ideal Tot kanJ
tilfmtthes. men »ver du Stand-»
set, staat det der lige Hart. tue her
ljgt Oq det forgaar aldriq-- tlpi’
Miftus ophjker aldrig at forbindse
sig med sine fonds Troende oa at
vinde Skikkelfe i dem. ca faa dir
Herstelystew medens Timetsindct
komme- fcem Spliden ophsrer og
Irrt-, Kærcighed og Sgsndrwgtig
heb reader-. Saakedcs fer Krisis
Kand« faul-des ek det fristeligc Ide
a1. Hunde vi blot met-e as det! —
Tet var det fælles Ideal, mcsn lad
os nn betragfe ZU forskelliqe.
Den objektive Iristus maa sub
jektivi« Meintes- med andre Ord
den hinan-like of Gnd qivne Kriitus
maa btyde iaennem i mit vers-nim
Liv. Men mit verfonllge Lin er
iorfkelligt fra alle andre Peksdnch
Liv, oq perfot better Hristus i o!
noget of et Monligt Sara-reckt
- Da det er geht« at set er hatedes
; M im bliver der Mast til Person
link-mir Der-for er seistendommen
We en fottakkftisi wirkt-usw« man
des er en sub-d If Nanstplvkghei
w» M lieu-meet meä Sud-« u
a
disfe aubenbareö bos den ntaallsL
Skabning, hos Plnnter og Dok.
fsialedes nahenbarer de fig, Inn
langt rigcre, lon kmns perfonliqe
Zkobnjngæ uwn most two de gen
lsstct Tot er dr Wange Lksmnm
oaa det can Leop-me Tissc skal ik
ki- blot male binandm Imsn de ital
elskkn time » biwlpe Ujmmdcn
Mksn ja klarem com-n km met-c
frraalcndcs Fde kurzer stem, jc
bedrc virkclkkmksrosks demu- Nerli-se
HEan as Mimgfoldiqimäm fonr
lbesdder Guid-S Rich »Werkst- da J
fuldkomM liacsom edcrs nimmt-I
skks Radst- cr fuldkosnnmt.« Tor
Emr du Jdcalct Gelt was-:- dist ik
kc under bist Stier-ten del er kam
Ovcsriladifkbed og EBOka der kan:
indbilde fis dem-. Men at stuva
lustmd into-d Mann-d dct er den
Krismvsks Luqavc km- oaa Jord. Oq
Ocl Dk Ell llckllsg PDSUVT Pl cllllUf
om at slippc hieni. og del man vi
vol lall- om, uaar vi sci- l.en Paa
vor siore ilfuldlommenbed og vor.
mange- Syiider og Skrøbelialieder
Men som Krisme bar vi dem Ret- til
at tro disfe dasllet of den blodksbic
Ristiasrdialird La di Aar Ret til
mens. vi bar Rot til at liikve Vlil
kot. spcrndc Musklekne, ice toller-c
og lobe link-tinqu lieu mod Maule-il
Flildkommenbedm —- »D-t staat
ilke til den« der Vil, eibellcr til den«
M- løbeiy nicn til Wild-. sont er
lsaxiniiicrtiqZ« Dei er sandt. Mcn
del er oztlaa sandt, at »Wald vix-let
i US baade at ville ozt at Våxke efter
sit Rädelme sog med liam kan oc.
flal der naas nosiet
Ova- flol demu- fiamv faa uds
lkrmpesP Editor ital dctte »noaet'
rund? Spar: Jfasr i det daas
liae Liv. J del daglige Liv til
bringet vi Vore fleer Standes-, der
vindksk vi note ilelie Seite, og der
lider vi vore hmmiglke Rede-klug
Netov dekfor gaslder det. at «vi illc
tobt-r Idealist as Ziate under dct
daaligsaale. Disk- isr siorcs Preise-lian
Stunder. da det gasldck at holde
Stand, oq der er store Optisitellenss
Stunder. book-, Troeslivet viler sig
i Styx-le oa Glanz Men bvad der
tmle frem i de fioke Lieblille er
ofte lot-met under det dagliqdaase
Dei-lot gaslder det om at stiger list
im de biverdaqslige Sondern liæoc
fis over Inn-illa laalom Misundel
fe, Probe-, Gnavenlied Bittetlied,
Nysgerkigelied. Baatallellc, Hovmod
Ocklkelnft Æmcskrisshed, Gen-ig
licd. Blsdaatiglicd, ist-one Taufe-i
oq Ord. llkwkllqbed og alt laadan
wach now-t, lom altfor lidt vaa
Cato-S blandt os. Det inter
at holde Skjoldct blault
Lad Vaabmmwrket Oser Mildbed
Oliekbasrpnlied anlvonbed,1cjeneft
isilliqlied Nenlled Fredlommeliglied
Vatinliicktialied, Ganniildlied, Hin-l
Fomlwd. List-komisle Selvbsliek
stelka Trocsmod, Trolkab, Udliol
dcnlmä Flærliglied Taliipmmeliqs
bed, Lovpkisnin.1. Saale-dies er J
del-let Hold iaii pag det, du gam
le! Endmi en liden Stund, og du
bar del liiismme fix-s Jesus. mein-as
et last Msnde blimsk tilbago ein-i- dig
licr von Jordgn Jl alter det, du
unael Livet lichter lot di,1, din
Freller bar Vrua for di,1, da Vor
den oq Mennellene ttcrimer til bis
Lad Idealist lyle lom H
lrill Sommermokacnl
J. O Jenseit
Sinautkæk.
Hund Bladenk dahin-mir fkn
form-lieu
tzmnlct as M ;I.« Vl»
.««Holhrf Linn-I «kastissr«·l!ln.s« sur
tasllcn
Naar Resultaer Moor Mode- or
disk altid noqu Jstdsmdcr. sum so
get at unddraac fig de Stkabadicn
sont Vaskncpliqten medioker, oed at
simulctcs en ellcr anden deom
Saalcded indiandt der fiq for fort
Tid siden on tma Mand, »Im lmw
der fortaslles os Folgende-:
» Inn-u var »stjohenct«; dct en!
Jch var aldclod nvøjctiat Ja Mon
chsn var dct samin Man our over-—
Eber-ist om, at den Zog-dont O Vetter
liksc var »Wie-"; mm mmd man end!
fort-sog sig mcd kmm nuttksdc intle
ban spilledo Rollen sanfte uks.ua·rfet.;
Saa blev ban feudt cum Sogclmw
set til Oper-lernen
«- Hvad fester Te? fmtkgte Lw
gen: »
— Dei er Verlet, der er stivts
—- Naa, er det stivtt Det et it
en Iedelig Hiftdrie. Ja. jea has
Mc Tid ttl at anders-ge Dem sit-ask
man fast Dem op vaa Bordet der
san wen-Je »
Jens scettet fia op, mcn glemmer
ikxe Rollen: Benet Mkker vqndret isd
i Lasten«
Ovekcwsea fer det, men wisset stn
Dant, Unser se andre Ists-cum
o·f.v.« — — ·
Fder gaak 5 Minutter, me«n Venet et
deig ligc ad i Luftem 6——7—-—8
Minutter — dct knibeD og Svedcn
triller ned ad Jesus-U Pondc SI
:l()——1l Minuttcr —- Eens Minc.
blau i Anfiatet of Austrengclfe. Be
net bmondck at dalex 11—12 osg en
halv — klass, der faldt Vom-t.
Lxscsklcrgeu ihn-de fulgt med: zum
qudcr siq mod sen-Zu Hund mr dot.
de fcjspch
-- Tot var hist ftiuc Ven.
tho, um« Ort den benut, m dct
:mrti,n«t muligti
Jesksxs'stak fluksrsct af, binker pas
dct formivnc ftive Ben, chr nu i vir
kclighedcn var lidt« gestercndc for
hatt-. Komedien var til Ende.
Im uaaljuslig Kilde used-decks
,,Nirsm. Tid.« stolqu lice Til
dmacslse fm Gardckncks Tog gen
nem Kober-kamt vod Kongcsns Gar
derjubilasunn
F et as os! warte-rein Iom Lager
med Kotigen i Zpidien posferede,
or en itsrke vavgning under Op-.
sorglka Arbeiderne Ved denno, noglcs
og fort-e i Tollen lsavde i Forvefen
i cnig Sammenslutning fatiet den
her-eilte Beflntning paa demonftmi
tiv Munde at indtage folgen-de Ztils
ling pua Stilladset over for Masc
stcetcn on Togct under Visite-is For-bi
Inarcb: begsie Hernde dnbt hie-anwe
dc i Benklcvdclmmncrncs. Enaddcsn
fastsiddendc i Mundvigon og Hatten
aller Hucn urarlig fastsiddende vao
Sowdet Ja, iaadan var Veilutnin
gesi. Men lwad or das tllkonncifenes
ForsasttckP J alt Fald vific de fiq
her ikkc at raste qrnndrintrisde. Ta
Kong Christian var naact ud for det
vaogasldcnde Its-d, bilfto ban her-.
fom alle Vegne under Zweig-Gans
paa sin milde, udtrvksfulde Mande
op til Arbeiserne Fornmnden for
disie fik i femme Jicblik Himbee
ms as Lommemc, Roger-Hist ai Mun
den og Hovedbcsdaskninqcn ai, og i
famnie Nu, sont pag Kommando
qiorde alle de andre ligesaa
En Keine-, fwis Kendflab til Tra«
fikvwfen ikke var smligt Ums-stimme
vilde fil. »Nordfill. Venitrebl.« for
leden teile nie-d Gribskovbamsn Hun
imde hart noget onl, at der fornden
Stationekne sandte-Z Holdciiladser
og Irinbrasdtcr, oa da lnm oitc ved
Doktksrslcrne bovde set Ililte med
Paaflkiftem ,,Holdt nanr disk flsfs
teö«·, Hatte lmn die-fi- i Foebindelfc
nie-d de fornasvntc for bende nogei
myftiilc Jndretninger.
Hun latie alifaa Kur-sen mod den
mkrinestc Werk-rieb og da bun fau«
Tocwt nærmo W. vinlcdc bun, alt
bvad hun lande, med Par.splnen-—«
oa ilsitech eiter bedlte Erme. Til:
bendes storc Forbavlelfe on Ætakel T
le fortfatte Tosiet imidlertid unn
fasatei of bendes Signaler lin Kir
list
For at give fit nedbrudte su
mer Luft, ilcsdc kam Sie-n i den nckrs
meins Magd-d oq fortaltcs dot passe-re
ch. Hun var bog new-L tilbisielig til
at undikylde Immer-sonach »for
imn band-: nmalse ikke flsktet bsitst
nol. da links Mc um« vant til at
ilsftc. Misn disk sind da ellers indes
liqi ndk vaa Tonleit: ,,Holdt, nagt
der flsftes."
Bot dsg.
Lan Junorcxs um i den just-J Stad,
Luni foltc en faulmmde Werde:
Sein Almosen fkydcr im frcsm til
Blüd -
Und r Man-»Ist ns sit-Monds Basdxv
Inn var lsan lnr i dck wismde mo.
Boot Muster og Arzt-sur frommt
der et Mit-L
san sandt im en Blumv den tnttcsji
baut god
ca Lea-freun- uokicd sont bcdst,
Hans Hirt-te var varmt og»1t!tgt var
band Mod,
Da Livct on Glcedesfest
Tet Mantiss karrige Icndtc han ej
Han elskisdc Vkodcrfamfund ts Vei
Han raste isn Haand til manch I
Nsd
Da aav qf sit met hclt krit.
Forngcs ingen ham bad out Vrsd.
Ved Sogdlejct ban tidt
Tilbmqte den Nat, ban trangte til
Ro,
Var dog om Momenten frifk og fro
Hans Dagc spandt ben, hans Mand
docns Kraft
Var end i sin fuldeste Fick
Da end sctd Werks-send Saftf
TM Drangen var läge ktor
Ja starre den syntcs ham Das for
Dog,
Da kærcce blev bam den ged.
Sag.
Neu dvbt i Siedet han filte det
, gvdt .
In Wig TIM M md .
Hscdjsr for Tand-usw DR M
Det nmrkned bans lyjc Eind.
Da faa ljmn dybt i sin cgcn Ehrb
Hoad faa Oan da? Af Tun jaa sig
solt-.
Sdrcds lob rundt unt sit exkl Ljv
Og don, ban kaldte sin Brut-. «
En Tag-en fat for at ftains ct Bliu
Fanden dct skabende List-.
Da based nun ffg for sum-Ins Nud
og bad kmm fri siq af Rot-on nd
Immer-, sou- vcdcr. lian cig skal sau.
Tier er rnduu smar ch riskant
Enthp sont paa Kirch Dkl m wrfet
goa
Ekal Lende dcts læaendsz Mast.
Entwer, fotn mindrer cum List-ts
Bei
Ekel thust finde alone i ZU
Hvor can du dog tasnta oh Mund af
Muld
Zom vlfkgr dig selv og den Brot«
Lg fcr at vor Jord er as« Jammer
full-,
At du bar det frecsende Ord.
Bøj dog dit Hoocd lsft op- MAand
ca sug din Kraft as diu Ekabers
Haand «
S. Kl n :- c r.
O-» — ---.-.·.-s - —
Hvad Hedniugemissisneu
Immer i note Dage.
IUIWIL "IIdt)
De III-Its Meintest-Ir- :.-r kIIII
Ikaffor Iåg der-:- NIIIIIIchI Hm IIII
de III-EiI aIIli,I-. AuIIcr, or) Ins-get
lidt, onI Ins-»Ist as, Iwad der I Birke
ligIIeoeII er det InckrkelIIIIIs km ve
tIIdIIIIIgSIIIlchIe, der for Wen Iker
paa our Jord. HoeIII tænkcs M, at
vi widri» IIIIlevende bar um« Ist Ilrkc
og ImldIoIIIIII re muten-at .s1.IklI
isnd nogcn anden Tib, Ielv ZIe fang.
A.Ir7«II-Idkedck, da Roma-Hast as 04
III III-g fig for at IIdrIIdo.- wissen
doIIIIIIIIm Ia at de. der er dmbte for
den-I Kristentross Skyld I »Ist IidIIkI
Ochtdrcdaan InaaIkc er Inst-: «IId
Lfrinc fra alle tidligeke HIIIIdreds
mIr «IlIaIIIIIIIIII J ZIIrisIII I Arun
IIicIII I «BIII,IarII-n, i Kinas I-.«-kI·.-.I!
as- PmoIIIIcr og Inmng II;;.II·-.« III-.
PLIIIZU much Iur M matt-»ein IIIIIIs
s-I«edtII«IIIIc LIIIIIIIIIIIIIIT l-: TFTIIIIL
fokdi de ikke IIilch Iokncrgtc Kristus
III-III I-..I Io MIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIsI Ihr-III
IsraIkkelIIIc, InkId »den IIorc Mut-der
I KoIIIIaIItIIIoIIIIP AIIIIIIl chmid 3
ZIIIOIIIIL —- MIIII IIIIcIII taIIIkIIr III
ogfam at I dct IIdIIII .0IIIIIr.«da-Ir er
IIIIIIIIIII Gange Ilorc ankksndte til
KIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIII end I der form-? Al
dkiq bar der III-beider Im IIIaII,III
Missiomrrer 031 Indsodth IZIaIlIIcrc
denan Ika IIldrIII lIIIk III IIaIIIonis
III-act dorcss ’I’IrkaIIIIkIIId III k Ier bcli
Jorchu tIi den-I IIdIIrIk »Im-usw
IIII dons indorstc IIIIIrfqu«.-" IesV-ge
ZIIIII et EZSIIIIIIIIII fu« ui taka
UzmIIda IIIIdt I Aknka s. sId den IwrsI
III Viktoria Roma-I III-! :I·ionaIr
David LIIIIIIIHIIIIIIUI sagten-: or TIdeJ
storste LIIdeIIIIIIIIsnII I· nd-., Irængtc
IkIIII den ferIIe IIIIIIIIIIIIII II--’«I Afris
ka, »der merke Fastlmcd"; IIIeII Iaa
Aar fIaII Ielo blwct dem Ig 1871
IIIIdt Bladst IIZIIII III-f IZsrald da
Hexe as sur-« LIZVDLIWUJIO Turm-v nd
Jat icdg Jstcr imux U Enxsse lum,
Speis-« zum trustutc den-! Tut luska
die-, n Etwlun just-do du TInVrc en
ny Noch-, fwor Zum kom ti! Uganda
U scd im .8?Eumksms·s JLIHrNrscde Mit
»-.sn,I«-1st-. rllkzisfio :Iss-Jisf.111s.sr tsl ot fa
Ic im as Dem Tand twr for sikkcrt
var got- Jordvund for Esaugesiet
L,1 M bar vist sm. Nu kalter alenc
den engesske bifkomwlizic deckte over
HMWW Vudlcnunen im omtrcnt
lLZMWI Trcnge Ja 2d,.3s-0 Piger
»mac« i Mission-Iska jwcsr Bibelcn
er Mache-L Hvert døbt Mennestr
bar i det mindstc et Nu Testamente
Alle fin- Konqcr og de floste Høvi
diugc er Krifme: oq Jslatm som en
Tid baode faaot ftor Mast og be
kmmt den til at forfslge do Kriftne,
er Im i staer Afchn. Den ungo
Mand, sum nn til August ital blivc
Landotö socrste kromde Zwrer, et
opdraget i England oq bar der vift
dem der or kam-net i Be rsring med
imm, twad der san blivc of Ugan
dafolkkst .
Virkningekne af Kriftendoxnmens
Judflvdclsc bar allereds oifi fig ·
ftore ,,«bumanc« Foraudrmgerk
Stauckiet er afstaffetz Kvittden er
blcoen itigiort —- so bl. a. de
28,500 Stolepiqch hvoraf ikke cen
skulde have- lEkt anget, lin enten
Hedcnfkabrts cller Mulmmmcds LE
re endnu madede —- og dedenffoi
bot-s msrke Nat mod alle, dens
Rædskch er" ved at spinde. tönet-has
dennc Nat san vere, frezygaar
akenc af, bvad der bereiteö Lea u
af Nabohndene, at Mo blot he Zi
de, um III-ca de sfmde M M
I stoben ist Si W
Korresponvaucer
Lucis Wie-.
Livius-.Entsinnstin Ucr I Et. Po
tot-: :I.Is’s.-mx.s.D .·—.1.s«s sont smdsunixx
here-I THer mthxxk Pszmax T«
BUer «-.1:· s.1:«:..ixs;· Mutt. »w- D
man-k- ttl Stud. Q. scsrws
Past. XX W. L uns izjst
sonnt-« L..«:l«.1.-«- H Exiiutuixst
sung matut Zu Hain « H«
-..«1 s.e-is: Urst.«1«x. andre Drin-·
:um,11s!« Dies jurxrxt ug 1 Ost M«
tuqct imikdc ist ..".: ftml nq lsnxujlss
stime urtdcr Its-uns Fraun-J Wu
nor.
Vs LW utU ( Aar t; LIAMJM
«Ii01:;:-:.11-:-stul. misd :I.!s’1s-:- TM
.mtixds-.«n sm «LI-:rc-IEer, E u,t
sum Urrsrmdc
Miss Tan Pedersen, Dotter as
Mk. og Mrs;-«. M. E. Pcdersen II
sLsucL og chel Bennedsen holdt Vrnls
lup den 5. Juni og blev ægteviet i
West Tanmark Kirke as Past. P.
O. Pederfen Der-es Hjcm oij bli
ve paa forbenmrrcnde Christen Pe
dersens Form forn Bennedjcn hat
tobt Til Links-!
Hoff-vers Lnnskn Born i Umst- be
liggende over-for West Hum, af
brasndte til Osrnnden Lordaa Effek
middag den si. Inm. 5 Seite inn
konc i Lust-ne og tillige brasndte un
Tcl Vu,1ni-, Seletøj o» s. n. Mist
nor Anstrengclfe lnkkedcss bot at
rcdde HotclleL Alt var asfurcrvt
Vi bar i dcttc For-mir haft rigcliq
Renn, san alt ser not san fordigt
nd» Her vliocr Aar cftcr Aar plan
tct more og merk Missis; dct or lim
fom Nimmst bar forandrct sin: tni
for In Tel Aar tjlbage var det of
te. at Froste-I com vol tidlja om Es
teranret. før Massen blco modnot
men i de fencro Aar bar Massen
Unsrer godx dotfor er her og nn
ftmrt blioc ovført Eil-der ma entwei
Farim sljwok do drin-er Mein-L as no
acn Betndningx tlJi det er so Far
meknes vigiigftc Jndtcrgtskildc pas
disfe Grcvndser. Vi lever jo i et
as Landets rigesre Kløvcrbeltet
Her bar vckret en ganka lioliq
Fartnlmndel i dette Aar; dct er I
Almiudeligbed de ckldrcs For-merk
der saslgok nd oq søgcr ind til Vu
erne, men ocd samme- Lejliqlsed faar
vi andre Nationer ind iblandt os.
hvad vi Mc bar videre Trang for.
Vi snfker fo helft, at boad her er til
Sols-, kun konnner i Hirnchxne poa
vorc cgnc Landsnmsnd og iser sau
donne, fom nil taku Tal i It krim
ligt lutb. Moniglpodsslia Men dot
kam-r aner Natmners Landakwntcr
ikkc i Betraatktinq. Man set ikkc
bete-s Landavertisfementet «i vors
danfkss sum Mode Ins-n nimmst i
do ungelka fom bar csn sto-·v Udbrei
dclfa J J
Atlantic. Iowa.
»Es I f- ;!. « tW ! dar Hi im«
r« T.: .1« E! 1«nih ULIUJ
! t mu. W« LI CI z« kirr
f. »««k.1 Pl kx .«- Wululhr LI»«" du«
:4 «: :ULIU;QHIH1 T:U- »ar ZU
H,r Z.:«u4n«nx ssr zkkihcxkr
karrq
,.e T
s N
x
»F P 7
CAN
It
s..«,1·«».
Jk
1«1.H
«-«I m
spl( -!- i
I« .
J« s!1".lt
ums si! siI
UsstthI
hu mstxxt IF Pmm
LJI .,.1
IHJUHJJTH
V
«c4n
l
Axt-Id, D
gg
J
FAU
lOt Was
ID- n
H
Q·x":c«..,
CUPJIHJUI
Zorn
Znnrcmd I
EINan
««).«:nl.1s.si11d
Iliffkd5:
PUW 1
- 8 «;
ss H HHYIkZ
b »
lxs anst
Ihm-sen
Hur lkxkltjt
Mlxmtiss
Drin-I cr!
now find-:
·t ma m
l kktPTM
xI-:
o
I
TM
fsm
com
l.—)j-:.
mulmk
Haksan
Al
T:
sorbxndclkun
mel
og Atluntin n« ikkc sau
Man
kau
prwdiku
b s g a I
»
:rc
Itcdcr fannnc Tag. uk n sm
rer Flussan je kusaa mod til Pastor
Pctsrfons Qald
Korr.
Fekiefkolekort.
Nnig Karaktcrkort for di
Ferjcfkolcr ml Ida-re faIrdig
1. Juli Prise n bliwr
fmdvanliz
Prøoc oJ Prisopgave fkit
Forlakmsgnde til enbver Laster
DAN LUTPL PUBL. EOUSIL
Visit, Neben-km
danfke
iswen
omtrcnt fom
Pacl
pnslcsr De ou cod opckyrkst
kann 1 cM sytillgs Mund-oth?
l san Tilknslde skriv okt» vor
1914 List-s og smukke lille Bog
om «s·vd Minnesots".
C. s. swwu Ist-tut « Losu Co»
Wollt-; Mun.
Dunst Lerekindr.
Pladg Inskes fom Lærerinde i en
dansk Sommerstole. Striv til
-MHI celga Knudfem
Orphmt Home, Belast, Ja.
elle- in me of Ren kamdfm
FMMIAD BRANDINÄVISKI KOLONl
MADERA collllTY cALlFOKNIA
«k beliggende 30 Mil norcl for Fig-Kno- Bedsle Jord for Alfalfil (5 tit 7 lndbssts
njngek, Unsinn-h Fragt og Greifst-aged 400 FamiHNs bar køht for Hjcsns hol- i
lss Sidstks R Md. siglgssi for Mo! Bis-'- As«1«0n. Hm mogot listig Yiikazst Hod
Slcrir i Disso-( Misii-k·-nm«.il oft-T illustkssnst Bcskrinslsis til-,
kgpntpr san-k- (.
OaklanC caltf.
c. PHlLlPSEN, 5651 Nmfvsr Ap-«
Ben Hur .
Un ni) Udgauc a7 Lew Wnllaces hemmte Bug »W: Hur« It
nnlrg ndkummeni Tamnark okz finde-is nu vaa Lager bos under
tegnede.
Udgaven er delt i tre Dele og hver Del færskilt kartonneret.
Der er altTaa egentlig 3 Bind; hver paa ca. 125 Sidek, i Format
434 X 634 Trunknen Paa Forsiden af hver Del findes iFars
vetryk Billet-et of de «tre Bise, der folget Øftens Stier-ne Som
Forotd finde-s en kort Levnedskildring af Forfatteten Bogen et
trykt med store, let læselige latinske Tor-er
Den fælges, saa langt Lageret wetten for den beskedne Pris of
60 Ets. per Effemplntn
Pottoftit.
Dan. Luth. Publ. Honfr.
Vi hat fnart ikke flcre
af Vogvakker Nr.11-IgNr.12,
men i der-es Sted tillmdes folgende
Bogpakke Nr. Is:
Seks indbundne III-get —- i alt 1130 Sider:
I. Mc Latein Under oilde Raser.
2. Ernst Schrill: Jadwiga.
3. Odebtekt, eller Vekslingerne i en Slmders Lin.
4.Gerl)ardt: Straa og Guld.
5. J. M. Hausen: En Guds Mand
6. Harald Schmidt: Gennem Jldprøven.
Alles for60 Cts plus Porto 25 Ets
Bogpakke Nr. 14.
Ti kristelige Snmabøger —- alle i Lmslag.
. Tro indtil Dødm
. Hvad bar vi i vor Bibel
Hierteslud
Min Kamp med Mormoner.
Skovg.-Peterlen: Hoorledes findes Guds VillieP
P. S. Bis: Om Troens Visbed
. Fuucke: Hvorfor er Mennefket i Verden?
. Jens og Maren (J ndsk Mundart).
.Om Gennembrud og Vwkft i Hj emmet
10 En Skytsengel
Alle 10 for 35 Ets. plus Porto 10 Ets.
FOOTJIPFPOOH
Speciell.
Pakke 13 og H tklsanmten — alle 16 Vøger —- frit ttlsendt
enlwer Adresse ved Modtaqelse of 84100
Om alle disse Vøger qaslder det sum om dem i Bogpakker 11
og 12. At de er noqet bcsk«1di,ust ndpendxxL men de er i alle Tilfcelde
ljele og Jndboldet uskadt.
Tauifli Luth- Pnbh Haufe,
Blau-, Nebr
- - - - - - - - - - - --------------------------—
Udvalg at
GYLDBNDALS sTORB NBDSÆTTBLSL
As (;)«l·1r11(lais stun- qulsitsttselsps hin-J un jiaa Lager hek
bl. d. folgende. smn spurlos Isisi-tiif·ts«1t til i«nln"0k Adresse ved
Modtagelscs at« -1·- stojsidss ydcsstf laws Fries-r
Religjøse og teologisko Zwitter-:
Bron- fm l«··tli·«1-. iswsrssitte a: F. l.. Myustexc 438 Sider. .130
Thoulugjske Ashmjdljugms as c. li. Scharljug 428 Sider. .40
Syv Privdikouesr sur Imm· af Gordon Gärtnme 933 sjdek .10
A. S. Panlsmn -I(.«s11 Bat-ndum ug Ungdum 223 Rider.. .20
F. Nj·-1S(I.U: S«ji·-le- Og Tsvnkolipre 96 sich-r .......... .20
Smsen Kiekkegaard: ,()·jel)ljkket-. 193 sider ........ .40
Sdren Kierkegtiard: Fixvgt ug Rassen 144 Räder ...... .85
J· P. Mxnsteh Pmsdikemm lsfo Rind. 460 Siderr .80
J. P. Mynsten Eftekladte Pt-·--dili·-nc-r. 244 Sider ...... .25
Grundtng: Bibsslkroniko for Born ne Monjgmaod 1255, .15
(
(
(
(
z
(
(
l
l
l
I
l
I
·
·
·
·
·
·
·
·
l
l
·
·
(
·
(
l
l
·
·
(
·
Blaise Risan Hans Katan mod Jkssnjttmsne 175 sider.. .20 :
A. C. Lakssens Pinstolkningetc 12 Bin-i tklsammen nu» 3.30
Historio, Biogmti o. s. v.
Thrigex Danmarlcs Historie- i vort Aakhundkede:
l. og ll. Del. 1303 sjder 21 Kr. Nu kun .......... 81.75
Dsnmqus Volk. 156 dobheltspaltede sider. 168 Illu—
Strationer .............................. . . . . .35
Gk·1adtvig: Mund-I Minde. 603 sider .............. .50
bistove Lutheks Lin-net 259 sicher-. .. ............ .35
sehwanevkliigeh H. c. Aadersen, 161 sider ........ .65
Jena Munks Narigatjo septentkionalis ........ .20
Bo·leuboft’: Frs Danuevirke til Als. 137 sidok.... .. .35
Oppekmanm Didka Rede-sagan Forkasmpek. 32 sidor .10
thtsntnk:
Grundtngk Danske Kmnpevisen 300 Sider ........ .20
chr. Richardte Blandede Digte. 257 sider .......... .35
ngter og skizzet km danske Porkattero. 167 sidctn . . . .25
E. c. Andenken- De to Baron-Essen 276 Sidek ........ .35
sopbie Breums Julegaester og andre Ristoriekn Isssiäcm .35
Tolv Baumbaobske Eveatytr 129 sider .............. .15
lbseus ,,Brnu(1" i episk Form. 264 Sider med Amt-.- .50
Gmadtvige Krøaikerjm 306 sider ................ .40
Evevtvrskrinat Ved csklswsld.111.skl«oaisdcoe 1—ö 1.10
Nedsættelsea vix-er kun til Nov· 1914 os Autollst It
Eltscmplsrck or besass-set Man tilrscdos It bostillo steckt
DMI LMM Mc III-I
Ilskp PM
«