Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 24, 1914, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der bestand
Ist Guts Ort bestu- symbolis
(Ef. 40. I).
Ins-u WILL-ver htm. -
Pilatus figer da til hamz
,,Tolc«r du ikfe til Inm? Vcd
du ikke, at jeg bar ächzt til
at loslade djg, icg It Tesg lmx
Magt til at forssassts BUT-«
Jesus- sparcdet »Du Echde al
Fels-s ingen Magt over nqu
derfom den jkke var given dig
ormsimA Joh. Ils, lu——ll
»E- JO!1. M, 9—l·3.
J Zlutningcn as dct sjdfte Ils
snjt R Vers) hed dot, at Plain-:
blesc cudnu more bange da kmn
her te denn-c- Jødcrncs Besklednjnx
mcd Fritz-. at lmn sful de knsve g: ort
sm sclv trl »Juki- Zon
Evad blisk Vilatze datuc Cory
Er fkcrt Elle Hor. at Just-:- Tkixlds
bar-c Tersnndct liq imcd du Bei-.
Hn Jodisrnc Umk- Isc Inn-do inen
hildc :«-.1«.« spart
Un-: znsp Wild
«
«::.1ri1«i: TIT-. s-! Lxr
must : hat« at
Sim«
Txt for Hi afl set
Ind- ; Borgcn cg
,,Hvot7ra er du?« Den Tauf-;- lau
ikkc saa sicrn Hm due-. zdiks »so-Zum
act, at Machtm- kundk tat-c nun
ncskelm E.«.kkclfc: dct srspruaar al.
III-ad di« i Lxrstm hol-du« Vanan ;
Born-eins For at zum Elle-. HS ll
ftspw s(
l
«
x
«
.!Os«»««fx1-’:- sum-r :t·f« »Na Pia j
H
!«.:-:. Et» sm: imml Tir fast W II
:i «
ed
,
« III L« Amme til fgkspc .«-I:·
TAVEF Tgr ON tin-Un »k:::k.l·.!
E-«T» at Plutus sild »Ur
fnmst .»«1!:1. Um E»«»:1 n: « ?.»»t l-».
::.», Its-»Ja Imn km L: d »t :«»r
Tkkig Jtsns Im .».: Isem at ou Er c-;
Ha Land-E—!»ø:«di:»..»«n »-«»r set «
am Tcdåsommm
Mssn »Iil«»mk- Erritcrjss as Jssiz
Tab-IND. Sau fiaer til bat-It »Is
l»«»r In ikfc til um« VI du -k:"-..
at H imr Mi» nt til »t1«s.-I«1«»«s der
m at »-»««« mr Maxt txl .».t f.»rs:«»»»·s
bis-«
:Nagttilatlo—.·««l» d:ed.c1——
der indrommw Landes«-W i::.-Cn Twcr
at ban bar Naar Von 50.1«.111:»«»rt»l
ostcsr at Jan qmtaqcnde No »me- Zur
erklceret, at han ingcn anld »in
der fms Jofuk- dmnnkr Imm
1:l at do wo Kurs-et sm» W
bon dekmcd udtalt, at l».«m denn
met rJEM Folkesgnnst Og ikke estcr
sin Loerbcvisninn om. hvad der et
set.
Tot Vpr jkfe Jødcrnes Sov, der
tvang Pilatus til at dømme, fom
ban gjotde, men ban vilde, som
Markus striver. »gøre Mcengden
tilpas«, og saa gav ban Barabbas
lss og dsmte Jesus til at korng
ste5.
Men vi fkal lægge nøjere Meiste
Eil »Jer Spur til Pilatus» »Du
hat-de aldeles ingen Magt ovpr mig
derkom den itke var gioet dig
wenwa
Dette Drd hat fide-ordnet Betvds
ning med, hvad vi fremhoevede sidst.
Mcekk de to Udsagm »ingpn Skvld
hos hom« »ingen Mast over mig.'
Dis-se Udsagn vifer. at Jesus li
det og dir fuldtud frivillig, ovcr
given i sin Fadets Billie. Jngen
tetfætdig Grund findes for bans
Lidelfe og Tsd uden denno, at han
staat i Synderes Sted, og ingen
jokdist Magi, tun den ovenfra
MUS- hem
Som Mattheeus bereiten tog Pi«
W Band og wehe sine Hændet
i Mmdens Pakt-syst og sagdex
»qu et M i denne retfætdiges
Mod; set J der-MI« M Jequ
holder Ue PWAstyldiC Hatt
fis-r: »Da-for hat deu, fom over
sap kais til dis- Mc SyuLM
Za, W, og da feklig detes
.W M starre Sand end Hi
Der bercttes where at Pilatue
not en Gang forfsgte at lssladc
Jesus. Hvoti dette Forser bestob,
nævnes illa men Jsderne raubte
og sagt-e- ,,Derfom du lsslader den
ne, er du ice Kesserens Vm Hure
den, fom gut sig selv til Konse
sætter sig op imod Kessel-erkl
Det et færlig Johannes, der bar
opbsmret dette Jsdemes sidste For
ssj pas at ovektale ellet kue og tru-.
Pilatus til at gste eftet des-es Vil
lit, es W stal have haft Syns
sdek not i si- stirene M
Es M sprud, sag det va
«Me tforhsmqtbliveanlla
. «gsk«seist wes-Lands
«« Ists-di set W med Optikers
qussoavidm,atda
zi.
M M Mir Otd Mir hsn
Musudvsfssvsigpmdommet
leidet, pao det Steh, iom kaldes
Stenlaät eller paa Hebraisk Gab
batha. Der var et Sted under oabm
Osmia-l og i Folkets Paaiyw
Man et Fpritg ai Pilatus par
at slippe fti ihr at dødsdømme den
uskyldige Hatt figcr til Folch
»Se eders Klinge-F
, Da Jaherne foa mal-er: »Bor:
med haml fassme dem-« sporgch
Pilatus: »Sh! jeg korsiæste edel-s
Kunst-W Jaderne ivarert »Vi have
ingen Sange udcn Keileten.«
Ftyglelige Otd a,f dem, fom gen
nem san lange Tider haode glædej
-iig til Davidsfsnnens Komme, glas
.de-t sig til Uaflickngighed og Selts
itckndighedl
Med dette Otd og med del endet
fom Malthæus meddeleU »Hast-Z
Blod kommer over« os og over vors
DAM« udtalte Joderne lelv derei
Tom.
Zaa orfergav Pilatus Jesus- til
dem til at korisfcritcå
Termsd var del anstiltt Stin
iotkwr cvcr Jesus til Endr: Hat-et
imod dani, der fagde iit Falk Sand
lieden, fom de ikke kunde male at ho
rc. inwd min, lom ten Htiklcsrmaikpn
ai Farifckerne, iom wilde cucrbcvisc
bøj iom lav om lwer sin Sond. men
iom ogiaa tilbød Ftelsc im Bund
og alt out-L Hadet into-d imm hav
de besejrct den komm-ich Eint-ehs
wand.
Men — det var det, vi iasrlizi
ønilcdcu Læfkrcsn ikulde bevor-e in
demic Betrogtniim, at seid den-.
Had havde inlet formt-act Modi
ikke kunnct fcm Mast over Jesus-,
hvis ikke denne Magi Ver qjvcl
ovenfra.
kviendernc udiotte nie-d nresiardig.
Hirndct kun. lwad Nod i iit Rand iot
ud bavde bestemt ffulde ilc WILL
Gr« l, 281 til Forjonäng ior Vor og
alle-L- Snnd, at de. sum Bilde tro.
ins-alte Wolfes-« ’
Most
»(fmmnnuel-:s Mrciiahcdo 25 Ante
Julnlcknur.
Zum-um« ji Ist 171 , d : »Ja-une
Wtis., «-:?.idc 1 Zum m km H
tsl H Zum Itt II Ihr- In kla
-11:n Tod dem-u LETTER-d Jan-de rx
Rest-I J! aus Mensdklsedcnså Form-n
inucnde Praftir nnd-tagen Post A
P Hausen og Post. Jl Rainmåscin
der bog-gr- vor sorhindnst i at com
me med til vor Reit. Und Ruhmka
(strienesteu Ort-das Aftkn pndis
kede Vaftor H Tablstrøm til m«
ftkr ,70rfamling over Aufn. sum a
Ekesetbrcvets IX. Kapitel, og Horn-n
velsiande Zum-I- Forknndelke, san
den beltigvnnem blos en anslaacnde
Jndledning as de mange andre dei
lige Moder-, der i Hsftidesdagcne
blev holdt Samfundets Fokmand
Pastor G. B. Christianfm der par
Tilbagercjfcn fra Amsan using
de os et satt Befsg, holdt oqlaa ey
lille Tale og gav os adfkillige Op
munttinger, for kwilke vi siget ham
bfericlig Tak. Ved Gubstjmestetnc
fTorsdag og Fredag Affen psædikedi
HPræftckne J. M. Haufen, J. J
IKildsiq og N. Bentsm og der-es var
Tme og hiertelige Vidnesbntd bler
modtaget med Emde
» Om Statutqu den 14 Juni
«dek blev fejret som vor egentligi
Jubilæumsdag, bavde vj site «ud
mætkede Gudstjenestck as forstellig
Stegs. Ved Bsmeaudstjeneftcm des
begvndte Kl. St30, talte Pastot N
Beuter hjekteligt til en stor Stati
Bstn om HerrensTjenet Samuel
der fka Barndommen as okcede sic
til at tjene Jstaels Gud J For
bindelie med denne Gubstjenefte
blev den nydselige, llangfulde Arke
Noth sum Sindagsfkoleu hat be—
kostet til Menighedens Brus, ind
viet i den treeaige Gut-D Navn
Ved Otjmesiegudotjmestm holdt
Bester J. J. Kildsiw spm var Me
nighedms fttste Breit, en klar oq
alvotlig Prediketh der estetfulgw
af en velfignet Altersang, ved hvlls
km over 60 Sjæle gestehe Oran
Bord M herbe den Mode set
W Gubstjmesten at pp
btmsse es MWe den Nort
me; Wmsm tm seh-Oft
tet mep, im Mensch-den m et aben
Geld.
Ved Eftermiddags OsukdzlicnestcsF
holdt Paftor M. N. Andxcascn m«
smuk og kraftig Prædikcm ·. hvili
ken han hegte paa den starr Oppo
ve, vi som en Menighed h·:.t, cg an
sporede os til at indtaae den Do!
af Landet, som Gud bar qiuet oå
Vor Kredsformand Paftor N. J,
Ding overbtagte i vægtiqk er en
Lyksnstning fra Ssstmrkuixthedep
ne i vor Krebs, og Mk. R Kand
fen, der var vor Delegat vcd Rats
mjdet i Michigan, oplæstss bereite-r
en Hiler og katnsining Im Zart
møset Den stets Iorfamling reiste
sitz og W W Hilf-n met
W. Este- datne Mit-festeste be
Gifte Menishcdeg smkying ved M
Mennefkcr ved et Festmaaltid i Kir—
kens Ktnpt Ogsaa under Moaltis
der der blev dxsr holt-i forte- Taler-.
og vi blev levcnde pomuindrt mu, m
Gud hat vætct god imod xs i di
forlsbne 25 Aal-. f «
Kirken var ved Stutningsmødet
fom ved Gudstjenestcn am Effek
middagen ovcrfyldt of Falk. Paftoc
N. Bentien holdt en vorm og evan
gelisk Prasdikm for os. Ringe
Mund-stor« glædedc us tiiligcmed
Dort cget Sangkor med stcmningss
sulde Sange, og efter at eudnu et
Bat as Ptæftcrnc haodc toll et
SlutniugSokd, skiltes 12i med klar
Bcvidsmed out, at vi baode fejret
en sksn og herlig Fest. Sau til
Slutning onsket vi at takke alle ier
fom under Hsjtiden bcfsgte os.
Tat for cdcrs Vidneisbytd og
for den Mast J: vcd eders
Komme bcrcdte sk. Og J
to Ewer fom blev hindre-L
i at komme, J ital ogsaa have Taf
Vi crindrer ogfaa eder og Tiger
Herren Taf for det Delfigncde Ar
bcjdcs, ban gav edcr Nasde til at
udsøre i Jmmamusls Mem-Wed- pac
deue Steh.
« EN. L. V l u c f.
Menithdkns Historie.
Jnnnaknthis Juni-sc arm-gehst
lmäkrsk Illccumtud Ich »Er-U m
Preuss-sur Bad-or V L. Tr and-kur!
Zeus-acht An Lkss Zum 18861 Tktx
forste qunndixjk M :ll«’-.n·,1».scd.n:i
Tainkcisc Durst-um« sum-m lTZz
Flor Mr day Ted. Ia HULH Un Pcr
f ist«-:- sm Etwa-J :!.’k'««n:.1’-.c?
Iri-. r ; Bnksn « thcn ask-is «·,1s.ml!-,!
Ordkmu san-LIES- ist« Erde-! du«
in pradiM for Zu« m Cch Etn
dcmrr Hm Eis:m.1." U as PUCK-r J
dm daufsc Manngksfsluttzchsc IHL
i Amerika. ikasixir P- E Trank
ch betteln-. dxm farim nkd Ub
ssrdfcn as kjrkxljgc Handunqcr s-,
Enkmmcmcrnsk Fxrxultnkng »Musik«
tgmkikknc Mkzs Z ds. Tag« säh-Jst
miin »Gut-up : Hat langes-« Txd t
sue-Juki ma Ihm Ein-at »Mein
»Wka ! Dianrcdalkdpal Wan ma
Ente Ztrcct Ja sener : pn Essict
sixrkc san Markt-law Etrsct
To dcxx lxilc III-Of nmdlmid sandt,
at denn: Stumm knu- Ixäwldbsar og
Horn-Or httko erxch Zale do
Kcmd thro. km Basler J J iiTlst
fia til Brit-st, twjkket smld Zum mod
tog og tjltrm1dti- i Juni END-TI, w
Misns,11nsii.s11 Hu· san den LZH Zum
i Hirten zum Wanst-w Etmt Ema
nskact as Iolgendc Paulus-nur
Mit-isten Tanze dedrelwdc as Ou
ftru. Jcns Elirsitianskxt sog Fonme
Ist-»F Pein-r Magener- og III-situ
Cbrjsusn Pcdct Lotsen og kusmt
Prdcr Jenscn og Onfmy Pcdcr P-:
der-sen og Huftru Ftcdcrjck Chri
stian stller og Ortstra, Ein-isten
Hausen oa Instru, Befiel Pedersm
Bust og Husmh Mts. Man-n Ko.
trink Podwfem Misg Marien Weim
gaard cig Postkn- J. J. Odsidfig oc.
Hain-u Dkt sprer Ficke-rund imr
valgtes til at Von-Lage Menighedens
Interessen blev sammt-Mai as Med
lemmerne Kriftcn Zunge deekshe"
de, For-wand og Tini-m J. P.
Mogcnsen, Setretasr. P. Zenit-w
Lasset-et og Tkustee, C. P Lassen.
Studagsskolefokstander oq Irr-free
Menighedeas Konstitutian blev
site-IS ettet satte-i og nehmng og vor
hyggelige Mtke pas Hist-net of La
fayette Avenue og Oak Sirt-et, som
den Gang var Byens Udkcmt bles
opfstt. Den indvieded den U·
September 1890 og kostet-c med
Vyggegrunden indbefattet säsöszs
Menigheden blev optaget i »Bei
day-sie ev. luth. Kirkefamiund i
Amerika« ved dem Samfunds Statt
mtde 1890 og fenete i »Den for-nei
de pausi- evqugerisizmcqee niste
i Untet 1896. J Juli, Zeiss IM
blev Pttkstchuseh few ligset heb
Arten- Wdr. W IX W J
J- M M ISMWJMI Of
M- Ir. »I. W Masche USE
IW Isa- sti Bis-as M M
M M M 5100 til Hist- i
Orfo-Ue as M oc Wäss
W M Im vi W W
i
med Taknemligbed.
Jmmanuels Meniglied bar i d
iorlsbne 25 Aar til Sjeklez Frelie
oq Guds Riges Opbyggelfe væket
betjent af fslgende Priester- J. J
Kildiig fea Juni i889 til September
1891; A. Ragmuslen tra Oktober
1891 til April 1895; J J. Kildsig
fra April 1895 til Juli 1896; N.
Bentsen ira August 1896 til tho
ber 1898; M· N Andre-sen ika
November 1898 til Niobe-miser 1901:
H. J. Dablftrsm i Valanee tra No—
vembet 1901 til April 1902; J. J.
Kildsig fee April 1902 til Septem
ber le H. J. Dablftrsm i Ba
ktmee frq September til November
th A. P. Heulen fta November
"1909 til Mart- 1913x c. J Dahi
-str-m atter i Bakmiee fes Matt
itsts til September i femme Klotz
m. O. Dicke fta September im
- Roms M take-«
ase euämx es bat hver isckk Jersey
til åt MS Herren, fotdi bqn Hat
dem Rande i Arbejdet, fasa det ikke
blev fotgæves vcm dette Sied.
Vor SMASskolc der udelukkens
de hoidcs if dct dansse Spros, bler
begyndt lange førcnd Mensghedms
Stiftelfe nnd 10 a 12 Bstnz men
dcu tællct i Tag US og hat des
fotuven med Stolcns Zorstander ind
befattet en Lwrckstab as 19 Perio
ner, fom gfvck Undervisning i de
almindellge Lektietx samt ä Kirsens
Katckismus og Bibelbiftorie. Spn
dagsskolen hat under Forstandctneå
E. P. Leidens Vonl Poulfcns. P
H. Schneelloth oq Christ P. Nel
ions dygtige Ledelse vasket til Vet
signelse baqde for Bot-neue og Mk
nigheden. Ton osrek aarliq pckm
Sammet til Samsundets Psknebfms
og Oeanemiiifion oq bar nylia
skcknkct os Motten der km Kirkenk
Tom-n i Tag Tor senkte Gang hat
kimet vor Nin-d End Jo, adikillige
af de Baru, som bar bringt vor
sSøndagsstole er uu fremde og vix-k
-sommc Medic-»Wer as Mes:ighcden.
osg der-wer glckdcr vi es meet.
Ungdomssowingen, fis-m blcv
organiseret i Oktober MOL tasllcc
ein-Hinz visd TU tin-ge Wenn-ji«
der flittiqen bei-get rote Widstje
txcstcr og Mem-c Vor! muss Fels
er saqu med. mut- dct actka one
"««1 Ewtte Misnuhcdcn nnd Benge
1.1c-«-1v: thi dc km bebst-et ssikkmz
Cum-c Vinducr Ja zum Elec- ande
Mandek bfulvkt N mcsd at vedligcs
just-de im foksfotmc Und-It BUT for
Ins-EIN de Hisrtsisnur vor oprlsxtiqr
Taf. Maria-. IX di- tunc åmr j de
Erd-due Aar spat « sundxst den«-S
«»rclfck i Jn!:iv«.:·1ml: Msuiahf d. og
Dis ten- lmabc It komme Elcrk cndnu
»W: vinpez U at Vor Kjrksni Frcm
Ab mcd Gab-: Sicer skal bljiw Ins
m betrvggcnd i den-is »Im cd
En anders «.-sirkss.nnkusd, der i Los
ninsgcu as d-: kkrfcliqc ngmscr lw
vawt til ftor Lkslsignclfa er Monm
bcdens Kvänd««s«.srcxmk,1.kcti Hat s
en ERwa as Uhr arbsjdst trotiqt Eisp
at ssakfk delisr til »Im-hu fast
san tafkc den ist Alter-tade· Pra
djkpstaL Gnivtamnc Hin-IV nl LI!
Enkelin as Kjrkcmaru U stmnc ins
drk inkrdisknid.- North-drinnen dcr
ncd dcsns instit-Je Lzssosrsclsdx sc bl-«
bist tilvkjkbmgt
Mcnigbcdcn hat Hsirsssoksxdcu m
hastig Pia««7ssrc-stim1, der Rumcch
Eidsxis Este-nur« esij sum nnd-!- Mr
Nsrist V. Miso-Uc- Lcchic .«rb:id.:r
Flitrigt kok or same we Kirtss Hed.
ningcnsiikssion Den nsholdcr sin?
Moder i d: fcsrfkcslljqc Dis-m m Goan
om Maancdoa og mmsk km .n lit
lc Tid at virkelimwns den konn
Tanke paa deninacmatken at un
der-holde Ein essen indssdtc Missio
var.
As andre Virfsomhedcn Mit i de
found-us Aar hat merkt M Gam
oq Glædc sor'Menighedc-t, ital en
delia nasan for del sitfte Langsa
m, der ikkc biet Sind-m efth Sau
dag, men osgsoo ved andre L;":leghe
der oplivkr os med sin ins-Mc Sang
For drt ander Reietvekqssem der
dort-liebes i M 1900 og hat ki
den imtia Iced Senior- tst Miets
ling of Kickeus Geld ybet M be—
tydelig Hirt-M For det tret-is SU
qrioreninaemxdet ftiftedes Z 1890
!oa fein Em- hjulvct adfslumc m vo
ths Mcsdl-ss:mrwk, naar Engdomijstil
Ifasldck lkssfpdcs Fortjencsfnsn ndr sm
jdmss sk« in, For dct Herd-: iffc
Hat sorqluume Beamvelscäskasfuh der
lfriftet samtidig med Snaekatzkin der
cstrr May-c vaa Gang bar fettct de
fitmnciellsx decr for fskgmth Fo
milier, Haar de med bctvnmdr Dier
tet bar Excdct bete-s ker asdkde til
Hpile i Nimm-is Stad.
Jmnmnncls Meniglnsd tailksr sot
nasrthendscs 235 koufikmekede Med
lemmet. Den bat i de sidfte Ilget
fasklig ved Mr. R. Knudsens list-steck
belset gnnske asvillet sin Ficke-galt
ca ck sank-des nu i gældfri Besids
delfe af baade Kiste og Instrqu
der begge tilfammen et auslaaede
til en Neu-di as 810,000. M her
iom csn Menighed I Saftde Grund
til at fasse Gub, der i Aar-Ine, Iom
fvandt, scm nat-bist velisgcscde ot-.
og r- tm i al Ida-ruhet- kocks, aO
Arbejdet i de kommende Tit-er skal
kaktå Ioa dkst essen for Tot-nd- FJk
No irtts Steh fremdeles km- End-:
Herren Zebqoth er med os, Ja
kobs Gud er vor faste Bom.
s-—-.-.-.-—
Fu- m 29. Mai i out-.
Dey 2«. Maj, hvad forcqit der
do i Blaiks
Jo, da sholdt vi ctjtid ved Uf
flutningen as Undervisuingea i del
fort-due Stole-m m vox Stol
der· Jeg statt vi est-wet- vm
Messumfund For des et is Mc
os steue, im ver samt-de We,
som ein-, driscy her III-It fest da
Clas- af dem Mie- mes W den
Og dct stumTsi aus-is gxamns
at den Stole er vor Noli-, dens
Glæder ovre Getrost-, dem Sokßek
note Sorgen »
Vi, hvct entle as es i vor Arke
fxnlde mage- ovcr. at dfnne Stoff
staat paa Gudb ers og vor ers-law
Kirch Bekendessesgkund og at den
er saa dvqtig en Stole, sont di Jan
str- den til.
Sau var vi do famlebe en Jlok
of Lasters Eli-ver og Gasstcr pag
Dann Collegex og bvor cr det bog en
smuk Pladsy den Stole liggek paa;
paa Toppen af en jcrvm skmamsnda
BakkeU bevokset mcd bøie og stygge
sulde Rom-: og sm Stolen Udsigi
over Missouridalen og til de blau
ncnde Iowa-Butten Jsæt var det
stønt nu ved Foksommcrcns Tib, da
alt Planthiv stod i stist Ost-da
Tot var om Aftcmsn den 29. at
den cgentlige Afflutningsfcsi hold
trs i Stolens Kapel. Ovor var des
iksnt at se den Flok unge Nenne
sfer —- 27 i alt —— Tom her grad-ne
rcde, as bvjlle de allerslesie var
Tonika Raar man Tau pcm dem og
lumc paa, Ins-ad de Umirrte-do ital
921 Zang, baadc von Engelss og pag
Tonik, fik man et Vidncsbmsd ons, at
·.«-j beweist ifke at stimmte es ist-d
nor danssc Ungdom j dettc Land, if
te heller-, bvad Kultur engem
Ton Zlok Grads-must kunde klare
for sig bnadc wo Tanst eg poo En
qclst bgadc i Tale W Sam»
QI den danikis Sang «—- M mont
tc dog frvdcs rthscrt gammssit dankt
Netto at den«- djssiks unge, krist
Ztmmtkt smmc »Mus, Fugl fluv«
—- oa Ied en tjdligcsrc Linde
III-: et et yndigt Land«.
Im et jkfc musikalsk Indmtuet
dg san iffe dem-m- om tisknäikc Fi
sch-setz men im et LasgmisndssiZtandi
punkt maa W Mc at dst er noaet
.1s disk stosmcste. lwnd flerstommjxj
Sang asmaon Tom jcg bar Inn-i —
pcm Taktik Lq dcst over-Faun bvad
iksz Mr xmtt of Iignende Erz-zubrin
«1«-EL-:t« baadc paa Engclif 01 Rossi
cq staat pcm Linie med- Iwod fes-i
lvat- vsrt wo Tusk.
ji«
Ilrn limme Tale lundc Elle frem
»«":"-ll.."-. »den dir var in smndslabss
« sle. ON :I--.«d, kutaras den er taqcl
l L.1 mindsl.1l1 lnudis de Wku ill?
s-.I.: udui et dnqtksgt rslrbndks km den-»S
Eidis. cq umljgc Acker-s til at med
dclis dem den. Sau hat im da oqi
san Inm, at Turm Collcqc indlaqet
m lw Rang mellism sit-Massac
Zloch sag at Iris-innig Seminari
mn nol flol mn jævntmrhig cui-d
adllilllgc andre w. lutl). Koloaills
Slolct l dort Land. « ca laadan
lSanxL sont de lang der l Malt-,
!dcn Hunde like liale vcktrt vmssieret
luden en dyatiq Musiklaket.
Eaa bar jea ladet nqu Zoklckllx
at Stolen i Malt ist ifle dankt
’ Ru, dct er vcsl ilke finden lau
Ums til at asser bvor bansi eller
xillc haust den cr. Dcl maa jo da
lockte i For-hold til andre danlle
Stola her i Laut-eh at del kon si
ges um en Stole, at den er danlk
cllct file haust
For nu at als-re ,om Stolen i
Blait er mindre danfk end anka
dansie Stolet her i Landel —- stut«
le man jo wide, om Dansf Svkog
btuges mindre mellem Steuer oq
Lasset-e der end paa ande Skoler
TM offer hpad leg hat hart am
Prngen as Dankt påa andre dqnlte
Skalen san san jeg ikke matqu mig
at als-te, um« Dann er mindres
Daan end de andre.
Eis andcsn Tätig, sont im- man
komme i Betraatning er, out Tanss
ktæves som Fug til Eis-einen vrd
vote danske Skolet her i Lande-t, —
oa det Darf natukliqvis, lwnd dct
Milde s— cller om det stack tik
Eli-vorne fettx om de vil taar M
ellcr ej.
Lin andre Stole-r hat haft For
ttin for Blair beri, ved im illa
Mcn im ved, at km nassus Am
vil Dunst frwves fom Fag til Ets
amen ved den akademitske Adernin
Sau ingen vil bereitet kunne gao
ud sra Dann Tollege fom akade
miss Bot-ger, uden at han hat be«
staaet en otdentlig Elzamen i
Dunst
Saa flutteded Festligheden i Ka
vellct med Haaan og hie-Mig
Lyksnstninger til Oroduentekne og
dem as betet Fotældæ som« var
til Siede.
Siden nd paa Aftenctj com vi
lejlighedövis sorbi Tsten ti! Kapel
let, Der Jud en stok Flot as unge
Wennester derfndr. — Degen eftet
spukate jeq en of de 1mgc:·»»Dvad
hsvde J M for der i Ries, J bocdi
vel nagte Imaa Assiedtialer for
Maul-ref« »Nei, vi sah oq kalte
Wem es hu long vi Wie Sal
met«. «
sub velsisne des somit-nd day
Note oq di Quer-, fon- beste
En Udtalelse
om vors nys Amorüumbsksudivsvisks Prospekt-Lord
Dr. Helms- Goddskd Leuch. New York. seh-ernst- for The
American Scsndiaavinn Foundation. aktive-r under Z. Muts
1914x —
«T11is is S Splendid idea beantifully csarkjed out, —- 011
one- bcmd the most impressjve sight in America. the skyscksp
ers of Nev- Y0kk. on the other thr» of the favorite sceves
of Norm-y. Des-mark and Zwecke-n Oper all the flugs that
we Iove so well.
I hope that many scandinavians in Ame-ries- wjll Some tu
use those est-d- to help oement the bonds denn-en ns."
Kokteae fass mecl dunk, vorsic, svensk og evgelsk Tekst
—- hver for sig ellet sortetet — og koste-r 25 cents per Dusia
5 Dahin kok 8100 Til Agenter og Forhandkere gives stot
RsbIL
DAMSI LUMZIAN PUBLISIUNO KARL
ZW, MZEASIA..
Ei Udvalg af
Gnldendsls Aste-n BiblMIL
Alle smult indbundne Formel ?-——51-4 Iommssk
Brit 60 cit. m Hin-.
Oel-no Lagert-sc Legendet oq Fortællinget l Udoolq
Leopold Buhl-c Julesoktælliuget
Vilhelm Sftekgaatkn Tanmakls Vovelwlg
.- cyge Brot-e
Janus Lie: Lodsen og bans Hain-u
. . Livslloven
. . Tote Rein.
Masken Hauch-: Wilhelm Zudem
Johannes Helms: Soldafetlio
Thomas Lange: Udvalate Slkiftet l. ll
Mngdalene Tbokrfenz lldvalgte Fortmllmgn
Johannes thgenleM Den ndetfte Tau
chr. Bündel-: Fortckllingrt vaa Vers.
. » Fortasllinger i Ptoio l.. ll
II ·Fk. Mit: Lotto Man-lau lta Staune.
Sovhus Bot-Mk En Alten i Slovkidetgaardm
M. Tod-link Gustav Adolf og Ttediveathltiqes
- Fra Karl Gustqu oq Karl XII tid
I Oeblenlchlager: Udvalgte Digfninge
I. Oeblenfchlagen Solon Jatl, Balduk hi- Isde, Hals-oft
Kristolfek Jaslom can oq hun.
catl Bernhard: ct Nat i Kibentmva
Ists-las crichlem Im Mit og Dav.
Dem-il smsr Roma-stille Sluespil
. . Tte Lystspil
d. T. Unheil-m O T
» Aun en Svillemand
den-il Mem Ei Dattel-im
des-il Jslent Dunste-unem- og Gildel das sollt-us
Dem-il Jbsem Koffer oq Sollten l., ll
Dsuili Lotsen- stbllldiss pul
sisiy sei-.
- - — - -- --- ----------mm
Fragt nnd us Flok Clown som!
fiddcr immme dm sidsic Ich We
Skalen under Vcnnctmnmlc mZkIl I
Ittsfnttq.
Tot spanr cht sic( Nu daniss
Falk- Frnntjd Mr i Alster-fu« sont
turdc blch leimen m ri.(-«sx.-. um
nagen as es must
Chr-. Falk-r
.-—---—-s—-——
Jdealet.
»Man-r er hvrr den i Sie-leim
Tingsal cller Kirsc. sont sinkst Idea
lcst bcm sit Virch« Oenrik Wen»
Tcst Var ssnukt og poctiik scmt
Mksn becn harte jo onsaa til d.
store- Poctct Lq sidcn hans Ideal
formt-do M Tom en fuldcsudt Tiqtck
san nmattc det jo Urm- Tiansnsn
sont nan clikrdm fvcide estck og am
ne vilde sc alle Begncr
Hvad kruan Idee-DE —- J d c a
let et det Falk-kommen
hedsbilledc, som et Men
neice dannck Ha, og iom
han spart at vitscliagsrc
i fin cgen Iilvaskelie. Mem
san vel take om fællcd Jdeqker. iom
man san talc om fællcs Strwben
oq scrlles Maul, meu drichlsvct tun
relativt, fmnncenligitiiigsvis, W
heltud M blivek voke Ideale-r ikte
Der a- ille to Binde i Stoven liges
dau, oq der er ille to Menncster
Iom sanfte oq old-les ligner hinan.
den, der-for man ogiaa Jdcalernt
for-ne sig fokfkelligt hos de set-stel
lige Meunefter Man kcm ganstc
visi tale om Jdealet lom neige-.
objektin, noget absolut, cg paa
den Munde san det vcrte M fammc
for flere Mennestw
Kristuz er »Man-i for den Krist
ne. Og III-Ums er full-kommen
Her hat vi altiqa et iuldtomment
Ideal, es vi hat et for alle Ktiftns
stelle- Jdmt Dei vkl fige odieks
Divi. Ren sagen san beide Kri
stus blot obs-LAPL, thl Besiddelle et
subjektiv Dei et mis, del Munde
strckeude, virkeude »Es-IS fom vil
We stiftuh leve Mistui osg vit
Iellssia Krista- i mit Liv. Ml er
Mk Ochs Wi, Widders gsv
fis felv hin for os, for at hats most
to Ecrlnsc us Hm nl L.-nl»·-.-lnsd oa
rnnfc iin fislv et EscndnmsfrlL nid
san til godc Womitwa Nu er
Krjsmåz jo den sammt-, lmn et unn
liq Und on Mond i cm Person m
tcn non blinkt anmnm der-for cllcst
Mc: Lwt nnr ask-n dest sann-ne for
nllo, lmn »dede Tor von- Ennder es
«tcr LIMIme m »Von er lslcschn
kam-ist den trcsdic Don offer Iris
trrncs": liarlcdrs »bede- lmn for al
le, for at do lebende Mo more sknllc
triu- for fiq Nin tin-u for bonI, sont
er dsd o-, evrcjfi for denk« Saa
lnnat er nltfna Krisan ganfkc den
fannnc for nlle Mcknkisskek Mcn
Lsan cr vi onian link- vcsd Forskcllm
Pan ist dpd sur out-, for at alle ital
Hem- tmIn Mcn drt et- Mc alle
Horn vil lese-(- lmm Lq de, Tons if
Elc vil lcw bnnt, fan Mc hanc han«
nl den-s Ideal. Den ftorcs Tiqick
Jbien book-c som bete-Mk ikke Kri
stns til sit Ideal, kvot fninkt non
end tacte om Jdralet Brot faer
des end san sont-s, faa ved jeg dog
godt, at noglcU sont kalde sän Ktifi
ne, vil modsige mia bet, oa mauss
kalde mig Amme-ing- Pictiit, og ieg
vcd illa bvotx Men det bukdc doq
vaske indlntmde for Krifmc at den«
der ists vil have Kristus til fin Frec
fer. san heller Mc have ham til sit
Ideal. ..sdan vil jo nemlig atr
Ktifnss til en enden end den thn I
Wirklich-den er. Ovid han del-for
vil qsre Kristus til sit Ideal nden ei
antage ham sont iin Forsoner. Iaa er
det einen on- indbildt Kristuh Iom
deksor rk Mik, eller det er, naak
drt er bebst noget as Krisis-h men
Mc den hole smme Wen det km
ille kalvcs at ville leve Krisis-h naar
man « me vil den bete Kristuss
Ovid nu noqle lloge »Dritter« vil
siqe. at der staat lebe Jok« Mistus,
thi det er Oenstmets Tatkv oft-» ein-.
fu« vll jeq blot stsr. at i Sol. 2, 20
M der-von wdellgt Oræib at Jeg
levdr like mer-, men stiftus lxvek i
mis«,oqfaamaa neidete-Umso
Kkistus bllve et sub at leve Krisis-s
De perfor, iom ise vil me den ke
te Dünn-, nun Tun Ia- nqch de
M sm- gtt st- W I M TM
SW-MMetdave1Chi-OOUI