Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 17, 1914, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «xsanfkeren,"
Ik W- OG OMOCIJLSES
M FOR Dis-T DANSII Wut
I LIABLE-L
udgivet sk
VIII-I Ists-en- Pvdlishias Rom-,
· shiy schnitt
Asche-»F mägasr Onsckag i III-er Ege
Pkis pr. Ast-gang
I III-good- ststet 81.50. Bill-nebst TZ M
Markt bot-III i Forslmc
NimtsksetzlingAdrosstsfonmdking etc-.
— cost-sehe Of bist-.- M III-det
ltuldolck altes-ethi
DANISZ LUTU. PUBL; HOUSEU
Mit-, Nebr.
Alb M til Mitlets fvdboltl —
Jmosponcksaepn Allmncklingek ox and-so
Atti-Iei- — sovieles til det- Rai-Intr
A. U« ANDERSEN Mast-. Nobt
Ersten-d a: lilaik Post office u soc-mai
shss matten
Athen-Ring rat-«- mads komm upon
oppliostiotx
81 Tilstklde sk. U Ruder ikke modtasess
kegekssksgigL Wes man Wage til dpt
Miss- Postlcoatok. Skulde dotte ils-Its
Ijslpa bade- mtm bona-nat- sig til
Miete-Wo Kontos-.
Nur Lesen-e dem-endet gis til Toll-.
spi- Ivssrtsksr i Mach-L eaten for It
kfbe bog dcsm III-f for at hu Oplysning
es- det spottet-säh Me- de sltid das
Uo. It do sa- Ävsktissementst T dstte
M. Der vil fikti- til gensikiig stink
Fta Den fort. dankte Kittes
is. Stumm-da
Jud-m Emnniddap
Im Ase-.rctnjitgsjcetisnen Fremd
Eftetxiuddaq, Dsr Horch-sing zur sor
bjgaaot, ital vi tun Windeln »Hast-»
fort. —- Ecgijiown aninkst med
Oplccsnäng as et Zfrikasinit »Pe
tets Ltd: »Um-d staat dx Zwsrirtdåqc
inwd, men de ndnch atmet Lmn
Rande« o. s. vJ sog Von W Past.
Lauter —- Ter oplæsies Diappm
fra Bot-nettjemstsbcstnrelsksn, oq der
jorctogeö Eli-re Pala, :’1«« dissx ital
Nvlot mwtuy at Pas- :-: Z III-elfen
genvalgtcis til Eannimdssjrcrwr
Mr. Ltto Haus«-n liqosin til Zum
fundskasfekkt Eos-I Lan-»edlen«
mer of Kirtcsraadet Dame-J Mr. L.
Vcdsted, Ztaplebutst, Nebr» m Mr.
C. D. Ekoo, Rakinc, Wis.
Anqaaksndc U t a h m i s i i o n e n
satte-des dir to Bisslutningen fom
fordaabentlig vil bringe- Visisignelsc
for denne Mission Den me Be
slutning gjaldt Anfættslsc as en
windelig Medarbejdek i denne Mik
sion. Grundet pas Strinelfe
fta Udvalget i Danmakt tmde mcm
stole ttygt paa, at dette vjlde del
Byrderne ved den-e Udvidelses, bald-.
med os, som det jo for svrigt gsr i
Utahmissicsnm Den anden Benut—
ning var en Bevilling af 8100 sum
Hiæsp til at faa Præster detud til
Missionsmsdæ Man ttænget it
ke miner til Missionsmsoct det
ude end hetinde midt i Sei-Minder
wen den list Neufahed i Salt Laf«
city san ikte bestride Omkofminger
ne ved Afholdelfen as Missionsms
det. «
Angaaeade Japanmiösionm be
sluttedes, at Samfundet gioer finc
Missionckret femme Privilegium,
spm andre Samfund giver herrs.
neu-läg Ferie med Hjemlov efter 7
a 8 Aut. Niellen ag Hustrus Fe
"tie bestemtes til 1916, Winther og
Inmiliei M 1919. As Henfyn til
de ekstta Udgifter, fdm disse Ojemi
reise- vil Wir-, bestuttedes ille
at Wende fletc srbejdete til dennc
Mission-merk for Neu-verende.
Ast-pag kfottatpaaq.
Sessionen aabnedes som sædvmp
lig med en Opbnaqelfegfmna lebet
of Post. C. Christi-usw« Der Vor
nu 45 Prwfter oq 538 Deleqater til
Siede.
Ordinationskomitcen rovpckteredc
og aubefalede til Ordination tre as
Ministeriet indstillede teol. Kandidai
ter: F. K. M. Hausen, kaldet as
Menighedetne i Davenpott, Ja» og
Moline, Jll» i Futening med Jo
wa Krebs; A. V. Revis bildet af
Mmighsden i Ofbkosih Wis» og
Indes-s Hausen, taldet of Me
quheden i Gteen Bay, Wis» og
Bidkcnsin Krebs. Formanoen an
- neuen-U at om nagen havde noget
at indvende imod noqisn af dissi
Kandidatetwkdinatiow maatte ped
Weude unt-M ej ham dekom in
don en Memt Ti —- alt sum fad
I W —- t at jagen baseftet stal
M i im Henker-de at flain
»ic
ON M Session frank-un
" " M Ist-. 2 M et af
WILL fta Sam
es Stoledirettion
M over for et Skkidt as Bett-buntg.
og Ermessen as For-stach kstog en
stor Del of dennk Les-Sinon og Dele
as andre Sessioner. Forelølng blcv
Forslagct vist tilbnge til Kmniteen
for Omredaktion Vi er ikfe sitkist
paa, at vi kan give Vor-I Lesers en
rigtig Forstaaslse as ocnnis Sag,
men sko sorsøge dort Bedin-, og dct
mcd des samme, ungtet dem-e Sag
fsrft senere naaede sin Asslutnsng.
Man fotstnd, at Fokslazget vari
srLsmkommet som Udtryk for et «in-s
derligt Inske em, at vor Summade
skole man blive dtcvet og lebet paas
bedste Maade til Velsignelse soc vors
Ajrke og oott Falk. Tet hat sta?
sprit as værct Tilfnsldet at der hat;
været jagt sor meget Arbejdst pcm eu«
enkelt, særlig do vaa Forstsndeken
for den bele Stole Hans Arbede
bat været »wer Evne««. Jngen
»iblandt os san gste more end een
IMonds Arbede og lægnes der me
re paa bunt, saa bar det Itheldigx
Folget-. Ud sra dctte Synspunkt
var Forslaget om en Fkllesbestyrcz
sremkommet. Dei blev freighrkvet
at den mzik Monds Gerning skuldc
vix-te at varetage det, som or fælles
for den belc Skolc, medonI de to
For-standen skuldcs vareiage det, sont
er særegngt for hver sin Afdeling.
Lg som det sælles nævntes da, at
den nne Mond skal sorestaa Stolen-:
Økonqmi og i det belc taget densrs
finankielle Side. kmn skui lmve Tils
syn med Elevsrnc. scrklkg da met
dercs aandelige Vol, og bcm skal tnlk
Skolensks Sag ud i Zan171111dct, saa
der grauem ngierc K e n d s k a b til
Stolens Gärtnan og Mission
kcm skabses mete Interesse for
denne scm ovewrdesntlig vtgtine Grisn
07 Vor Vickfomhed.
Efter en lasnsgcrc Tresitclic tilficm
tess Rossi-met dq Bissmrcnnels kan
sattes til Skltmu um Aal-et og Eki
Volm. Ziden iorctogesfs d« Volk-.
as Monden txl at brklasde Posten
Valget salot first vaa Past. Laurscty
Omal)a. Cfter nogen Lveweislle
fvaredc lmn nei. Oan bles- erkor
dret til at tage Zagen under krum
et Oocroajclfe misn hniis cndeljjss
Evas blos et Nej til Kaldct Zi!
ch begrundcde ban dels i sit For
lwld til Meniglwdcn i Lmahm lwnr
han endnu havde vix-te: faa kost,
del-:- i sit Znn paa sig felv i Fordold
til Bcsmkctpoftm
Eiter at Pol-. Wursan Assloa
var wol-tagen foretogesss Der not
Valg mcsd dct Udfald, at Post. H
W. Bondo blev valgt. og hans Valg
blev gjott enftemmigt Heu var
ikke rede til at fvake hverken Ja eller
nei, men maatte Lage sig Betænks
ninstid.
Med Henfyn til Forbcldet knellem
Bestyreken og de to For-standen bles
det bestem, om vi fik rigtig sat pac
»dct, at Stoleditektionen i ForeniIU
med Fakultetet skulde afsattc Reglek
for dette Fort-old og disic skuldi
saa fotelægges Wer-ladet til Sank
know
Der oplæstes under demu- Ses
sion en Skrivelse fta New Zealands
Mission-tm men ingen Bestuming as
Betydning sattedeä Sen-re dedic
ges at byde en Reprcefentnnt im
denne Mission velkommen til von
ncefte Aatsmsde, om man vilde sen
de en faadqn.
Msdct udtalte sin Glasde over og
sin Tat for Missionætmw Joh.
Wyffs og M. Il. Peterleus Bei-g i
slere af vM Swnds Menighcdet
det fidfte Aar.
En Danke am at ftje en lejbygs
ning til vor Stole W i, st
det blev besiqu Futet at fortwa- i
Jfein Deus-ende, ftr Somit-WIN
oærende wer-to er vemtt
Forslagct om skrcsdsdclcgation til
vokt Aotåsnmde i Ztedet for Menig
bedsdelegation bragtes op til As
slutning uden Trsjtelsr og faldt, sao
oi blivet ved den gamle deninq
—- i hvert Feld indtil vincnn
Her foretogcs entelte Valg, som
vi skal nævne: Past. L Jenfen til
Rede-list af Band-ladet Past. H.
P. Jenseit og Mk. H. Skov Nie-lieu
til Medlemmet af Skolcsdireltionen
Mr. L. kaildferh Hamptom Nebr.
og Mr· Ooe Nabel-few Blair. Nebr«
til Medlemmer as Dir-Minnen for
Dan. Luth. Publ· Hauf
Uden viderc iokudgaaendg Drei
telic blev det befluttct eftzer at have
hm Jndvydenen km Seäim caus«
gi holde Aarimpe der næite Aar
Kog önfdjtto til q- hptde det i Luc-v
Bi5., besluttet at tage imod Jsidbth
helfen fka Meniglzcden i Luck. —
Lad o- nævne det med det samme, at
Sagen staates sent-te op til Inkonsi
denüon mtd det Null-U- at 28
sit-nie for oq 18 imod, og da Ne
MMU knevet Si FlettaL bltr
Wien at holde wit- Haks
iyngelien as Salmen Nr. 419 J.5.·J
Magnet ap af Verdcns Damme-«
Bast- Veteticn vilde betilede Op
-mcc«rlsomheden vaa to Guds er —
Ef. Z, U: »Na-In op, du. los-n foder
og itaa op ira de bade-. at Kristus
maa lyic ior dig.'«« og Ei. 45, 22:
. kendct eder Eil mig og blinkt stel
fte, alle J fra Jotdrns Euder.« —
Han frenibæoede saa Odpdodndighedcn
af iklc alene at vaagne, wen at ved
blive at vcekc vaagm Lg et der
Zaxsdhed i Vcrkkelsm saa oil ped
kommende Menneike komme til le
oende Erkendelfe af iin Synd og le
vende Længicl eftet Gad. Han sag
te faa viderc at bcivate Spuk-Sämm
lene: Trwnchr vi til Balle-lie? ogr
Hvot ital Bittlelscn begtznde? Ta
leten meine beste-nd at vi irr-sagte
til Vasfkelfey og at den ilal begmide
blandt Guds Kilk
Salmen 420 »J« zag er Naadcnä
Tid« blcv sangen imellmz de to Ta
lere.
Pait Laricn begnndtp med at iige
at ban autog, vi not vidite, dvad en
Vaskkelse et. Han vilde nsdäg glems
Ein-e don, der sad i Foksamlingcn um« i
;det nonwcndtc Hierw; onst-Ida ban!
Hnaatte komme til at bcde Banne-us
,,Gud, var mig Synder naadigk«
Most der et andre end de Dann-o
der ital Dasklcå Tet et d.s:n, san
er ialden i Zorn. »Juki ikcmdkoa
iaa erct: »Ernst illa du Jokdi
ftyd dig og vor-r glad: thi Herren
bar tag t iig for at got-c ital-c Ting«
isoli. 2, Ell. gest it Herren der
Di! « , ««f- h
uqu spu- uc stun- quzg sus
dngtjqfte Vnrithr tun äff; find-:
Vækfslscx dct maa Heils-Namen zw
rc. Traum Var xmn Euer-et Mcn
ban immer Metmdfksr spm Nod-Isa
bmc »Don sisnmtct .,-IZ:«-«sm«mr fak!
vi soc-nie ou VaskclscP Der ans-Ir
te Zum et er w Ufer seitdem
Holstcinbom i kannst-sit »Es-IN v?
er. Ort cr. Imad Vi isk i Ein-um misd
vor (ssitd.« Lan nasontc Haa. at der
er et stott Springssmellcm at gn«
skc Tkækkkise N fcla at bedr- oa
arbede for Ball-esse Adern-n
sonder Mit PRINT imm- der er
Traim dertiL Jesus bad: »A: do
alle man san-te ket«. Nsor Rads
Bsrn btivksk ch, saa komme-r Bass
kselfm Kmljghedcn fsal binde os
samtnen, og det itotm den ist faslles
ital binde os kaum-m Herren bat
taget fig for at qøtc Flor-. Ting
VI kan hindre Vasfkclic ncd at villc
lage Akt-m dessen Tot er Heu-m
der bar taget sig for at sure de sto
te Tim, og lian alone Tillommck
Ætcn derimc Et Trwk of Spur
geon. En ung Ptæst klogede sig
til dam, at ban ingen Ver-Helle fau.
Si. spat-Im De venter da m Zagen
Vækkelic ved cnhvet Prwdikm? Dei
indktmmede den uage Pisa-Eh at han
ikkc gis-ede, men det var netop Fei
len. Alle Ting et dem mutige, iom
trot. —
Mtdet sinttede med Bin vg Af
sytkgelfeu as Sol-gen 759. »Ist-Akt
-oa llage Met og Dage«.
Sonqu Wes-gut
Ltditmtion i den dnnffe Mit-fe
KL DIE-U smnltdeg m i dcn Danfo
Kirkc i Nord-Ach as Vorn. Gm
st Pmludmm ma Lchlct jung p.
Ealmm Nr MI. ,,Tcil«u ««1 me
oq 1isliqt, lwor Brødrsne Onzgw
Emnmnditsss Zotten-L Post A. E
Niislirm festem-de Zions-Um Eor Al
tem. Vidckks san-( vi Palmxsn Nr
WH. »O strrch Im er Bindi-W
Jan holdt Zamsundcte Ists-Eifer
wand. Past. J« Wertsisit Juni-no
Von-Stolen nq Stemstillxdc de tre
nasvntcs Kandidotct for Fokmmlins
am. san kalte nd ska eristx »Lu
dcsr oder-S Veilcdrrc« Gebt-. H, 17)
Præstcsn fkal time, dog ikkc fault-des
at forstaa, at Meniqbedev skal vækn
bans Beile-den Nei, det. bei-der
»Lndct cdets Minder-H Ist since
til Mcnighedens Medlemmcr· Kri
ftus et fin Menigheds Beile-den han
stal adlydesx Paulus Tiger om sia
ier og fine Medarbejdere: ,,Vi ere
Sendebud i Krisis Stetz.« Saale
des et det oqfaa Heraus Mem-m
ai hans Tienere i Mencgheden skal
væte Vefledexesi Kristi Sied, few
vejledede af hom.
Her oplæste Kandidaterne iaa en
fort Dvetsigt over hver sit Liv. Dis
se «Vitaer" vil blive trykt i Arn-s
beretningen — ,
Sakmen 397, »Gut-, giv os LE
tere, sont viI«, hvorester Zornumden
Post G. B. christiansen holbt Or
Ginationstale nd fra 2 poc. Z, SO:
,,M etc Sendebud i Krisis Steh«
s. I. I. Ost state ad derfw at de
hnte fein Ort-atmend M bpem sen
dts vss Tit M? Recht-obs Web
hvillet Sind stol di sank Ab hvillc
Bei-?
M M sendet vif Psulns si
Isr: Is- sf Wes elle- ved
vi? Jfke med MenuesiesMeningek
cllet MemwskesVisdom sum med
det gamle Evangelium out Jesus
Kristus sont Verdens Frelfet og
Forsotter. Med lmillet Sind stal
vi gan? Apoftclcn Peter flach at
hau ikke vil tust-sie men time. Mo
fes var Tiemsn og san var Paulus
oa fremfot alle vor Horte Jesus
Helo. — Ad lnulkc Vcic fkal vi gan?
Ad. Mcdynks Vei. EIN-, Jem
1uias. Paulus ou fremsut alle Me
stcken lelv nun-des over Falter Ad
Fokbsnnens ch. Mole Samuel,
Paulus nckvntcs fvm Efsempleu
Ad Læsningms ch. Tot-til forma
ner Paulus siu Dilcipel Animus
Ad Ttofxabsns Vei. Vt et Has
holdere, og det frwvcs of Husboldcs
re, at de flal sindes tw
Her ovlasstess de ved Drdinaüon
btugclige StristiAssnit as like as
Prwfternr. Matth. 28 18-—20:
»Miq or given al Mast i Himme-l
len og pas Jst-den« o. l. v· of at«
Post C. M. Use-m Tit l, 5 klar
..Derfor estcrlod im dig paa Kreis-.
at du fkuldc . . . . jndfwite SEldstr«
p. s. v. of Wust Kildsig: l. Pilz 5
9 Ein-: »Amt« Muds Hivkd has
oder-" o. s. n. as Post chrr. og l
Tun. Z El Hat »Im beim-stark
diq for Gub- og Krisis Jesiu . .
Ausnu« o. f. v. as Post. L. Pederleu
Este-r Lulassriuiugusu as diss»
Zkksstojsnst Enlgtc fis-w Ordina
tiousuandtichu--P.ml«m osu Em
bedets rette Fowoltuiug. Oocrgivel
sc af Embccht sog Judvielsen under
Von oq Onmidsspaalwgaclsc
Sol-neu 2108 »L. stirrlc Krisis
Mvniahcdsuss Dom-« blcv tsu sm:
gru. ou dem-m nflnadp des-unzu
-Vnrsick Prasuslestct
Tenno L rditmtiousåis sksudstjcuolu
lluttede ism used chdslnsuiuqeu oa
Vrlsiqneljien im Aluskcst ou Entnain
TM: »Mo-) Nun-n Mitte vi«.
(IiId-thknesten Kl. III-BU.
Den isqsonths Hofmegscthtssth
nistc holdtcjs s. Vom-J Hofssolcs rum
knotige dcslisqks Zol. Mksdcst hcqimd
tc med, at Siedet-) Prikit Post W
C· Meissn, bad den cilmiuddi.x
Johanna-Heuc, used hoc-In Romu
driim i Ordtndm. sum Grasen-It tjk
Eicsdct krirvcdh Esset Mitnmxlsru n·
Salt-ten 721,.»Dennc » Tom-n«
Jrismsagdsc Lme Furskmmeu uthos
befindetwa oa Jota-ft- Lage-it
Evanqsclium Joh. »I, ist-T Jan
fang ri Wiens Nr. MI. »Hm-s M.
nighcd. sung for din Skxsbck I WIL«
Past. M. ·Th. Jenscn, Fee-mont.
Nebr» prirdis(«d:« onst T.H.·:x-TLF""
stei. Rom- 113 TM til Ende-It ..L
Inb of Gnds Riqdom m Kisten
U KundstaW oso.
Don Wyndte mcd at mindc om
at dct var Tersoldkabeddfcfn V
bat-do Fest-It Jul. Punkte m Pia
se. in i Daa fester vi Faden-is
Sonnan og Randan Fest. den
tkeknnc Gab-T den enstc sandt
Rudri Fest. Tkt ajaldt san am at
tro, som vi bei-endet O Dnb ai
Rigdom i Gad! Taleten vildc act
ms vcrkke limiqu Ist-Ue has Til
hskcsme, fom Junius udttykfcr i den
oplckstc Tem. Hart vilde tale om
I Tes- uudqtnsdeliqe Gad
! T r » i Wid, Mi- som lmn »
Hals Lan-L m uudwmmclij Gilde
Ins It kdonk Vicsdom tu Fusttdflals.
YEr bit tmdrrligt nt dpr et Rande
Inn-l i It fandanf mtdtønsmrqut Tnb
Las cIs·"(dom! ca Nischm —— Mud
chnd r ijc on Mnadpr Hin-kalt
JOI Ermde » intet n- fliult for
bans Bibl-n
Tal-ten anvcndtcs do m- usw-nie
er.1a -kabrllen bvot ban
lwnzssi k- til Viskap Vrorsons dkjliak
Salynp, »Hu ol den Ting, som
End hat ajort,« vaa Opboldcl
sen, lmor han pegte paa Sol-ni
stean Ord, «,,Alle3 Ier voute pas
dis. -sme«, og paa Aandens Ver
dens Versen, hvad Gud bat qivet
i sin Wirte —- Daab, Radvcsre, Or
der sum stoben-, bvad det net-Ach og
Binnen.
Artqaaende Guds uranlagcligc
Damme og usporlige Veje henviltcsg
til Hiltokien. Som Efsemplkr net-va
tes Zyndfloden oq Noahs Falle
Sodomas Ddelæggelie og LotsFteL
le va Jst-U Oppstelir. Begreb illa
hvotledes Ahraham sik Iagj ja der
till Videre henviftes ttl Jvlef og
Daniel Dei er nogle as Guds
ulporlige Befe. ngaa de Beze, Gud
beni)ttet«for at san Momelker gjort
delegtige i stellen i Krisis-G et of
te usporliqe. Qq Stefanuk Mord
oq Muth-terms Blod htrer til de
ufporlige Befe- Oud first Iin Sag
freund. «
Gudg Veje med Pers-m Her
henvjstes ji« a. til den KLEMM
ltmdve. list- SM, i Wes
ovek 1000 Me- omtonh vg
til »Ob«-Ist's M in nosle
Is- sider W se nimm sw
den. Hatt bleb immde pag des
Miste Lg en andrn Mand. der i
40 Aar havde gaoet i Kikkc og Hid
sie Me, hockte-des han stulde bede)
do han kom i Niv. Eudelig en ita
liensi General, der talte til five-Sol
daten Han lovede dem ist- Guid
og gksxme Skove elle-: mageligcs
Dage« meu dct modfattr vicdespznaas
skcs blive deieg Lod: mcn Tieran de
seit-ede, tut-de ban love dem et
stät Italien. Gud Iovek os
ikke idel gode Dage her i Lin-t
det modfatteckan blive vor Lod,
men h jcm m c m vi vente dehn
de Tage — evigt Liv og Selig
hed. ·
J Forhold til den sidste Dcl as
Tckften taltes om Ydtnyghs—d, Til
1id o-,1 Lovpkisning. —-—« Hpvmodet
maa flan yet-. Vi er ,,Ztøv og
:7lskc·'. Tot vor Ydmvghed. der fandt
Udtmk, da Peter sagdc til Herren:
»Nun nd jta mig. W jea er en
kundig Mand.« Sangean Ord: »Ak·
tun du veL du sagte Womit i det
tc Hjcktc bo« udtrykfck Ydtmmhöd
Zangui »Und skal alting nmge",
stande .af Tillid 1ktil Guid. Vi man
tko og san lade Gud ftyrc ccsu norst
ZimmndL —- Lovpkisning er dct
sidfte. »Hm» hast-e Ære og Pris i
al Engdcd,« disk et Tckfwns sidstc
Ord. Og ncmk Herren saue- Ærcn
og Prifrm san nam- vi Mem
Zluttelm ital di ird drin Mode
ncwnc m Kotfang of otte Vrwsccn
Den gåv godt Hat-b om, at vi berei
jtpt fkal Tcm en Tel god sirftcmmiq
Jzang ved vor-e Aatsnmdet.
f Lg saa omogksss der et Lffor til
»vor Jndtmngsion under Assmmcls
Heu of Zalmen 773. »Op- J Krisi
Hun nistet edet«·
Eindnq Minimum
sil 2.1» Var der Modi- i dxn sw
ns Mktcsdisitsrfs finqu ika Vorm-no
Un Prasser-k- E. E. Rcfcniscm oq
Juan Bessers-cis talfr tit dem.
sil. Jst-I aabncdcis saa ist Unm
domitnodc inmme End. Zwka Pait
Christmnsssn tnlfu out do mur: For
how nl missqu Prof. Lang out d:
War-I Kot-hold til Ekel-km Pakt
C. Chriktrnscn Um de singe-J For
hold til den indre Mission ou Post
H. W. Vonde um de usw«-S For-hold
t:l des-! ndus Mission
V- tmtdc godt lau-re Uddmg aj
alle die-se Tales-, mcu Wust-, dr:
sam- mt l.1u,1t, og vi ist- tmnqe for
at trank Lasset-ne As M mcddcltu
set man, lwad der blcv tol: ons.
Stadt-g Aste-«
- Istq Ast-Ost Uhu i Metssdistkirs
j.s.k, m Prasser-ne J. P. Naunm oq
»L. Zeus-est fette Order Post Nan
mp optastc HI. Kap. as Jde Log
im kalte nd stach-re Eli-der i dem
Kapitel grundigt oa start out Men
sit-stets wrtabte Zustand-, at dct
unmligt tun frelie sig se3v, men
der er cu, »inn! san stille Arn-non
ad imcllcsm os Clsud og Menaesketj.
sag squ tun laws Haand pag os
begat« Vers :3:—1j, Jesus Nisus-z
der hat gjon Forliqclfc for os.
Post Zenit-u kalte et matt-iter
nænmsst i Reming of Helliggørclsc
nd fta Stdn-II ·,)Z«v diq Mo i Gad
fkygtiahed« « Tim. 4, 7). Heu
paappgcdc Rodvendigheden as Lvelfc
i det gode Øvelfe i at Gemme
glemme den Sond, der er tsag ve:
Gub, hvad andre maatte have syn
dct imod os. glemme os ielv, Øvel
ic- i at hvile i Guds Rande oq Kri
sti Vasrt Evelic i at biete Vorder
Øvelfe i at wage os bede, sinelle
i at taki-.
Mcllcm de to Taler-e sit vi atter
en fletstemmig Sang as de otte
Prasster. og der fluttedkss used Sal
men 598, »Dein-H Frelfct og Be
stiu.« « .
Dei va- en strn Dag. Sondagen
under sama-seh og vi hat rsfes
teket san obs-Hist iom vi hat,
for at give Lasset-ne en Mund
smas os, hvav vi mäs, hell-te
end at Eise, hvad vi fimttes am
dei. · (Sluttes.)
--.«. «.«-—-—«. -- (
Styktek af Livets Noiaik
(Af x.)
Tor var kugang en trotiq Ro
Som vansed hjmn til Ratt-km
Hund jo hver artig Ko« vil wri
Paa im Mann-. Men lau-n nu chs
cct vor ej Vej on Sti at ikcidcy
Men kakovsviddcr. vildc, stkidcy
Oq Korn thd iin Gang moo zloden
Som den nu bede fand: plnds for
Faden,
Fulgt af siu egen kenne Kalt-,
Samt dernæst endnu as en balv
Ines andre Mr med den-s Ungör
Sonn oq gab«la-ske betet Zungen-. —
Tke hundred Aar et fiden runden,
Og Korn dsd og læant jemanden
Men dette fttste Baues-tut
Blasstadigt folgt oq videt up,
Sau at det sum-i hlsv Also-spat
For M vg Kalvr. W es saur
Der-stets tout vHelv —- vi ftm
A W Rot-O ja, It stotte
W U ilkk i MU
Sas- km Mag Dei dies m Mit
' mus.
Eu Krumvcj hebt-e ck end ingen
Meget bedm dct var Dingen.
Enan sinnt-d vi et Fcrtizcsted
Hvor Vejeu spang til Finden nod.
Og fredet war den Farnmndss Hym
Lg mangk dkog siqf det til Rotte
J bine vilde, frie Tagen
Da briet fin Reguing maatte tage,
Som dcuig bebst tm kundi- jalde,
For der var Iige Rot for alle
Dg snart sandt flcte paa at bngge
Sig Hus cg begne ssg et Stoffe
Af Landets rige Jomftujotd,
Fi! egen Atan eget Pakt-.
Saale-des fremftod Tid til andcn
En lillc Zlcrkkc ved Flodrondm
ca Fürsten Vokftc not saa km,
Topf lle Pan Stand en lille An.
ca Born-Z Hovedqadcs Linie
Lignrk ej den kaute Pinse,
Men aoak den Flugt, vor Ko mon
Lage
Freude Himdtcchar tilbach
Folgende Jndlasg i Alkoliolfaarn
vil liess-L- misd Interesse mi, da der
got-es Beitraleka lot at grauem
igro Rot-lind mod nl Tilvirlniiiq of
Spiritus. Tot er kt Vriidsinllk as
en Tolo, den beleudtc Rob. Insek
foll lwldt i Reiten, likmt m Zaa min
en Virrtsrsholdck vers-stehe
»Sei er os alle bcvidii, at en vis
Jordans Halm-r de Plastik-, Nisk til
virlcr kllfoliol Im er ovlsrbcviil
mu, at Allislml km det Ljelslil den
drnvpisr nd ai diin gütige- ilmmcndis
Motive-Drin i Tiiiillctiist. indtil den
Nimm-»z- i Boden-·- Strnbiu du«-Im
life-irr iskiänscsn der berercr dist, im
visit-Z lldspring til Zwan Ends- Mut
nogkn over-nich dctte ndcn at« seli
Fordum inod Zpikitngiorbmdslfon:
Fornødcnt er blat, mine Herren
at vi tasnlfsr mm Vmaenc ocd Tis
dcnis Eisesm, wo Besitztum-eue
Emdsssimdoni, llvidcnlicsd, Forar
11u«lfis. Eiiiaabskiiisiic, der ilsdist i
grasdisnde og fokwivlcndc Modus
oisnc Puglien paa Qui-nich dei
fomasvrs bedek oni Brod. pim Mit-nd
ai rigt Mond sum Lllkxliolcn liar
minder Mirtid, der itridiss med
indbildlc Elongck fressiglalotc ins-J
dem- diasvelstc Middcl Lg trin
kct vi tilligc poa Faswsicrmy Fai
tiqbufiniy Malislmfrmy Tiigtlmien-3,
Galan-m da iorundkcr del inig il
lcy at nin lasnlcndc Manne-flo
lukrck Fotdom mod dct follmndcdcs
sKrmm der kaldcs Alloysol Uni
lxoldenhed liaka Unadoumien ncd i
dciici Umst, Mauddommcsn i den-:
Styx-le- Illdekdomnicn i den-I Sma
licd. Ton htingcr clitcndc Fomsls
dies Hier-er til at briin irdiletiscr
traun-list Hengivcsuhed sdklwqgn
ameflabrliq Sollt-, udviflck ssuliq
Hengivenlicd, udbmsndrr Fokældkcå
Hand og bringet nimmt et feiges-de
Sind og Hist-le lauft i Graveu
Dm medium- Emglied, illi- Eis-Si
kraft. Den qjt Hain-net til Eulen
Vsrn til Befiel-, Fasdtis lil nimm-.
og dism alle til Iiaacte oq zottig
lemmer. Den under-holder migtm
indbydet Helmier indfmsr Posti
lens og omfavner Zweinq Den
fyldet vort lksnne Land med Levis
gang, Formdelle, Elendigliih Den
« Moll-r edel-s Immle Falliggaaks
de og Akt-let. Den assicdlommer
Sttidigheder. næker Splid og im
dnholdck Spur-. Den gir dem
og met-i- til. Den fylder qutlms
icnc til Irrt-anet og kevercr the
til Stuf-met Den et Svillcrnes
c—
"!’1s1 NOT FIIMUHM Ultkll III HI DON'
Eis-ji« mr i Ratte-It Mørh lsmn
dst ftstsdpqur FAUST VVHIPY U TM
kcims Ob Logik-ren, kenn-funk
Inmsn og sscmer Beswmrsn Wit,
TM lmmutt Mithin vwrdchtcst
Falsk uq arcsk Vinmsmt TM nd
rcmbcr Vislaorcnlksd, tmoct Ein-tim
lnsd, sporn- Tndm on basinlrk U
ifuldiqlusdm Ton anspokcr zado
ten til at nmrdc sit hjaslxwlssc Vom
Don bin-wer Ægtonmndcn til at
mossosteke Oustkucsh Ton tvinqer
Bann-: til at skækpc fadermordcndc
Mit-. Den opbrmider Mir-nd for
tærkt Kvinden iomotct Ave-h for
bandek Gub, spottet Oåmlen Den
itabok falste Vidnet, vlejet Moses,
befmitter Edspotnetetten og tilspler
Retsikrdighedens hvide Lande« Den
dearadetck Borgerenx bestem-met
Lovgivercm vqnæm Statsnmndeu
oa afvaimer Fædkelandsvrnum
Skam Mger den, aldtia Aste. us—
few-d, ikke ttyshed. Fortvivlellz
men alvrig Ida-sb. Elendighed, ish
Lytte.· cis used dætnoniii cod
Iksb omstuet den tolls· sit med
fmme Syelæqgellesmtb wilfteds
med ikke at have subbmth endnu
mete. Den forgifter Lotsen, dur
bcr Freven, minem Vernim, neb
btyder al· Tiltm knuler det qode
Rygte og ndvistetj Nationens Ære
Den-as udslyuger den Fort-anbet
Ier over sum es ils-r ex disvelst
M II over Masse-- Mk
W m des es sure tu. M
sit-IV Des e- IT M
QPM alle Aifknelighedekks Moder-,
Tsjasvelens hedste Wen og Gut-c- dast
fte Fiende."
Stude, at denne begavede Taler
med sit energiske Sprog fknlde For
velde san meget endt ved fine An
greb paa den hellige Scrifu
I · ·
Hvordan Aknfnzjjet Kost-män
egenlig säå ndj et en tennnenn von
fkelig Satz«-Tot anzij Tek etc-iste
kek i det nnndfte Pforten Worten-Mr
m antet of hatt-, der indbycdes ikke
hat tingeste Ligbed med hinanden
—- og itseonljnnbus formedenlig
läge san lädt. Hexe Historien med
disfe Afvigelsek berot maaske paa,
at det je egenlig. fein nian Tiger-,
kommer an paa, Lwilket Los man fee
Monden i. J Spanien kaldes han
sein betendt Criswbal Colon Og
spanske Maler-e hat afbildet ham i
Oderensfteknmelse ined per-es Sons
maadez J Italien heddet han Cri
fwssoto Col-unho, met-end dette
Lands Malete sog Villedhnggcre hat
giert d e rei- bedin, alt sont de nu
san liam an. Pan Enge-Ist blivet
Navnet so Ehrsiwphek Col-tmbus.
en vi kaufte ladet det bako med
Kristofser Komman medens vel san
begge set lnnn nvet i sit Los
Men et nnderligt beoæaet Lin
fette nan. den samme lwilelsks
.Mnnd. To den Tiere Jde tm jmny
»forled lmn Onfmi oq Born oa fsgk
Hte til Kengsksgaatdenm at vinde Bi
Jstnnd for Ein nnmtige Taufe
Unverlin nei, det sites-end hvad
nmn oed am nam. ifnldes et STrift
as et megte Vom, kmn under sin
Lnsilnkken die-o Inder til, Fetnondo,
der not sont den sent-ne of Opdas
qerensJ Zenner. sont ved egen Dngs
tiabed des-J dct til neiget ordentligt
Bin-IN du« Nat-c- nxigkc Umker
esk dscr :s.1 ask m Tel. Tier Nimm
na Incd I fanfaidtc »Hast Thus-J«
som Eunmksrgn Tot isr :-: un kn—
»Hm LLIZVZUL .1! nur must LM ding
lst osT drcsst pmfrixm I Pausen en
I« Mitmttcr, sc, da mcuet man at
have Hort ZU Unmut III m ,,dmit·'.
Ist scr Im sahn mit mogeløst
nurd bis-sc musikku »Drink-:s« Te
er Nummequ derwwksc ma at
smaqc aodt, ca mwnliq duiat summ
vstcr en bot Tcl merk. Lg et Var
Mnndsnlde krim- som besteide fcm
Contix « Nnnr nmn foa endda M
now, der fundc Zirkels-,- tjtsue Le
acsmet Ihj lad os cnamm se. Der
rk su- s. Eli-. ..itmwbc-rrt1 vop«.
Tot mac- da oiajort vix-re sandt.
setz-kunsan Kan noaet tasnkes mes
re bcsnriocndc csn bed Tag. —- Ja,
Jordbasr » aldolesz npucskliqc hede
san msl sont soldcs Tom-. Men dct
nma blot hemmt-kos. nt Mkvmc »Ur-v«
Use M sc Drauf-e :
fast. Bau Flusse-i imm- dcsr. at
dscmc Jorddassnuu ist kunstiq til
berch for dct Hat der staa. Dg
doq fnmaet Produktrt io nckstcn me
kcs ein-r Jotdbcrt end ielve digse
Bast- — just som m Skuefviller san
fmisrw sisg nd. san ban lignet f
.Es-8, General Washington mete. end
drum- liamsdr Fig Mo, sont nylig
frchat as ist vittmt Hebels »
Ja, nwn hvad er des da saa for
noqct Kram, vi fkvulper i os?
Itade er saamcrnd blot simpel
stumme-, ellcsr retten- ct Produkt
dems. List et det bele. Der hat
tidtmcke i disic Evalm væm qjokt
apum-Mem paa, at Sakkarim der
tsr ftcre bund-rede Gaume spdcre end
rcnt Butter-, ndvindes as Maria-re
oq beimttiss til at ists-de sumqu
dige Ding, Esndy o. k. v. Dog
Livet ists-der den Mc, men wærts
its-od. Well, bin listige Jordbasrs
drik ilydck da as sammt Mlda
Nu, dicke Liniet er reitet til dis.
du una- Mand oq winde. som hat
bin Billie i din egen damit Den
ka n lade alt Man- ssadeliat Mit
siyde det- equ Fort, nagt first du
stiftet Bekendtskab med dig selv og
bed, at du vis.
sauberen-ihm I914.
orntcsg fasrdjq indcn lldgmmcn as
Juni Maasse-d Ton vil sont fast
mutig Himm- saas voi- Zaisssundets
Wurst-cr- o.1 Roriagsbuseth Agcntct
cum de sokskcuiae Siedet Prisen er
m Ernte Partibestillinqer hohes
indimdt hat«-it nmliqt.
DMI PM. MI-. solls
III-, seht-.
Itrikstrleth
Nyc Korattckkort for de danste
Fetieikoler vil oæte særdiq inden
i· Juli. Prism blivet amtvmt M
iædvanliq.
Prsvc oa Print-Am «ftkt paa
Forlaagende til enhvet Later.