Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 17, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dmuarkss Kirtespsudqskex
Kamfletue ist-t.
For at bruge en amumel Ven
ding: det nye Fort-nd mod Jndjsrs
iel as danstc Kot-kostet- fom iom et
Lyn fra en klar Himmel Eiter at
Vonffcligichetne i Butter var vel
ovewsutduc, tug vor-s Landtan
med Kraft Tat vom Lorctteisksn as
Centrcr for AUL Kultur. Uontrol
og Eksport as Antwwa og dks sat
te ftore Pcuac ind uaa den nnc Rad
tingsvej oq swkc Foraotmsngcc ki
den. Swrlig "c Jemand bar man i
de senere Aar tagt sure Ilrmler jnd
under Tykkningcn as LIMIka oq
Landet over er i alt 9000 kn. Land
blevet inddkaqct berundsxc Tor nd
fsktcs san i Winter et rot stock Knau
tunt, og det er i den sidste Zending
af bette. at den amerikanfke Kontro!
hat fundct Sygdommcn »Hu-Wem
scab« —- en Kam-Eselbran der Mc
bar vætet set her i Landci siden
1889. Sendmgen var im Born
holm, og det tman Lattdbnmsmini·
steriumz Tilfyn ntcd Plantcfkoler oq
Planteskolmrtiflcr bar tm nicddelt,
at der indtil videre ikke vil future
udstedcs Attestcr for Kartoffelspus
dinger. stkemtc til U. S. A» for
Kot-kosten avlede vaa Bornholm
Tenno L oft altfaa fkwskslgbig M;
kunnt- eksxsortpte Kiirtoklisr til Ame
Mc
Dei er nu de haust-e Mundigbe
dcrs Gensszn at sit-beide vaa Frem«
Kasselspn as fyldigsmsrisnde Doktr
mcntotion for, at Bornholm- after
blioer smitthtih im at der indtis
da Mc affcndes Kot-kostet sra Leu
til Amerika- Man man bei-for fik
keri bide i det fuer og der Æblc
at indfske »Motiinspektkonen« Joa
Iede8, at Frugjerne konttolercs ind
- til de mindsie Enkeltbedcsr.
Depaktvmentschek C c c! v B I Udm
rigsminjstekiet, med bog-m U bar
veMet et Var Ost-d om Sogcm nd
talte til os, at der vilde blive gfovi
"ali for at faa Fokboldet kecmblerct
ca at ban havde det bedfte Laub om
Simons- cvkkelige ttdgang. Da det
var den fidfte Kartoffeisending
hersta, det dreiede fia om, og ingen
andre for Oft-blickst var vaa Bei
til Amerika, com ancu til at lide
dixekte Tab; der blei- fo Tskftzpvkgss
maal om vpekliqorc EBook-L naar
den nnc Haft kommst op as skoxden
. . I
Fu stssesidem
Im Sperbers-gerandet bar pi mod
taaet Male statistifke Ovntsninger
om de Bttn og unku Dorfs-net un
der 18 Aas-, der i Lobet as 1913 er
tagne under den ,osfentlsqe Birne
for-Tom ved aF Vasmckaadme at blin
ffemede km dotcs natusligc Ofemx
der var alt 736.
Nam- man ncrrmcre fsr de interes
sante Tal ester. disk-r dct fix-L at 217
Er blevne anbmgt som Folge as m
ne forbtydekiske Rot-bests, medens
Stunden til de Wes-ges ziernellc
maa sagt-s i Lainsfuldbcsd. For-Tim
meiigbkd eller manglendc Erm- Hos
Fokældte ellet andre Ovdragem i
89 Tilfækde stoldtcs Ficmclsm For
N
Mng Madclijks i! --· fix-Jus NL
Elskodcrcnss --- U .H Triswios here-J
Tuskskldixkusd ,
Vasrgisvxadencits Indkatdcn -.r sein
New-l bemrM Nod nhcat A-: Held-II
fe. E. Eis «"m ssitiztnsluwxxp Jsalusks
Zlæqtitcnge. s. a. usw« i. zssl le
fckldksz i TH kaskrifscs Er Izu-m sei-I
as Instit-:—mm:7icr:..st. der Hex- srith
actVsdlonsnIondc»Ist-atKuh-. m. M
Tiltalcs III-r Magst-«- Torlmsdclssr
mod nt evergaa 131 ’Uis-r»1-.·s.2.w-js:11
fxttutionisns Forser J 108 TH·
faslde er del Forsstdrsnz dxr lmr
henvcndt W til Vasr.«12maduw. N
2 Vsrn bar sclv um«-der um at
komme under Juki-argen
Ovcrvasmeraadet km i siki skcm
rige Ekssikms qodsendt Firmelfcs
fra Hiememt as ialt 57121 Bis-n
nmlis 2215 fm dovedimdcsm 1827
fra Brot-Knien og 1679 im Landet
As disse 5743 er i Aar-wes Lob at
ttr udgaaet 1534, san at vawasrgg »
spendet ved 1910 Besondelje band-II
Foræcbrernqgten over ca. 5200
Hirn !
For kiqiig at kunne fksnne om Jn«
stimtionens Betydning oilde det va
ke of stot Interesse am dsr oqfaa
Lande ftemstasses Materiale til Be
lysatng af, hvorledeo de Born, des
udqm as Mgæaadsfrtfokzm fe
nere akter sta
l
!
) spat-.
Wut Mc stimmen
R Ord· til Wukr.
Sapia-vix
sendet du. Mc Me, TM W.
atmesgiichftggfdMM
W et Its-W oq Mebart Bei-a
jähen akt, is Mit-den var for
stulde have haft. Aa, der var fu«-·
meget, J to stulde have takt om ou
dir-sieh men nu var des for sent.
Saa mange met-dicpr og intetfigcnde
Ting hat-de ovtaget Tidem og un
—- iwornaar sac- du faa dct Wenn-c J
sie igcu, maafke aldrig met-et 1»
Eu Leiligbed var goes-If todt, en of ’
Lioetsxs dort-barg og ssæhus Lejligsj
gedekx
Lwct er for Wange 1:s-ang-.- Man-»
Insster cn Zum of todte Wir gisedeki
For at bcgcmde med HjsmmenH
gis disk its-c her, at faa nanzen dn·J
rislmr Lexliaheq aik Abt. Born
dummean Bd var Stuan i Liset,
da For-aster og Born stqu last-c
Exincmden ret at sende. Her varl
Leicigbeden for Bis-neue til at ken
dc »in-S og Man-S Hier-te og Lauter!
med dem, og Tor Jota-Dr sac- til atl
i
»
l
vinde Birnen is throkighed mac
fke vaa ganske bestomte Punktes
Men mangen Barndomätid spends
ben, og d;r blev ikke noget as iyor ·
widreg og Varus Fortrosighed. Bat-H
et Punkt det religisfe blev der saai
at fige aldrig maslet et Qrd nd over
et Var fritiske Bemerkt-ringen Dei
ajaldt for et undcswrdnet Sangs-L
maaL eller maaske det var for fartx
en Ting til overlwvedet ot berireåz
Der var zuckter der jenen den is
Livet maatte vevrewc zig IesV, at
de ille havde gjort, endog det ringe
fte For-sog paa at tude et dnbere sag
indetliaere For-hold til deres unge
Sonne-r og Duft-a sag amverdt, der
var ileke end en Zon, der ftod ag»
arti-d Llngerens bitte Taarcr. lom
Aladdin vksd Morgiansesis Grad under
Holdekræct. Tot-di Jan Gang vaa
Gang hat-de aivist fin Modeis For
manlns og Advariel
De dybeke Leiligbcderl Dg tcknk
jaa paa Tradlbedem Optagetbedew
des saftige Tempo, Faktgn over Li
set, lwokdan det mi omStundec fei
er dem nasf. Gang after Gang. »Im
dar ille Tid!« »Jegs fkal ud i Afi
lenk« »Mot· er »de. ask For "ek al
drig himmel« Og kommst Fak
hie-m, er han laa trwt af Dagens
Süd, at ban ikke filer sig aplagt til
dybeke Materien osg Max —- lnm
hat ja haft travlt i Hilfst
Alle de durebare Leiligkvedctl
De forskellige Sainmenkamster, di—
verfe Udiluater, offemlige Aulis
gcsnder. Teatdrs oa Kisnceklastener
eilt old. fnlder Liver.
Man aandet ov under der altsams
men, men bliver stakaanvet og klap
per samtnen basefter. Jnaen Stil
bed. lagen Tid til Samlisna, til Ov
luklelle ellsk Lpbilgaclsek Da midt
si dct Entsetde Orts-im immer man
ikfe dcn Einmde den LZf dts Me
lodi, der qiver oss Lioets egisntligss
ElfimingA Vlot on Vaiidrmg ved
Strauch til Polizean sagte Ak
fmuvagnemvut ellcr ca qund i
Zosabjprnctss Hast-»li- — bestic- Deli
fok Ema en Gang »a: Var-de stille i
lig sein« m Mic- täl sssekteiiss Tan
kct eilst til End-Z Stett-me —- del
veiede das vol met-e and al Effekten
Bandes
Im hin-do nasan wank- Cler
Ekssmmler oaa tabte DIESES-eher s
Amst. ca der mrxdcr baadc de Ink
keliqe. liosalade Ljeblxkke « d-:
Standes-, da komm staat sor Te
kon in vi! ind for m tot-) std mcd
Mennefker. Livet er en fortfat
anm as Sorg og Ast-Jede- »Der
Embess intct Met:11e5!-.s.'« Jäger In fa
ulfk Rot-Mist »me» Lotsen ikkcs
Aas-ster- cn Man-J k sum-s LU, man
ksviä den fu« at Mcnnisskot Eff-« N
rcsde tEl at uro,xt.1zxc«d-s11 kar den End
ad Deren da nd ad Wiss-Knirs« ca
Eos-sen —— sanft-Jst Zsrg k:« sH USE
Hain-d til at tmsnfle diabcte End i Li
Hist Ja komm End Um nJererc
Hold. Lg der er sagt. inkkm du it
te »Ja-cito Raita· Tom-In Pauker
vaa din Tor, da kalder den need
Toren ind nassse Gans-'
Alle de kabte Heils-Weder
Menneskene. som de er sichs bar
en ulykkelsg Tone til at Jan udenom
de store Lefljgbedor, most er Homer
delig iotige efter at gtibe de finan
Kau vom-, de ovekfwvede ikke for
staar fig vaa de state Leiliabeder el
ler akoifec dem med en isnlia Fkygk
cller fom lau ofte med .t engem-«
MIerT-: Lad es end-»Im ibe btive
hsstideliaek —- Ovad Mr du, min
Lesers "
syst er en of Grund-sue M Wi
stendemmeu gem- spukt-ff forbj Mil
1ioM-af,,9iennefker. Tse bar Mc
Zåd ecer eil Mk give sia Tid t:l end
pg skot ums-dase- atdet er noget
der her-does —«-«- same missen-ums
Wein des ievee limit
ge, sein« endmt sitt Mc has shdaget
KIMWM , ’
Des et w new need Krisis-Iden
lkia sftcd oit det stets def kwmek
fis-ji Miit ca Mk »Se- sei-; M.
, m usw-J i
-" M
yg aym ikul ikke Ema- hans Rost paa
Gabernks.«
Ser du ikkc Kriftendommcns ædL
le Simpelbedk Der er jo Elle den
mindste Fanfare oder den kriftnse
GudstjencikeZ Jngen ooewcettes Re
klameZ Blot en lille Mgddelclse i et
boifedknt lille Msmigbct-sbl«id, fin
druknisr i en »Hm-Ihn as umnqo
andre og starre Bude «
Lg Riesen or uoudaget as stimme
Lq Menigl)edsfaiuf1utd,k:, K. F. U
M. ok; K» Blau Karg —- alt dem
fortstr- fo ganfkc jasvsit ug liges
ffemd undtageu nmask Imar der
holde-Z Julefcsft cller nacn F. T. FJI
Qrkestck dundrer bog Rade-inc-. Hom
ovdachk det eilst-N Bidclen — er
det ikke m ganskc almsndelig lillo
Voq at fis til, maassc cndng lidt
more finaatstillet en«d andre? Da
Pia-sten, ligmsk ban ikke et sanfte al
mindeligt Meintest og de Ord
han format-r at frwubringe, ligger
fo. mennefkelig falt. ikke ud over
det alniindclige. Kort sagt —- Mil
le oa tnft«. Dg does-or ofteft uopdas
get og upanagtets
Dg bog nimmer Kriftevdommem
ogsaa i fin immle jordiste Trank
Livets fttritch trägeer ocx alvorligst.
cethgneoct
Hat- dn tcrnkt over dist, min st
fer? Ellcr bund om dn var en af
den-. der Mc bar ovdaqet Kirkem
gis Kristendonnnen forhi. elker lod
den san dig foan —- ,.fordi dn its-.
kendfe din chsnelfestid!« «
Ak, nwn bund knalp fna alt det
endet —- bele den verdsline Strscn
nf Liv· der missen-de forbi dig
naar seine Livets Kerne-jun bortc
for dig i ZtrømmenP
»Wald namde dct et Mcsnnefke
oIn ban xsandt den knle Ver-den«
cnen M tnbt as fin Zinle
Dei er nok det sondefn og olvors
ligfte Ord, der nagen Sinde er
sagt paa denne Jord.
For dct csr Sage-m i Jsslns er
Unser, bans Ord er Livets Ord.
bans Rand er Lioets Kost-m og
at sonnnc til at sidde vod Gans Fad
dek en enesns Time, sont Max-je sad
bog bunt i Vetanicsn —- det er en
Leiliabed sen stor, at dcn ikke san
non-s on as »Minde Logik-, net-ds
lige Sonne qnldnv for Kot-C Et
eneste er af bank— Gitddomsnmnd
et one-ne Snnl im Emns Helferin
bor, et enofte Knnssald ch hans
Nadvekbocd —- en Vibeltime. sen
Kiesenw-, en Hsjtid tm- knmä Aa
fnn on i bnns Fortroliglmd —- det
er feine Livots dnrebarefte Lefligs
bed —- tbi det er Lefsigknsden til
Preise cllssr Fortabelfek
« Knab am den Lcjkiglnsd blkn tobt
for din —- ikfc ins Mann men Naan
est-er Ganqk ·
Ellcr hund, mn den oldrin blos-s
ansben isller onndcnk
Korrespönvancer
Ost-W- Wi
Tun 7 Jst-in MU.
Ton LU. Ner knldt Bester W
»Joämnsen Ein Asskcdzsuswdich in
shan ask-ists nasfko TM For at tazzc
istpxwid i Tau-Mk Nemxisxxhkdeki
ndstdte Jan Kobeer til Kund
«t-J(. W. III-use og lscxn xnodtxsq Las
»Ist Qanks Rose 11iä : Tag Oliv-s
ordmxsreL Ja sur M·«d-55«1·im1115«
Vasxor N J Rina, »Meine, bas
»sp« st U indiasttv Ist-r lade ind
Psxttxk Rai-or Neu-c : sit im Em
»du Ins-! IS »Hm :s::- Beweis-fis
Judcsts must si-.
Man nn Lsssfosh :"ck«-.1.1;«cd jkfx
shtldc Eva-w nogåse Ase-user hist 01
zhctt fom oil glade AL: m o check
lObjemsrelsc i den Wild-krim? Te
vi! own- bjertelig velkonmc «
Ziden skaftor Johanfenss Ast-ess
.Emr vi Eva-i Betfening If Prasncrnc
M Grill, A. Cljrjftianfon og J P
War-tun Pascor N. J. Bing botdt
Wudstjenefte Tirödag Aften Gen 19.
-Mai. Hand-New prcedikede Pinse
Jdag, ogjamme Eftenniddag asholdt
isendaggstolen sin Aarsfest, og der
hblev optaget et Offer til Betriebsm
met i Wem-am Vi vor glade for
Bei-gehe og fiaer Tak.
Sidfte Eftemar fik vi Kitten ma
let og bessrer-eh bvilket or en Kildc
til stadig Gehe
Jeq vil lige nasvne en lille Tutg
fom der i slmindekighed maastk
nEppe lese-s Werke til. Kot-et er
Mit M Mkkens SM- ved en V«eg.
sent er genuembnsdt If s Aner.
Ved at befragte de te everfte Hier
ner pai: Joeflden af Bankiers-Ist
san man fee en Jde omjhvordan
det set nd Die-IN to kiffen W
der nun «Zanfkåen«i Omameng
findet et Koth et see- Mal-e en Vu
www-v need eiqueee ober
og m Bose-W W. »Hu
We Sud-E M del -
fes mangk Steder i Kirkcm men
jeg tænkte« om maafke disse smaa
Kors fkal vcere et Symbol for Proes
sten« at Zion ogsaa ladet Ksorset skin
ne iqennem i Forkondislspn ogfaa
vaa Troer, vaor der takes-I um andre
! as Wtds Riges Hohnnoligdedch
Det forekommer mig, at Paftor W.
Jobansen fik Rande vertil. Jeg
lmr alasdct mig must Emng over
de fmaa Kors, sont feig mudsx fe. og
ovesdcb dot- oistc sig «1.-nnun WI
rxslsem Korn saa selv den LI. og f«
FOR bsc :
Vcnlsrg Lilien tii alle Wonner.
E. M. Matlsiasen
r « Culm- Ja.
«Den 6. Mai feirede Som- Ebkis
stensen oki Huitru derer- Guldbrcil
ilua St. Johannes Meinng (L«a
Jtimeri giorde Festen og mode ind
ibudt Zlckgt og Bewies til at deltai
!ge, og itte faa faa var til Ztede og
ibsjtideligheldt Degen samtnen med
de gruan Guldbryllupsicsswn er jo
fiældne, Og derfor synes ieg ogfaa,
at det but-de nævnessMn sag Mus.
Ebeiftensen har nu i flerc cIlms boct
ii Latinier. da Aisbejdet uaa Far
men blev dem for nieset
Da St. Johannes Meniglied for
Iidcn er uden Præit gar Past.
Jstgenien Kimballtön indbudt, og
lmn talte i Hirten og formtcde ued
Widders-owed Tagen var en its-n
Festdag for alle. Gud vpliigne edek
to gamle i cdeks Lin-Fasten med
Frcd og Nlcrdc im Hiixikikciig.
Finde den 29. Mai iad Meis.
chrn Hausen fis undisrkaiie en
Lvdration i Hamptonk Tor spurgs
tes liver Tag, at hun iktc var vol
og Mund-m Morgen ringem Kitte
tlotkcn dct tnnge Budslab nd, at
litm itke mer-e var blandt de sein-n
dess Tal. Et Tungt Bud nl modtas
ge, da bun var en af dem. vi hav
de faa megen Brug fur, og iom
altid i vor Menigbed og »Minde
iotening var rede til at hjælpe.
Tag, er Savnet tungt for os, faa
er det saa meget tangere ior ben
des Mund og Dotter, der iiu er
todt tilbage En äfdizid lillc Dotter
modtaziek liende liicmme luk Gud;
tbi dist er Vort ftore og lnsc Haalx
sum er liiemmc has Herren. Hirn
fasse fom sit Farvcl til sin-: kirre:
Jezi gaar hjem til Jesus, og der
ocntek ieg at mode-s med cdet invit«
Mr. og Akt-Z Hisan Sansi n blev
qiit den M. April 1897 i Langikov
Eogn ocd Beile, reiste til Amerika
i 1900 ozi bar iidcn dui Tid bot-i
førii i Latimer m sein-re i Tonnen
Iowa. .,Zalige etc de disk-, som
dø i Herren« var Tokisssn til Lin
mlisit og Kirlon var inth cis Fall
som vilde viie Venncimd csa Del
taacliks ums Henrn Hans-sit xg Tat
tisr km fiel-.- Familiisw as lmtlte man
sie bor i Coulmx Herr n Mo Eiter-s
edier Trost der hiermit-) i det—«s’ziem
sum uu innes oder fcm tmnt oa
stille; tbi der csr ingen Rohr eilst
.0m·tru nu til at bniiziis og værnis
om im, J til-m nie-n lad. Haabvt
om Geninnskglwden iaa Lov at lan
lidt ot) i Mskket
Heut-es Minde sit-re iredist
iblandt As nie-d Kwrliqbpd
« KJ J
Fm Stifter Cu« Nebr. I
J Inn T-.L .1· i:«»1::::.vt. fka d
Neste a- vxrc UND-zu W inst, s14r
Ist «n«-10!..«s"1!f us used chtjxii
·.·lu:« Isi«s,:!usn komer Ugsln z
ndcn du« nt Un- Equs as Volks I
ning. Orkanaqtigc Etat-me bar
zucktij Im ssq da. ins-n fun etxfeltz
ILImninzwr ·.-r »Mka E Eikerman
Izu i Vnin thclssield· sich-s der.
er Yhstodiitkirfm ksdchnt ice-aster
ncss Tal or i For-must blcxsct for
kmsct used et Par Iamålict Oet gla«
du« Jes, naar de vil jlaa Isljc misk
os paa Verm til Guds Fäus, her i
deck law-, for om dct man lykkcs
at beredess m got-es skikkede til at
stiae ov i det bei-s i Faderhuset nusd
de mache Bolimsr.
stitidsdagenc i Aar bar vom-:
staune Merkedaae, sont vi mindes
med »Na-de- Papste-das var bist
Oder daqu Familie more end almins
delig talriat reprwfenteret i Kir-!
ken, tun ren. v»ed vi, der ji«-gen var!
fra, og de var lovlig nndstyldtJ
pas Grund afsSygdom Bissedaaj
var der igen en stor Flor isMrken,;
oa de famledos efter GndltieneftenJ
i Lars Rasmudfens Oft-m. Papste-«
familien var bebt ud til m anden
Fasnilfo, com fkulde tage dem med
bimä fra Arke-m mext f Sieb-i for
blev de km til wenn-kennte siem
bvor de sandt- de slcste af den dan
fke Befollnina forfamledepdd faa
Icca1 jesxftemte nd, «men detj gis jo
W km Fest til Fest- IIJ HAM
spukt vi Wind-Mk i LIESCHEqu
Tod«-is Most-M vi »W- ds.
det- mindede faa meget omBryllupss
fest. Efter at Maaltidet og det der
Ined forduudne Arvefde var erwi
famlecscs Falk igen i Huset M Ov
buggelfe, lwor Jørgen Ikietfcn tol
te om Anlcdninqon til dcnnc Sam
mcnkomst. Tagen før oarfdct fem—
tun Aaks Brnlluussaucn for Pu«
ftefolkuw, og faa our den dunst
Vefolfnitm blasen unjxw am ut gen-;
dettc til en rigtU BRUNO-L fors·
vcd nogle Taufn- i Forbjndstju met
Gxids Ord, dumm-It vkd at over
give til Præswfamiiiem fra den
danch Befolkning- fom Rinde-ga
oe, en Buffet med ausdcst dertil km
rcnde, sin nu prndcr Præftebjem
met vg saa en Penge,;ave. Dissc
Gaver var nyttige og :selvalgte, et
Etsempel paa god Omtanke. Terefi
tot blev der fanget en Zang, ou
Pastor Hausen kalte lidt om For
lwldet mellem Horden, Flotken og
den enkelte. Endnu en Zaan blev
fanget, bvorefter Falk begav sig
bfem, men Mindet om Tagen vil
længe bevor-es i kasrlig Erindti1:g.
En Deltagest
Tre nye Numte
as
Kristeligt Folkebibliotet
Horais, 'Blnmlmtdt og Moffat.
Kriitelige Levnedszlob i dct M
Aarlmndrede I. Vcd Pait Ol C
L. GroveiRcismnichn 2705 Sidetr
Jndb. i grsnt Shirting «med
Gall-trat Pris 50 Ets.
Billeder fta Folkelivet. Zvv For
tasllinger as J. E. von Hof-steil
med Foriattcrenis Tilladelsc over
sat af Pair. G. Münster-. Forord
af Konitcsfe H. Knutb 223 Si
der. Snmkt Zliirtingsbjnd. Prie
50 Ets. -
Perseus Ende. En Kckrligbedsbiimi
rie as Edm Eggleiwn Forsatter
af »Roxv«, »F Kannst-us Vuldcr«
o- fl. 320 Sider. Vum Shirtlng
med Guldtrnk. Priss 50 Ets
Kristeligt Folkcbibliotek redigeres
af Past. G. Münster-, Prwft ved St
Lukkas Kirke i Asbcnbavn. Tet er
udclukkende goch rcsne Bogen der
briiiges. Te tre ovciistaacude Vil
danne et vcrrhifuldt Tillcvg til en
lwer Vogfaniling.
Daaifh Luth. Pnbl Haufe
Maik- Nebr
Læg Markte til
vors ave Qøafiknmndbibler.
For at mode Kravct om ou nogicx
owner-;- Biliel til Mollcnmriås sont
cloniirnmtionsgaw liar vi ladet
fremstille folgende to J innre i spe
ciel for os udført Jndbindingx —
Ulr. Ll———9l. Teil almindeligc Kon
iirnmndbibcl i LommeiorniaL —
Eosecicl Jndbinding i sind bojiss
ljgt Cliargin nie-d Gnldsnit. -—·
Pris« 8140
Nr. III-B Zamme ism ist-r. 2—l—
Il. nicu used runde Hist-nor
Brig 81 sil)
»Wu- di »Es Nivler er sa- del dan
ilc Bilielsclskabd lldgaoer og med
der un T ilameute i im chrsættelse.
Ten, der liar set dikfe Vibler, vil
vaer mig med as i, sal de lckrligt
sauer fig til Gavebøzusv
Nil-un lsaalwttcsks i Guid for 20
Tom-s csksrstm Naka og Taten 30
Ccnts —
Tqip Lust-. Publ. Haus-,
For Der-es lljem
sinds-s l hol- han«-list inne-n Find-( der
weniger LlT PLERM D IANDET i dtst
hemmt- Beltes most goti: Vimd i
ritt-o Dvbde pag ils-n »Im-e slssttep i
Tons-. wtj som- le- Baue-m lieu-insofe.
Mike-te- HIokd ki eli f Vsmcl Inn-It Kll
mu. Keil- LIM ins t lra Eies-en sma
sllek stske Trukter. cbvrlc Alkolfa ofl
Gksulodor. Vl sorgypderb om mød Kiss
kodek von otl lt Aar- lkdbetallmk
6 Procent. Insekt-D Illustksret Tkylts
user krit.
what P. DWU, sales Man-set
Litsleäelck Lilith Sonach Tom-·
O
F««!·«-n.»·icn« Etunijllsn Mk f m En
«s««-J.h::««1««so« l«-«.«. »H- m
-1« nv :---1«««««« «- HF n-« To
Rom-we Em« 1 ozt Europa Izu fassan
km —« sum «.« «’-«1«. n i un imäsmc
, Schreitens-n es All-ma
l I
igss :·« Ja Yluhbssinnm ("m
ssl slss »s» srs
- « «««.«««. « m ftmni
tun b« «««««st ou Mut
ss Ei«l. i«.««
. U 1" nn« com N »Ur-«
s« : 01 -«« :«« n« Osnwfli m)
:i u fu«-« M- ntsok van
« nouunsitkm
id.- .
k« .- : . . c
h« « ! w T. n.
C w« .- f-.t««smtsx"c»s«
ci-.:.«1, Lmth is« t· Hi
. W. V BENNETL
Zu stolz
0AAHA. NESIL
Et nyt større
Landomraade
ek- tstsg ist« l«I:«-n«u bis-um InHiigt i Stxkjosr ha 5 -10-——15
Acress un upmä Land-it- er lieligLi-tnick Intsllskm ds- t» stønse
das-Skr- I(«)l·-11j»- i l)r(-g»u, Usng -quctiuu Uty ug klugem-.
Ok) mud Parititi Uighwkizc l-«n(ik«t H- vel (h·1-ket iog tif weget
tm Kvalitth. Hist »Hm-r sig rle for lslnx·k-«lyrkni11g. Fkugt
Bis-r. Mk-,js-t-idri7·t ug al kund-n Parlndrift
Undektcsgnmle ji«-u- snwsrtagot Folg-It af desttxs Desudtstt
hat« vj Land og Farmss tut-r ind mod B)"en.
For aærmeke Paderkptning tilskriv,
WILLÄMBTTB READ EsTÄTB CO.
W. P· Nioben, sec
Junctjon City. Ort-sum
Just received
WÄLLÄCB MBMORIÄL BDITTON
Ben Hur
A fin« usw-· hilfst »T· tu — LI- Mt liussli :«.«
subsfantsst skItstL »san«-P ndth is B ztkzjtjuuz »,"
the ptsttwixiiij sinan- »:" th·,A IND- un tljc han«
and (".«-)V««k« With purtmjt »F Antkmr MI
pkigw l·«n!! liiirknsy sjzss ("k«-.-«"1sk-Jnt «..s
pries »W- ssuh 73 Muts pustpajsl
Danish Luth. Publ. Konse,
lei«:!·, Nein-.
O
klar De abbonueret pas
· Notwtstc
HisstoNsTmsstcmFT
lust kirniizssis dick-s- --.- .111«I---»a:ite skildringer km Mis
-1·-ns:nk«-k-sn. samt tsijsxuiswgss lusilsi-g. Afliandlinger og Ar«
nich-r as lut--1-s«ss·« f«-!« His« Ymisssis ni« dssn ydrc Mission
Hinsier niikuinnwr Invstsxiiviisn Mannfsd tut-d et Iliisfte pas
nun-N U issti ji«-I Jssptiss ! Ämsmixit HUH zusi- Aal-gnug :
l-’»1·Skn(i
Azsksuruigm 1!"« tisw ggsm ic--n1j-.·ss isg lcau fass user ug
sujhit 211«:E,::11i!--t «"--.-- Cz JII l’r--1!.«-?1:(—:"Yss »Juki«-s Brit pas Fur
Ums-keuch
DAMSH LUTIL PUBL. H008E,
BLAlR. NEBR
Kismmksssp ««-—:« 1"is.- Qui-»Hu
Sta rckPigtjoS
YTcknthn
save 8150
D.-52H(
from Om
« factory
IN YOUR
30 DAYF » FRE TRIAL M Mk
Ton Hm Inn-i- n Isssioswisnl L1:u-1-: 1s«k«!zs- isI v!1111«c"·.«»1-s-1n« km I-1-1-IX«-frnoh-iql
without ji«-using anything m Muth-.- Hi v-- .«.!. :— « s» hu uJI Iihy til-»n. um
.-««! l-—I H. — i·;:1s »s: « .’s.-x. ls «- IF.- ·!.-Is-1lj«u l««««)«u«l«n--I tät-Jst tin-X
!,s;1-««I Ums-. »Hu-« Isivissl gsnsl fu«-( Is::«I.-«1n(-n1) mu. Ums )«It lieu-s unis
-«-·« tut Uns um«-) Hin --.s .·V Fuss-! l-l«-sl) tu —.c-n«l kk lieu-k. cui-! w« will in Umf
·-v«—1-1. ksuy ils« n-·.-.zl-1 hakt NU-« IM- Ninsk Hunu unt-! Ismkks gut-J with you.l
U! III-»H- ls I» -.iI« I
sue 8150.00 or Mord
Wi- «hi1- Jiklsl l- )' IIl Isnt s«:- f.n«li-H«. sc
»Hu-s Um Nu Inn tIm incl« us l·««I.-m in Um
tunc us Ist. » --s«-. Us- Ei. .. » I«- Qui-such
um u hin Hm« v--I- t..« um«-v tluu NJ Um
sprsukis Hipnlsosnx You nn- ins Jus-I ssk Umshisiq
i( guts-km 1--1»8· u-: t Ist-It dazuU l gl- ist-to
III-um
Euy Ptymslsh
Ton ple no mich ils-Wa, but »Es-II- Ic cksys
os Ali-l, )---u mn listzsm Iniynwnt tm the los
ma. »Hiku Ioknnt mai-« ones-nd by a plus-o
In-.nuki«suusk-Is. Th«-i-t.· hin-«- nris arm-used to
s- sit pur s-««n·cnl»n«». :.n(l zw- mn hiij aplstm
tm )«-.«.- Damm-. with-Hut mir-ins the name-y
l«Iss·sI-»(- Ahn-le l-i.«s--- I— pur
-n List-il sur II cht This
Ku. rmmsts Is« pur-L si( il t’u«
--;"tl.1!iun cis un ststsit «I...
» Nishi-M I«(ssIv-nd.ilil(s hin-m Inn-u
; lt means Mist it sus.
-
km Masse Lemn
To ever-» purem-» of Statt-It
Hain-. we kin- skoo M music
los-ons, (n one- uk klu- beut
know sehr-ol- lq dumm
You usw the-s IW in yam
M deme. w man.
I ZssYesk costs-site
f
—
Zael Hand Zug-ins
L lu «s-u-n-«-ul s-» lim-! n
l ist c« « .- -,s- -; hin-Hi- ins-«
--I l’ « - Eisl si,.J ist«-. i« »s
J «-:« ’«-1 I’·" Durch Ninos unt
l«s..·rl«;1n·«.s«,
Knab-i ..........».slssdc
steh-way Dido
Ema-ou UOVO
Kind-II cscc
stakck 195110
Sind hr our latet see-somi- band
birssln Kist.
«
starclr Plsyeksktstsoi
8141212 l«1."«·.-srl’s.snsst.n-ks r---h ·
lisi Y. .«:-«l s«-»·- I. »Don-I
Tsi IN l« -l-l«r1·l·»1 vltls
Ol.-« nun-s Hxi fsnjns sur-minn
(-«.-«1r--q «« llesss wucnltskkul
Ihm-stunk .«Iil Islctmssl wlth
Osn wu- Lsz Filum-.
cui-loose Frei
Inn-l toshy sm- ouk M
hurthlv illststmtcd M
lusms wlmsb lvdt u s us
smisnnt of Ins-so as W
losem-Ums Wiila W
Ha A. snacic tswto co.,«·00 suka aussah-. aus«-»m.