Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 17, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
’-——-—I-·——-7
s » s f
, as - - 7 82 Sld HI- T
WNEUBY I . ; II
WWTED DAXGSH spÆ
DANM AMM W
MWUML wekxu runwmc
LHZJVJ M muss-.
. e ist-wen
MADE-le !
( F — . , , hoooooswøe'- , n , «:· END-« S« -Å«--«s«--««s« . C- . ««s’««s-—--««-T««O « Is LFI ·:0ZO:Z:ZXOYOZOXOIAZCJ "
Nk 24s v » » « « ’Isle«1t"8s!scvftf anduq dein-i- Juni Ist-z « il z» Aal-»
Sttike og Um i Jmlim
Immer et btevea uvtam
i Anledningeu.
Oft-kenn plkmdket og bmndet
mangc Kikker.
Auen-de Imdck lu. ds metd x-: im
Rom, at der Man-das fomd blcv er
klasret mensralfträke fom But-»Ur mol
den Mande. jsvcsrmm Wegs-rinnen
var optmadt i Isrbckkdsstsc med De
monitrattouer i Ankona ssm Sonde
gen, da flier Mir-nd blos fkndt Ich«
Regt-ringen sm- bleuct bange- da den
troede, at Sinken shared-si- i«fc alk
ne af Zocialkitxrikc, mcn osgiaa as
dkst radikale Parti. fom mm mde
isuod at aph- dot cscdt for Zauman
Roger-ing.
Undcr U. Juni met-ons- saa ni
dem at just iom man Musik-de- at
Sinken Um- sndL sordi den-.- Leder-e
bat-de Mit-not sag. oistc der im, a:
Socialiswaktietss Dom-dünn t Rom
bavdc many-It im det fulde An
fvar for dens Fortsasmlsr. Jeru«
bankfolkenc Mode leis-set m sum-s den
da vaa Grund der-»Wind Jeruvanei
tkasikkisn j Und-en Hund«-( onst-.
nnd» U, Juni ij Mandaaiio mel
der saa vidcrc, at Lotojcrne i An
ledningen as Generalstkitcn i Use
dsgs ndviklede fig til en politisi
Maud tlete Siedet i Landst· J
Amt-ne Fobkiana Jose. Chiumoalle
og Falken-Im vesd Adriatszkhaoist nd—
spredte Udfendiimks fm Anarkisctomis
teen i Ankona dist Roms-. at Resolu
tioneu bovde seit-ist« da da mange
tkoede Nimrod og Escertetningek i
madfaf Reming mengte-da blio der
most-merkt Rom-bät og e: Mon
stort todt Flog heisses paa Kom
munelokalets Taakn i Fabriano.
Text-e handte for en Use fideik. og i
fern Toae einst-ehe man uns-d Klot
ken i Tom-net for at Its-schwäka Fol
ket ein« at der var Noth-merkt Ne
« publik i Jtolim Alle Avifek blen
brwndt. Sau inakt de nach til naspni
te Poet-, for at Jolket ikke ital-de
Mo Rast-merk- Unserrcmäxm um Til
smndsn i Landes
Man affattede en Nasenlsste övsek
Person«-. som milde- veffanciss for at
fnlde den remtblikanjfe Kasse-, be
fluttede at tage Automodilcr. inwe
fattendcs kmnä som repræfentcredek
Auen i D-puleretkammersst· ist own
dre Lage-thust at Inst-c sit-ferne da
fordyde Stoffe-täuschan —- Tonm
sprcdtes et Maik- at must-n var
dienen Tityus-D Preinierministet
Salandko var fix-met nd af Landet
og bete Italien var bcevet gez Reim
bM Indes Hin-en Milde have stuf
tet sig til Revolketionm Folkcst tro
ede dem saa fuldx oq fast, a: da ef
Konniagm Elnrnfkmtor »Nun-d
jin Fabriamx Mk It Rissen-J den!
jin-di- .1-.1 bod don- vnssiftvvsdc Del
komnusn sont Nxsonvlttkcnis Solda
ten Tot aav diij ot nknsggelrsqt Lin
flaa i Etemnnmsn da Enkdmcrnc
fah fig midn- tkl at sich pna Masng
den, san Ist Momwa its-»so Inn-tu km
to saarcdet
Medlem as Tenntckctkanmnket im
Pest-m sont i Jordan-i- naaksde srn
til Nam, bavdc tun-gest at fortwllc.
Tom-t. ban reiste med, blos i Bat
cona stande as en optndsct Volk sont
raubte paa, at de silde have New
lution. Onsiking 200 reifendc blov
ntdt til at ftandse i Buon, og all(
Komsnnnitationsmidlcr blev aibkndt
Videte header det« at mangc Kir
kek ek blcvisn sdelaat, i. ilcke Vori
har man afstaaket Vand-oditximorms,
og man bar bakkikaderct fig i Ga
detne. Hvor manae Mem-effor- der
er blevcst drasbt eller sann-t, der fan
ikke paa dem Tit-spuan bereanes
Men der et fra flere Boot kahl-bist
Vereinkns am gentaanc Satan-en
fttd melltm Revolutionisterne oa
Trupp-me
Da sen revolutionærd Wem-gel
fe begvudte i Ankona for vmcring en
Use M« organiserede Anat-knick
en somit- paa M Neuem-net
nnd Ualatsfta Iam Jemand Den-·
He Mike ask-me subscr- fom den
ÆW
unt-u »Ur tktc at Use-»- Is:l.«::u:,1 Excml
mod Ichwluudnsgn Wxsq llzwlm
im Vcsan lod, sont Jan rat Ren as
kdie.mlutäs::cn. su fu« v«111·dt nmn ct
todt Nqu Wa Zum-:- :«tIttJnt-ob:l,
Wut-wo tmn vlev maka at Mc
aus«-Im Tkstriktoi. ledig-Art as »Notw
·;Wrr-»sKonntmt :«lm1rt«151mts.s »d·
»m« et Mad, som de faldtc ,.Orutu-:s
(««-.1:c:tc«, Mcd ftorc Beginn-r sor
taltkscz at fliczsulutwwn frisch fix
»nur Isvls Nunmgna, m at Manar
hct Nod sm- fnakljgt FULL Visd
szassp as dem ,,0««kci.sllc« Lum:
Tot-mitk- sdonntecn fan, at k-« Per
son-er var blossen drasbt i Ankona
at en ursmsorisk Rissen-m var ble
Ucn dannxt i :!Ic’-lanc, at Tuftmm
Mode ij käm-sc sog at Monden
Dass-do .1-ort,:l!i’ntteri Mcn sna kon
Trowsms on drum-to Anm-·-5Is.srn..s«s:s
falsfc DER-nor
thholdkt weitem Garten
land og Tyttikt warnt-L
Athen, 13. Juni. —- Prwnierntii«
nistet Vonizcloss kom i Gaar i Te
putcretsaimnem from med sn tem
mclåg starp Advarsel til Takt-set Der
var Ditte langt im et Ultmmtunt
Oan kalte om den Behandlan iom
gtæste Undersaattcr Haar i Tyrfiot
Den græfce Regeking fendtc ogsac
en sfakp Note til Turkiet og sorlangs
te, at der fkuldc fæties en Stoppe
mod Zokfslgelfen as Geistern-:- i Tor
kiet, oq den forlangtc. at ankiet
skstlde ckftssttc dem for den Stude.
de bar lidt. Her er stor Qpäidfelse·
og Regt-ringen opfordkcd til strafe
at sage strenge Forboldskeglcsr
, Premieuninifforcns Held-sing Vi
site, at Fokswldet molk-m Grase-stand
sog Tot-Hist er meaet fmrndt. oa at
For-In for Krig et swk Tot var
Emmfkcligt for kmm at finde de rei
Etc Läcng Udtmc da kan kalte om
Edm Monds-, lwokpaa Takte-tue bar
Evelmudlet lmns Landstnasnd Gan
« made:
,.Jea«snifcr ktkc m komme used
Ord. iotn Mc kau tiIVIHJcLUldesunen
W Vkldc Mut-c min Piiqy kwisd Leg
ist«-· fasde til Teuutertammcreh at
thllinqcn cr«alporiåg, mdoq Ins-get
aloorjjq. Oms der ikkc swttcid en
Suser For disfc Titu. vil den hel
lcnkfkc Regt-fing blim wdt til Mc
at lade fis nojc Ide at klam- fam
meu mcd de ulnkkcsliqs Lc1ttdslisgtigs.«"
Ptemiisrminifwrms Tals di v
Mist WITH-et bsit og lang ariat ViL
Hauch-» Hast lagde til, m Tufiudct
as qrwsie Flvaminae alle-rede var
komm t til den-S sdjcmland sru Tor
fic:, niksdeus Infindck andre senkt-di
Cum «Trans-poktatiousgmidlcr for at
und-wo dcrcs Rock-mer« Iligt
made iffc malt-s nieset Lange-te
sluttede Saus ·
Oonduik It; Juni »san«
Ich-«u·«1uh«"s.«i. Marmorortssuoudcut
Its-tatst sum im :!l(’«-niix,i, at den uns
Migv Mrund til (8’-m«k.snluncs-:s LU
trwdm uwd Turm-t- ikmlcdisxs sum
den kom from i Prcmrcnnjuiftcr Vo
nizelost Tale t TMater-eth.muer
i Max-, da lmn advaksdv Zulmnm
okx abng Regt-ring, er Lust-et osn at
Sau Herredøsmurt i Æaascttsoch
for de Mc thkifkc Tkksadnoughtd
sum mt isk under Aug-sing i Etm
land, bliver fastme Gtastssulandsv
Winndt imvde i Naht en Sammlsd
med Udenrigsministcr Zir Edwatd
Gren, for Inn-m lmn sammde den
gut-sie Rmemms Holdning
Tosm Achme Korrespoan
i Athen sich-r, at den arasfkv Minister
i Konstantinopcl er oaalazu at fisc
lkmgr, at Forfslgelscn mod »Hm-ker
nc i Lillmsim fkal ovbsker oa at
50.000 smsfe Fknqtninms mkm faa
der-es Oft-m oq Eiendocn filbage
De bar imaktet We Ly vaa qrwsk
Tekritorinnc efter at oære bis-Inst for
fulat af Tut-ferne
Divlomakecne her or ikke M
Mindste anerkaka ved at Oste, at
M atter trockn- op til en stic
mellem Gartenland og Tvrsiet J
de« the Mann-des er Staatsinqu
well-m He to Fell Mig bittere
Kermit Rooievelt ag
Wiss Willako dies.
LIiadrid. 12 Juni, — Hiermit
Roofcdclt og Miss: Bello »Hu-m Wil
lard, Takt-er af den amerifanstc Am
baijifadør Jofcvis E Wille-Un blos-J
uåct i den britifkc Ismhasfadei Ka
uel i Gam- !!I«’iddazx. Tat var en
ma oq kold Tags Violsson formt-c
des as Paftor Tr. Samuel Watfon
visd den amorjtsanfkc Evjskmklthrke
Paris; axssfiftercst as Paimr III-»dek
bert Ein-user Ied den Dritin Ant
hacsfadc hist-. Zum decuiiscr fun
qckxsdc Fnrftindck Folla its Turm oJ
Taxäsz Dotter as Fnrft Ratsher, fom
er Mk Ambaikssador til Spanien
itskisis Kativcrinc Page. Tanct as den
aoncrjkansk«s Ismbaikisador ti! Eng
lath Mit-T Giwm L: VNHr du
Bliner sm Paij m Mik- Vir
amia Christian fm NichmmsI, VI.
Ein-r Vielfcn Aas Brahms Radst
cn Froh-UT Llnflmstrdcth osc i dsn
Mtog dot däolostmtiski.s Kern-:- ku
mmmks Spanier-.- i Mo Etubcdcr oq
ins-d Lmic Titlet
Ase nimistc reiste i Ast-IS til An
daluficsm bvor de oil tilbringu dckes
Hiscsdksbwdsdaqc Zonen- ffal dsc
reife til Vkasilicm book Kot-mit
Roofcvclt tmr Anfasttclss som Jn
qeuiøk wadore Roosth reiste
til Paris- t ARE-.
Raps-dem Bis-g i Englun
London 12. sum; —— ists qus
for, at Etemmoretssurtctsne tun im
de tma at oter uvchawlmk, dar
man Mo her ladet Pubkikuxx sen-at
NR Umsan Thisimmx Jckoochlt
ffal »Ja-ro out-tust under sit isrefma
wide Bein her Man two imidlcp
tid, at med Undtaqelsc as et Rote
Inm. sum Imn ital Zwit» j Lust kon
artige assogmsisksu Zolstst rjl Lmn
Hist-n site-r »Um erftkh dcltzmis i no
«,c: Offentlm Amomen-J Men pri
mt sil der vix-sc Wort mecht for
MU. san Zum war Anlsdmnc täl at
mode m MAX-»Ju- psryztsinietktx THE-sit
; Heft-er
Kotig- Kristian
oplsfct Landstyinget.
stsbcnlmmn «1:3. Jsmk statt-.
sdrssimu fullcdc - Takt an nimmt-s
«»x’8iudriu-,1 s Wen-n fut- wcimngm as
Banressskmfusrgdmaulkst ide! zmn
Isisässftp Landsthnmct. nun .itodsat1.
sph. at Ost-— 12 kunJODULUI Medicin
imcr incusfsndtes Naditalc qOliti
sinke ital isavc raadct Muüstvrivt til
at tnrtkc fig Nimng mcdsmndrc
Kotigen Hinei- Atm
Vatgkcssorsstsorslagct, sum wxmsom
den vkioiitgmsdc Vgl-tret Ja vers-per
non-un Rettm til at stdmwnc de
tolv of Landsthingcto Medusmmcr.
blei- vcdtagct i Folcctishisgct den O.
Juni· Da Fokslagct kom til Behand
Una i Landsthitmct, tmldt dem-s
konservatioe Mcdleinmer, hvokiblondt
de tolv tmmisvnlgtc M bortc fra
Forbandlingcrnc, og foa kund-c For
flog-et Mc komme til stiften-Mag
I
l
I
I
Æg med Patripossm
«:)lt Æg used Fordcl san scndsis
Jena«-m Posten til LIkarkcdeL og at
Rothnmorci Irr void est-c schn
sn frisfcrc Ver det inn« man addr
-««.s.!rt i ngcrlprnqJdcxnxrxuimntot c
Washingtdpt Tewrtmksntet Nr le
M Juki-up der lmr straft im over
un Periode af Z Maancdvk. »Um
Erden as dennc Periode kom man
til den Einwiin at Pakkcpoftcn »
as Band-sing for samde leks
ssønfssflok ikkc er stor, cllcp sont bor
for lanat fra Eksurosfontorot til at
fonds Æa vaa almindokia Bis i Kess
spzn der balder 30 Dusiu Æg. —
Departemcntet bar under sit Forspg
fendt 9,131’ Æa i 466 Gent-tagen
3.6 Procent aaaet i Stykke1, men
kun 209 eller mindre end M Mo—
ÆJ
cum absolut soildi. Te andr- kund
but-ich out end kmvfkede Mai Kra
cum-n ai vmsfkcde Æxb Zimiiaas
dor, vil uil Vlioc miner nam- Post
vetisntuuc blwcr more Juki-us til at
Lin-andren JE,ipakfor.
Voldlomt Uvejt i Paris
Paris, lä. Juni —- fii Torheit
og Nunfiorm of sent-nimmt Vald
fomlksd rufe-de over Paris tr-- Timcr
i Wien Der iorvoldtes Tab as
:lIc’enuk-sfoli:2 og enormt Tab aiEjsens
dom.
spinnen inldtc lisaderne zu iissmsngs
o siloaklser. J Auen-k- ccittmlc instin
inavlc Tcl sank en Gabe og fleis
Fodgasngcrr pro-ges i Dulden lmui
nmnqc old-s illa Bohtict mencr
niiudft Il
Tet onst-sie Zanimenferh stete.
Lwr Nur La Vortiem U Fau
lwum Et. Donoure mode-U Da
Ztoriuen var inm sit bsfefikn bit-ve
dks 500 Koodraliod of Gabe-n fis
Da sank deroaa og drog med fia en
Tisl Menneffcr, For havde spat Til
slngt under en Tale-Solllcerm.Van
det vikldisde irem fra den brudte
Ledtiiim, sage-de Stummen-. i»Sta
enie oq soroandlech Dissriktst til en
zssritabcl Flod Maske-dringst Te
lefoutmade og elektrier Farsnniik
»M- aibwch
Ton liicmføqtc Bude-l blos itrals
Falk-rot N der feiidtos site-r Politi,
incn for on Tid kunde ·iutot nd
retuss vom Mnmd ai Mist-let Brand
mandjlalict misd kraitiqe Max-lam
vcr og on lebksidersmrke lie,ii)iidtc
at anders-ge det biemssate Distrikt.
Zaa stinkt Præsident Peinen-result
dcrrcttodes, scndtc lian Milliin til
Ztcdist for at biiiaa Politiet oq
Brcindmcmdslabet j dcros Rednimiss
arbeide
Sidfte Ryt
Tut melde M Tlfsomcu i Tau
»Wer El Vase-, Tus» at dist Brud
Ins-Heut Onsucralsrug dartun-zu og
VillkL man ( lascmerc Tisd nur inm
tet vilde komme-, endclig cr ind
traadt. thm Var restgnerixt iom
Lock-itkonnwndchde over Konstitu
twnaliiusmes Stridskrmter i nor
drc Mexico, og dct smccsxjsom bau
dc » efalfmijsnmsnd og menige splgcr
nam. -— Tot bit-vier siffort en Im
Kunde i Frksdssorimndlnmcknep
Fra Quem-c meldei at Widersa
gclfcn augaaeudc den ssore Music
I St. Lgmtcnceslodcn dm 29. Mai
bcgmkste der i Gam. til at begynde
med iwdfiqer de to Kavtajnxks Ve
xxtiiimwr Stinaiidm Man faar urkr
mcft Jndtmk af, at must. szndali
mwa knu- kmmct bebe-risse fis selts.
da lmn asgav iin Forste Vereining
Kapt. Andersen er vis( ikkc sag stol
-dig. sont dst ssrfk lod til. Men oi
Inn-er M nxrmms der-ons.
! Kanalfotisqget vedtaget
L11-:-d-.1,1 Listen i sidstc We naaedo
neJn : Immer i Washington til
Asnunnnnx »Wi- Fskrslmjst on! Ov
.n1-.1.-tic as Weinsnnmlfen 1 Bann-nn
lown um at Ernkme anukikansfe
»Is«ndeli:iskibe i Wftsakt Tor at bem
lc zslsziist for anmlsc as Karman
OLinn-volscsForslaaet ucdtages mod
O
50 mod ---) Ztksnnnet — For For
stnAut nunm- :’-7 Tenwkmtcr oq IR
N.-1nibljkntnsre. Mud M Il Demo
fnmr oq 23 Nennbljkanms oa cxsn
Progressnn Ia chatct bar foristas
act LLsndrnmcr i Forflkmeh fom det
ssmc nedtcwzt i Nenrwsuntuntbnfct
smdth dct tilbaae til dette for en
ten at tilftcnnncs der. tsllör i mod
fat Fald at arm til Konfcronrc mel
lmn do to Hase
«Dampfkibsustitfer.
«Frcsderik Vlll« »et- affeilest fro
ICsbriftiansanv med 483 Passageret
«om Bokd og vented til New Yorl
Æ .
den LI. dis«1morfm Ekmct citter sit
asscjle den 1. Juli og Denn-L sa til
Elsriftianfand dort Its, Juli.
»Da-or lI.·« ankam til RIEMANer
den Itz, dis» Insorfm Jst uil jffch
dcti LI. kZ-. km »Um-J da tl Chri
stianfmtd den Z. Juli.
York ragt.
Jndbmdsmw og Vandeskud. Poi
litikoisimvul Louisi- Eurtisz i Gan)
Jud» blos den H. ds. ljvssarlig
sank-ist« da Lmn Var i Faerd med at
flutre Dis Pan Tag-It -:-7 Moor-IV
Nulsons Nötig-— sur at ways-we to Jud- :
l!rndst1nus, sum ämvdc søat lesluqt
der Guid-for n Log Politibetjcntm
for isn Jndbnmsrsws « ffød pa-.
mun.
Ouimodumndcn til Fkxsinchtcmmci
rctslooeu ? Illinois-, Etatoscnator
Magill fra 37 District, Uil trækfis
fis ritt-am im Zutun-L Hm- uar i
en Zfriinslsc til Reumsscntaesx Per
Dick Incddelt, at imn ikke er Raubi
dat for Wennalkk
lecsodkskc Tdiooswelv den Tredic
Fra New York meddclesg at der
den H. dH er født Tideodorx Rosse
selt, Jst-» en ZW, km ban fkal dsg
des Thcodvke Noofcuult eftcr Vcdstcs
fachch . Tut lillc vil faaledeiks mij
den Ære at blioc det førftc Vorne
bar. Her komm-er m at ber den be
røtntc Läsdftckadurså sitt-de .2cwn.
Tmsbt of en Elefant Bodens up -
kepaissercn i den zoologifke Haue Z
Ton-da L.,«den U. ds? var i mkrd
mcd at løfte nogle Emaabørn op
paa en Elefants Nim- ffog driiucx
Zum overcnde mod sin EnatkL book-«l
cstcr den satte on Fod paa Nin on
genuembvredg baut rnod fing Stad
twnder. Tut skal ikwc omrsaldct tr;
as Hav nci nnnktjommr d is f-.ds·te
We
I
lldvidclse af Patieposttjcnesten.
Tot m sssldc im Wafhinawn under-I
lö. d.., at NrncralsPostmefter But-s
fcfon unmaas med Planet om at lass
de Waffen per sxnl sendcs cned Po
sten. afxnsntkn Man san i fua Feld
blot under-rette nisdxonnn«!!.1dc fäoftbes
wicht, og san kommcr der en Vom-.
km asiksnter Possen Tem- komme-r
sog kun til at finde Anwndcisc i
items Vom og tun Waffen fom
veivr 5 Bund oller del-Wen isil bli
isc awntct
lle-«:·.1r:-Jis—cr for T«1:«-:I«Tr.1«0. Im
; Tsusugrzkkw Rm Wiafknkmom T. OT
chldsitx m aiiv de Esskketscr ug Mc
:::»1.-, sum under Jndtkuixkfcn as«
m Erri» sasrhkl udnmsrfisdc im »Jed
Tawurth vil san ILIelonnnm väa
en ellcr anden Wunsc. Konkkeadntii
ral Fleck-her vil blw forkrscnnnct
til Lwrftinssalcndu user vordre At
lantcrJovis-klande ofter at Nenn-Lad
miml Vadgcr mn fort Tid faldor
for Aldisrsqrænfyn Flcro Officmr
sum ndnmsrkcde fig, un blic: syr
Erennmst fm trkl til fein Graden
Ellcvc Mcnjqc vil san Ærcisnchalicr
oa smh tun-r samt un Grad-is For
fremmelfe.
F I
B U
erik i Texas-« Fm El Paka Tor-,
meldes under M. des» at ftore Dclc
af Ztaten Ratten forud er bleocsn
isiemspat of et frnqteliqt clektrifk
Weit-. Opernst- lwor Uvejröt for
stem, foriiarsaacdc dct storekdelasgs
limqelsct Trafikken pao Texas, Pa
ris-it Fc Galvcftou ou pva Sakris
barg sc Sau Antonio Vanerne ind
stilledes paa Grtind af ftore Udoafks
ninger fem Mit Oft for El Waso
og to Paglagertog ftod fast.
thessesoraudtiug.
Past. »Ehe Staatens Adresse
fsr M ht, Jll» er nn Boz 418.
Ord, I e
Horden rundt.
Ton unqcljtc Lang-cis Uiulægc
ded« London, 22. Max. Nonsens
Lulasge Ecr Fraun-:- Uatka der ag
sua Var Viola-ge lssosJ Was Ed«
Ward- cr aszmact ocd Todes-L 67
War gl.
.
Fund as Tianmntumrkur. Vorhin
ZEI. klscai. Tit Morgenhladcsnc Me
grascrscszs fra Bryisfcb J Kaisfaidi
strtftct i Idongofolonien fkol der ver
rc oodagct nne righoldige Damants
market-.
.
Lwedm i Qunada Frc Wildning
tclegmferes, at Horden ndviflcr sia
findet «- Vksstichnada sum nasftcn
over-alt ullurss mmstigt og Hin-er Haut
om on tilfnsdsskillcudc Host. Tot op
dmskedc Arml er Umstka det sammo
sum i stor.
I
Eikfcrliedm til Zog. Tet enge-l
skcHundsternjnistcrinm uar sam
monkaldt sen Kaufe-eure af Zkibss
fartsintcrcdfcrodks til London fo:
nt.for1mudle om fokskellige from
komm- Ændrinqsforslag til de iu
tksrnationalc Vestemmelfer tkl For
bindring of Ekibssommelsstød til
Ess.
I
Te tnske Eocialdemofratec. Ber
lin, LU. Maj. Rigsdagois er i Taq
blossen biemscndt Ia Founanchs
issd Afflntninqen ndbragtc et Levo
sur Kessel-m fople Jocialddnokm
torno (kkc'iorindcn Sack-In iom du
ouer meist-, mou blcv iiddonde
pas den-s Pmdserx Fortnandm nd
tafte midscr letmnds Tilflutning in
do borqeliao Barth-r jin Bcsklagelfis
over Eocjaldcmokmtcrnoss Lotmsdem
meu sjk til Zvnr fnn Ot: Tot blisser
nor Zag.
Routd Amsmdfensz Flyvcmaskinc
Paris, 23. Maj. Roald Antwde
zsjl pim sin forefmaendo Nordwlsz
crwdition medføre en Flnvenmskin
as sransk Faprifat Mastinen writi
xscsss ikko mod Hinl, men dorimod
fun med Zkien faqledesis at den vil
femm- glide ben over Zion og vil
fluka bcwo sjg »den at bebst-Je Hfuk
Kamajn Sem Jaccbfen modtoq i
Lusdaqs paa Annmdscnsjs anc
diskaskincn km asreiftc bereitet ad
Unfwejcn til Rot-»Ja Ziden hat
nmn ifke børt fra Jakob-Hm der
sandsnnlizwssi am- smaa Tazissrcjfer
Tot er end-tu im bedenkt om
Anmndscn agter at flnvc fm UarisI
til Christiania.
«l.31·c—:-ssr.1-F THIqu Land-um «.«-. Min
VJO --1I Rad-im til JUU W For
onTngJI nf Tun tidrniaudstd Preise-.
Inmrt dcltug Frantrmst k)i17-:1-.1nd-:s.
Tniklandsz U »Ist-cri« llnqarsk Am
lmssadorer. tmldt Ildenrigssmmist«-r
Eir EdnmrdPNrw en Tale, kmori
Imn totscde Brot-sen oq den-J Mast
sin Jlmsrkendclsc Presscn niwdc oss
to i jin Mazu at cis-wu- ,t«v«asd der
var mnlmt ou .wad der var umn
liqt i Politik. Under Valfunkrism
inwde den curopszke »Im-m afort
det mnligt at bevorc Moden. Tei
franfke Ambatzfndør. Casnbon ndtal
te fom Davon for der diplosnatish
Korn-S ligclcdoss fin Anerkendclfe as«
Pressenss Bestrwbelfer for at be
vare Fusde
»Oui«-e Rucke« Spergsmaalct —
London, i2. Juni. Premurntini.
ster Assquith meddclte i Undorbuses
i Maor, at ban autode at frem
cwgge det lovedc Forflaa, kam fkal
wndre Some Nule Forslaget, sør det
tc bebaut-les oed andcn Lchning i
sOmst·husct. Unioniiteknss lim- facto
dcs fat ickennenh at ban skulde lægi
ac Fokflaqct frem nu.
» Lordekne vil baue fuld Frtbed tiZ
Lat for-andre Æiindringsforssagct.
sum de kostet-, m man trot, at de vil
forandre det derben, ät Ulster uden
Vetingelser fritages fra at ftilles
under Home Nase, for Jrldnd og
liqeledes at den proteftuntifse Mino
Æ
ritet i andre Tcle af stund be
sfutLHs min L;-c·grcls.
Unionjsrorne kan simlcdcs faa
proper Zwar kamt Rom-ringen og
de irfkc Nutionalistcr er villegc til
at gan- naar Der skal nndczhandlcö
oin et Wijixsrmxtis.
Abhilfe- ug Rouseoelt Mudrid,
lu. Juni. Rong Alsonsix og Tron
njug Viktoria Rande i Gaur Ess
Mrssidcnt Theodorc R«)ochclt til
wirst i den-i- Smmmswtads i La
Nranja, sum ligger 40 Mit fra
:!1-’adrid.— Col. Rocscoclt mcd sit
Folge-, der "bcstod af Ambossadør
Will-UT Mrs. Nicht-las Longwortb
Kermit Roofevelt og hans Fortune
de, Mifs Welle Willard, og Kavtajn
Amt-ten E Worts, der er illiiiitcrkats
mehr. kortc til Zlottct i Antoniu
vil:r. J Middaacsn drum ogfaa
Hnmikxcrsojxrc Adel-:·nm"nd. To Col.
»f-I."sofc;wlt tom tälbach, sagt-c Linn,
at non lmisttmst det tin-get Wage
ligt.
Tcn spanffc Kann-c tu Erprcrsidew
ten isr gomle Vekendtez de var beg
ac med vcd Kong Edward den Sy
msndcs Vegkavelsesi London for firc
Aar siden, og Rooscmslt Lcundrer
Koqu Alfonfo for hans demokratifkr
Munde at Vasre Paa. J de trc Ti
mer, de var samtnen i Guar, taltr
de tncget om spansk Historie, fom
Roosevelt er godx bjemmc i. Hatt
fandt en ftor Fornøielfig i at be
Itrcmtc de hemmte Fontcrner i La
FGranjas Hauer, og ikke mindre i at
køro rundt i Vnens og Zlottcts Om
anwlsscn Sau fik osgfaa Zid til at
bisføge Escorjalifklysteret deg- opførs
tcss i det 16de Aqrbundredc.
Ta en spanfk DMsimnd spnrgte
han« »Hoorlcdes ljder Te vor Kon
aek-« gav Erurckfidentcn ot taftfnldh
tin-n tilslørct Even-. Hnn omtaltc
Spanien vaa en fmiqrcsndo Mande
og »für-rede at det spanka Spro-;
uil komme til at indtaae det frauskx
Zunng Plads fom intertmtionalt
Mcddclolsissmiddeb ford? Endat«neri
ka vjl undcmaa un stot« UT-:-ifliniz.
Frelfosbæresns Verdenskoi-.gres.·——
London, 13.,Juni III-L Frclscsbæ
rens Ein-f. General VramwellBooth,
og Mrss. Brainwoll Vootb modtoas
Torsdag i Albert Soll Dclcgaterne
til Herren-? Verdonskongros. Menge
as Telmatcrnöoptmadtei derei- Na
tionaldrmjten fast det var en bwi
act Eisen-v da A oa G nmrschcredg
over Plntsormcn og Morde Don-»
for Nester-If oig ME- Vootld før dc
indtoq deres refervcrede Pladscr paa
Arenaoth Noahs skulukafferx opførs
to en Krisisdatks.
·
(«"«ien.sm! Beete aufs-De Teler -
lerne eislitenunen en net-est. Dis-!
nur km Qan Heer-IS »die Prirfkeent
Wålfen Keim (»'-eet·..1es:s selten led«
Oasen ieq eil ensfe Dei-ef- inter
tmtienale Keimkesk mxlkenmsen oq
number-, nt alt man ema »Icde Jeg
bar i umkme Aar med stor Interess
fe sann Tereiks Arbeit-e for Felket
faelize for de nbeldiat fticlede Men—
weiser i Riaet on iea tret-, at Ar
b«eidet er blevet udfert tned swr Diese
nahe-d megen Selvopofrelfe on her
lia ster. Jea bar den Tro. at Ar
beidet vil naa til alle Jokdins Eg
ne, oq at Guds Velfiqnelfe oil spvilc
over eder berefter sont sein«
Prcvfident Willen-Z Siler Ls1d fau
ledesst «
»Im bar meqet tilovees soc Fee-l
sesslneren i den-Z Vestrcebelser for at
nde de svkme 031 feilendc Hist-lex oq
im ønfker nu, da dene Roma-sen
tnnter frq alle Tele af Norden sam
ses i London, at udtale mine aode
Ønfker fer Organisationen oa at
anerkende alt det "qode, fom Hærens
evangeliske oa iikontropifke Ost-beide
bar frembragt. « «
Fels ifAmerika er dnbt bedrevede
over, at Der-ed Møde aabnes under
Sängen af den state Sorg ever
at faa man-c of Dei-es tapxe Bre
dre og Seer nykiq fonds en band
Grav, oa ise est pag mit-e Mel-der
see-es ej enne We udtccke den ,
des-Heisa Wniyed Heu-z