Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 03, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ss svss I
.dz«;;,-55le255
WAEDsBY
THE-ON ITED
DAleH
DMCMCAL
LUTHMAN
CHURCH
lNW
D
A
MNISU
AMM
WEMY
NMxM
Hiip « I «-" «ÄBuliEINIGEisdeiEfsTifäi. ;:ii"sii?«914. »»»»» · " IT "«L:;.Iskinj.——
Den stock Statut-tm
Omkkiuq et Infindr Monatsfri
omkomur.
Dei danfke Skib ,,Stoksmd« gis-es
sont-bis Sktpldku for lllntkm
Tcst var Astuuwstcn zrcdau i
sidftc Ums, dar ist-it ausddcitc fm
Kincousfi. Que» om den suer Umf·
kc i Et. anrmchludsn smnmc
Tags- Mokgcn tidliskr Tcsr var fal
den Zunge over Egmsiu og ,.Emprrss:s
of Jrland«, der var scjlct nd sra
Lan-du« nusd Umkrqu England,
fom Maul, laa og Wut-de paa, at
Tannen fkuldr tum, euer Tagesle
set drude few-, da dct danske lmil
skib »Zwrftad« lob inmd Zidcn as
formt-onus Zkib m umwinden-u
hset, san drt sank unt skm tllkimtttvu
der sizwsz ikkc over H. Man san
sittlich at Eumrcfszs af Jst-lande
Skodcs var fataL foa Musan km
Mandikabct gierde nlt i den«-s Mast
for at rcdde Meintest-en Men —
l
mskkt oq taagct var det, Pasfazuv
reknc laa i den-s ssdsste Stummen
oa Vandet strammisde faa rafft ind
at man Mc fund-c fsm allo Red
niuqsbqade i Brug. Eftcskremingers
ne onl, bvor mangc der sinken-, bat
lndt sorikellign men baadr «Cbi.
Rek. Hex-« og »Du-also Bee« of i
Stadt-as giver folgende Tal: Pos
fageker og Vesastning om Bord —
1367. omkomne MU, Passagckct
reddot 201, of Maudfkabcst rcddot
202, Lig opfamlet MO. geniendt
4. —- Mange af dem, der blev red
- det. hat-de kkynget fig til Vkaafmmi
per og holdt fig festem-T jndtil de
blev opiamlcdc as Nrdninqsbandcc
Empress M Jrland var ct nut
SM. udfmrct nie-d modcmc Zif
kcrhedsapparater og Fomnitaltmns
ger. L.1 da der-s meam Mondull
Haa, at Ekibct vjldc sime smdte
Lmn stracks pr trsmdlsss Tumm
Nsdszsisanah Leu-· opfanchcss m
chprmgcns Hostffkb Lado Eis-Ihm
og Lodsfkibct Eurcfm tin-n dot
ulokkeliac Stib var funket for dis
fe sont til Stets-se saa det var kun
dem, dkr sandte-s i Nod-»ina-Tibaade
Ali-r paa Vrazy de ksmdc opfamle.
Kautafn Kendall forbtov paa fin
Post, faa laane ban kundc, og 30
Mira-Mr eitel-, as lmns Zkib var
sanft-L fandt en Rodningslmad ban
pod et Stylle Vkagqods oq hinle
dc bam op. Don var moqu for
I
kommst
J seminis naht-c- ksisr st Drile
but Rurlmr r "I’it.i-»s!i, II du« U«
kalte mun, u-«-.:)«111 sur s« Zum
liskurlcdst hist par »Hm-: til misd For
lksct m« sum-:- ZM sum lkmdu Mk
anldcsn ma must :Isnd—«srf«sn Wo
bot dnnssis insfits Ztorfmd san
paafcod, at tmn barsdu Mer alt.
Iwad der stod i lmncs Mast sur at
und-um Zacmncnsmdct Han for
taltc·, at·eftcr at de lmodc passen-L
Gast-mit oed Ahn-month saa lmu
Daumen-n Stokfmd. Pan fammc
sTid faa han en Zutun-Hm sum oilds
læggc fig mcllcm haue- Zkib og
Storftad. Ved den Tid var der um
kring to Mil mellcm de to Stdn-.
Sau laqde Zangen iig inwllctm oa
Storstads Lys fotsvandt. Sau figuri
lifprede Kapt. Mudall til Messin—
sum-net at Maskinen skulde flaa
bat med fuld Kraft, oq han stand
fedc fauledcs sit Zkib. Sau lod han
give tte korte Its-d i Dmnpflsiten
for at andern-m Stokftads Kop
tafn, at han gis baglwnds med fuld
Fakt. Storstad mcd et langt Stsd
i stn Miste- Med to lange Sind
i Dampflsjten lob ban attek Stor
stad for-stach at ban laa stille. Stor
itqd spatede med et langt Stjd i
Flsitm Ei Var Minutter iencrc
faa Kapt. Kendall Sinn-sinds ksdc
apart-me Lob acnncm Tannen. Da
var der tun omkrinq en Stil-Glasw
de imellem bem. Kapt. sent-all
raubte da i sitt Meqafon til Kapt.
Inder-few at han stulde bakke med
full- Krast da han fan, at et Sam
met-sitt tm uundqaaeliat. Sam
-«ii- m m im weine seit- ma
Kraft Uaa furovcr i Haab om der
ocd at nudgao Emumunstødct J
mkftc cjclslit skar Ztorstad hfd i
Zfdcn as Enmrcfss as Jrland mellem
Zkorstckthte. Tot fidftc Kapt. Keu
datl ajorde i san Omfasndc var at
raabcs til Ztorfmdsts Kavtajn, at lmn
nmmte lade Propellcme arbefdc mcd
fnld Fort for at holde ust Hul fnldt,
smn bau baodo slnact i Emprcs of
Jrlankr Mcn Kapt. Andersenchab
fast-.
Zaadan or altsaa den forcløbmsk
Forklarith mcn under l. ds. uccldecä
im Meintest at der vil dlive for-e
taqet sum-more Underføaclfe vod et
Ncgcringsudvala. Tenno Underfss
Halse ital Matde dm SI. Juni. Sau
saar man vol nasrmere Rede paa
om Eknldcu for den frwtclige Mot
kc kcm langes vaa nagen boftemt
Im Montrml læscås und-er l. ds.
Udtalelser of baade Kaut. Ander
sen og hans Hustrm og de luf
fokfkclligc im Kapt· Kcndalls For
flnrina. Bl. a. sich-z, at i Forstnins
gen mcnte baude Kaptajn Andersekk
og lmns Huftrth at Storstad bavde
sum-i dct onst-sie as Iammcnfwdet
on var sotxkcskrkdiq, lworimod de
menth at Emprofs of Jrland sei
lcdc oask oa maattc vckre for-holds
vis ufsadt
Vj for i Tag til Momen, at
Kulfkilwt ,.3wrfmd«. sum i Proz
sen bar vikrct kaldt danfk, cics as
Firmaot A. F. Wurm-sitt Co i Kri
»sama«
»Heute Rate-« for Maus-.
Mcn Ftcb mcd Mftck er man taugt
fm fissct paa.
Txx iers »Hm-tu Nun-« Rurslmj
Hur du Lks Ahn sm- ttchu oJk
imm- "«n!.: xkdmchx ! Ost cnchJ
fis ’L-"«1r1u::!.·n:-:- Undxrnnci nkud III-l«
nis) 371 Ihn-mag altko cui-d 77
Etennncrss lertnl Tun-nd- nle
Rorslkuut Nisus Tex, Issoklsdsussskoersx
incskst end fullkr im t:l det; tin dctf
kqu its-J nun-u et Forsan mer- endj
to (s’-anq-c. z
Tct ndtakznk ,3 Urslnk der alt-Z
san nn tan vktmqtkcs sum LM be-!
fu«-»nur, at Orland mnr »Im lon
,;ns.-nd«« ;’so1«f«nnlnm, bcitnucndu as
l« Eennurksr Ja ct Undksrnnv tncd
ltxl :!I-’cdlrnnnixr. m·«mzxnkscnet,
ndcnrmitc Linlczmutdcn Hund«-L
ndksnfkr Irlnnd u,1 Wennmnontninq
bar dunk- Forsmnling bog jka med
nt gnrc Tun uer Mist cnzcn Rot
kcl at Jud-c tnd c spottet-:- kennt-sc
Um Ton ndiwndc Mundde bli
msr two-:- anun on nun-:- Bcfnlds
nurgtkgcdc —- Jrland iaar eget
Statkannncr for at bestride Udgif·
tcrnc wd Ojcmnkcstnrct. Tit den-.
Stattckantcner ital sI annual Rege
ringen dct foka Aar vidtago M,
ölnzwu Et vigtigt Punkt i Lo
ven er det, at der ikkc ital kunne ap
pelleres fra Jrlaudö Tomstole til
Lordernes Ons
Under 27. Mai meddelco fra
London, at Leben-n i Ulstek, Sit
Edward Ein-son, figer. at der Mc
er Incre Udiigt til, at Home Ruck
bliver Lov i Ulsusr. end at Sohn
Redmond Gan-ten for Honig Rule)
bliner Range i England Gan paa
ftaac, at den britisfe Regerinq vcd
dot. »Te fkivilligc i Ulsnsr er fikt
dige, og de et besteth Bidere
sagdc Edwatd Tat-fon: »Der er stor
Begeiftring i U. S. A. Der er ped
taqct maltiqc Sympatikesnlatios
net med Lsste ein' at ftstte Ulster
nicd Jena«-. Der har vætet holdt
ftorc Msder i Phicadelphia, New
York og Posten. Jeg bar modtaget
faa mange Bteve og Telegkammen
at ieg Me bar været i Stand til
It aabne dem alle. Her er enTheck
M DIRECT-Ja bet» en and-n paa
OWN, beuge naa Mem-ums as
en M M er kommen fes Toren
XVI-Ip
Tor er cndnu No i stunk-. mcn
Exsændjngcn i Mit-er sum-s langt
fra at have lagt fig. Man be
frkatou at det Stille, man nu mæri
ker. er Stille for Stormem Tät
spukt-J Borgerkria, hvics ikkg Rege
ringksn lider Rede-klug ved de almins
dclislc Vsilas .
Jakob Niss dad.
Jakob A. Miso, lwm Vi ffrev am
sidit citck tlsckeldina as 2-t. Maj, at
hatt-I Tod fnntca Invrsorcstaacttde,
døde allen-de Tit-»das i fidstc Uga i
sin Zammcrvilla Barke, Mass.
Jakob Riisi er en af de Tonst
Lluceritancrtn vi tan vare ftoltc aj
og glade ocd at itiiiidco. Hatt var
t:3. Barn as en Latinikalclærcr i
Nil-le todt ji«-U Zl Aar ganimcl
uduandrcde han til Amerika
Flun faa Tallarsz havde den uugc
Mond i Lommcih da ljan landede i
New York. Hoordau dct git yam
de farftc Aar ljcr i Landen dct ltar
han sclv bestrevet i fin Bog »The
Mating of an Antcfican«.
Hatt forspgtc mangt og megct de
ist-sie 6 Aar. bl. a. at graue Kul
og at bkænde Sten, og da tian var
27 Aar, var han fattigerc, und da
han landede i New York.
Fra den Iid hegt-»der den whe
basie, lom blev ai Vetydning for
han fclv, meu fastlig for mange af
de smaa i Zamiundet, saa ban er
lwervede fia Navuct »de fattiges
Ven.« Man alt det, lmn lpaode gen
nemgaact i de førfte is Aar nar« i -
fort sen god Farlksrcdclic til hans
cgctttligc Livsgcrtiitig.
Tonne bmnndtc ltan sum Rai-erkor
ist« ist Nutwdslmrcau i New York
san laadc sig mi lädt tcl Vedfie,
iaa lmn am en Tid kobtc Bladet
»Um Zaum Vraoflim New-IT san
bade iaa lssidt Held mos sia i distto
Forstaacndxn at lian am naqu Aar
aftwidedc Bladct ins-d ildlmttut
Zaa lslcu Nil-J Bonatti-r for
»New York Tributle« ua fein-re for
»New York Zun«, aq i Ægcnfkab
ai Ncwrtcr vegnndtk lum at safti
ws over Liwt i Zlumkvartcrernc i
New Vork, km lksr landt han Stof
til iin Vaa »Dann the Other. Hals
Livcsch s-- Tat fkal være Mitl·
Kanns intod umti Trikkevand-i Ren-·
York, der todte til, at Ver ksbte
tlsandlkillit i crown for dann-d at
HIrIY THIUU ksHl LUUVPCUUL
IWXU »in-J nun-ev sum Ncportck
Poliuftcduä »Zng c Muts Manns
Hund« Inm. 1 Eun- Uakkfst samt-Oh
un Unsinn-H Von i Lin-work Revis
:1«-lk, sm: :««d Osnm Tm sur Poli
tifonn1tis.-s.n· s- J« 27 klar sur Reis
:Il:·:—:—s«su.rrt.r, H HIDJI s.-rtfatte imn
Kam-Juki for M..«uwf!·.shcds11s:i Vol
qennom Forsattcrstrtsonde U
okd at holde Foredmg J et halvt
Aar ital nan lmoc aaact mde
Manussrivtct til »Hm) the Otbcr
Hals Ave-J« i Lonnncn ndcn at
smmc finde III-rühmen Mcn saa
holdt lmn Forcsdma i en Kitkc over
Immer Zaa nnsldtc der fiq en
Forlawen To Time often at Bo
acn var udkummot, modtog han
Bestillinger fra 6 Forlaqsfirnmcr
Fort-den dennc Voa bar Riis skrevctt
»le Cbildrcn of the Vom-«- «The
Making of an Anwrimn«, »Aus
Battlc with the «Zlum«, ,,Cbildrcn
of the Imtcincntss«, »Ihr Old
Town«, «9( Ton Mars War«
,,Il·7codoke Nooscvelt, tlus Cttisz
on »Hm-o Tales from tbc For
North.«
To Col. Noofcyclt modtoq Bud
fkabet om fin Vens Dad, fondte lmn
Mes. Niis folgende Tote-grant
«Mrö. Jakob A. Rüs, qum
Mass. Jeg format-r ikko at nd
talks den Som- ieg Mer- Det er
som jeg stutde have mistct en Bro
der. Juki-B Venskab hat haft ftsrre
Beindning for mig, end feg san ud—
tate. Jeg tager Dei i Der-es Sorg
es Inster. at jeg kunde fsge atmet
fom tut-de hiæcpe til at Undke den.
Ihm-does Moos-nett«
Ftedsunoethaudlmgetnr.
Tot qaar ikkc rast mzds at umtaa
kllcfultatcu og dct lxar man i Birke
ljglusdm itke Grund til at undrcs
oxsctz tlvi dct er da sel:-i!,1t, at der
maa furcliggc alvokligc :I.sk’cllcmm1s
rcndcr og Tuiftepunktch sor man
Haar til mig.
Ooad der skrrlig forxsaldcr Van
skcligyeder er stonftitunchnstorncs
Fortwltk Te nasgtcde j: Jurlndchg
at gtm med ma, Batunsusxstjlftaud,
mens- der forhandlech um Frco
og siden hat Ftedsmaglcrnc san
mmtct at tagc Herrsny til dem.
Man alligevcl dkøftcr Freveltat-g
lcrnc Tilstanden i Mcxiks i sin Ill
mindrliglch oa nu gar wnstitu—
tionalisternes Ist-ter, General Car
mnm gældendc, at de san godt sum
Lmr grunemført Revolutioncu til
Heir. U- ljar cnotaget Zxk m Lan
det,»og de kund-: i fort Tid mdtagc
Mexico Eim, hvis itke dxt var, at
Jerubanen var brudt op, og durfor
maa der tagcs chfyn til dem.
Carranza mener endogfam at lmn
er selvfkreven til at blch Var-si
dcnt, indtil der tan blivc forcstaget
louligt Valg af Præfident — Tor
bar i de sent-re Tage tut-set Tale
out, at Huerta, naak han aftrasdcr
sont Prassidcnt, dog sial tunnc stil
le fis fom Kandidat for Balg. Tet
Haar Carrmna og Villa uldkig ind
Paa· Lock for dissc Fordringcn
staar Frcdgmasglcruo mcd ligc saa
lmftcmt Fordring om, at void Kon
ftitutionalifwrnc vil tagcs Heuscm
til, san maa de gaa ind»«paa det
samme, sum U. Z. og Iuekta sck
qaaut ind paa, nemlig Ve.1br11ftil
stund. nusn der undcrbuudles om
FVCLT
Cummino genumuincxccn
Im Tcsz Modus-:- mcldcg under
l. di-» at Alluer V. Enmmins sum
progressiv Nupublimncr bar Up
siqt txl at Ohms ,:.1«1Jiuineri·t sum
U. Z. Senats-Er txt-ed fu«-W Ziem
mcrsss Flcrtal over im Etaudmt
vanl A. C. Zaum-: S. H. Vu
flsor or formt mm de Progresfiwii
Miste Wink-tust N. W. Clarfe er
gemiemincsnst mcd st lesrtal as um
ckiua 40,000 over sinc to rumblis
kanskc Modknndidutoxc
MW
Hort s gtp
EÆXQHL
W
Lin Sinn-i drsiissi THqu 1
Juni Flur-crin dann ugrbm jun
irde- i Wim· ncd im Zim« Jud-I
Ase-du m Amme-:- dsnm Jar »Nun
un tm m F-.««1·iniiulscs:«m11·k t en Vul
lun OF lud sm Kaido ugd nicd en
Raldstaruk han Ilsiustjmsri us un
plicr and-un Ost-und ittu virtckc.
I
Tksgiiltikkc.« Cunnclisoillix Pa»
l, Juni Rein To,1s!tiiktioiii1wr
drasbteåy ug to sanrokcs livsfarligt,
idct et Loiotiiotiv, tillwrcndc Val
timorc d: Ohio Baue-u løb as Spo
rct oed Cook Mille-. Lokomotivct
var anderm-is incd noglc Togsiink
tioncrrcty sum sittldc aslose Vetjcnins
min paa et Fragttog.
.
Mdd Rochcscllor, ir. Tarrytown,
N. Y» i· Juni. Anakkistet og Jn
depcndent Workrrs os the World,
iiidsandt sig her i Bin-n i Gaar oas
l·wldt en kake Optøier. sont Uns-i
sentlig var reitet mod Jolm Ds
Rocke-sollen Ir. Zpoktiikelmagornei
var de sammc sont for ier leenge si
dcu soraarsagede Optiser i New
York. Fomtcn Personcsr ernster-ich
.
chjr i Milwaukoc. Nun-anfec
Wis., 1. Juni. En clektrisk Storm,
som til Tiber antsg Karakteren ass
en Tot-nahm her-arise Milwaukcc oa’
Busens visstligc Forstasdcr i Ams
Flete Vimninger i West Allis oa
Wauwatosa blcrste ncd og gjordc
stor Stabe paa Bygningekne paa
Stute Fair Grunden og somaksaqc·
de betydelige Trasiksdrsinkelser.
Pan Stute Fair Grunden blev stere!
Hase malt jsemet med Max
f Elektrifsf Baue i N. Dakota En
FFartncrlinie ud fra Willistou. Wil
’1iswn, N. T» 27. Maj. Organisa
Jtionen as Farmcmcsjs clektriskc Li
kic. Willifton d: Nortlmru Vancm
r Im fast-dia- og Batqu lmr af
Ztatcn uwdtaget sit That-ten Tot
Var en traol Tid for dcns Emlwdss
Inn-nd og Tiroktørcr i fertig-c We.
.
Automobilkørslen Providcncc, R.
J» 27. Maj. HarwardIsmdcnterms
Lwen V. Jonesks mkame Al
daiss fra Lake Zorn-in Jll» urteile
mssirs i Nat i Ruck-band after at
tmoic Wahn-! og drasbt et tutgt Men
ncsfc under un Autonwbiltur der i
Vortr. Jcmcs blev losladt uwd un
Zikkcrlvcd of 32500 Aldaics slap
med Løfte om at mode vcdd Forli-Irrt
Fredag.
En Tjenesteuigeszkolr. Pins
lmrgb, Pa.,« 28. Maj. 30 Tjenefw
pigeky fom er anfat i private Hiem
her i Buon, vil den 6. Juli begun
de et Kur-ins i Gusarbejde tToutes
ftic Zeiencu paa det Lffentligess
Bekoftnitcg. J Henbold til Skale
madets Vesicqunelfe skal Tjenestei
piqeskolen befmres af Miss Jrene
McTermott, som er Lærerinde i
Hicslwldninassknomi ved Voens
Zkolei. En udekssamineret Zuge
pccjekskc ital undckvisc i Wisjmx
Et Kur-fus- skal oaresefs Uner.
.
ander paa Tromserne Trinidad,
Colo» 27. Mai. J Naar blen der
for førfke Gang fkndt paa de fødes
rate Troppety efter at disfe vaodc
sanet Kontrollen over Strikkisdiftriks
terms. andniugen fandt Sted'11ed
en Mittelejr ved Begime i Nil-r
beden af Trinidad. Fra en Ovid-:
over Vnen blev der affnret tlwe
Zkud used en Patrulje, efter at eu
Soldat Mode bequret et Sind sum
isten offne-et tnod hum i Mørket
.
En ,.tt·aadlo—:s« :Iieford. Jan
Franck«-a Col-, L« Mai. Kuvtais
neu Wo Tanmsfiket »L:kjlåkslncina«
m Watsonlinim Peter Jolmsom
sont fein her-til fm Oongkong itMIar
meddeler, at han hat haft traule
strlsjndelfe Ined ,,ll)catsonia« as
Tatmne Linie, wedelt-I Zkibene var
1itut-net MT Mit ·fra link-rundeer
mithelfen varede i tredjve Minut
Itet Den tidliaere Nekord muster
Hex-— Teleamferitm om Tagen skal
Unsemed vaer fluaet used skmi Mil.
I
x«)»-il«. l Lusmnssxn I mun.
Bin-Hand r. IT :!s«’.11. Fortun
:s.u—.n-Ic Vi("kss·«»r11:m!d c Prsninsun
Dank-»n, ,:’). B »Hu-in inl und del
!
t:
L
mes nirc sc 111 Inn er1cj—:s—u nie-)
KLEMUUIL som cl· indsatnlut Handt
:n"1·l-«-.snd.s Fixitcsms for at anmndccs
sum-r un Watcknft klicnolntjon nde
Prasstnt LhmnsansWi. »Nich
dor nn st· revolutioner Amsnt Dr
Tr. Inn Nat Zen, er i Faer nnsd
It nfflnttc on Jndfmnlingsrcisc lnsr
paa Kosten Prasfidrnt an nur
ndloocst en Volonninq paa smllmm
jor dann død cllcr lemsndc.
I
Fik fin Mund dennoch Spring
fiold, Jll» Js. Mai. Mrs. Max
Jtnitn fra Cbicaao indfandt fiq i
Tag i Nnvcknørboligon samtnen
med fine trc Sonnen og mcsd An—
mudnina otn at bendes Mand, sont
i Januar idømtes et Aus-s Forde
dringstslnts of Dommer Hopkins i
Ebicagcx maattc blive benaach
ann tilføiede, at nendos Mund an
qrcch hvad han bade gfort og hav
dc lomst Bebt-ing, oq at lmn og inn
dsssJ Vorn lod fwr Nod. Hendes wid
ftsc Søn liagcr paa Hospitalot as
Lungebotwndclfc.
Rudern-r Tunnc blov snnlia
rati. Der blev both et Mode as
Betmadnismsraadet, ocd hvilkct der
blev aplasst en Sfrivclsc fra Dom
mer Hopkins, som anbefalede Ve
naadni1m.s Randet overfendte Gu
vernsren et Benaadningsandraqew
de, som Ifcblikkelig blev unsderstrei
Vet. Siden beværtede Guveknsren
donne,.9vinden oq gav hende Pen
ge til AMICI-sen
W .
;M—W. .- ,.—. »-- .
J
glorden rund-IT « .
--- y- W
ijcr Witmslmsz II Zøn forlovct.
Potsssdaith Tufflnnd, Ali. Maj. diej
iurcnsk sumtc Eun, Prjnis Lsmn er
Vlcnut for-lasset mud Itcsjsksri11dons
Jsokdmuu Nrcsnjndc von B«1-:ifunits,.
Forlonulsen Vlksv bonum-rot i Tag.
Pnnskn er ZU Aar qammcL
. .
Jordfkcrlu i Pnsmcnn. Baumkro
2H. Mai. Ei tot-L nun-! wldsomt
Juditaslu indtrai her Til. IU.-.)-").
Zlnfunc ljgcsaa ljdt sum andre
Tknq i Uunalon lud nstn END-c
Jndlmxmksmc her i thun sprung
ffmsttcdu nd pau Nod-un mm
Jordrustulfuu imldtc itmcn Efadc
Nu Efksildutn
muan ior :’Edritcligliisd. Et.
dikctisrslmm M. Maj. Niggraadct
imt i Tag ocdmget Louforslagct til
Fremmc as Ædruelighcden i Russ
land, doq mod den Ænds·ing, at der
til disttc Fort-mal kuu stal atmen
dcsz 10 Mill. Richter aarliat i Ste
dsot for des forcslimcdc 20 Mill.
.
Fli)1us1ilnkkc. Pforzheim, 1d«. Maj.
Zom Folge af en Motorexploszion
er en Fltwcmaftino Tmrtct ned i
Rast-bediin as Pforzbcim Førekem
Løittiant Wah, fik listte Brandsaar,
mode-us en Poe-sagen thnant
Müller, drwbtcis mm End-et
- .
Aumndfcns Eksveditiott Christia
nia, 15. Mai. Til Annmdseud Ets
pcdition stiller Rom-rinnen For
flim om at bevilqo et Ztatisbidraq
ni Itzt-W Kr. for den kommend-:
Zimme Tot er forudsnt, at Re
stcu as de Zutun-» m» lworom des
or føgt, bevilgcs nicd Lamm Kr.
Insekt af dc kommende 5 Aar-.
.
Litcksiusksts Lufindcr dort Lon
don, BR. Mai Zir Joseph Wilfon
End-an, der imiiitidt den elektrika
Laimny afqif wd Toben lscr i want-,
M Aar Hammel. »Zum titbmgtc
cummo Aar med at criwrimmtterc
nicd clksktriskis Las-mein sag i 1879
knickt-des det lmni at løse Problcmet
atifnsmdringc dct elektriikc Vuclus
Da giorde dct simlcdciz mutig at
vennttr Elektricitcteu sum Tolos
ninqsmiddot Lmn aiordc siq vg
faa biskcndt mm FowamiisriWen-J
Einmade
,T11«s.in1ustz U f t n· t nd LIC
Ht «·.s-.1«s—:s mus. »Nati, 27 Vij
:sksiun Invd Psny Pde Cnfktckfirr
Hm Omnts lslcx ; man-« hilf-et i
Hmn «11 sc) Ost t«-isi«1·lks,1c IUsunsos
Linn i :Ucutmi)«1iitu. Nrawn »
imrznsk miser :!I-’ntful)itcs—:s. Ilskangc
Tufindur :I.!·’unnuft·c"r fnchudu j Von
under Vmrknwlskssccrcmonicrnu J
Lorronssftcmmclfc med en dann-tot
Tradition blov site Lerfignnstz sont
for-ostillcde militasrc Vo,1101·c, begra
mst med Ligkiftcth un m ins-Irr
Hierin-. —
.
Lord Strathconas Bo. London,
LI. Maj. Baron Itmtncona eitel
lud fig en Forum-c af 82":3,237,»()(.),
naar man for dort fra, hoad han
cftetlod sia i fastc chndonnnu
Tcttc kom from i Säfte-retten i
Guar. Hvor atmet ban cfterlod Yig
i fafto chndomuuy vcd man ikkc
ttøfagtig, men den Omfurndiqlmd
at AnwaMiftcu as hole Boot nd
aør 84,189,190, tnder paa, at drt
hole Bo udqør BUT-) 28,000.
.
Afboldcnbcd i den norskc Hast-.
Cliriftiania, 14. Maj. Undcr Hast
budgettets Bebandling i Storthius
act i Aftcn frismfatte en Afboldsi
rcprwfcntant følgench For-flag
Rogeringen anmodes om at sorge
for, at der blivek genncmført For
bud mod Not-elfen af beruscndc
Dritte under militære -Øvclier, Or
logs· og Garnifonstjeneste baadc
for Befalingsmænd og Wenige —
Det mätoges at bebaut-le Fskfcsgoi
fester MWM.
Evensksdansksrussist Zeusme —
Stockholm, Id. Maj. Tut fvcusk
dansksruizsiskc Tclcfon-Aktiesclikab
yar i Tag Ovldt Mstwralforfamling
her. Tot Ucdtagocs at udbetalc et
Udbthte af d »Er Tot vedtoges
cndvidere at form) den as den for
rigc Generalforfamling aivne Ass
mnndigclfe for Beftyrclscn til at for- -
anftaltc on un Emiszssion af 15,2()0
Aktier til ut famlct Volk-v af sh
12(,),(;««. Tenno Eittission vil
finde Ztcd i Summen
.
Trc drabt ocd ,,Vascvall«. Rock
uillu, Conn» f. Juni. Stank-Bon
chcn 22 Aar gl» døde Ocr i Ding
sont Folge as at vix-re bleoeu kamt
as en Bald i Wunden i Gaul-. —
Tattmkith1illc, «l. Juni. Tllkcdmg
William Latium-c en Ekololasrcr
Paa 21 Aar, spjllcdc Bald, ranttcs
uau paa Hovcch saa hau dadu. —
Fort Worth, Ter» l. Juni. Ray
Mintmss dodc hur, saa Minuttcr ef
ter at han var bleven kamt af on
Bald over Hicrtct -
v - .4 --
Rudrer-J Baumst- Stocllwltn,
st Maj. J en Zion i østke Si
lserien er der fnndet, lnmd antages
at Unsre Uevnjnqerne af Professor
Sold-non A. Andre-es- Ballom bed
der det i et Telegrant fm Jakntz.
Tot er nn 17 Aar, siden Professur
Andree sannnun und Etrindlscm
dg Frijnlel aik ou i en Vallon paa
Blüte-bergen for at naa Rordpolen
Hund der blco af den-, lmr ingen
fanet Rede paa. Flere Gange er
der den-net at Uenninger af Hallo
tien var funsetx men det lJar altid
vist fia at Danke fejlaqtäqt. Rade-.
toq tned sig fnmn »Wirk, sont !-s.n
sknlde lade falde ned paa Beil-n,
da nmn lmr fnndet fein as denk.
I
Island og Rome- Cl)ristiania, Is.
Mai. Ztortlnnget bar i Dag sendt
del iellmdske Altlnna folgende Eva-:
uaa det i Nuar under Edsvolds
Festen indlolme Telegrann »Bei
innika Teleqrmn blev srclnlagt i
Ztortlnnqets Mode paa Eidszsvold i
Naur ou lnlst med fwr Glasde Præs
fidenlerne flk Fnldmaat til at frem
bære en lsjertelig Tak- fra Moder
landet til Brodrene lqu Jana-ein
Vi onst-er Island en rig Frenttid
med7Vaskst on Vlomftring i Ræs
rings-Klio on nl Kultur til Held og
Lnkke for disk tllotsrene Folk«.
Wunsin Fucmhslsxr U Lin
mnrtis status »He-In pftxristjnm un
dctttutmtift dtsnzth Vruszisci. 17.
:l!cnf. »R. R- J et llsftct Bumndcp
mode Inn- "L«.-!«,11ncsr.1«.«tl stillst Jor
sLu unt at tust-ihn Ut Vettle tåi Bn
enc- Mudtnnkslfo m· Ist dnnffc Kanne
Par.
Tut formtdstncitrntiftk Luni-tun
der Jud fand-Nun Wilinh du Uleicr
at stumm imod, kskflnsrtdkh nt de
ist«-J wilde not-c dct dcnno Gang, da
T o n g Christian var en demo
krkttifksonga lwis Handlinqcr mnn
aller-edu- kundc visc Hulden
Te franfkc Balg. Te cndelige
Resultate-r viser Frcmgang for
Socialistcrne Paris, 11. Mai. (R..
TO Tot famledc Resultat efter
Omoalaenes Afslutninq er folgende-:
Tor er vnlat 34 Medlemmcr at
Aktion liberale, 69 fremskridtsveni
link Nemtblikancrc, 73 VcnstrciRes
tmblikancrc, 52 RadikalNepublikas
neu-, 28 SocialsNadikale, 173 furc
ncsdc SocialsRadikale, 33 Socken
lifter og 1 ,.Revolntionær«·
Der mangler endnu tre Resulta
tcr fra« Martinique, to fra Sene
nal og 2 fka Kot-fifty
De Konservative bar vnndet 5
Blut-setz Aktion liberale bar bcvas
ret status quo, de fremfsridtsvenliqe
Republikanere bar tabt 4. Radiknli ,
Republikancke hat tobt 15 de; Sos
eials Radikale hat oundet s, de fors- , -
nede SocinliRadttale spoxdt MU- - -
lingen, SæiabUMlikansxuez set
tabt s de form-d- K