Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 27, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Des ittste Mission-Vaterhä
tiisp For sag oidt Jngligt at bena
te den dnnsfe Religionstmdervisnjng
i vore Stola-, har Sprogsoroningen
til Tillidstsscnænd tundt om ·- Nord
fleSvig ndscndt tryttc Linsen Wor
paa Tusker uotalekx at de Born
hvis Forældre hat nndcrskchet Li
iten, faar dansk Religionsnndeszs
uing. Tienne Etrinclje nur Ukrrct
tkykt paa Tunjf, og der mcddcleszs nn
fta forskclltge Busch at Lasten-n
hat nirgtet at mudtage den med den
Begrnndclse, at Forretningssprogcst
et Tysk, og før Annwdningen om at
saa danfk Religionsundervisning var
stiller til ham paa Tyfk, knnde nun
ikke tage Henfyn til den«
Da dette Evar er bleoet gjoet i
flete Tilfælde, tun Inan, skrjver
,,Hejmdal«, gaa nd fra, at der Ug
ger en Anordinng im Krcdsskoleini
fpektsren bagved. Hvorvidt Skale
mvndighederne er berettigede til at’
forlange Annmdningcn i dct tuka
Sprog, nil hlnu1 nnd-erjagt Mcn
sprele gar man, lwisjs man ons
sser, at Bot-neue skal have Reli
giothidorvisningen i del-es Modcrs
nan klogcft i finmclttml at einst-»
swtc den danfkc Tckft i de ndssndtk
Skrinelsksr nun Tnfk ug set-w Cur at
fcm Listen xcndorsfrwet as alle d«
Forckldre, Wem LI.-:-arclss.—n as No
liumusnndurvisuman i Moderss
nmalct ligacsr Wo Zinde J kund «
sot Rnld ril man knnnc refikcrxn .n
den danske ReligionånndcwäEninx
gaar tobt.
erlndsen af dct til Quoten rot
tedc Onske om dansk Religion-Entk»
deszninn kan lmre folgende Erd-;
lnd Pan Tosk: :
I
,,W5x nnterzeiclmctcn Echulintrrc
esscntcn sprechen hierdurch den
Wunsch mis, dosx unser-c Kinder. die
jetzt nun Frühjahr zur Schule
kommen, nämxich:
iBørnenes Naonci z
dänischen Religionsunterrccht bekoanf
men, und zwar auf der Unter-just
ausschlikszcich dänischm Mermis-skan
terticht.«
(Fsorældkenes Underfkristukxp ;
Da det ny Skoleaar nu begnnder»
bit alle, der bat Forftaaelsc for »So-«l
gens Betydning, have meærffomi
hedm benvendt herpaa i detes nærs1
meste Lmqivclser. lwor der er Vom U
der km skal i Stole ;
. !
Dei Mke Frist-w J »Tnbbal
Posten« rette-F- .undcr Mir-riet Pl. N
et stærkt Angreb paa de Insksrisin
dede efter Msdet i Kiel Sondag den
26. April. SIutningen af Artiks
len lyder faaledes: :
»Bi Dunste hat aldrig regnet de
Wsindedse som Rennen vi hat
-sldtig veutet fuld Retfcerdighed as
dem, endfige Forstaaelsc for vorf
« anb og vore Længslec fom Falk
, Vi er heldigvis ikke henviste til .de
tes Rande, vi skyldet dem intet
selv om de set venliggere paa os end
de konservative Partier Vi hat
tværtimod Lejlighed til i fjerdeRigsi
das-bebs, WGusmm hvor den
Wndede Kandidat ved Omvalget et
zdalgt ved Oft-U- af vore StgkmerJ
ei bittere, og det vil sikkett ogfaoj
blive gjort. M staat som tidligetel
« use, men hat da heller intet Heu
. —— M at tageC I
»
Rast-nie Pfads Redaktion er dag
, M M med Artikle Fokfattct
-— O- tkkktiet der-for ftlgendm
»Am-riet im, at et Umkan LIM
lentvarti, focn so de Ttsikfrjsxxmsjdc
er, isolgxs Zagen-§ Natur «1!Dr«s.g 1111
kunne stille ins-ed saa Fkarucs Brand
punkter sum de nderlkggmende Var
tier til lmjre og til von-stre- sao er
det eftcr vort Ektm for tidligt at
kastc Vrag paa dist numrrende Fri«
sind, faa længe vi ikke hat det beiz
dte. Som Forholdene er for Tiif
« den i«ct reaktionært og chauvinistisks
Preuss-m et de Tysks frisindede, selv·
med alle dekes Svagbeder, et af de
faa Bann, der findes, mod alt for;
qraverende Voldshandlinger over?
Tor eq undertvungen Befolkning. !
J svtigt kan Partimsdet i Mel,
selv om der er falden nong Udtaleli»
set, vi knnde have sustet anderledes,
. Affekt ikkc tageö til Jndtægt for vo
« s te Modstaudere Tvangötyskerne
« Matele »Statut-arger Nach
-..·W sitiver fauledez i denn
Mut-IM- ,,Saa mildt de unben
ucsie Ftisindedes Henvendelse va
MM dortiges-e man den end ikke
« II IM- Ossentlig oplckft Aabeni
» « Mississ- stmpelthen Maca
— Wiss-d its-I Wdelfr. Ty
« F Wes-TO ftemfor alt di
" " s W lau If PM(
itor Indes-sen i Held-l som Feige
af, at Hans Tilbagetrwdeu af Hans
Mann-andere er bleven udlagt fam
en Jndrmnmclfe af. at der laa no
iicst til Grund foc de imad limn tw
ii.« most-like Sigtelfek, bei .t:t fig
til at Lage fin Affkedsanspgnini til
ksaac m utiderkaite fig den »s« Hon
s«s’:rrii«t indledcde Diseivlikuunndcrs
Wolka .
Vcstlyftea. To Beten-nun »Es
bjergsPofteM skrivek: En trosask
dansk Egnderiyde Hans Peter-Hm
sen er dvd i Jova i Amerika i den
Mir Jlldcr as 98 Aar-. Han reiste
i sinc Imac Tage til Kalifornia og
tiente vod at arave Guld en ftcsi
Fortune. Han reiste saa tilbage osz
giitedc sig med Anna Low fra Jej
iingiHosikuv Sogn og ksbte Liter
bn Kro i Taler Sogn. Her bocdc
Lian i on lckngere Narrn-He men rei
ste attcr 1871 til Amerika, da lian
ikfe ansiede, at bang Ssnner skulde
vasre toikc Soldaten Han var Ve
tcran ira 48 og oppebar en Hæderss
gave fra Daninark. Mange af hans
gamlc Vcnncr vil endnu mindes
liam og vil med Vemod msdtugi
Budikabot om bank- Dad.
En Zvogcr til liam af sammt
Nava, som Ogsaa var Beter-am mcn
im M- var giit med Marie Lom»
og lian ikdvandrcdc vaa famme Tidd
til Amerika Her etbvervcde bat-l
fig ogsaa en fior Fortune og reiitc1
icncko til Tanmarl Han bot nu i
Kolding bog en Slægtning. Gan
Er s« Aar gammel og bat ogsaa
Nest til Hasdcrsgaven fra Dantnark
Bogge disk-se Veteraner par Zoo
gre til de asdøde troiaste danfks
Zonderindcr. Kroejer Hans Low i
Tiefsinng Gaardcsjek Adolf Lois
Stendritp. Eidsincrvnie Beistan.
lwis Navn altiaa oasaa nat-Hans P.
Hanf-on bar, for at beedke iin afdsi
de Luni-us Minde, givet 20 Damm-·
som er fsidte med Nat-net Low. bvet
en meaet smuk Gnldmedaillon udis
given af de fornede lutberske Kitij
let i Nordamerika tilligemed eni
Pengegave. i
Te to omliandlede Beter-anei- hats
ogsaa Familie her i Esbiaa I
Bev. DMML Gl. Aus- Tids
ligete« Landmand J. Eddau i Bov
aigik Fredag den 24. April ved
Dødem kamt ai et Hjerteslag. Den
afdøds der blev 70 Aar sammel
var en af de.keudte danfke Mænd
paa Sproggtcenien.
« . -.-·.- -
»so-mep- Tiamnntbtnllsp. Tit-Zi
dagm den 5. Mai kund-c tidliqerss
Landbclimand i Kirkebo, Hans
stets-In og Huftrm Anm- Zephir
født Vognfem fejrc der-es Diamant
»bmll1w.
Tot aldcrftmne lzat- er ofter de
nss III-der ganfke mka de bot m
lws en Zan. sum er Bssmrct Pan
Homrtw Rattiagaord og her bar dc
I bereis- Aldcrdom fnndet cst godt
stem
Hang-— Jverfen er født den 20
Niwmbcr 1821 i Lundinq. ihm er
altfna 82 Aar-. Hans Huftku or
født i Majtrup den 28 Januar
famme Aar og bar altfau fnldt 83
Aar-. Este-r den-s Brnllup boede
Scigtcparrct est Var Aar i Lunding,
tue-n flytede saa til Hovtkuxx bvot
de altsaa nu bar boet i 58 Aar, de
slefte Aax i Hufet lige ved Kirken
Dianmntbrudevarket bar haft en
ftor BsrnefloL nemlig 11, kworas
de 6 er levende De to ckldste Baru.
bot i Amerika, en Sau bot i Kon
gcriget, en i Ansteh en i Agerstov.;
og en Tater er gift med SnedkermeU
ster Fr. Adolphsen i Hadetslev.
Gamle Hans Jvetsen hat vætei
en fædrelandssindet og kirkeligsinda
Mand. Han bar ikke blot trofast
msdt ved Valgene, men ogfaa i sin
Ab stcevet flere gode Jndlæg i
»Dannevirke« am det, der rstte sig;
i vor Mochi-IF En Tid hat hcm
met Mediem of Hader-ten Prov
ftiiymde i
--» It jcvut og Meint Liv hat
Mismcescgttpatlevetidesc
Zar. det ha- vandtet femme- i
Zir- oq Okadr. Nu immer fig
de gemies Mel sin NMWJ men
fes Her-M Bauer lystt jo bog.
Steh-us M Schick Sol- spr
hem Jesus- Lm hat list et W
It es kueeu M M ais-as it
M. U. I psmB
Hshmm 25satigt Jubiltkum
Fredag den 1. Mai kunde P. L
Bonde her i Byen fejre sit 25 Aars
Jubilæum fom Skomagermefter bot
i Vom Juden ban kom til Hop
truv, hat han boet 3 Aar i Dier
næs. Det var just ikke med mange
Midler. han begyndte som felvftæns
dig deækker, men ved ihærdigt
Arbejbe hat ban bragt det san vidt,
at hau un ejer egen Ejendom og
bar opdraqet en ftor Birnesioc
hvoraf S er i Live, og de s Vsksne
fewdte nd i W und derez For
ældte sont We
Mauge lau-ge Arbejdsdage og som
me Tidek ogfaa Nættck med dar P.
L. Vonde arbejdet for at skaffe Bro
det til sig og ftn Familie paa en
hæderlig Maade samt« ogsaa for at
stille sine Knuder Winde-.
Hans Huftru hat dir-rot lum en
trofast Stets III-ernied. thmdet Uaa
frrengt Atvcjde fkorter det imidlerz
tid somme Tider med Heu-reden
Ekomagcrmestcr Bunde er tro
mod vor natkouale Zag.
En god Von af Hufet
i »Mm.«
Lydabilr. Sm- Quartband
Roten til SO. April ved Tretiden
gik alle Udbygninger til Gaatdejer
Pedet Blads Ejendom her i Byen
op i Liter. Beboerne vaskkedes
famtidig med, at Nabocrne ilcde til;
men da var alle Bygninger omtkent
et Flammehav, og det var umuligt
at redde noget. Beboelscssshufet, der
er tækket mcd ildfaft Tag, blev red
!det, men alle Laden hvoraf den em
var opfsrt 1859, var ftraatækkede,
»saa Jlden bavde rig Not-ring.
Tcsværrc er 50———60 Evin oms
komm- i Flammcrne, besuden Wu
derne, schiene 2 Kaloc og mangc
Avlsredfkabcr. Køerne og Heile-ne
var paa Markt-n.
Ejendommene og Las-tret var for
silrcde i den alljer Brandlaisfc
(T«bbpft.)
Hat-ersten Afdtd Beter-Im At
ter er en af de gamle Soldaten der
i 1864 tax-Port værgede Sonderint
lands Jord imod di- jun-angetde
Ffender. aiqaaet vcd Laden, ncmlig
Arbejdsmand Hans Petri-sen Bei-g
san naardcs on Aldcr as nasvvc Tc
Aar.
" Det var en hel Foru-jclfe at hat«
den gamle sortælle am fin Zoldateri
tid. hvorledess Fjenden aldrig knndc
faa Ram vaa bam. En Gang floh
de en Smskdaafe ud af Haanden
paa dam, en anden Gang rev et
Granatstnkke en Flig nd as hanc
Unsinn-m
Han var med i tre Træfninget
uden at blive kamt alvorlig af Fien
dens Kugler. .
Btea forblev efter Rügen bestan
dig trofaft mod sin gamle Fang og
msdte altid ved Valgengbclt til del
sit-sie Den gamle bat altid bietet
len tetsiafsen og besinnt Mund fanri
en flittig og tto Akbejdet, afholdi
af ssne sorflellige Akbejdsqiveke.
Ist-. i ,.Mm.«
Til Konfitmsuionem
Rosle gode Voger vassende som
Konsirmationsgavkn
A. Sirt-list fu- Dteagr.
Sturme-vix En Række Stil
dringer af bekendte Mission-nein
As Past. Harald Jenseit Jndb.
i folidt Sbiktingsbind. Pris 50c.
iTitus Zonwlling fra Kristi Tib
» As Florence M. Kingsley Jndb.
; 80 Eseutå Somme- paa Engelsk
I 50 Ecnts.
Robert Fortcklling fta Engelss
ved Past. Ein-. Christo-Ihm det
Shirtingsbind 50 Cents.
Tke Wenn-einber En
Fortælling ethvert ungt Meutre
ste kan have baade Glæde oq
Nytte of at lasse. Jndb. i so-«
lidt Shirtingsbind 80 Ets.
O. Sag-list for Pisa-.
M org e ng ty. Fortcclling fra det
dankt-amerikanfke Kitkelm As
Past. JJJT Kildfig. Solidt indb.
50 CentLL
N a om i . Fortællinc fra Jerusa
lems sidfte Dage. 482 Side
Smutt indb. Pkis 80 Ets
Efter Nied. Fortælling af Pan
sy. En as de bedste Fette-klinqu
vi sendet- J snmkt Shirttngss
bind. So Gent-.
Nara Fortalling im Indiana as
« W. caslestow Pan Dunst ved
c. C. 244 Gibt-. J Obst-Uns
QLOC stmskiiud U w.
c— sit M ·- Mk
Forglemmigej. Med Skrifts
sprog og Salmevets til hver Das
i Aar-et. Den smukkeite Gavebog.
T vi har. Ptis 60 Tenis.
Kristi Titus-cause As
Thomas a Kempis. Pan Dunst
ved Past. N. P. Mal-few Smukt
fort Sbitting med blindttykt
Kote paa Foesiden og fmukt for
gyldi Rog. Pkis 75 Ewig.
Oerrens Gerninger. 10
keifielige Fortællinget. Samlet
af Past. L. Jenseit Solidt indis
60 Gent-.
Special Partiptis paa hvilleu
sont helft« as disfe Beget owivei
m Forlanqende
Visier, Geistes-gessen
b » er o.s.v. satt-quelle- frit
m Fortuna-the .
O-. N stic- dies-.
W.
Jcpcumisiicaem
Ftr Mira-et se KLIL Nr. 20 ...................... ZEIT-USE
Ringsted, Ja» H. C. Jenseu .......... . ........... 5.00
Aklantjc Kredvä Ungdomsforbundet ........... 66.00
Folg-II Brock, N B .MiI«-I Elise Rasmuäsen .......... 5.00
Norma- N. Tak. Zions MgkI s kri stelige Hjælpesorcniug 500
FIOIIiley N. Tak» -II IIIIIrIIIII ..... : .................... 225
Psainvienh N br Kof» Fødscslsdagskasse s7s Mrs. Ras
muss Rasmnsks -·I«III- Mis- EIIIIIIII RasIIIIIsseII bocr 82:
MLZ J E.C.Ir1icIIs).50:Mrs Anders RasIIIIIsspII sl UIIO
Alvert Lea, MIIIII H J Mortensen .............. 5.00
Tone Bollw, :I.II’IIIII., andagsssolen ................ III
Luci. Wis» V. Id. Beter-sen ........................ 1.00
Plain Rein-» TIIOIIIIIS ElIrierIIieII ................ 5.00
Wmmaca, Wis-» Nov Jana-s RaIIbIIkII, Evangelist 5.00
VcrIIIillioIh S. Tat. Dunst Missionsf. .............. 10.00
KeIIIIIare, .Z. Tak» Post J. J. Kildfig og HIIsIrII '10.00
Merrm N. Tak» cII ImavaIt ...................... 10.00
North Platte, Rein-» Roigaard Silcafcn sto; M. D. Tillu
fen 8500 .................................... 15.00
GreeTIville, Mich» BetlIaIIia Mgh.: Niels Jsrgcsnsm sä;
Kof, söz Past. W.E.NiclfeII st ................ Il.00
Jamestoth Kans» Peter Andersen .............. 250
Westom Ja» EI. Pauli Male va. ................ 5.00
Audubom Ja Ebene-Iet- Mth Hepnicsgemissionsfokcnins
chI Wiss Ltzzj Echmidt, Tagny Sehmidt LIIdia ani
sen bu. st; Peter Andcrscn söx Niels H SclImidt og
Hain-u zö: Hans N. Schmidt sm; Makic K. Scbmidt
8200 .. .. .. ............................ 25.00
Eli Horn, Ja» Mrs. Ckas Jverfen ................ 5.00
Moorhead, Ja» VIIlIesk da Mgh SsIIdagsstoleIIs III-For
cIIIIIg .. ·. ............................ 23.30
Viborg, S. Taf Optik Anna Kathrine AIIderseII BL;
MIs." Th. N set-Bild 82 ...................... 3·00
OutclIinfom Minn» Mai E. Ekikscm SoIIe EriksoII, Ali .
IIIII Etikfen III-« , 81:«I. Tanze Ps: Math Jesus-en Mrs
CaIl JskgiIIIIII LIII 82 ........................ 10.00
Hut« Jinfom Mk Im. -t M ortms MglI EIIIIIIII P Vetter
P B. VII-lieu XIIH sä. .. .. .................... 10.00
TilquIIIIIcII ...... 845()2.543
Judicnermisfiouem
For Mut-rot sc KEIL Nr. L« .................... stät-ALL
Blair, Nein-» TIIOIIIIILL Christ-euch ................ 5.00
Eordvvm Nebr« VIIrIIcIIoss LIIer III-d Illkiikfionsuwdet« 4.00
JaIIIcHthth Kan» Beter Andorfeu . ............... 200
Weswm Ja» Et. PoIIlI MglI KIII. .................. 5.0cI
TilscIIIIIIIDII ............ 819("Iö.49
Jahr-missioan
Fsr hättet-en se Köl. Nr 20 .................... 83232 09
QIZIIIIIIsIoth Kredi- Ved V. Staufen .................. 2100
Roma N. Tak, JIcIIIsJ Mghj fristeliqc ijlpefokcning 5.00
Nebraska Kredi- Iscd L. Vedsted .................... 49.4s
Tilsammen ...... 8330750
Jodemisfionem
For keiner-en sc KbL Nr. 15 .................... 84850
JaIIIeszvII. Kans» Peter Andcticn ................ 1.00
lesammen. . 84960
Cantbalmisstouem
»Ist tvitteket Ie Kbl Nr. 19 ...................... 817200
Jamestoth Kans» Peter Andeksen ................ 1.00
Tilsammem . 8173.00
Dann humanitqu
For kvitteten sc KbL Nr. 19 .................... 8156.60
III-Urstamm Laus-, Peter Anderer ................ 2.50
Zusammen ...... 815900
Nitmsumisitiuein
For tout-em- se Abl. Nr. Lo. .................. 8198273
Vernimmst Z. Tak» sanft Missionss. .............. 5.00
Audubom Ja» Wirs. Urcsten Inder-sen .............. 100
Birbn Minn» Brod-Ton Mgli.. Colle Mksj N. P. Niet
fen, Christian Jokgensem N. K. Niclfem P. Z. Nielsen
Miics Eoubia Jolmfcn bo. 81 .................. 5.00
Genera Minn» Gebt-Hand Mgh. fAlle MksJ C. Ilwmps
sen C. Holnh J. A. Jenscn, L. C. "J. Warum Ein-is
Kanns tm. st: Lcne Andersm Gvo Olfem Woher Jen
seit, Mr. C. Kann-, Mr. Geo. Ase-L Jens P. J.
Woman bo. 50e. R· Nasmusfem Hans Momnfem Ha
kold Hanseux Mr. Hans Mortmsen .............. 9.00
Summen-n Minn» falle Mkde Cartie Ncwgaard. N. C.
Jenfen Thomas Jenfen, HPKHanien km. st; H. O
Tbomfekh Mk. H. V. K. Haufen lw. 50c ............ 5.00
Jomesww::, Kans» Peter Andersen .............. , . 2.00
Outcbjni.n, Minn» Acri Chr. Jotaenictx, N. Z. Mel
fen, LIM. F. Tange bo. 81 ............. 3.00
Ferndalol Cal« Vor Fkolsers Mah. fAlle Mts Hans Mar
tenfen. Cbkis Terkelfem Hans Christener, Hans Ebri
stiansen. Andtew Vimmh Hans Anderiem en unten-n
L. Zusich, Entma Christi-usw« S. Christiansem Mem
Ebriftimxfem P. Halst« N. P. J. Nielfem John Hausen.
Ris Jcofen, Johanni- E. Jepsem Thomas Jacobsem Pe
. ter Hausen, Elias Peter-few Anna Rasmusfem J.P.Lind,
J. N. Land, Mein Lake-new H. M. Bonnictsen ho. »
si: C. P. Haufen, Afsel Quift, Ehr-is Kolbeck, John
Christiijfo Anton Ehriftianfen ho. 50e: L. M. Miller
82. Mkss Christine Rissen, Miss Marie Meler, Mis
Tbewis Veto-few B. H. Wolf, A-. Bonnicksen hv. Bl:
Ein-is Jstgenien BL: Miis Anna Inder-few Christine
Anderko by. soc .............................. 3650
Trlsannxgsn AMICI
Ziolekaåient
For :"-r set, sc KH Nr L« . .. . 8191199
Tcintnkkk Wiss. st- ..
Cedar Falls, Ja. Thomas Christi-Mem Frcd JOJJMML
Llj »Ura, Peter Christenspm Martin Kollet-, »Don-:- E.
HJJLU Lars Pctsrfm Mrskc Augufm Summe Johan
ns Lan-T n, Messen Zørksnfxsm Lapi- Larfom Peter Nis
sgn :I.I«’.::«tkiia—5 Innth Post Provenme Hausk- Andern-m
Paul Dünn-in A. N. Larfm Lonis Hausen, Martin
Tis.)r1:d.71sl, Albm Anders-ern Hrnrn Jolmfem
Lerci-« Messen. Hang-« Imer Andreas chidt
Waldcnsar Peter-few Jakob sonst-n, Arthnr Jenseit
Kamiltn Peter-sein Eber Kroqb, Jobn Niclfeth Hans
Snritk« st. st: Mk8. Lorenfem Christian Wolf, Nie-IS
Meisen- Hans Raben, Annd Olsen, Eiter Jstgenfem
Julie Jsrgenfen, Mrs. Hans Larsem Anna Larer
»K. ON Tena Smith, Edith Smith, Anna Jevfen Jen
nie Jevsm Mildrid Jepfem P· c. Hausen, Minnie Kei
let, Carl Sanft-m H. P. Haufen, Jesus Jsrgcsnsem Lond
Joksnson Jolm Krogkh J. P. Jensem Alfred Zorenfem
Karl Navn Lindberg, Lindbcrg, »N. J. Peter-few M.
PetetfeIL Andretv Mal-few Jskgen Madfem Elizabeth
JubL Jobn Peter-fein Christine Sitenfeth Lillian Kel
ler, Anna Mal-sen- Elizabeth Aar-, Baldemar Peter
fen Ew. 50c: Moll Niellm Jens Goal-, Jens P. Jep
fen Mads Soli, Peter Haufen fr» J. E. Jst-nim
Andrew Paullem E. W. Christener hy. 82J Julius
Petetfem Schriften Jenfen ho. 75c; N. P- Focdahl
81.25: Hans Haufen klo. ....................
Lack, Wis» Vor Frelsets Mah» Jakob Seinem Past. H.
W. Vondo hy. 85.00: Martin Bosh, soken J. Motten
Dle Olfen, R. Jenfem C. id. Petri-few J. S. Treus-erg
hv. BL: en uns-put, M. P. sen bo. 82.50: P. ils-—
L. P. Nielsem V. O. Pet en, Peter Milevsen hy. st;
Wirs. S. Indessen, Mit Stigan Juba-sen- Berti-a
Andern-n- s. L. Lassen ho. soc ................
Lack, Wis» Eng. ev. i. That-ch: III ov, c. G· Them,
R. E. Ihn-te- N. P. Isakeobhh , Istsw E. A.
10.00
78.75
83.00
tm «
Duluth, Vis» R. E. Bis-lieu fö: R. R—, J« P- IM
sen. Anton Messen, J. P. SM. H. Qui-inq, Lin-is
Strensem E. Best, R. G. Will-h E. I. Willen Petit·
N.E.Catlienho.zj«i» ......... . ........
Supseiior. Wie-, Ein-is Riesen, R. P. Indes-leg km. Hö:
C. V. Melken, Ole Judith-w B. sittsame-, Mcå Ol
beel, Jotm Haus«-m C. L. Jan-rieth Peter Zerensein
Cliris Epkenfen lJv. si: Hans Kosioed sä: Mrek Peter
sen 50c: Past. R. C C tlien 8350 .............. 25.00
Council Blasie, Ja« N. P. Meisen. sahn Hausen, Past.
J. Gertien lin. sä; Nielci Hausen si: C. O. Christener,
S. E. Leu-sein Jene Jenseit lin. sci: Martin Meisen
Llndkew Haufen, Elias HilL N. P. Peter-sen. L. Zi. Lar
fen, Carl Lotsen. O. Steffensem F. A. Bresict Ille
Haufen, Johan Gebt-by L. k. Madim Jakob Llien, —
Taamar Ernitsem Hanfine Zondcraaard lw. st So
pliie Kelfom Emma Helft-m Llaa Andern-m L. P. Lat
ier-n Thais Christi-usw N. C. Nielsem Lake Raenmsiem
M. Christi-usw« Peter Jenseit, Olnf Bande-. Ctm Spend
fen Niels Johanfm That-wall- Clirifteicsm Peter
Hausen, Lle A. Bill, Carl J. HilL Jakob Freien, J.
N. Soendiem Cbtis Laufen, H. Hausen, H. Naht-bin
Esther Nielfcm Cornelius Zellen, Martin Chriiioiiers
sen, Anton Zorenfrm Anna Bei-wich Petra Kent, Hans
Olsen Makie Martenien, E. Topp, Mal-s C. Jenseit,
P. C. Back. Jakob P. Ebriiiofferien. I. Cljriftoiiekiem
liv. Zi; Jene Christoffersen Emilie Nieliem AninifPaulk
sen lw. 50c .................................... 91
Cedak Falls, Ja» Nazareth Malt Mis. Nis Bari-. sorgen
15.0
Nielien lw. 50e; L. J. Petri-sen st ................
Blooming Ptaitie, Minn» Brokion Mah» et Ofier .. lass
Janiestowm Kans» Peter Andekien ................ 200
Dem-m Colo» Vetliania Mah. Audkew'Jensen, B. Han
sen, M. S. Peter-sen Anna - ohnsem Martin Haufen.
Maeie Johtiieih A. Dem-id, eter EkikiemNiels Erit
ien. E. Hautbed, E. Justinian Mifs Tirjr lw. si; W.
P. Johnsem Hans Kragh. Past. Carl M. Hausen. Hans
Jenien lw. 82: Eine Peter-sen, Tille Peter-sen« Rilka Pe
ieriem Eine Peter-fein Jnlia Jolmlom Bei-Mo Haufen,
J. J. Hausen, Anna Christensen, Mifkelfem Llc Jen
seit. Mess. P. Ebriiteniciy Mrsx Anna Wen-rieth Andn
Haufen, M. Weiter-nachd, E. Lotsen Anna Ali-elim.
Anna Oanien W. Suc. .......................... 2850
Betesiokd. Z Tak» J. C. Lucien, Hist-man Lotsen, E. W.
Rast-niesen sisnk Janus Thoniien, A. P. Anderiem
P.R.Nielfen. Elirisz Elikistenfem Past. Knndien, F. A.
Lassen W ·2: Peter Rasnnissen, denen Herinanien
Cliriizs Nieliem Jene Petetiem Ed. Rast-niesen O P.
Petcksch Anton Hemmnis-m Nieis N. Einem Mu.
Hans Jolmsem Max Jene Rassnutsiem Miis Mars
Andersem Miie Christi-te Ruder-sen Wirs. : . P. Peter
ien, ins. si: Einer Rai-missen Alired Nielien Vern
liardt Nieliem Hans Pileaaakd, Anna Bat-sein« llbbe
Andern-m Laut-its Jenseit, Peter Jenien, Athen Lar
sen bo. Juc: Martin Ell-sen 83 .................. 37.00
erenfield, Z Dak» Eli-. Nielien 83: J. N. Vorm-, Ein-.
Hansen Elioldbem, Jcä Thomer liv. si: H. J. Han
fen, Niels Pauliem Ein-. Bokuv. A. C. Larfen tw. st
Jene Jenseit. Th. Rielsen 81.50 ................ i
Mookaead, Jo» Beides-da Malt ved Martin Eileldien
Milltown, Wis» Geo. Michaelsen, M. Israensm J. M.
Hansem Made Haufen, Thomas Edelsteinen Miss- El
la M. Albert, Martin Christi-nickt hy. si: N. L. Luna
Michael Miclielien James Jolmion, N. H. Nielfem
Walter Christen-sen bo. 81.50: O. J. Oaniem Win.
All-en lin. 82 ................. . .............. 18.50
Sutchiniom Mimi., F. Tange ssz Ekil Grillen Matt.
Jenseit N. C. Messen lin. st Sofie Ekiliem Alma
Ektksen Martin Zangen Clara Zange, Yanke Riesen.
Ole Christenien ho. si ........................ 15.00
Chicago, Jll» Ebene-zei- Mah.. Anton Peter-few A. Ah
Sorensen lw. sto; A. C. Rasniusfen 857 Post. L. Pe
derien ssz en innrem 81.50: M. H. Scott, H. F. Ander
« len, Peter Jenien A. Petri-sen, T. passiert-, O. Th. Lls
sen. N. B. Nie-Um Miss Sine Ferner-, H. J. Peter-sen,
J Jenfen, H. M. Sirenfem M. Clauien, C. Vieler
hv st; A. E. Junker, Godtired Christensm Ehr.
Lands-berg, L.Lonrfen, N.G.Jensen, J. Beete-, Peter
Luni-Ebeer Jenä Bett-rieth Walter Jensem M. Beet
K. Henrikiem N. J. Nielfem Malhilde Lundsbekg lus.
50c: Nits. Nielien 25e ........................ 4825
Wortlaut-, Oregon Betliania Mah» J. N. Haar-nim, N.
C. Brandimuh R. Rasinnssem Sorine Jeniem id.
Haniem N. P. Haufen, liver si: I. C. Dahin, Maken
Jenfm Marie Itessensem Chriftine Olien bo. 50c:
Pair· M. C. Jeniensckngliolm 82x Mes. litiia Tenman
25 Cis, .................................... 1025
Tiliannnen. . 8539458
Es
Vlair. Nebr» den LI. Maj. ist-L
Oermed en biet-tells Tal til alle Give-re for det founlme
Aal-B Gauen Pan Zaininndeiä Begne
Ott.o Haufen,
Zusi, for d. fere. dankte ev.-I1ni1. c»in-le i Am.
Tit Kredömisfiouea.
Nein-. Krebs.
Inst tvitteket for IRS-ZEIT Betonu. Nebr» Betbania Mah
832.7.3. Plainvienk Nebr...Bi-tlmuia Mau» 842.452. Qualm,
Nebr, Qvf 810.00. cmahm Nebr» Muse-. Fr. Ehriftianfen Is.
Hat-www Nebr» Jnmmnucls Mgb. 824.70. Tavm Nebr» Mah
86.45. Cordova, Nebr» Vor Frelseks Mah. BILDET Lincolm
Nebr» Menigbcden 89,90. Tilsammen 8954150
Med Tat modtoget
L. V c- d ftc d, Aredsdkasfcrec
Ztapleburst, Nebr» Mai 19, MU,
Nin-h In ds.
Tit Lirkegeklden i Japan«
Fra. Ungdomssokeuingcn i Outchinson 820 St Peter-s Me
nigbcsds Ungdomsfotening i Northfield sm·
, Tit Hirten i Hida
Fra Hure-hinsan, Mitm- Ungdomsfokcningen 818.92, fra de
unges Kasse Os, Christian Vetter og George Vetter lwer Löc
Amauda Jensem Martin Jenseit, Emma Lilien, Anna Sohns-m
Elias Christensem Anine Anders-n hver Zor. Ved Jndfcrttelse If
Præft i Ellendale 83.73. Ovekstud ved Missionsmsde i Evan
s17.75, og i Fteddminbe IS. Fra Jmmanuels May-, Minneapos
lis 814.32. Fta Manna Mel-. 89.20. Whinfon og St. Mor
tens Mgh IWBU Kollekt ved Bank-O Lucc, Wis. säöo
Tat P. Clauf en, Kredskadferer.
Avitmiusek for quek til Prcfmukekadfm
For content ffe Kittel-L Nr. R 8540.34. Andubon, Ja
Ebenezet Mghs. windet 816.00. Cedar Falls, Ja» J. P. Haner
82.00. Vekmillion, S. Tat-, Dansi Missionsfore. 85.00. Dum
tonna, Minn» Tania Mghs. Mindes. 82.50, O. H. Christener
l.00 Vor Frelsers Mgbs. Mindes. 85.00, Paftok A. Hofguan
. s.00. Moor-head, Ja» Betbania Mghs. mindes. 88.00« en
unt-sont 82.00. Lindfam Nebr» Bethania Mgl)«:’-. Mindes. 83.00.
St. Paul, Nebr» Peter Ebbefen og Mrs. R. Evbcfen 35.00.
Drum, Nebr» Crit Andetscn 82.00· Franc-nd Reh-» Chris Lak
ien 81.00. McNabb, Jll» Emaus qus. Missionskasfe 810.00.
Waupaca, Wis» Helligaand Mng. Mindes. 810.00. Enge-ne,
Ore» mündet 87.00. Racine, Wis» en unwvnt i Vor Ftelsets
Mah. 85.00. Dwigbt, Jll» J. V. Brodersen 81.00, L. Wederer
50 Ets» Rev. Chr Strenfen 81.00. Gestein Cali5., qumanuecs
Mindes. Hö.00. Ccdar Falls, Ja» Nazareth MADE Mindes.
810.00. Chicago, Jll» Siioams Mah. 810.00. Nachte, Wis«
Rev. og Dir-. H. J. Dablstrtm 82.00, Mist Julia Dichtme 81.00.
Salmonhurft, N· B» Can» Mk. og Mrs. Motten Christener
4.00: Million-m Wis» Seandinaviqn engl. luth congkegation
.24. Raine, Wis» Vor Freches Nah en umkan 85.00. Ra
eine, Dis-, Gethfemane Mah. 87.00. Braun-illa Minn» Geo.
ersen 50 Sti» MiisBertba Lamp 50 Ets. Gilsilkam Minn»
«els christme 81.00, Gans Knudfen 82.00. Sceepy Spe,
.Minn.. List-sauer l. Mes. L. Jenseit Bl. Ist-. J. P. Jenseit
Il, Met. G. M. en fi. UTil ammen 8690.68.
hintellg To for Wes v Inn d .
« ' MFMMI