Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 27, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
Friprwstek herhjcmme, af hvilte
nogle iske er teoL Kandidatet, Rei
til fom Prckfter at optmde i Sog
nekirlcrne. Lg dcnne Anordnina
maatte vel kunne gaslde amerikan
ste Præster ogsaa, om det kom paa
Tale-. Men praktifk tagct gaac dot
nu ellers let,-idct at de PrckstcP
som lade-r on for-rette i den-s Kikkett
blivcsr flet ille kræcht til chnslab
for det. Tit den enden Side er del
saa oafakf faadant, at den Preka
der jkfc sum-s ont at ask-e det, bat
inld Not til at nkrgtc det. Men ng
bar da Mc msdt et saadant Tilfckls
de. La fknlde man irae-sie at mode
det, faa hat-de det mindre at sigr
Man bar da Missioncilmse rnndtonn
og jra hat Hovedbrsmrelsens Tilla
delfc til at tale i dem, lwor de lo
kale Bcfmrvlser ønsser det ekle-r
da Mc fastter fia imod det. Oq bei
fidstc er der nu ingcsn der got-. Da
faa er iea aodt tilfrch med drt«oi,1
oasaa tikfkrds mcd at Unsre lsernicsmi
me, oa det natmlia fordi, at man
her bar lot ved at komme omlritm
oa vix-fis on Inn-le for Herrens
Saa. Her cr man jo saadan ,.iblandt
sit Folk,«« at man bar-del om fig.
btw man kommen-.
La iaa sendet im en kasrlia oa
brodcsrlia Dilson til alle mode Vens
net betonte-. Da dvt mcsd dcst Tnskk
oq «0aab, at tust maa ske: .,anllc
vi vcsl alle main-s Inst baa Jordan
iladmd Bkni3«. Wids Frpd on Fa
derhaand vaer over as alle!
J. Vederfcsn
Knndswd m, Nissfilde Tmmarf
Yanmarh
—- -«- .·-w"-«-k--1-«(.s.z—t-I If -ii.-I.c..--I»
Kotigen·
Dglil." ai 5. Mai, fein-di- Danniacfsz
Studcntcr Hex Mai. Kotigcns 25
Aarii Jubilasmn som Akadcniilcr
paa en Manch og under Former,
Iom tudrligt visth livoc papnlckr
Kotigen er blandt Stiideiitckiie.
Qi ina Vidt man foritaan var
Gladcn oq Zynmatiisn zimsidiw dct
var tlart ior alle, at Wink-n føltc
iig hie-inne liaI den aladcinifte Ung
dom.
J Tag seircs attct ct Jubilasiiin
DIE er 25 Aars Tagen for dana
tende Pisiiis Christian-:- Judkaldrlso
lom thrnt ved Livgakdm livor
han incd Maus liasvdcdc Stillingcn
sont lisike Fløiniand
Eidcn da liat dioimcsn fortkins
vis betragtci liq iin tillisreudclssars
den, on Jubilasrt i Tag vil visc, at
Soldaten Lang Christian hat mindft
ligc faa inange Venncr osi Be
undcre iom Studenten.
Tor er maaslc endnu ilere Judi
læck i Verm-, vi vcd det ilkc faa
itsic i LiebliMM iiien dct ved vi,
at livor nianqc dct end blivcr. far
vil dc alle give Udtrtil for den Po
piilatitkt oq Ocnqivenhed, Konnt-W
ved lin jasvnc bkainfri Fast-d hat-:
windet oq arundfasstct aciincni et
kvatt Aatlmndeedc «
Allen-de Aarcst i Form-im ———
1888 —- var Prins Christian ble
vcn itdiIaviit til Selondlsitnant i
Livaardem og dctto Elitclorps vcds
blcv lian at ritter lige til han i
i
i
For Fauste imlig, flrivcr
.1908 mantte fratræde sont Gardens
Chef, fordi han blev udnævnt til
Genexalniajor og Chef for den syn
ste Brigade. Tot er faalcdes niksten
en hcl Sucs Aargangc as Livgari
den, fom hat haft Kongrn til Kain
tnerqx eller over-ordnet
Te vil snsde i Tag paa Rosen
borg Elsercckplads for at bringe
Oærens øvcrste Leder en Hyldeft og
en Tal for tidligrre Dage.
Menge Minder vil dutke from,
mange muntre Anctdvter vil blioc
genopfrifkcdc, on innnge gode Tusker
for-Os.Mc1i. Kotigen vil komme til
Drin-.
Bethlelsembkirlm «
Af Margrrtbc Korb, f. Ethik-let
Et anilæum
Red. as »Kr. Tgbl.« hat stiftet,
at im i Anledninn af Bethleltcmss
kitkcusJ 27 Anre- anilasnni WIT
itrivc lidt aimaaendc «Fotcningcn
til vaørrlic as sinna Ritter«
dcns Tilblimslfe oq fpkste Birmin
lch, og endikønt niin Adlotnst til at
talc nch synch rinqe i Zmnmisns
ligiiing incsd andres-, «lmr im doxi
ikkc knnnct nnddrnge mig.
Zagen or den, at de Tidcr og Er
indringcrnc sra dem vcndisr jcg al
tid tilbngcs til med en scrrmcn Mas
de. Tot er virlcliq — og im lror.
at alls, Her var ined i liine Begon
distscns Tage vil siqe del imnme —
foin om vi paa ferne Haand oplci
vedo, lwad vor Herre- Jesns figu
om Senncvzkoknct der voller on
blinkt til ct Ink.
No Brttnssdonmdot ismi var ort,
at Basler Mauer fm densc plm
Tkods as alt. lwad der cllcrs var
blasen talt on tasult om dcn Saa
stod ou og wq erct for Los-rollen
of Inanms smaa Kirchr i smaa Sog
m-. Mrcbms as lmns Drd lnsflnttisdr
tre ungo Kommst-, Fri. Entily Illust
qaard, Vom-wisse lea n. Nimmt-da
oq min asldius Zøskccy Fri. Jnaer
Mal-le Ecliiølctn eftck forfklslllq
chsrmsicslie oa VIII. at danno en
Foreninq til Los-tolle as smaaKiki
let i Kølvenlmvm lwiss Mcdlcnmusk
lluldc brstao as mmcs Piqcr over
hole Laut-et
Naak im tasnkcr paa, at dcttc i
Virlcllglwden var dct sørftc prakti
lfe —- oq i sine vidrrc Folgt-r nderst
bctydningsshtldc — Zlkidt til ad
Ftlvilliglmärnd Vrj at løfis stoben
lmvns Klrllsllm, oa ncmr im for paa
den aandoliqo Zim-, man
im omtalc Pastor vacrscm
Vetblelnsmeslirlens farstcPrast Hans
Taalmodialwd, naar der stuldc ven
tes, lpcms Mittenle naak der fluls
dc vieles, banin Nøjlomhcd oq Kast
lithd var for os alle en Inspiration
lil at holde til-. J Vitlcsligbcdcn var
det jo en ynlvcrrdiq lille Mklc l en
Alma-wird lwok Olekningcn svcdcsz
under ltorc Vanlkcllghedcr. Mcn alt
dette visit-de illc til for bam —- hast
trosch at Gud havde kqldct ham,
og saa qil hast Beim, der var vist
hatt-. Tot var, sont om vi alle barcs
onpcs til-at tro, at Guds Kraft fluc
de fuldkommcs vcd vor--Slksbcligs
bed. Tmmmm var vi alle unge, mcn
nu, da vi or blcvcn asldrc ou ffuldc
vkrkc blchn lloach cndnu er vi of
den Meninsp at dennc vor Tro ille
los blevcn til Stamme.
tatska ZWVINAVISKI KOLONL
dumm-A countr. entsank-»
et lwliygomle 30 Mil nor-l sm- Fns.-1m. Bis-lan- .l«nl sm· Alfislfn lö til ? lnillmit
nmkssr Hinler Fragt ng Urstamm-n 400 himilin lsisr kolot sm- lljesm litsr s
kl- aiclssss IS dich Hisqu for lslot NR A--k·-n. spu- nsssgsst Iris-« Vilkimr. Noth
AZOMW stinkt-s- Fkkiv l Dssrtss Muth-r-nsiml ·-fli-r Alls-twer lie-(krin«l-«-. Ill
c. PH!LIPSSN, 5651 Slmfttsr Ave-» Utican cslli.
—
-—..——--.J.--—---. -.-—-.. — -,.
SYD DAKOTA. «
Jeg link til Salg frugtlpinst Parmlanii. ltwrpcia lcan avlos Alt-il
is, Majs og Fragt, og livokpsa lmn holdes sein, Icvitsg og Heute
Nwrvecl godt Markt-C Kirlm og slcole. Slumdinnvjsk Koloni.
Pkis smpr Acte og højere. slcriv til mig klug
Als-IT CMDIKSOIN DER-BE IOUM DAKOTA.
Low Fasse- - Seit sen-ice
hicagoamithoxkast
lmw nuqu trip sunnnpss osxisurktisn Hin-os- iu »Hm-f
iluily Juni- lssit t« Soslitcsnrispks .:·Ish
Magst-a Fall-, N. Y.
New York, N. Y.
Bestan, Mass.
Postian Mo.
Manne-L Que.
Atlsntio City, N. I·
Unmu- oi rasende mutsssq tin-»Ums- Usniui ist-il stiqmvnr
privjtesgesx vorn-Spannung um«- m »Hu-r Inst-in ju Hu- H-»(t.
splomlidty unlink-M Ums-sah itsin imm- urrjvts m IIIS
Imlatial Faust-»Ist «l’--kmitml. Fuss-ist« m Hans nie-Ist hours
usul muti- cunmsctlou win- ull Himqu winnin- muss-m
For Eli-lett tksrrvutmus zum fu« pim miler
nHst to Tit-ke-! Akt-m
W chicsgo tmä
North Westen Rsilmy
c. I. solt-II. Ast» Ists-. list-·
K. F· U. M. as K. og Mkuighedss
arbeitet As Past. T. Viering i »Kr?
Tgbl.« Paa Grund as ct Tødsfald
i min Familie yar jcg ikke kuunet
naa at scndc disse«Linier til »Kristcs
ligt Tagblad« spr. Te stuldc have
været indsendt ftrafs cftcr K. z. U.
MS og KJI IlrbcjdcriMødc i Eis
bjerg. Mon Im for jcg of en Artikel
i »Kr. Tgbl.« for 7. Mai, at jcg
maa indlicutc det forspncte.
Jrg ital da til Jndlcdning med
dele, at Forljoiidlingcrne out »Ti
unge og Mkiiighedcn« Paa Falles-s
bcftyrelicns Mode ntcd Ungdomssari
liejderne ikkc løb nd i drt negative
at lritifrw ,,Cl)riftian Endcavor«i
Bcvasgclsen, men i dct praktiike osg
Positive, at zorretningsudvalgct for
K· F. U. M. ncdiattc et Monle
lwslcmeudc ai Pisa-items Turm og
Vilftrup samt Eckrctcrrernc Eng
bcm og sei-froh som ital l) item
ikaffc Hjirlp tib Bodelitudium i sumn
Kredit-, Z) oparbcjdc Menighrdslnss
vidfthcdrn i vorc zukomqu og J)
sprgc for Veilcdning til Arbede i
Tilflntning til Meniglicden —
og alt dctte, vel at mustka Pan
ingcn Mide som noget Nut, mon
fom en god Fortsasttclic ai hole disu
dnnskc llngdomsbrwmolseis sit-beiden
sont vi mader den i si. F. .ll. M. ou
si. her bit-many iwisz doblwltc Maul
dist er og altid hat tun-on i) at Din
dis singe for sein-J striilucs, oq Z
at opdrage de vundnc til trofastc
vlklIesdere I lsnns Memglsed
Lg lser Vender seg mig til »Dr.
Llyel antt med del snsvne Einst-w
mnnl: Mem Te lcnder den dnnske
u. F. ll. M. dg it -»L-e-f-as,ielse«.·
in sen maasss es Zem qsmslc
ubekendt skal«jeg oplyse om, at sen
i 1895 liled den iørste as Falle-Ide
smtelsen leimede Previuisselretnsn
deresler tllesseprnsst sor Foremngeri
ne l tre Anr, ins lwuecnlselrelnsr
i td «’lar da endet-J Medlem as
Fa·lle—:-lnssn)relsen ng denmz ene
Forretningsndnalg, us Willst Te
lnn slmme, nt seg sendet Eil-vergel
sm nd on ind lmnde 1 Bis nzs pnn
Land nenne-m snnrt ZU Anr.
Mitte Erinrimser srn deltsz Tidszss
rum samler sig i dettx, at der med
Heilsyu til MessinmdIlienidstlseden
blandt de lmge i vore Foreninqer
unt en ille riuqe Forslel bnade Van
de sekskellige Eteder dg til de kor
slelline Tider, men altid on alle
Venkte nat det dog den ndsolutxI
OensinL at Foreninnekne skulde
linge midt i de helllqu Zamsund,
mddtnne Velsiqnelsen der og blive
til Velsignelse der.
ank vidt del liskledeiå, bekoede
natutlinvis noget pna Lederne,
men det er dog eu lylkelin Oplevels
se, sen Im bestandiq got, nnar jeg
des-net de sorstellisse Samfund i
dort Land, at der staar de unge
srn min sørsle Bekendtslabslredsz i
K. F. U. M. som slinke Arbesdere,
sa mange Zteder som Ledeke i man
ne Zlans Meniglsedsakbesde
»Ehe-Urian Endeavor« lsat siklert
en god Opnave i Lande, hvor Stil
limseu lsar onst-et on er anderlcdes
end i Daumen-L men her vil ikle
blot Nat-net, men selve Bcvasgclsen
fnlde steunnednktet, sordi vi ikke
tmaner dertiL Vi har so hast Ker
nen i Vevægelsem lænne før den
blev opdncset her lisemme ,
Pan nogle vieler et nsk Nnvn
on en ms Form altid tilloltende
men de fleste troende Mcimesler i
vort Land vil dog visl not takle Und
sok det node Jndbold, vi lsar i vore
dnnsle, kristeliae Foreninger sor im
ne Man-d on skviuder on blive der
ived. Zone-:- vi snn, at en eller andeu
Zide oed Arbesdet er bleven trwngt
tilbane i Liedlitket, vil vi lsellere
søge at bade san Mannlen end nt
indsøre nonet lselt mit da stemmed,
som gexne lunde komme til nt virle
splittende: men frem sor alt vil vi
ier strides med nonem som i Annd
on Sandbed vil arbejde sor Jesus
Krisis-T Vi man so vame vor Ne
de on san sor Reiten onske Gmd
Velsinnelse ever alt det Arbejde, Je
stis Kristus tun lendes ved
Einbeiner-Matt paa Scamliagos
bunten. NR Idoldinsp Il. Maj. J
Studentens-oder paa Etmnsinuiss
danken i Moor dcsltog ca. 200 Stu
denten fom Vordem Akten ankom
til Ftolding im wbenlmvn mcd
Daumen-n ,.3porriq« oq indkvartcs
rede-:- i Vom dest Art Inmot ko
liqe Vrjr havdo der til Mødct iud
mcsldt W lustwcd OIIWI Männlein-r
Skolcinfpekwr H. P. Haufen
bsd Vclkommcn oq ndbrcmtc et Le
vo for Kost-Im
,.It;ofesfor Vald. Vcdrl fremlrwvcs
de i jin Tale Nodvcndiqbrdcn af at
bcvare iiu Nationalitet ou paar-iste,
at Danfkhcdcn trods alt internatio
nalt Samsvem baadc aandcliat oa
matericlt er en Livsfornødenbcd for
os. Peter more end not at gørc
for os herhiemme, og ber kan Nr
fultatct over-fes bedke end i Ameri
Ha oa Santhalistan.
Dercftcr talte Tr. phil. H. L.
Møllcr om de to Hiertesaar, iom
endnu iffe var hclet gennem de
souudnc 50 Aar. Der ene var Tavet
of Sonderjylland, det andet Ldei
lasggclsen af den danske Forsvarsss
villie. Tot sørste Saat kuude aldrig
ganskc 1)e·lcs. Tct sidfte derimod
burde man arbcjdc hcn til at faa
lasgh faa der itke blcv et Ar Alba
gc. Talcrcn sluttcdc med et Lcoc
for Fccdrclandct.
Tit Zlutning tolle P Grau
Isndcrjyllands Erobring gcnncms
førtes paa 5 Maancdcrz men Kam
pen for Erobringcn of Folkcsjælcn
fører man cndnu forgcrve5, udtalte
han bl. a.
Zamtlige Talerc hilstcs used kraf
tigt Bifald."
Etudcntcruc henlagdc Kranfe med
rødc og hvide Vannd vcd Plougs
Mindesten ved ,,Koldiughus« og
Vcd Skamlingsbankcswtten.
Tantpech »Sv(-rrig« afgik til
Købcnhavn Kl. 81,--«i. Vcd Afgangcn
bragtc Skolcinspctwr H. P. Han
sen en hjortclig Tuk til Vasrtcrue
og udbragte et Lom- for Kolding
th.
Stor Brand paa Lollaud En
Prassusgtmrd og 3 Hqu brasndtc
Vcd lshgs sTidcn den -l. Mai op
stod der Jld i Ncbbclnnde Var-ste
gnard Dcd Iliødbix
Priviusgmirden nedbmndtc og« Jl
dm brcdto fig dcsndui til N. Ja
cobfcsns og J. Christenwa Hilfe
samt Futtigliuict, der alle upd
brasndux
En Tid var Zognusogdens maard
imsrkt must« mcn dct hzltcdeiz at be
qmiisc Jldcn til de munnc Efeu
dumme
Jlden liavdc desiidcn int i Im
tsrnc paa diirkcsgaardcm mcn blcn
kmskm ljcr slukkcL
; Oelk- Prasitmimrdcni Visiastuing
is« :I.Iialkokmsr, lU Erkr. llngknasg
;og k- Ocim indebrandun
Jldcsn nicsncs i Fl. R. V. at vier
ovimmst im en Epond visit-, der oni
Formiddagen blcu lssaiirct nd paa
Prasiiegcmrdeuss Moddinki
Zmntligc brakndtis Vngninqer var
iursitrede i »JaIidbnquingcrncs al
mindclige Vraiidforsikriiig, demi
Vriritmaqrdcn for 1-«i,00() Kr. Log-s
onst var iurfitret i Zkaitcis Brand
kaszftn Paiwr Niclskns for 2:-,000
Kr» Forpagtcrcns im- 22,:300 Ki.
oq de ovriac brandlidtcs for ca.
»in-Im m.
»
»Moaqcn«6 Flyvuiug. met-tr
»minde, il. Mai. Da Binden lis
»jcdc- of i Nin-T foretog Premierlsiti
lnant Hocct ved 8-Tidcu en Prove
ilnvning nicd den istandsnttc Band
;il1)vrr. san fløi nd over Bugten,
ldalvdc ned paa Vandct, lottcde igcn
og loudrdc under itot Jubel fra den
store Tilfkuorikare.
J Mokgcs Kl. 7 forlod »Maagcn«
Kiertemindc og satte Kutten nord
om Æbelø niod Jiielsmiiide.
18. Maj: Marinens Flyvcbaad
paa jydst Visit. Tot var jo Mrnins
Hien, at Marincus Flyvcbaad »Man
gcn« ltuldc have fulgt med Undcrs
vandsssbaodcnc til Juelsminde for
«at gørc Sonn-r for Veteranernc fra
Oclgoland mcn et lille Ulicld i
zlicrtkmindc og den steckte Vlasit i
Eøndags iorpurrcde denne Plan.
Førft Mandag Formiddag ankom
Premicrlsjtnant Hoch med »Man
acn« til Juclsiuiudc, og om Eiter
middimcu iløj liau til Palsqaard
for at liilsc Nod-Zein- Schon, Oel-w
landssVetcrancrncs Vækt vcd drt
msllnkkcch Stimme
J Haar Formlddags qiokdc
»:lIcmwsn« m lillo Afstikker til Flur
tut-I. Vcd Titidkn kom den lwius
Vandfnql til Zone ud over Nimmt
m lst Lilele cstor qlcd dm i flot
Flnm ued i Zudlyavncn vcsd Sidcn
as Punfcrskibcst »Weder Skram«, der
var indfonmnst den formamsnde Af
tm Pmnjcrløjtnant Hort-l qik om
Bord i Panscstfkibct, lwor lmn ou
lmldt fiq en End-Z Minuttcr. Sau
inqtoa lmn attcr sin Plads ved
»Mauaon«L·Rat at pilede ud of Hau
ncn. og i Løbct af et Pak Minuttrr
var den nmritimc Flyvcr udo of
Zutun
Vcd Ellcvetidcn var »Maagen«
attrr i Jucldnsindc, lworfra den
fulqtcs Undcrvandsbaadcnc til Tit-J
bask oq scncrc til Veilc. J Tag af
bolchr Rlotillcn Skydcøvclscr paa
Veilcsiord, oa »Maagen« mit da
chnxfus sont Lblcsrvatiousbaod
5 Rocke dtutnkdr. RV. Fredcs
ricia, 10· Mai. En af Middclfart
Roklnbs Bande er i Formiddags
lwntket udfok Vatbjcrg, og de deri
vasrendc 5 Rocke er druknch
Banden var samtnen mcd m an
dcn Band atmet nd paa Latmfart til
Voaenle Ton voldsomme S- warm
imidlcttid Rom-ne i den andcn Band
til at gaa i Land ved Strib; licrfm
fulqlc de i notgen Tid den forwlylkes
de Bands Murg-elfen indtil den
tilsidst fotsvandt. Te søgtc nu paa
forskclligc Siedet lang-E Kosten Op
lysning osn dun; tncn da jngen hav
dc bekam-riet den, blco Inan nrolig,
og der forctogesis nu en Eftcrsøgning.
bl. a. mcd Motorbaach og Auto
mobich Først i Eftcrtniddag fandt
man intidlcrtid Banden drivcndc
nch Kølen i chrcm og da mansikkc
bar nørt nogct fra Novum er dct
dkssmrrre givct, at de er druknede.
Te forulykkedc, der alle var un
ge Menncsker fka Middelfarh var
Kommis Niclsen hos Købnmnd Ol
rik, Kommiss- Jcnfcn og Forntcrlærs
ling Jenme bcgge Eønncr as Mo
belfncdkcr Jenscm Maskinakssistcnt
Müller paa Kabclfabrikkrn og Zor
mcr N. Viergcs Zon.
Nu Valgmcnigth Rittgkøbing,
Il. Maj. Kirkeliigt Eatnfnnd for
Riiigkøbing og Linegn vcdtog i Af
tes paa et stwkkt besagt Mede, hvori
deltog Reprwscntanter for grnndd
Vigske Krcdse pna Holinsland ng i
Vrejuing, at danne- cn Valgmenigi
hcd ntcd Tilslntning til disse Krcdi J
sc og nie-d Paftor Staufen-Dogge i
LstcsriAlling sont Privil. Gunst-n
Vaggc bar indnilligct i at ovcrtagc
Ztillingm
Vcteranfese Dieb«-»Mein T. zttciiil
kllienighedemndet i Trinitutiszi Eogns
lim· Etore Bebt-dass ioraustaltet
en Fest for de i Eognet lioeude
Bett-miter. Man sauste-J Ued Minss
degndstseneiten i Trinitatiss Kirkek
sil« l'« book F. T. F. isolder ÆresrsU
nagt Hirten liliver mmtet ni St
»- il ti Eiter rtstiidistienesteu er der
Emmnentomst i Meniglsedizslsuset,
minnilestrirde s. Etikelte Billetter
a 75 Lre tun endnn itin-J der Torcss
dag meltenc 53 sog »l. Vetemuerne
lmr niedtnget sierlig Jndlnsdelse
En Tanstcr som Borgmcstcri
Music-allem For ca t» Aar sideu'
itdoandndt en ung thiidetarL Jens- ·
qun ni HellinkZ :Ui’i«irf, til Ausna
lien. Der lmr lsmi i Folge ,,’L-esle
:’l. AU.« surt en noget ointinuleti
Tiltnerelse: nieu tatket viere Flid okiz
Timtiglied er lmn nu en Velstanende
Vorger i Visen istrumpiiz lsvor liau
i Aar er dienen onlgt til Vom
meitetx
litt-on interesserer sig trooszs sin
i
lange Francerelse itadig sur Tun-«
mark og vedligeliolder en liolixs
Korrespondanee nied iin Vroder Uaa
Jettinzi :I.Ii’art«. For en lialo Eines
Aar siden var lmn Wo Veso-J i Tan
nmrf og soretog da sanitidig en Rei
se rsmdt oin Jordeii
Vetctanicst i statt-fikti. Koldiiw
9 Mai J Vetemniesten lier i Tag
deltog Esszö ai Lineiuens "’ etemner.
Ved Voraadets ,yrokiist i Foruiidi
daq lioldt Vommester Butter en
smuk Tale for de munte, og Taler
lioldtesks derpaa af Saaiører Lan og
Ananstinus Eørensen as Tons-, der
taktede poa Veteraneriies Vegne
Terefter marcherede de ganile til
Voucsild, lsoor Attiteraadsmedlem
Tlsingleii bød dem Beltonimeu, oii
»vor de indtvarteredes til m ,da
Tilbagemarchen til Kolding tiltraad
tes. J Kolding aisluttedegs der med
en Fest i Tl)eatret.
Fskivilliqt DreitqcsFotbntids Aar
lIuoiStævne, under iioilket der i
Binsen vil tilioe smulet ea. tiW F.
T. F. Dreime i Romas-, er nu (1«.
Mast oed at untage saste Forum-.
Juditmrteriniien ior Vierter-ne vil
skc paa Jnfmiterikasernen; liele
Sturer oil her ina Oeoedtvarter
under Ein-miet, niedean Vespiszsniik
gen ster rmidt i Siennuenih twor
der er Interesse for Eimew 1.
Pinsedmi ital anvendeis til Parade,
Jtidttmrtisriim, Frilnitemøde on No
ilugt og 2. Pinsedag til Morgen
parade on Frilsed oni Formiddas
aen oki ont Eitertniddnqen Fodbolds
fmnhe oq Fest uied vaisninger ni
de enkelte Asdelinger.
Fund fra cldtidcn. Vole -. Mai.
Pan Thon-mi- lenscns Mark i
llln-, Ringmka Sonn, er der fuudct
et stott, musiin Bronccskar. Kar
rct er folgt til Gaardochr Monan
Jenseit i VandoL i lwiis Emnlitm
der Vil blinc opbcvarct Ein-ten lmr
lusuvcudt sia til Magister thkcl Jen
scu ved Nationalnmgsct der lmr lo
mst at lade Knrret anders-JAC.
Sandflngt ved katknftcn. Im
Allons fkrimsss til »Kr. Tgxbl « us ts
M.s«-: lsn lforp Nordvcjtitorm Dat
blasst lscsrude nu i flms Tøusi ou
bar afsvedct den for saa riqc »Na-»S
vaskst Sandsllmtcu fm Mitte-me
er liqclcdcs paa line Stcdcsr ganslc
ødclasaacndc for de tilsmdcndc Jor
dcm Vod Sdr. Lilørc lmsmois Karl
Liløms Jordor annka forfwrdclia.
Oele den sydliac Dcl blivcr lwlt cl
ler delviö daskket af Flnvcland ou
vil faa qodt sont innen Amt-de
kunne give.
DANA cOLchE
lebyclek l’a(lervisuivg i kølgemle Kanns
P110—sBM.: Este-Frist og tot-beredet til Läg-as til Trlsjtstjs
ssmjnskium
NORUALe Hur Rot til It uclsteds Stste Cenjlloates. Pint Istl
second Sude-.
ACADEMYx ijessrigt. Palcl Anerkeadelu for Arbejdet kx
ves vsd Mist-s skoletc
FORMDJTNING: Bogtørivg og stumng Gregg systsm It
stonogksü).
MUSIK: Klsveh Orgel, Wollt-, sing·
Bot-lia- i For-lind per Tekmja
skkiv ektek ayt Kur-los til
DANA cOLLEGk,
KLAIK, NIKRÄSKA.
En Udtalelse
om vors nyo Amorikavsk-skandivuväslco Prospektkort.
Dr. Henky Goddmsd Leach, New York, sekretær kot- The
Amerioan seandinavjan Foundation, skriver under 3. Muts
1914: — "
«’l’his is u splendid idea beautjfully earried out, —- on
one- hand the most jmpressjve sjght in America, the skysorap
ers ot· New York, on the other three of the favorjte scenes
ok Not-way, Der-mark, and Sweden. 0ver all the flugs that
we love so well.
I hope that many Seandinavjons in Amerjoa will come to
use these out-ä- to help cement the bonds between us."
Kot-rede kaas med danslh norsk, svensk og engelsk Tekst
—- hver kor Sig eller sorteret — og koster 25 Cents per Dusin. «
5 Dusin for 81.00. le Agevter og Pokhandlere gives Stor T
Rebst· :
DANISII LUTIIBRÄN PUBLISIIINC HOVSE,
BLINDE-, NBBRÄSKÄ..
NYB KONPIRMATIONSKORT.
Vj ønsker hermed særlig at henvende Opmærksomheden
pag vore to vye smukke og, hvad Saa vel Tekst som Udstyr
ansagt-, sumdeles passende Konkjrmatjonskort:——
Nr. 455. smukt ndskoaret dobbelt Kort 518 Tommer
Stutt. Med Billede ot« den lmnkende Prelsek i rundt Pelt
samt Ordene »Ti! Kovkirmationea" pas For-iden. Pan Bag
sjden et Blomsterkors. Paa kørste side ak Indlæget Lykønslk
njng og Plads for Tilegnelse. Pan tredie Side tre Vers at«
Sehnen »Har: som paa klorden bejlekI Til Troskab uden svig,
Naar vi kun vit, besegler In Pagt om Himmerig, o. s. v.
Hakktet med silkesoor og Kvaster. Hvert Kort i sterskilt Kon
volut Pris pr. Stk. 25 Cts. 5 Kort kot- s1.00. 12 Kort
kor 82.00.
Nr. 466. I Form-it og Udstyr ligvevde Nr. 455 wen tue-d
stokt Guldkors og Blomstek pas Porsiden og en lille Buket
Forsaksblomstek pas BagsideIL Ivdveadig fix-des Eil-en og
Tilegnelse, samt to Vers sk sslmen ,,l«øgnevs Puder vj kor
ssge" o. s· v. Hiektet med since-vor og Kvsstetn Hver i
kaskält Konvolut. Pris pet- Stk. 25 Cts. 5 Kort for 81.00
12 Kokt kot- 82.00.
Begge diese Kot-r er smukke nok og unselige nok til at
bruges som senkilt Gan-.
Desucken baves com Motiveon san vel Pauke- Som Kon
kikmstiovskort til 10 og 15 Cits Stk. ngeledes Passkebkew
kort til 25 og 50 Cts. per Dnsin.
Dust-b Luth. Publ. sont-,
Blatt-, Nebr.
klar De abbonneret pa
s Noaotstc
HisstoNsTmssIthFT
1)et bringe-r dygtige og interessante Skildringer km Mis
siunsmarken, Samt tidsm:--ssige lndlusg, Akbandljngek og At
tikler af Interesse for alle Venner at· den ydre Mission
skristet ndkommor tin-runden Muhme-d med et klinkte pu
mindst Z .ark. Det koste-r i Amerika PLGO per Ausgang i
Pol-akad.
Aar-singen 1913 fu«-linken- kumplct ug kan fass net og
sujjdt jnkllmndet for WILL l’nn«(s11:1sst·s Awinden frit ps- Por
lange-ach
« DAlell uml. PUBL. Musc,
UND NEle
Kommission-sit- for A met-ihn