Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 27, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o IIIIssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
F
, zz HIDV zz 49 F- T
WNED BYy :
wiss-DE Mik- W «
DAMSH AMM W
VMCULCAL wmcu MW L
LZYHUBIN W must-· «
mMncA O Wm
gek. » If ·" Z· Vtuik,Missicsfvagtssu27F9JikisisiZs jI 2:--s.. Aas-g.
Kanalafgiitszagkm
Summ- Elihu Moos holder ca
5 Zinnen-Tale for Los-eng
Tilbqgekaldelfr.
J lang Tid lmr der i Monat-essen
nu fidst scrtlig i Senats-L Wust
kæmpet for og iniod Lutsasvclseu of
den Lon, som i 1912 Neu ocdtagot
om at Skitaae von- sam- Zkibe i
Kostfart for at betalc Muth for at
feile iacmusm Punummzkanalen
Vergtigc Jule lmk ockret givet
fra beuge Feder-, Inmme Wange
mete. end »Tfk.« kan nunme. Mcn
den Zi. ds» altsaa Tarsdkm i fid
sce Ugo. holdt Zeitator Root im
New York. Udenrigeministcr under
Pkwfidcsnt Rooscoolt og nu republis
kansk Mcdleut as Ernste-is Udcns
rigskotmte, on Tale, spm vi lmr
Lust til at meddrlc et Udqu af.
J fem stive Time-r, Rat-s der, lmldt
Senatoreu Senatcts meætksoms
bed, mcns dan talte for Forslagcst
om colmsvelse as Fritaaelfesklausus
len i Panamaloven. Zenator Roots
Tale er faa meaet more interessant
som han er Republikaner. og Pras
sident Wilfom iom er aaaet i Epid
fen for -denne Sag, et Demokrat
Hovedinholdet af Roots Tale var
Beviier for, at United States bavde
i HanWauncefote Traktaten com-t
at alle Nationer skulde kunne be
nytte Notturno-Kunden paa samme
Betinaclscr fom Regen-jagen ovftils
lede for sine egne Bergsee-. Sena
tor Noot erstem-ede- at vort Land
altid bade infifteret "vaa dctte bre
de Liabcdssvrinciv og uaaswd, at de
Amerika-usw« sont for-te Underbands
linactue Tor at saa dennc Traktat
i Stand, netnliq Dem-v Mite, Jo
seph Simon-. Jobn Sau og Theo
doke Nonsevelt, havde lmst den-w
Forstaaelse af Sagen.
Jdet Talen-n bebaudlcdc III-ras
maalet om Fritaqelse as amerikan
sie Skibc, som gik i vatfart, for
Plint til at betale Kanalafaist sag
de han at Lovon as ists-Z, der mv
dennc »ritaaclse, omsrtraadte den
Befiemmelfe i Liabed i Bebandlins
gen as alle Lande, der var Hamme
ret i Traktatett Takt-e lod fiq faa
meaet letter-e bevifc ved den Lin
smsndiabcsd, at der ikke ekiswrcdc no
acn amerisanik Knstfart 1000 Mil
horte- sm United States, fom kun
de vasicrc genuem Kannle Tet,
fomn ova dersor gjordc var at ski
taac en vis Klasse as mnctikansf
ovcrsøifk «Trafik, uden paa femme
Tid at Tritage Englands Ratslands,
Mariens oq andre Laydes oveka
iske Trakik for at betalc Kanalass
gift.
INMWTOU kalllikcdc IU UIUl NU
dIs sIoIIIIIIe for OIIIIIlefIsII IIi Fri
taaelfcsiskchIIfIIlIsn IIII: tin Wijs do
Benannt-VI Anfknclsm snIII lmndc
des bcdsw Vetismclfcr for III kIIIIIIII
dsInnns I dcnnc Zan, Vildcs XVIII-Inst
ikkr non Ined von at oIIIsrlndIs As
gtrellcn as dctte Zvømsnnml til
en VoldgiftsdoIanoL
»Hvilkrt nu end er dct Rette-, der
fom vi afgsr dcttc SvsersnIanl til
Gunst for os ielv oq nasater at lade
det afgnrrs ved Voldaifn nil vi ftaa
,i Verdens Øjne sum IIordlIoldcndo
og Mel-ie. VI hat forncrgtet vore
egne Principer. Lad san enbver
Zentner-, som frommer imod Op
hævelsesforilaget, taae Ansvaret for
at have ledet sit Land ind i en san
dan Stilling. Omend enbvisr as mi
ne Vaslqere stuede from imod Inven
Fragttnrtcn vilde jeg Mc værc med
til at lede mit Land i cn sandan
Retning.
Han tilfsjede, at vort Land im
hurde ventc paa, at alle fromme-de
Lande ffulde indfendc Protester mod
Fritagelsem da U. S. onna spare
for fin egen Sqnwittiabed og dsIIIs
me sine cqne Handlinaer. ndcn at
afvente Protestw Derfom hans
Forstaaelfe of traktoten var den
rette, fasde ban, vicde han kkke stem
me for Fritaqelie, felv om Stor
beitmnien stutde give estet oq giqe
sit Samtykke til en iaadan Fritas
solle- da sptrqtmaalet stac where
og rwkkcde mdere end til bat-e et
Entom-zumal onn. lmorvidt Etat-bri
mnien lmvdc Rat euer ifth
charge hauste Former
sage-.
Folgende er scndt osJ as Land
bnmssewrtmncntct i Wafbingth
»Von flere as chcringcuss Ir
rigntionss Projektck er der lwnndt
Andelsxsüskojetier. oq der cr for
:I(’ærmsrondcs Trang til ersann- dan
skc Kanne-m sont oft sage fat Paa
LIchjeridrift Tor give-s ogsoa Lei
liglwd for almiudolin Farmism,
stink- m Henfcmsb Neclaknatiotts
Tienesusns Statistier i Washing
ton, T. C» vil ma Annwdning
sendi- Pmnvlisttrr og enden Lu
losning ou vil mwifc danfke Zettles
re, book do kan finde Land-stumm
fom mt bot ma disk-sc Preis-steh
ntcd lmem de kan korrespondcre.«
Dum- mmet cllcr book lädt, der
end cr i ovenstaaendv, faa vifcr det,
at vor Negerinq er blasen oumaktks
fom paa, at Tamnakk er blandt de
fremmefte Lande i Vordem lmad
Landbruq oq fasrlia Mai eridrift og
Andclsforetaqender angrmr -
Ulykke ved »Im-cis
den Ottendes Afgaug.
Hoheier N .I, -:- Mai — Um
Ast Tanmstbet .,»redektk den LI
;Iende« kaIlde lasaqc im Erim-bro
ifcsn i Hobofen j Maar Estmniddaky
himan der cII sømelm Muth-, fon
Reich-c trc M snmsfkcr Amst. Land
sammt-II, sum var IIdiuckIIdt Inclchn
lVrocsn og Banden-J Ouveddcrt qav
Wink-selig Isfter for Piraten as de
!IIIaIIae, sont skuldc oIII Bord eller
jfm Vorde, ou droq III-re Isstcr fix
Ened i Ondfonflodmk Tot vor kIIII
IIIod chI sterer AIIsIreImelfc, nt ch
lockedcss at nsvasmc on almindclsz
k« - s, -
klsamf von ckkbzsbrocstk
j Te tre, seIII ankIIed-.-. var LIer
lAIImI Edvordfm Insdivc Aar gam
!IIII-l, leoIIIIIIciIiIrcIIdo i srooflmh
ldcn feIII Aar munli Anna Restchen
steldsklImItsI oq Wiss-. Edwnrdscniz
treaarige Tom-r
Erik Peter-fon, sum nrlwdisdc Nu
Havnem mldc rsddcs Moder ozI Vom
mischt- Forstundcn Isftcr det fruin
tesløfe Fors« Lan fort-es til Zt
Mut-III- Hokatal i Hoden-In book
thII ikke den«-»Es III oillc komme over
det.
Tck Var iIIITI tin-Ist til Asganq
for andm Mang, on IIle ftrmnnchcs
til fm to Kann-L da Kote-strafen
VII-traf- LIIIVord befandt der sig
ca. 300 KalIntsmssnchrcr for-»den
732 cum stilomdeisl oq Zfibsbroi
en vor fort of Mcnneskcc Ton for
geliae Vmivenbcsd cftorlod et dIIlIt
anktnk bos alle.
Jakob A. Mis.
Tonne vor san oclkcndtc Lands
nmnd bar not Mc lang Tid tilbaak
at let-c i. En Tid oulwldt lsau iig
for sit Hclbrcsdiks Ikuld i Battlc
Ereeh Mich» mvn dct for ud, fom
det ikke bar binlvot bank. Nu bat
man i nagen Tid set Meddelclset
im hanc Sommckbiem i Varro.
Mass» oa der qiocs intet Haab am
at ban ital reife iia fra Snaclcjct
more. Undcr 24. ds. lasscs folgende
fra Vorm Made .Zlowln sink
ina« lud Nawortcn i Dag angem
rndis Jakob A. Miss Tilsmnd san
lider of Ojcrtefch Hans Lasqcs nd
talcr den Fortmsninq, at ban kun
kan lovcs en fort Tit-.«
Alfalfa Maler M
Folgende Meddelelfc ikvldes »Th
Scsward Mehr-) Jndepeudent De
mokrat«: ,
L. E. Oft, der er Agent for Bur
lington Baue i Sen-ach avler Al
Mfa pag et Stoffe Mindon han
er overbevift em, at kniet, sont av
FI i Nebraska, er fordeiagtigere
end Alfalsm og godt Illfalfasvk11de
er mugct billigt i 813000 pr.
Ach. ,
Mr. Lst lmr S Acrcs tilfuact mod
AlsolskL imorpaa ban fik site Zlct
i Fior, ou helc Aulen bcløb fig til
21 Ton-is og »so Bund, lmilket
iudlvragtc kmm 823820 Arbcjdet
mcd der koste-de lmm SIl.-s3.3, faa
tun-:- Rcttosortjcncstc var slssuiä
euer en Indivian af Miso pr«
Arn-s, lmilkot innrer til X) Procent
M Lallth til 8150000 pr. Arn-,
Roofevelt alter hiemmr.
Hatt er rede til med straft at
safte fig iud i Politikten.
Laster Bay, N. Y» LI. Mai-—
Jkkc længc cftcr Tlaeodore Rooles
nett-J Ankomfl bei-til Iirsdag Af
ten. ftod lmn midt opve i Fordere
delserms for Valget til Efteraak.·
Efter lwad Obersten-Es Von-let paa
ftaar. bar ban itte til Henfiat at
spare sig lett-; tværtimod vcntes han
at ville lafte iig ind L Arbejdet
for de Progreslive mcsd størrc Ener
gi, end lmn lmr ndvift under nomsn
volitisk Kompagne for. J Septem
ber kommt-I- lmn rimeliqvis til at
berejsc lselc Landet for at tale i de
flrstc fwkre Bock
En fwr Del af maarsdaaen Ide
gik til Kottlermfor med Mcome W.
Perkinsks, sont i Enenfkab at For
umnd for den progressioc National
lomite bar rast-et i ftadia Arbcjde
lwlt siden 1912 nusd at san Partict
umaniferist i alle Dclc af Laut-et
Hans Ærinde til Ovster Vay Lus
dag vor at gørc Eksprwsidontcn
bekendt med, lwordan de politiske
Forlmld nrtcr fig nu for Tidekl
Lgfaa spisford Pinckwh sont er
uotnimsnst as deProgkossine i Penn
snlaania til U. E. Essnatok has-»du
on Armuer Enmtalis misd klioosovclt
l Nil-III
Zum-Both LI. Maj. — Noosos
wlts Lodagclfc af Fluch Ttwida
var forbundct med stokc Farer haa
dc for lmm sclo oq de andre, fom
horte- til Ekspcditiomsm cftcr lmad
der udtaltesz i Gans as to as Llnsrs
stcnsjs Lcdfnacre vaa Turm til Zod
amerjka, Gemme KCbcrry oq Leu
E. Millen begqe lnnttede til dct
naturhiftokiske Museum Mr. Cher
rn var med Uaa Reisen ncdad Flo
den og for-kalte blandt andet ons,
lmordan Folget maattc nøjc fis nwd
at leise lnm ,,:)lbctatvis;·i«, lwad Ko
sten ansah Tot blev et slrøbeligt
Maaltid. Ehe-km lmr forctaget lia
nendsc deogelsesrejser til det Jn
dre af Zudamcrila i 25 Aar, men
llan lmvde aldriq. lagdc han, optis
vet faa mmct cller M Livet pas
Zoll faa hcnfondløst fom denne
Gang, da ban var Oberstens Reife
chac
., Im vildc oldiizi gorc Turenz
um ist-m« laade tmn til. s
Lin Noofisocltss Helbrediztilftand
under Lpholdct denn-de saadc limi,
at den Imde Dir-rot kritiik not man
qe Gange-. Feder-en var stundom
gaacst ou til 106 Grader.
Et Rath inn, at Roofisvislt fkulde
ville lade sig stille for Guyet-nor
poften i New York, dementeres paa
det bestemtcite of Manden MU.
Melissus-teurem
Tot ones-is, der i Mkunden er at
meddele fra Frcdskonfmnccn i Ria
aara Falls-, er, at Fredsmæglisrnc
ou de vorige konfisrcnsndv arbei
dcr flittigt, fasrlizit for at finde en
Form for midlertidiq Neaering i
Mexico, at man itke er Immst til
nacht Resultat cndnu nd over dettc,
at Hiterta man oft-ich men man
bar-her i en nær Frciiitid at naa
saa vidt, at man kan fremkommc
mod Fredsforslag. Dei syncs endnu
ukcatt, om Konstitutionalistctnc skal
inedindfattes i Fredsforflaget ellekl
iIke
Pasioc Amblks ,
40 Aats Juhilæum.
Folgende, der ctiodtogc- sorft i
Tag til tllkomcm er et Ihrle as
«Nmnd Rapidci Damm-« sonnt usi,
nch Begæring om Lptc«-1».sljis, af
en nf Past. Ambless Vcnnctr Tot
er tned Wasde, vi optagck M Ot»
vor munle chs Jubilasmn
«1-·«(«UI’ill(-. Jljcslh Mit-v 21.——
Pius thousand DanishsxxnusriUIus
gnthssnsd in chspnvillk Wisduissp
«l««s t« pay humuge t» «"l’h(
Umnel Oltl III-du« of tle Michi
gan han«-In RHJ Akt AIIIMH who
on that datp eompleted M years
of Service as lssadek of this Dan
islt Lutlusmn congregntiuns in
m this secnom i
Aus-Umi- fssature of tlsis main
nmtli mithin-ing- was tln- progen
tntiun »f a Durst-. to llpiz Ole
Ämlslcs lsy liig fleck, thi- mnmmt
uf which iS not kuowa, lmt which
is estimated to have-been in the
neiglilmrhooil of 81.090.
Rev. Olcs AmbleY Drei-eben
t«0nnsssll»1-, and gener-l friksnd of
«-n-r»i·»uc-, was lmru in Not-way.
July N. 1R47, and osme to this
txt-umw- in 15371. Graslnntiug
from Auskslpcsrfl fbeologicssl Semi
Imr·v in JlnrslmlL Wis» lu- lus
gtm presst-hing in Iowa. poming
to Miehigan in 1874.
Rev. Amble sirginized tlsss first
Danisli nnd swedish Luther-n
csltunsli in l)(-tr»it over 40 »so-IN
age. since- his comins t« Mont
calm coitnt)« lud link-i tsesiilml St
at Ums-»I, find milcss nortli ok
Grimm-illi-, wlusiscs he has been
sit lmtnp to liis tlmnsmnds of par
i«l«)n«-rs. Amblix a Instit-n on tlip
Post-is Jlxtrqnssttrs milnth was nl
s« natur-il oft-Or bin-.
llsm Ole Amlslis lmmssx the- ils
-tin(·eti»n »i« lnsing tlm lpnclms of
tlns las-gest- llnnisli prpngrpgstion
in flu- Pnittscl Stab-s Ue is disp
nfy ssssnuty Glorle lusing Impon
pnssl m issmo nmrrixme lieepsesh
Zins-f- liig rknminq lum- lm has
Istziisi·ii-sl 600 cssmplsss Despite
this ismsipd nmtrimunial experi
isncscu Umwka Rai-. Amble is
still a linehplnr Aufl lIiS fkipnsls
wliisper ssf a tsmnanms baclc in
N---1-wa)-, now n part of a long
slesml paßt.
T« um«-i Rost Oli- Ambip iss AS
t.«-«(i as- An inspimiiun to tin iust
i--i- thing-» in feil-i if is, GssniaL
isiiussxiisqL with fimt niidcsksfnnsL
inix of hmnan nnfmsrs that has
nmdo hie work in tin-« chnisksii n
ist-illimit. suec-usw ons- ssannot imlp
ism fis-il ist-»H- isftssk tiiiking
with fiiss von-»in ji«-umk- Whon
IIHI Oli- Intui- tsiisnis m cis-weih
this pnist of Jlirsliigsm was a
wilsiisnirsss and ins-ging Nimm
Anil Rim- millg works plcsntifni
liss ims watciicsci flu- grsduul nu
kolding of thi- mimtisy nntii now
as he looks html-. im can recall
wedding Irondparents, ein-inten
inkk tin-it- csbilciken, marryiog
tin-m. rsiiisigiening tsbeir chiidren
and Anfüh- bnrtjving the grund
pnrents and possibly many-ins
the grancl chiisirpn
The ais-regt consitiar agent kot
the Danish people is in Detmit,
and moin of tin-its troubles have
lwsn adjinited by Rev. Amble.
who is known fmm one end ok
fin- stnte t» the other.
Dampfkibsnptitfer.
»He-Um Tini-« er afscilet fvaCliris
stianimid nie-d 322 Passagercr om
Bord og diente-s til New York den
sk. Juni, lworfra Skibct vil afseilc
den II. Juni ou ocntes da til
Eliriftiaufand den Li. Juni.
»Dein-r den Audon ankoin til
Christiaufand den LI. Maj, buorfra
drt attcr vil affele den 6. Juni oq
ventes da til New York den 16.
Juni.
United States ankam til New
York den 26. Maj, hsvorfra det vil
asscfle den 4. Juni, og det ventes
faa til Christianiand den 14. Juni.
Bart sagt.
!
Flur-er druknct. Cleoeland, L»
21. Mai. —- Aeronanten W111. War
ner faldt i Tag 1000 Fod ncd i
Erioføcn og drnktwde. Hans Brnd
stod iblandt Tilskncrne. Hans- Pa
rm·b"nte cller Faldskaskm nasgtedc at
Aste Tienefte.
.
nydcr paa Flyvcre. Fra Vor-a
Eruz meldcs under 24 des» at to
imexikanske Fort-offer fmmnc Tag
Ifnrcde paa Maxiueflnoere just vcd
fden amerikanske Linie. Ter sendtois
Tot Tufin Kugler ofter Luftkmrndew
Wer sejlede lmjt oppe i L iftenKugs
lerne veb over Oevederne vaa de
Icnnrrikmtfke Ziilduaatet
By i Michigan brændt. Escabas
na, Mich» 19. Maj. Oele Land-J
biicu Alfred, somligger 18 Mil
her-fra, blev sdelazit ai en Jldcs
brand sent Sandag Aftm Der ta
sede Slovbrand i Nirrbedem oq
Flainmekne forplantede fig til By
en. Falk miftode alt, lwad de ban
de, og maatte sage Tilflugt i Flo
dm .
s
Trasbt as Lon. er .icbr.,
Mai. —- Tct meldtos her i Aftm
at trc Brødrc as Neun Crolmlik i
Lilldisren 17, II og 11 Aal-, der
vol-de paa en Form let i IT irr-beden,
lslcv drasvt as Lnn i Afth Te stod
i Ztalddørm idct Lynct flon ned i
Ztaldcn. ITe trc Vrødre drwbtes gie
lilikkislig, Etaldcn lsmndtc og slm
»in-sie indolimsndtlc
.
»Pionocki·’ Meinorial Tan«. Eid
stis Nebraska Ztatslegislatnr nedtog
en Blsftcnimelsc Om aarlig at obsers
verc en «Pioiwer-:s« Meinorial Tan,«
og L. Zøndag i Juni blev besten-l
til at fein-s sont en saadan Festdag.
Tot blimsr i Aar den U. Juni. —
Alle Prasster ouiordresks til den Tau
i dere-: Nudiitiismsitc at lage smrligt
»F nfun til nasvnts Ums-;- Bestemmeli
f im small ,Ekttlcrc« ovfordresti
sarlizk til at fnmktc afdode Pioneoi
r1·: Nrmsp . s
anua Noc- 1 :I.I«’«1ndu,1s.« Aste-I
Nimmst mn Baustode i Fior. Tut
.1.1;»Dc san-rot nalminch hisdt Tor
lZlJlspIUDUIL luskcfls HUW Ursacde
Nu II Glut» M Tksrummumst Vifus
«sj; Nr. i Etnqguk o,1 Nennun
-sn!I-:·xm«1ncn var tun-um und Den
Unu- Jnsrut i mmmc Aar dm LI-.
:I.1«’k1x. W. T Eim. drob m Tordcns
ist«-m loss. Flut-V »Im-c Fromis«
jin-ft·«.1djk1cdus:s, Inn-t- roffeduii up
misd Nod, et dfsjotu i South anha
Innntcci us« Linn-t, oq flcre mindre
AkssIKWiaclfUr molk-tei- dor out. Mut
« m nulfxznnst Nie-m fis du!
.- s
.
Et skrcrkkcligt Zwanij Tou
dcn, N. T» W. Maj. Hvert oneer
Binduc paa Vcstfiden af Hufenc
her i Bncsn blev knuft af Hagl
sidfte Lnsdag Eftorntiddag. sagte
nc laa i en Tude af tre Fod i
Mode-mes- da Uvejrct Var over, og
noglc af dem vor saa ftorc fom
Duca-g. Mange Hustagc blev be
sfadiqet og fmaa Traser og Bufke
ødolagdcs. sanken voldtc dog in
arn Skade vaa Max-kein Adam
Pisiscr. en Former-, blev dræbt af
Lnnct uwk ved Kief. Uveirct dare
dc i 20 Minnttcr og aik over ou
Zimskninzy sum var fm to til
fein Mit bred.
Udfalq under Antäus-det
Som fcvdvanligt vil der atter
i Aar under Aarsmødet findes ct
vol assorteret Udvalq af vorc Vo
gcr, Smaafkrifter. Koth o.f.v. Uds
folget vil findes ved Bcspisningss
siedet i Grause Hall.
Beftilling og Betaling for Blade
modtages med Tak. -
Du. Luth. Publ. dasse.
—- Q
glorden rundt.
Eneftornt i Euerrig. Rikssgränsem
11. Maj. En notdfom Destle Ene
scorm bar rast-r her sidcn i Haar og
foranlediget Hindriugcr i Tmfitx
ken. Tcnwemtnrun er 5 Nr. under
anscmmftot Wäddoltmjdcn af
Enefaldsct er 147 Em.
i
Nordonfkiold ndcnfur Furt-. Ber
lin, 1!1. Maj. Frjncrre Erlaub
:1«'k11«dottstii(ld, sum befrugtcdciz um
kmmnet under Reisen i Sodann-käm
befindet fig i Vudsus Vetmmsnde i
Vesiij cftsr mme dct smngaar
as Korrespondmmsr hertiL Sau
var blcmst ofterftmsbt nf Jndjuncrs
ne. mkn flav im dont i zlscidtisn af
Itskaancdctk jndtil lmn tom tjltnw
til cisjlstchsis CARL
Porttmals Koloniccx Lock Bel
qien molch at llroligbedernei
Portnqififk Kotigo hat mitaget en
alvorlig Kot-after Oprøcerne bar
brændt en Masngdc Land-Ebnen bvis
Veboero var forblevne tro mod
Portimiscriie. 12 Europæcre er
bleven most-ex og 50 andre fav
mss og meins-is ogsaa at vcere drcrbt.
Te portnaisifkc Embedsksmasnd er
flimtot
Etatue af Venus fundet. Rom,
2:ä.·!l!2aj. Ell Statue af Bonn-S i
Legemsftørrelfc or fundet af Ud
grad-etc i Nasrheden af Ein-one
Nordasrifa, som i fin «Tid var et
Zur-de for qmsfk Kultur-. Statuen,
sont fkriocr sig im det fiette Aar
lmndrede, da den hemmte grwske
Vitledlmggcr Praxiteles levede, er
af ten perfiff Marmor og itod cu
zmng i Apollo-E Tempel. Hovedcst
m »Aan or bono
.
klinsserne i Inland Fircdsrcsttcn
i Et. Petersborg lmr asfimt R
Tomme i Eimer work-runde Duer
tnrdeise as Boden out Aussier km
Finster Liaobisrottigelka Dis an
klaqodc Um « Magiftmtsmcdlemi»
mor, trc sm Wilmrg og tre fra
Tavcifwlmsss. Te Nov lmer idømt 8
Manncdorss erimspl Da crklasrcdej
nftikkcdc til i 10 Aar at Veflasdc of-?
icntligt Gunst-in . .
.
Vasrn for fmsldnc Zugl« Pakt-:
l IIJLTt Iandplirsinjujficren Mr fors
slkmvt Ministormnxsijdontm km lldcns
rizxszmiuistisrcn at fannmsnfnlds on
jntcrnatrmml Homer-cum der ital
Wile llndksrfoqclfc mu, Zwilka For
tmldss—t«s.-,1hst« du« vor tmsssesxi sur at
Lan-no ssxksldnu Kuzle udcn at hindu
Lmudklksu nnd cnntxfjkr Tor vil
itmr blinkt forcmgct de nodvendigc
Ekridt tm: dk ndcnlnndfkc Ihm-rin
ALT
. s
»Ist-um«Erwditionen. Christia
niu, 5. Maj. Rould Amundsen an
flaar de formede Udgifter til
»»mm 'sc«ksueditionen som Følxc as
Mrfinkclfcn til 4()0,000 Kr» Han
vil felo daskke Halvdclen og ans-get
Staren om de andre 200,000 Kr.
Andragendot har· vcrret drøftet in
denfor Minister-ich og det kan ifl.
»Morgenbladet« gøre Regning paa
en god Medic-RAE Blandt de nur
Udgifter spiller Flovemaskinerne en
fremtrædendc Rolle-. -
Strikkcsndc ftnderende ved san
belsbøjskolcn i Berlin lmr offeutlias
njort ein Erklasrinq out, at de fra»
4. Mai nil holde sig borte fm allt
Forelæsninger for at proteftere imod, .
at Handelsfamret har foranlediget,
at en ins-get afboldt Laster, Prof.
Jaftrow er bleven affkediqet.
Decenternc ved Handelsbøjfkolcn
bar fluttct sia til de ftnderende og
erklcrret, at de vil nedlasqge Arbei
dct. lwis Afskediqelfen ikkc tages
tilbagc.
Grufomhederne i Sndamerika.
Fra Lima -meldes, at Anklagestrifi
et i Processen vedrsrende de me
get omtalte Grufomhevcr iKautssf
fclnck Plautngerne vcd Puman
floden omsattor :’.()00 Sichr. Un
dorsøgelch Nommncn vil reife An
tlagc mod 16 Personen sont fid
dcr i Varetasgtsarrefh og om Wil
ke det er beoist, at de bar giort
fig skyldige i frygtelige Grnfoms
ist-der mod de Jndfødtc. Tor er
udstcdt UT Vlrrostordrc mod Hofbe,
sum bar unddmcht sig Anlmldolfe
ins-d Flugt.
.
Wien, 25 Maj. J Zelt-grant
mcsr, som bleu modtaqct her i Aftcs
fra Turmzo, lvedder det, at Stil
lingen or luser Fnrswn gar-Intere
dc Jnsurgonterim at de ikkc Yknlde
straffoikx on at de af dem, sont var
tagsst til Fanqky skuldc los-Indes og
sonde Mut. Saalcdcis Inn-es Fre
dcn attkr at vasre genoprcttet i Al
danken.
Turm-»o, TIllbaniotL LI. Maj.
Cn Jnsumcnmfdoling, imstaaondc
af brgcjftrodo Tillmcngcrc af Eg
fad Pafclm, sont foroistes fra Lan
dot forth-den Tag, nwrnchc fig
Bot-n Lordag Afters, saa Fnrft Wil
helm mod Getnaliendc og Hof faudt
dct raadeligft at spgc Tilslugt out
Bord i dct italienske KrigkiskibML
summ. Ton internationalo Kom
mission, som bar Kontxollon over
Bom, begao sig af Sthd for at
talc med Jnsurgentcrnoszs Hoden-,
og de ocndte tilboqc insed nogsle af
Lorørcts Ledere, der fortangtc at
saa tale Incd Fnrswn. Han gik da
i Land, lcdfagct of den jtalicnfke
Admirals Stab.
Forslaget om Ztemmeret for
sioinder i England behandlcss i
Locklmsot London, Lö. Maj. For
flagct om koindelig Ztcmmoret
blose for uogle Tage sidcu dscvati
toret i Loorlmfet. Tot var sjms
oclt offattct, men omfattcndc, saa
Frommen-non fkuldc omfattc hole
dct politika Lmraade. Lord Zol
imtsms, som frcmfattc det, lodcde
Nin-upon for dotsks Vcsdtagelso Lord
Ein-wo on Lord Anthl var de
sorncmfus Talen- mod don.
Vinunncn ni London Tot-inm, in
imn Ul- lilunct Vnndut must til
iiuiiidcrnuss Eide: nien der on- ;n
Bitiurinsd i Etuninnn da nnn nd
tnlnn at disk nur nnsnnu stillin til
nt nindc nnin sur disn not-u kliixsnrni
nt tun-sc un Linnilns nndsr hinsi
Trdns : Et« Paul Hirten
Tclinttcn nisinttcdisi ns Lord
Simon der ist« cn iorig Rsksrlkrnnscr
sci- t«-:- nd liq Eicninnsrct Luni ziin
un d«tnilli·--iit dliidixinrclis sur den
:Il,iinitmn. ieni nur Unsrer mit U
sure-: 01 Wa dst lniixnitisftc ansi
iie den Paasiund at Koindirne ioln
ikki misfu Stein-nistet
Forilnzict lilisn furtniict inud 104
niud ti« Entsinnst-; nnsn under De
batten iremgik dct tndclia ni, noad
der blcv sagt naa nenne Zwei-, at
Ztcnniinnen for tnindelig Stem
nieret bliver ftcrrkere on inwiew
og at det knn er et Tidcsspørgssniaab
naar denne Reform, fom dngtigt
forspares af Lord Haldane on Lord
Selborne, vinder from til Seit-.
Stillingen i Albanicn. Dnrazi
"zo, Albanien, 21. Mai. Eiter at en
lang Konferenke, i lwilkpsn den
italienka Charge d’Aifairo-3 oq
den ofterrigike Minister tog Del
befluttcde For-it Wilhelm i Gaar
at drinne sin forinsnvaskcndc Krigss
ininifter, Esiad Pascha, osn Bord
i un Tainpvr. som ital ainna til
Brindisi Pascliaen maa føissi nn
dcrikrine en Erklæring, livori hcm
forpligtede fig til ikke at vendo
tilbaqc til Allsanien nden Fnrftcns
Tilladclfc.
Adkeifefornudriuq.
Past. Clir. Søreiifens Adresse,
der nn er Dwigbt, Jll» vil ofter l.
Juni vcere UQrd Ballen Eo. Nest-«
hvorfra Past. Strensen har modbs
det M, II hatt Wirt med Fami
;lie It teile frg Wahl omkttng 1
Juni