Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 20, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII f O IsssIRIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIRIIIIIIIII
ilnåfiefen M
IIOMZV OAUXÅAspLÅ «A«M... n«--.«-«« ««
TH IIis ITED
DAleH
WAme
LUMM
cWRLH
INAMEHCA
Ni. ZU. « , A If , , Bllllk Nch» TUSDUg DkIl ZII. VIIUI IIIIsI L s , US NOT-.
Ftedsfothandlingerne. -
Diktatotku Osmia begin-der at visc
fig medic-klits.
Heut lcgget Sagen hklt i fis-e
Nepmfemauteks Hausw.
Tot fskste Forlmndlingismødc sotj
Frcdåsmwgling well-ein United j
States-S oq Dust-tm euer for Moden-IT
Genomcttelsc i Mexico, Isoldezs 1l
Niaaam Fall-F Lut.. me i Tag.
Te merimufkc Wiens-Enge til
Fkvdzkonfctenccn ovholdt Fig iWas1)-·
ington i L.srdaq-L«s, og i Nnar reist-.
de fm Ner York they Niaqato
FMEx Idol-u- Mkingeh som dc.
Tod Saldo i Washington tot mais-!
owns-J at de solv er villmc til ais
Fuss-risse for Onmas chmkslfix —-1
Man Eil isn flar Rokfmcwlfc af, atl
Music-teuren ifkc vil limitcre sinc«
Fotbaudliuget til Tanwiro-As·s«imn
Den vil easaa tage Mecicos inbr
Stridigbeder i Neuem-sing Ho·
vedovgaven ankam-s at villcs bliv-;
Fredens Genovkettelfe i Mexico.
Undcr 18.dsS-. mcddeltes fka paa—
lidclig Kilde i Mexico City til en
of de udenlandske Dipsomater i
Washington, at General Huerta im
givct sine Belege-tot til Frcdskonfei
teuren Fuldmaqt til at knndgtrc
band Nefignation i foa Fals. at et
soc-dont Stridt skuldc vife sig nsds
wen-Hist for at ovnaa III-d- IM
ge famme Kildo Milde Hin-km forsl
have vaalagt imc Konnt-Wasser m
holde fis til Tamvico Pfosten met
Udlukkclfe as« alle andre Titistemcml z
men sonst-is tut- lmn indfist Nsdvensi
disk-eben as at sorbmtdle tma et bre !
den« Grundlag. !
Hitertaz Nevrckfeutantcr vetchtes:!
sont fvkdomssrie Mrknd, der das de H
rek- Landks Jnteresscr for cxe »den-J
Heusmt til Person«-. Tore-I ckdfs »
rer er Etuilio Nabagcch sum et For «
sum-r as et imm- Vasrk »Im Rotte
renen, og sont hat vasret ljadrct pac»
forftellig Monds-. Hand Rolle-get
er Luis Eignem en Eisnator ogj
dvgtig Jurist, og Augustkn NodkiL
gttcz. — Tiefe vlcv efter den-Z Lin-I
komft til Washington but-: Vettern-.
met-. ai de ttc indmnetikanskc Frcdsi »
met-stere- Ten spaan :ttiiivas:ssadøv»
gar Mädng fra Fredsmasglmcc ogT
for de to Landes- Revræfitntontcr ti·.
Frcdskonserencm —- Mwnd, sont
staat Zenok Ravasca new-, oil vidc .
m ncmr Zoorgömaalet om Balget af?
en Mund ttl at aslofe »Im-km som
provisorisk Prassident kommt-r ou
faa vil hatt iusisterkn at ingcn mili
tæk Stsrrelsc konmwr i »Hu-tragt
ning. Dem-ed vil san detade Cur-»
tattza og Villa vasre unutljggjokte
mksn der er andre Masud blandt
Konttitutionalisterne, sont san kom«
me i Betragtning. Blandt iaadmtsq
ne nævnes Luis Echte-C Taktart-H
pas Ven og Randgtvey sum hats
sinkt et fordelagtigt Indtryk i offi-»
cielle Qtedfe H Washington Han»
M un vers vaa Bei tm Spanin
m m- ost-. . i
Vi stal her tilfsje non-m »Ein
Rek. Hek.« of i Gaar meddizlcr sont
,,Speciol« fra Washington: »E»
Diplomaiist Mission i Washington
hat fra en tiiivarende Mission ai
krediteket til Mexico mediaget den
Ilnderretnitig, at Ouerta hat be
nmndiqet sine Delegater til Maga
ra Falls Konserencen til at lode
at han oil resignere, derfoni detteT
stulde vife sig nsdpendiii for at
life Bansteligljedekne.
Man foritaak itnidlertid, at Ge
neral Huekta instruerede sinc Re
prasientanter til at give dette Lsfte
tun fom en iidste Tilfluqt, on at
infisiere paa vigtige Vetingelier.
Disie Betingelfer ovfummeres i
Korthed iom —- ot iorbeholde Duer
ta Retten til at have en Stemme i
med, bvem der stal blive,hons Ef«
terfjlaer —- udelullende Tat-ran
pa — et amerikaan vLotm of OW»
M,000 til Mexico, Log at UUM
M M Was as Mexico
ern-He for W Aar mod cis- Vctalings
aj PLWCWW i Huld km Anker
Forslaget angaacndc der atwrikcms
sie Lan-h sigeis das- agtsh auvendt
under Lcdclsc as en Kommission be
stmusndc as w Lunerikancriu to Meri
fanerc og en tdieprwsentapt fra lwek
of Ziorbritanicm Franks-! og Tosk
land.'« —- Tonne tilsmiclszdcude sag
betndningsfulde Meddolctsx er dog
ikkc officielt Radstein-t
Uveik i fletk Stam.
Menaestrr omfonmr. fmrt Tab
as Einwand
Milwattkce, Wis» 12. Maj. —
En Tot-nach »Ja et REFUND-what Tors
denvejk, fqu i Naar Aik ever Wiss-·
cousin, Iowa og Don sterblich Tot
af Illinois-, drasbtv fire Munneskcr
on sdelagde Ejendom for over en
Million Dachses J Laus Countn
Wis» kom mongc Memnsffcr til
Stude. En Mængde Udbufk øde
lagdes.
thlgä indlsbne Meldinger blei
eu Dkeng ved Nava Lanton Inde
rickfon drwbt of Luni-L medens hakt
lege-de i en Lade nka ved Oregon
Dam- Counm Miss Quem Aleven
villc, mistede Livet. da Vafkoriet i
Baue Countn Zindssyqeasnl bler
Ida-legt medens site andre bler
Eva-steh En Rat-mer ved Navn
Williacn Post blcv flamc ibjel as
Lynct, mode-nd ban var i en Lade
von sin Form i Nasrbeden of West
port: oq Harren Sioblosu CA
Ztouqhtom blev flaaet ibicl af en
Planke-, fom blev fasset m Binden
Eimdomstabot mmmed-.s for det
meste Farmene, bvor saa man-ge Hu·
se adelagdes. Alcno i Tone Conn
tn nedblcefte over 150 Italdcs og
Ladcbygninqer. der gestwmfuitlig
var vastd WANT J meqncsn as
Stoimbton blev man-ge Tobakshusx
Ideloat Tal-et ais-flaan til SEN
000.
Des Moines, Ja» II Maj. —
Some Storme aiorde i den kenn-ali
Del af Iowa Zkado for Eli-re desin
dc Dollars i that-. Im Museu
tine. Tone-wart og Tes Moist be
reites am swre Tab baado i By osa
paa Land.
Madisom Wis» 12. Mak- — Tot
var en foriasrdelig Stadi- som Tot
nadoen aureticde i Time Connw i
Gaar. J og omkring McFarland
vor Ldelcvgslrlfen frei-. Kumwlen
lilcsv revet as Skdebusey san der bcev
en Panik blandt Ziolebornena En
Lade bkov sdelagt vaa Ebriö Zahn
sons Form og en von Tlvecdorc cl
fetts. Ext Jldcbmnd odrifagdc me
stcn Lodcsbygningen paa Zahn Hol
Uchjis snlkllb IF lhsphll 1’.’s-l’ Turnk»
Von-sing mm st. E Rufs-sus- Ranu,
sdolagdesri Et011«!111.-n Käf Erim as
Tonmdom Muts ums-wir »Um-n
var kaen wer Este-; at lich
tet var ov'rc," Ämdt »san«-Ic- Raunen
Dclo as der-es- Lkszkssiszsr läg-)
te pan Nahm-us Emban Jkkc
manae an omkom
Dct er umulig at mvrdfastte den
hole Stadt-. Masken Ewert onefte
Tobaksitnr i Edqerton ug cmegn
blæstes neb. Mcn værst var det
vist rundt Oregon. PU nwsten
hvcmnden Form bortblæstes et Tag
eller en Dcl as et Tag
Detwit, Mich» M. Mai —- He
le det iydlige Michigan lrar vom-i
udsat for bandeliq Binde cod Stor
men, sont begyndte Zondaq Affen
og hat holdt ved med nasstcn »for
mindstet Heftighed sidm Endnu i
Das blasscr det stock-It
J Kalamazoo druknede Knian
Thomas Gtaham under Forfsget
vaa at trække sine Hefte op as Von
det. Fragte-n bar taget Stabe baa
de der og paa andre Siedet
J Battle Ekeck hat man gaaet i
»Fryqt for Dvxrfvmmelfen eftcr at
Dommingen ved Qlivet sprwngtes !
M Ums-· —
Wort Ja» ts. Mai-—- In
Tom-Ido, som gis over W sidstr
III-das presse W» tev ca
EW gev- ng »-’s;-.,--a-j
I
as Hufo Tabct ndgør fixrc Tnsmxc
Donat-T Uvejrct kotn nor nd Uaa
Efternnddagcn Tet gjk ever Musi
catinc og Mason City ocn Morge
nen. Qsiadrcssfabrifken ncr lcd mest
Ztornwn rchanct as ou fnnnc den
enc Eidc at vaningesr Stadt-n
anslnarxsstil GUqu Irasscr blose re«
not on med Nod og kanct over elek
triskc Trank-a fna Zwrwgncnc if
ke knnde komme frem. Tagen kom
til Stadt-) saavidt man ded.
Vcd Spenccsr odelaadcis Inangg
Farinlmgninger og Pindus-sum on
ikkc san san Kroatnrer Just
Konful C-. H. Hausen.
J Konfnl E. H. Hans-Im fom af
gik ncd Jeden den U. Maj. mind
dc den tman Koloni i Eint-and sen
as fine mest tundtkk uq nlsnindolia
afboldte Skikkelstm
Mr. Hausen bleo 72 Am- gam
inel. Gan var todt i Frcdcricicy
Dannmrk,. Soin aunfke nng ait
han til Sss og kom i 18 Aars
Alderen til Amerika. Da Borgeri
kriaen bksd ud, meldte ban sia sont
frivillig oq tiente fom faadatk oed
et New« York Reaiment i firc Aar.
Este-c Krisens sSlntnina kom lsan
i Leere hos en Gran-r i New Bot-.
Her indhentede ban den Erfaring i
Fuge-t, sont satte bam i Stand til at
amndlcque den store Stempel- on
(Sravskfokkotning i Cbicasgm fom
end-m harret bans New-L
Tot var allen-de i BUT-, Hanfen
begnndtc vaa men Haand i Einka
qo, oa fm tneget betkedne For-hold
bar ban drevcstmFortetninqcn on
til at blivis nmafke den ftørftc of
sit Slaas i Lande-L
Tanst Konful i Einmqu blsco
Haufen i 1898 oq tiente fun snadan
i 10 Arn-. Zorn Konsnl modtoa
non nimm-s Venifcr naa -,Tillid fru
den dnnskc Noavrinq, on da Oan ton,
sin Afskod Im Tit-amon, blos lmn
ndnasvnt til Tanmsbroasinand
Nomes Hundrcdaatsfest.
Hut-than Name fein-de den Wolf-g
uede blandt Time-«
Tufindcr of Nokfkumkkifnnerc muk «
fchetck under Stieknkbaaetct
tEstpr ,.Zkundina:w:i«1.
miscjmtja, H. Mai ---0«ndrcdss
annicftliusedornc i Des-schänden is
Haar sonnt-di- fia fein In mtriotifki
sznmnfffatjon »den ZidcfmfksI :
Rat-ff ask Barthoaet qonnrm (--«)ad.«r- Z
Iw: dkst store Rollenka HI- issulaatj
til Effekmiddaqm zllkindsk Ums-M
Zkolobøm var nde mod ?.—ro-5 Rings
oq Mroa i Toaet out Formiddagen i
ists-us - m- «
I
l
l
I
(
i
i
sNIIIII Icll ZullkclllL
J Bomortoget blos soc-Um Stier I
knsbmnusret bcmch man anflaar An
tallkst af de dcltaqendc Norskamcrj
fanore til tre Tusinde. Togot nah-—
ncsdes af et historisk Opt-« i Unifor
mer fm ist-L Paa Fæstniugss
pladseu Um- der thrvasrketi om Af«
tout-n on store Lnsbilleder af Per
foner og Veqivcnheder fra Eids
voldsaaret.
Manne af de bidkonme Wurst-A
nterikanere, der var med Hallingi
fast-dem var nctop kommct utcsd Dam
vensn »St. Louis«: det Var bat-(
faavidt, at de fik bliml tin-d i Toact
J Spidfen for dem qik Luther Col
leae Band fra Decorah Overalt s
Gabe-ne saaes det amerikanfke Flaa
Indien« psa Sinnen
Konq Haakon gav fasrlig Radien-—
for on Devutatton af Warst-Ameri
kanere. De blev foreftillet af Mi
nister Schmedemann. Laugen ind
bsd dem til Festmiddagen paa Sloti
tet om Mienen
AVot Frclsers Kikke holdtes des
Feftqudstiene Nationalteatret
biswde tre Forestillinger Stint-ag.
Alle Grave, som qemmer de jin-di
siesLevninger af Eidswldstnænd.
blev lockt-ansah liqesaa Vergelands
Umsme Nachweis p. F. v» ca
wagt, sik en Modalje til List-umring:
om Tagen. .
Te norfksamerikanske Tals-gam
blivor Inod til Trondl)jei-: for m
oderkaer d: store "Høftidcliguodet
der. Ast-essen findet Its-d i Tag
Pkcsident Wilfou og Flug Hauf-m
vekølet Telegtamnur.
mehinqtom T. C» id. Lscaj. —,
Telegrasiske Hilfe-net udvksfsislcdeäs i
Haar mellcm Te Intensde Etat-ersi
Pmsfident og Kongen as Not-ge i
Anlcdnitm of Hnndredaarcst for den
norsfc Grunde Tät-lindka Ich-«
zkrmiuuet fm Tot lmide Dir-J, san-I
cfscntliaqiordcs i Tos, imvdc følss
gendu erlud: - T
»Don-:- Illkajcsftast Hat-Ton HI«
Roms- Kunst-, Kriftiania- J Roge
ringunss Mann og vaa Folfists i Des
For-onus thors Vegne fremdaer
ch oversor Tore-E- Mafcssm mincz
oprigtige Loksnskninqer i AnledninH
af det Hirndrcdaarsjubilctum, sum
seit-es i Norge i Dag. Te For-ene
dc Ztaters Regering cmethsnder til
sulde de venligc FølellW bvormed
TeFokkr Stater omfattås i Der-es
oplnfte og fremfkridtsvenljkse Land,
og idkst jeg foksifrer Dem ons, at
det er denne Regerings Inka osJ
Ztrwben at sve Gengceld og ovelskc
dennc Folclse benutter jeg Anlednins
gen til at fornne Dei-ex Majeftæt
mine egne qodc Tusker cm fortsaj
Held og Lytta« -
schau indlsb folgende Sonstelesi
aram fka Kriftianim l
»Præsideuten, Washington: Jegi
takker Tores Ekccllenfe faa nie-geil
for Tores venlige Tcslmmkm fqu
mit FJk vdd at fasttc Prisz paa, cftcrs
sont Uc bar saa mangc Nordnmsnd
sont mt er aode amerikanka Vorge
rkn uaa faminc Tid fom de ikke glom
mer det Aman Alkodoriaud.«
!
Fia Fkkdsmøch
Hut-Uns chrtsclfr føtftc Umstand
for Undrtlsaadling.
:!.'i.1.ki1m Falls-A Lut» W. Mai-—
dslstcnotx for Staunin as Mckgs
lmgikkonfcrcnccu Hur at txsqøredlskcls
lcnmærcndet melchnssllniscsd Stute-:
ezx Oucrni par alt i Orden til at
begonde sil. 53 i tlkkorgcn Eiter-mid
IiU cr den Tib, Her er beftesnt for
den formelle Vlabninq as Konforcni
sorfxc Zeissimk ,
Med den tredic Lsfkiqlec Edit
ardsu Zum-im den Ehilcmkfkc Mini
fkcre c.; de to nmcrikanfkks Telcgas
txt-, Wkeimten-Sommer Joseph N.
kämmt og Frcdrick W. Lehmann-Z
Links-»Er ssnt i Astom Mitedc nmn
Not zum de tre Mexiranske Dele
gatcr for at kompletere Komferens
can Betstunde Te ventes hertil
im New York i Morgen tidlig.
Ambassador Dagama fra Brasis
lieu og Minister Naon sra Argenti
na, fin hat eret her siden i Gan-,
har haft travlt i Dag med at ordne
mange Enkeltheder.
Moden-:- Masglisrnc frismdeles er
tilbagcyoldcudc og ikke ntcddclcr.
Worts-des de Dil gaa frem, faa an
toges det dog i Aste-n fom l)-jst»
sandsynligt, at direkte-J Fjerneliq
vil blive dot form-, som Mit-gleich
uil lnsnftille til de nwticanfke Dclc i
gators Ltixsriiisjelsik Man wem-L at
da Prassidcnt Wilsons saa vel fond
tc Holdnina for Øje kan Mæglcrms;
ikkc nasre Haab om nagen Instit-i
gang, dersom de mexicanfke Delcz
zum-r ikkc vil visc sig villige til at;
zum ind del-paa
Fokhandlingcrnes ftore Betydning
ozx Viisrevidde fik man et Jndtryt
of i Dim ved Dr. Gonzaln S. Cor
douu, Ecuadors Gesandt iil U. 3.-:
Aufs-mit Tet er baade Sud-Ameri
ka og Central-Amerika disk vil M
ae Forbandlingerne nied spasndt
Interesse.» Dr. Cordova vil holde
fin Regering telegrasifk «undecrettci
out dct vigtigfte, dek- foregaar. Der
veines flae Amtes-Manier for de
latiztstsamtikmfke states til ton
EINIGE W·W" « ’·
Hort sagt.
Golf for Benge. Fra Ehicagc
melch under 15.-5d—., at II Studen
tcr fra Ehicago Ilnioerfitct Or ble
ocn antwldt, bcsknldte so: Osambling
idet dct spillede Noli for Mitge. Dr
loslodes mod KmItimI, It de fknldk
mode for Rom-n umfu- Tazx j
« i
Blum-re bricht. Im Hallnsrfmdt l
Sachsen, 17. Mas. M Jlkilitasriln
verm- Løftuanmnc Witzmndt og
Feuingcr drasbtes ojcblikfclig her :
Aste-I, idct de forfogte at lande.
Tllkotorcn var flandfkm oq idot De
gjorde fox flaer on Trenii1m, flog
Lllonovlanct en Koldbottp og faldt
glim- Jud,
Ztore Planet Under et Rorlsør
for Jntorltate Eonnnerce Commis
lion den 12.d-3. i Anledning as
New Hat-on Banens Llffasrer oplni
stos det, at det havde værct nys af
dsde J. Piervont Morgans Plat
at faa alle JernbanesKompagnier
oq dlle Ekspressäomvagnier sam
nwnfluttet.
.
Billiat Land. Zm Vanide
Minn» tucddeless under 13.ds., at
Nie-geringen Imlig bar folgt Land
der, som kan bringe- til at give et
godt lldbtsttc. for en Nennmnfuitsi
pris af PLTZ pr. Acres Nogek chv
folgt til 8135 pr. Acke, medenik
nogct naacde en Priss as Pius-, og
der allerlepre BRDU
Sondagsluktiikm. Tor arbcidcsjs
as Bartnsfcrness Union i Omalm
m at faa en erinance vcdtagot
isølae twilkcn Vorberftueme i Bncn
holdes lukkcdo Ums-Indung Bni
sit-s Præster lmr fornligkcst siq til
at via-los Bat-betonte nt cirknlm
an Potitisn for at optma der tilfigs
tsdj MAR
I
Lan-r Forbrndolse Assnuem Po
sten. Vj lmr dort out mass-Je Flog-:
Uokrofooudancofkolcr, men vi bar iki
te Dort ellcr lasst out, at der ogsao
gcnnvm Korrespondance nndervistes
i Rokvrndelse. Mvn Mist meldes
der out fra Chiraqo under -15.ds
Toteftivcr bar snndet est Par Fore,
Daniel McNeil oq Gcotge V. Pat
M. sont Indus-s at ledo en saadan
Forrotniug.
Amsng Esm.1«11d. Salifknp 17.
:W.1’ thxr M Tom-I «dele i
.s Nin-n Man Neu - uinsrluwch
Bonn-nd im Frautdampcrm Lin-;
Inn-Du i Tag scmaqnc i Atlantkr !
Dass-: as U, E« Tnldlmnd EscnkuH
Einmntc Mwnd has dk lwldt drt wr;
unmlim at en litt. Band tundo hu i
m holdt Itade imod dct Vojtz Ver
hat« rasch fiden
to den P« Mai. 11 Kantine-tatest
var bukkot under for dort-s chrstels
for og for det, de bavde Inaotte nd
sma.
I - » O
Vortkomne Vorn. Politibetjente
i Lincoln Part, Chicago. fik noget
at gøre i Søndags med Vorn, som
var boktkomne ved at se efter Dur-e
nc. Ek« 4 Aar gammelt Pigebarn
faqdkn at bun fidft faa sin Mamnm
vcd Abekatlntfet: en ditto vaa 6
Aar tabte fin Mamma vcd Giraiffei
based oq en Dreng paa 6 Aar kun
de kun fortælle: at han boede paa
Nordueftsiden. De blev taqne -1«
Forvariitq i Parkftationen i Haab
mu, at deres Foreler Milde ftgesj
dem der. E
’ Er vigtiqt Fund. Athen, Græken
land, 13. Maj. Den bewmte mes
sinifke Heft Ariftomenes’s Gkar
blev i Gaar fundet pqa Rhodeö as
italienske Udgravere. J Gravkqm
met-et fandtes manqe Antikviteter.
scristommes Mo Its ! den
W Wiss sei-c Jst Meu
W«
kwkssnzs —-Z---:--F-7
Horden rundl
W
Fra Llscalnw til Etuckliu.11!. Etuct
lmlni. lis. Maj. Ton stunske Ania
titcr Tlinlin fle i Main «ra Manns-·
til Ztucfholiii, un Tiicancc as Bli?
M il , inm 4 Tinusi on ZU Minnttcr
san giordc fis-gen Stand-:- lsaa Vei
en
f
Flor-e Jordrnitclsot Eitlanim Zi
««Eli-en, 15. Mai. Ratten til i want
oiq i Haar :lIk«.It-gcss nimm-· nor attci
Jordrystclsen Ema simcdxs Roq og
Umn. Zfadcn mr flin ringe. Be
Ultnimicn i Landslnnsrne i Ema-S
:l«’nsrlicd cl· cnönn ikfc lnnnnct fig
sitt-r Ztmttcn da dct ftore Jord
Stirslr indimi for nonlu Tage si
dscn. Ti— olslwldcr fiig endnn nnd-ei
nalicn JZinnnOL
.
Fluer onikonnnen. London, 1:3.
:lI-’ai. Kantain F. T. Anderson og
en Ulickanifcr lvcd Nat-n Carter. heg
gc tilliørscndc Armee-us Flyvekorps
list-n drwbt, on Løjtnant E. W.
Wilslson lsloo alvorlig kowsict, da tu
Flnveinasfinrr ftødte sannnen opne
i Luft-en licr i Aste-T Deto Maskincr
snævcde over 800 Tilfkucre, da de
nlndselig ftødte samtnen og styrtede
nod Begge Mastincr ødelagdes.
.
Spanicrne i Argeiitina. Madrid
LI. April. J Senatets Mode i
Gemi- blldvfder under Veliatidlingeii
of Trontalen fremfat war-flog ont,
at Kling Ali-Ins skal foretage en
Reise til Argentina. Udcntigssminis
freien crklærcde i Reiseringensdiavn
at donne fnldud forfwd Vetndningcn
us· en snndan Reife, oa at den Uildc
time Tantcn on til tin-unerl- Pro
mslsc, tlii i Amontina kein-de der
over 1 Mill Spinnrad der onle
do Mino Reise
Cum-nie Nios dod. jlsiadrid, 1:’-.
:I.Ic·nj. Cum-»in Montcw Rim-» der
var ou as Spanien-J bodft kendtc
Etatscuasud og den, sum udarbejdes
de Traktam1, der asslnttode den
svaitsksamerikanskc Mig i lstvdk af
aik soc-d Toben i Maur, 82 Flat- gam
mcl. J 1898 var bang- »Kann tut-W
bekondt i U. Z. A» furdi nan var
.Pmsfidcnt i den spanfke Fredsjskomi
mission, som i Oktober Maanek
san-me Aar modtc den amerikaan
Kotitntisfion i Kaki-L Te to Rom
missioncr emde om Irodsjsbctins
gclserncn og Frodcu blcv smdfæstoi
i en Traktat. A
.
Z: Hl.n«:-)2«D.si1·sn—i Tusrdninj
Krjftmnm l. Mus. J Et. Ums-Zur
denen er usr i Tag hold-r ercnsk
fswitnl ma Elottut under Konk
Onakonis For-Arme Tor fastsattosz nn«
Stamm-n must-offer eruncnss tid
link-n- tru Cmbedsmænd erfreutes- a
et erensraad vcm fem Modiqu
mer« Regeringens Medlemmor km
ikke oære Medlemmer as Raadcst
Til Kansler og Formand for Lri
densraadet, fom skal afakoe Jnd
stilling om Uddeljng af Ordenen ti.
uorske Borgere og Udlapndinge es
udnævnt th. Statsminister Michel
feu.
.
Ungfocialifterne i Norgcc Kriftias
nia, l. Mnf. (N. B.) Socialdemoi
kratcrms i Kirkencss bavde I Tag ti!
Hensigt at domonftrerc mod m Fo
ne, fom bar folgende Jnskriptionz
»Ist Kamp. Vi er i Fjeudcns Land
Vor Ret vi tagen-. Vokt med Bibel.
Brwndevin oa Baionet.« Este-r An
meldelfc af Siedets Politimcstcr bat
Justitsminifterietf forbudt Venytteli
sen af Fasten.
Politiet bar ligeledes forbudt De
monstrationstoget i Kristianicf a«
brnge en Fano, vaa hpillmmar af
bildet det brudte Gevær. samm(
Symbol, ·fom fandtess poa det for
budte yatimilitarifttfke Maser
Helbrodelfe af Tuberkulofe. Po
rii 29.Apri1· »Musik« offentlig
km en Viretninæ fou- er Mit-c
M It YM i sw MM
udtaltc sig out Helbredolsis of Tu
bcrfulofc soc-d Zpablingcrs Methode-,
der bescaar i Jndsuwjminger f
:Ui’ustluruo as en Blauding af« au
togene tuvcrkuløsc Bat-rinnt sVaks
einer-, fremftilledc af Patkmtcns eg
nc Bacillorj eg Form-»Man Tät-et
ningen konstatercr Helmscdclser op
uaaede ved Methoden atsvendt paa
Marsin og senkte paa Monat-sieh
Spablinget er fm Eclmwi«..
i
Zvcttfke Repubtitmicrc. Stock
holm, I. Maj. For-fu- LIEIisTcumn
strationen lpar i Tag fundcst Ztcd i
M- og uaa fasdvanlig Maadc med
umtwnt fasdvanlig Tilslutnjug. J
Ztockkssolm par Tksltagenrss Antal
h- Uns-«
J Temciustratconkumcuscs hat der
bl. u. uæret Faktor mck Jnfkription
nor sur »L!nmltiuk1«HEXEN-dont Fa
nernsc bloo et Par Etcdvr tilladt as
Politik-: og andre Ztcdcr lseslaglaqs
to. Faner med republikanfke Jud
fkriftcr var forbudt
J Fund-Wall ltlco des i Tuszt
baaret on Pkakat mcd Baafkriftscn
»Um-) )1’-co1.ibl;-kfkn'« mcd fwrc Von
ftcwer og derundcr need Itsfudrs
Bogstaver ,,i Kinn, Mekfiko, Frank
rig« osv. Politict for-langte Plakai
ten ffernet, bvilket imidlcssrtid ikkc
blev efterkommet.
« J Links-hing var der en DelRaai
bEn og Dem-austreten i Cirk1:g, da
fragte- ,fokb«udte Hauer fkulde fjcri
urs. - . II
Liebnecht ude igen. Berlin, 12.
Maj. Tr. Karl Liebttocht, den fo
cialistifkc Rigsdagsmand, som i
Ffor frcmsatte den sensatisnelle Be
fkvldning, at Enibedsmasnd i Krigss
minifteriet bade modtagct Beftikkels
for of Krupp smn Bemüng for nki
limsrc Tokumenter, bvclket endth
med, at flere Officerer Olen fundex
sknldiw rette-de i Astes i Rigsdagcn
et Axt-grob paa den itttszrnatiottale
ou smrlja ma den tnfkc chsckcmiugsi
industri.
Tr. Uicbnocht crklærode, at den«
m- Jndustri revrwfenterekse i Tosk
land minds: 500,00(),s)0t») Mark
«8125.000,000), og at mange leti
smacndc Regeringsembedsmasnd og
Lfficcsror i Anna-n og i Monden
Var izldudlommcr as Vestcxrclfcn for
mwvsclskalwt Tot samme gjaldt
ugfaa andre tnskc Zimmer-, og alle
havde internationalo Focbiudelscr,
Mude han. Knuwfclfkabet fwd (
Forvindclsc mcd Ekodasabritkcm
der bler drei-et med Ema-T m engele
KOMML
Ihn-dunsvabricht-.- Wm:, 12
TMars Er Bind. sum nsikmnmer i
Ztksixsrnmt«f, drin-Nr i («-’-ac:t« et ulw
frasstct Foundatde out, at Friher
re NordenfkjoldI Søn as den vermu
t.- orktifkc Summen er Hulden sont
Ziffer for Jndianernc i Sndamo
«rika. Hatt figes at baue ovboldt fiz1
i Volivia, da·kmn mødtc Tod«-n
Det sidste man harte fra Eksvcditiu
nen, var den 103. Marks, da dut
meldtes over Stockholm at Nor
denskjocds Ledfagexz Svensken Johu
Berg, var blevet dræbt under gan
defulde Omstændizhedec Demm
Meddelelse ftammedc fra Betstu
Brastlien
Der var den Z. April i Fior, at
Friherre Erlaub Nordenssiold cnixd
fin Huftrn og to fornske Wdfcmrrc
reiste nd for at udforsko lsidtil Dem
det nasrmestc ukendte Egne og
Ztmmnets i den uordlige Del af el
gran Chaco ved Amazonfloden
Smlig gfaldt Reisen to nderst Pri
mitive Stammer Tavictes og
,Siriones, fom endnu ika var blevct
studeret af nagen hvid Mand. For
« uden Baron-essen, som deute-des at « -
ville gsre god Nytte Ved Studiet
af Minder-M Liv medfizlgte Von
og en Stockholmer, Alsted Jan- ,
fon, fom maatste vende Mem neb· "
brudt as Malo-is Dame kam v r·