Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 13, 1914, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dann-kennz«
II W 06 OMCCMSS
Ob FOR DR DANM wuc
I AMMA.
aägsvet s!
VIII-I Lotsen- thlishisx Konse,
sich-, sehn-da
»Ich-korni« lass-m- Oniclsk i bei-r Ugo
Pfis pr. Aas-Iang
II Poren-de Suste- sl.50. Udlsmiet MUM
slstiet betules i For-Ruck
Mühn-Konsistngtessefoksndking etc-.
soc Usdtsselse If IIng M Blattst
lmlhvld Altes-stos
DANJZE PM. PUBL. SOUSIL
VIII-, Nein-.
Alle sichs-s til Blasen Indholck —
lonsespoaåsaeer. Ast-spanian og andre
Anthet —- setules til den Nod-kut
A. M. ANDEKSEDL III-in Nebr.
satt-fes It Bltik Post office u sei-and
III-o mitten
Arlwttisinfl muss made known upon
spplicttiokk
1 Tini-läg sk. It skacket ikke mochng
kegelwssgigh bedr- man klsge til cket
stesllik kostbarsten sknldk dctte ikke
VIII-. Mes man derive-odi- sig til
»Damit-ken"s Kontos-.
Fast Lsksmsne bpmsondisk sig M Falk-.
sog- tsektcsnst i Mach-L enton lot It
Isbe bog dem pllsk for at sss Oplysviug
os- cltst Iwrnsmätn bedes de altkl em
isle, Ot do us Avektissementst i Kette
Mä. Det- vil væke til genossllg Mitte
le Undckketning for nmlc Eos-»r
« gcre fkol vi her meddclkn ut Rom-t
nmgeu allen-de csn Tid Ubage bar
nasatct at fvrnn Anertisemen
txt km «Coven!mz1rn Enuss", War
Is» sndmmsudc Kontrast ist ovfnldt.
Tor strich txl cis sm Ferme, :I-’
Takt Uka fik fis-? Tonnner Em«
den Bd. April. oq den ialdt og
smeltc e saa pasnt stille oa jævm
paa :l arkermx Fürsten al Horden
er samst. Der blev noqet sent med
Roman-: tkods den mäIdo antexn
m Vavdi-.·«
Presbyteriansk Missinnasr dræbt
af en ste Ralph W. Tidrch en
Missionæt fka den amerikanske for
enedc presbyterianske Kirke i Su
dan, er bleven dkæht as en Lode.
Han blev ovetsalden as Dyret ved
Doleib Hill og smatelig saurer For
at san den njdvendige ijlp maati
te· han bringe-s til Kkkartum en
fern Dages Reife. Hcm 1«vede, ind
til hatt naaede Khartum, men dsde
den 21. Maus, just en Uge estetz
at han var bleven overfalden.
En af voke Venner i Osten stri
ver til os under 6. d5.: »Ah-. Egan
Gmerikas Gesandt til Daan
hat boet her me Honllet en Uge,
oai M, da hatt fupperedsi min
Spätqu gæv fes ham et Eföemplat
of Merm, sotn han lotste under
Crit-singen Estet enst Leesning
sav han miß Bladet ttlbage, sitzen
d- ut det var et nieset godt lille
W- onst has just-de meget at
We m det, am Ieg vilde
Ists hcm den Tiers-sitz nieste Gans
jeg strev til Reduktionen, da at em
mode om at fes-de hanc Bladet til
»The American Legation«, Kshesis
boun, Dann-ach og sende hmnslegk
singen. Jo Tak, vi ital med Fors
wjelle sende Dr. Egan Moder
Minncsotasi Zondogssknlcforening
vedtog ifl. ,,Flkbl.« vcd sit Aar-Js
mtde i Winona, Minn., forleden
folgende Beilutninqc
»Denne Forening indbydet Min
neiotas Skolelæreriorening til iæls
les Randslagning med Heniyn til
praktist Samarbejde meliem Kitten
Ojemmet og Ulmueskolen for i Ov«
dasselan at opnaa en Enhed, fom
Lan ubvikle Beweis hele Person
lighed. Denne Forenings Formand
ital udnævne en Kommission pao
7 Mehl-innen og vi indbyder Min
neiotat Morwins til at now-v
ne en iignende Kommission for at
kaadftre sig med itrnævnte angaai
ende denne Sag og tappottere til
neite Latini-ist« Til at keptasfen
tote Sindaqssioleioreningen blev
bl. a. Prof. Kildalzl ved St. Olai
Tolle-ge vom-out- Det stal vor-re
interessant at ingttage, bund demu
Jndbntekie kqn lebe til.
» Im Rystcd Pistole stciver For
itasdmn Post. Lage Mitlei- i
»Dann-M nf S. ds. Ec. u.: »Da et
ist its-e »Alle-sc vi ital give
M its-u bei er dxu iri W
Rice kos- fiqot o- faxdek met
W Miit-heb Stolen for
ligefac gab Stole med den lille
Flok Tom med den store. Naar det
fee beendet-. at der kommst en Flol
Pisa-, der fta fitfte Tag lyttet
tat-B til lwert Ord, san glemmes
det tjeblikkeligt at di- kun er Haa«
Ved ct »Lutl)er Leath Mode
i Nordvesten udgavcs der Ost-ems
maol angaacnde Bibelkmxdskab —
f. Ets.: Hvok finde-I- Krisgi Vierg
vkædiken2 Qvor finde-:- dcs ti Bud
og til kmem lslev de forst givetf
Advent var Jstaeliternesis Fort-r, do
de qik igennem det rsdks Hav pao
tstt Land? —- -
Der indle skrevet Smr fra 27·
ch as disfe blev heb-tut til 100
Procent-set til 99, eet til 95, femttl
90 ofv. n-:d ad til 50 Procent —
De, der indleverede Somme, var I
alle Aldre fta Stolebsrn til Men
nefker paa 50 Aar. Der oat Land
boerd, og der var Laster-e blandt
dem. Mcn det mastkelige cr, at de
Even-, der vlev maskket 100, var
fra almindclige Folk von Landet
Tertil hemcrtker J. S» som
skrivcr dette i Ehe Lutl1.«, at det
of denne Prøve fremgaar. at vork;
faakaldte Dannelsescemrct ika bisY
drager most til Vibclkendfkab«, on«
han fpørgert »Er det ikke et Fak.
tum, at de fleste as vore metet
er ssdte og opdkagne vusj Lattdet?
Og fornylig ovetraskedes ri ved at
lasse i en Artikel, at 88 Procent
as note beldixse Forketningsmcrnd i
Vnerne var kommen sra Lande
-----W
Aatsmsdet
- - sum-r - ,
Vor ftokc naktige Rief-du«
illt von- narque Moder cui-r Im
trdaqc hor fa: dnbo Epor 1 wrt kir
kelige og missionekende Arbeich
vil naspve noqen jblandt os bestrith
Hvad vilde vi have vcetet fom Kir
kesamfund udcn note Aarsmsderk
Stute Moder med ftote coger fasts
tet i Almindelighed betvdningsful
de Mast-tot Tette gcelder i langt
større Grad Msder of amtdelig
Art —--- Moden-, der steher om Sa
gen fom bar stor Betytmina ikkcs
alene for dette Liv, men oasaa for
det tilkommende Liv.
Den stsrste Opgave i Werden er
udttykt i det bekendte apofteliste
Ord: ,,Sjælenes Ftelfe". Hvad der
er giort for dette Maul, og hvad
der videte kan gsres, det et Ho
vedspjrgsmaalesne von vnre Aar-Si
wider-. Og vi, der staat i bette
overmenneskelige Atbejde, vi fslct
Trangeu til al den Hielt-, der ved
»de hellng Fællesskab« Lin erhol
des paa dette Ommade.
Antäus-deute et i sætlig Grad
fanden-te store Hjælpemøder. Hvo
iblandt os, der i en lang Ktæde of
Aar uafbrudt hat vætet med til
Aacsmtdeknr. et ikke færdige til
at sige: Det vilde for as have væket
et ftort Tab, om vi ikke hat-de haft
Del i Vorwissen-es Vclsignclse ved
Monlig Nmætelsex thi vi blev
impulletede baade i vors Troesim
Helligstrelsesliv, Samfundsliv og
vort Vikkfomhedsliu
Tem-, at mangc san-Hei fra tun
nq fjasm - - mcd storc rllssr mindre
Futen-Mc nie-d Mlodcr sm dcst him
ncelske Lwialtrr - , det ist i Sand
kycd on acmdcljg Ztonnag!. der med
ium-r lvcrlige Virkninget baade ind
odtil i For-hold til usk sclv og udods
til i Vordem
Te helljges Zatnfund, Te hellem-»F
Fællesskab, det et ikke en Frase, mcn
en Oft-sinnst
Hidindtil hat Aarsmsdcsrnr. trods
deres mange Ufuldkommenheder«
været netop en fand-m Livsmagt
Dette at være famlet ofnktiug en
Uges Tib- til fælles Bin, Taksigellr.
Sang, Samtale og Raadslaqninget
om vore fælles ngaver. det fast
tet Mærker paa os: Glædesmærker,
Manmelighedsmætket, Brodes
kætlighedsmækler og Daadsmcerter
Dei bevitket, idet vi Gang paa Gang
bei eue Aar-wide estet det· anbet,
stille-, iqa stilles vi med dem fasse
FAM- Bærdiewe, iom vi modtrj
under vore betcige Aarsmtder. de
stal nu omsætteg i Livew Ist-selig
hed — Herren til Mk og von
Medmennefket til Stelle-.
Stolemisfiimen i hele dens Our
fang, Hjrwmemissionen, Littetqturi
»misiionen, Ydremissionen og Kask
Hlighedsgerningetneg Mission blandt
ifygr. gamls og Bsrm stack alle i
Entje Forbinddfe med vor Amts
deet s »
Bote Osaer bar anders
das Wende, velpktvede Jena-I
met en s-— smstfkation med Kraft- J
strminsus til List-ins as bande
Greenville, Mich-, fra 4.—-9. Juni.
Maasse du Embedsbkode1. vil Eva
re: Jeg hat itke Rand· til at reife
til Rats-usw« Og Menigbedcr vil
give osntrent dct samme Sonn Vi
bar ikke Raad til at lende on Repræs
scntant. Kwke Embcdsbtsdke og
Menighcderi tag og sporq et ande
Zwsrgsnmah Hat J Rand til at
blive Hemmt-? Det fidfie er cftet
min Mening et stokt Tab baadc for
Prcvit og Menigbed J tabcr der
vcd baade Enmfundslcrtligbed og
Satniundsktuit og Entnsimdsoelsig
volle-. og det er Momente1. vi trasni
get meget for at gøre solidc og sta
diqc Frcttisltidt, baade vcm del —
kirkelige, missionerende, ovlysende
og offetvilligc Omkaade.«
Men meget kan med drt rette
Sind og den gode Villie oflzjcvlpes
Et saadant Sindelag og god Vil
lic er bcgyndt i ikke san Meniglie
der i For-hold til den-s Præst, idct
ika iaa betaler bele Prasstens Rei
fe til Anrsmsch og andre dct bal
ch.
Kwre Menigbederi lad, om ikkc
dct føtste EkeempeL fort dog del
iidsic tagt-s til Eiterfslgclie nd over
beli- Linich Vcd et soc-dont Skridt
vil J aabcnbakt alasde baade oder
ielv og oder-s Pkcrit, og dot vil med
iøro qrnfidia Vclfiauclfc·.
Vi. der smar smu Erbsener via
Bodens i Herren-J tskcrniin mcd am
do dcsrnnsd Ordnude Vunsscqulw
dur, m Immer 1 faslm de nl
insrr :«lar«:«swd»-ts imrc m km Bist
sinkt-Mc Lq Niwr Inst-:- Tnsnisrc
num- sumrnnsdks mud dcn ksjnnusclstv
Jld oq oiwrfktwcst as .thsll!k1«1audens:s
Wust san ital del ncsf futdcik der
tvwnnr 1 den lufalc :·.I-’mc·shcdrs Nr
beim-, dksr Nun ml punk- h Rohr u
lmmt Nimm-Innere s.s.s. Itmr
Nater Eamfundsmbndu
Zaa lod os do snwsnsc en »Im
Etat-e as Brust-r ozx Rcunrienmu
trr og manac andre Wem-soc til des
attcnde Llarsmødis im i. U Juni :
Mrcscsnvilleh Mich» d. A
Med Kasrqulwdengi Hilfe-n,
N V Chriftkcnsost
-----
Brev im Jahr-:
Nr. 49
Der er kommen Lnsksrdringer
baudc vka Tanmart mu at ist-im
noget tjl Miste-list Tagblad og on
faa fra Amerika om at sftinc tu
von- mnc Mode um
Katastrofcn uan
S a f u r a L e n.
Tot blivcr dekfor Emnct for dct
te Btev. De fsrste Meddrlelsck her
fka var jo saa wert-renne at man
næppe kunde tasnkc fig, nvotdon de
san vaste bleven sent-L Lq der lmr
timeligvis vætet mange, der bot
Matt, at var der saa nich
Sign, faa var der mausst- innen
Sandhed. Tet et dog ikfe Iilfcrls
det. Her stal i Kortbed vrsves pas
at fremftille Kendsgcminaek Mei
paalideligc Øjenvidners Misogm for
selv hat jeg ikkc haft Tid til at rei
fe detned.
Siedet
Sakurajinm bewdet Kirschen-est
Den et weget fmukt beliggeade i
Kagoshimabugtm Øens Mit-wankt
der omttent faldet fannnen med
Kratetet,cigger130 40 Grade-r istlia
Lwngde fra Gegenwikh og 31 45
nokdlig Breddex den liggek altsac
paa sammt Breddegtad iozn Beil-Ie
hem ellet Sydgkasnfen af Miso-m
øent Alver over Band-finden stal
were omtrent 1200 Aas-. Zelt Feld
most-as dei, at den pludieliq but
tede op en Nat i Antet 718. Da der
et sitt temmelig mlideligesanalet
fide-c 712 er du timecigvis sandt.H
Deus Welle et bm W
lis. cn Speise-eint laws Stunden
vilde tun del-be sig til M 26
W. Dei hsjefte Punkt umd- -3,
M Ied
Vulkanen hat tidligere været
meget virkfont, men i 1179 havde
den et temmelig voldfomt Udbrud,
og siden den Tid hat den oætet fom
uddsd. Regnen og Bannen og slits
tige Hænder havde omdannet dct
nieste as Sen til en ftodig Hat-ed
faa at den nu hat-de en Befolkning
paa 24,000.
Smaa Agre var anhat nwiten
belt op til det gamle Mater: de
»vor· jo afstivedc med Lavavægge el
lcr Klippeftensvcegge for at hvet
Tomme kunde udnyttes; naat man
iaa iaa over mod Øen Tra Byen
Iagoshimm der tun var sprachst-te
san det nd, fom om Travpet var an
lagte for de bei-sendet Bekvemmei
Rahel-.
Katasttofen
Der var Barsler not Studagen
forud var zweiten kun et eneste Jord
scælv. En, som var der Falte Oder
200: wanden ou ovetM Devar
itke stamm- meu Hut-liest var me
re end sorurolipende not, M da
liq, selig-h skyfri.- Men omkting
ved — —- kom der ck vceldigi
Jokdskælv. Kost efter stod der en
Spjle op fta Siden· of VulkaneIL
Et Lieblik til og en anden fktd op
sra den modsattc Sich Latinen var
skygtelig. wen Zinan vor ubetys
delig.
Lboerne bade imidlertid sei
Klippe-me btkve zum en fand-an Maa
de, at de gjokdc alt rödc til Flugt
Oele Mondagm gis Hundredet m
Fiskcbaode uosbrudt from og tilbas
go, nogle starre Tampfkjbe bjalp,
faa M stok Tcl of Oboe-tue var i
Kagoshima vcsd Mørst Paul-rud
Aste-wen kom tidlig. for fta Mid
dag bang Lunge Nøgfkver over the
Den, saa Tonnen var usynlig, og
Affen faldt tust boade paa Ton
selv og ovto i Kagoslsima
For-smaler vor stot allen-de Im.
Nogle var konnt-en over paa en
Baad. andre vaa andre-, faa Fami
lie-me var splittedc ad. Born Wtc
effet Forckldrk, og Foraldte fsgtc
cstet Birn. Mcn srlv i Kagoslyinm
følte man fig ikke iikkeu mangc
tmvdc olleredc begnudt at reife bott
Nogle gik op over den tue Vierg
kæde Nord for Buon« og andre spa
te til Stationen.
To vor dtst ltgc fort Itzt- et over
sttldi Zog shtldts til at ern-M ftg
ttd of Sigm-nun dort tm de toll-Ists
sont ventcdc csttsr ttt et itttdtst ifttldt
amt, at disk lksd et Vmg. sottt tagt-n
fott bestrivc Tor um- Hfsircrcr ;
»Damit-m fottt ist-mode at sttttttttrntm
tte dri tttrd Port Armut-J Btsskttd
trinkt« Dei tstsstsrittldus Tozt Umwde
isttt om dcst tun- ctt Tasttdftiktrsse i
tstt sttrrk Ottttttt Alle Lttsrttc Flttf
tos-, i det Mai-totenk- ltmst m di
islektktssc Tnmdcs keins-:- sit-Js
Tc. der tttaafko widrig ittwdr in
dest sitt-, bnd both Alle Waden-Ratt
ttc ktøktess t Forvikritmett Tor fktd
m Misfitttttrr i Tom-t. ctt ttttg
Mund raubte »Bed. bed. for Ich-;
Nttd katt dokt ttctre Vottxtct.««
To matt, san actdt bot lod ftg
gars, var kottttttott ud as Toget cllrti
bot-! im ttlt disk fttttdis tsztslttc sitz
det- cst Im kti tttalltgc Monat-stets
ot- ovck Wirt-gem- til Lstttdsbtttsmc
mm den attdett Eide.
Jst-den mtbttcde sig i stott- Zool
tcr og flog fmtttitctt igctt nnd Statut ;
Jcrttbattelitttctt unt ltrtttiz Zwit-l
Klippcsmkkck spat-rede Ost-nun Hut-;
tslltsk Hattcttturts tust-mde- oui
dot- de itttrvttskcs Moder i Ko »
queltttttct Tot or tm dzt ftcdltf
m Iclcttmttttttcsrttr ottt de TWHL
ltjetttlsfr ttma mun- Ncwtt Mit-ums
Tot lud til. at dtst vjldr was
fanden
Lsrts Uim III-n var stät tttt i distt
ttdtsrstts Fortsirrittzt sttimtesmmt
flsf ttvtttttsttt Lttstcttt NuMth Un
m stottt findende tttsd ad Bin-tust
Sider tstltsk ttctt ad dett tladcåtmttd
for det- vor tm ottttrcsttt ott Zur-J
statt-ti- i Vitkfotttttedjiclxt Mc ttr
de vcd Hätt-kamen var dist- slmc
Alt. ltttqd der kttttdc" slttatc floss
tcsdc tut. Rasdllctt oq Fotvikkittmstt
var poa det Messe Dest- vok tstt
Kvindu sont tot-n spme med ett
Buttdtz lttttt gav M til Mandat
for at lobe tilbage efter noget met-e.
Hatt bat-de Mdektte fulde forttd.
og da des tilsytteladende kita vat
Pfaltkr, kastrde hatt det bare ttd i
Havet for ille at være alt for tytts
get i Flugtew Da Kosten fandt
Brandt-n senkte heu ,og spurgte om
Bat-tust qik det first op for hont
at der var der-es sgen lille Sitt. com
Mode-ten vmhvgqelig havde ind
fvsbt i alle se Visite-, htttt kunde
san Hat paa, for at name-heilt
mod Kuchen.
Ficke Vorn blev fod: under mu
meliq nolmindcslige Forhold, og de
smkkclss Modus var oft-e nasr vcd
at vom balvdsdch spr de com i
Land i Kagoshima. Snac og fvagr
blcv cllorsti tut-get smukt bislmndlcch.
og dct kan vift onspres fom et enc
fkaaeudcs Tilfælde, at en gammcl
Kvinde vaa 7J maattc tilbkinge
sent Tage og Nætter hell enc i et;
»Das, tin-n som ved et Undet blev’
Idrtte Hug usiadt, sksnt alle andre
kaufte-s oller btændte op. Fem Dage«
senkre- kom hun ned til en Hule og
blev fanden der as Fall fom var
sendt ud at stge
Sen var omtrent folkrtom oq
Kagoåsbima ligeledes. Vandet ftcg
scw Fod i Harmen, og fom en stes
ild gik det ud over Byen, at en
Havbslge kom. Dei stete dog Me«
men Rygtet alene var not i Mir
cetx der var ingen, fom gab sig til
at anders-ge Sanbe of Rygtet.
Btagene ljd unfbrudt. Lin og
Takt-en km tu, pmkkiug et Hun
dtede Vetdenslmgeke sit dere- str
Jte Hiem i Wlet eller WI.
sum-de ellet midt paa Gaben. Wen
dem-ed Midia- btev det wem med
Masenesock feh- de, der havde staa
et sis til-Oe W M We
» J W M U M Vvlks
XII W«M«Zs »Wer
ster og Me. Nu var der hinsides
Vyem paa Bin-gene, ellet alleredc
bagved dem, mellecn 80 og 90,000
lom for Ojebliklet var bjemljie
Men ovte pas sen rnllede Jl
den ned ad Vier-get og alt paa
dens Syd- og Vesietsider gik op i
Lueu alt var et enefte Jldhav.
Isttftkttellem
Tet var Ratten mellem den 12
og 13. Januar. at Ulyklen stete;
nten Udbrnddet varede med lokte
Asbrndelser i flere Uner, da er end
nn ifke standlet
Ladan flsd ned over Leu on
dcrkkede sneke end det halve af den.
Affen faldt og deeklede det bele.
En Uge lenete ven- Jexnbanen i
eren igem og bessgende begyndtc
at tage til Kagosbima Det var
Lerdaq den l7. Januar, at nogle
her fka Byen reiste detned 10 Mit
ndenfor Byen kmn de ind i en Alle
regn san tyk, at de maatte have
Lnss tasndt i Taget; lelv de media
ste splte llhyggen san ovetvasldende
stinkt, at detsom bare Taget vilde
lnwe ftandlet dek, san vilde de lmvcs
onst-et glnde ved at arm i ntodfnl
Retningx nien der llnrede igen
do de kein udenfor et Welten sont
Binden helserssede Og nu san de
Mastid ovpe non Ingeni- i Fcrkd nnsd
at flovle Allen ned. Andre var nde
i Bygs og Hvedenmtlerne for at
skkabe Allen as det gwnne Korn
der var aldeles stjnlt nl Alten.
Kennst Analvse niste, nt Allen
indelmldt enttrent 75«; Jern let
det sandt, but-de den vckke vasrdi
snldi. Inng var den i alt Fald
chnlede nmn den samtnen til en
Hilnnm em- den line saa tnng sont
en Eten as komme Zwei-ekle ca
den fnldt den i fotlwidsrsiii sten
Mkengder lelv ket langt harte
Her i Kumamoto. 80 Mil i lim
Unm- :I.’ord for Len, fnldt« der lcm
menet unt Tirssdnqem at nlt nnton
et staat lldseende ved illiddaasrstid
Lu- ljstenniddnnen lunde man
fkmlse den samtnen naa Verandan
Toznx ja lelv inde i 4Virtelserne
Lin Aftenen knnde tnan ikke gaa
»H- nden Vnkapln ellek Ztstsbkil
ir- ·
T Esaus-. «1. zxfsks Mit i We Li
nie. fam Affen link-leises ter not
il. at alt sann-des- qmpt gf den«
chxs x Tosno, 625 Mil dorte. fi
. -- disk· at den samt J Kagoshinm
sit-wh- nmn ncd et Pin- Lciligbcdvs
Ists-ask ngrr mde out Tagen, disk-l
sum um« ssuldc aaa paa Waden.
samt-« lmk ika boldt op at finde
Nin Ter Wer ein-r lldbrudct tac
» AND-sinkst- Uet Hm Bncn 20
r Irre-, im Mille den fiød nd over
»in-tu Mk nd i Dom-L Stark-et
wo Tit » fuolcdcss Mc fnldt ov.
san der i Virkclighcden ikte lasngci
-is esse-finster nagt-n S, den et nu
laut-fast mcd Ins-sind Ist-femme
basudte doq nok ogfaq i 1779, men
i Iidens ij aabnedcs Strasdrt
men. Dei its-aber man onst-a vil ssc
nn.
Skadm
Ialnst nf LIstOItIIvssclm inn- Jordan
icndr ringt-. Forum-n ·«-, om hoc-m
man stundelcss must visd, er drk
knn 12 doch ou Mk- innre-de
s Kimoxshimo fuldt W Dust- als
hole-J sammt-u, 1530 er dolus-:- ode
logtcn niedan der » omsk et Tu
fjndt-, der lmr chst men- cllck min
dre Stadt-.
Men tust er io ovre cum Zahn-n
cou. at den vmäsntlmstc Zfade rk
im. Pan lange Etmsfniugek its-I m
m nndcst end Lova oq Affe Pan
andre Eli-der ragt-r nsgne Iræsmm
mer ou of dct forstencde Quo. Lvet
Halvdclen of Huiene er totalt Ide
lcmn», andre er dcslvisrs Ida-tagte
nogle et tun beamvcde under fla
ro Fod Aste-. »
Jokden er sdelcmt Amt paa et
qansie lillis Omkaade kmk man kun
net qtavc Affen tilside og begyndk
igen. Den frodiqe Ø er en ØkkeIL
as de 24,000 Jndbvaacke ek dek.
tun forholdsvis son, sont kan faa
et Hjem ovtc paa Sen fokelsbig.
Regetinqen bar fort-taqu sen
grundig Univers-activ as Pengcta
bet: det blev offentligujort i af
vigte Use: det lsd pqa at den samt
lige Skade andtog næsten 19 Mil
lioner Donati: og det er mest
Singt-solt fom hat mistst det. Hu
fe, Jord, Geste, Okser, Avlskedlkas
bet, Alex-den oft-» alt er tabt for
manges Bei-kommende
De hjemltie er bleven· hjulpen
sont-hig, iaa de flefte hat haft
Tag over Hovedet om Nasen oa
Rad om Degen, men bvad der fkal
sskec for dem det er endnu et unf
gjort Spttssmckob
Samtidig med, at Saturn hand
sit ftoke Ude i 1779, m der to
andre Vulkan-h sont havde stets
Ohr-nd
Dei en- var Ima, m ved
Mission-rang IWWW
W. M W d- M
M W W- III M
,W kam-· va- W w
flade ni Luna, Klivpcblpfkeogsste
vAfama hat vætct vitksom hel- Lilien
sidem nien den bar alligcsvel hast
flerc ganssc vcrldiar Udbmd i del
sibstc Aar, dcrai et nu lige cftet
Saturn s.
Den nndcn Vulkan vor Onien
oqiaa her naa Knnslni lädt Zyd for
Nagasaki Tiin snldt sit-m til Rck
igcn. Nu er der knn In hol Tcls
ferlc Svovldmnne oq nlmindeligr
Vatiddanwc, der minder mu- nf
den et on Vulkan «
Og midt i Krntckct lmgcr cns
Landst. Ta dct ck hoji oppe et;
det tillige et nndct Opboldsstcd for(
en hol Tot Missionwnsr. Men mans
fknl varc iig Spafcket man og stik 1
ker sin Stok lidt for dnbt net-, fan;
san man aodt fna en Danipiikaalp
liae ov i Ansigtci. Manne Siederi
heb-ver man tun at stika fin Etok
ncd for at fan Dainv til at kom
Æq. En strnne Don gam- dei fik
kcrt not med Onien sont tin-d Sci
kura.
Mrn soin det nn et atmet med
Dasein iaa vil dct ogfan qaa med
Soknm Lidt ritt-r lidt reader Falk
tilbaac, ellct andre kommst til.
Man vil iacn gørc Orte-neu til en
Bade-. Liqc on til Kraft-rot
J. M. T. Wintbcr
i
i
I
i
i
Reisen til Aaksmsdkn
Enniinndistsk Zislrctnr nor nn
Inudist nsigt ont nt tinn- it·.ilis Hishi-S
nimin unt Ruft-n hin-til
Vor Erfr. Mr Carliisn link nlt
itnsddrlL at Nr. Trunk Vom-lon
mkinnst intdnsr Hm Bist-innen Lot
nt vi ital lnnms icm litötmtoii irr
klllnssisiion til Nrisriinillts TOksfsdnsJ
Ilslorziisn den l Juni
Mnlimtis dctte Anml Elle nun-:
da m Tel m« den-, der Hmunck til
Chimqo Ontzdna Morgen den :i.
Juni nmassr øitilcr at forth-m tsr
Vanc til Mkeenvillc
Man kein da nfnsjic fm Einm
iin zum Pen- Mnmncsttc Vani
Nmnd Central Statian J. on Hat
kifon Ett« til folgende Iidisr
7.:l« n.ni., i Wernville Eis p. m.:
12 Middmi. i Mkmivillis 7,:35 lunx
tl,40 p. ni» i Gremnillr 8,27 o.
In. lEliimgo Mit-at Weiter-n oa Zoo
Linien lobt-r ind til Gr. Hemmt
Station CbicaCiM
For dein, der øiiilet at feile im
Clticoao isllrr Milwanlce ansldcr
ilzi Ncnlcn »Moodkicli« Voad as
imar fm Cliimao 7,«l.-"i v. ni» er i
Grund Davon 5 r in. «Ckos-:«bn«
Band nimmt lka TlIlilmanlcr Ast«
p. in» i Mknnd Hain-n 5 n. m. Dek
ira tagt-r nmn ..Jntckntban« Spot
voan til lvlmnd Mwids ca derka
Toq til 03kcsisnvillis. lwiltrt er li»
8,27 a. in.
Man san oaina feile im Chiro
qo og Milwanlee til Miglkmoih do
vil Inan onst-c i Grcknville nie-d drt
nltnindeline Ton idcrioni der altiun
ins bcivek not in Eistmniqi ins
a. ni.
Villetpkiicr.
Ftn Cliimao til »(chenville ve.
Baue s4.29. Im Cliicago on Mit
wankre »ti! Gtrenville pr. Band »du
way m« Maske-gan« Mill.
" Vil man have Srna ander Sei
lassen kostet det II mete.
erenville, den Z. Maj. Mist
W. E. Mienen
«
Ailantik Krebs-.
dissenmlnsdcr on Bennxr j Allem
tic Web-:- hedecs sont-ne Uns strebt
las-se nl Hin-tu VI ml san Beim
for omcking ved 8175 endnn for
not-f Krebs-mode i September for
at knnne mode uden Nasid. ont side
Akkdsmødcs Veslntninger ital gein
Heini-sei Der er en ftor Mission-Z
mar qabcn for os, og vi bat vasrc
bnode qlade og taknemmelige for
den og act-ne vasns Mequbcideee paa
den Mars oa detved bline decagtige
i Akbejdets Fenster Send Bibl-ac
til vor Krebs-fassend Mr. F, W
’Fifcher, 43 Bonlston St» Jmnoim
Plain, Boiton, Moos
L. H. Nin-r, Krebs-i
Tit Ovetveiklfe
ist sammede
Dei stutdc oel Maske-s i Aarx
ocn vi ital holde Aarsmsde frem
deles eftee den gen-le Metode, ellet
ni ital ilsa ind pac- en nn. Jeq for
en er inde) for den nn, sont er fere
slaaet,« da jeg ikke fer, at der er no
qet at tobe, men en Tel at vinde,
Dei Måte Tab, der san blive Tale
am, et, at en Dei as as unstet vor
Stemmeret. Men det, synes jeg
not, « vi man kunne komme over.
Bi mqa vel not komme til Acri
Me alligcvels Bi Lande magste
miqa beuge- til at Iise nogle op
bysselige Ord Oed Ajllqbcdf M
»Es-nd- vel fee fu« Lov ttc at del
taqe li, Ins-Imagines som rud
givendef Utica endda Lov til at
vers med i Messij sag vi MS be
Wr at Ftle as tiliidsesattes
Tom Stern-ringen Im cr, svnei
der ikke at Izære tin-get Hand for
Kredsrepræsentationm Men det
kommer vidst nimmst of Misset
staaelsc. Jeg fox en trot, at ital del
blivc vcdtaget, vil det fmm vis
fig at vcrrc tjlstedsstillcnde. Krebs
missionen maotte gcnnem den sam
mc Istde men da den com igeni
nein swnkede alle Modsmndere de
rccs Morde Past. Kildsig fortckller
oO selts. at han var mod den« mden
den blev vkdtagct, men at hart
im ck godt tilfnsdsks med den« Don
er jo en as ·dem, der kmr udtalt sig
fkawt inwd den ny eruing. Men
tmr vi ikkc Lov til at tro, at uoak
lmn hat sloaet m Kalb-tm kon
hast slkm cn til?
Tot csr vix-Wind sont »A. P.
Dank-M imm- til Vastks, nanr lian
skriver out denan Zag, og ille
inindit naar Talen or km Brodes
knsrlinltecht Snn sci- det onitrcni
fault-des ud for dont diskude i Kon
ti-kin-: J man not lonnnc til Ams
innlm nnsn vi ict holst J blinkt
lijonmnn Mcn sra de i Midtesn
lau dct manle oasnn komme til at
sc ioadmi tid: J slal vix-ri- alade Ded.
at m kommt-L ssclv oni det kommt-r
til at koste 825, lwor der ellers
knnde got-es for Sil. Brodercasrs
liglnsdcn er god not, naar ban- det
er disn rette Stegs. Its-g troc. at
nndlsr den Ini crdninn inl det- bli
tns merk Netsmdiqlwd nnd Honinn
til distte Punkt
· ss --«— Tot set nd, sont der
loinincr en Risvrnsscsntant for New
Ilcaland Missionen til Anrsnisdc.
Tot ist filkckt dct lnsdim der kan
non-it- iok den. Im link lielc Ti
den haft lidt Jntisnscsisd for dcn
Inn og Inflck den Lnllc i Frem
tiden and di- liar flirhandlet
deswka sknlde bringe-s til Ude
rklle: Te stnldc Wi- oni Lptagclle
i Hainfundeh on Samfudet san by
de dein liiertclia Ist-klommen Bi
vil Mc lade nogcst vlsd dist. men icg
trän de vil vindc nicht Sau
hin-wer oi til, at Atbcidet der can
lonnnc rot i Gang, og sum-net det
det, lau der distfm tin-d Tidcn dri
vcs Mission i Australien, nie-get
leitet-e end direkte bei-fra, Dei blis
ver laa en no Kreds lagt til nett
Saniinnd — og den Kreds fast
natnrligvis fmnine Myndigljed som
de andre til nt dtive Kredsmisiion
Og i Australien bar de fix-als naget
at taae iat paa. Jeg inne-s, vi lknls
de glasde os, om de hat lau megen
Tillid og Kærligltcd til os, cjt de
mite- qt stunk iig tic tief-Ei
ilnldc kækle dem en HimnT me
ille en lold en.
ca sim nnm im not
anm- nmä til ocd demn- Leslsqued of
wide mslkmnmen til IInrszsntødet Vj
tust müde-J her i :U-’i(tnmsts.. Vi ken
Nr knn lidt M Zumfnndct on in
-r.-«:ssmsr us- derior snn IW Hur det.
Lstmme LIakssnmdet blive srsndant« at
der san mrkke Interesse Kotn ns
med: men iske blot for selv at sna
man-r Tn nma not bede otn Bel
smmslie for din sein-. men bed cndnn
men- sor de Iniinder as Lands
nmsnd mm diisse Egms Ved Mut
om at fende us Nenn sm det Mie.
Ein-. Peterer
-.---·.,...
Meddelelik im Amerikani
Staudit.aviau Foundation
Nen- ;I)orc, U. Mai Mit
Ved Mode m· Ast-c-rn«ust-Ecandis
navinn Foundation i New York den
-.Maj blev Etimssndnr nddelt blandt
andre til Mutan Tonsiei
Panli Cln-iitinnien,f en
nng danst Maikinin, Hodt i Et.
Paul, Minn., lmok lmnss Fen- vor
Fabricarbejdet. Eiter denneg Dsd
»reine Enken Ined fin Sau til Dans
Ema-L Han blev snt i Last-e bog
Heu Mastinist men fik fenere Anleh
jnmg til at studeke ved Dorfe-us tec
xniice Stole Ined Ztatsnnderitsttel
«fe. Hatt modtog Etipendium for
indeværende Aar of AmericanScans
dinavian Foundation for at studere
ved Eaknegie Techniml Schools i
Bitte-barsch Pa» oa dem Stipen
dium er foknyet for Stoleaaret
1914-—15.
Anna Montem- Reviiok ved
Rate Universitets Bibliotck Frsken
Montad er ei Vornehmen of Vifkov
D. G. Moner af Lolland oq Fol
sier iog er itng i New Zustand, men
kam alletede som site Ach sammelt
Born med sine Fotælbre til Ameri
ka. Fortschritte reiste tilbage til
Damm-eh men hun sprle i de
Formedc States oä tog k iMiGrw
den iom »Was-ehe of Mome« ved
Rockspkd Toll-ge i sit-Mord- JU
dun bat modlatqet Meridians for
ILW Mist Wut-It M
W Unw. TM II
Womit Mit sit sum W
Ists-fis MÆ Ich-W
S .