Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 29, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    , ischssnwt
WITH DM 29szAPkiI III-L
O
Miit-, seie
, —- Efter Sceducmc holder Vlair
Reviqheds Tabitaforening sit anri
cige Udfalg og Fest Fredag den 1.
Maj. J drt svundnc Aar lmr u
unge Piqek mkrcst samlet 2 mongu
on Maaneden skiftevis i de forfcklli:
ge Hieni. og Foreuingen bar sum
imdan might use-gen Velvillie km
J nødekommentwd.
Ved disse Linier uil vi gerne ben
lede vott Folkz vaærksomhed vaa
Festen og hierteliq tilskvnde alle
baade unge og gamle til at komme
med. Udsalget begnnder om Efters
middagen, og om Aftenen vil Prof«
Lang og Siedet-Z Præst tolo.
Skolens Sangere hat lovet at;
sange. Forfrifkninger vil blive set-!
verei. l
J Aar bar vi haft rigtig April
vejt i April-Parme, Milde Tit
vejr, Regn—ünoget of en Kam-I
pens Tib; dog —- vi hat været for-!
Sau-net for bar-de Sne og Hagel.
Det er flere Aar, fiden Vegetatios
nen bar været faa lanqt fremfkrei
den i Slutningen af April, fom
den er i Aar. Mange af Frugttræeri
ne staat i Blomst —- Blommetrws
et, Kirsebærtræet. Fekfkentrwer:
Avrikostræerne er omtkent fasrdiao
med at blomftre. og Æbletraserne
bmvndet faa fmaat
—- J Spndags benimod Aste-n be
gyndte den sidsfe dejligc Regn at
fache, oå det regnede baade Aste-n
og Nat, saa vi fik on rigtig god
sinds-Tode og Regnen saldt saas
istan faa Bandet gik i Jorden ef
tekbaanden næsten altsammen.
-— Jkke fast-re end 7 af vore dan
f;e Aetompbiltstrk pnr i Was
stehet arise am äi tage en Tut til
Omaha en litle Lyfttur pag 25Mil
Bei-et og Jst-et var san indbydende
tueften fristende. Og saa kan der jo
ogsoa itok være noget at gaa til
Omalm efter en Sondaxk Te rei
»sc-ndcs—fs-Maal var »Konnt,3cs Monm
rialslutbetsksc Kirch Ahn havde Lust
til at sc, lnsordnn den eng-.le lutlksr
fkc Ntsdstitjmcsto todte-· dick U of
tcr lmad de furtirllcr var N Jladc
visd Bei-met
Tor Var 243 i Folget Ti- naacdc
jkke all-e ircm til at uxrre med i
Zondagsszolm Der var Ids Vorn
ug ungc i den Bibelklastsscn ibetcai
net, lwori der var 118. Et Sang
kor paa 36 ledte Sange-L Præftcsn
kalte over Jein er til Peter; »Gl
skcr du mig.« Bote Veuner var
sasrdeles glade ved belc Sisudagss
stolen og Gudstjcnesten. —- Om
Eftermlddagen viste Sckretcrren for
Y. M. E· A. de befogcndc ommng
i Byen. Turm forløb faaledes hel
dig, indtil de fkulde hjemad —
da kom Regnm En af Automobileri
ne kom hjem omkring Midnat. De
andre maatte ftalde ind paa for
fkelligestedet Flere as Follene kom
med Toget nceste Morgen. Det kan
.,se graut og blive godt'·, men det
san oqfaa guts met-sah og saa er
det ikke bebageligt at vix-re ude i
AutomtzbiL
—- Mr. Geo. R. Riker. sont jo
tidligcre boede her i Byen men nu
i en Aarkække var ovboldt sig i
Colorado, er kommen rilbage het
til med Familie for atter at bosætte
fig iblandt os. Hans Forbindclsc
med Fitmaet Niker sc Chorus-ers
fom i Grunde-( aldrig bot vækct af
brudt, vil blive fortsat og immer
og Firmaets bidtidige Forketninkdi
med Eiendomsfalg, Lom, AssuransJ
Gode «jem
J det notdveftlige Minnefotq.
Norman, Volk, Red Lake og Cleakwateusountiek
Tal-Un, nahen Puper Fort INCLUDIer mod- Luruxkdinriaz »so-di
Band let Hilgængclmt Villmt Tom-nur U «.«,Vr.1«!:-)sci Wich
Ttunsourtmidlcr oq leöarkedor Landst, Mr Monstrer
Zktiv otn Eksknsssonsoato on Vilknur
National Land Zecurities Sonn-ann.
Eaint Paul, Minu.
The C. J. Robinson Rcalm Conwaan, Agnus-. Blum Nebr.
N.«B.: Vi bar ogscm udnmrchic Janus ti! E.:’. ;— : Lxs :-T«::».t. n
og Burt Countjer. Nebraska samt Ttørro U Hunde-s L :-.’—1:-::1-.- (
og omkrjng Vnen Blatt
SCWN
-" : AnEntcAn
f
LlNS
Fm NHV Y-«-N;.
Oscar 11. . .-15. Usj
erderik VIII 22. Usj
United states ...4. Juni
Eellig olsv ..... U. Juni
Oscar II ........ 25. Juni
krederük vlll . . .1. Juli
United state-. . . .14. Juli
DEN DIREKTE LINlE
MT ZZKMWZ RUTB
til Isbonhsvm Predekiksth halbes-g og Zsbjetgu
Ein-läg Rejse Udmttkkke Bpkvemmislschwebst-. Jlmlpmrsi Frist-r
stækk Traka i den kommende sit-sm- uodxsssuiijggms tiil—
Iik Esset-Vatpo hvjlket ktm ske ved sit insihismlss Hemms
Mo til nenne-to disk-BUT
W tot-lus- Mo to Dsge Heilig-a
Pot- lelettor og Oplysuingets henveoder man sjg til
As E. Johnson öc- C’0.
stack-l Ists-u PW »Ist-.
M W M III-III CIICACC lLL.
M M Annae I» Insoweit-, Ums-.
Dampskibsbilletter
used
» cuasrtilinions storshuniso skibs
totge- If
IMI lJWlL MZL ll0les,
MAUL ssslk
- «- ---.
ce, oft-» vil blive udvidet. Publiku
tut-W venligst. Flink og reel Be
bmtdling garanteres.
-—— Nu er den bedstc Tid at gcm
nd at se Valict Lande-L i Mon
tana. Ekskurfion afgaar 5. Mai fro
Omaha Zkriv ftruks om Phde
vaa Toget
Frcd C. Martin.
P. L- Vor 231. anl)a, Ncbr
Tel.: Damen Hlsi.
Gudstjtnester
Plain-.
Eøndazjsfkolc Kl. BUT-.
demrsseaudstjcsnoftc Kl. I(I,:30.
Astenzmdstiencsfw Kl. R.
Krauatkn Førftkonnnonde Zon
dag (3. Maj) — Engelsk Gudsfencs
ste med Actorgang. Jngen Sandagss
fiele Gudikitjcnestcn bexmnder Kl.
last-»
Drum: Gudsstjeneste »1. og 3.
Studag i lmer Magnet-, Kl. 10,30
Formiddog.
Daumakts - Korrespondaukr.
Kblwn d. WANT 1914
Enkel-ne.
Ved den fidst afboldte Folletasls
llng i 1911 sandte-Es over 108,0()C
IEnker.i Daninarl, et sskgeligt svimi
lende Tal, naar man ved, lzvot
uanflelig Tilvasrelseu for-net fig
for en Ente her i Lande-t: ..l·tatifti
sle Mcddeleliek« lasgger til dem
Anlal alle de — ca. halv ottende
tusinde —- fkasenarerede og fra
fkilte Hultruer. lmorved Tallet naat
op til ca 116000
Te 13,000 af diese Kvinder un
del-holdes delvis as den-s Bstn el
ler as andre Slcegtninge, dpg bidra
get de 9000 as dem selv noget til
detes Underhold. De 23,000 un
der-holdes af det offentlige gennem
Fattighjælv, Alderdomsunderststtels
le oft-» og 82,000 lever af derei
Midler Mal-ital, Pension o. lign.,j)
niedens ca. 48,000 ellek godt tc
femtedele af dem alle under-balder
lig ved selvftasndigt Arbeit-e
As disle 48,000 fluger Landbtns
aet ca. 9000, »vorgerlig illa-ring«
ca. 10,000, Jndustki og Haandvastl
ca. 7,600, Undervisningen 500, Lee
gei og Sygeplefeaeknlng m. v. ca
900, niedens 200 dyrkek literæt
Virkfonthed. 6000 er Rennekinaslw
net oa 3600 bjker under Ist-ende
flossen
Det er knn en Fesnledel eller ca.
3000 Enket over 60 Aar, der Far
sprger lia lelv.
Ten nn Enkelov vil dog formt-ni
lig get-e en ftsrke Farandting i de
lketfremfskte Tallterrelfee
Deusfsslssetikueke es
Himmedsufferr.
J Anledtring as det tidligere out
lalte Brev fra en dansl Læae i N
Yerk til Fru Entma Gad am even
staaende For-hold hat vi fra Redak
men af Rot-H og Stiel-ne« Palme
Westergaatd sfokhen Præstestolen :
Des Mosneisl modtaget en lcengerc
Udtalelse, af lwilken vi skal hidlæm
Tilgt-M- .
»Rosen fjendtlig Stemning i den
hauste Presse hat jeg ikke bewertet
name undtagee enkelte Udbtud sum
i alle andre Fuhr-Id- Mmos et
des nein Erst-ring, at den hauste
Presse stiller sig velvilligl og me
sten oveksttjmmende liberal, f. Ets.
ever for daniksmnerikanste Smnet
og Wider hethjemmr.
At der Milde Vaer ,;Ictidft.xt«
mellem Tanfke lmrhxemme og Tng
sie den-Drin det Passer Mc Eil lld
talclse i den Netan er zwiskc
usorstaaelig for os. sont as Selv
jun sonder nogct nl Forboldene pas
begge Sidek of Atlantekhavct.«
Endelig hat vi talt med Profes
sor Karl Leu-fern Frn Emma
Gad og Sekketær Mathiafenj
det amerikanite Gesund-Rad der al
le hævdede, at de hvet for fis hav
de Jndtryttet as, at der bestod et
ovewtdentlig venligt Fort-old mel
lem DanibAmekitauete og Hieni
medanstere; hvad Presscn augjk
mente Fru Gad, at da i det wier
kunde.bero paa en Misforstaaclsc m
Zonen i vore Blade, der maaskcj
not et naget anderledes end Tone-H
i de amerikqnste, men at den Man
de, hvorpaa vi modtoq vore befl
sende Landsmænd dag, butdc over
bevise Tvivlerne am, hvor varmt vö
file-.- sor vore udvctnvredcs Lands
met-nd.
Overalt, hvor vi bar sendt Fru
Emma Gads Mit heu, hat den
—- beldigvii hmde vi stiftes til
at fiqe — hakt stor Jordan-fesse
oq eftek be forstelliqe W
othevr.afhvillevibetial
W hat reiner-i ingl- enkeltc
—- tksr vi at tut-de feist, at den
» W« mellm Dunste
oc W i CI W
Mk W m i bit bit-ft- i m
M W- Im pr- »M« a- n. II
m i IIW M· Dei et
bvad vi mener am Sandbeden i den
ne Ew, og oi trot. at denne Me«
ning dclcss as alle lnsrtzjcmmth der
kmdck til Fokboldmusx dct got os
dog hdt Amt at Dunst nde ikk.
ler bratcftcret Justiqu end ffssl
umd den :I-.1«.Ua»1dcndks Sanft-much
ähnka UJKxcsks Vankunst
S d is c.
; Q- D-.::Iss M
Pf «L T LRIUUI
E T» .: Eser Mnst
«- ) et »Ist-r sc
.:.1»!«::!crc Ihn-»Ist- ’
Yckktndtgokrclfcx
Adieosefoknndtittg.
Vaiwr J« Ma,1nn—:sscnsk Adresse
DIE Hm I Max vkrrs Ihn-Mk N. T.
Adresfesotandticm.
Vafwr J. Marfuissm. sm- Wiss
Ixcr Nebr. m( kllcmdmt Nishi-.
Essai-neu
san Teilst-fis Semiasrism.
Tooloxkifksz Essai-ten afkmldes vao
Trinktatists Zemiimrinsst. Blain Neb.
r Taume- sm Bl- IX Mai WH.
Efristlig Eksmmsn begnnder -21.
Mai Furmiddag Kl. si.
Mundtliq Eis-nimm med Domit
tisnchrnc 27. og III Mas.
dllsedlmuncr as Eksmnenskomitevn
man give Mode Um Stolen Isi.
FMaj Formiddag Kl SO.
Von-tot sum lmr Luft til at over
’-.msn- Eis-nimmt er vonliast jndbudnc
Paa Efsamenkkomitmis Veane
H V. Jenseit
Direktion-mitk
Ekoledircktioncns Mcdlemmer an
mochs ont at give Mode vaa Dann
Colle-gen Blair. Nebr. Torsdag den
28. Maj, Kl. 2 Eftetmiddag.
Eimer- fom Hasses for-ringt Stole
direktionen, maa Vcrrc lindertegnedeJ
i Hasnde til nævntts Datum- ;
Bau Skoleditektioncnå Veanen I
H. P. Jensem !
O. SkoviNielsen. J
Mission-Mode ;
astroldcs i Vor Fresser-s MenighedJ
i Counkil Musik-— sm 7· »so. Mai,’
kwoxtil alle kærligst indbndeå PM
ftctnc A. M. Meisen, J. A. Lotsen.
J. C. Ein-Heu og L. A. Laut-sen
bar lovet at ver til Siede.
Pan Mrnigbcdens Vtsanesp
J Gektien
Ungdmsmsde for Mkaighedeue
i Nebraska , -
holdes —- vii Gud —-— i Hanmton
fm den 22.—-24. Maj. Alle et vol
-komne, men Vt beder ihm at Pras
fter og Meniqbedsfolf vil girr, hvad
jde formaar for at faa mange unge.
jfom der er zur-list kan komme med.
Tilrejscndis bedes melde sig i god
Eid. Pan LIkcsnighcdensf Beque.
A. Th. Schultz.
Ja. fast-c unge, III-d talrigt til
dem Dort »Tai-lich Ungdomsmsde;;
kom og soa Velsignelle og M en;
Vclfigitelsp. L. Jensen, Etedsf
Missississfde
holdes. mn Mud Vil. i St. Pedets
Menighed, Watte-, Nebu, fra 22,—
24. Maj. All-.- er biettelig Bellt-m
ne· C. O. Schmidt
Mkofionömsdr.
Lin NO Z. blwrk disk Mission-V
modc r :7«’.«««::rctli LIkcnigbed, Tonl
mz Ja, Erz Den :Z—-.s'-. Maj, book
tjl Venncr :ndbndes.
Pan Monqlusdcsns ane
A C. Weismann.
Missisuimtdr.
Lm »M- mL blivet der Mis-;
sionsmtde 1.——3. Mai i Nellon og
Osakis, Minn» begge Siedet bells
gende vaa Greqt Not-them, 186
Nil Nordveft for St. Paul. Pra
stekne Bimbo- Beek og Hoffsaard
hat lovet at fsre Orden Alle er
velkomne.
Pan Weniqu Beque.
P. T. Poulfett
Mission-M
Vor Frelfets Meniohed, Eordovq,
Nein-.- indbyder herved Venner til
vort forestaaende Mission-wide fra
8.—-10. Mai. Meld eders Komme
til undettegnede.
Pack Menighedeus Begnr.
E. S. Rasender-H
·
III-M
whom-, vi: sap, i Lethe-sie ske
uighed m W, Jov- i os
qene ft« 22.-·A. M, M Its
ved magst wobst-.
y- MW M
I. I. sei-Im
,- , - ——-I
Fu Skl
Pack Grund af, at fes agter at
kejse til Danmakk vil jeg fcklge mit
Vasrksted med Tilbehsk billigt Her
er et ftort danfk Settlement, Knie
og Skalen og der er en yppcrkig
Anlehning for ou dygfiq Sirt-»der
, Man Insnvendvr fig snarcft nmligt
til Hei-man Albektfem the faul-r,
) Milltonw Wis
Nokih Dakota Land.
Rogle fcm ymwkligc Anlcdninger
til at kaka godc Hiem i de danske
Kolomer å Weftbm Taneoille og
Fertile Pollen Townfbips, nckr ved
Vom-, Stolek og Kiefern Skkiv til
Hans Hinderer
Fertile, R. D.
Fu Sola.
160 Arn-s as dcst bedste Land i
det danfke Zettlement ved Dickstm
Canoda. Man bedes henvmde sia
til Fr. Pedotfm Dich-m Alta»
Canada, eller H. J. Hans-En
Vlait, Nebr.
HBETFÄHEHZBPBHTIIPJY HEFT-XX
Hvotfok
Stute Bank?
Staren Nebraska-is Bank-Mä
mntisFond sikrer mischt- Ind
fkvdct i en ,.Em:e Bank mod
Tab.
Tom Fand bessyttor lwct
Tollat af Jndskud. cnhocr
Konto. enhvcr For-dran as
bvilken som helft Art vaa m
soadcm Bank
Er det ikkis vasgtige Grunde
nok til at san Dem til at be
nytte en saadnn Bank —- vor
Bank?
citizm state Ist-h
Ins-. seh-. -
WWMWUPXMMWJSMPÆÆPÆXPÆBWMÆ
T. Sonnenfeu
Præsident.
F. O· Mottbi cfem
Vice Ptæsident.
Jube- B. Eil-son.
Aussen-et
Dei fah-suche Ost-.
Ea Iortaslling om en Eng
lænders Valg mellem Did oq
Island Med Fokotd of Olfert
Ricakd. 320 Sider. J illufttetet
Omsiaq 80 Ets«
. Dasifh Lust-. Publ. Dafe,
Atti-, Rest-.
Tit Rufst-mutigen
Nogle gode Besser vassende fom
Konfirmationsgaoerr
A. Smlist for Treus-.
Stotmænd: En Nackte Stil
drjnget of betont-te Missionærer.
As Post. Hat-old Jenseit Zahl-.
i solidt Ehirtingsbind. Pris 50c.
Ti»tus. Form-Mag im Krifti Tib.
As Flotte-me M. Kingsley. Jndb
80 Centäx Summe pas Enge-M
50 Cents.
Wobei-H Fortælling Fta Engellk
ved Past. Chr. Christetism Nsdt
Shirtingsbind 50 CARL
Tre Menneskcbsrn. En
Fortaslling ethvett ungt Nenne
fke kan have baade Glæde og
Rom of at lasse. Indis- i fo
lidt Zbirtingsbind 80 Ets
V. Zur-link for Wägen
M o r g c n g r n. Form-Ums Cra der
dansssmstertfansse Sitte-litt As
Post J J Kildfiu Zoljdt jndb
50 Trutz
No um j. Form-Mag sra Jerusa
lems sidfte Tage-. 432 Sider
Smuft indb· Brig 80 Cts
Estet Nied. Fortælling of Van
fy. En as be bedfte Fortællinget
vi sendet J smukt Shirtingss
bind. 80 Tenw
Ratt-. Fortælling fra Indiana of
Ehr-. Eggleston. Pack Dunst ved
E. G, 244 Siber. J Shirting
81.00. Franskbind 81.50.
c. Jst Pisa Is Die-se.
Juristen-wisset Med Sfrifti
sproq og Salmevers til hvet Das
i Nat-et Den fmukkeste Guyet-vg,
vi har· Brit 60 TenU
Kriffi Eftersplselfr. If
Thomas a Kanns-. Poe Dinst
ved Past. R. P. Madsm Smukt
fort Shikttng med blindtkykt
Kurs m Fotfiden og fmukt for
gyldi Rus. Prii 75 Tats.
deckend Geruinger. 10
Wiss Joch-Musen Samlet
of M L. Jenseit Solidt indis
50 M.
Zwei-c Partipris paa hvillen
im helft as disfe ther owives
M Ictllmseudr. 1
disk-h Salmebjger.sanss
III-er o.f.v. Zortesneller M
M Fort-manche -
Ost- U stil· M
Vi oysker Dei-es Haydcl,
lkrts -r s i-» ssgg HOOM Its-— ksskzp «
islgc von Uskek M psscai Isouu its t. sm
« unu- bin-n lsssu
tm Imme. em- mmu I hanc-z
L-: DO- skks 1’.«-:-- is sk «- in- h u« . . . . qk
IN H Pl Is- »- stsk II« ILI U DIE-:- —- « H« Mk
’.X.«« X. I X -l th .L«« l
anos
II-«
«— wis
STYl lL i" Dk JNDAZLE
Fom wEAR ?
For The Whole Famil
sHOE REPAlRlNG
EIN-WO
o
I
s
THE
Kaukasus-misc-oMEaslkllkr
ssTAsLlsllsv 1869
lacotpokstpsl u s sure stak Ists-.
(«Al’l"l"«-U« Anat-Um
S(’RPl.l·R 25,0()0.00
A Suec-II salicis satt-m Ins-met
litt-m Psick u fis- hope-its
The clsspmits us this bunk Iris gut-ritt
fososj by th« Umsan Pan-i of th
Ststcs »t· V WILL
k. H cLAKIDGE MARY c00K.
Preuss-or Askt cui-jun
Naat det gældct det
gole kære Anmut
da bus! vaa a: o-· ( tm Am km Mart-set
Basis-tm med « danfke koste og eng-ists
Luna og staat scemdeleo nl Tores-Inner
alle Siedet den og alns biuigm 'B( lagst
mos vors »Das-Mem pac- etonsnm og
stimmt dem mum. Ekuv tu det alt-gem
He besondre Firan
Its-mask- ä Its-L hauste Agra-en
Ists W North Ave« UNng
um Tat Id. opetfok Pack-m
Sol-st- 2700 s. U. st«
TIL T. si. Sack«-stillt
IIJITIDITIL N. If Nicollet IV.
T. S« cempt W.
Dr. M. J. Jensen
Inst-n- M Don-leiten sollst-s
Ne- Cssde « Meduse Ave-sue.
MIIIAIIDLIS. - - III-«
f
l
Dank lage o- Mme
F The Inst-«
F Oll Stegs Magra-M Kleber Ad
’;trfl oft-e Irdkns als-D Nest-der
, Exeqmm Benede- -— Mis
EVeiset s. c. VIII-.
Dr. Z. R. »Mus.
Dennst
Rooms In Male stuman
III-out 70.
- Pera-m Te ausser Hecke- ellkt Tren
kxsdmgwr Beflckdnquoniklek da
sknc «o«-.: Fast LUDEEkke «llek To
sker Ins-w ".-«s: im at Ist-· U bis-g
: bei-Inm- jkrkkk le
Ed. Matt-tiefem
Alsör. Iei
L
—- PU pss OAILI DXW —
U Ast i Mu- es sticht-set
Its TII M yet-Im- Kam-m
iof clsu ins-meins TM smäky1os U
vssllsst til u kam-c sg often-«
M Ists-reach svldsksndlsp I
flfsc its-h sollt J vors yckokst
n W knktmncst M Malt of
Ists Its-heilsa
JcsI schilt-Il
che III-it national sind
L«« s« Dzimanmw
dabei-tot sls moo Ilt heult-rund .
M Zinktc1krettstns—60c1 Hob-nähn
0I bauen-u- Prim.
c. A. sammt cum-«
ist«-Clu. Nlclzli.
MWQ
k. Mit-U- Dk. Isl.
W iIM til
DUCIIII OI IIIIII
GOVENUASEN
Ists-stehst tot sitt-unsac
l
«v
««I« HW N
»",W
«"---s-vv-I·««
VI GAUAITIIIIK
tot u copmä on sem- ko Im but
swthnnw . «
Tit-is Ven- komm-un Uka bskcst vtl
III-ds- VIII tot Post Mcsukmms
llu Miso-. sci- FMMI dem sec·
fM mssnmsww
«’ ask-s ·-.-«.. »Pen
I - —
» Msrkcd«sx.i.—.·
s ist-os- « . .
. n i . I i1,.- . .
gz - . so
,)l-s- Inst- C-«
I - par . . . , W
. It» ,,. «
! III . - s
« Ist-« . «
l spin. TM
««)iln«h.,«
stude- Es md or. .k-1, · . 1 so-« (
chnlc- fes-den 7 v- 's»
III-v III - H
LUII Am
flfetje W Nr. Hin-d -—— — i-. I
Bvedssp.N-.2n)s1 —- -- .-4- »I(i
Usvke.-h. d t- - --— — - It
sit-is ——« - - — -- -« »Es
Rsktollskznsvvs » . O« - 71
stude ichotcscon Jed- - — - 7 «« 10
svln — » — — — —- --— -— - I « XVI
ZOIOOOOOOIIOOOIIOOOIOIOIOII
.
: Thoae Z- Paul-ers
Z km a komm-must t- » « s
. l slsässkslshl RXV
. UA II HTII Alk- INDU
. ntno si Ums-« Akt-Ant
- vg- ss Ist-·- - ist-s
- ist-Als. Ists-.
;. Puls-W ss usw l'
is THAT-J san« III-"- W
: MI, I
Hist as k- W othme
M Otto-: IN M.
: M III- .
I .. - ----- -«-« ..... qssss
Tømmev
Kulhandel
s xn« ..«.O-rko.gs- l«·1ru.s««.
lisxrk C Nmksmn v«" Jssz THIS-»du
Tod-» « -«--!1«-«-ki«ro-· »Ihr-» If b«
»Juk- ifyjng--I-:U.Oer1n,s« »zum Hm
Nimm-, Musik« k.!;s-tI!-mt·1 »
A DURCH-Obiz
l«ku»1-mk«(1::-«.-.-««s:i-g til s: sk
Ists-« unms Var-Or »F Ami- s1s ds
ksndt um num- .I'- ·«r.
Hmk «g rwj Ist-?..k:««n.s g
»muer
Haus J. Nielsoa.
MS OLV ISLIAILL
MAWEU Mo
stimmt fis-do si Pia-sinnen fro
siusnsk oq Vol-hol skrus vmpikido
AU- udstth tat-d delss Telosssl os
»Is- TIEZIZEHKMJÆ
— AQUITAN IA —
con Illsk av— cumktsspunpcc
m f-· aq. n m des-.
Viktu- stsnts Wsdyssisi III-fass
Lllslfssls. IIUIISTIMA
Its Is- o· so — Mit-to
7W0 bÅmssUbo s Vordem
II IVI ccsssc PAMIII
rnsucom ucom »Es-»F km
Its-t- ot sitt-t- MI
IO solt-us- sys day-sb
Oioo sah-Mä- kly M
staunt-. cum-m UIIHÆ
To di do Itzt-us I
M csasss sites-Oriac
ove- Jss sann-http- 51. Los-tm
UONTIIÅLOOUCIccsLONOON
ts- ussotm, var-sus- usssss In
ALLI chssss MIU·IIIUI IAIPIUIII
AUIAIIA. ILAUMA
sie-to Ists- sss costs-sitts. UND fo
Mscslllh us. mode tu—AUscst«
W- sl WI- J Its www
II M Ists II MII M
III- ASCII MVI Islsss
IMIIYLVAMPOUMIIA istssckefsykmsck
So von MAeunok for sei-U- uys T eli(
Uhu-s- von-wehkme n es »An-sittsa
Vus· It Atti-www
m msts muss-I »Im-sum
II us sum-m ums-usi
fllk cllsgsp I. I. co» W
was-. Its-. Ostw. III-» sae
nsi aus«-Im wiss-.