Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 29, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    kt ander Blut-, «Reform«, lcrstc jcg
sorleden et lignende Angrev pao
»Menace« fotdi det var udgivel
of Socialiftcrne, og dctte qud kam
op nch en hol Tel Vevifer for, at
vers Paasiand var rigtig. Nu staat,
jeg san i helt Bild-rede am hville
saklige Muster-, jeg givet mig i
Bald, naar jeg lcpser on anbefalek
andre at lade «Mcnace«.
Jeg blcv glad vrsd at se en·Kc11np
mod Pavclirlen blivc tagct op, soni
den« »Meine-M lmk bcgyndt. naar
jcg set den vældige Mast, Bewe
kitlcn abska i Politik og iBlads
verdenen hoc i de Forrnede Stam.
san blivcr leg bange for Irr-milden
Nnat jeg lasset onn. at Papisternc
Lioknylig bkckndle 2,500 Bibler pac
Tsvrvet i Vycn Tigan paa Øcn
anon, rllcr om de fokskelligeMordi
soff-g der i indcvasrrnde Aar im
latolik Eidc er gjort paa 3 prote
itontilke Prassten fokdi de hak paa
draavt sia dcnne Kirch llvillie ova
Jo. san sank im Bevifcsr sor, at Pa
piftrknc er i«Tc1a as smnmc Aand
fom i Lntlnsrs Tom-. Da san inne-F
jm dct or zum decn at der non-s
nogct for at sinnst Nonseriirlons
antmngcn Mrn nn lmr den
lutlwssc Kirle inacn Lntlnsk merke
Iöm vil novr N Elind aq- fin Ve
lvkmnnslithd. oq do andre Kirsc
samfund lmr heller inam sont Gnd
lau imme- Saa besserm-not Gud os
vcd at brum- andns Flmsflvr til at
bekannt-c »an note Elønc«. Jeg
set not. at Lamm-n sen-;- sm »Me
noke«-I Eidc mcd skatpc Voabcn —
nnsn lnwr soa nmn en Kann-, of
flogen Bemdning blivv fort mcd
andre Baadean thans Luther ilsc
starpc Vanan oa voldfotnmc Ub
selbi
Lm Naht-l ,.«.I.I-’lsimcc« er Armut
nsrlslnd lsllrr Zacmlisslilnd lscknms
tcr mm ska Licslslllkrt Illr san Inc
ML Im ttklllvk lssc Al dkl Ujl MW
diese Fraltmmsk san mangsoldig en
Tillm-nmsrslarr,« slslv om im m m
hol Tcl Brett-staunst lasset Plale
m folge-r tin-d i bot-J an Im
vor tsn Nmm Imsd ljl .1t orranzustn
et IlsismlsmnrcMode sm- tsn katolsl
Pisa-sc miss- jm lwklc illc om m
musstln disk ml must til den satolflc
Issrke sok den Sau-:- Etnld, ou Fa
n-» blinkt mit Mi- itokt starr-s i
Mino Ew. Im csk ilkls Its-unter
rllrk Emalist ellisk ouslrr lnsr at
onlnssnlc mwst as dissts Panier-.
mru jm man vol nuk allizusvcl lmm
Lov til at ger ownastlsom paa, at
Frimurcstict aldrig hat soksulgt den
knsmc Mkcc ou sum-des dc Mistw
uicdcuis den tatolskc Mrkc hat umr
dct Milljoucr as Den-end Gesondert
og et i Tag ltgc san villsg til at
sortsasttc paa samme- Maadc son
nogen Binde
Iilstandcn i do kann-kin- »Ton
vento« og ,,qoodsSticpyckdsHontco«
og ,,Pokochial Ect)ool—3« trwngck
sandclig til osscmlig llndckssgclsc
og cnhvck auch Zustttutimp som cr
bange sok Undccssgclsm tkasngcc
ligcledcs til don, og dcksor tun srg
glasdc mig over »Armes-W Kaum
sor at aabne diese- Mskkc Pladsrr
sok ossentlig Juspettiom
Dei sidste i Katolikernes soktvivi
ledc Kaum mod dct lills ,.Mcnace«
rt at faa sqa Inangc Bladc som
untligt til at udtalts sig mod »Me
nake« og san sorclasggc diese Udms
lcslsck soc Roma-essen for muligvis
ad den Vci at szm Posten luttct for
del-es Modsmndck.. Nu hat saa
»Musik«-Ist ogsaa givet sit Vidkcm
«- og der vil jo not komme slcre
Mm et Sagen en Port as Herren
Kamp mod »den stotc Stsge«. san
dir den illi- sot saa let. —- sog
txt-set smudeles »Wie-take« — site
sor Optingeues Skyld --—- men sor
di leg hat Lust til at sc hvokledev
von Kaum adviclet sie
E Vl. Ojvrtsvancp
Obsc
The Madam
Abt nndrt Snn pna dem- Blad end
Paftok Mkllsbcsmio Zwist-, locasmat
at lasse i ,,Danitmsn« of 15. April
Dei et nu Mc umliat for og til-stin
deligc Falk ath vaa den nntislos
sollte Vom-gelie, lqu fort-Haar ms
for Iideih paa den Munde lom
Paltot Mitteln-m let paa den. »Ihr
Menakr'«5 Oeniiat er lich at over-br
vilcs dct atncrilanstc Full osu Katos
ljllcsnuscs unmtigc aandcliqc Liv.
dcst bchovcs vismol illa Vi lan jo
houvrdr as til Häfnet-im oa vi ord
nt Pape-IS Unsre er ltiokandkkliq.
Saus den var pag Luthers Tib, fan
dan er den i Dag; most jra trot,
der or masmc Mensuslkcsr i dcttc
Land,.fom lende lidlst cllck intrt
til Kaloliklekncs Fortid oq Nntitv
oa as den Grund er del nsdvcjsdiat
at lasse oa kendc der-es aandelim
og verdiliae Maul S. P. Mil
lek lkriver i »Danlketen den IS.
Maus: ,,Katolirismens Man et ins
tet mindre end at lau hole Ameri
ka under Bodens Hipkarkl on Kate
llkkktae akbeidkt hervaa med alle
I
Midler, medens vi fovet over for
Futen, der trner os.« Dei-i bar
stller absolut Ret. Katolitkerne
arbejder paa en usynlig Mande. Te«
kcs Henfigt er at tilegne sia Landets
Tillidsposter over hole Lande-t, og
Presse-us Mogt. Naar den sprst bar
faaet det under fin Kontkol san es
det for sent for osJ Protefmnter at
tage Kantpen op. Pavcnsz Lust-e er,
at hatt-s Kitkc skol stnrte Statt-n.
oq deki liqger netop den note Fa
kc nn for Tian k- i anens verdscss
like Mast; ene og alene of den
Grund optaqes der Kaum iinod
den.
The Meimce er J saa Henseende
en meve for det antekikansieFolt
til at freutviie, bvad Katolitternes
Hensiat er, og deri bot vi vist ikte
dadle den. At det knndc strives i et
weitere Spros, deri giver jeg hanc
ret. Heu talder den Fritnnrernes
Organ, men det passe-r vist ikte
Jea trot, det er Baptifterne, fcnn
staat lnm den« Jea sorftaor. Pastok
Wolfes-, Editor of the Monate-, er
Vapttstpxasst Vi set liaeledesz Pastor
Evnmeom sont blev iaa ilde mis
lmndlet of den kotolsse Pøbellwb i
Temmy at lntn oafoa var Vantifts
Umst. Tetfotn Postor Kirtebem el
ler en anden lntberik Mond lmr en
bedre on surrte-re Zkonfe at bmme
paa end den, fom er begnndt as de
kefotmekte Prasster. do vjlde det jo
me godtz men nu for Tipen bar
vi innen anden, og det er in et »for
fmnth Fett sont ikte stirbt-redet fiq
i Tide til at kasnme tnod fin Fjende
M Litmisranekc oiiroc iimic rin- i
nst di- ikiritis til nt titiics Knminii opi
iiiind Tuitiiiiinattsii Vi smii rr Til
limiiiisns ni Nirdciir itøritis Risior s
iiiattir Motten «iitlii-r, loiii kitiiiilis i
des iiiiod dist iniiiiiic Liidis tiin isti
simdmit Mod oa lldlioldisiiliisd, nti
limi satte sit Lin inia EviL iiioii
vi ikkis tmsiiqer til isii inadiiii Flnsiii
pi- iiii iiisttili i disiiiie Tid tiii i tiort
met Land
»Ihr- !lllisiim«i-« iøiiisr at tin-nie
oii tin-mi- oni liinis itoris iiisllisss No
der tmr Nation-T- liiriiiidlciq. n
liiiiøss oii politiss Frilicd fiiiiit sri
Ltiliissiiiiisp Ia disri liiirdis vi i
Zandliisd nllis tun-is piiiiiin at det isr
dist itørstis m bisditis Mode for disl
anterlkaiifkc Folc.
JOHN Land
:lIlolmll. Ill« T.
Daiifk lullietil Koloisi
« ilsolotada
i
-oiii bckciidt link der out-et ans-r- !
»t» kist i Vlodct ,,?aiiilcsrcii" oiii cii
siiti twloiii i dct iiidliius Colorado
irri- liar i Hlsiiliold til disttc vasket
jin-net oiii, at dist tiiiidc tin-te misse
ligt, oiii cii Uoiiiitc under-sagte For
lioldme von iiasvnte Stett
l Paa. Jndbiidislfc im Mr. Oliii
Voiido trifti- iiiidvrteiitiedc som Ko
iiiite iiicd Excurfioii Iiksdog dcii
21. April llill iid til Coitilla Eim
tc i fiidliius Colomdo for at iiiidets i
isiie Forliolchie on iiicddislc diswnil
til vort Foll ;
Kotiiitmi lsktis ovist den stsrstisi
Dcl as iiasviite ,,Efiatc« oii faiidt.1
at dct ci- cii itok Ztmskning as siiit
iirviit Land, der csiiiicr fiii iidiinrrkist
tot ,,Jttigation«.
Jokdbunden or avd «- - bestimmt-i
Cf »so-Um Louisi« Ton miser sin
iasrligt for »Alialfn oii Fioldvea-:« i
Tcdiidcii avlcs dri- iidiimsklcst Gut-de i
Rim, oa Haut-c Rodfkiiatek dritte-II
ogsaa tin-d Farbe-L
Tot bcdftc lldbnm ovnaas vcd
at bottom Avlrii til at foer Molke
kser. Svin og Faun
Komitecii anders-site Dvekkislingss
anlcqet oa sandt, at dot var rieth
Der er udmckrket Tritten-Ind. Eiii
Jekiibane lsber laiigs igcitiictnl
Landfttwkningem oci der er anlath
Bner nied onikrina otte Miles As
stand imellem dem.
En Disl »Formen-Es of sokikcllims
Nationor bar værct bofat vaa Cas
msn fm M til site Arn-. Vom-Mund
lag ils-vor Sammlc used en Del m«
disk-, saa vol fqu net-, bvod vi selts
bak fet. er M, at vi fremkomnsorx
tut-d den-te Meddqlcslie ’
Forum-n c-: Tusind Tollors til
Kirktsrjendonk sont Kotimaqniot tmr
lomst for bon- to Sektiomsr Land.!
disk sit-law avnmsm kluf Vondtx ers
d» oafaa lomst metsunmd til en
danfk lutlnstss Kirsc, eilten i Bot-u
ollrr mm Laner sont disk innom
strick-C
L. Eihle Hat-Inton, Nebr
V M. Madfcsm Vmsix Colo.
W. C. Mit-link Grecsswilla Mich.
A. S. Melme Brust-, Colo.
Gomit Kräften Insel-sen
Oiimsier Is Firttkllisset
fortalt fdr Bskrt
qukvct as Udvalaet for Jndtc
Missious Rimequdstienestet i Dan
mark. 78 wider-, 25 Foktællinqer.
Med Fortællcrens Portræt vaa
Diana-set Pris 25 Ets.
Dis-fis Stil-. Publ. Stuf-. ;
Hanmark «
Nqat Kot-g Christian teilen-·
Pan Ratmispatretsz iorisslaaendc
lldenlaudcsrcsjlc vil det iil. »Vibora
«Stiitstd.« licuyttc Swligisikibet»Dan
nichtan og disttc sknlch jlkc alcnc
Flastliglpcd til Form tin-n oqsaa, at
Reisen ionmsr iig nof saa Nara-Jen
tativt, naar den fort-mass paa den
nc Ali-nahe Tcsudcn Kouaens
lisjc Ekikkclso kam-r iia iktc for en
Eovavoans knapt tilmaaltc Pladssx
drt san vaer galt nok med
Senaan paa de Stcdcm bvor Majo
ilirtcn ital out-malte J England or
man for Reiten iurbcredt i saa Hen
fccudis im tidliaisrc Bei-g- og dcr
vil oasaa di- flefle af Rciieus Rast
tisr blcve tilbraat idet Opholdet vil
firaskke sia over 8 Daac
Ana. Konqcns Paaklwdnina ocd
den official-le Modtaaclie i de for
ikolliae Lande cr der oasaa tknffist
Visiten-molk J England, licht
Landstianinaesn skisk im »Danmsi
bkaa«, vil Konaisn »3akonacn«-I
Esaus-im - — baer iin klwdcsliass
danikis Tlldmimlcsunifonn nie-d Eic
ianturdismsnis tin-de blaa Vaand over
Vrnilist Flaum-n or nomlia iikis
midnn dlslarerrt nicsd Eualandsz fak
tiismite oa liøusius Ledensdiskotaliuii
Osfskbaanbeladenen: tin-n lian bli
twr dist under Privat-L Jst-Indus
mismsk man, at Luna Nssame vil as
ns lmm til Admiral a la isiitis i den
cum-life Mariae faalcdcs at Kona
Christian lusd iin Ast-eisi- kan basri
den-us Etillinasz 1lniiomt. lldnasu
noliisn til Oolisbaandsriddisk vil fo
rmaa under des smdisanliais gamlis
Former
»Um-Inst I London Um unm
Lnrdnmjnrisn i CISnildlmllpn nil over
rnsms Wonnen en Vollknnsmdnsdsr
1 ist Mithin-im vil formnn cfm
nasvvvnndm knnnlc Traditionen
nnsn ein-r dcnncs Festnnttst on ksn
Nullafnrcfnllinq i Contstsntankdcn
lnmr Oionnonnrret vil Auswaer Pt
tksk Cnritislitsi«’ Mnsfnsomrwchm sor
nnsr dct onna-Mc Wes-In fia anan
nrnmt nch noqlc Tom-L- Lnljold pnn
chtdrinnszlmm Zlnt noss Enkcdron
ning Alt-ranan. Her vil Kanne
Inn-rot san Loilinlnsd til nt lnlse nnn
Prian Eris, der lnsnsr Lundbtnn i
England.
Vrd Phidtnncslsrn i Bari-J Uil
minnen bnsrcs den danikc Monat-des
fnnskfc wdis MalanstifornI-nwd Bis-r
nvssindslnnsth der Lage-r fin dobbcslt
sinnt nd non Konnt-us twie Stille-l
ie. Tisn vil nok nunmer de pknats
clsscnde Franssnmsnd fno Its-get
sum-. sont Konnt-n over Vrnstet vil
basrc Ækcikslmiomsnszs tøde Bannd.
Kotigen vil forsnriqt aflnsqgc Vi
fittrk lws to stanka Elefantriddetc
de afgoaede Pnrfidontrr Lonbct
on Fallirkess « - on en sum-c- Miti
tasktenn von Lonachmnv - Zletten
staat paa Proqkannnct
Oafaa Untier Modtmuslicn i Bros
icl vif Konnt-n vaer ifart Livnardens
Malonnisornk der mrd Leonoldsoks
denens Ztorkoksd cum anftet
den bin-ftp belaifkc Ordensdckoms
tion — , on Kann Athen l nil tut-n
Elefantotdtsncn, fom lmn i Februar
1910 fis tildelt of Kann Fredkskic
Vill. Konnonamst oil fordvriqt
under colwldct i Bclnicn fort-tagt
tsn lldflnat til Fredcsvalndiet i Dann
sum Mannen lmk wisset at fi-.
To Monat-Partei nun Reisen non
Ost-nnd nf dtsnncs offiriclle Kot-after
ital ledfaaccs as »in-Ist Folge-C knl
dct knibc Incd at Kasse Pladss til
dette am Bord; »Danncbkog« er jo
ille nogct ftort Stil-. Mcn ned sor
strlligc Ast-dringen dot- foketaazsst s
’dennc Tid, haabisk nmn at knnms
indvindc tilftmskkoliq Vlads. Fore
lsbia er dot besinnt, at Ovcktwinmrs
stallen, Cemnonnnsstckem Chefen
for Ajudantstaben oq to Antdantck
samt to Hofdamer ital lrdfaae Kon·
geharret vaa Reisen.
Panskefesten i Beim-Mc Athen
hqvuo Fabre-Mission lmvdc Bausto
dausz Eftcsrtssiddaa indbudt til en
Paassofrft i Vettwszdm sont lmvch
vundet stor Tilflutniim oq lnslt mon
msm fis bist sittlich-fu- Fort-U
Taner Provft fu«-mer ou Pa
ftor Ionidannrd fortnndtc used
stor Kraft ou Jndksrlmlwd Uriimik
sont den« du nennt-m fin Lidclsp
Død ou Ovimndklscs lmr mundt- »j
nsn over Znnduh Tod«-n on Ein-m
lt-n, hat qrnaimst Meinst-sie Handel
og nu stænket os Menmsikck as fi
ne Evighedskmsster. noar vi vil ta—
ge imod dem i Tro oa Tillid.
Og rundt om Tale-tm- ilnnchc
siq faa Tom-r og Sange i fka Har
moni. St. Pauls oa Vor Fritz
Sanqhm der iaa oftcs ist til Tieuvs
fu- mcd den-s Sang ved kristclims
Festen stcmsprte um«-· bot -—— under
Or. Organist Bendck Petekfens ener
aistc Ledelfc —— en Nil-M aode San
«n·, hvorivcnndt isnsk »Hm-m or han
sotn koanner fra Edom?«. lwisii So
topartier ndfsrtes as Sange-ten Jor
lgen Haufen, gjotde et dnbt Jndtryk.
! Lgsaa vor Frne zifrfes Basnns
Tor medvirkede paa en snmt Maade
ved den bøjtidsfnlde Fest, Inn-E
jNaaen i Tot-den frentgjk ifke nnndft
Hof den Kraft, lnmnned den fiorc
Forfantling sclv sang de namle
Paaskesaliner. — »m. Tgbl.«
Konqkfausilien vaa Singen- Ska
qen, Is. April. Konnt-inmitten tmr
indtaaet alle Staatsvere ved sin
jasune og ligefkennne zwei-: man
set faavel Majefmsterne sont Prin
ferne beim-Je fig frit omkring i Vv
«og ved Strand sont alntindeligeZ onl
itsisrgwster. V Konaszgaardem lwor
Splitflaget vajer. durkeifi Familie
livet, og her indtaaess alle Maaltis
der, idet der spresrs egen »das-hold
ning
J Kongsaaarden er der indlagt
fast-tin Statstelefonledniim, og i
den Tib, Kotigen eptmlder sig ber,
holdes Skagens Telegrnsstation sa
ben hole Ratten. Ein Post sank
Kannen braut to Wange daqlia ved
faseligt Vukr
J »zum-, føkste Pnafkedag. over
Unsrede Konseparket ou beuge Pein
ferne Sinneser i Zinnen-—- Kiefe,
og Pastor Busch indslettede i fin
Tale en Von von, at Und-Z Pclsiai
nelfe tnaatte bvile over Kongevnri
rets nne Oft-m aa de Veboere
Llfrtsjsmh der nnnndoliq nnr lus
ftelnt til Tit-Idan or surelnlsia nd
snt til Tor-Ide Idcst Ahncmsnamst
snler iiq ltjcnnnc um Ihm-n. lnsils
tot bl. n. stnldeszs den Lntfmsndiqi
lud nt Vrlmcmo nur Tntt not til
nt lade Horch-samtnen nnde dcsn
thsd ou Ilbtsnmsrtistlwd sont den
Unster«
Jndrc - Mission-nenne- Forum-»J
ude Jndnsmi—:«sinnk1srsrms-:( For
nur-Jnde lmldtcsts f Aar to Tuch j
Elt1zjclsn.
Pan Mødets sørilo Tun jttdl(·de
de Missionask H. Chr. Bock on For
handling mu: Den csntcslttkz Luna
m- i Zansfnndet « Gnds Børns
Ensnfnnd indonsor den indns Miss
sinn
Tksn dohlnsltc mew or her at
nastku Lin ou sman de bringe Et
tun-» !l!kc-nm-stc, disk ilnttksr iig til
Nudz Voran Zanisnnd sank tatst
fiq seln til Iwane-. nusn dcrnasst
lmr oasnn tstlnmrt trocndn kllckcnncsfc
m Lugano omsrsot de- andrc tro
ende.
Vi skntdis oftc tote noqct mm
nsnt nd, on vor-c Zamtalcr nma for
alting tun-c vraktisie.
ca rndclia var vor Lugano et
Arm-ich for, at Sansfnndrt kon
blinc starre Vi nma onmaas Vet
d(«n. at vi tun tut-to on Anbefalinsg
for vor Fadrrö Osts. - —
Lin Aftcncn var der Felswand-J
tjrncsns i Et. Mitkes Nil-ten lwur
Soanevmsften indledcdc ou Provst
Mnnck prædikedc.
Andrn Tags Eftcrnciddiq inle
dedc Forstander Sqndbwt over Em
nct: ,,Jndrr-Missson oq Unadoins
men«.
Vedkønsndc Fabre-Mission nmn
ni hast«-, at- ntan kan iktts fotplnntc
Aandcsliv »den at min- sin Ulri
liahcd. Unqdonnnen steil vasns an
derledes end vi cr: de ital jo lrms
under andre For-hold end vi.
Tot alasdcligc nnd Ilngdonnncn
or den-J Rcdcslialnsd oq Lnriutinvcd
De nnac tnn godt lidts Etcllct i
Forkyndclfcsu dc er lottc at bona-me
nusn dct blivrr vansteli-1t til notht
tut-re nun Grund as disk-es nnnmlcn
de Villie on Moor-.
Vi snaa frdntdclcs nirtc for at
faa nomst nim- Smnarbeidc nicllcnt
de miteltcs Forarcninqrt En fast
lcs Sannncntomst onna-m jun-neun
lwor alle Vorn, unge oa amnle Inn
des, dot vil bringe Vcliimcelics. On
iaa nma vi tale praktist til dc unac
osn, hde der er oppe i Tidcm ou
iaa otn dct iociale, Jdrwt o.i.n., mcn
dog altid fault-des, at vi i vor Tale
givor noact af os fclm
Ein-r lnsmns Fortsdmntsnc vor der
qod ou livlin Forlmndliw.
On- Esnsnniddaqisn twldt Bjskop
Lftcsctsisld Foredraa otnsr Ennnn:
«-0vorlrdes bovamsk im Inia nande
lin fnfk i Inin Forknstdtslse?« nq kal
te ifnsr otn. lmilkc Nonne ni sfnl ins
nnms over for drin, disk lmrrr til
Moniqlnschi.
Tit Eint siegt-do Biftomnsn nan.
at den dylnsfns Kildc til nt benan
iiq nandcliq frisk er at »findci"5· i
Krime - zlmnn i Inn-in der cr
Fort-sinnst oa Opreisnina for lnnsr
don, der spat-r dort-ster
Stenaldkrsvar. RV· Veilc, m
April. Pan Onsinand sond. Kund
sisns Mark i Rostruci i Gadvicm
Sonn hat nmn ved vanina i en
Hsi fnndot Nestern- af mindsi to
Stenaldergtavc. M den one fandt
man bcle Stensætningen von Mu
Side, nnsns Reiten Junos fiel-not ver
stidligcrc Gravningcr efter Sten;
; brr fandtes en mindre, fmukt tildans
"nvt Ost-. J den ondon Grav, hvis
øftrc Endo var temmelig godt bevo
Iri-t, sandte-s est Zpyd of Flintcften
da Nostrrne as rt ubtwndt Lig.
Tor inne-S at ver Zpor af cndnu
to Grave: men dette kcm bog ikkc
fikkisrt Nur-T da XII-sen i Tidms Løb
er blesvpn tin-got medtcmct
v
Dsdsfald
Bommcftcr Harmonien i Storc
bcsdinge «ck Skasttorsdag Esset-mid
dna afgoact vcd Toben i en Alder
of 59 Aar. Hem, der vor Niddcr as
Tha» l)(1vde«tidliqoke været Vyfoacd
oq Virkodonmscr i Løgftmz bvorfra
han i 1904 kom til Storebcdingis.
—— Lasqe Ale Host, en Søn m
Jnspektøren paa den gamlc Lade
gaard i Købcnbavm er i cn Aldrr af
43 Aar bukket under for csn Tu
berkulofc Gan proktiscrodc i sin
Tid vaa Len Fnr oq var nu nnfnt
paa Middelfart Sindssvacanfmlt.
—
-- - Lcmnig, H. April. Den 85s
aorigc Josef Mndsrih Lykkcsgaard i
Tørring vcd Leutij der var Veto
rmt fra Trenarskrigcn oq gjordc
chncste om Bord paa Ljnicskibvt
»Chriftian den Ottendo«, da det
sprang i Luftism or Pnaskodag af
gaart ved Tødm »Hast var den fid
»sto as dc 6 Mand, der rcddedcs
lvod Zkilwts llndcmam Ton gnmlc
Von-mit var Tostncsbrogsmnnd
Ton nngc Forfattcr Eigil
Dunst-m isn Inn nf nsdndr Etntis
rand Urter Hausen etsLnrdnn den
ll« April ein-r ist fort Ennelisjcs nf
annot nisd Tødcn
Inn Engncpmn 1 Wein-r
tmer on Wir-lot pun Lollnnd R
Engl-kinva or Wanstqu nfnnnct
nnd Indem tin hllnr nnnnncl
Frclfrno Hirt i :llnt·«ls1is. Den nnc
Vtmningci Jndvirlfr. Institan Onsr
i Vlnrlntxx der lndfil knn lmr lmft
lst m ntilsnsdisfntlcndr. lein Zum
linniiloknle nnn Eltern-andre indviedc
.j Munr Eitertniddkth skrivcsr «Jyll.
Pft « m« l- dllnril on nn VimninxL
som det er lnkkedcs at faa reist pcm
Xllofnsmndls
« .sc1d1sii-lslstt somka i Ltnsrnnss
jrkslsc of en indbndt lnrlst paa lst
War Hunan Mcnncsirtc Pan Tri
«lnnn-n i den fnntlkls, lwidc Sal, der
»Ur den stilfnldc lillc Bngningsz Ho
ltnsdrnnh snd en Ein-i- Fräser-Zol
dotrr nf lnsagr swn fnnclct ocn
Konnnandøron for den danfkc Irrt-l
Jrns Hast-, den aman MscnsmlBootlss
nnnstc Dattel-, Frn Lin-n Vontlts
Hellbcrg, ou cftcr nt dcs lmvdc inn
net en of Hirten-Z lnrincndr Sange
og bedt en Fasllcsbmh aav Clusfsrs
from-tu Llnsrst Julian Riclscm der
var Chef for Aaran førfns Korn-s
nf Frclfcsns Hast-, tin-n nu ci- bofat
i Kobenhavm on Raska- Meddelelfcr
jun Situationen i økononnfk Hen
iccndlr Oele Bngningeth der er tm
ncst as lekitckt Thorlil Mollcsk on
opført as Illknrcrtncftek Rasmnssen,
stam- Hasrcsn i ca. 42.000 m» ltvots
as Stunden hoc kostet 11,500 Kr
Fra London hat nmn fomst 4500
m. km fka Købcnlnwn -t50l) Kr.
on Mcningcn var, at der vcd lokalc
TIlnstrenqclfcr fknldc tilveiebrnmosv
10,000 Kr» hernf er lQctlvdclcn staf
fet, oq det forelsbige Maul er alt
soa at stannw do rlsftcrtsndo 5000
Ur. from. "
Frn Voutnchsllvcm holdt drast
trr nnn Engl-til on nwd Toll en
fort, opdnmusliq Toll-, sont. lnm
slnttlsdr used at nodbcdc Und-I Vol
ksinncslsc over Bonningcn on dct Ar
Ibcidt·, der sknldc nores t den.
Vlnndt Tillmrrrms jad Paslor
EEchcmslrru i Omat, oq da Frn
kBootlyHellberg saa lmm, lod lnus
Elmnt omordro til at tum- Order
iPastonsn sit-a der-for op paa Tribu
snm san hovdcn saqdc lmn, ikkc
ltasnft iia at itstlle tat-c her: mm
Immr hatt blcsv opfordret dortiL hav
Ide han intot inwd at bovidne Frei
Ifisncs ON ji« thumntlji Lwrm var
Ijo most kcndt for sit forinlc Arbejdc:
Imcn bog dctte laa Ønfkct om det
imstmcns at dmae Falk til Wid, oa
dtsrfor kundc lmn sont Prasft i Fol
kotirkcn offcntliq adle iin Mast
over on tusdbrdc Vclsignrlsis over Ar
tnsidtst for at hjcrlvc dem. sont Fol
ftsfirkcn Ined sints fasdvanliao Mid
lcr aldclrs ika knnde komme von
Hold af. Gan tmde umso distto icw
tin-act wert-, som Frelchns Hast ika
dmnusdc »Arie« on drum-d nnSvlit
Mir- men ovcmlt i Norden kom
allt- kirkcliac Retninuor til Hist-W i
Akbcidrt for at skelfc Sirt-le
Vriaadenmior Carl Nicifen as
Aalbom boldt dervna et lasnaesre op
bnaacslisü Forodtag oa meddoltm at
Fru chtbisellbcmv i Paafkcsbelligi
daaencs holder Moder Kl. l0l-(z, Kl.
4 oa Kl. s, oa Msdet flutttsde dist
rsser med. nt Fm Vontbs.0ellbcra,
misns alle reiste sin- bsitidelint ind
vitsdc Vnaninaen.
anish colonx startecl
Iw- nmpx its-J phsifssurnzslts slsuwjngz Hin-Hi Nil-m htnd jsl
»Hu-»zum ·« HZUH l» sLYLHH Ins-« EIN-(- 1sjghf lich-«- whmsls nnil
fu« Iman ("Inn-(-h«s. Wmss tm Shhnsx l«-«I(1 C l,«;tn (’()..
Siiinpzp Humans-L lc·-I«·-I»·snc-e«s: .X. Rssmerowk lnunjgssntiun
Aas-»O X P Is) . St. l’«·s«i. Hin-t. ein-l Its-v chsks l)i«nslims.
Nishi-IF MHHV
Vi hat fnart ikke flere
as Vogpakker Nr.11 og Nr.12,
mon i deres Sted tilbydes folgende
Bogpakke Nr. Is
Sckss indbimdnc Vggek —- i alt 1136 Sider:
1. Mc Latein Under vilde Roset.
2. Ernst Schrill: Jadwiga.
Z. Odebrckt, cller Vckslingerne i en Syndecs Liv.
4.Gerhakdt: Siraa og Guld.
5. J. M. Hausen: En Guds Mand.
H. Heu-old Schmidt: Gennem Jldprøvm
Alle-G for 60 Ctsplus Porto 25 Ets.
Bogpakke Nr. 14.
Ti kristcligc Smaabøgcr — alle i Omflag.
I. Im indtil Dødm
2. Hvad bar vi i vor Bibel.
3 Gerte-sind
i. Min Kaum med Mormoner.
5. Skovg.-Peterscn: Hvorledes findcs Guds Villie?
U. V. S. Vig: Om Troens Vished. .
. Funckck Hvorfor er Mennesket i Vade
s. Jens og Man-n sJydsk Mundart).
9. Om Gennembrud og Vwkst i Hjemmet.
10. En SkytscngeL
Alle 10 for 35 Ets. plus Porto 10 Ets.
Speck-it
Pafkks M Da H IIlfIIIIcInuI —--- allI 16 Bøacr — — irit tilscndt
Isnhvcr Adresse vod kliiadtaaplfc af Pl 00
LIIi alle dissis Vøair aasldisr dcst som oIii dem i Vogpakkcsr 11
ou 12. at de or noaet bisskadiacst IidIIIsIIdEa. IIIcsiI dcs rr i alle Tilfasldc
III-le oa Jndlmldct iIskadt.
TaiIiflI LIMI. Publ. Haufe,
Blain Nebr.
Koittetinger.
Japanmissionem
Ikør koiilint sc Quil. Nr. Hi. .. ................ 3330639
:Uiilltonm, Wis, skandiuavisfc mai-like Mgl). ........ 5.37
Hiitkikinsuih Minn» Et. Worte-IT Mah. Offer ved Jens
Tiiisiiss Mode Bist Andrer Olsen og Hustru Pö» 20.00
HIItclIIiiIoIi, MiiIIi., Offcr III-d Jens Tixcns Mødc RO;
miiIIdIsjokcIIiIiaIsII RIU « . . . . .............. 30.00
EIIflIIIIa. Wid» TIin d. ev. l. Søndagsskolc .......... 1.65
OIIIalIa, Nishi-» Palla, Mah. Søndagsskolens Paaskeoffcr 8.21
Ztaplchiirft, Nebr» Kof. ........................ 5.00
Farnnnatoih MiIiII., St. Joh. Mah. Offer vcd et Hed
iiiIIchIIiIfioIISIIIødc .. . . .............. 4.74
Eusiiina, Wis» Mgh. ............................ 21.05
MiIiIicaInIliis, Mitm» Jnauannels danskc Søndagsfkole 6.45
Eoulttsn Isa» O. R. Danieler .................... 2.00
CllrIIdalI. Minn» Liicr Lied JIinS Tixcnsz Mode 6.06
TilfaiIinIeII-. 8341692
Jndianermisiisnem
Iwk lvittckw fis Ubl Nr. 16 .................... 8168259
Outchinfon MiIIII., St Mai-this Mah» foer vcd Jens
Dixcsiic Mødc Ists DU; Andriw Olsen og Hustru Sö» 11.50
HutchinsoI1J,a MinII., va . ................ 5.00
Eoultcr, ,H R. Danielsen .................. 2.00
Tilfammcn 81701.09
Jndkemisfiinem
»M- Witten-i sc Kbl li- .................... 8312862
Hntcninsom Minn» Et.J Mai-this Mqu» Andrcw Olfcn
ou Hitftrit .. .. . .. ...................... 4«40
Iilsammcn P3133.02
Mokmonmisiisnem
Mr Witten-I sc zwi. Nr Hi ...................... 8190875
öIItclIiIIfoth Minn, Et. Markt-III Mah» Mein P. B.
Niclfisih Max Michael sorgt-Mem Mr. Peter Vetter,
Miss. H. P. LlfIsII ho. Ist ...................... f 4.00
Hittclnnsoih Minn» IAllc Mrs.) Jene- ClIrisiIsnsth Matt
Jenseit, P. CliriitisiisisII, Zahn Andcrfen L. JobIIsoII
lin. W; Anders- Hanfisu sen-J Olsisn tm. WI- ...... 6·0()
" TilsamIIIIsu WNATZ
IpIIdaIIiisJ sioneniAfrikm
Mr Edition-L si- Klil Nr. ili ...................... 810236
Cbicaua, Jll» Mr-:. Oarold N. Haufen .............. 2.00
Tilsaiucnon ........ 810436
Stoletasfcm
For mitten-L sc Klil Nr. 16 .................... PHSLZTI
Hatt-hinsank Minn» Et. dlllorusnci Mah. Andrrw lecn oa
Huftrn sm: Minnir Llfisn Juc: Martin Naarup sl Il.50
Lincoln, Nebr» R. Jolmlon sb: sMrsx Venmslem Miss
Maru Jolmsm tm. W .. .. .. .. .............. 7.00
Nod leoua Nishi-» Jenes Eørenscn, H. C. Hausen lin. Pö;
Z. Lindquift 82 .. 12.0()
Clinton. Wis» Ebenen-r Mah» S. C. Imme A. Tast
J. »Er-kursiin Peter Eimliauacy Mel-I- Andersism A. Hol
tum, Bars- Larscik Carl Jesuitin lm Pl: J. P. Jen
seit, Chr. Andersisik Chr Panlscn lw. Mc 9.50
Coultrn Ja» H. N. Taniislsciu N. R. Cljriftrnscih J.
Jolmnsisn lin. PLML P. H. Jømtsnscih E. M. Ander
fm Llr Haufen Martin Mitter, H. P. sanft-m Niels
Petrrsrik Jenes Hansmr Past« A. C. Woismann lw. PL:
Sau-J Imme A. Block, L. Dir-on, Ebr. Kandel-T Jst
arn Jacobfisii. P. C. Bett-rieth H· Wmcskslrn Chr.
Frodcriksoii, san-J Statius-klein Rief Cliriltcnfoih O. P.
Pistisrfisii tm. Pl iin Wasan Jan-J Jolianscir Hisnry
Winttwrs:-, Allmrt Haufe-L Jolm A. Julianscm Martin
Inhaltsin Ehr-is Jasmsrsm Gram Molme Jolm P
Petrrsen lus. Im- .. .. .. ..................
Nacinin Wiss-» Email-s Mah. . .. - ................ 100.00
Tillaimmsnp . . 8485739
Plain Nebr» den :.:3. April l914.
Otto Haufen,
Kasf l d f. d rv.-lutb. Mtke l Amerika
anlisnss oq Enkel-stiftu
Codar Fall-D Ja» Nazarrlb Misnialicds Kvindeforening 810
oa Mr«:«. Jakob Zenit-n 82 Geneva Minn» Godtljaab Memgheds
Windes-trenan PR. Dasivillc, N. D» Danville Mah. 813.65. Sal
monlmrfi. N. V» Canada Mr. oa Mrs. Morten Ehristenlen U.
Vorteil-H J Kbl Nr.. 14 er der kvitteret for km Gabe frq
Schnei, Tals lkal vwrr fka Mah. i Del Rev, Tal. —
- READ-belus
Iazl im- Penllonsi os Unless-few
L «