Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 29, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Okt, der Wust
Ist saht Ort del-It est-Inw
CEL 40. sp.
Hang-keif- —— Sagt Liv.
FAderI Timen er kommen;
her-liegst din Sm, for at
Stank-n maa herliggøre dig
Ifgesom du bar givet ham
Magt over alt K-d, for m
ban skal give alle dem, fom du
bar givet hom, evigt Liv.
Joh. 17, 1. 2.
Lcrs hele det 17. Kapitel.
Vi hat to Binner af vor Herre
chus fra Tiden läge fsr hans L«
delse og Tit-; denne her lige sør
Zion med sine Disciple gaar ud ti!
Gethsemane (Joh. 18, 1), den an
den detude i Haben
Ten sørfte bar Johannes ein-r
Iadt os, den anden findet vi bog
de andre trc Evangeliftek.
Der mcrrkeligfte ved denne Von
bot i Johannes’ det 17. Kav. ek
at Frelscren her som Guds Sen ta
Icr til sin Rade-r angaaende —- »alt
Kot-C Stelle
Ovilken underlig Rande, at dct
er fotundt os at lytte til, bvad
Guds Ssn talet til fin Faden be
drr sin Rade-r om angemde os!
J det Jesus ovlgfter fine ij
til Himmels-m qunder lmm »Ja
der! Timcn er kommen: lwlimwr
bin Son. for at Sonnen man bor
liqqørcs dig!«
Allcredc Kind 12, III lussto kss
bist er as Jesus: »Nimm et
kommt-n, til at Mpnncfkefønnen sknx
betlianøtes«, oc. Kap. 18. 31 oz
Jst »Na ksr Mcnnpskcsønnen her
Ikkmjorr oa Nud er berliqqiort i
bunt Tcrfom Nnd er bcrlicmäort
i beim, fknl Gud oqscm bcrliakwn
bam i fig. og han skal snnrt bot-liq
aøre bam.«
Tot er dog væsksntliq fmnmv I
me eller Tid, der som bei-, thj all«
Bisse er Talder jo i Jefu side
Tage i Jerusalan
Mcn det, di firrliq vjl rom- ch
festen-Z meckrksombed Van, det Or.
at Herliabcden «om Maa
let stam- fao levendc m In
fen de for Falk-ten at dct sum-f
som hon del-over ncesten glemmor
chen gcnnem Lidelse vg
T - d dcrtiL !
Nah —- Maalet, Seiten, evigtI
Liv, Herliggccrelsck — — disse Ting
· sigter Frelfetkn beftandig paa un
der sit Jotdeliv·
Han var jo i Birkeligheden alle
tede hetliggjort, idet hcm havde
«ovetvundet Bei-den« og hele Ti
den var fvrbleven tko imod sin Fa·
der og sin Opguvr.
Der ftod blot tilbage, at hkm
stulde herktggires hos sitt Feder
tued den Ali-Ihrs sum hau hat-di
hoc hem,.s-r Bei-den var (V. 5).
»Mennestestnnen« var herligs
gjott, wen hkm var jo end-m For
ktænkelighedeu midnquem Dtden
sonst-d; im bedek htm: »Jeder-!
Geräng din SMN Oudsssmtem
san han nden Forktmtkelighedms
Wighed maa eje evig detlighed
Sau longt fynes Binnen at an
gaq W selb: men leeg Mætkel
Lil, at hatt fttaks figek: »Weil-m du
bat givet W Magt over alt Std.
for at han stal give alle dem, fom
du hat givet dam. evigt Liv.«
Tet· er Halt Rai-W Frelle, Jesus
bar for Die, men lckg Werke til,
bvem det er, han fkal give evigt
Liv — dem, som Faderen hat gi
vet hom.
Til Belysning as, hvem det san
er, skal vix vile tilbage til Kap. G
40z .,T«l;i dette er min Fadeks Bil
lie, at hver den, lom set Sinnen og
trot- paa hom, skal have et evigt
Liv.«
Gud vil alle Menneslers erlle.
der-for bar han sendt sin Sen til
Werden (Kap. Z, 16), og derfor hat
ban givet bam ,,Magt over alt
K-d«, men han tvinger jugen; del
man blive et personligt Balg for
cnhver. lom ler Saum-m at flutte
fig til bam i Tro
Men Frellerens Maal med al
le dem, der flutter lig til hom, et
evigt Liv, Liv, der er hævet over
al Ufuldkommenhed fom Sond,
Sogdom, Forktænkeliahed og Tod«
Og evigt Liv bliver for alle stel
lte Heklighed lammenlignKol
Z, 4: »Nam- Kriltus, vort Liv, an
benbares, da lkulle oglaa J unben
bares med bam i Herlighed.«
Saa siger Jesus Videre i fin Von
til sin Faden »Men dette er del
eviqe Liv, at de kende oig. den enc
stc fande Gut-, og den, du »die-reiste
Jesus Kriftus.«
Tetaf fksnner vi for dcst its-klu
at evigt Liv begnnder, spread del
aabcnbares med Krifmis i Horlig
bed, det besonders her vaa Juden
mcd Kendfkab til den enefte fand«
Gnd og den, bon udsendtc, Sein-:
Kleime-.
Du inne-Es wankte at der lasggeäs
for nie-net i Kendstabet cller i de:
at ,,kende« Gud og den« han nd I
sendte T
Mm lud v-: 511ørgc: Tror du, no
gen kun kmdcn Vkrkeljg ten dc disk-.
cmsfte sonde- Wtd og den, bon ud
sendm Jesus Krismiz ndcsn at is:
fke bonI, tro zum hnm m slnt
te siq til hum?
Tot gwldek nok ogfna her, bund
dcr sichs i Zangen, at
»Den bar aldrig leder
som rigtig flog er blcoet
poa det, hcm first ej bovde mer«
Tet bedder flcre Gange has Pro«
seterne, at de, fom ikke «spgte Her
ren. de kendte bam Me, og omvendt
.at Jskoel kendte hom.
I Dg vi- hat cEst i dem- Evange.
lium, at ,,Vetden kendte ham (Kki«
;stus) ikke« (Kap. l, 10) vg: »F til
bede det, J ikke tende, vi dei, som
vi sende« Max-. 4, 22).
Jo, vie-selig at kende den eneste
sande Gad, oq den, han upsendte
Jesus Kriftus, det et evigt Liv.
Thi den, der sendet han« kau jc
flet ille uudgaa at Lende how-Im
sin personlige Inder og Frelfer.
Ogdetekisimdhedisivetqt
lwile i dette Des-W. denne For
visning, at det ex Liv, im ikke
gaar under i den legemljge Did.
z Staat dette dig klett, fqa km
vgfaa du med Handels Gliwe sc
ftcmad imod Mai-let fuldbyki
dende den Wing, der blw givet
SYD DAKOTA.
Jeg bar til sslg krugtbskt PakmlancL hvorpan kan avles Ali-l
is, Maja og ngt, og hvorpsa kan holde-s svin, lcvasg og Hosti
Nænsed godt Mark-ed, Kjkke og sinds sksndinavjsk Koloni
Pris 810 pr· Acre og højeke skriv til mig ich-;
Als-II CMIMI, PUBLI, com DEVA.
Wie-« lrrigatimi Pr0j00t
STM ÄCM »CMY ACT« UND
St cost steck for tlygtige kamen
Dette Land er ak Staten Montana gjort tilgikugeljg kot
Asskbkns ved Anlæg as et omksttende Overkislingssystem og
ahnet kor »Settlere« under cukey Loven til en Pkis af 84050
per Acke, hvonk kun 85.50 per Acke sit-l betales straks, o
KM i 14 III-like Terminen Denve Pris iqdbekatter varii
fand-et
Landet er beliggeøde i Valjer County i den nokdvestlige
Del It states-. Iordbnndev er usædvsnlig dyb, rig Muld, som
est-et sig fort-sinds til Pkembringelse It store Avlingek sf
Ende, Unre, Est, Malt-, Mark-met, Rock-sung o.s.v.
Knl sk god Kvslitet findet nogle ka- Mil kts Byev Vslier os
iu- Iot DOOO per Ton. Byskemgtekjsle et- billjst og let til
soakeljst Klimuet er behagt-list og der er jagen Adel-vg
kepds stetig-. .
Der Ist-es sit muligt for at interesse-se Lode, mornlske
Falk os cost-sich Pia-mete. Digenjkte og Spekulsnter In
skes jähe. « «
· Is- ct W Els- W W tot W
WMMMUMWMIIMMW
«-MUMMOIMHM.UULAMO
s- M M l M
Shtiv M tri illnstkeret Beskkivelu ok net-were Oplyk
Qui-M- ksks sil- cmpuy
- MI·M.MAW.
; ZUICIUMIOU
dig at give her i Werden, udcn m
væte bewmtet for. Zwar- dck ssal
mode dig poa Vezen til Maajct
-----
Ydmzm modM Horn-ed
Oovmodighcd kom, der kchIg
Forsncædclse: mcn bog-« de ndnmsze
er Bist-dont Ltdsu H. 2
demgbed hører til de zarthlom
stet, de taaler We grob-c Ihr-endet
demghed er runde-Huld gg den-J
Duft, hvor himmelsks
Hovmod et cn kam. stmkende
UkmdtsjsplantL Ton hold-er sig godt
i den Jokdbund, der blev sokbandct
for Adams Eknld. ihr .,Ukrudt For
gaar ikkc lett
Hovmod er en Sindsbeskaffens
bed, men det tret-der itte deftomindres
fkcm i et Mennested Los-rekl, og
faa er dct haatdt og singt. Hovmod
et vasrre end Jndbildfkbed og For
fængelighed. Jndbildsshep er« ww
Forfmtgcligbed er smaalig. men
HovINOdet cr Statut« det vil Muse-.
Et hovmodigt Mcnneskc er alxjd
ubchageligt, og det et ostc farligt«
Medens Forswngelighed. Jndbildfk
ist-d. Opblwstbed og Oovcnbcd altid
scr san indorlig dumme ud. fna for
Hovmodet ostc mng og erre
fryatindgndende nd. Lg dog er Hop
modct dunst, tbi dct hast-er linder
gmmcn i sig selts. Tot Wer til di
Pmmm iom Mr cr- ovcufra mcsn
ordenfra, oa ..entwet Planny som
nun binnnclske Ruder Mo hat plan
m. ital med Nod ovkukkesåsk Wer
Jesus-. Idol-used » dicke-Ist Lm det
km var Hotmwd. der bmxuc THE
vchcn til Feld. eile-r det Dot- Miss
imdsclfc cllcr Momsogc isllcsr bitten
Bmast csllcr alle bist-se tjkjmnmrn.
san et det gcmsfk dist, at vj Mc tang
feil. nom- vi sägt-L at Dom-lob et
djasvelit
AZVMUDDM Vkl HUJ H! XVCJDPFUHU
Nr Wo Jst-due War sjlnzsfnsti
kounnce Lan or del xrsrfcsnmcrrkdkj
Homnud La alle untxkristelmc TM j
denser lmr sjn mondkja Hnmd IF
Hotntmd Te sknstslozw sq Fanimsr «
ne nor herumde der-for wide d(
ikke tro, at Jesus our Krjsmk Zu
dukasernc var lmpnmdimx dursur
pjldc de Werken trp Wa sein-:- som
Amme-, euer cum Bibel euer lldode
habe-d- Mcn vi bar ogicm vorc Ta
ges-:- Rorifckerk og Enduhrrkix chong
bekende sdtjimszs tued den«-J Mund,
»Im-n den-CI Hiern- csr lmmt bot-te
Wm bonI-. midn- nasgtrc at lmn er
Guds Sen, andre nwgter Bibelenes
Juspikatiom andre igcsn Foksonini
ges-s Gyldighed, mcn im er viii paa.
at bog ved alt drtte staat ist two-no
digt, uomvendt Hirt-te ch money
at Fritænketen ek foeholdsvis usin
delig. Fkitcenketen et i Regt-ten fiolt
og forfængelig, og hatt hmmet of
te sit Vierte i Anat-hallet- ssa alle
san se og beundre det. Hatt san ve
sidde ikke liden Takt han san have
Uetfætdighedsftlellr. han tun oætc
etstveerdig og endogsaa i visfe’Iil
itelde Ums-lenke ielv om det for
de ileftes Vedkommeude doq endet
i Sslm band- aqndeligt og teuern-·
läge Wen en kecigiss Mund med et
homodigt og abodsætdiqt »die-etc
han hat sin Samvittiglked indeslut
tct i et site og mve Dammes-ästqu
stab med fw Kombinatioaslaase for
Jud fri as fta Man en Stilliug.
kaste, thi Hovmodsdjcweken et m
foa kftet pg!
Og Rai-Zaum Forimwdeliem fil
ger est-r meodw fom Ren fil
ger Braut-. Ihi kommt-e idem-tod
kommee ech- Skmm mai M de
ydmyge findet Visdommew
Er Lan-nacht m Esndcstilltand
faa et ogsaa demghcden en Sind-J
tilstand. Hovmodet lan man sont of
test se hosJ de andre til Tidck has
iig selv, men demghcdcn dekinwd
fes sjckldcnt has andre og »ersten
aldkig has on felv. Tet set dog ird,
sam am dette kan lade fig cum-.
Naar Moses siger: »Man den Mands
Mosc vak faare fagtmodig, fremforJ
alle Mennesier paa Forderng faa
maa han have hast om illun et
Glimt af Admagheden i sin cgen
Barm. Naar Johannes kalder sia
selv »den DiscipeL Herren elstede«.
eller naat Paulus lägen-: »Jeg hat
udrettet mete end alle de andre
dog äkke jeg, men Gut-S Neu-de- iom
var med mig,« laa trat jeg, at vi
findet, i det mindste tilnætmelsesi
vis, samme Sinbsstemning. Men
jea trat ja rigiignok, at kunde disle
Mit-nd taale at le deres ogen Yds
myghed, saa var det, fordi den var
faa ualmindelig stor. Te fleste as
os et vift bange for at se den has
es felv as Ftygt for at tat-e deri i
W Mel-lik. vi let den. Man hvis
vi kam se oa statt- den has andre
faatjtvivelnceteetdaabom
at most Most-L sinds- i vott sitt
hupft Dei laar laa viere vor cis-st.
W lsanet det not-mos
de schämt Der W Ida uhyre
lädt as het- dei er satt-anders met
meet Its-id- st finde o- itde
det, see- hot im d- ass-elle- lo
,
besier del en vasldig Kraft N
mogbed er sitt-M og den gtk stark,
tm Gud med Guds Rand et i den.
Ton er bly og tilbagelzoldende, og
derfok forveksles den let med Svags
bed. Men den er ikke Svaghed, den
er Stocke Den kan» nok væte ichsif
Men det bseinlwt blot,« at den er liL
dct itdvikfet lillc of VII-M, og alt
det smaa staat jo i Fare for ai bli
ve neditampet» Og ncmr der nu for
Ekscmpel i dii oa mit Hier-te sin
dksss en saadan lille bitte spæd Plan
te. som maner foktjeüer Navn as
Ydmnghcd, m fom den himmelstc
Fadek vil vrdkrnde Tig, fordi tmn
selv hat indvlonict den, men der
finde-s en Vasldig siok og krafiig
Hovmodsplanie med lange dedet
og btede Mode-. saa ligger det nær
at foweksle Kraftbegrebet bos de
to. Synet et vitkolig ogsaa fkussens
de. Der ek nogct betagt-Mc nogei
imponerende vcd den fiolie, felvbes
vidste Fremirasdm nogvt der liq
nek Kraft Mon im mig, dei et knn
Kraft til det wide og derive or alt
Hob-nnd, og alt, lwad deka fslger.
Evaghed og Tomäcd fka Ende til
andeu. Dei bvgnndrk sont stc og
endet Tom Lam. ollek men- ermun
cnder fom Zions-r oa Sigm stinkendks
Erst-. Dei-for Nivck Stummen san
meget fttkte Teritnod den lillts Yds
myghed, der kommet fom et lillk
spagfasrdigi Lam, den riet dog L
vens Mod ok; Kraft Tini-s du wivlek
detony saa sc- blot vaa Jesus Kri
fins. Gan Jäger om sig selb. at ban
ct sagtmodia og ndmyg as Hieric
Lg lmn var du cmn knndc ogfcm
male at vidsg dei. Je hnm ifask i
Meinst-umne- N mu Nolgatba Don
et Lavinia iksm Ums-:- til Elagteks
bit-nickt Msn hkm et Mc mindre
wesen of Jude Stamme- dek funfn
Staugens Dom-d, owtmndt den
surrte og Log Fastkusnsiabrt til Fan
kIc. - Vamduksts rat-u. nismwladtsudc
llrinuslighkd List Inn not Mit-, mm
dct et detfot site ei ioiut Taufe-cic
risriineni. der or dm immmstkkr VI
crligbedeom mscrvindcr Dankt-In
med al hatt-J Heim-d on Mach o,
fom indmmsr Ha sie-miser Werden
den Vordem sont omsklndt til f-:
Mis- rt fna Stoll, lustsmkd i.1 « :r f
im - men at, iwok iomk
Mrn lule du on JH un Inl H«
dlslmc Kraft belldde dcnms lum
mclssc Blomfh lna nmu n salu- dksn
bvot den sinds-a Ilsg ffnl nnsd d-:
lanmle läge dia. lwor den Endoz
Ten finde-:- i chthlmmnc Hule ole
ved Kot-leis- Fod nun tswlmtxsikJ
Der san du lle km lusntcs del-. LI-,1
vil dn Indis. lnmrlisdlsis den sude sys
laas, lau ltal im unscm sigc dm
det: Rank- dn list din Eynd i Je
fu lecl5(-, set den-I Pol-M- 1 irr
lnm nmattc ndilna uaa Lan-uns on
Ein-l, on nauk dn list din Prisllr
alenc «i han«-« Hin-Hintern sont llf
wilde nndllcm W for nl dennc Ll
delik, surdi lmn vidsnn at fnn der
ved kundc du fnsllch lna let dn
Blomfnsn i al iln himmeler Pkagt
oa vrd Eimer sank du Mod on Moll
tll at plaka den Ln vil du lao
lastboldc dem- Snn. lau sank du on—
lau Kraft til vedbllvcnde at Mid
do oa bruge den til lmns Æke
Brom- denl -—— Ja. den lsal bru
ges til voke Medmennelkers Frellesp
Dertil er sen neinlig lot-nahst san-;
intet anbet. Evuety Halm-q- Don-«
jtiabcsd, Veltalenbed, Last-dom, Niv
IMed blivet alle al nndekotdnet
Weint-niin mod Kækliqheden, lon
led er Diesen i. Hovde vi
merk as den, lau blev der merk bau
de as Vasktelfr. Omvendelle og inndl
its-fügt Stron blandt os
Lad os der-for huste paa, at »Und
staat de bossækdlge final-. men de
We qivek htm Nasde,« og lud
mlg tilksie »Me«.
J. K. Jenseit .
M
Hund var m verfie?
Ovad var det das-fu« der tundc
l,a-nde mng
Man ilte mange, mange Meinte
sier stilticsnde hat bestwftiget fig
med det Sptrgzmaaw Maasse vg
faa du, min Laie-?
Lg mon ikke de flefte iblandt
os fandt Spuk-et i en eller anden
korfastdclig Hckndelh en Sygdon1,
en leqeictlig Lidelle, en Ikonomilt
Rain, en Hierfelocg, en stok SM
felfel Alt detie kunde jo komme os,
og det stod for os lom des forfætdes
lige. Bi frygter alle merk ellet min
dre de sorfckrdelige Hændelfer. oq
vi ved paa Farben-nd at de staat
hamdt, og vi lelv hat san umdelig
imaa Kræftet og" san faulgt et Nod
at stoa imod med, Dettll kommet
io, at Livet lot de fleste as es be
klaut i fremiot alt at bevate vor
timeliqe og indiske Lylle nlseskaas
ten lau længe lom neulich for mille·
de jeq dette ele- lsint, var mit Lin
oq min Lylle l femme Øicklik for
bi —- det et Wl
Da hope-lebet er det muligt for
ud at Mk- Mk
Og sag et dog Sandheden den-,
at di Mennesket kan- opleve mange
foksækdelige Hændeliek og kndda le
rc. Vi bedsves en Stund, mkn les
ver ov ich. Vi overlever Turms
letne og Lan blive, om Mc Mkelige
fom ist« faa det. der er dybere og
Miete twis vj da hat Gud med os.
Vi er som bine Blomstet. hom· Tyr.
denke-irrt flaak ned, men de reitet
sig igcn bogestcr og udfolder sig
maaste rigete og fksnnere end fisk
Staar der ikfe ogsaa strevet ci.
Stedsr »A! thkngscl synes del-J
mens- drn staat paa, ikke at væts
til Glasda mcn til Bebt-welke nie-n
sidcn cftct givet den dem. som der
ved ct blcven soebe, Retfwtdigheds
fkcdsælc Fragt«
Im vil ikkp glmme et lille Amt
im lasiie en Use-um« Dei var en lilli
Mai-. Hun saa vrd en bostemt Lei
lighed iin Moder bristc i den fmer
tcligfie Grund. Dei var et Bren, der
kam ind ad Dir-m »Ak, tm ved im
Mk« udbrsd Bat-net ved Symst as
fin Moder-Es Fortvjvlelitn »Im vcd
jcg dot, Gud maa ver-te dsdf« —-s
»Nei, mit Var-U svakede Moden-n
kaldt til oft-bissde Besindelsc vcd
Vor-wiss Udbknd. »Gut) levctk Mva
der er din fmkkels Mor, der glcnm
drt en Stand Tct or din Fak, der
rt ded: nie-n lmu er ligcfuldti Und-I
Honndu og dst or oi ogsaa."
Nei, dct nætste cr·nok ikkc de for
swtdrlich Hirndelscr. bvor megct vj
cui-, fvogc Tom vi et, frugtek oa
sinkt dem oq brder oss fri for dem.
Im trot, at vore lauter pcm del
Sankt trmmcx til at ledes i en an
dm Rot-Ihm
ch fmndfrt vcd ist Var snum
Ver-:- oi Tiatctcn Ludvisx Holftcink
»Im M mr U stx i Inn-L
km »Ur mi- Tnmnms sit under,
: ! »Hu-w tust nn- nt MU
dr konnt-V du«-»so Enindrrsp
jin TM fu« i ilsjdkstsdc Eil-»tr
tsn Nat hin i fxsimlmch Liikktsk
WITH-Te dri. Und nt Lust-Uc
tmmiumt Etnffis sur Zwist-V
Im der » D.t. »Im Umsier TM
nirins disk » IM- dnmc Mist hin
Lande-Un du- isrnmcr Dort Hiern
stki III at Uns-V Inst xsmrfle ist« at
und-Dis- m »Im- luiufomt Ztnkfk
..s Ernste us TlIkuiiiusl mij Lin
mn indrts km oq Ums-. Tot tun-ins
du- fnndks tman m. var- om man
oldrjq sit lenkt, virkclig lrvci. Man
havdcs nmasse sit godr Udkomnm
sin sokafri Tilvasrclfr. man vom-:
de en bel Tel og sit lwct tue-d i
des-mete, men det bete bit-v tun
til — »was-ne stell-se Stunden«
Der var ingen ftote Dolcin-lieu Mc
noget as det, der ask Sjælen stot
N kin. der var Mc non-It indu
Um- Nindom ou Umst, disk samtn
-l- tust sama m dem- til et holt
Zum m« def, der lsfnst mod Com
hebt-n.
Zek du, det or klinkte-I vrd Lier
Tom det lwes of Tusindrt oq ottrk
Tusindcr. og amosic du fer est m
as dem Sinkt vol-set sig liest
igennem til tomme fjællsse Stun
den Der et not ai Kvantiteter. ums
intet qi Miitetm Livet bydek iok
sqa vidt vaa tilftmskselia Worts-»
lit·m. Der er nok for dig at tagc
Von-. Du hat-sum ov as Beim-s
tiqusc, as Acht-ide, san basndc Elid
oq Sle, oq Adspkedelsr. Sclsialsci
Haltet-, Forlnsielfts, Samt-m- used
andre Monat-Mr masmlct du bel
lek ikke noqkt as. Du et form-Müder
endda ved at inan at des er um
ved at blive for wegen Neu der et
det i Beim at du intet virkeligt
faar ud as dii Liv. Der er mkntliqi
ingen dybeke Menan i Livet for
hig, jagen »wi- Traad«, oa du su
get innen Nil-fing for din Sirt-l at
bit Livs mange ellek san Dplevelfet
Selv den forfasrdelise David-lich
da- rum-sie en Gang msdte dsg. sit
du heller intet nd af. Dei var nærs
meft tun ei mirs Spkog. en good-ei
iuid Tale, oq Sorgen derester,-de»
krause, fort-Oktave timee vor for;
diq kuu We, stell-se stunden
Im Nest Hoan kaute M
wes Tit jeq stge dig den Nun
M ill- vqt,»iocdi du var —- upon
Gut-I »Weil Gab oq uden Hat-h
i Person«-.
Og det var det, der var det worin-! .
»Bittek er Toben, lzvok Livct km
der ad, meu bitter-e Livet, hvok mass !
mism tin Gut-J- Tems sue de Hast-l
life Stunden alt dct visnc alt drt
livsfokladtek Fejlen ved Werde-»Sti
vet ei itke — Livet i den-se Verdan
Her et vi nu en Gang satte, natur
ligvis for at vi ital leve Livet, Li
vet med dets Luft oq Spanie, dets
Pligt og Aufbau-. Vi ital gqa paa
Jst-dem om end Faden stulde bren
de, oa det et muligt, hvis blot du,
sum Wen-leite hat Nod til at leve
i Gnd. Nei, Ulykken er me og elen
-— de Lamme. fjælltfe Stunden Du
stql san at se paa alle Dmrqader
of Lin-« der et sonst-ehst- Det et
TM Wlssvlsss IOLONL
MVIIA NUM, csllfcms
isr Migxssmts 30 Nil nord for kkosaa Bock-te Jokd for AMICI (5 ti! 7 todt-km
11111k0»1". VIII-Impr. Fragt og Grimasse-. 400 Familie-c hu- kolit s«r Iijssm h» i
ds- sidstss IS Mil. Raps-zog sm- blot IlLö Arn-n. pay aus-get lostlis Uns-sun- Horte
Agnus-t- øssssksssx Hin-is i Dis-»e- Mmkskssmssl est-if illustrosrost Isidksinsfsp til
c. Pmupst Am »Hm-» Anss. muss-C cum
Et nYt størke
Landomraade
or nytig As Unsre-n Heu-n tust-f i Styls-Mr fm F)---10s—-1-«)
Acrcss up upac Mindest isr lseliggisndis mellism dts h steil-re
Jan-sk« Kulnniesr i 0regn-«. nemlig .hmcti»n Fity use Engtsnsn
up muri Pseific lliglmsay. Lands-r esr visl (i)-rk(-t uy us wogt-s
»k- Kviiljtnt l)(t »Im-r sig u-! fms Ilm«e«1)«rk11j-1i.-. Frugt
Izu-L Ält-»jk-ridt·jft Un nl must-n Finsmslrift
llndertegnede hat- msertagsst Folget af cis-m- Des-missi
bsts vj Land og Pakme tut-r ind mocl stein,
For met-more Undene-winke tilgkrin
WlLlsAthm RIÄL ZSTATB CO.
W. k. Nislsew sec.
-11mcti(m Witz-. Ort-Ihn.
otvoncs Younssus
From Ditt, Dust and Druck-eh
»T:..ø IS
combiastion known-Ue sweepek
Relea- fsoas bit-c- boas the Imin of mov
ing und Miiq kontinue sorl ot- Ihe Jst-secon- sehne-ins
of du« Und seit-n this sie its-ed by the vie of the hoc-I
Und the old fuhsoakd cupet met-pa. u- bs susimä by
the use ol the Dastlsy combiuslioa Fusan-sie
Zins-Ich which slihoisb usiy opetmä by komd.
est-Ie- powessul mioq iosce which Jst-I out Ill the äu
aussaufen-ais- ouimsssssckcu lud-thousa
bse the cerolvios gen-b picb up lim. pfa-. Was-.
its-Imp. etc.
III Wiss IIIIPIII sie Ind- io thue-j- shck toU
unde- s cis-J Ins-ask- ics ooe yet-. You sey W s Disti
Iey ·- yom wo has-e ic- IO dsyi FDO of cis-Is
kos moc- Msusd lalaumtlso wills Tcptf
Akents Wann-J
VUNTLEY PMJUIUIC kuEPlR c0..
6501 so. state st» citat-.
IW Z,
En Udtalelse
om von uye AmMMdinsvisks Protpelktlkokt
Dr. liest-X Gaddo-d Leseh, New York, scliretsssr for Thi
Ametiua scsndinsvisn Foundation, aktiver under Iz. Mart
1914: —
·«l’l1is is s spleadid itles betntjsully csnsjecl out, — on
ones lncul the most impkessive siglst in America, tlm slcyscksps
ers of Xer York, on the other Uns-Je of the law-site gosse
ok Nun-Izu Dem-trit, Iml syst-den Ovek all the flugs that
we lovo so well.
l hope that many scanellkmvinm in Amerika will come ts
ase these est-CI to help set-sent the bontls dem-»in us."
Kot-tem- ius used cito-h not-Ili, svevslt og engelsli Telust
—·— lnets kot- sis ellek satte-set — os kostet- 25 cents pet- Dur-in
5 Dusia kot- Ql.00. Til Akevtek og Possljsacllere seit-es stot
Ruh-L
VAlell LUMZÄR PUBLISMNC sichs.
ZW, mMU..
indns Lio og Kraft drr stimmten
Der springt-r jagt-n midisr i Tuka
Taf drt vcskddligc Brust
Fokimak du da, hvad misusudom
nie-n oil dig? Tot ck fundclia ist«
komme-, ijaslfssc Stunden den san-r
i sit Program. Dct » tværtimod
Lin oq Fylde — -— oaa alle Lan-au
dekk qud et det. lpan sinkt-, Jesus-:
as Nazareth? »Im er kommer for
at de stutde have Liv oq have Dveri
find."
Trt et ikse komme Ord, dej er
Sandbed. Dei er Okd med Evin
heb-kraft i fig. Naar Ikelleten med
siu Ttnllehoand tim- ved ou Men
neskefjash da et det iom en Pilci
wand, der faus- fkiulte Kildet til at
springt-. Tkot du, at det var tommc
ffælltfe Stunden-, han lenkte htm
fta Nazareths Tkok du« det er tem
me, fiel-se Stunde-, der levks i bei-.
Iristne Mensghedf Tkok du. at den,
der sit Dei i Grads Lin genas-n MI
det med Jesus Krisva can visne
Stylse for Stolle? Umuligil Dei
var dei sammt iom at mene, at erk
um« der fidder i det levende Im
Inn Me
idvad staat der om den tkoende
.i den gamle Paatö Salmei2
»He-n ital vcrre fom et Trek, plan
tet ved Vandbællr. der giver iin
Fragt i rette Tit-, oq hvotas ikke et
Blab falder. Alt, bvad hqn ask, ital
hau faa LIer til-« Dei et surrte
Ord. Det et Ideale Ord, men
iclv den mmcsftr Uriimc lcndcsr no
m·t disklsl i sm Zjal og i ist Um
zVi ocsd det, at nun-nd allr von- Mai
»de- visnedc ou faldt, Livrt i os lau
Lille di. Vi ved dot, at onst-nd vi hat
f sore lvage Tit-Mille og voke mod
lsfc Stundet med Sorgen og Einer
len ----- tomme og siasllsfc lau de
ist-ladet doq qldkig blive, der leves
Hi Gud, og visne lan ei den« der lil
Livet fkq Gad.
Dg derive list-r vl lkimodigt til
den Ver-den omttinq os, lom itke
sendet Gad, value til dig, lwis du
er en al dem: Kvm til Gut-l Kom
oq lag mod Livet i Gudl Kam i
Jelu Nam, du flal illc blive stuf
fet M Manna-lim- kan du blive iluls
let, al Livet med, men ikle as Gub.
Trrfok del mein-, der kund(
hasnde diq lom Meintest-, var, am
du qldria landt stem til Gudl
Men del bedste,sder kunde hænde
dlg lom Mennelkr. var new-, at
du landt Gab og lom til at efe Li
vet i Gndl
Oq alt, lwad der leves i Gad.
ins-a blive til Liv oq Lnlle —«— kle
XIV-Ich ja, felst di- -forfa·kd«·li;1ite
0.kndelfek!
,D-q iik du ej bimmelhzi Jubel
faa iik.du doq bquybt Sonn:
og derive velstgnet vors-.
»Man al Livets Navn.«
crlk Thaninq
i »Um-h. SMALL