Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 08, 1914, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Bnnslk
Firc Vcniudcr.
Im tfssqclik vkd qua
ssuutm i,
X l I.
Flvofn i Einst-.
Hun havde istc Inindfte Beareb onl, hnesn de vak«
nten sont en finslandiq Tinte-nat aiorde lnsn Rot-san
paa at faa det at vide.
»Im ftnldc have met-et til Msde on hørt Paftor
Wall-ein« bemmdte hun; «nnsn han hat nist knnnet hol
de met-e end een Prasdikm fiden ieg aik fra vart Telt:
Masken et ve! naOsten 11?«
»An nej,'· svarcde de leende, »Ah-icon er knn los-Es
Tieres Flakken amkring aa Sagen ester den stigtige
Vej bar-site taaet saa lang TM son- Te inne-v: Inen nu
et det tsl innen Nntte at aaa hen for at lzsre Paftor
Mulden, da De nasppe faar nogen Matt-T dedndcn er
han hist fast-via med at tale for lasnge iiden; De Inaa
helle-te vente oa folge nped oss hcn at hin-e Frn Mitten
Vi var nIdt til at blind bot-te fra Pastor Walde-ni- Fore
draa, iom Inoasse var noaet as det bedfnc vi Haar at Im
tc-. men vi hat faa Inmet III-beiden sont vj rar nat-r til
at bessasftige us med.«
»der De vikkelia taaet Arbejdc Ined Dem til
Chantanaita?« spnrgte Flwsn Ineaet nvidende ea uffnli
han« »Oui-: jea bavde meet Den-, nilde im i dissfe to
Narr inwe- lksdet Arbejdet viere Atlnsjde.«
Den ljlle Vasktinde to.
»F Ehantanana san-« Inan Arbeit-w iaade min.
»Ja-: er nagen man tnaa ttsasre forbekedt paa. Den Ia
nns tser skal have en Sondaasfkoleklasfe paa Sen-dan
00 Triften mark mean Töd: tilinneladentse ifnlde vi
man-se denkst-: nIen i Tkskkelialnden set vi fnn til.«
»Oui« Te san fund-et nd as dem-« fnnmte Flog-in
liest-Mr Dei var io neun-. hvad lntn onikede at vide,
types-leises det nat at arbejde
Den Dann-. sont var beteanet sont Eondaaciikoles
Lin-runde, funkeln-, om man kan regne- det for et Zwar-:
»Er De Sandaqsfkolelarerinde?«
.,«.h’ei,«« spare-de Flossn aa rødtneda idet nun satte
lia sont et nattigt Var-n, lnns annetriabed oak lølwt
as med heuch. ..:«i«i. iea er flet ikke faadant noaetz Inen
im hinde ønike at unsre det: im Ved iste, lnmrledesks jea
sta! arbejdex ntcn jea vil gerne lasre det."
.·Vsl De akbejde for Verteilt-« spnnue den iannne
Tann- Incd et ownnntrende ZntiL
»Ja.« fvakede Flodfm on blev endnn »den- ved
bis-me Vefendelfc ..ica ved Me, hvorledcss jeg ital ar«
beide, lndtil bar jeg knn set, at im gerne M: tln im
nat Tun kendt Inin Ftelsek sta i Gaar.«
Linefmn efier Aftale flnttedc de site Tanter iia
lllli llkllllk lle lllgllc llclltsp lllco lIIkklcllUc Npllllllllkllb
lnmr glatte de var over-, at lnnsns bych liendc visltoninnsn
i Winde Var-n kllallr og pni nnsligt i Zondaasilolears
heissem-e sen-diss. lebridei iar Gern-n vor fian M Lon
nisn nai- Liviisns Krone lmn ocntrdk lWr asrliq sit-biss
der rfm lndf Januari To «-»rtalt(· Max-in nn- den-is
sllrlnsjdisz de nat alle Spudaassslolrlasnsn»du-, ku« di
liarsdr links iiddci an talt sannnvn om Triften Our at ian
disk beditk lldbnue deras til Bank-un Di- gmnoa end-m
here-S Sanitalc lot den vildlaknc Flog-sin. lmn illc nan
dc noaen Anelfe am, at der i Bibclon iandnscs isn ina
dan FokiirlliML loni dc nn ndvillcde lot Mich
»Es var ian kommen til Oovcdvnnlnst i Fordere
dclltnf as Telsten,« fortlaredk den Elde Dann-: »tln
under Farbekedelfcn Ionnner der et Punkt, lnsor en
land m Eilig Arbeidct trasnacc til wegen Hin-lo- Nam
nmn i lit Hoer hat san-let oa ordnet allade lnlloriltc
kllmivrnliedcr oq andre Enkelibeder. itaan man til at
kesndss den bcdftr Mande, lnmtvaa man lksmsn oa klaren
ian anvtsndr drt plicr for Vorm-ne on lust- csk dri, at
fis-; wun- Zssndaaolkolearbcidrken var aaa til disn lo
msndc Milde srlv iok at ism Esiasln on Vicidinn VI nma
lnsdiy mi snaaile Te nat Lnit til at bcdc iminnrn nnsd
as?«
»Ist-is jcq ille forsnnnsr,« innre-di- Flosin biwndc
m dm jublcndc glad. «
Da for ist-sie Gang bsiksdc hnn Kna- iannnen nnsd
Mile Vorn ag toq Dcl i den iasvnin cnioldiar Bon.
Litnd var nanllc liqeinsnnnc og litnnlc. iaa at Fluss
ly, loni nat-de nasrct en lnsinnielighcdsinld Ærbsdialnsd
iok drsitc SisøkgsntaaL via lom meinst wirtsde um« at
limer sagte Ovilken cne i Tclm lnndc laldes Von
fslils lig bekolinct on tkssnst
Hing dom- var Bin det, imn lnin lnsr lnsrtiy laa
rat der at bade io lnn at ialc nanste braut ask liaircmt
nusd m last Ven, det var ntrd fnld Tillid ag Forli-asi
ninn at Indi- unn jnlt lnnd nian imnatc ni. im inm
andei Ln act nat inton. lnnid Flosln tmanns til at
last-e
Lici- mq Una- lok den alnnkaliqc Hieb-: Dis-ihn fon
lnm langt imn i lin aandclink Ondriraisllu im da us
sarlod Tclm iot a: gaa til Mode-, band-s lsnn i iit Hier
tc jaltct den alaoklige Brilnlning,·saa lnart disk gavecs
hcndc Heilsam-d at nim- c: Arbeide for Lust-en lslandt
Brrnmk i SIndagsikolch ag hnn rinn- liqclotn de
nnc Rennen-, lnni havds its-first bebe Triften snd i Hier
ust as act-es lwad lnm lnndin lor at iaa M- i ist Ha
veds Holz lzcsndos anniwligo on Inlsmpdisie Prall. Va
stak Den-näh lcnnde knnnsi le ind i Fee-meiden laa at
lmn lunlie le demu- Veilninim. ja nich-, let von Frnql
den llnldis lmsta vildk hans angltede Ein-l bade talfci
(·«-!d rki Fthkk nklt Mod.
ccssssldt as dcime Bistulning kom Flug-in tsl Sko
««« se ist ci: Strrks Im Milch-Es »Te: sifrk lesismtsssftcd«.
Et Meinuske, sont lzavdc Wer pcm sma. «.«r dcst non-r
Nuds Ord tun nan- MH Wo at sen L- - ! Nisxisk h
us II dsg: .: aud. »Ich szsna i sich-: ;":I-«.: sl
Hun hat«-du Mut thut um- saa unk. .««1«.- jun-! s
Kitt- on teuz et LIiiöiinnsässowdroa csllrr vix MiIfon·,
vmditcnz mun Zum bavdj brmf nmasp hin tmrt ti
Satz«-un oq cndda itkc ti inmmcmämwnu Eis-män
acr kam kå Drd hist m het. Izu-n voq fu«- sneget, at cum
iokifotu at det- cstcr Msdcts Zlutning ledc blioe Jud
samlkm M Mit-sinnen Hund Magen-: fkuldc brimcs
til, mmr da- köm ind, bmd Missiomsn nllskcsdc bavde
ndrrttct vix hvad dc trocsndc end-us rent. d« var um«-t,
sank Most-In ian vfdstk met-r om end beki ed Etsch-stund
dcrliimsmc.
Dei-for vor TM bellst Mo Ioa underlwa at Cum
nldkla bquk qivet Twact til Missiou.·n, sinkt-nd Hm
hat-de tiqcliqi nie-d Sommers-me- Jske fauledsg. at
sum Mo Mlliat fkuldo have last Pemus i Basses-, bvad
tot-M Walde »Am bringt Mk men manac unge Pkgek
hat den Vone at tro, at der er en Dag i Wen, paa
hvilkcn de- ikkc hat-—»Brugt for dercs Punk. De skal
ikke købe now-L hverken Brod-regem cllet Pont, hvad
fkal de san qu Pum, og de ladet den blivo hierinnen
Saalcsdcs vor dct tidt gar-et Flusfo Strile Imm- hun
lmvde vasrdt til Missionsumdc uden m hun egentlig
havdc haft nagen Hensigt used dot. »
Nu san lmu paa alt mcd hile andre Link; de sam
me Tinq som lmn bar-de lka Hund-redet- af Gange spr
jaa nu helt andckledes ud. Hvor var det underligt at
horc- om de Mcnnrskcr. Tom sorkyndtes Evmmeliet for d:"
statt-III Hob-singen Hun liavdcs ikkc iaadamus hav
modige Zaum sont Nuth Erfkinih set incntiy at Jnds
famlingcn ais til at tonm- Sekrrtastcr og Kasse-rote
Nei, modens lmn sad m lnttcdcn lnste hcndcss Øjne o«,1
alsdedc lpcndes Kinder: mi hole Missiongarbcicht lagdes
klnrt ou todt-list from for heade, oq det ais bende til
Vierte -
Mirrkvaskdia nok aioldt beut-cis ssrstc Samvittigs
bebst-d ikkc hcndc sclv, nnsn lwnch Fabr-L Man han
dtsn rine Mand, sont oftc sad must-it i den Shipleyske
Stol, on sum mustka Emde rllrr Htsrrdaa lod sin
Team-bog blind Hemmt-. arm rimsliqt til Hedningcs
mission-In?
Most knndo ikkc brkaan dem Zquimaot Vel
tun- lmn bekendt fom en qodaørcsudis Mand, nam- der
kom Falk til lmm mod here-S Jndhmljngslisterz men
Flosfn fotftod nu, at on Vidraqcslistcs. lwor bendcs Fa
brer Nmm kmn Worin ifke var at somit-entmut- mcd en
almSndclig Flirkebøcsfa der ifke mlic højt um« lnmr mrgct
imm- csnfelt mqu- i don. Mksdrns Its-Hin for-Wu- at
lange Planet um« bvorlcsdcsts tmn bebst sknldc interesfm
iin Inder m san bunt til at ajms srimlliqu «.!Iidmg, qif
lmn Wip of Malo Zwinikmrr i Talen« mcn nasses pluds
selig nd of sino Planet nsd at luer lec furbavscndc
lldmlelfksr nf Tale-rein
»Bist vndts t cumnsr Onsslkoldnum tunc lot nt spzms
noalc Ælich Kloster ou nmnzus andre Trljlatkscistsr on
· Etcdet lcmms diser Vasrdi i en illtisssnnsbøgftu Ica
drk rr nmnuc nngts Pistol-. sont jltts knvcr ftsm Trts otn
Ihn-n. vsidslønt do ksdklrr nmnne Elter Unmut lmtt.«
Tot Hat-. sonnrnte Vlvd itm tm j silozlnsz Kinder-.
Æbltsr ltm lnsndts sinnt nnn Kam-n lsocdr der ilke cn
stonditotc sont hnn lmcr Tag lmn lot-bi, num- lnm ail
nd, m lnndc lntn vol gna ltsrbj lmnscs Vntll ndtOn at
flnlle ind for nt snmnr um non-:- slnch To lntn km
tsn Gang lmvdks bmnndt in ndrmnr. lnw man-te umn
tiac Bonat- lnm qnv nd, lmvdc drt nasr illc lanct nagen
Ende nnsd lnsndcssks Ldfelhclr Oun lmldt san ntraet as
Konjekt, for illo at talo mn :’lpm-lfincr, do flinnrndtv
nan kanntest-. iom over-alt friiusdc Tief. lwor lnm ask
farbi.
lltnllims var heuer Friftclscr on Inld i den Ret
nätth lnnsnt imde nagen Eindv tirnlt nan, at der var
nacht ondt i. at ltnn traktokcds lig solt-s m link Voninden
nanr lnsn niedre dem. Mcsn dtst var ogsna sandt, at
lmn aldkig tun-de qitnst cn ch- nl Tlllssiioncsorhridot
blondt srdningmnu
..Tc aivor ilke fein ch mn Musik« fand-s Frn
:llt’illrr. Dist var oltfok sandt: Flossln havde illts givtst
stsm Jn- mn Unan — Ifle tsn Mann lmt ch unt An
rot, hnn liaudcs ligcsmn sagt at vaer tmidrnde ons, at
disk trmmtrsrs til Prnqe i den Notnnm Mcn lnm liade
io lnslltsr illts for tut-rot trocndm lntn lmndc illc hast Sirt
otvlndt lot-. lmad Jesus hode gjort for heade, san at
lnin lmvdc faact Traum til at gste nomt for lmtn
Mtsn der vnk Imstc i Vontc for Floisln Talen-n
ver-M tst audtst Punkt, lwor manch Dann-r pdsltsr nn
qct. ntstnlig Stittdlmttdlkek, idet lnm smnliwvedc,· at
nagen Etsakfotnhcd i den Retnina vildc for-zu- Mis
sionokassrnnss Bclpoldning nuer end »t- Mmme Jnaen
fnndts lnsftotnt man-se at Fkn Milltsr fasrlia hade mcnt
Flosln Inile ou dots soltc lnin lig more rmnt end
noarn anden Ovis der var nagst, sont Flosly bktmtc
Pcsmks til. fkm var dcst Elindlmndflct: de fknldc vtrtc
nldcltscs nlnstclmc bandc i same tm Fivalitct, ou bnn
loose-rede dem ndtsn vidtskkn blot der all m Knap as cl
ltsr com cn litt-c Neunt- i. Tot vor masrlrliqt, at Ftn
Ullsllcr jnft ilnldr umt- lpcnmm tm at Flosfn ltnldc sales
iiu must.
Den Munde hvorpaa zlossy lvlisv ovdragct, var
oglaa nmsrlcslisp Tet tsr Incgcst tvivllomt, otn et bclt
Rats Liv i Hirnnnets Luftning m i Mcstiahcdcn det.
vildc kunnt- lmvc fkctnlaldt san itokts Lstnvasltnitucr og
vasket til lau ftok Velligmsllr lot lnsndc sont den finmlr
Rotte-Hing mn »Im lilre Tilllnmsftcd«.
For fern Msllcr lmodr llnttct. havdc Flossn i sit
lillc rclolntc Hirt-te laqt In Plan til Rette, sont herritt-r
llnlch bringe ljknde i na·r Fokbindtslsc nnsd Mit-sinns
arbcjdct, --- illr list-from rn Plan oIn personan Ar
ledc. undtmusn Skittdbandllcr oa Stifterin-: nwn lnm
wide nstsd Ort-trug ijlv begynde et liclt nyt Liv.
lindtsrtidrn er det beklagt-Hm nol, at Mvnncslrk
itkr lnn lnIfc i andre Hinter og vare denc til. hde
der formtmtc Ovid Im Millcr. da lmn ilutttsdc ins
Tale fnndc hanc itst Flossyk alvorlims Villic on For
ln-t, at villr lein- jit An Herran Horiighed til Unl. og
hade lnm nide nt M mk lltst ncsd nende Ord, vjldc
lnm tun-r must tillnmts til lit Zelt dobbelt alad on
tulttctstliq.
ng ltviiti Ton tnisnmdiqr Pnftok Tennjs hade los
tct en Fliq as Zkkttsttdcuxs Zlør og lot Flosiy Eltstslcos
its-unm- Virtzomved uskdt i Menimwdszakvcjdct, undc
lmn iilkrrt have qlasdct fig. ·
Men nmulke dct ck lusdrc leimt nt Iwane au.- Ve
lnnkinnc on alle Somcr i den Fadcrlsaand, sont ftykcr
alt, m nnsd chd m Frimodiqlwd fügt-:
»Don Puder Enden in szsatndellm Ds «
XHI
INqu
tIkIIIIr Rufs IIIIIIT w .-!-d du: ,«.I«".:I at um IssI bei
JIIIsIrlIII TId IIdIsII m :«.I »I- WIISIIII M andres MIIIIIIII
Im Plain-r fort innr, in lodv sum ssIII andres Erst var
til, aImr dct i Mal-III on sur III-IN sorfrnrvutin ne dIs
bar beaaact Ist III-stated
Eukie Mitclscll brbonsdcs ists Mc Juni-II for IIt
overbevisc sia on«I, at CfIaIImIImIII ikkIs var »II-:.lI-.stsIdIsIIdo
IIch IIblandct For-Wolfe Im Wabe Zum man III-Ihn
Kiste-I hun km We Vrninder tidlm IIIII QliorIIImsII IIII
aik IId for at finde now-i motfomt Im si. most-Hat Onn
trocde im. at kmn Kultus non enc· IIIIII at IIIIII Milde
faa Rutb mIId sin. pffcksom kaI ikkc kIIIIdc nndskqlde
sia med, at bun ven- nsdt til at arm til Mvdcsf for at
referen- Talernc. Men Rath blev leIdfelia Midia. no
aet fom ellers ikke sorekosn botz hende. vq vakatr nt aaa
med til Ist-det, oq da hml sauledes spiqtcbe heade, gier
de Eukie Regning pna Flossy sont sin Forbundssælle.
Men til lsendes store Forbavselse viste Flossy sitz nt væte
dnbbelt beste-tut End ikkc Smiger. hvortil Eurie neds
lod sig, gjokde mindste Birming. Sandt nok scemssrte
Flossy intet mere vægligt Revis-, end at det sna ikke
nodt ud at komme til Chnutauqna og san blivet botte
fra Moderne, og Eurie mantte snnledes gnn nd sor at
lede estet noget morsomt.
Nu er det intidlertid snnledes, nt det inorsomtncs
ikke ladet sig finde, blot man soger bereiten Dersor sil
Entie Lov til et gnn from og tilbage mellem Teltene,
mdtil lmn lsb nnnsfe oilo i den indviklede Labyrinth
reo sin Kjole itn pnn en Vnsk og blev siddende snst med
den ene Fod i noget Mond-:- til Linde sor l)endes· Slo
og Humor, on endnn hnode lmn ifle sundei, hvnd lmn
sente. Flere Gange lom lnm ben i Methoden af Mo-.
destedet, en Gang san met-, nt lmn høre noget as Talen;
nten da hnn om Morqenen snn bestemt lnwde nnsgtet nt
nnn med, vilde lnm trolig holde snsl ved sin Beslntnina
slnnt bun vnt mest tilbøjelia til at gna til Moder Hnn
vedblev nltsnn nt onndke omkring mellem Teltene for at
finde noget interessant men det, lnm sandt. tiente lun
til nt gsre hendc megerlig.
J et Telt snd en Hem- on Dame bojet oner en Bog
on tnlte nlvorligt samtnen. Te snn gnnske interessant-.
nd, og Enrie begnndte nt lmnbe Pan, nt lnm ftod ved
Lpsyldelsen ns sit Mnnl: men dir-se to tnlfe om intet
mindre end Telsten til den kommende Eondnq, on skønl
lmn fnn oplmldt sia i dereis Nasrlied noale Minute-r
lnlkedess det lvende kun nt opsnnge enkelte Ord, Nnvne
pnn Siedet i det sjerne Indien« der i bendeds Treu lød
som Nnnne sen Tnfind on een Rot, on snn optngne vnr
de, nt de ilke sfcenfede Eurie den mindite Tnnle
icTnn gik du Milig flkiiiet net-im. J det nasite Zelt
lin en fein, selt- Tot-let Her imndiede lnm igenz tlii
lier not- i det niindite nonle Illennesken der liiieioin lnni
em- triette ai die-se nmnzie Moden oa derier nor de ble
ncn del-im for at ina iiq en ljlle Pasiinr sont-nett Hvein
lnnde vide, mn Eurie Slllitclrell lunde lunnne ind i denne
clreds m anre- intereszsimite Velendtslabew Hnn ziik
mermere da imndlede im· at hete, mmd de kalte inn.
Hun ltørte en iblnndt denibede oni Veliignelie over
Zendngizlkolen met ·Eøiidag. og at Herren eed fin Hel
quaand vilde oplnie Tekften for dem ielv, san at de kun
de lmne noqet at iiqe til Bei-neue
»Wind nie-i det er for en Telft, der et lnn iorfasrs
delikt Maria«-« minnlede limi, idet lnin sank ned i Mad
deret on legte nt komme dort lierim »den at sinke Mine
til at ville soff-ge llere Telle. »Hm man nozien Binde
list-l san nmnge Lnliasveliet for en SondngsskoletelitP
Bisse Mennesler lmndler nkknrat, sein oin intet not san
niittiat loin Zøndansiikolen iea er viEJ nan, nt det er
lerste Gang. der er aiort imt menet Wesen for nt lnsre
en nalv Stiess Vers til at qenlortielle iioale Vorn. Jeg
sendet- da timle Sondogisskolearbeidere liiennne, sotn
lim- saiit pim Veien til Kirlem at de ikke vidite, link-r
Tekften ftod Jeg knnde lide nt vide, livor denne nieget
omtalte Teilst stam: den nieste. iea nieder, lpørzier ieq
betont Im itandler on sum-gen »Vi! Te ille viere
faa god at iige mig, l)vor Tekiten staats-« Oq Enrie
brail i Lottei- oner lin egen Tmnlied »Der lonnner en
lTitel-re lom ier nd til at vide alt. im lmr let liani nsindit
en liaer Eness Gange i de Dime. im liar vieret ber. Linn
ledede Sanan i Womit-, inoasle lmn lnn lnn imme. Nn
vel, ieg sotiøqetn hvad lion ded, im nvisz nan ikke ned
noqet, vil lian blive for-legen eg forvirret og tro. at
ieg er en ineget virksoni sing Dann-I
Zit Forlcet tro itandsede liun nirkelig den Herren
sont ined tolle Skridt aik ned ad seien, on spnrgte
meqet bsflii1t:
«Vil Te ilke viere san venlia at iiae unsi, livor
Teliten til vcm andaa bmnnder7 Jea bar neeret san
tilteldig at cilenime de
Oan tasnkte fig ikle om, lian ipnmte ille, livad
linn meine nien svarede roligt: ·
«Tet sen-te Kapitel lta det feinte til ienitende Vers-.
Det er let at lnille, fein lselt iaennenu det ei· en lang
Tekit og editilelig nt leere. Zlal Te have Klasse nn
paa Selidim? Men De nma nirleliii lonnne til For
klatingsnindet i Morgen tidliq; thi her vil De san en
qod Hierin Er det ikke et ciodt Mode?«
Og detnied All han.
Etlivekt Epor al daakliqt Humm- sokfvandt fra
Eurieii Antliat, oa i Ztedet for bralt linn i Dattel-.
»Im lernte Kapitel on semtende Vers, men ai
hund?«
Hun lmvdi Tfle inere Hlnelie net-ani, end Funlena
der kvidrede over liendes sont-d. og lmn ttoede, at lnm
vidite, liniltet Assnit oi Vilielen der for Ifeblikket brncis
les til Sendmiirslkoleteflterne.
»Onein nion linn er?« tasnlte lnin, niedens linn
morede iia over, at lnni lilev anmget ier en Søndagsss
slolelasrerinde der ilnlde konnne til Forlloringsmpde
on folgende lin nieste Jndiknldelie, ftitndlede lntn en
quinmel Hei-re on spuken-, idet lnsn peaede pim den
Herre. der aik unstet i Forvejein
»Na-r san god at iiqe niig den Heere-s thun der.
Im lms ille linile det.«
»Im er Professor Zlierwin im Nenmrl,« inorede
den gmille Herrin »inn- Te hatt limn lniige?«
»Ja«
,.Tut » .·.15aa der m horc, »Im hin- Tc hol-!
ham falls-« -
«.1u’1. «
» Te nil j lwcrt Mld nok san Lcjliglnsd kttslz men
im sknl fths Tom for nt lmdr lmm til Bmi · snan D
lmns lsum lnsdo Thi Vømhn er den rette slraft i et
Mennsinc Und ntig band bvorlcdess on Mond kan bede.
oa im 1«·(«d, lworlisdrs lmn falcr.«
Nu lmvde Euric faart merk- llndcrrctniiw end lmn
ber fiq onl, oq der-for vom-de hun ikkc at gan- flore
messnmai. must sknndkv sig fix-n til sit must Toll lnmr
lmn sum sig um Jcngcsm tlsi lnm nmams swttc jin one
Sko H Tom-, Htm sycdr omlnmgcsligt den trotantcdo
Nist i Ein zijulc fnnnmsn, medmsi lntn smknlorcdc ma,
lstsnd Hm nri Milde fort-time sin: thi Tagen var lang
lw i Clmnmuaua
»Im qkmr til Mode i Eftvrstsiddag,« sandc lnm
btsltcmi. «jm umn ft- at san at vldu lwor deaqsfkolc
tokstcn ftaat.«
Irrtum satte lmn lia til cit ffrims ist Arm til fin
Vrodcr Nimm lom vor to Am wldre cnd lnm ou beu
M lmdftc Ltsdlagcsk. naar lmn var ndcs for nt sage cftcr
Forli-sollen «
»Ker» Nskardl Mid du vor lnsrl Clmutaumm er
iksc sna moklomh lom del kunde iser tbi her er Tim,
som ftndia avnfngcå For dct sprftc regnet det. tm bar
vlst aldrig let noget liancnde. As on til viser Solon et
mildt Anstat, lom om den lmvde de bcdsic Hensiattm oa
medcns man toler mcd sin Nat-o om disfc gode Udfigtcr,
nma nmn skyndc fig at slaa fin Poraply op for at staa
ne sin Hat for de forste Draaber of en ny Skylle. For
det endet er her de mange Moden og her er ikke Tale
mn lidswttelse paa Grund as Vejret. Mcn det er helt
nun-sonst at sk, lwor Folk løbcr as Stcd, san snart Klot
kornc ringen entcn det san regnet, cller Solen stinmm
Tænk dsg, Rikard, Flossn Sbipley gaar til Msde i
Negnvejr for at bsre en Mond talc om, jcg ved ikke
book-. Im gik fclv nied, fordi man fkal tage- sig noget
for, on den bøjoftc Mode her i Chantmmna er at gna
til Møde.
Im forstaar slet ika Flosfy, hnn or sltst sitt-, fom
Da nun var Hemmt Jisq trot, at de mange lysende
Etscniplor otnkring lnsnde indvirker paa hende. Du
not-, at bun var nltid inadon ct godt lillts Lam, som
man knndcs san til alt.
Marien referetzer Talrand og hnn et nieset fliti
tiq: nun or underlig, Rikard, hnn forcgiver at vasre
Dann-a on san ved du ikke, hvor bnn bliver vred over
dot mindste, som synes at vaer on Bebrojdelse mod
Kristcndommen ,
Rath or fig selv lia, Iolia og vasrdig, kun est Jord
sknslv kunde vist fornma at roka hcsndcs Rof
Im lmr haft on morsom Oplevelfc nu til Mor
gen. Im er blemsn ontnaet for at være en Smtdagss
stol(slasr(-rindc, der lmvde tsærct sna nbeldig at glemme,
hvor Trksnsn til paa Søndag bmynder. Jeg gar ogsaa
inn- Vekendtskalnsm fbi en Professor Slwrwin gab mig
Rand nnqaacndc Trkftcn faa at im nn or blevet hob
knslt twsqcrriq oftm- ot Vidm lwor den fmar.
Om- dn vidst. at Zøndngsskolctcskster var inndant
nomst nmsrkcsligtP Ton til Pan Søndna nma nu være
Mist nmsrkrlint tln alle Mcnnksskcsr lnsr must om don,
oq im tmf i TlIiomiss nonlcs Damm-. sont cndng bad
for don
Der ei· nonet nndet, som im liørm m sum interes
ierer mig nimet, neinlin nt de nlle link inmme Tekst.
Er det iike masrleligt nt txt-nie sin. nt snn inniige Hun
drede Sliiennester tnler med Vørnene om de snintne Vers
ns «Liibisl(sii? Lnd os eii Gang tasnke os, nt dn og jeg
er sit-de Rennen og vi er Innnne, mnnne Mil frn hin
nnden, isten limne er vi Søndagsskolenrbeidere, vilde
det snn itke viere morsonit nt skulle nrbejde paa snmme
T"etii? Lnd us iorsøne det. Du iknsier dig at vide,
lwor Triften til pnn Søndng staat-, on det sninme got
im: dn stnl snn skrive til min, livilke Tnnker du lyar
innet ved nt tasnke over den, on im ikriver til dig, hvad
im tnsnkeir Vil dn nnn lien i Zøiidagz stoleu pna Stin
dna? Jm kimde lmve Lust til nt viere lijeinme for at
ie den Opsiqt det vilde tin-ite, im san im imidlertid
ie nt finde min en Laster-inde.
Vor litle Flut-»so er fnn sød on elstvwrdiq som aldtig
for. m List knn tro, nt im er sorbavset Jeg havde
deutet. nt liim skiilde nøre oks Oplioldet surt m kedeligt;
meii i Siedet for er det den itolte Nutb, som er den
meii nbelinqeline, unturligvis undtnnen Eurie Mitchell «
Lw lilev lnm nsbrudt ved, nt en Gerte pludselig
viite iin i Teltdøreu og spurntex
»Er De ziwken Nider?«
»:«’ei,« sont-edi- Eiirie lnirtint meiden-J linn san for
txnviet on sorlmen nd
»Men er det lieller ikke lieiidesi Tell? Tot er Ich
lint, nt im sorinirrer Tem, nien im er bleven sendt nd
ior nt lede eiter liende. der er nonen, som ønsker Rand
lios liende Im knn innnske nive Dein en Hiler til
liende?«
»Det er slet ikke lieiides Telt,« svnrede Eurie med
Forsøn pan nt liolde fiu Lntter tilbmm ,,og jeg hat
innen Anelse om. livor liun bor. Im vilde gerne give
liende en Silseiu lmis im klinkte-. men im link- nldrig
set liende on snnr vist heller ilke·den Fomøjelse.«
,.Enn »in-n De undslnlde min, nicn Rrøkeu Nider
er bestrevet sna nøjngtia for min, nt im twede, im
inndt liende i Tem. Tet nor inin ondt. nt im linr for
itnmst.« dem:.d linkkede lmn oa aif.
Atter uni- Enriesz :Icuesnerrinlied nntt, - nenne
Nimm eiter nt ie Frøken Ritter
»Juki ninn tin-re en At·lusider,« iiloioieredc bun;
..tlii. linn sngde in. nt der inn- nmen, sum onitede Denk-ek
Rnnd· Mon liun er ZøndngszskolelnsrerindeP Him
innn i livert Fnld vaste unn, lwisI lnui ligner mig. Nu
bar im to Grunde til at nna pna Egndngsskolen pnn
Zøiidnn, sørst sor Teisteiu som itnnr i iemte Kapitel
im feinte til semtende Vetsks i nonet, on snn for at se
Froh-n Nider.«
Jdet lnni mutte- snsiiedr-:-· lnnde liun Vrevet i
sinnvolnteih for nt det Hunde tnmnie med Estermids
dnn-J«iwst, indiin nt sknsnie det·en Tand-, mit det, ljim
linvds strevet deri, vilde tosjnne til nt lmsie Fragt uden
nt bekmnre sin det mindite din, lmilken Jndiliidelse dei
Rei, tnsn inttes ind vnn ved iilimielndisnde Iliiicsmrsinns
elfen vilde inn pnn lieiides Freintid
XUÄ
TkII um- Lin-c
EIIriII III-»dul IiII xlssxds III IIIiIITJ -’- sparsunnnv
III-r i drum-, nicht-us tIIIII lIrIIIIIIIIIsdIs umfer IIIII, IIt dstI
var IIIIIIIIIIIIEII bonI-d Idst lIIIII Inm- lnxkdc sit Gutde
von den.
Tot Isr Infdcrligt,« lusqnndtc IIIIII lIdI einst-, -,,faI
smrt im lIIIr bestomt nqu til nt zum til MIsdkn fkal szsJ
I Etrdct fIIIs vaIIs IIødt til nf likmo i dvIIIIr Inmrdc Sen-J,
Mwa as BIIIIIINIIIIIH Im W. sIIIII aldria kmr kcIIdt dgsrs
tIl sør.« —
Do Noli-sci- ch Isr sIanrd,« sparchs Marion m
sitt-II rIIqut vidctc. .,·6vis dII ikke lIIIIIde løbct om pas-I
cavn Hannd i Maor, mrII var goact IIch til Mode sum
m and Kkifthi, bovdo du rqfaa vasret rast i Daq.«
»Im trot, at du fiddcr opvc oIII Ratten oa ftndcrcr
diII Bibel for at lIIIIIIs Jkriitstrdor rede at ftiklc til Folc.
der or ftme « sank-des lad Euries balvt swqonda hnlvt
uartiae Svar.
Marion vifkcde roliqt et Ord nd vaII oftcr bende«
Mening ikke var ndtrnksfuldt nok, søt bIm spare-de
»Im riet innen kact mit Vorn. foa din Misfanke
er anIIkas ImrtIIIdet. «
Curio reiro siq ov von Albuön Isdm Henfvn til
Hovtsdptmn oq Eddikcomslagcne, sum dekvod faldt ak. ;
»Gut du ingcn INde spurgtc bIIII kokbavfet
»Ja, san sattig er jeg, miII killc Ufkyldighedz sey-;
Inava at du er mere from og ejer et fint ASCIIwa
Hvor manqe Komiker lasset dII am Degen ?«
Euri- laade siq atter medens Most tos Mistw«
ne op. oq Dankt dem om bonI-es Lande ,
» CFLMFIUTLS T ,