Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 08, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    T — H
--——
Höndetngnnd
Is
- --ks —
--,-gs· ,
Sstderjylsud um preis-Jst
denn-Inn Jagcnisr J. Ander
fen i Astbenhnvm hvem den findet
jydste Sag cigger meqet onrmt Pan
Sindis bar sont Manuskript paa
Dunst sog Engelsk ladet trykke en
kortsatnst Ecildring, ,,Z-nderjylland
under yrksussifk Herredmunte«.
Pm en ukunstlet, tilfoklndelig
Mand- gcmtcmgnas ganste fort vor
Landsddis Historie ftriver .,Mm.«,
og nllt oc forskellige Led i der prruss
siskcs Trangsfmre for at nanntka at
Preussesn tun hat Erobringens Rot
i Zlesnrjg og tun hat arbejdet med
Tvmqt
Hi Andersen ngek mocka sand
heden csg naar endog at faa Ram
paa wike Udeyomskrsmiker. Et
Sted siger han smledes: »Man hi
rer agqu ofte fra« tysk Side, for
at dække Erobringen i 1864, For
tællinger om danske Ugetninger i
Aarenks 1850—64, fom om tyskc
Ugetmnger kunde forsvares ved faas
dannc J Virkeligheden er dissc
Beketntngec hvor ofte de end blivek
Amt-Jana lige saa mange Agra-:
Tanmark bar ikke mod den tyka
Befolknsing i Holsten og Sydslesvig
ajort esn Tusindedcl as den Uret, sum
Tusklcmd siden 1864 hat« ajott mod
den dunka Befolkning i deerjnb
land. Danmark indsprte fauledes
liberalk fom det er. eftek Krigen
NOT-L 50 kun Dansk i Skoler i den
Del of Sndflesvig (Angel), bin-r
Folkesporget var daan, oq for ikkc
at qac det tvsse Sprog for nær,
gav des ikkc det danske Iowa
bvad d» tilkom det, sooft-des ikke i
Flmsbora.«
Nye Udvisuiasetn To But-w
der hst gaaet til China-stät Te
unge Kerle fra Osm, tjmendc i No
aget den ene hos Gaardejer Carl
Jesfm den anden has Guardejer
Laut-its Land, et i Ftlge »Ribc
Stiftstidendc« bleven udvift Mondaa
den 16 Maus De to Karle er
»Die-des deres Forseelse er, at de hat
dekogkt i Gymnastikundervisningen
i Roager Forsamlingshus
Estrt Sigende er Gynmastiklck
teken tdsmt en Btde paa 150 Mart
og Gymnostikundetvisningen i For
samljngshufet indtil videke stand
ist«
Der- ene as Kot-leiten der havch
-faaet Nys ons, at Gendarmeme vg«
Amtstjeneren fra Skætbcrk var nde
med lIdvjsningIordrcs, greb en Cyks
le oq flugtede over Gramer fkatvt
fokfulqt as Gendarmetnc og Amts
tjeneten. Han flap bott, uden at
Udvigningsotdren var blevet ham
fokktmdt.
Unser Nye Udvistisser. — To
m eeu Gan-. Im Østet Aabsllina
skrlves til Bladet:
J Dag bar Gaatdejer Anders
Thristcnsen i Øfter Aabølliug faaet
sine Falk udvist med 24 Timers
Frist, nemliq en Karl oa en Piga
begge w fra Kongeriqet
Bis-m hat lpillet med ved Dilet
tontforestillinger i Forsamlingshns
let, hvilket altsaa man væke en far
lig Sag. Kerlen bar ingen Steder
Met, tkke engemg til Gymnaftik.
Stunden til Udvisningen faar
man jo ikke at videx den skal man
We lig til: men Tylkerne hat jo
l;
ftok Omforg for es paa mange Man
der. «
-- Det gaar jo lyftigt mei
Udvisuingerne i Hadersleb Amt «
denne Tib. J Libet af H Tage et
der udvisi ikke færre end 7 — sm
——· unge Mennester. fom ikke hat
gjokt ander end deltage i Summen
komster i Fotiamlingshufe Diss(
maa i de vreussifke Myndighedekä
sØjne være faklige Vngninqer. be
mærker nævnte Blatt
Heda-Steh Asskedsfefms for Pa
fms Muster Aftenen den H. Mut-te
i Reste-armer N. Juhls Lokale hav«
de samlet mange Deltageke, baadc
felve Salen og Logen var fuldi
optaqne af hans Sognebtsrm stri
ver ,,Mm." "
Provft Peteksem der ledede MI
det, boldt Talen for Past. Wohler
ligesom ogfaa flere andre havde Or
det so- at takke ham for den Tid
ban bavde vceret Pkæst i FkueSogn.
Tit Slutning takkede Bester-Mah
lek meget bevæget for den Kærligs
hed og Velvillie, ban bavde mødt
ycL
Asskcdsmødet var meget vellyks
ket.
J Goar er der blevet overkakt
Pastor Mahle-r as hans Von-net i
Vyen en Pengegave til en Pels og
et Stum.
Sondog Eftermiddag Kl. 5 hol
der Pastor Mahler Asskedsprwdii
ken i Frue Kirke.
Hummeln-. Dass-W Lin-day
Middog, fkrivet ,,Mm.« as s
Marts. er tidligere GnatDeJer i
Styding, Rentier Nis Steffensen af
gaaet ved Toben efter længcre
Tids Svagcliqhed i en Alder as
godt 80 Aar.
Med bam er en aod danskssndct
Mond aoget bott.
Nie Steifcnscm lwis Fade- var
den betend-te Sogncfogcd Nie Stei
fensen i Hammelev og fItsIe Kasse
rer for den slesvigske Fort-nim, var
fsdt den 13. Juni 1833 i Hamme
lev. J 1857 vlev ban gjft med sin
Kusine i Ztyding og sit med hende
den Gaard i Styding, sont han ejede
ska 1857 til 1907. Siu Eiendom
for-gebe ban i 1868 ved at kae
en Gaard ind til. J 1891 ktbte hats
ogsaa Fadegaatden i Hammelev,
fom han senkte ovetlod til sin Sof
getspm Hans Bestekgaard, der tm
der værdig og trofast i Slægtens
danste Spor.
Nis Steffensen efterladek sig t
Bsrm m Sin, der bot paa Brænds
kætgaqrd ved Kolding, og en Dat
ter, Trink, der et gift med Hans
Vestergaard og altfaa nu ejer Fas
dregaqkdeu. Der havde MS Stei
fensen et godt Hiern, naar han ikke
var hos Sinnen paa Brandekæts
aaard.
Nis Steffenfen var en as Hader-H
levegnens mest tendteMasnd, brum
fri, asholdt og anfet iom en dngtig
Mund af den gamcc solide Stole
Hans Meningsfasllek havde da vg
saa overdkaget bam en Mckngdc
Tillidshvetv i Skale, ORer Kom
mune og Fattigvcksen. Hans Færd
blandt os som daan Mond kän
staa Tom et Etsemvel til Efterfsl
gelse.
AMI. citkess Isttystuias kcm
nu alletede vpvife et Resultat Jn
dre Missions Kred? i Sslsted, der
stäkcsusigsgoss
You can
save 5150
By «
. - DAYS "«-««FREE"TRI«AI.«5U»Y«ZUT
You Hm lksvts s beantdnL hmsk ji«-am- in vom m·»1«»m.x f» km day-. fkksp tkiql
without paying anything in advance All n-« -s-k « i«.-t spn usH ph« upun mu
UUI tsstk)ijsk-.k11i(-tiir's«lu).—. li at His- sinl «I II us Ums .--- il» s ist htva il Un
hisbwt Ums-« gunissst Luni-il nnil In- it l-» um in »H) mu« thut jun Intu- m-»
ILCII ftsk HI« lllUInsJJ Fmt Urgs itt zmrlfswt IthcsrU U) drlsil if Inn-L is««l us- Wsn ils Hist
over-L pay Uti- Migln both usw-. This- Sturck Pia-«- mnse ums-« s.;»»-l with you
0k the-w m no Ins
IA
ssve ASCII or Um
It ship kljrnst m yuss »in-, »s- f.«s1«»7.. ot
Otc Inv- ynn u was-Its --I slksd »i) m thi
— CI your pfui-« h- guusisnhsp L» kunsish
M I W xsiann for Uns um«-za- llrun fu« Pan
- M plwhrspe Von uns www-l of fu«-Win
s Wietory sitt-ist cum-J dumm« Imksh Ums-,
Iuy Pay-Ists
You pay m vest- «1»r-u. but skM sc »
of trink you ein txt-km psycnmc »I- tis III
-. mim Urm- nuis Ists-Nu by n III-)
Mit-atmen The-w usw« In- stit-It ts
svit your vom-mitsc- «n-1 »mi- wn hw n phot
sos yo- laoe, without msmäns use III-sy
Zsfm M
Mkky Stdn-It Hut-o i( must
MW tot 25 years-. THE-«
Mmcm M- ? -:s(l.« ssc « «
»Ist-Um rsf s« isl z ·,-t-.
»Juki« rwmsfblg pdsm sum
lt ma- Iiat it any-L
- .
Im Im Lemn
« Ia est-» kauert-asia- --s sum-· sc
Dispos-, sp- ssivts tm In m ins
la usw of chi- Die-sit
- tm seh-solt in Ums-IT
III-III- thm los-com in yam
’. its-s Unte. ty- mitl
Wo las-« (1m«t.ir«l)y m hin-J 1
list-ker- Vnmlstsr tss «---s(:n(l-I1.4I«i lshnw
us iscl Hut-sinnt I- Ists-« Uhn m - «
Nimm-s- hr ins-« N srvk Hum- ein-l
k’1-t·I«I-ril'i«I-"-«s.s
Xscnshe .............IIZDVC
stät-way Nov
san-non 12000
IiIIbsll .««....» Oscc
stack JOHN
Ist-! III-· out litt-M Mai-lind
stskck Hafer-Pius
sum 's; Pl-, e DHM Its M
Roms-L Bis-! fu«-T 20 Bist-Ists
8 sss wIU P- things-text sich
II-» mxtm ssxsxlmiw upckustlvtp
»wenn-( n! cis-as Was
apum-wohn und DIE-M Ins
»Ur wissy tm- pries-.
costs-se kro
smsi wilsy tot out III
Itsnlisufh Illuan M
IM- vss you s va
smowt o( knme pjtno
Mias- Wkitk MI
I. A. sTARcK HANO co.,t400 slakclt Basis-link Mäusele
ejek et Missionshus. bar beslutte
der at afholdef danfk Gudstjcneste
hver trcdie Ssnbag i Manne-den«
da de for-gebe tyfkc Gabstjenesler
findet Sted i Sogar-fielen Dette
er et glædeligt Bcvis for, at Jndrc
- Mission her i Soguet ogsaa hat
Øjc for den For-e for Mcnighedss
Hort fom den stadigc Fortkængelfe
af Modeksinaalct cr. Dei man m
ogsaa baabes, at der ved det for-e
staaendc Mmighedsrcpkæsmtantvalg
man blive valgt Mund der hat
den rette Forstaaclfc for Menigbes
dcns Tons- fkrives til »Am-Ebers
Avis.«
Sud-set Gymnsftikfithd. lsfl
Av.) Gasstgiver Nik. Peterscn i
Avnbtl bar fta Laudtaaden i Stu
dekborg faaet on Sktivclfks, datcrct
den 3. Maus-, hvoki han, sanften-n
hatt fremtidia tilladek Leder-en as
Gynmastiklen at undcrvisc »uan
dommeliqe Person«-N i lmnss Sal.
trues med en Bade pas 90 Mart
cllek 6 Tages Arrest
Humans Guldhkyllsy. Den ::
Mai i Aar lau Scmsdcmcstet Nie
Th. Scbmidt oa Hultrn her sm
Vorn fejte den«-s Guldlmpllsm For
et Pak Aar fide-n flnttcdc de qam
le til Voddcr Mcicri. lwor en Tat
tu- rr aift med Mcickibefmrcr R.
Oblinq. En andm Dotter est mst
misd den besondre Naatdejet ou
wamivcsr Peter Tøndrr i Wirser
Z Immer er i Amerika
Gamch Nis- Emcd, lom lmn lal
des, bar alle Tage vwkct en vormt
følrnde oq esse-willig danll Mand.
oa endnu bksvnrcr lmn islvnskket Kask
ligbcdm til og Trollabm mod tun-f
anmlo FwdtcllInd.
Hsitideliabeden vil viftnol blivr
leitet ved m Zommcsnkomft of gam
lc merr on Vclrndtts i Hkmnm
Fbrfamlinqslms ·.Mns."
Smnlet fkq Districtsmsdkl
i Chitimm
(Foktsat ska Side 3.) .
Paulus sonnaner o: til at van
dkcs vwrdig dcst Kald lworincd vi
blcv kaldedc. Flaldct er so til Fri
lsed, til at vaskc Und-J Bat-n. Kal
dot ndgil til og i dcn lnslligc Daad
Vi blev dsbt ind i den tret-nich Alcid-k
Navn —- til EaInsund nied den tre
eniae Und Tot vil Paulus ininde
dc Kristnc i Escsitg, oa denncd va
saa os, oni. Hvilken Fokskcl et der
iklc vaa den, der i Taabcn modtoa
Kaldct, oa saa Hedninmsn sont le
vck ndcn Wid! Hvillcsn kllaadc at
have de ovlnstc Lini- i Eli-disk sok at
vandke i Hcdmiskabcts Marsc. Tasnl
vaa Nenn-den« vi bar i de leistne
Lande i Modsastnina til Trkrldoni
snen i«Hedcnskab(-t! nie-n inangc nu«
der disse Kristcndonmiens Goder oa
besvotter Kriin Nenn-, og dog liat
Kriiius braqt os dct altsamnirn
Kaldet er ndsaact til osJ i Taas
den« man det aasldisr saa sor os- at
taais nind Kaldct da eftcsrsslgc Je
suc· Kristus samt vandrc i et nnt
Lenknsdz tlii lnn soc drin, der saale
des taaer mod Kaldct, kan der mka
Tale onc »Ende i Kinn-IT TIll
le, sont i Sandbcsd bat fnlgt Kal
det, or naaet stem til Enlnsd i Kri
stns -— »ein Lege-nn- oa een Aand«
Vi bar »du Dem-. den Tro, ern
Tonb, ren Gnd ou alle-L- Fadtsr. som
er ovrs alle oa imsnncm allis og i
alle«. Ern Cstand til at undcswisx
os, cis-i Jesus Krisis-s til at ndlsse
os, ern Faden-, sani et over os osg
alle-. End set ikle opad tlii lmn er
jzweie «lle, ban set ncsdnd Gud sek
-;edad, ned vaa os, aennenc fin en
Zvlaanxr Spu, Jesus- Krismå-, oq det
Hlie Faderens Blis paa os or Nas
dens Vlil til Frelse Ten, der hat
sulgt Kaldeh er et Gudö Baru. Vi
Kanzel-tm vi hat ovnaaet den
sseslc Adel: men »Abe! sowligtet«!
Den seistne Adel sotpliatee os til
at lage Pauli Fermaning til Dier
» te, ,,at vandre vætdsg" o. s. v. —
Vi maa vaudre i »Alten«-IM, Sagt
modighad, Muwdighed og denen
" de MligheMJ bund-et vi saaledeL
kommer Enheden frem, men husl
, det er Me «enihed« men En
, det komme- an paa· »Na-weiss
Mc oa den sum W Og
san kun bevaeei «,,i Fadens Mk
Der er ums seh-ist i M
den tin del er set Maske as at
km- M Er W met
Ewiuaeesvtsiasdwejselv
s Wie i Wans- oei m
zwa H -
Der maa baade Saqtmod oq
Langmod til for at vandke vcekdig
Det fande »Mod« heimat- nemliq it
ke i et ndke ftoktaelude Vasfem Hac
faa lidt fom den sande Værdighed
bestaar i noaet obre. Vi maa von
dre i antngbed o. s. v.: heller ikke
man vi glemme den fims anndelige
Takt. -
Derefter takes om »Enbed". En
bed er ikke Ensbed, tut-n Enhed i
Fanden, »Okand·ens Enbed i erdens
Armut-C Hat vi dennc Rande-it
Enhed, da hat vi ogfoa Frellesfkab1
da er vi »so-Ue- om hans Liv og
Frei-, Lys og Kraft og Heriighed«.
Vi hat da eet Daub, ern Herre« ern
Tro, een Daub, een Mut-, fom er als
les vokcs Judex-; ban er over all
og alle: og en Gang vil hast mer
alt i alle: og en Gang vil han væke
alt i alle sine Bim.
Fredag Ilstrn fortsattcs saa med
Zamtale om bettl- Esan. Tot blev
srmnhcth at det ikkc or Einst-ed
men Enhed, det komme-r an paa.
Enhedcn i Kkifms lmr sitt Grund i
Ordet. Tauben oa kllndvekm Der
gives tun eeu Donb Bat-news
ben: tbi ogfaa den volksncn focn ds
be-;-««. man blive Jom Bat-n. om han
fkal modtaqe Denkens Vclsiqnelfc
Der give-e- lun eet Bord - - Ast-ne
mss Bord —«- den lpclligc Nodvete
Dei-for maa vi twte os fot· en
falsl Enbed, som ikle lmilesr paa Or
dct, Tauben oq Nat-vorers. Oa
fao Enlped i Arbcidct for Eiasles
Stelle blev fremlmsvct fom noget,
der bar ftor Vetydninxi
Lskdcm For-midde Kl. m. sam
ledrsrs alter en Slnns Mamrilqt i
Iris-lett Her taltc Paftot J. Si
monie-n fort og klan omsr Luk. Jl.
tm Ew- dvæledcs swrlig vcd det
n-. at i den helhac Nat-vers rt
Jesus Kristus selts til Ztcde for at
lus fin erd over osJ og sor at give
o-; Kraft til at lcms ist bellia Liv.
Un ille san lillc Not bmnttcdc den
m- dcslmc Anledniim til at bliw
fmrlrt »Ja lustige-f wd Herrenst- Rad
verbot-d
Vott Zancfuudci Fern-and Pait
N. B Christi-Inseln Um til Chiro
,w Spde Alten chIm lmodc Ui
kblandt os, ou estcr :Illtcmmmx«n tol
kr lmn fort. sasrliq sank lwor missen
krndc Tun Kraft er m sank i Nod
iwmn Kraftcn fern-Mr til hole vor
Perlonqulnsd Vi traaner til at
san ble vort SIEle Tun-list ap,
Amsel sit-riet er drt crntmlc mcn
Odium smrkes vcd klladvcrbordctx
Haar du Herren sank laut Nunm
lmdeII-:— ug Kkrkllqlksdctr Rand lud
i vor-e erktcr. blas-or disk et Wut
For-hold mellcm Vrsdrssnrx thi san
blmer dct tun ccn stor. Jesus Kri
sen-J, og vi bliver alle lmaa.
Vcd Radvckbotdct saar vi Etnr
le til ltcle Livet, laa Tknslivct bli
msr falt, Helliggsrelleslivct kommcr
til at omfatte alt, anfsmdsliuct
blivek inderligt oa Virklombedslis
net udad til bliver kraftiqerc
Vi nma have en retlætdia oa
vimaen Samvittigbcd, vS man vasl
leis ov til at lcndv Ziælenes Vasrdi.
La« let vi stka dene. da spsmcr vi:
«.stad san jea aske for, at Sjaslensr
Mc lkal arm foriabt?« straften bar
vi ikke i as Mo. men den lan faas
bog Herren
Lsrdcm Aftm taltc Poflor Vers
Wollt-m Indianuuolis. Fsrst tolle
de lmn for den lijerteligc Modtaael
le. hast bavde kasret Genftand lot-.
Tistcftssr glokdc hcm Rede for. lwors
for lmkl stillt-de Optagelle i vokt
Zamfmslx Don lmvdc aldkig syn«
tre- om chtlslnstc oa da han m
selv kom til Dunste-wen var det ikkk
as Henlnn til Ohm- men ban meute
at lwad der vor danst burde være
haust Nu lon- lmn heller ikke ent.
tin-n havde Oel-e Mensgbeden med
lia, og del endda, sagt-e han, den
firste daan lum. Midnight-d lom
blcv ftiftet i Amerika
Dekefter kalte Postkn- Verthelleii
fort over 2. Thinl 3, H: »Bliv s
det, du hat lasrt« o. l. v. —- Din
Lsrd flam- tll Mi- Frellcsns Bei til
Saligbrd. Tor tsk en Tendens
voke Tage til at qaa bott fra det
migt lande, levende Guds Ord, met
her staat-: ,.Vliv i del du hat las-W
Der er en Tendenz i vor Tit-, oglac
indenfor vor law-e lutherile Kirs
ttl at llaa of paa Sandhedeu, til al
aaa med andetledes tkoende Vi
hat den kene Lære i hel oq full
Dvekmsstemmelle med den helligt
M: dekva- fkal dct wobe- ud til
umso oq gamlet »Mir ved det, du
hu Its-il« Jeg lau tells M
til tauche of andre Somit-nd mal
fes M Mk ttlbede Sud M betet
Nandgthida mwitejegflaaal
m Wen
Dei W lig W Mc lot es
M W at holl- sndre cre
lM) samfuuds state· Bi
hat m ein-, vi im .Wen«
Qbuiuldellm.spM-Mr
Ew, M et lau qodt et Acad
fm du kai- fa
Huld fast ved Von-usw Farben-tm
Icer- o. i. v., m lmt du bei IM.
san itg Herrin, mcdens han findes.
Dei er farligt at for-lade det, vi hat
lckttx thi hvis du ikce bliver ved det.
du has-· leert s— ved Jesus Ktiittts.
bang Otd og Rande-, faa can du it
ke di»i Herren! Der-for bciv ved det.
du bar leert!
Der blev sagt i Gam-4 at Gad
Vskus Lin er Bist-den« BWelx ieg
Stier M: Iorældnsnez Liv er deres
Btkns Bibel, dersorI tm Inder op
Moder. bliv i det, du bar lkkty Sau
formt og vis dine Bskn Besen, san
kommt-r ogiacj de.
Sindag Formiddaq var der Gubcsi
tieneste i de fotskcllige Ritter ded
dc tilrcjfcndc Prasster. Paftor N ;
P. Wellen fta Eli-now Wis» pras
dikedc s Silvani over Bogens Evan
gelium« Joh. 6, 35—-51. Hatt dvass
lode- fæklig ved Spsmsnmalenm
Mond et dct evige Liv« og »Hm-r
lcch fang det evigc Liv ?'« Det evi—
ge Liv bestand- ikkc i at vide nagt-i
om Jesus blot, mcu ut vaOrc i Lins
famfund med hatt-. Jesus lmk Lii
vrt i iig selts. Det cvige Lin er en
Naadegavc og bestaat i at tende- ba
vcs South-nd nch Foderen ou Ssns
nen. ——— »Am- rr dct cviqe Liv, as
do konde dis, den one-sie fandc Gnd
oa den, du udscndtky Jesus Kkis
fmsk
Det eviae Liv fass tmis Jesusk
Kkiftus. des bevor-es og fmrkcs hoc-·
hom, sum er Livets Brod. Faden-n
draqcst til Esnnm iklc vcd Tvmm
mm vcsd sin wiac Kmliqbed. og vit
du have det wiav Liv, do pas paa,
at du ikkr iom Jeder-ne kmtrkrf mod
Jesus Lob disk drage of Fade
rm thi da komma- dn i Rand-Ins
Stole xg blies ovlckrt of Gut-. Oct
lasres set-ft, at tsi intct et- i oss ftslv
»den fortabtc oa fornd Juni-ern
Iowa-ft, at End rk rrtfkrrdig og
bellig, og dcrior man fimssv Snnden
mm Zundckcnz oa san lwrer vi. at
Jesus Krisis-s bar dankt Gttds Vrcss
de og betalt Stmdcsns anld. ---- — -
NUM- Vstn blinkt- aldrig fast-di
ac nwd at lecke Vi nma blivc bos
Jesus oa asdcs Livets Brod. tbi i
Verdcn kan Siwlrn ikkcs nimm-R
Nndcr vi da cum-. oa blivck bos
bunt do vil lmn tnae os til sia og
omscifc os paa den nderfte Tem.
Sande-g Esternuddaq var hon
lagt smkliu til de »Um-. Hm- taltzs
Vastor »S. V Clvkiftimtfrn i Til
knntninq til Tini-E- 2 H: »Gut-s
Rande er blcvcn anbenlmrct tl Frec
fc for alle Plektneskcr.« — Dei er
End-J Rande Ikkc Manteme Noa
dc, her take-:- om. ancikckcs Nan
de cllcr Gunst er atmet omskistclig,
den kirkkcr Mc langt· Guds Nan
dcs derimod miser ovcralt oa til
alle. Tesk er inm, vi immer more
til. end Wild-J Naadcsk Paulus si
xusrr »Ap« Naadc ere J fkclftr·'. Kan
du lau komme ind lusr unders- ———
Mtds Naadc er as manac Scogst
Und-J stelle-ums Rande er den, disk
tagt-r Mennrsfet, hvor del staat oq
Untier det over i Gnds Rims. Den
msdek os i vort Livs Morgen gen·
sit-m von bellige Tonb. hvor Kors
nmsttet bliver lot vaa vor Bande og
Bkyst —- ———. J Daaben fass Sim
dctneo Fokladclsc oq Helligaandens
Nave —s« du blev et Guds Bam.
Irok du det? End-J Rande staat
fast. ielv om du ikke ttok den!
midd underviscnde Rande-. —
Hcsk sigtes til Undervisninqcn in
densor den lutheksie Kitte, oq næst
ofter Bibl-lett ncvvntcs her linder
uisnjnizk i san lö) Vogel-: ABC«
Luth. lillr Kateficsmttcs, Balslcsvs
Leere-bog, Valslevs Bibrltiiftokie og
Salmebogcn. Derefter summtes,
Loven, Tit-dem Binnen, Dauben og
Nadveken, fast du disse sein Lide
Jndhold ind i dsg, hat du en Skat !
lon- hvetten Msl ellet Ruft lau for
tan-e Endeliq ncrvntes Konfirmw
tionen sum saure bctydniugssuld.
Hmd lasrek vc genmsm denne un
dervifende Noadc? M der er et
Faden-diene- dcsr elslet os, ct Feder
tje, der let os, et Faden-m der ht
ker os, en Fadcthaaktd, der drager
os og et Fodekhjem, der deutet os.
Hvad Fragt bar san Daaben oq
Undervisningen haft for dis?
Melken-as Minde- --- Alle uden
Undtuaellc maa vækkes ov til at le,
bvad del get-then — Der-stu- kom
mer soa Omvendellens ellck Besinti
dringen-s Rande-. Bellutningen et
del-bett, du man Watte via til:
a. at lot-lade Fett-en og Sande-m og
ib- at ile heu i Jesu Kristi Neubeg
me
Vil du det. san lwr Form-kreisen
bst hoad Jesus vil ask-et »Jeg, im
er den« iom udsletter dine Ovcttrass
dcsliek for min eaen Skyld, og jeg
vil Mr icmhkomme dinc Sonder.«'
CEL 43, 25). Her kastes Nandekei
bet ud til dsg, grib det, oq du er
freist!
Paftor Beater afflutede Milde-:
ved at minde om Sal. 126, 41
»Die-wish Dem-, vore fang-te« o. i.
o. « i gaac ud fra, at »die-tuned
her figtes til, et Gut-s Mai-, de M
ligesSmnsund; des-i blev vi indlemss
met t« den heilige Daab oq ktbt der
tic met Jesu Mod. Mange- fom var
hie-ame, blev ftrt dort as Mast-elen
andte blev Diemmet her-net No
ale, fom var herrisch er kommen
hjem kam, men alle, fein er hfetnme
i Gut-s Marias-ed man bede: »Hei-·
re, himfsr vore fang-Ic« o. s. v.
Vi can Me: Ost-ten mass gtrc det.
Men vi, som er himme, vi maa be
de« bot-m om at gute det, oa derart-ff
, .
Mut
Japanmisiioaem
IIt-kvitteret, se KbL Nr 13 ..................... PMB-TM
LIEbe Minn» P. S. Reisen .. . .............. I.00
Ferndalc, Cal» Kvl i Vor Frelfeks Mgh sw; m ums-out
82.00 .. .. . 12.00
Evan. Minn» EsndaadshIlIsn et Ofsck ............ 3.64
TilfanIIIIcII. . . . 83044 88
Indiens-Intuition
Ftk wittert-L se Mil. Nr. 13 .. . .......... 1612.09
Pottcr. Nebr. JPctekLi Nah-C ZsIIdagsikolc ...... 5.00
Bixbu Minn» ; Z Relicn .. .. .............. l.00
IIlsIIIIIIIIcII ........ stumm
Monatntuishoauuv
Ist smnekct se Ikbl Nr m .................... 1807.25
Mbe Minn, P. O. Reisen .. 100
SpcIIcon III IAllc Mes. I E Witt, A Latini, III C. ·:IlII
demn, T C Wut, P N Kraft-. A Andckfth
Woftrmaakd, Robert Lotsen, Niclchstergaokd, OR
RasIIIIIsfcII ho. Bl: Jcns Bitte-fein A. Melch, W. G.
MorteufeII. Jolm Leinwand Mai-grabe Esholnh
M. Mottcnfen, Carl Jobnfen bo. 50c ........... 13.50
· «Tilfammen.«.«» 8182175
Judtemisfiiatm
Im komm-L se Abl. Nr. tZ ...................... 8292032
Atlantik Krebs Ist-d F. U. Fischer .................. 4t,82
Utica-men- . 82962.14
» States-Ofen:
FI! kvmeteh sc Abl. Nr. 13 .- .................... 83806164
deney, Mont., Bwrfou Nat-» See-ge Spreu en, Ehr-to
Jenseit Ftedetick Olfen hv. It .. .. .. .s. .,
Damm-, Nein-» Pella Mal-» Past. L. A. Wes-, War
mstibolt Crit Pisa-sein P. N. Peter-sen, Wade
Fofs, Thomas Peter-sen ho. sä; J. Wen, Haus A.
Laut-Mem Ftcd Christiausem Anna Petersen, Ja
kob Oliem Einer Linde-few Linmsmunn Hanseu, S.
MkottofL Saus Simonseth A. Carfmtfeu. C. J. III-d
ankt Mrsx chd Christianscm Ehr-is Oler, Anna He
delt:ud, D. Dunst-w Cicilio Hause-en Ein-tm Mart P.
C« Veto-few Rot-a Laug, Jvar Pension E. B. Pr
tiskicu hu. Pl; Wilhelm Eilerscu 31.50; Jolm Hausen
Jrnis Peter-sen Ov. BL: J. C. Jukgenfcm Wes-. A.
Thomnt, Martin Petri-sein Oriac Peter-sein Just
Petri-sen tm 50c « .. .. .- ................... 47.00
Plainfield, N. J» Ton hauste Mqu .............. 10«00
Maiwurme Ja» Clmcsz J. Lotsen ................ 150
Alvcrt Lea. Minn» Trin. d. luth Mgli.: Thom Jen
seit Jenes Louritscn, C. M. Härtme J. C. Bote-rieth
P. Audcrfcsm Einer Hsjberq, J· P. Lotsen, S. J.
Niclfea, Chr-. Streniew M· P. Mortcnicn, A. T.
Morteuspn. P. A. Chiusi-m Hans Haufen, N. C. Mel
5en, Martin Hause-m Thor- Iofte, R. P. Mem-m H.
P. Hansm Ein-. Frandsm Nie-IS Sonst-tu Jcs Raben.
Makie Raben hv. si: L. P· Mahl-m J. P. Jst-Mem H.
O. Lakfth L. P. Bindi-rieth P. Vol)l, P. Raben, O.
A. Thom J. P. Jenseit, R. E. Falkscm O. J. Motten
fen, Peter Msllcr. Jsmcn Jenseit, P. Lotsen ho. 82:
Jeppc Jenseit, J. C. Raum-r bo. si.50; N.P.Laricsn,
P. Ck Bist-Hund« Z. P. Somit-sen hv. s5; P. Claulcn
Äms Mts Tine Ortes Wi: C. Hause-h Martin Lakfm
.w, IM- .. .. . ............................ 83,00
Tilsmnmen 8394814
Dunst Kinnmisfiont
Fst komm-L se Abl. Nr. m .................... 811150
Bixth Minu» P. S. Nelfcn .. .. .. « 1.00
Tilfaisucms. . . . 511250
Block- Nebr» den 2 April. MU.
Otto haufen
Kasf. f. d. f. d. evscutlr. sit-le i Amerik
300
Pensions- sg Eins-fasset
Grecnville,Mich-.St.PauliMah.,ss-.50; Bethmtia Mah. Cima
mc Sied) 86.50. Lineobh Nein-» Vor chlfers Mah» stim. Sel
nm, Cum-, Pella Mah» BUT
Ol. L. J. Ssholns,
Kass. for Pensions- og Enkekasfm
til anuississer.
Atlantie Kredi. .
Jst kvittete for i Dis. 52 og Obl. 52 8247,:s2. Folgende fka
Westbkook Mit-: Don sit-sie d. (-. l. Mah» s22.40, ngdomsforei
ningen 82000 og M. Fabricius skk Fka Bestan. Mass» Ehr.
icslien 85 oa Miss Agncs Nielsen st. Falinomlh Mc-» Entaus
sb» 321130 Weswer Me» Den fskftcs d. e. l. Mal-. 84727
Bestan. Mass» Bethania Mal-» stö« TM 8372.79.
Modtaget mcd Tak.
Rein-litt
J Danstcstcn Nr. 52 og Kbl. Nr. 52 er kvittekct for 82200
km Sile-us Mrnigbed, Bkooklym N. Y» skulde viere 832.00.
F. W. Fischer-, Kredskagicrer.
43 Boylston St» Jamatm Plain. Mast
man oi tun-e villiae til at Mo Danks
ÆrinDQ
Ved Sturntmoinodet Spudog Af
ton kalte Pastok Herde fort over
Vegyndelfm as Sal. 5I7. Gan dow
lcsde fast-läg vcsd »I. Vers-: »Foklyst
dig i Heu-ein« Tem, som vil for
lystc fiq i Horn-m man fskst have siu
HVej vasltrt vaa Horn-n J dct allrt
HIclligfus maatte tun Yppersuspmssicu
Iqaa ind, tut-n i dir Hiern- fkol tun
Jesus Krismcs ind. Jnacn ndrn
ban man komme disk-: tbi du san ikko
kommt- kil Hin-vielen vcd nogen an
dcn —s- »Jaqu san komme til Fa
den-n »den ved mig.« Mesn vandkek
du Jesus Veso-L foa vandrer du i
Idin himmelske Inder-s Ansigts Los-,
»og do Lan du forlnfte dia-i Herren.
Log han vil give diq dit Hier-les Ve
Tom-ing.
Den-stets blev Qrdet givet til
knien-. fom instede bet, oq der cjd
flete kotte oa klare Vidnesbyrd tkls
Slutuinq og llssked
M for Sammet tat for Orest
ftihed, men Um- tak til Minder-ne
J holdk trolig nd ved Horden
chr. Strenfens
Skkevet efter Athen Orfo-dring.
Tte Im Smustriftek
im kirkelig Forening for Jndke
Mission i Dom-taki
Nr- 572——Pra-fteu i Furt-by '.()6
Nr. 573 Ei lykkclint Bam
dqmsyjem .. ,. . ...... 08
Nr. 574 —-— Jndkeinisfionær
Rasmus Hausen .. » . .10
Alle tre tilfammcn for 20 Cis
Frimærker eller Silvvcnqc mod
tages.
Dtsiih Luth. Publ. Deus-,
platt-, seh-.
«I"1- Tuns-r »O anmfcmis
Mantis-, Stil-usw«- M
»Als-m- tm kskxsruuixsst mo
um«-inw- .«-s sum-r sxs dase
zitimr 2 sti u.-.m-.sk«1it I
dapm Au ou XII-. Dop
Omnks un ·10ans(knt·s; Un M
I « Its m U Linn-to « «
ØJ - Sinkt i!1nI-·;« «
Blau-m cui-num- l»» .
k 1 Intrkuxgtm sum stsz im s»
« « «:I!.1-,V.t H i
t krick-.- huX
« »von-»Du- .«s »Ur «
-. s« Osussxirspsshtpn «
Rauh-N f« s--.« v 1 Amme
»Am-a la- MeO Strec- !
lsj —?-· T I. hthmr
st stimwa untns »n
U H ·:«:«-xrmus’c---» »arm« Nun n:
«- s«! s.1-«- scnrsspmnu H( O»
·.«t ..s.«I--s u Just-s du
MI den
l Oklllsi
smk w
"ml Iw
Is «
O l .«l l V .
! k! «
U«
.-,-tIs(-1m’· n. . tu »
; Izu WIN- LU«
««’ Entwu- -!««t H
V. V. ZENNETII
»He lich .
l)blAllA. k)l!.
PRIIIJ BM
i «solskiaueti«bgtg-'ND
M —
Mist
Ums
voisetkkodtstl
mas- fni tha- »Ja-s
tssev s- I kls s E
- d titl- su note Asleci
. o ask-sue kt sk- so
H, osttlhytiesl
sOUTH
DAKOTÄ
hvot Polket it »Ist-seid- es
1 stellst- Usstt Bisses Sti
esholek os Lin-ausne- L
vi sicut-. Uhr-Je some
stets-lase.
set sslåscsstis 0 Ist-ts
ns Its Ilio- ttls kl
sTATI IIUIULAU OF
lMMlCKATlON
Pius-. sonnt Daten-.
LI, -