Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 08, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hei, sit deßaai
du Gan Oks sen-It wundes-z
ZEI. W· s.
Nur Tasmandeu kommecz
Og naar han tzalsttiandem
Helligäandenj kommen ital han
overbwisc Ver-den om Znnd
og om Retfasrdighed og om
Tom. Lm Sond, jordi de site
no paa mig; mcn om Ret
fwrdighed, fordi jcg Haar hcn
til min Feder, og J se mig
ikke længerez mcu om Tom.
sokdi denne Vordem-« Forstc er
dsmt Joh. Isi, B H.
Læs Joh. l(3, 1——15.
Versenk- 1----4 i denn tslsfnzt er
Msentijg en Fortsasttclse as. two-«
vj betragtede sidü s— - Werde-ni- Hmd
og Vidnezbvrdot Her Ums-:- tut-knic
i«. bund den lmdcsnde Werden vjl
gske mod Distiprqu hvorledess den
selv hob-Humor Udflmusue as«
sit Had, m N r n n d r n til Werden-r
Hod.
Vidcske Wer Jesui— san Nr. Im
nende som vi last nun H. its esp.
U, As. at kmn for-nd lmr sum dem
fu«-nd de kan Denke n-· Verdm sur
at de, mmr dct fkcsr Hm TM sprar
gesi, men tro.
Zoa qoar hon over til nmr If
mlis um fin Brustng m Mem
sang Unan as Wer svomrr mnc
DIE-IV Mut du Evens-H Tot sur Emn
dislisci Vortaanth der thsr oisskrfl
i Disciplenrsri Tanka .."Brdresmslsc
bar opsnldt oder-I schwor «
TMHI Jus-M : stl LMU W« YOU
nanan Mr dkst Hmmmdmdc Hat-.
ixsrfjtrcr dem om smn ,.Znndhcdcn"
m M cr aaonliqt for dem, at hor
naar bott: th zwar lmn ifka dort
kommst Talsqnwdvn ikkox mcn qam
hon bott, sna pfl lmn smdsc Den
Talgmandm.
Sau udtaler Jesus de Erd, im
m denne Gang hat ans-Ort — on
Helligaandenis Ncrnitm i Vordem
Lad os« ftmksz mwrkc OEL, at de·
u- den sammt- Vcrdcsm smn hat ba
det Jesus oq vil bade hans Tissw
lis. der fkal ovctbcvifes.
Den beidme Werden sknl ovetbc
rufe-s — bvsllet under-link lldth
for Lanqcnodiqbisden i Mut-k- Kin
liabed txl Verdenk Hvilket Hoch de·
Hirn-r om, at fclv kriftussjcsndfkcs us
og kristendomsfjendske· Mennvsser
fkal kunnc vindeis for Kkifms of
frelfesJ
Men der er Aandens. Talsmani
MS Getning at overbcvise Versen
—- om Synd og om Retfætdighek
vg am Dom.
san ital gste det! bit-te vi en
Gang Evangelisten D. L. Moodr
fig- med underligt Eftertmk til en
hel Flok PreesteL
Stauden sial overbevife Ver-den
om Syad, og faa lægget Jesus
til: «Fordi de ikke tro paa mig.«
JM fand-m at forstam nt Larven-:
Ovetttredelse ikke længete skulde
væte Synd. Nei, dct er netop san
mc Fuss-Mc der senkte strich-It
,.Synben er Lonens Odem-Edelle«
(1 Joh. 3, 4).
Wen —- Jefus var Guds »Her
ligheds qunsks og bans Perseus nd
trykte Billede« (Ebr. 1, Z- og bon
beenden at den, der fes baut set
Merm
Mtsao — den. der bat set fmm
og ikke ttor paa han« you hat der
med bei-jin at han ikke clsket Mir-«
H
of hole sit Dime, Sirt-l og Sind,
og fslqelig er hats en contra-der
i Fuhold til Loveuk ficste Tavlc
Og Jesus var Menaeskestnneih
det fande MeIInesfe, den mennessci
lige Opfyldelfe af Leben.
Altsaa Igen -—— den, der ifte nor
paa hanc, han er aabenhatt enOvors
tret-der af alle BIIdeIIe i den Imde
Tonle. Oprst imod Jesus or Oprsrl
IIIIod ten Lon, han levede I. ;
Tem- sIIIar for os fom deII stritt-H
og IIIrrIIIest liggende Vetydning IIIT
dette Etcd --- ikke at tko paa Jcs H
fusz er dct store Bivis fort
Zynd fom Annde vil frembolch
for Werden.
Tot-til kommst san den order-;
swgaclige Synd — at et Mennesicj
en SIIIIdcr kingoagter og vragckk
den stotste Nove, Gud bar tilbudIJ
imm, Trost-der den alIIIægtiqc Kask- ;
ligbedsti Udaand der Ist udkakt iIIIods
bam til Fräse- "
Nkixscr en -IIIIde-r demde des-Inst
HaaIId, Isller ban ladet sig gribc
. of den, saa Irelfes lIaII fta alle sinc-,
Lovovettrwdelfer og Forscmnwlsch
LIII Netfasrdiabed -- »Gut
di jcsa aoar den til Faden-II» opr
Rast et McIIIIcfkc Ist bleIsIsI gkIIII :
digu nvckbcvift III-I Fond. san Isr«
der IIvae nagt-t, der Isk svasrrkscs
for baIII at fottcs cnd Netfærdigbed «
La lIcr vil Rande-n faa bruch desIi
Hat-eins oa IIIIsst afqørrnde -!1I-ois,«
der give-J for Rethrkdiabed.
Her fes rcIIt bort fra IsII III-d
IIIIsIIIIIIskclig EvIIc ovIIaact RIIIfasr
dithcd — saodan MIIliabrd er lust
IIdelIIka-t.
Mcn lIvokkedrs kaII ch san be
viscs, at der er thfasrdiglnsd for
on Zondcr at finde i lIaIII, set ds
de soIII cII Forbrydcr oaa et Flor-Js
ka Kurier er IIenIlig ikkc det fid
sie i JIstI Liv, end ikke i«[Ian-«:s Jok
Idrlin
I
I
F
Vi tommcr fnart til, lwor Just-:
beder: »Jeder! lserliggsc du mig
, nn bog-s djg selv med den Hosting
sum jcg bovdc hos dia, for Beiden
var.«
Jesus taler jo her overiwvcdot
out sin Vortaang, og Hcrlia
got-elfen bos Fadcrcu ck den
sidste Akt i demn- Vormnng elle
Diesing-Ins
Hemde Jesus vix-selig wen-: For
bmdcsr. faa bavde ban aldtia tun
net zxoa bit-m til Imde oq blivr
lserliggiott
Her paa Jorden var han vor
Stedsoktrwder. To Gange lod Fa
den-n under chu Jokdeliv Rsftcn
bste over hom: »Dami- er mjn
Zin, den elsiede, i kwkm ieg hat
Velbehag.«
Neu sidft erklæter Fadeten sit
Vekbehag i vor Siehst-masde det
ved, at ban bcrliggtt vom lws sia
sein
Tennr Gud Faders Akt er bei
evigt gyldige Bevis for, at Jesus
fom Stindetes Stedfoktrckdet er ret-«
Imdigqjokt og sor, at der i haus«
m- Resiætdigbed for entwer, fomj
irr-r vna Imm.
La om Tom - — »Ist-« dmnc
ksksrdsuis Fntfte or dk51112.«
Tot ital Ekke eviat Isliisc sach
Fri. m Drsch og Klinke sml vctsp
5:1.-:1mcn der sotefmor m Ver-denks
dc·1n. sum r knn læsc nrrmcskk mu«
Llsnttlx LI. .H N.
III-Tut Ist-Spr, sum Aman
Ists sk. at dsnnc York-up? Inkstc
HZI
sr den-it
. « .·.- « «-Y
J-« J -H L-,I JJ pl u Un
Hist-d- er 05 Jofuk: ..."x: mqu PU
I—
VII-lief lrriLiItims Project
Ins-«- IF
i«·«
60,000 ÄCEBS Jst-ABle Ack« LAND
ct gockt steck for dygtige kamen-.
I)-«tt-.- Hut-! s1· us Erim-n Montana Umst, tilg:s—1-:««H-,.- km
E -.«x..-,ckrlrug wil Kuh-u as kst simfamnclss Osmrriglixuzsszissksm »t
mu-net km- ..Si-Uli.«n-" und-T Parer Lonsn til s«n Pris- M HON
per Ase-sp. Ists-ruf kun III-Jst per Ater skal law-lass s11-2-2:—«, s-s.
Kosten i 14 ankligss Tssrmiussr Darmc- Pris jniHsk-s«-ss«·sr Unit
Vpndnst
Laudpt » beliggpndp j Viiljksr com-U- j ils-n --«s-J-.s«--»H"igs
Dcl As ststpn Jordlmnilom ter usikslvisnlig sIJs-Is, rjg Muld. son
(-Sn(sr sjg fcnstrinljg til Frkmhkinkkkslsp af Its-pp Avlinyssr in
Ausde, Hin-m Ums Alfnlst Jlarknjrter, lindfrtmkptz usw
Kul ak god Kvnlitet findt-s nogloz san Mit sm lkyrsn Viiiier up
kam- for MsOO per Tun. Rygge-nntss-ri;ilo »I- billigt »i- Isst til
gaengeligt Klimmt ist« lspftagelijzt ng sicsr «-:· Enge-n Mode-»u
gende st(-kme.
Der got-es alt mnligt km- at interessier Izu-la muss-riski
Folk og evergiske Fels-merk Djjgenigte sog Rpeknlimtrsr sin
’ v ske- such-.
sit sk oben-Ist clsn W UMnjng for sit-Miso
. W III vol cksu wes san-s- Uicklot Iow den weil Ihn-o
—- M It M hurtig os IW from-sag kom for Eisen tin
iss sog-sc Im- j mum
. j·
« ·
Y ,
M til
skkk sit-? fki illustreket Besktsivelae og onst-were 0plys
M kam sales company
m o. san-, est-u aus-h
Dde cost-. Ist-.
VIII-III -,·.I .W s
« Is- » . ·- «M .t Witwwwsnwvmuwewfs Mk«
Dom over denne Ver-chi, nu skal
den-te Verdens Fykstc kaftes ad, og
jog stol, naar jeg blinkt ophsjct fra
Jordcm dragc alle til mig.«
Dommen over Werden-I zorste
chwclen var retfastdiggjokt i, fom
han hade Iedet Vcrdenssndoiklingcn
judtil sktifti Komme-.
Og det N u, som Jcssus nimmer
funes Hart at vix-re Jcsu Kost-W m
Frelse for den foldnc Slwgt og da
fast-läg hakt-Z Tod vaa Kot-set i Erm
dcres Sied.
Fka dette Tidspunkt et Jesus
aubenbatt den as Gud Fadek iud
satte Verdensfyrstc.
At Werden-J Fyrste sanledes or
dann sog kostet ud, dot et det af
Mrrnoe Bepic- sor, at de. der from
del-II oaslgek at lade sig lcde as
hanc de oil san dort-s Tom unsd
haus.
Tmmsd Haar ni flnttc dmnir
Mang.
----·.-«
O »
Blaudt Hausen-.
TA- duuss Ein-. Arbia-d Prasst msd
Namisongs sum-L
Tot ikcr ruer uldria, at m Dis-:
ianun gen-Es out. Hur man iorst
saart sän Udueliqlwdstsieddcl ndlcs
von-t, indkaldeiö um« ikkcs unsre
Tog ging er flia maskkclig Ein-lut-.
tiimsdcxy most dcnms Not-I Nov du
son- Zoldntrrvmsit
Te danifo »Jms.sr« Er et »Wir
swrd Hde Humor t, usuthmt sog-,
Eriiffnrskmtmt Ewin ander stunk
nmn irrt okxsnn wun- Nnndt Bis-m
stm as Baader-J Umde III-an
nun-fes- tndcligt Ihm dru. at «de or
must-mer i dcst danssc Brod.«
Dei-for er cn Etiuina som Eoldo
tekvkassc rt hetliat Linkkatd at Um
mcn jeg vil Mc sägt-, at Lumpen
alt5d ex link ins nt sc til. Tor or
jin-tm lnsrindc t on Eturimd fom
nein-Mann san »qu com vil va·
rr »Zum-mumi— Venurk«. nt Eul«
datrriixscsi visfrlia dafaa Haar sink
swts Zinsarfidrr Tot er km- godx
at how et Raqswd i sit Ojcnu M-:
Formmsinocn Minder Brom- M
Wonne-. Im M flct site tatk- ou
Umsonan Friswlirr sum de nimmt
tmme Kasldcrhalsts. onna-do tin-d
Tannxbrmsfchxh m sclv do fnn bli.
m- farfims nka Im vil heller ils.
Hi sorste Nirkfc Imnus fabmhmmil
"Gadcslivs mangmrusdc Form mei.
ioafoa de tun own- cn Miit-fingst
Miste-Ue der fnsnctmsdrr genesen
Ede msk few vcd hng Tag. Im
Yfeg bar sasklsg to Ting j minc Tau
ket, foist vol set nsknldiacre ad. use-n
et cosmt fertigen-. Ookdå de- wir
dumm-r sammt-n med to qodc Erkk
sendet for rnbvkt brav »Jens«.
nemlig laws -Kammt·katlighed on
bin-s Gemmliabed
Hvod fttst Kamnierailigth an
geor, er dkt eubvet »so-must Sol
dat« liest-nd at der vsa bvek Liimes
stue i m Kafckne berstet et vist
Sammenbold dct saakaldte »Kom
meraiskab". Den indbytdks Tom
besiemmez i läge Grad of hvet m
kcslt Soll-at men det or her sicu
demmeligt at let-am- erfe til.
book set en one-sie tat-della oa sag
Person Lan form-fu- bcle Sitzenk
aandekigc Luft, iwis bon Mk i
Tidc «btemfes« estkttrukfeiiat of
de- andtc. Don vkl do ownsde um
m mer udfordrvndr mrd iin Pral.
Titus Edrk m tuivlfonnnc katoritm
Ost ist dot. fmn sank mmmcs xwdc
Oicm til at kunn- snr ankmcslivmsti
Judilodelfc von den War-:- Keimk
te-r. Hat blot 2-- 2 kakcsk Mod
til at ssmmw Eint-isoliert ud m
lmondbavc m sann-selig Tone mo
Ztuen, tabck kusn esstkskkoandrn W
ftcn til Randhcd m Lcsjfakdialud
Men hoc-m vil brndo Jssn Un Inn
Wle Tons-I dedcsk Te Flrstc Hi
hellen- tse ssllc elf-er grj-x- i Zimm.
mmr sljat imsmssrsp »n« :.«.l hat«
Eksrmvlcr von. at ixlot ist Vor »
F, Il. M.’rr wa Mir Pmtkt hat
vendi Tom-n vcd frsmtlksäs Tristigs
heb sog indbntdesis Entnmenfvold
Im komme- hetmed til det an
drt Punkt: Grnsytliabkd· For det
te Nationalsckkfrnde i dort Zoll
er der seit Spillcknm vix-wo i Zol
datmidm Samværet mellcm san
mange unge Matt gis-er naturng
Anlednmg til iaskdelcs vittiae Von«
bit og dwic Met- ogsdcrtil er in
trt at fisc. Men liqciom Kantine
mtfsabist kan udarw til daqtliq To
m, kqn ogfaa »Jeuicrues·' gode
Durst-r udatie Tet ot- ingcn Sau
at vol-te sit-I og staut-hastig Das-n
»Es-mem. met-s man et i Geleh«
set et en and-n Sag, am M
fix-Z IW Die-n eile- Stil-sag
ser- M Wut Horte its Im Tiere
XIV-Hi is- m- am ad ps- »Dir-i
ngekstmeMt
its- fig- iotL Sein TM W
--;je- sum-ma- wis- -
ud at whe, at han flet Tagen Sol
datetkctseste hak, noget. den enden
synes«qt befragte iom en Seins-l
gelighed for en kigtig »Jens«, og
san trwktek Fristen-n gemytligt af
med 67 under Armen hca til Sol
datcknes sonsgimw Wonnen Dei er
den Flugs Gmmtlighed. der bete-les
i dar-.- Tommc sent-re den i Livct.
Eligt fis vol numgen unig uekfatcn
og uysgertig Soldat not of nusd
dct samme. tin-n gian Ndrning fwd
alleredc da ittc til at asndnt
Pan Vaagrund m« die-sc Homsds
Trade-us langornchss Fristelser ck disk
indlyfendk,' at er der noch, det be
taler stg at am noget for at vasrs
ne, da er dcst dc unqe Soll-Dator
Tot-for sigcr m Nud Tnk for-von
disjliac Zoldntksrhjem i K. F. U.
M» der er som ct Fkrlledvastn for
Dmnnnrks llnzxdonk Wsststit iiil
Irr dct finc lnsc Holler oq fine Skri
what-de nnsd Von og Block oa am
kiss Papst ca Konvolumr til As
tmmttelsc for ..Jmfcrnc". Her ma
des alle Vanbummr i brogcst Blau
ding. baadc Lundmilitss m Mai-ins
boadc nie-um- m säscsnlingcämcrnd
Her kan en stillt-u Mai-c kaa ade km
nastendc Mad i den bngqeligc »An
hat« n-.sdr1nmdcr: M- knn m lsnns
Its-g Ejasl ssnde Einricer m LI
mmttring qcnncm erxst ou Zan;
am i den rmumcths Mein-sub lwmsj
Sold-Form slvftcii i tasttc Etat-ers
um Ost-Nordens Forkmsdcllm lustj
san den lawlnsmv m vidcbemrklimsj
Vitalian fmnlp Knndssab on Volks-J
fing geniva aiwrliqc Inn-dran a-«
mode Mond-. m Nr M den stott«
Ehre nf Rekruter rundt i de lum
geliae Lasskssalc lasse Verm-ne im
Sicmnust m Taablodmv imnnusftcdr
kra. samt lamns Roger Im dcst qodc
Eoldatekbsbliotck
Tot m- nnx im Etcr versisnliq Wo
dr, at disk Nmtdt milimw Amor-i
Mot- smwsI at jun-e m vosscndc For
fmnrlsc af. at JOHN Mrifti Emmust
um hat ist start Vnd til Landm
vmsnevliatiac 1I11»1doni. Bortfvt ins
der fix-re Arbede der Hort-:- M«
ovemswtms Eoldntchsirm m Isi«
virtkt sinkt gebt H, TM Uns-km IT
Aas-. is dkst clxnss i d? »Z— Wiss
ixsq lmk nmst »Im-sc Disrietdin H
fisdess of fcm anbkm 1 J m· do its-;
fpbmbamsisu di.1-·-5mt:r fer Nis
krdixs Fsokfmddlkix nnd-m xsi illa ft«
m ns end-It End Iksst H sahns-In
sor. TM nflmldsss Im Wie um«
Use Mier rundt Wo dizsiis as Eis
tmttrmisfionar sllssk Ptafk Ia tu
sr Mist-ei dist- cr til msnsikfg »Es-O
bevikkck nttcsr Ist livlizmscs Wes-u .
»X:snfcmcs« vim Eoldnkrtyicunms
spiv im de- alt-THIan sinnt-Hin
Knkmur
Las-m sur dks Inge- Zoldairk t»
Nati!js..s11singt-Zwist N Evidksuilns’-«-·
fasset . draan der meimL Pas
spkfte Ekrd aflckanes tmvlnmsssiqr
Smrbsvføa as Mission-Wer m Pra
stet. list-sont disse efter Tut vrwdi
Irr en Norm nasuälig i Smobuskiks
km. bvnr san Soll-ankn- fkq Ema-«
Ist-set bar Abgangfamt Funktionæ
kenn-e Grummet-T wen hvot Kirsc
skangtsn amqu et Fasrdekes aud.
Tot sit-in- Zted et der Karlde ni
kagt ndfkillims Sychpa as ist-kr
ftkst »Ur-ans Siedet itoidrs beim
den Im « da Indem-sc mndt mo
Ztnctzp Vcd KFYXEIMMH Dsjtidct
holdes der istlige Icffcr von d
fotfftslitms Opwitalsaideiinget Eud
viderc oftmle Norm-riet for Zol
dafetnc. ou leillgbedsvis als-der man
dem nnd Tiscndpllk as Roger oq
Bis-miser Uddefing of Wirkens
Stadimsblade findet reading-Uhu
Ist-d Plan-E way
P.
Mr ng Um : du Judex- l
di-, li: s- : Woduij Wsd Lid tun
com-.- » krutsks Inmä r Mänij km
gi- ssnr chmcsm den-: Ec!datcsrtjh.
den sur-c Lolcvchc tin-d Ost-ren. im
di- sxnr Mod km mit ti! at betmkc
hast-J Amen Dem-i Mme de maxi
ge Vkrvc udr ira, detvm bkjuqcr d
kastsylstc Ulksdklokalcr Bud, og dr
fmnmc isrsurcs oqsao gis-mein Zum
kalt-r Inn Zomaudåbaond vcd MI
der ou Emwicngk. Men vi tut-Her
onst-a ma kostbar-ne der vzsd Kasu
metaturk dnorifgc Eisenle clicr
kalka Vckmcks Fristelfc nllerrde FR
kes Livi- Bam- har lädt SIibbrud
com Mismusllcr. twis Siwl cc død i
Ungdonumsm og Tom mc ck »den
Gnd cg »den Hemi- i Bude-L Ta
or dct en Fkyd oqfaa til fand-tunc
at unum- sortaslle om beut-, des
lcods al Synd og alle Fejltriu tm
san gm alle Tim; vol reife bei
Mdnc Mod og bring- Singt oq
Sorg til at forfvisir.
Soldatcrmiisimea sinkst Imledss «
m vppvklig Meist »Was-ts
MS mang- 94 ftm Frist-lief
M cificerer sc Mosiuwaudk
Ema- og MI. alte Mist
Wd og MM i M M M
Icnige med mig i, at Soldatennissios
non udfyldek en stunk Plads i Ung
domgarbejdet, til at jun-fes »Jensei
nesks« religiøsc og moralsie Sans, og
Yvaskke dem til fund og pligtbevidss
»Fasdrsslandsknrlmbcd on i den-s Fri
;tid mike dem en velmllig Hjcrlp
mod Friüclimux Mmmts Gud from
delrsts nelfiaue Not-nimmt
»d
El vcl avnkudt Liv.
Tot » Hans Nivlsisn Hauses
Lin ioii tiriikisr vaa ioiii ist sjældcn
net misssriidt Blev alle Meiiiiesters
Lin visl mivciidt, livoc iaa det, da
illc nndckledes kiodt nd lie- i Ver
dcii. end dct sit-» Ovok meimi
Lidslsk lilcv Misiiiiissfrnc da ille sun
m for biiadc von Ein-l oq Legenics’
siin alle Mcsiincslcr ri- laldic til iit
iisris imidaii Liiissziisriiinzi foni Hans
Nil-lieu Hiiiiiiis »Nein-: iiii·ii alle gi
tiildtc iil iii zisas ist iiiiiiigt Arbei
dis nird Tkoilntn iiinid Zlaiics den
end er.
»Es-ins zlliisliisii Himm- liavdc den
licsiiidiiiiiziszinldxs Liiiiinie iit iorliiii
di- Wind-:- er iil Wirklile ou iii
Eniideiinsncii for Meiinisilist i inm
:!li’iisiiii:-isr riiiidi oinlriiia i isii licl
Nation ianit iiiia iiiiiinic Tid iit liktc
Folc. innrlrdcci de licdii fnnde for
sfaifcs fiii sclv disk diiiiliiic Brod im
arbejde siii Erisiii ti( bede tiuikliiir
Kaak ind dein. livokncidck de im
Tibein leise-de Tonne ovewtdisiitlizi
betiidiiiiiiiiiiuldc Qui-we lnllisdriz disi
liimi at Mc vim isii Mandi-. ioin as
os alle iottieiier den sitt-sie Opiiiiisisl
foiiilied oii Veiiiidriiizi. Vi liiii al
li- lims dist, dei- lim san sior Bis-nd
niiisi iok os. livis iii fis-im- iii iim isis
Tisl at Dido oiii Hans Nie-lieu gis-in
iuscs Lin ozi Vitlioiiibed oii nim
Jiidiiiit i. livordcin vi ikiil stille os
srlii ior ni liinne vasris til Gavn soi
aiidns Misnnisssim oq im- at vi sclv
lan tiliins visliiiiiusdc af Und i von
Lin liest iiiici Jst-den«
Drin-L Iliislicii Sange nor io cii cil
niindisliii mit-il Boiidcniaiid, disk illi
ilsavdr last-i nims l fiii Viirndoiiiss ozi
lliiiidoiiiszstid end at lasse oq ist-ihr
faadmi til Oiisrsbisliou oa doki imn
rdc limi sit blivc til list-re Nimr- for
liclis den notice Befolknitia i iin TiH
i-·nd iioiiisii aiidcii isnkclt Mond i lns
lc Mindest Tonm- Fokfiemclsr lmr
ilrkc fiindssnbsrsrigo Masiid cis lniis
den Tini i Toki. Lan imi kindj
Mirkkcs til. cit dct er i ist Tidssriini
iis xiodt R Aas-, at dciiiiis iiokc Mann
nor iidfisrt iiii isiiisntliiic Linksqrrniiiii
iiifi im d.-ii Tid ai, da limi mir iiodt
II Ani- iisniniisi. til lioii blisv nosiisi
Eins-ist .l:k. Eideii icid limi io i Imm
ikl i m. i« Am- iiird Undtaziclse ai«
di- m L. Aar-, da limi var lsåiladi
ima Kaution, for-di lian ikiilde lim
aiidrcs sit lam- Zalt, las Lande-f kun
dis koiiiiiic iid cis den Nsd. det var i
foni Filge of Mangel wo Salt.
In lism loin nd af Faanle var
limit- Helbked im wärmet at del
aldrixi nim- lspniide aisnovkisttes, oci
lian dsdis 10 Aar sont-ri- 1824. onis
imit III Am- gaiiinirl
J de iiodt H Aar inxslleni 25 of
;::l ists-its Albero-i ist« dist, at denn-.
iiiixics liellircditsfnrrlc oii limavisdis ins
cndse Krismi minde knnlriiiii i Not
,i;s:- Wird vix Liiissie oii riisoii ici Miti
gis ri- i.i.-dis i lioiiiirriiwi Tom-um
op. dem-il: icikliindek Widis crd i
Fonds oxi Kraft-: Bisvisnicijk ins-i
Monat-List limijincr on iii Fonds-MI
ncn im sinds soin ovisriili. lsxiok limi
li.ii- nim- Poa iaiiiiiic Zitt. ioiii
liaxi vrwdilsr og veiledcr de voll
on oinvxndtr. delikt-er liaii dem tätliin
mu. L-:«-r-rd.m de brdit inn must-.
fia sclts i dmssfi iokdisse mild ff
im den«-(- Nms as bnnsi Krisean
hat«-T txt Huld-tu xwd ngt H
der rifrr 55.,1«t m insr Zuwid. It
ssxnp «.««-i«n;1c«r nrbrjdcr iiq imn ti:
m sum-sc Hans W mu.mninuli»1 tu
du .«..f1 mider aliisistdrl7kjss Verach
en Nil-»du- i pfonomiss Heuscde
og do lchvetswkmsrmdv on unsrige
over Her triumrnch Liskcmwicm
Flore- os dem kommu- til lim· fu«
Hause selo at facto-the End-k- er
M Bei-stelle oft Vesilrdnäsiq for m
dre. sahn bis-se blivek soc-subje
og satte i Banger as og til For h
tes«Vidk1c-iksbnde anld, M das lidck
ondt used nor Taalmodithd tun
samt-Ie!id, Tom de erweitet-er oqnds
ludek Los-sahsan med stracks-b in
Ists-IMM, Yokdi de trot- Pauli
Lxd i Nov-. M. t: »Der cr Mc
Lvrigizcd »den cis-INDI- Ovillcst
aodt cic; Mut Esset-met satte Mc
euszngde as Hauses Benan- raubt
om i Not-ges Land og Riqe Des
den« Rache-, de levede vaak Linn-i
Reh mfoa andre thksommv Haus
IwMe note-da dyqtige Pack-eis- dil
Ist ,
them- Mcllen Heu-ge vms Its- ev
gqug IS Aar nimm-l do Fest-(
ht- des Plan ist W es
Misua.YWk-stäwg
Im sks u. to Its-M FF Hex
. Ums-— «W—"s- «
Danfl lnthcrst Settlcment
i dr; ihn-te Costella Eftalc of »itkigatkd« Land i End Solon-du«
HUMJ Akte-J Land cr lot til Eidr lkl ndrlnllmdc n: laslgusfi
Jestmlu nndcmsmusdr til nort sltklcjoll Mcd mur L Section-:
lolgt vil der blivc girrt sum« uf Raums-muri til Lust-IN- af Kik
lc ou Elole Nimm-plide for Ilirlc lws l Orsmst ns Erttlcnsontel
» aus-rede udprgen Mmmc nj von- Rolt rundt onilmm i Erntetue
er nn interesse-roh m n Immer Planet for at rqlks du«-d M fk Lan
del, brillti et belisqende san Mil fm Jvmbmnslsn Jcrdlmnden
cgnkr lig lætllg godt lot Jrkiqotion ou Lande-l » ;.1-.·nt, sit-for
M, Nod o.I.v. pq weint at beknule Stan Sllvlumlr as Ullfalfm
Eunll Groll-, Field Wand Vtsgtslnbles »s. products-: dick- Fed
ning of Ansatqu Faar og Spin er »Im-ei lordklnknsq Cuilcslln
Jniqntlou Reservoir og Kanolct et mldim mcd m Vklkssfming al
s2.000.000, og slwtl Sucfnld i Ringean hin-r rskxchp Bund ou
dmmsd sian Arilnmct
Landcl sahn-is cOr 1271 Tollnn äsr Ilms tin-O Bluts-us Man
km: Hofe-J mcd m lnsmlcs lll Tollan m« Tllcns nisd nd Alalul Nein-n
: « li«x-di·ltl- narllac Jllbcmltnncn m nmn lun nsnlc «.« Flur cllet
inm- 2 Millme fimsud TIlIlwlolinqtsn lsrzknndrr Wie-nun non PM
-.r U Wr stuL der lustnluis Inn-n Ihn-, Cum-hu Imm« of
.1m1r til Collsslln Eimtes sisrilr m trele Ists-hu «- sssi r Manns-d
Jus. til Unns kllnd Erd nl Incddlslr cnlmck Emin .n Tut llssnm aim
Llcfltsd um Minder Mulmlwdisr der sinds-» Nr. «1«. n wr del
dmllle llith Erlllcmcnlik Kirlc m Elvlis
Oluf Bot-do
Llltk Brandwun, Col-mit Amsfo Josua
Essai-pou- .-c— - - sk- ««-- : «.» -.-«---·s«««c- «
— »so-s M« Iswwkw i. «
1
(
(
«
q
..,I.-.
«
·
— —
International H irvsftisr
Our- ou Gus-!Viotorcr.
-
..1· U un Lkuilmmäfm m kn Narrn-u ! Tksnt son- « »Oui«-Wi
Tc Bank-. sauer Ts Bed, nmliT Tis klum- Jiir Inn« Lr m
.- Usisilcfusksnnr« Li« slcflc us »Nic- Jndnsm ums ÄIHJrsn «JI
T in .1;1h1hsli—1:-is.s Pia-Un Ulrlwidv
lINrcxr To Dssnxs :’lrh.s.dc nnsd .(«.1nss»rn-.«.« s« Izu lewfsf
II hin-«- iwrss Tun scr .n Ulde Tiskassmdts Erde-du« un Ins-»Ist
Txi !-:·!1«-·1«-. til H: pl lssräsudxs .-.·1 lvw vt lmmt lus!Ik1«-..«Z:.j.1u Uns nd
m lud-: Internal »Ist illu· Maxssnsthsn mäner NU« .1’U;d«--:N
:«!Hsc:««- ·k-1« du«
Lsn Juk- kaanJ ;I.I(’k11«t« ..1 Lust-n- nl xn nim- m :r-«. : est-T
.U As !’J:!711I«t’ IUUJIVJ T!ltlisll’fl’k Wl Uer Hdskhsi il tsHukfc sIII
Im .:- ci! ask-usw« Xs. Mran tlsccusnx T. ..! H ---1«-:c,1
Dein sur-us Ts ul r ausrt nun-ersinnt mn Jottiskttmnsnisl disk-mir u
5.- --«.«l Don-Jahr Lin »Ur Stemple tunngttzi 5!-.-1".-. lsissvsn w
s in r s!.1«-"1.«-n »Fu- t»«·nfmdcr!n".1cd, crtm Fuss-u Lhklwr --.r::«1.1ts«n«-.ss
Wohl Tun-. This-bis m san rudert- TEIsKstisnsrnks Just-« : Ni- Tsss
w« i- rziknhz Dur-munle ilmbnns « uslmlmnsz Inst ---. rund-af
2 hwdc ·sr.1 l III sQ« dsnssnskmsftrr Tcs nrimdcr mus« Mkan M
i ustx sit 1:1.s.s.ni.hs«s.1«« Vrandmmtisrjulkr
Zu! Tun km i all-.- Tcmhpr mdfomuusndu Junuwssngtril
;!I.’«stnt«.r Inn-i disn Mah- Furlumdlor. Lin imn Im Halm-r dreist
:!Ikk«ts1.·r, sirm til UT- mm hvilkptfpmlnslis Zuroq M Nr- .««1 m ikm
Lein tlimdt interessante Untat-Hist « sind Lust-»m- iund oI
l J Art-Hort idnzx
.
W
Ist-u aus« dem irr »He-DER m ts. i
Vsmddo sna imsvxrt and-It at tun-Laus
»Im Pein unt- m kwd Rande-»W- ET
Inm- sssnss Miit-Holder Hi Arbi
Irre-. Imm- ankif lxlcis ftnisd n
swns i Hang o ru Mastme Ihn-. o
mm kam til at udusttcs mm1 ved disn
end m lam· Punktde der imi blei
qiort baldisw Fokisa tax-d at stobe
Ftirfekikffcsk og Kadix-Im- m um«
Nowrsinrbcjdc Alt M Fortst
njuacmvcidcn dist- mr cis Imng nf
Hauch Virsimnlscsd hie-v lesdist Z m
snldnts kkiitcliq Rand, fim MS
Find-Ins m s«·:«tlmliksd M III-usu
dcst Nie-, oq det blrv m Tuns Griff-I
nclsts Anstalt-ich fis- Efscvmsjl m fi
TIITML
J km Tid. do Asznskss PUR
wadr So slkntimmljismm Syst-dam
mcst Mai-di Prasser-m m du«-r
Hei-Ins- dcr san Mun- Im as lintk
dp Kk ffmtrs ltltmdt IRS-Hi risse-It- Us
EUM « vildlcdssndss »mt if »s«
do bibklsfe Sondbcdek losd s» T-»
Ins-tut vcd PrasstmddmksclIrpaesml
term- i Entom ng fm Vrisdifcsstsxthns
i sit-ferner Omme tun-de Hm Osm
dommm as imekrslssrrkt km Irr-act
for Religion un unstet at mir et
Gudö Born i Muthf oq Saul-Erd
Tekfor Mode tmn lasse flcttiat i Bis
beten m i slms us de ndmasrkodc
tmme unmü- Vsakr tm lsn lis
tbkrsso III-M spritc Tidck os, Tr:
Kendsfab. ban hart-is sinkst nod »
let-ic- i tut-onu- Bsrxer. bit-v of erts
Wind-Uns isok W og for bete Fol
ket, dir- hau qsdi 25 Him- sammt-i
brav-Hättst sokkyndcs Gvds Ort-.
käm be Inst-erste Lwrdommc, der
Mann-ehe qennem Hauch Iprkyns
Mit-, nottut-de kadomsns, Tons Pras.
Mkne var tonm- bski fta Da Lett
Man-, fom ges arm Luther og baut
IMcsfdkre og GMM hav
de Mist oq heilt-M Ugnsftemab
Itme i sama-Of Æ ngIm pel
W OW. W WIL- ils-d k
Mai-W Mit MW
I
Eis-tsc- ot Skan nn- msdt til m sor
nzsdc dcm alle men hvok M var
Iris-! kgtuigt« H Ucd ban- blssss den
Fixskbcksjr Lake Wo d»n mu- dec
Ism- Mw ssn End blxmdt del not-its
Kalt-, icm et sent-: »F umc- kristeljat
Lin ls II mit U msct Sange bleis
Imssorkmmst oa scirsnlzn as nom
msudns Prasser im Waso» og Imm
sm ikh miner km l« ist-ums
Ton N Neun vxr im, at lmn fom
i:l m Eisd- issft i »O Aar med Und
tssksislscs cis ki-« :.· «.":«. tun i drum
IHD um- lpsspx sssptsd Etat-now M at
N: IUkssc III f« Hm SMro
gcriek Tat i Gang iusr og dck thust
om i Landri
Nomt as det Musik-M Hang
iaade Im- mm Jenan vor: »O, du
wich-, kærlige Gut-Z« Hatt kund-:
nllfcm se Muds femme Jstellc eq
fnn Assmusin al den Akkknkellr og
Uns-. tm- vak tilstjct tmm help muss
Eies jin-mer« Nu noch hat« jo
Ase over alt ok: as nllm fide-e lan
kk dsd ca bot-tr
Blev date voro Born on »Ur
Menaefket næredc aundeligi met
den Staat Læsning, sum Das-me i
iin Ictnddmss og Uimdomssid blev
nceret med, fna vildcs der-s komman
Aar blivc bede anvcsndt. end fisE tm
er Ooab am.
A.J,Dal1ss.
O k-.
Darm-W h handlet
i dku dunkle Nigedou..
J del danssc Felix-Ema var i«: Zot
ilag til Lov fremmc til Bei-niedlich
i Februar Manard uns Reff-Meli
nf Tut-. J en as Paromnsisrm
fknl det forbydcs at indsstre Jiu oa
Inglcskind til Haltet-IM- Tm Juckt
der drives paa- Finale-, bit-v as m«
Follriinasmsnd tm Ohr-Isc- bei-eg
net sont ma og benimmt-T Smal
ce oq nyttiqe Maler-user udmdhes
for at tjlsrcdsftillp Ofebfikkeig Mo
de. Dieser-te n- isæt eitel-sinkst