Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 01, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zänderiguaxkd
Mär-IF Fortyfkaing. En
fokfætdende Statistik Tot er en
W Sag -—— striver »Du1mcr-irkr"
—- at der ogsaa genncm Zorlangksni
der om tyske Gudstjcucstcr arbcjdcii
hen til en stadig intensivere Fer
tysknjng af dct danka Nordslissujg.
Og dct ssyldegi for ftørste Toten
dem« at de tyske Nudötjomssusr Lan
det over Uedmronde tjltagur s An
tol, i book stort Vlntal oplika man
om genncsm en fortrinlig og nm
fattendcs Astmndling as Redukmr
N. Hanf-en i .,3ø11derindske Nord-s
get-": «Ztmskirkcsns Fortyskninsg il
Nordflcsvig«. l
Tempoct siden 64.
Folgende Statistik siger mete
end mange Ord:
Dunst Sind-Jst man d. Händ-JU.
i Iogne I Eogne
Tcl Isij zosz 108
Eft.·1sk34 IZZ 102
löij ! 17 69
ldkc US 53
NR 113 26
Mem-su-. die Dunste Wird-: tieij
eftet ce: Vinurdning as Cioiilkmn
midsxkrcrnc stmks efter strigkut llds
bkud (1k-. Februar wish Urtrkuu
tess Erd H Eokmo aus : Monum
slesvi;1. Oper der jndtil da havde
vasrcx wirdij skjfteoiss paa Tansk
og xnm Tusk, dleo de i den« fol
gende Tsd Inn forttasngt I for
holdsviiss sna ----— indtil 1890 i I,
fta Isw——th i 2 og 1897 --1·.«:3
i 2 — bvnd der Vol havdc tm Grund
i, at Ejvtlkommiosærcrnc nvcrlms
vedet var atmet san vibr, sum dct
paa nogen Bis kunde tilranchx
Derimod er Jndfskelfen af koste
Gudstjcnestck i Zoane nusd run»
dansk Kitkespkog, fom det fes as
Ufhandlingem gaaet,ftem med
Kermpefktidtz ifølge Civilkommiss
Wes Anordning efter Krigens
Md i 6, fta 1864 —- 1890, da
der fikste Gang blev optaget Sta
tt k fra danfk Side af nunmende
sk, sdagsmand H. P. Haufen, i
CZ· fw 1890—97, da der anden
Cis-as blev optaget Statistik i ig,
og fra 1807———1913 i 27.
Deltaqelsen.
Udtages of de indhemede Op
-lysuinger Tollene fta Kittebessget
i Lands-Daume« hvor de er nogens
W bestemt angivne, fass efter
- Maul-singen ftlgende Tal forGens
Mitibeftget ved de danfke og
Mc Gubstjenestett
Brot-sti: Dansk Tyfk
« GubstL Gudstj.
Wslev 100 22
anlen 78 20
Wraa 120 47
Werg 92 13
W Nsm 105 42
Senneminit 99 29
Saat man de enkelte Sogne ef
ist i Smmenr. frei-miser Deltas
Felsen i de tyske Gudstjcnefter imids
lertid mange suldstasndig bare Plat
tsk Beijget hat i mange Tilfæls
; de Mist san ringe, at Gut-Stim
,simte sk- ikkc hat kunnet afholves,
M der mange Siedet hat fsrt
Kl- st de helt er bleven ophævede
im If Statistik-ten sinngem- at
i Mr fme end en Sue- Tilfælde
HI- de tyste Mtjeneftet mmtte
M kam, fotdi der ingen Del
quvel auf-ges der glatvæk am
Gudstjenester
Eiter ,,Esnderj0dskcs Rath-ges
bliver —- fokudfat at de indbcntede
Oplysninger er korrekte —- det sam
lede Resultat at siden Krigens Af
siutning i 1864 er det danfke Sprog
helt fortrængt fom Kirkesprog i 8
Gme, og desuden er for Øjeblikket
heuimod 250 danske Gubstjenester
om Uaret bottfaldet i 11 Sogne.
It wirkt VIII i Landri- Historie.
Ued Rette skrivek Rede-Mr N. Han
sen et Sied- fammenfattende i sin
schwärm
Det Mad, der i Nordslesvigg Hi
storie betet »Dir-ken- Fortystning«
is Wft htter i en vis For
M til be allmsrkefte Medent
Moll-singen i andre Landsdele —
s M. Polen og Fiuland —- hat
W Steuers til trofaste Hjæl
III k W for Bevarelfen of
«W nationale Ejendommes
W« , hat W i Rudstedvig
W M M M M ftor Ska
f« H- Usn We Wkliug
« Ost II M, da M Im ad, som
W demütig kunde faa
« - - Was for des
W bei enteite fremtaqeude Per
fonlighsedek iblandt dens Mænd oq
foga i ikke mindre Grad Befolknins
gens medfjdte dybe, nandelige og
rekigisse Sand.
WITH-. Gymusstibpsisuius
gen. Eftermiddag den 1. Mart-:
sgcw tre Gymnastikbold, «et Kaer
zbold fra Anstrt og et Karles og et
Pigehold fra Haderslev i Forsams
lixtgshuset en Ovvisning, der bavde
snmlet fuldt Has, fom vol sjældcnt
sm- ved flige Opvisninger, et Ve
vis for, at Interessen for Jdmst
blandt Befolkningen her er läge faa
ftor fom bog Mondigbedekne. kun
at dennc fo ytrdr sig vcm on lidt
furfkcllig Monde.
Tilskuernc lonnede Ums-: Aas-In
mcd Delfortchnt Vifald Eiter Lis
näsnsnzxidn vor der fxrllcss Ich-am
Hadoksjslcv Nmnnaftikforcsninzxs Fu
nmnd. Naakdcsjcr Jan-Z Zins in
cis-Idol lmd oclkommen ou udmltc
en Tak til Mnnmafwrnu at de trodk
Nod-ums ikkc lob fia kuc.
!sknnnmfkikinspckwr Johanns-I
Zug-l Im Lk111,xct1sed bisldt et fort
Konsqu Hm Nnumastikkcns Brutd
nkxu Tor Leucmetis og Zacken-I Iw
oiklj11-x. Nrtop i Unadmnmsn lmr
dct sa-1 Eier Behide n funmus
samtnen nscd acdk Kmmn knei, os
lsvcm max· kan lcklrc smzust Tes
chrre Immer Mmtdighederne km a!
le de Hindringct fcsm de kan. i VII
fm sur dem. disk trasngsr alle-rissest
til at Mc Tod Og fund Jdkcrt: nie-!
dct nma faa vwre en Spore til.
nt de lidt asldre tager Tat.
Forxsdmget lønnedesks used lwlth
Bifald
Sommcksted. Dtpsfaltt Venin
nesret Scrrer S. Schultz i Hals er
Urde den I. Mai-is afqaact vcd
Tode-L Rl Aar anmmcl Zchultz
var født i Veiftrup og rat den fir
fte Tid cftek sit Seminarieopbold i
Jellina Laster i Lett. Don bavde
vaskvt Laster i Hals fra 1865 til
1904 og beklasdt en Række Tillidss
bot-m Afdsdc var Danebrogsi
mand og dekoreret mcd Fortsean
medalien i Salt-.
Bonn-. Preis-sent is Ung
dsawidmtteu. (Hmd.) En Aftm
da der var Gmnnastik i Salen has
H. P. Bcier i Frier msdte Gen
datmen og Amstjeneren fra Ska
bæk for at fe, om der var unge Kar
1e. der ille var fyldte de 18 Aar.
fom Deltagere i Gymnafiikkm Der
var et Pat, fom endnu ikke var IS
Lar. og en, com fnldte 18 Aar sam
me Dag. Gendatmen vilde ikke rig
.tig tto sidstnænte, men kunde siden
Tfaa Bessed bos Kommuneforsiandei
ken. Gymnastiklaskeren ovlvste man
am, at det kunde give en Bsde vaa
l50 Mark.
Pisa-. Ei Im Pmäcktld
Kultusministeren i Berlin bat-, M
aende et Andragende fka Konsisto
riet i Kiel og Regt-ringen i Slesi
nig, anordnet Qpbævellen as den
kirkelige Forbindelse mellem Mr
kefognene Jægerup oq Metang
og Oprettelsen.as et Kirsde Vef
eng. besinne-the af Bofens Komm-ne
med Uudtagelse af Post-Island og
Mund M Omraabe toges fka
Jagetup Kirkefogw og der erret
tes et fælles Infka for Voieat
og Jægerup med Pape-et for Pkæi
ften i Boten-D
Anordningen tradet i Kraft til
l. April i Aar-. J quens stal de
i nærmefte Tid bygges en Prwstes
guckt-, fortællek det träte Blad i
Sude-Blut
Kristiansfelt Nu Udvisnisg
Skræddersmsnd Solgcr Mahlen, fon
er biennnelzørende i Kotigetigei, blet
1. Makts noterot as Gendarmen
fordi han var med til »Bafaren«
,,"5tej«. Den unge Mand, lom at
beider bos Skrwddetmefter Guld
berg her paa Mission-zielt blev For
middags den L. Mai-is kaldt her
paa Botgmester Achtnichts Konten
og fik her en Udvisningsordre til
stillet. Han stulde være nde a
preusfifl Omraade indisn umsi
Dags Formiddag Kl.1!.
Stab-U Es sitldet sttide
lishei feieedes ijdaq den 28
Febr. has Pastor Christianlen
Præftegaardem idet han havde ind
budt alle i Sognet, fom var 7i
Aar og der-over, til en festlia Sam
menokinst.
Klokken 2 var der mtdt rigeliq
60 Personen Pofwt Ehristiansei
M alle Bello-unten i sit Hien
Derester blev alle bewertet-e mel
Kasse ög Katze, og der blev lange
et km- Salmer
Alle gis las over i Kiesen, og bis
talte Pastet- Mist-Ihn am alle d
km sind-e fein Wo knyttedes
til Ug Mc- sq sah dem em- s
Orden-.- i Esajas 46, 4: Ja, indtil
edeks Alderdom stal jeg væte den
samme og bære eder indtil eders
gkaa Haar, ·ng hat gjort det og
sknl fremde-les holde oder oppo, og
ieg vil bei-re cdct og lade eder und
komme-.
Tekftcn blev smukt udlagt. Vor
dem-, Tom havde modtaget dem i
Tauben, var stasrk til at bckte dem
frcmdeleä naat blot de selv vilde
sage bang Hjcrlp og modtage alt as
Rande Pnftot Christianscn flatte
de med Bsn om, at Herren vilde
bevor-e dem alle. J
De Tilftcdkvcrrende var alle enigel
om at have oplcvet en dejlig Danl
og de Nil mindes denne Tag med?
Glasde og Tat til Pastor Christian
fcsn oq Hustru ——g. i »Mm.«
Tit hauste Slksvigek
iAmetika.
(
I
I J do 50 Anr, der cIr gaact üben
den ulnkkcslige slrig i lsRL der
fhltc dort »die-Inland im Mode-r
landvt Hat vor-s Brødrc dctltjcmmc
kasnmct m Kmnp for Frile og
Ret, dcr ikke kmt ondct end foldcs
lwer asdrl Mund oq Kutndc mcd
stsklasde og lludrm Toffel-m- tsil nu
holde Kelter Tor de Ecer disk er
sen Zkitm for lscslc den tnskc Na
tion. At Hast-en, disk km de to M
xtcr repmsscntcsredc en Bei-allmälig
as 6(,)--70,»0(I.()00 ovcrvældcdc en
lillc daarlig furbcredt Hatt-, rennt
fentctcde et ltlle Folk vaa 2.000,
»M- var i lig selv en ulmrc Flam.
Lg naar det säa tilmcd var et no
dcsrdrasqtiat Rovertöm but-de en
lwck crrrkask oq rettasnkendc Tusker
blucs vcd Tanlen dctom og heller-c
holde Søtqefestcr oq braut-de og
belcndc Fædrenes Sand og rette
den Uret. disfe Wede. end holde
stwdende Sejtsfcftcst til Jbukoms
mclsc as Vold og Urst. Der et knn
lidt. der lyder i den Reming.
Tvertimod De 60,000,000 flam
haabc, de bliver of en anden Na
tur end Tysteknes Mm man vil
mete; man vil daune en Fokening
til Stttte for voke ttofaste Btsdkes
Kultur- og Fribedskamp. Detes
Kamp et Wlig like alme en For
poftkamp for anlkhcdem men en
Kamp fot den fri Selvejcsrstand
Bei-den over· Hvillen Fremgang et
der ille flet i Danmark i de 126
Aar, der et Sankt, siden der blev
gfort Skkidt til at gute den danite
Bonde til Selvejetf Og i Udlaudet
beundrcr mou, lwad der i Dom-taki
blivet gjokt for ogfao at gtte »Has
;manden" lri osg Hostasndig. Men
den missier Regel-sag atbeider i
Slesviq i modlat Retninq lot after
at ftte Udviklingcn tilde-ge ved at
vol-be Jst-den, lau den reaktionæs
tr. ftihedsfiendtligc og dansifimdb
läge Regt-ringt san llaffe fig Stem
mekvæg.
and denne Bemegelse og mod
en Reqering med en stærk Statss
fasse i Ryggen kempet dore Its
dre. Det vol-mer os dodt derinde
hver Gang vi bjtek lädt om del-es
lldholdenhed og Its-itali, oq di fi
· let es i stor Takuemmelighedsgckld
met sig me ved at site Udkyddelsl
feskrig med de 200,000 ulykkeligc
Dunstkre. der fqldt i Erstens Man-»
J Danmark vil man ogfaa hol-z
de Fest-eh Wind-Erster Im vilj
til dem Te form-nor vor udisltc
Wanst-Intelli- oq Tal Dr lmr illi
nlems ".mr. Incn alle Frilnsdsvcnnch
:I(qtelse, m do vildc lmvr den i
lanqt andere Kredit-, om derchmnn
nat mms kendt i den starr Ver-den«
Tenno lille Flol ndgør vol disn
most onlyer oa ntest splvstu
Mellemstand i hole dot tnfke Ring-:
men den forttasdiges af den vrøjfislc
Reakting vaa den melt fnmoliqe
oq ærekkænkende Munde-. En Smule
Velvillie fra Tancnark vaatalrs
ftraks as den prsisifke Negeting.
Hvad deres eqnc Talsntænd hat
vætet Gensmnd for i Retning as
" Vsder og Fængiel et alle besucht
J »So-Winden er jo ilde hat«
’ Vi seve- i et swkt og skik Land
» Vi hat intet at frygte as den pr-i
fifke Reis-ring. sagen hat stiho
Grund til at glædes ved den-S
Kamp end vi. anen er nærmere
: til at rælle dem Haanden . . ..
« deekhakmdeu . . . end vi. Vi
lan kun have Glide dems. Der er
vistnok oglmä mange, der gerne vils
de yde lin Sirt-m men undladet det
te, fotdi man tun tun-tm iaa übt
I Ren »Im-me Pække lmaa gtr en
I· stot- Aa.«« Lad as detfok ogfaa
- holde Mindest-sie- ikke med Men
I de Taler «om Sei-e, vi ikke W
k men for med Tat at mindes dem.
der stred og jaldt for Sandhed oq
-« Rei, og dem, 'det fremdeces strider
s- og lider for en edeldg reife-this
IM.Wlado-ikkestrew
! vII M We i W oi M
gc · -, der Met· gmetx
lakmkcdvchfdekeiswlflt
M dtevne ttl at site dä- vi Pan
for dem es txt-I tetfærdige SE
Lad os damit en Forming af. dau
fke Slesvigeke i Imerikm der nagt
fra Hav til Sav« til Ststte for
vore- Brsdre i Himlandct i dates
Kamp mod den prsjsiske Regcring
for Fribed og Ret« for den-si- Fus
dres Svrog og Jord. Und os- scktte
Bidmgrt faa laut, san alle kmt
vastc med, 25c, 50k, rllcsr en Idol-l
lar aarlig. Sekv 25 Evntsrs vilch
nive en ret betydclig Mode fil!
dem derhjenmtexnaak alle gik mch
Hvitkm Gleede via-e dct irre mirs
herver at famles med m smka
Zkaro fto de bjemligcs Exme og ffistcj
er om alt, vi hat kcndt og olskctl
derbiemme og hskc dist sammej
Man-l og Tonefald rnndt umwan
on stunk-s om san god oq wdcl enj
Zag. csn Zag. der hat adtet og los-«
tot dem derbjcmmty nma oqfcm tun-s
de edle- og We os. ca hvilkch
mikrdc for dem. om do sau, vi vokj
med dom. Vi Lande Vcd ftietrc ogZ
mindre Moder og Feste-r felv starij
i vor men Kaum for Dort Sptogs
og vor Rationalitets Bscvakelfe bei-;
sinke-. og vi Bunde gis-n- dcres Sogk
ner bekenDt for den store Verdaan
del-ji ved disfe Moder on del-s vch
at finde Msknd, der kunde fkrive tits
do storv Mode om doch Zag. Mark
kende berier kun »du- Kaiser«
Logikan sordi der et m Tot Mka
:’lmi-kicancrcs, der blnsspr i Our For
me Prøjfvtw vil jsa Inn-c belade
fromme og dannede Mckmcsfccn san
i ol Feld en Del af dem vile Unan
d(- Fig, om deres Fast-d blcv almini
drlisg sendt. Vi er do mein-. der
»den Rate kcm sige Eundlchem og"
m var naskmcft til at aser det.
Vi n- vcl nu for ncrk ved lsdkv
April til, at noget kan ordncs til
den Tib. Men Sagen hindc drsficss
1 de kijcmligc Kredit- oa i Vladme.,
foa der til den .29dcs Juni, da det;
sjdftc Jmlle of Slcsvigs Joed blevZ
time-L kuåde samles chrcrsentawj
ter. der kunde ttæfsc saadannc Af-!
take-k, at Farrningen can verre fulth
organisiert-i til Aatsdagen for erdsss
flutninam i November da dcnz
lange. Ismelige Komv fast ket be
gnndte. Lob os prope, am vi ikkk
her i Mc kan danne den set-sie
Kredit .
Ein-. N. Weder-few Pmsct
New Haben. Com
— »O -
Erd-r Inn-, Ic.
! L. Stirn 904 Gkove St. hat
Isolat iit Hus til Mis. Chr. Offen.
H Mr. E. M. Kundfen og Wiss
Marthe Madfm Heft-de M Bkyc
lup i Des Maine-s den 21. Marks.
»Te- bar lejet Hus her i Bym og
begonM egen Hushoidninq. Hier
-telig Los-umring.
L Chr-. Juhl (P Juhls Sei-) oq
Isuftru og Iille Datter. reiste den
Em. Worts ttl Canoda, hvor de ag
iter at bygge den-s fremtidiqe Hieni.
« Den bekendte Fotfatter og Fore
ldraqsbthder Carl Hausen var her
»i Byen fertige Sendag og cyle
FForedmg i Votlilehems Riesens
Gmnuastikhus.
Post E. Prsvcsnfcn vor til Mis
fionsmjde i Sioux City i fertige
Uqr. «
Chr-· Juhlfen bar ksbt Art cus
roline Juhls Dus- m Bluff St.
for 1200 Dom-es
Pan Stube-g sPalmeftadaO et
der Kousirmation i Nazareth Mk
ke.
- - -——.-.o
Maaqler du et sinnt-,
da ujl du ikkc fortrndch sont du is
bck et Stokct Piano Jeg hat nu
i Ehsz Am- bost et Ztakck Piano i
mit Hjetm og vj lmr vasnst Ins-get
urstilsredcs unsd det Det er Mc alt
ne smukt oct folidt lavetx tue-n det
bar ogfaa dejlige blsdr. rette og
klangfulde Toner, og det et Ho
vcdfagen ved et Malta Der er
mange, sont bot udtrykt sig fauledes:
»Hm-r er det dog et dejligt Piano«.
Tasnkct du vaa at kjbe et Piamh
da vil ieg meget anbetale dig at
ksbe et Stank Pimm Du can ille
faa et bedre Piano til Prier end
Stank Mono, og saa vin miq be
kendt, da et P. A. States M
Eo» Ehicago, Jll. et Mideligt
Hug at handle med. Jeg bat hist
det vel omtalt of mange
Stqrek Manns-, der er avettetet
i »Danfkeren« kan fand igennem
Danifh Luth. Publ. Hauf-, Blatt-,
Nebr» og vaa Grund at fmligt
Arrangement maafke billigere end
not-et anhat Sied.
Il. T. Weismanth
« Eoitllek, Ja» i Marts 1914.
Tit treu-esse thut-sier Student-O
Tidligere kvittetet for i »Da-tits
ke»n« 8W8.M. Plain Nest-» Tho
mas chtiftensen 82.00. Firma-Ist
Nah-« Thr. Lotsen Quid card-·
vo, Rest-» Vor Frelleti Eies-UND
— Fass, W Rosensekg 82.00.
Zwist-mit Rein-» Mist C. M
lipfen 810.00, komme til Jnadomi
Its-M Rai-. Rest-, ca RW
ved T. X. Haner Il.00. Beeint
Vis., Vor erlsets Month YOU
Jalt 826815
Desuden hat jeg fta P. Mai-sen
modtagct sLöztE Cira Menigbedcn i
Hutchinson 81200 og fca St. Mak
usns Menialied smogi til Wiss
Anna Mien- Datm Collcge.
Med lijertelig Taf til alle Einer
iio. P. S. Vig
Lag Messe til
von im Konsimmidbibler.
For ne mode zjkcwet om en noget
Pasiiere Bibel til Mellcmvkis fom
Koniikmationschve bar vi ladet
fremsiille folgende to Nimite i Use-«
ricl for oik ndisrt Jiidbindinq: —
Rc Si A Ton almiudcligr Kost-«
firiimndbibel i Loinmefokiiiat. —
Evsocicsl Judbinding i fini, besic
lizn Charxiin mcd Huldfnit —
Vris Buo.
Nr. Its-V Summe fom Nr. Its-J
A. mcn incd runde Diskurs-J
Vkis sum. ;
Begu- disisie »Hile et of dcst dan
fkc Vibislscslstabsx Udcmvet og mrdt
det im Tisimmrnte i im chtsckttclscz
Ten. der bar set disk-se Vibltsr. vilj
unsre oniq nie-d cis i, ai de fast-links
egnkr siq til Govebøacr. !
New-n Daaimtth i Guid for 20
Ernte-i ekstm Nat-n da Tato 30
Seins
Dau. Luth. Publ. Hufe- i
Rnt mm Lager
Hknkucs Lsktliglpru M- kristxlkysz
,"«-.srt.1«lhtk.:.s- Erd dkst v rMLus Lin-,
hin-r E Ti!fimt!s.ji1.x til vtEfrjst
sxisd ZU Ejdur JH Evlidt
Etan III-Itser slkrii 81 M
Fka Mskkr fis Lus. Vidnvsitmrd Hm
Kind-:- Nm 23 mlmqqkslims For
1«1-llj:1«1.sr for Rolfijt LIC« Zidrr
Essirtilmsh nd nusd Titel i Gile
Pris- TI Etss
Carl Lle Rufes-ji Lin og Vikkfoms
bed. Tibean lum- Vcsmwr
Ltsrrfnt as Chr Tiefv MT Skdksr
i Iltirtikmifsbind Pris- 8150
Alle NOer Vom-r or forlcmt of
Jolm Andcrfvn Vltbl Co» Chiro
acx mm de n- afsnftcst i olinindclia
qodf dnnfk Zvroa
Dem- Lutfr. Publ· Honfr.
Blatt-. Nein-.
VI Ost-setz Korresponäsnce
med Lin-l os Mem-Osters. Imm s t» It
contactka konisch-d Ast-»so: N . JAP
Ikl lslslcs ATlOY III'lck1-;Al’. RPIIXU
Hist-D. In.
spsr llslvtlelea sk dere
chuiagek kot- Ille
nssi se hinkt- Inscstsplt Mosis-V Eies-list Dom
ilen ist-don- nsd s» Am- lirus berstet
M «- Nøllen Gift-Ins til Don-.
Uns-te Pislmg entimssspsesl II ««"«e«
Lösung«-T Ist-set i all-s Inn-st. sur Dis-fett
ais-meet lutes-»I- «I'I-innumh"fst Ied
citsskr III nm Fuss-» ok luplsslsck III-sinc,
list-flossen m-« mais-«- konnten-he
ki» us cis-kiffen sum-cause- vkci disliu
gem- Fslmmmk os- Aikssssnins. cctcki
Inltle tmlysmänssr Miit has-» mitl Puwk
Fuss-Christ sksslv sfssARs TIL MIC«
jeg ril Izu-»- Dein Nessus-«
c. s. lustile ZU fis-Mi- st» Nisus-. I. Y
WESTERN cANAVA NOW
eti-:.’:::-.-..--.n nl u! tm m desc
Iksss II Iss lsi0 Arm ins-«- H ts»
tue-.- Lsnts x-.:1 Klupr x Mast-s , Samt
etnvsa og All-kn- 1«.: Hut 1.k-.«- sonst
ein«-« ticsn : lau-Im — mem
sent-n inn sit
Sonn-nn- Um
ex Li-- exists-. m
nj Spuk-en n.
l!,-.-J1n(«t.1-t s, n- 1-I
is »Ih-.
nu 1(. Pontia
Ins- in! si dirs-D ALIP
Wundli Z.1’ :i«1:-I l LOIT ssz »Weran
III-Hutte k-(1«'O: »Um-F- ast-it bsljsgl
Zur-: Hi CI t« Find ( Eritis-nimmst
v :- s-Is.:: unt H Iwnum Ut Fäarfsdot
. Hub-L
n in lL
InnunJun ern unst- Ika III-II un ,
Lst Iu km- Iesu Inn-It Ist Utica-L
Ein-« Hm Unmut N guts-um«de
.l.-:n um« f. tndactitFM tu
»E;:k«1«tnnnd·suk J Janmgmiwn
Libwa Tun-Da tun ltl
I . V . Its-III
see Its-»
0MIIA, NIJBR
zPRIH.1EMMDNE
Eselshaut- stst"
M
Wiss
AUAM
vohukskodlse
des-s kn- Idue um
- lase- Is es Pls « til
- h set Its note Aal-Cl
n Ist-I- sok et syc- so
« us Ulhyciul
TsouTH
DAKOTA
Polhet ei- velstssesds et
Mit. Its-e Ists-h So
kolos- os Osten-subt- L
isten-. user-le Kot-«
I·1·ove.
»Im-stack Ochs-los
ok ifl sus- Ms kl
ITÄTI IUULAU OI
lMUICllATION
Pius-. Imnh Dilett
Ista rck Fig-Los .
You can
save 3150
B By .
m
Dliläc
from Our
VA START-(
30 DAYS FKEE TRIALMWT
Ton mn Ihn- n bis-DIE EN- »I: kpskm - in Trsnr mu) si-. n« F«- "·1 In-« fu« HTIL
Withouf paymx anwhing m mlxriinui Hi -.« J-! » IE..u -. » - - ; HI-« »sp
»n«II·-I «--I«.;»-.s-« «)-I.. . I J Is« .-·Is»-Il««-:».. . s syst TH
««"-"1««-Y .-«-47!. -s·«I«-s lssss .--! i« ! ji im- -I- sus) H« xsss how it»!
—ss« Itsp H-- "(7-—j. · Hi .«I ! VII-HD hs-v1if,! k,i.k »s-! « Asllm s!-.J
isxohf jux H-« s-.
zsr list H i
I«-!I- u U- His» Thus-sc l·-,;m·o1-«)«« HHLH Ums-I with J-« n·
sue flssw os- Um
Ko Ihip dirs-Ist to yo- fmm m» swer It
Ist-ic- thst Ins-e von »Im-»I- nt il 3000 in the
mit os vom Isisvu VA- mxsramris t-- tun-N
vms s bestra- kpignu sur U«-- muan than »I- PU
Ikmss disk-Kisten Its- Is·- Its-im- if us komd-la
s stisssktnry IIM Wl Cur-Us- hiskh ers-h
bis-a
sa- Pay-eit
700 psy m rui- issim bnc ski- id ists-I
of tritt. you nu- hgskia spinnt-at on the los
M. Ost-ist Tenn- kvss sie-W by s plsw
minnt-punkt. M inmi- ·-kp Ins-ums to
tust you-I- mumimau unt you cssn huy s plm
kot- youk danie. without mit-Mk the magst-.
Esset- Gunst-e
cis-ts- Sturi Hans- it MU
itscetscl tm- 25 Ins-. TM
sutnanqs ku- Mcsx »s II this
sppnmhnn As 5111 »M Hinb
lishnL kavnsibls spie-no Umw
It mein- Ibat it sey-.
III-e III-se Laie-s
To www-v wiss-hat« sif Stuf-L
Mino-. we- ciw frei-« TO music
IMM-. so mu- ul this bis-I
komm hoc-l- in Hist-Im
You Uh- hswss les-w la you
ovw bona-. by man.
«
Zacl M Ists-tu
Wss fu«-i- sssttgfstltkv ssn Dom-I I
lxstms nun-XIV J Nsmasislmnsl Mund-v
iss all Hand-ais swtms cuhm m «
Jikmkss sur Its-C Mars-In Harm- snsl
l':»-·-ksl'i.sl«·s
Kinde . . « . . .
steiawsy
sitt-non IITOO
Kimdtll Dido
ststclt lssoc
ist«-ais ssiss um III-It Mel html
hat's-Ein litt.
stuck Most-Pian
snrrk Why-»s- Pjemos In- nrks
Ins-Ah ans-I »i-) to cis-»Is
Yssu Will Ins ilsllskhcpsl Ach
tho- msmy sssssluscivp up Iss Jst-s
costs-ko- s-? Ihr- womit-»O
instntsmssstg. Inil Ich-Ist sin
oqf sm- lua »Im-.
cstslokse km
Ssml mit-)- knr out m
Mmthy Mustksksd etc-«
lsskw this-d ein-I you s tut
Imman of impoktsnf pfsoo
Inkonssauou katss Los-y
lP. A· sTARCIc PIANO C0.,1400 stskck san-Pius chscskoKIIL l
Späteeinser.
Sapunmiäsionein
Fee koineket sc Kbl Nr. l:.’ ..................... Kling-«
Plainniew, Nebr» Vetlsama Mghcx swindcl ........ IWIU
Athen Len, Minn» Trin. Mglni Zondagsslole ...... dchåx
Hntchinsom Minn» Et.·".lll’krtens:s Mql)., Clsrismto og Al
lkcd Niclscn bo. 5l)c. ......................... Us«
Tilsmnmen 8302821
Jndianekntissionem
For lonteret se Kbl Nr. 12 ...................... 8158266
Nemah, Wis» Vor Frelseks Mahs. Kvindes ........ 5.00
Aloett Lea. Minn» Trin. Malvs. Sendagsslole ...... SJIZ
Plainuiew, Nebe» Vernencs Osser ssed Miesionsmsdet i
Bethania Mglx ................................ 3.10
Hutchinsom Minn. Ooekslnd sra de ungee- Juletms .. las-»
Tilsammen 8161209
Jndtemissienem
Zet- kvitteket se til-L Nr 12 ...................... 82776. 27
Nebraska Krebs -ved L. Vedsted .................. Hst 05
Tilsammcn 8292032
Danst Kinamissiom
Fet- lvitteket se Mol. Nr. 10 ........................ 8101.50
Seving. Ore» en unasvnt til Pastor Vvsfs Koslskole ...... 10.00
Tilsammen 81l1.50
Mormonmlsslenem
Ist wüteret se Obl. Nr 12 ...................... 81762 75
Oazelwood, Minn Mrs. Magnus Hausen .......... 100
North-Held, Minn» lAlle Mkss Paftor V. M. Peter-sen
s200, Simon Peter-sen, F. Mille-, J. Raadt H. E
Nielsen P Peter-sen bv 8100 C. Bidsmm P. Pe
let-sen hv 50c. ............................... 800
Hammon Nebr lAlle Mks ) .0. P. Moos-en, Lorl Peter
sen, Madam-s Nietson Hans Njelsen OT .Petersm,
N. P. Peteksen bo. 81.00 ...................... 000
Don-IM. Nebe» Kolndernes Fedseledagslaese Jllum
CAlle Mes- J. Chr. Pedetseih L. Clsristensen, P. M.
Reden-sen P« Z. Pelz-rieth Simon Nielsen, P. C. V.
Leder-sen J. G. Schlvtcrn Fred Nielsen Jolm Peter
sen P Peterskn A. SMsllet lwx 81.00, Anna Schln
tekn 81 ,,00 Jngebokg Kildsen 50k. ................ 2250
Hutchsnsom Minn» St. Mariens Mah» lslllo Mksjd
Kmsd Rasmnssen J. Id. Jerqensm Bendt Jensen.
Andre-n- Petetsem S. P. Betten N. P. Petersen, An
drew leen bv. 3100 . ....................... 7.00
Tilsammen 8180725
Stolen-sen
Fu kommst se not Nr se ...................... san-un
Manns Iowa, Pastok J See. Hans Jstaensen, Peter
L. Msller lw 83 00 R. Jnlsh Peter Jversen hv 85.00
A. Scott, N. L. Beet Ein-is Zahl, Otto Jeegensen
Jep JuhLJ im Jnlzl hu. 82.,00 P NCJUlsl sit-.00
Carl Mitlei- Theo Pedersciy N. Jsraensen Michael .
Jveksen Jens Millet ho. sl .00 .................. 40.00
Butter Nein-» Julie Johnsen 8100, Mads Laksen 3300 4.00
Ell Horn, Jn» Mrs. Hans Peleksen 8500, Ein-is Lan
, Jens Dengtsems . J. Madsen, Hans A. Blasi
Esetek Peter-sen hy. 81»00 Thomas Eheislensen 83.00 13.00
Bombells, N Das» Bethlelmns Mal-» Thomas Peter
sen, L. P. Wellen, Ebr. Jensen, Streu Hausen, Christ
Jensen hv. 82.00, Martin Jolmsen, Peter Peteksen
ho. 81.00, Niels F. Nielsen 8150 ................ 13.50
Mlnson, Minn» St. Mottens Mal-» P. V. Nielsen, O.
k. Olsen hv s200, Ehe-is Jensen, N P. Nielsen,
Mel Jergensen Seren Andetsem Bendt Jensen ho
1.50, Ilndrenp Gelassen-S Petersen IV Jeegeni
len,
R. LNielsen S. P. Nielsen ho. 81.00, catl
« denen Bei-elen, Annae Ilan, Waren
Andetsen Antandus Jensem J.P.chrlstensen ho. Mc law
11Stilsemnnen MM
Blolr. Nebr. den 27. Worts 1914. · .
both Ian en,
M. s.b Js Arie Lin-als
Pensioni- ss Esset-situ.
Uplaud, Nebr» Gethfemane Mah. Hast-: Vibom, S. Dak»
sk. evslutb. Mah» Istke 81030 vestre Mkniglusd s7,00; Maple
Gtove d. ev. lutlh Mah. 89.85: Tut-km Ballen d. ev« lutb. Mal-.
ss.75. Dur-m Nebr» Nazareth d. ev. luth. Mah. Also Cont·
ridgch Mont. Emmis Mah. 87.()0.
A. L. J. Ssholm,
Kass. for Pension-Z- og End-kaser -
Tit Institution-.
Ne b r. K r e d s.
Ist kvittmst for 8238.l7· Potter. Nebr» St· Petri-s Mah
s7.10. Lamel, Nein-» Meniaheden 81125 Cum-, Nebr» Me
nigbcden s5.00. Rusiin, Nebr« L. Jesvcrtm 84.00. hat-spion
Ncbr., Jmmanuels Malt 851.78. Cufhing, Nebr» Meniaheder
ne 814706 Ord, Nein-.- Meniqheden 86.25. Lindfay, Neben
Bekblehems Mah. 814.15. erderiksborg. Nebk., Mal-. 83100
Frodesiksbokg, Nebr» But-neues Osscr 8521. Stank-durft. Nebr»
Vop- erlsers Mah. 829.70. Maik- Nebr., Mmiaheden Ost-M
Plainviem Nein-» Mmighedsn 825.00. Brusd Tolo» Si. Mis
ari Mah. 811.20. Nufkim Nein-.- Meniqheden 8174.00. til
ammen 868222 «
Yiøthksmg « is M st- to«
ap u t, e r« a· .
L. Ledfted, sechste-Meter