Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 18, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Gast-tm«
W den ts. Maus 1914.
—
«
Vltiy Rest-.
Dei vor Mandog i forrige UgeJ
at Graudjuryen sattes her i Vor-h
og den foues at vckre travlt beskæfs
ttget endnu. Hvad den tager fig for;
eller arbejder til-ed kan naturliguisi
sogen sitze, nie-n alone det Faktunh
ack den bliver fiddvnde saa lasnmx tu
det paa, at den ikke hat fundet For
holdene holt upaaklagelige. Der Lan
rimeligtds ventes ,,indictments« cl
ler Anllaget imod adskilligee nam
deu blinkt fmdig til at umwittert-.
Jus-til den Tid fqar vi alle holde
vor Nysgekrighed i Tmmmx
Ut. Will Sathetland, en Søn
ei Jst-km Sutherland, kom forleden
Das hjem fm St. Antoniu, Tex.
san og flere i Kompagni mkd ham
fiel-. store Landstkækninget uede i
Aktien-, hvor de hat state Hjotde of
Beste og Fækreaturer. Han fortgel
Iet, at Mexicancrne hat ksvet Hefte
vg Mulæsler fra dem til en Verrdi
as 815,000. Hatt er smkt inde for
at U. S. skulde intervenere og stand
fe Krigen Mener endogsaa, at otn
bare Tean fik Lov at gaa der-ind
kunde den gsre det as med Mexico
nerne i tre Uger. Hirn bar ogfaa nd
talt den Fonnening, at det er Pen
gefyrster i« dette Land der for-strack
ker de kæmpende Pakt-iet- med Pen
ge til at fortsætte Krisen for, bl. a.
Stondatd Oil Co.
—--- Forli-den Tag lmode.vi Be
ssa af HIA Kund Lassen, fom i flerr
Aar bar risvrcrsenteret Myldendalskc
Boghondel i Cbicago. Han staat nu
omtrent fætdig at reife hjem for-—
pas Grund af, at hans Hufttn ikke
kan mqu Klimakt her —— at blivc
hie-time Der er ingen Udsigt til, at
den Fortetning, Hin Lassen bar
forestaaet i Chimgo, sorelsbig vil
blive set-Hat l
-. Z Gam- kom Prof. Lang hie-n
fro Fremont hvot han havde væket
til Sjrgegudstjeneftr. Dei var hanc
Svogers, Past. Jenseits mindsteBam
Ell-steh 14 Mist- gamineL der var
dsd i Sindags. Den lille havde fig
geti fyg i loengere Tib. Han havdc
Kighofte, og den flog fis paa Lun
gerne, saa man ventede hans«T-d
allerede for nogen Tid fideik. Vsd
Sørgemtdstfcnesten taltc Past. Lang
paa Dunst og den tysblutherskeVræst
(Scbultz) pau Engelss. Eftcr Sor
gcsgudstjcsnesten afrcjfte Fadeten med
Liget til Hutebinfom Minn» hvor
Begravelsen findet Sied, om vi for
ftod ret, i Morgen. »Danskercn« be
vidnek de sorgende vor hierielige
Sympati.
—- J Morgen Akten Kl. 8 Kors
dag) lovMer attck GymnaftiksOpi
visninq i Dann Colle-goss- Gynmas
ftikfctt Adgong 10 Ets.
-.-;2.,- —-x—.».. —.
Dobbssltskntc stunk-km
char
Tor-sag clen Klen April
se. ik li?
cis-sag sen Wie April
Pagsaqo n- kn- ji«-ant- kmC hjciiqo
tu Dage- »du-»n
laxen Ombytnink.k1urtlx Kesse
stonrtecle Bekvemmelsshecer.
Atti-IF nyt. Moder-sc tatst-erret.
Kurs Mvskeliek ps- tmäe Ihn-.
k nk ni- rmksrss Uplysnn gest l« nwnkiek
man suz til -casic11csavi-sn- Uns-icon
l infan n-- muss-f bmsmks Ast-m ssller til
A. E..10HN50N ä CO.
hat-l Wpst Psss Ase-us
155 W. cis-je st» cschCC ILL
M sit-It Ave. s.. Uivuespoliy Iius
THE slcYUCilslT sTORE
HWE llf WPPEWWEWS
chllM
Hausen Gluviss and Muts-L New Hprjng RAE-s and tho
Njftjes Govds conting- 0-x»««c«)« disk-. Rujtoss als-l f)v·«1-ce««ts frum
81000 up to 82750
Boys Sujts this new-It up Mut-ON from PTUIU nnd up. «
The bucky day in Fishrnary Wiss this 24th l"·-Ini- in with
your tjokets
Keep your Ueka WI- Zliircsh nnd wutcsh f--I- ils-fis J- my
Wsndmsn
Ctst this Inn-ish. Jrup in ist Whjtssss
Tmly your-s
J. F. WHITE
Dampskibsbillettcs
lllll
cunani Unionsstorohunisaskide
vielge- sf
Uhslsll l-U·I’H. PUISL lltllksktz
sit-Am. Nenn
Bote nyc Biblcr.
Do di i W Tid hat fslt Stian af mere praktiste Jud-bin
Usstk M de almiudecise Dusbibler og Konfirmandbibleh fik vi
fee es cis tillsaqe teufo Aftale mcd et Firma i Udlaadet am at
W ei M hauste Biblet specielt for es Seudingen et nu
out-Ismen, II vi san derive nu spenden de i vor regulæte Bibel
Welle Mitte sibler. lllbyde og der-til sætcig anbefale ftlgende
— — sp’s’--—---- ----------.
II M:
M.16—I.U1mWi-I spo. stotstilet Ducbibel i stark, blieliqt
Mutes W oq runde Binner. Pris OTTO
II. H. Den almiudelige Konfirmandbibel i Lommeionnat.
M Mino i Hut, blieligt qugrin med Guldfnit
Ist- et so.
II. M. sammt sont Re. A—A. men med runde Hist-see
III Hi sc.
. M M sit-let et as det hauste Bibelselssabs Udgavet, oq
Ists des us M i Iw MERM
Dss, des h« set Usfe Miet, vil væte mig used es i, at de
sw- siq M W
M stehen- IIIL We
-« E
Etwa-steh
Plain Sondagsfkole Kl. 9,15.
Gudsticmsste Kl. 10,30. Fasllcs
Ungdomsmødc Aftcsn Kl. 7,30 i
Kirko. «
Kemmkkn Pan andug Eøndaggs
sfole mod Fdunsjrmandlcrsning Kl.
HI, Ungdomszmødc Dem Engelfk Ent.
Kk IM.
Drum: Witdisstjcsnestc l. og J.
Zondag i hoc-r Maomsd Mk 10.30
Funniddag
Bckcndtgøtelst
Mission-s us Uusdsmsstdr. »
Om Gud vil, bliver der Missionss
og Ungdomsmsdc i Vethanie Wenig
hed ved Kenmare N. Tak. i Dagene
fta 3—5. April. Tilrejfende fm
fjckn og nær stal viere hjcrtelig vol
komnc til at vwke has os de Dage.
Paa Mensgbedens Vegnc. z
E. R. Ruder-few Passi
Micsiossssdr.
Lin Gud vil, afholdes ·Missionzi
mode i Et. Pauli Mgb. i Posim
Eo» Iowa. den 27., 28. og 29.
Morts 1914.
Alle er Vierte-läg velkonnnm til
Msdet.
Paa Mcsniabedens Beginn
l « - H. R i elfen,
Usgdimsmtdek
afholch eftcr Unqdomssorbundets
Jndbvdelse us Pnstok L. Jenseit.
Ruskiu, Nebr» i den atlcmtifke Krebs
som. fslger:
Warten, Pa d. II. ou »i. April
Penn York N. Y. d. 17.——19. ’«
Philadclpbiq, Pa. d. 20. —21. «
Btooklmc oa Annexcr 22.-—-24. «
Boftonoszorchckftck.Mass. 25.--27
Woftbkoob Me. d. 28.—-—29. April
Psalm-»Ah Mc. d. 30.----1. Maj.
New Tentam-L Canada 2.——4. «
MontreaL Canada Ci. ——-7. «
. En Kollekt bebt-s ovtaget bvett
Sted til Ungdomssokbundets Kasse-.
Venneri Bed om og virk for, at
visfe Msder man bæte Evighedss
fragtek blandt voke unge.
Ehr. Christi-Mem
WestbrooL Me.
Distrikthsssr.
Michigan Distkikt as Illinois
Krebs holddy vil Gad, sit Ferners
mtde i Jmmanuels danske ev.-lutb.
Sitte-. Sidney, Nich» fta den Ax
31 Max-tö. Cmfick til Bettagtningc
i De helliges Samfund 2. Bsk
et Nenn-sie fokn ikke ek freist, gaa
Jil Denkens Bord?
»Bedet og J stalle sea.«
W. E. Niclscm
Kredit-us Sect.
Jnuuanuelsz LIkisttjgtnsd Indbudck
venliqst til ums-Ism- tjllnfw Mode-.
Alle esr tsislkmnnc Tilnsjsrndc be
dosk misldis fiq til Mr- Aktusts Wollt-.
N l. stnm Mich
Um Mruialwchnsti Beunr
J V: Jensen
Mississsmjde .
afholch i Trusant. Mich» 1 Da
gcnc 19.---25. Worts-, hvortil von
Falk kærligft indbndes.
Ehr. Pctckien
Missindmtde
afholdes fca 13. -«—15. Mut-is i Be
thania Menigbed, Ver-ana, Nebr.
Tilresseude er bjcrtccig velkommen.
Mecd eders Ankomst til A. P. Si
monfem Veto-Im Nebe.
Paa Mcuiahedenö Beque.
E. S. Rosenherg
Mission-in
Om Gud vil, afholdes der Mis
sionsmjde i Bethmtiu Wiqheds
Plainvieto, Nebr» i Degen- 18.—
15. Marks. Suhver. som just-r at
memedosidisseDageerW
paa det hjekteliqste inbbndt og be
des mejde si- til Wind-.
Poe Renighedms seyn-.
J. c· Tat-link
; Unstnmafdr.
« Om Gud vil, bliver der Ungdomss
mode E Siloams Menighed, Chiro
go, fka Sonng den 22· Marts til
Tiksdag den 24. Mut-ts. Dette MI
de blivet i Fotbindelse med For
mksmsdet af vestliqe Distrikt of Jl
linois Krebs-, og vi ventet derivt
ved dehne Lejligbed mange unqu
iblandt oss fra vote Mmighedet ogj
Ungdomsfokeninqer. Kam ange?
Venuet og m vellommenf Neids
oder- Komme til undertegnede insj
»den den lö. Werts. (
TanMptog for Mtdst »HM7-t.;
Herre, vorc fang-te lig Sydiqndets
Sttjmme!« Gab 126, 4.)
Pan Menighedens og Ungdomss
fort-stinng Beque,
J. Sim onseth
2158 N Mkdake Ave» Ehieago, Jll.
vent- u
CYLDMM MZI MDSSTTZLSL
Ak Gyldeemlals storc Nedsaittelse has-es Im pas Lage-t- der
bl. s. kjigendeg som set-des portofrjt til enhvets Achse-useff vod
Modus-ehe af de vedkøjede ydekst ten-e Priester-.
Zeug-ists es tsolocisks Mist-:
Bren- kra l«nth(«r. Lan-Ratte ak P. l«. Mymgxetu 438 sich-»E- .30
Theologiske A t«hum.115n;xek as C. J. seht-Hing 428 sichr- .40
syv Pkædikc-nksr sur Bern, of Uokdon (!g,lthkup. 93 sich-I- .10
A. s. Psalm-m .Ii-su Rnrodom og Prigdom 223 Ritze-n- .20
P. Niolsem Sj-1-lc- ug Tod-kommt 96 Sich-r .......... .20
syst-ev Kjokkogsmkstr Ojeblikket. 193 sider ......... ·40
stät-en Kierkegaard: Prygt og Bier-en 144 sider ...... .35
J. P. Kiyo-ten Priedikeaer. lsts Mad. 460 sidetn .30
J. P. Myustesn Eftcsrladte Ptikckikenek. 244 Siden- ...... .25
Grundtrig: Iiitmlkrøniko kot- Bflm og Henigmsnd 1255. 15
Blaise PWL items Kump mod Jesuitteme 175 sidetu .
A. (’—. Ists-eng Fiskstolkningmr 12 Find tilsmnmcsn tin-.
88
nisten-, viowti o. s. v.
Tini-ists- l)mm«n«k8 Historie i vort- Aarbnndtsssde:
l osk Fl. l)s-l. 11208 sider 21 Ich Nu kuu .......... Slg75
Dimmnrks Fulkc 156 dobbeltspalthsk Rissen-. 163 Illu
stration-TM ................ . .............. . . . .
(;rs1udtvig: Mund-; blinde-. 603 Sider ..............
I-i§t0v: Lutlnsrs Los-net 259 SICH-« .. ............
RebwanenfliågpL Il. C. Amlersen, 161 sich-r ........
Jpns Munhs Nmigdtio septeutrionalig ........
Rculoobokf: Ha Dannesvirkcs til Als. 137 SICH-.
Oppeskmsnm Halse-m lltsdesagens Papst-proper 32 Hidey
s s
bitten-tat- :
(;r-1udtvig: Hauskcs Ictpmperiscsr. 300 Ridisr ........
Chr. Richarsih Blandedis Digtcx 257 sich-r ..........
Digtets og skizzisr km clsnske Anmut-re 167 sidetn . .·
H. O. Anders-Im De to Latone-suec 276 sitlssk ........
sey-bis Brei-Inm: Jnlegmstek og andre- llistoriek. 1368idek.
Tolv stmbuchske Eventyk. 129 sider ..............
lbseas ,,anc1" i episk Pom. 264 sidek mod Anm»
Ort-nöthig: Kkønikerim 306 sidek ................
Eventynkrinot Ved can-l Bwalck Ill. If IwuisMoe. 1—5.
.35
.50
.35
.65
.20
.35
.10
.20
.35
.25
.35
.35
.15
.50
.40
l.10
Nedjasttsslsm var-er Imn til Not-. 1914 og Aatsllet ss
nun-n Mut-tust mmma som,
Duk, seh-.
Mksemplstpr » hegt-kund Man til-ander- st bestille Utah-.
·Dejlise Sie-« l
II up M as dem W us
des-me Diqt i I L Mit-I
Ovetfttttelle er hem- Itde
pas vors Forli-os- deaae M J
Iet net lille Beste m S Side: J
Dust-II W et per ski. s cis
perDusiu4OEti. dampft-M
alt nette, W
« DAN LM Pllsb END-.
Distkikiömjbr.
Vesilige Trfttict of Illinois Ktcds
Tboldcc vil Gut-, sit Foknqksnmde i
Silvani-J dansce ov. link-. Mcniqbcd.
stimspL Jll» i Tagene »I. til 22
lMaktå
Anbnitmsqndstjcncsftc Torsdcm d
H» Estrrm ddag Kl. 2:30.
Fxssrlsmtdlimscmncsr under Mode-t: ,
I. Endran i Kristtts. Eis. -I,;
! Ti. J
L. TM fcjrmde Tro. 1 Joh. 5,4.
Herren lade es tilflndc »Ein-n
mi- as Nimm-« mider dort Mitte
Lad oä bedi- derein.
L, Pein-fein chdsformand.
Silvani-J Menigbed udfendek her
ocsd en nenle Jndbndcslse til Deltai
jqelfr i omsn tillnste Däftriktsmsdc
JDcy fom ønsscr at være med ved
’Mpdet, bede melde dekes Komme
Itil undrnmnede indcn den 15.
LMartst
i Tantesvkoq for Mit-etc »Am
kniedens de kalte dette, stod han selv
istfusy midt iblandt dem, oq han
Eis-get til dom: Fred ver-re med
listing-· mit 24, sm.
l Paa Menighedens Beque
- J. S impniety
2158 N. Kildare Ave» Ghin-geh Jll.
Utah-Its- ss Risiko-sinkst
hcivek vek — - vix Guv — i Denk
must- tuthekite ask-H Sioux Tut-J
Ja., i Dagene M.—-29. Matt-.
En kastlig Jndbydelle M alle!
Ulrejfende besei melde Mom
me til undektegtiede fes-est den 21.
Matt-.
Pan like-rieth Vognr.
J. U. Latfett
Meddelelfe til Prasser sg
Menishedet i
Den furc. das-He Zirke· ,
Den sue-we hauste niese- taki
Aaksmsde vil blive ashotdt om"««
Guid niL i Dagene frck 4.—9. Juni
bitte Aar i Granville, Mich. M
fceke vckqtiae Grunde suster de lam
lede Menigbedek berstet-I Raumde ;
afboldt i beste Abstand »
Den fotenede hauste Mtkes Me-»z
nighedcr anmodes herved am at»;
vælge sine Sensemasnd i god Tit-»
Og Mensgbeder. der maatte tuste
thagelle i Gift-flehen manches «
ligeledes am at Wende betet Uns 7
dreigde i betimclig Tid til under
trgnedr. Sein-re udfsrliqeke Lvlyss
nikmcr om AarsntsdeL
J Ærbsdiabed
M« V. Christianfeth N. a. D.
Allons-stand
Nokth Dakota Land.
Noqlc san tmperligc Anledningct
til at ist qodc erm i de danstc
Kolomer i Weftbn, Danevilce oq
chktile Ballen Ton-widin nær ved
Vom-. Stole-r ou Kikkctc Striv til
Hans Andetieiu
Fettich N. D.
Nng-Æg
im »Whitc Wmmdottcs« Hans; der
har tagt-r Prwmic ved de bcdstc
Deus-estldfnlljnqer i Amerika
Jst-in estcr Kotalog ou Pris
ljsus Ost-at Bock
Council Aufs-T Ja,
Jst Sols.
Im Akt-es as des bebste Land i
det- danfke Settlemem ved Dikksoty
Canada Man bedess honvende sig
til Fr. PcdcrfeIL Dimen- Alta
Eanada, cllet O. J. Haufen,
Blair. Nebr.
,.
Duft Sma.
Jeg er Smed sra Dom-met og
insiet en Smedie i et Dunst Settles
ment i Minn» Iowa ellet Nebr.
Jeg bar merkt Smed i Danmakk i
24 Aar, og bat arbede her i Lan
det oqsaa. Derfom nagte as mine
Landsmcknd vil hjæcpe mig at im
en Sau-dich vil im være unt-get tak
nmmixlig.
Lars Christ-niest,
Flattmy N. Dat.
c
E
F«
Hvotfor
Stute Bank?
» Statt-n Nrbrastas Bank-Ma
ronti-Fond fikrer ssnhver Jud
skydet i en »Bitte Bank« mod
Tab. -
Dktte Fand beskytter hvek
Dollak as Jndstud cnlsver
Konto, enbvcr Fokdrinq as
hvilkesn sont helft Art paa en
fanden Bank.
Er det itke vasgtige Grunde
not til at faa Dem til at be
nytte en saadan Bank -— vor
Bank?
cltiseu stste sink,
sitt-. Nod-.
T. Her-inquier
Prwsident
F. H. Matthi eisu
Vike Pcæsident.
Jabe B. Gjbfom
Lasset-er
VMNÆWWWUXRIRLX Mit-s
kwskskwmkkkmä
Vi oyskck Dei-es Haydc1,
net-sur osr der os attlcl mustpaaljxkemie m
ist-e von cis-ei- tll Ists-m lsvnte note-sing
ne mosci sit-r sammt- lksvske Docr
bei deckst-. set- mulu I Ist-amech
Is« Ikluss nllssrisiits Hi ssf vors fasns man-(- knndH kh -k
'«· Umi- msx »n- Ides H! ums-gw- --ss H Mem-.
«AA VI Icij —-l’UIi--D.N"l’k··- HVAD VlfllAk IMP
sassnos
sTvusA—-·DEPEdio-xng
.· FooTwEAR
For The Wbolc Famil
sHOE REPAlRlNh
Plain-Zinss- E
THE
!
. !
Banßissqxsonsk allwo-stellen
mouskmv not-. !
lgwtpctsteck ss s stste ssnlt 1s9s. s
must-nu- nmmnm !
sum-us- Zsmaoo ;
A Ml saht-s Min- Tausend-,
Ist-at Psid u Use Soweit-. I
The cis-positiv os this krank sre Uns-rus- «
used U th- Mann-IV Fund of the
Sitt- ok Bär-bracht
k. n. cumwcm stunk cöok.
kreist-est du's cui-jun
Rom dct gældct dF
gole raste Tanmart
da husk rau, c: m i Zu Im hoc Mord-ei
Wolfes-m nnd « dunste, tylle og eng-Mc
Zinses-, og staat »und-les til Tons-I entsi
alle Stehn den og olkid NUM- V tage
mod me Basses-te- psa stammen og
dsclpkt dem til-em. SMV ul del olbgams
le, bete-du Fina
Imkafes s Ital, danke sgmkeu
Ists O Kont- Ave. Ihn-age
tmtt TM. II. von-for Pakt-m
But-In 2700 s U. St-.
TIL T. s satllinsklls
s()-«k()s-'ksi.. N. W Nenn-e lss
As. ceateks!«.
Dr. M. J. Jensen
Damit Lege 03 scime
sonst-sc Ists Don-täten sollst-It
Use Csde O Nicollst Ave-nah
IIINIAPUI.IS. - - Its-»
..--..-- - - .- ——.
The Studi
II Iqus War-riss- Ssksbejde k-»
Ist-es oft-e Tidens nost- Mut-des
Gewa Vflledek Nimeligv
Vrssek I. O. VII-m
.C. R. Meaci
orVemist
Kooms In Maer sonst-vg
Phoue 70.
Lervrr N tnssek Gemi- esek Drei-« !
Iedwgkvr Vesekdningsqutn. N .
»Hu-. den Sekk Var-Eke- Jtek tu
Wet. Mai-r det fis at Ist-e til bis-Hy- ;
og Wie Grifet hoff
Ev. Matthiriem
Ich-. Oes
l
!
—- IU VII SAILI PLW
s- hk l W- es Ist's-satt
III Tsk M Vsnnok es Kunde-r
for Cis trat-los Tlck Inckhydn U
vsslssst III It komis- q soffs-m
vst mkvsskepss saldstssnsiskk l
ssf ais-O vycko todt of vors- kais-»O
hu Pflu- sokhuoclst aus-i Mast us
wol hob-Max
Jcss Idol-Uns
cln stan- mmonsl sank
U. s Unrat-Roms
Aas-stunk als nusu slt heut-»und
M iMktocwusjnus Guts Bett-umw
os bunt-su- Prisci
c. A sclslUlDT, csshley
lZLAllC-. N UML
I Mal-Mk Dis. sod.
Probi- iqklsktseaksi til
DUCIOII 00 IDMI
, Sqajtsbls ists-»
; Des Meine-, — -— l
spumlsslt sol- sitt-status
[copsua«enu9"
qqshstsUUL
,
«Okw««0rv-H«
»)we» « -
»s- - szsss"·. ·
i
«
I
I
«
i u izzuxszmkcn
I
.
I
1
»
km U «·c-1.-scuh-ILM" Inm- cs « s.-t « s
v« ssl lass-»mu- sen
Ist Das-S Fort Inst-» IT ki- ds- del -s.·
d sons- Dsm set k - PJJI s) zm I; » «
ldss Pns s com EIN-m Its «m Osts- - «
beim-laus- set EIN-Jn- mosis ssä0 H
« Gouv-sm« It Orest-s Ma- lau
Nod-L
·"» culfsssssscmonskAvx f
In tnmm »san«-. dov York
IS' - ’ · -—
Markedsxsnc .
ULAII. Lvhisk
svodc »Ist-ten -. - 70
Ismtam .. . ,. — 70
III-subsu« .. . w
—- msv them .. . - «
— .s0
-«·’
Ists . am
Iowa usw-us .
strsstsoodconsfom ....... 810 pss
Stiele-Instr- ..... , . sw- - U
Ida. .. '.» .. . has sm
thut Am
tlvecs W. Ni. ihn-I -- — « ist-As
svese Ip. Ni. s notd. - — — — .IO- .
sskavhJR I· - — - -- — II I
Uti- -—-O-— --— --- W- -— .cs— .
Isswtleicnev). . Jst-· 0
Its-se ccholco can-lad) — - — — Mo Ist
svm ------------- Das · CI
ss---------vv--vsvvvv-v-s
Thoue K- Paul-ers
lscet et sum cis-list Ists-B It II
M- alss N IAU IX
IA IZATIZ Il ÅLZ
NINCS If VAIUHAPPAIATIIUG
Ist is W s- —
sLAtI »Hm-.
qmc co.
« I« aus«-Mc v- VOLIW h
: Fu « DU« MIC- Tslsssst ask-.
T »in sUcIslc, Kul —
Mc Es« « Isdst Ills km«
M »sp- ssszsus Isi
uux III-.
Wagner
Iculhanclel s
Ewm kthtkrkølgssr «1l Ema-et
Plan-c E Nislson vll Mc kwømk
ists ck wlwsrterrt Lage-r M II
du«-s lsyikkgmatekmlø sinnst K·?
litt-mie, Vom-H Micshtasr «
»und-um
Lands-www mithme W sit »
Urse- miuo VII-»I- csq Uhre- sls do
lus-alt tut-i- mm- Iris-Or
Ell-II is rot-l lsoshisnrlnos Is
kostbare-.
!
(
l
4
(
l
4
(
l
l
(
l
l
l
l
l
(
(
— ·
(
i
llaas J. Meist-L
MS OLV ISLIAILI
MAOUSIIEI Mo
stammt fluads as Musik«-umfu
slmsek og voddelsslcrus Ustapskiho
Alls Ists-( . 41 Tmäl Tolos- f
Jud-Lust- sicxlkh . o
u Im »Z- Issdss usu
"«Z«I.«4m2·mk«« »san«-Th- u» «
--AQUITANIA —
Don Illok two-to cunskdsssmpok
III fes Ing, 07 fes sus.
Vskdiys usin- Iflllssssyskvdi Mit-h
LUSITAUIA, UAUFETAIM
7 Po- ls- s. 70.000 Uns-Intui
uttho Omsslubo s Verse-.
US sVI Gusssc Isltcsss
kamenqu ucom Ozszs III-O
Nits- os Its-st- Dsmsnhki also-os
ps Rosen-is Ist bis-politi
(Di«« Und-fals- Plycksmic Hat-Ile
csno«t«. can-»Ist OZUZZ sag
TO OI so III-Its l Vstdmh
W cis-mä- seid-dring
met Je- na«-Disson- ss. lsmeaco
UONTIcALGUSSccsLONOON
LDI um«-»I· YOU-»an Inmian If)
ALLI Ochs-III Wsschslsut Ist-»Mit
Ums-»O ALAUNIA
Miste IM- pss csuscisssslom 12.M fes
«sscsmt. sy. Io.000 Ton-suchst
Wiss-s J Haft-II il dee vsdcatmmu
.U.CI..IU.
III s— ÅIII Ocs IIIII W
TIL III-T LÄVIZ Puls-I
YIÄIIYLVÅIIÄs ssuilsms (««-!. , f«'«ss,,-s«»;,s)
so vors Ase-net los speciellq nys Tini-o
Ich-Oe- Bekvemmsls bedec- os Osmia-sc
III-made if- Lomme s
Uns II Icsstllslllvsslvscs
sit scslt t ums-s- justus-sum
os Its sum-m anstatt-.
flslx cUNAIV S. s. co» 1.t4
much Iu.., sinnt-Wut Ins-» su«
von man-man- onus-!