Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 04, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -.------ -
Zender Igllaud
«-Wdetsc ss de Dienst-se
Den unge hjemlsse Landmand
Wink Vitmw i Kamp i Hygum
Sogn i Sanderjylland hat sagt om
Bosættelfestilladclfe for at kunne
overtage sin Fadcrs Ejendom, men
hat faaet Afslag. »Von blev kaldt
hev til Amtsforstauderen i Rot-ding
og denne ach-rede at det ikke me
te kunde lade fig Horc. Derimod
balde hnn faa Lov til at blive boens
de hos sin Faden
Julius Vittkup cr, strives der til
«Hejmdal«, en ovcrordcntlig dygtig
unq Mand. Han er den, der dra
ger det tunge Lces i Triften og smer
for Ledclsm Han bar drevet sin
gamle Faders Eicndom godt op.
opdyrket Hoden og udvidct Belast
uingem og til Foraaret fkal der fo
tetages en betydolig lldvidelse af
Bygningerne. Hvad er naturliges
te, end at han under disfe For
hold snsker at overtage Faderens
Tierwan
Men det kan Ztateit«altsoa ika
tillade. Den vilde koste i sink
Grundvolde, dersom der stete en
saadan Omvæltning udks paa Hoden
ved Kamp.
!
Dei er tun fort Tid sidcn, at en
dunsk Undctfaat, indenjor deding
Amtsdiftrikt, Bestyrercn paa Elek
tricitetszvasrkct 1 Eiter Linde-L fik
Asslag paa fin Auf-wink] am Vo
sozttelsesztilladelsc. Jmidlertid er
der den væsentligscc Forstcl mcllem
dette Tilfwlde og dct unt-, sont nu
foreligget, at det her dreier sig om
en hjemlts. Eiter Regeringcnsks Er
klætinger i den tyfke Rigsdag og ef
ter den Praksis, der i det fidste
Aar-s Tid er blevet fulgt af de
stedlige Myndighedek, var der
Grund til at antagtz at det, bortfet
fta graverende Tilfcklde, ikke merk
vilde blive gjort Brug af 1841 over
forde hjemlsfe Betydek da dette
nye Skkidt, at de nnderordnede
Mighedek, fslgende Raubene fra
NMetmsderne i Flcnsborg, vil
indlede en ny Ktig imod de hiern
mee . . ,
Der vil ventelig spart blive Lei
lighed til at erfate, hvad Hensigten
med dette nye Fremfttd et.
lemk pas Insel-most Ef
ter det tyske Truselsmsde i Flenss
borg den l4. December sendte Jour
nalist Tycho Filskov Statsadvotw
tut-en i Flensbokg m Fremstillinq
— af det Overfald, han bavdc vaskct
Genstend for paa Moder og bad
om, at der maattc blive skredet jnd
imod de paagældende Pollen hvis
Nat-ne han ikkc kendte. Onsdng den
4. Febr. modtog han fra Form
·Statsadvokat von Nordenfkjøld on
v Skrivelse, hvoraf det fremgcmr. at
heller ikke Politietgi Bcsftrwbclscr
for at opspore Mingscnckndene.
et Arbeit-H der bar straft siq over
Tiden fra fsr Jul til nu, esblcvet
krotxet med Held, hvad der mcaet
maa beklagt-T ligefom Msdets Le
dete antagelig vildc have følt fig
tilfredsftillede ved, at de mang
dende Voldsmænd var blevne os
fentllg fremdtagne, for at Mig
tanken for den grimme Affære ika
siulde hæste ved Und-kommende
Sinnij Basses-F Anden
raa, 5. Februar-. Zagen mod Re
W N. Haner ved ,,Hejmdal«
for Forum-meler mod Landkaad
Mem i Sindetborg i Couches
ten Anmut-Sagen var i Dag til
Rwisionsbehandling ped kliigsrettens
i Leipzig. Bed Lands-seiten i Flenös
Ists m Rednkttr Haufen idtmt 1
M Miet. Rigsretten for
ksfisde Revisionem og Dommen er
.» M bleven retfktaftiq.
Dei tinsetigste Optaab tit SM- !
te If dass Kultur i Nordslesvig
J Bladet »Hovedstaden« skrives:
,,Det er den danfke Kulturs Oprets
holdelfe i Sindetjnlland, det qælder.
Der er da i Sagen felv den stka
fte Opfer-bring for enhver Dunst
til at vm med. Selvopholdelsess
stiften bydet det. Og Tat-Imme
ch byder det —- den, fom en
hvet, der hat aabue Øjne og Øten
« man file ovetfor dem detnede, fom
i de halvhundrede Aar byggede Bol
M for os oq holdt en Dannevirkei
JÆO der sind sin Prm felv i den
l M Wö.
« M M, der oft- blev bragt
Ost M iM og Tale, stuldek
s Mc Mosi- blive til en
U M Lands Der skal
M Da det- iom lieh
forssknte at bringe, da det forbered I
te sig flet M at mode den Fjende,·
fom det dog vidste, vilde komme, de!
Oft-e maa nu en ny Sjægt bringe.
Og vi faat finde es i at netop
dette Aar bliver et dyrt Aar « j
— Tyste Rabatdekvxade ved sie-J
turligvis ikfe bedte end at stældes
ud i Forbindelfe med denne Tilkens
degivelfe De aner ikke, at de der-i
med fordern-net den store Virksom-.
hed til Tyskhedens Fremme i Udsj
landet, hvottil der aatligfi Bost
land udredes Hundredtusinder.
List Djd Beten-. (Hmd.)
Mandag den 2. Febr. Morges er en
af vore gamle Beter-met fra Tre
aarskrigem gamle Anders Smidt
fta szt Nsrreskov ·gaaet ind til
»Am-s Brigade« i en Alder omkeing
W Aar. Den gatnle, der nød en
and Pleje i Huset has sin« Ssnnei
fin, var indtil det sidfte Aar-I- Tid
jenemlig og aandelig frisk og var
Jen trofast danst Mand, der aldkig
Ispigtede ved noget’Valg. En Sen
jog to Søkmespnner ttædet i hans
EFodspoL
)
! Ringes-es Dasqu s.szk»d.)
Mandag den 2 Febr. afgik Af
tkrgtsks mand tidliaere Gaaxdejeri
Lun. Jcs Sausen ved Dsdm Med
Jes Hausen. Lon, et en af vor
Exms dygtigste Mænd gaaet bott.
Lan var født den 9. Marts 1840
km ovcrtoq Gaarden Ovn, der i
mange Slægtled hat vætet i Fami
licns Eic, after sin Faden Som
Landmand bat Jes Haner bar-de
dygtig og flittig, og hans jævne
og bkamfri Versen gjorde bam af
boldt i bang Omgivelfer. Han
modtog i Tidens Lob mange Ækess
hom; ban var Tillidsmand for al
le vore nationale Foretringcr. For
over en Mennestealder sidm notg
tes han til Menigbedsrepræsentant,
og i 27 Aar bar han været Kitte
ældste, ligesom bcm ogfaa hat væs
ret Medlem as Aabenma Profo
synode
Jes Hause-is Dygtighed og Flih
sum Landmand et gar-et i Atv til
hans Birn, en of hans Sinnes
er Konsum Hans Hausen i Grau
stm Den afdtde vil blive windet
som en jævn, dygtig og trofast
danst Mand.
Aal-entity Illle Nonen til
Sindag den 1. Febr. ved Femtis
den ltd der Vrandfignalet gennetn
Vyens Gaben-. Fstft bed det, at
det var Kredssygebuseh der brasndi
te, bvad der dog heldigvis ikke var
Als-Ader Teritnod btændte Wva
give-riet paa Galqebakken Da
andvcvrnet ankom, var hele den
lange Salbyaning omspændt as Lu
crne, og Pan-net maattc der-for spae
at redde Beboelfeåslmfet. Sol-after
ue bade Vanskeliabcdr nnsd at kom
me i Virtsombcd, da Randtmkkct
var alt for wagt Salen kred
brckndte fuldfmsndig, saa Inn de
nøane Mute staat tilbaae. .
Hader-Clem- En Gase til »Na-d
jflemässt Afyl sit for-state Ost-.
Den 4. Februar-, vilde den habet-s
xlevske Kunsmetinde Fristen Char
lotte von Mogh have fyldt sit UT.
Aar. Zu et varigt Minde om den
hedengangne, der i taugt den stjtste
Del af sit Liv har levet her og vit
ket for fin Kunst og elskede dette sit
andet Hjem af sit ganste Hinte,
hat hendes Arvingek beslutm paa
denne hendes Fsdsecsdag at over-»
give etc-Kapital as 5000 Makk, iomj
hun eftethaanden havde indvundetj
ved Salget af fine Malerin-, til
»Nordslesvigst Asyl for fotftmte
Birnc dog med den Were Be
stentmelfe, at den ikke maa andeu
dses til chning af ljbmde Udgifs
ter, men fkal bevates for al Frem
tid fom en fertig Stiftelfe og ine
ljdis Wotpblleres paa NWI
cis-dem i W.
P. i »Nm«.
ARE 90 Aar. (Fl. AvJ Abjldj
Sogns ældste Mand, Hans Chr-«
Jenfen fyldte den 8· Febr. 90 Aar-J
Den gamle er Italmindelig aands-«
Frist og fund. Han kan med Lethed
gaa til Tønder cndnu. Hvert Aar
gsr hau et Par Gange en Reife
til Aabenram lwok han hat en Ssn
og i Sommer gjokde han endda
Neffen faa langt focn til Hadetslev
oq Oksenvad. Dei forekommer al
dtig, at han lich as Gigt ellet
noget andet med Alderdommen spl
gende Onve. Hcm lasset Aussen uden
Vriller og fslger fnldftændig med
i alt. Hatt hat aldrig lætt Send
kksrlyaaudvætket, meu san endnu
staa ved leebænken— og lade et
on ander bqade isten oq Troe.
Ins-is Wft Lttdag d
M Zeus W fort-enome
M sc Haku-Assyrer for
" W Itadsfoksit
ringsforening for wrlige chndele«
L. Hinriehsen til sit sidste Hvilested
paa Gtmnby Kirkegaakd. J det sto
re Folge faas blandt andre ogfaa
Grcv Brockenhuus Schock.
L. Hinricher bar i 35 Aar dates-I
tagt-i nasvnte Foreuings Tau-, indkf
til han i Aar-et 1900 den 1.. No
vember tog sin Afsked og flyttede11
til Købmhavtk J Halvfjerdserne,
da Spørk1smaalet om Optantexness
Opholdsistilladelse lpet i Landet blev
vrændcnde, maottc Hinriehsen flyts
te over Grasnscn vcd jSlsbto,
bvor hou fra en Tillc Hutte næk ped
Kongeaaen beim-gebe sine Fort-et
ninger i nckften et Aar. Da saa ved
Andenken-Konventionen dette
Spsrgsmaal blev last, vendte hast
atter tilbage til Gran-, bvok han
endnu boede en kort Tit-, cfter at
hcm havde nedlaat sit Embede sont
Eckretast i Aar-et l900.
M. i ,,Mm.«
Okfnvsd. Bau tolle Bruder-.
III. Oliv-) Den Karl Knudsen i
Offenvod tidligere tilbørende Garn-d
er as Ganrdbundlcke blcven folgt
til en Tusker-, fom for bar lmst en
Eicndmn i Kybenboved Prisen et
85,000 Mark, bvokaf l0.0000 ad
betaltes vcd Overtagcllem som flete
l. Marks. Sælgmsc fkulde lcvcre
en Selvbinder oa noart merk- oa
overtnae Lmkolminaerne ved Sal
get.
JelT J Slægtcas Eie. Lordag
den 31. Jan. overtoa Jvrt Dall
sin Fsdmaard. der side efedes as
bang for nylig old-de ynqltc Bro
der. for 26.000 Mk» Gaakdcn for
bliver altfaa i Slægtens Eis-, bril
ket er glædellgt, da dey i flckc
Slwgtled hat tilbsrt Familien Toll
fvm altid hat udtnwrket lig ved sit
;danste Sindelag oq Tkofasibed mod
Hdet fka Fædrene nein-wehe
Jelcn Ved en Gubstienefte Toks
daq den 5. Febr- prwdilcdc Post
Tonnefen i Hocstnus over Ordenc
i Johannes l. chsvs si. Kapitel
16. Vers-: »Und er Krkklighcd«.
Pan sin klare tndcligc Mandi- nd
lagde Prassten den oplasftc Tolst.
IHan Jmtalte til Slntninq dcsnEttid
Horn er luden for Jndkc Mission
Loq ban baabcde litten. at cn For
Hfoning vildc finde Ziel-, laa de
Fkunde taskkc ljvemndrc Hnandcn
isom Brtdre i Herren.
Ils. Ists- Ofke, En Ljsoakig
Treng, Esn as N. Haufen oq Hu
tm Mode-ten ek Jokdcsmodet i
Izda vctbjetg. vom-de siq Lskdag den
» Bl. Jan. ud paa ern poa cn Dann
jved Præftegaarden og dkuknede Mo
ldcren blev urolig for den lille, der
Eblev for længe dorte. fsgte eftcr ham
Eva fandt straks hanc- Hue ude paa
Tummelt Hatt blcv kokt eltct fun
den oq baaret liij som Lin.
Trengens Faden der var reist til
Jasgcrnu blev der trlmkafeket ef
ter.
l
l
sstr
Ruft-d . En gltkdelig Ooctkas
stelle blcv Fredag den 30 Jan. en
Landmaad i Hyudinaholm yet-Rav
sted til Del, idet hans nckftceldfte
Sin, sont hat opholdt liq i Anw
tila siden sit Isi. Aar og nu bar
vasnst gift derindc i 8 Aal-, og hat
vaswi der i over 20 Aar, kom bietn
fkq Amerika- Da Fotældtcne og
Sinnen i alle disle Aar itte hat
let hinanden, var Genfynet des
glæbeligere Meu inatt reifet ban
attet over Vandet, tilbage til det
Land, fom -nu et blevet han« endet
Meland, da hcm aller-de, est-rl
eget Udfqgn splet Tilværellen fin-4
twkkende og ulri her- Don hats
all-rede Wer pg mast- oqim M
set flg bei fort-Ue Of sitt Casal-?
For os andre om den himmelvides
Ivksiel set It m den Mit-Mel
oq W Wert W· I
l
i
Sonn Kiekkegaam
Opfattelse as mündet-.
Tet var bleven Professor Clau
ditts Wicht-nd« Opgave at tale om
Makcgaards «,.Opfattrlse as Kvins
den« I den Raskke as Kierkcgaards
Fort-dran. sont Borups Lastennsmlt
i Kobenhavn under saa ualmindelja
storsDeltagolse hat soronstaltet.
Der et, udtalte Professor Wil
ekens, isæt to For-hold —«- spenden
Milieuet —, som sviller en Rolleli
en Monds Liv, nemlig Etindcingen
mir hons Moder og hans Forhold
til den«9vinde, hatt hat elsket.
For Kierkegoatds Vcdkomujnde
er der nu dtt Mærkeligc, at han
end ikcc en eneste Ganq blot san
meget som nævner sin Moder Hun
—— Faderens ttdligere Tienestwige
;—— synes ganske at være druknet i
sMerens overmægtigcs Jndslydelse
si Hieran-et .
L Sag tin-get desto stsrre Ins-dirs
« di
ning havde den Kvinde som blevj
huns Forlovede Regina QHenst
ligiøsi ftmndeQ fom han paa dettes
Tidspimkt var, stiller tmn sig selv
det Spsrgsmaah tsr du forlove
dia, gifte digf Sonn-i liqgcr i, at
Forlovellen kott efter er en Kendsi
actning, Hun vor da 18 Aar
gammeL han N.
Hans- Forlovede var en link-Mad
nmiddelbak, oprindelig. elskclig
Kvindc »so-: let fom en zugl, iaa
driftig som en Sankt-C og han el
stcsde hende nieset Men hon gaat
indiForholdet medsit dybe Tuns
sind, org bang Tunnsind besonder
fcraks at dem-beide For-holder Al
lercde Student-Wen oftek føler hatt
fig dybt skuffet. Tctte Realimsi
fort-old nat ikke noact for 1min. san
han -«- hom, der vor san indads
Hocndr. saa aandeliggjon, som aldrig
jlmvde owtet Bern, mcn derimod var
Iudkuftet med en-ualmindr1ig Evue
Jttl i Foutasien san at iige at gen
z Insmlcvsc et For-hold til Bunds. Her
MU- ikke noget Not for hont, lmn
Thal-de oplcvist dct Aulis-muten »
»og tum- endnu —-- 1 Dromme, og
sinnt solle lom hidtjl merc Trang til
lat fiddks enfoml og tasnlc paa sin
Will-de end Paa ist Vikkclikzbcdssots
ilwlls til l)csnde. Lg nagte- lan det
110 bellst like-, at de lnn daakligt
lucsfcde samtnen. »Zum vor --- as
Find i lwett Fald en Qlding,
lnm ist Vom. Hun vor hell ou
zsuldt et Manne-sie lmn var en
jsIlmld Lg tale samtnen kunde de
Istct me. »Hu-i runde ikke dkydc
mit Tungfinds T«:v-:s.l)ed.« Her-til
kommst del gaadcfuldr Missfotlwld
nsrllpm del Sjasleligcs og det Legems
ltgc lws hom, som lmn kalder sin
»Pa-! i Kjdet", og som btogte lmm
til at wivle um« at lmn kundc »ren
lillsrc bot Altaan Og Kiste lis- W
dvt endet med, at lmn blivct klar
over-, ot hatt ikke bat »Mod til at
brsiddc, til at cje Noget«. Hast
nma lot-sage fin chsrliglpeds Lyk
lr, Forboldet maa brydrskst mkn
fault-des, at det blivct beut-C der
bkodek det, for at like hun ital sma
lom en Forsbidt Zcm ists-act han
ved allehocmde Kunstgkeb at komme
til at itaq sont en simpel Bei-tagen
et letsindigt stampfte- en Stark i
bendes og Lethe-us Øinr. Mcn
det mislykkes sanfte Hun holder
fast, og der er da latet Audet lot
Merkde at gute end felv at bkvs
de Fotlovelfeu Mea need Nikel
Sind ban gsr dem-, les as hans
Dimon hvor han strivert »Hm
jeq hat tust? — Dei Entste, jeg el
fkede Hvad ieg hat tobt? — J
Mennestets Øjue mit tiddetligc
Ordk Hvad jvg but tobt? — Dei
jcg activ hat fat og altid ital ag
laa uden at fwate dette St-d, sei-tu
min Hin-, min Glædr. min Stoll
lusd i: at værc txt-Mk
- Mcn da Brut-bei et stet, og Fol
Maasse-! hat kostet sig over haus,
saalmes bei for hanc Forfattekssabsts
Ictkvgtixus Bande »Ur im blev For
fattcr. ssyldes iwfentlig heade, mit
Iangsind oa mine Peage", figet
Ilmn iclo. J ,,Ecnten-Ellct«, « Sta
fdiek paa Livetis Vej«, i ,.(Wagels
Hen, i »Fwat og Bewert« ovetalt
Hsporcs Bitt-rinnen of det Sud For
lovelleshistorieu bar væket for hom,
oq ud as det Kildespring as Stem
«ninget og form-ne Mulighedet, iom
rmnmes i bete denne Attetatuh
udsttjmmct et rigt Materiale til
Bedsmmelfe as Wiegaatds Ov
fatteise af Kvindm Neu det er et
fowikrende Material-. Dog ladet
der sig vaapege tte Milepcele, sue-«
kende til de ttr Studien det Este-E
tistr. det ethisscs og det religitse11
Stadium
Tot fskfns Sonst-Punkt oa bin-O
disk funkltsr i del rigcfus yakvcspil
er dist, der komme-r from i de firc
Taler i .,-Etmmosiet« i »Es-radika
vaa Livetg Voj«. Dei er Fortvivleli
ims Apostels-, der her bar Ordn,
og Koinden betragtes kun foinGeni
stand for Munde-as Begier og Ny
delfe. Hun bequstter bebst Man
den, naar ban ikke faar heade, ogE
heut-es fokegivite Futdkommenhed er
ct Bebt-ag.
» Af dettc skal man bog ikke lade
ssig naer Disie Anfkuelser var
slet ikke Mekkegaatdg eqnr. Dem
var ikke nogen Mindehaden can
hat kun villet vise, til cwille Nes
fultater man paa Livsnydelseng
Stabe maa komme til i sin Betragti
ning uf Oft-indem oq med han- vib
underliqe Evne til at fremstille
Lkvsansiuelfet i Etsistrnfens Form
et Jmitationen lykkedes ham sor
tmsseligt
Den MilepæL der her er Tale
em, lismcr altsaa jcte pas Make
qaards egkn Vef. Den var blot en
Aulis-heb for hmn. Pan hans egen
Bei ligqer derimod den nackte, beut
der staat med den Wists »Seit
Brud ·er stünden Makr- end som
uns Pfg-, sum Moses stimme end
M M.« .
·Osg mdelig det tredie Synspunkt
hat sinthræfentant i Juckt-ne i
.Øjeblikket«, hvor Talen er om
Ptæstegetningeu fvm et Levebrtd,
og bvor Metkegaakd udbwdett »Es
chebrød —- og sag Julianc —, at
Ftederik oxk Juliane maa komme
samtnen . . . . Ovid det noget Ofe
blik stuldc frempe i Frederik: jeg
trot bog cgentlm ikke few tnm den
ne Leere, —- oq sna at ikulxe for
kynde den for andre! -- . bvis fligc
Taufe-r fkulde kæmpe i FredekiL ———
gao til Juliasm hun kau jage fligc
Tankzer bott. »Es-de Fredcrik«, si
-gcr hun, ,.lc1d osi bat-e se at komme
Jsammenk Hvad vil du gaa og pla
Ige dig felv med iaadanne Tanker1
Der er jo Tusindcr andre Prwis
sm- ligefmn dü, —- kort og godttY
In er Pisa-se ligefom andrc.« Og
Kierkcgaatd Mission »Ja, Julitne
fvillkk en ftok Rolle i at Raika Sta
trn Mcjstligix Lg der-for ffnldc man
have tin-rot Forsigtig mcd at an
bringc Juiioms liacfom mcd at an
btinge Leucht-den« Vag dennc
Betragtnjnu as Kvindcn Muster vi
siierkeguardss Lpsajtrisd as Kristcns
dommisn sum dest Absolute det
dcr blesv den chricbrand, sont end
te hanä Liv. .
Vi stal nu et Lieblik dvaslcl ved
Kierkcgootds egencpfattelfe umwu
dm «
Don layger ika ijul paa. m
lmn cstcr von-:- Meniw er mer nn
lngt tm- det Æstctisse ou det Re
ligiofo end sur dct EtMRL Hain udi
met-riet sig vcd Ocngivcnbed ou Jn
dcrligiwd m er tmadc Fuldkonmcre
og ufuldkomncrc end Manch. Nam
lmn firtlia sum-I fknbt til at have
mcd drt fnma, dct tilfymsladeudc
kingc at gste, da tabcr hun deri
gcnnem et Fern-ist« at hun for
nmar at give det itncm en Vctyds
ning, der fortkyllcr. Langt more
end Monden hvilet tmn i sig fett-,
og at til-nie paa at villc tsmancis
pcte hcndc vilde owns Sond. Mer
kcgaardf tænkck derpoa mcd cigeftem
Rast-set Dei messe. man ijvpnaa
ved en Emaneipatiom et at faa
ßiort bcnde til et overotdentliqt
flet Mandfolk.
Den unge Vigc elster hau, —
fok heades ftiste glode Ungdom og
beudes Inde, men ftcmfor alt for
her-des Umiddelbarbed. Hun man
blot ille prive pag at væke »Wer
essankc thi der-til man-hatt gtke
Brug as Reflektionm der kvæcet
heudes Friskhed,« hendcss Umiddeci
bakbed og fotstyrkek den Vieren
sigsiem hvorvaa heut-es Fern-vitel
ie besor·
Men ils-c mindre beundkrk tmn
dm mudms Kvlnde. Münan sum
Hustru ou Moder-. Nnnk Kvindrn
blau-r Moder-. iorvmtdlcss lmu, fo
dkssz sur undcn Gansp og lmci liendcs
er det limslcchsz lnsndess Birken-tin
Mu, lnsnduis Ovilcsdlinsfcluvdet last
Immer Denkst-, m lworfm bruchs
fmre Tsudcrz lusndcs Heimimsnlnsd
oq Trosnstlnsd lusndes lldlsoldcnlusd
N Tanlmudlglnsd - — nllls lnsndvs
Knrattcsnmäskfer sum mode-! slvini
de - - udstrønnuist Hun er iktc det
svoqe Kon, tvasrtimod, tbi heitdeksz
lldlwldenlusd m Tnolmodithd lnsn «
de; Trofottlwd ou deimsocsnlnsd cr
Kraft on Enemi -
Alt distus er lnndt ou tilntoloqilt
rigtim, ogfaa dem-. at stiertmaardj
ssgcsk llog den modneKvindc at txt-nim- ;
de den umgi- Pmesi Kamttcstnurrch
lieudes Vaslcsns Hvilcnsisfiasfelu
Men lsms got dct Dem en nurtcclla
Monden nemliq ocd at lwldc Unin
deu l cn vis asltetilh romantift
llmlddcllsarbcd, laa at han ltke vil
indksmme lode Forbold til det
Schifft-, ineu vel til del Æstetitte
oq det Religitle « til drttr tidste
dog tun i dets lavekc Form tom dct
Umiddelbake En nænncns Bett-ast
ning oulpcwek bog noatst at det Man
celige beweh, tljt det er jo riqtlgt
not. at Mindens Lassen lom det i
iig telv hvilende og værcnde, lom
det Afkundede, det Harmoniltey ikke
ltaar godt samtnen med det ftive
og stelle, det mlidige oq bydende i
bei sthiftr. Otm hat Dyliben i"sit
eget Wen-behij tlle Vltsten tom
Mit-del, her en leitete Bei —- stem
ltg Stemningens —- ttc et Ist-hold
til Tllvckrelleni bit-str- det rollng
le
Tilbage stan end-tu at betragte
»Man« Süllln M det. exoti
Wr. It hanc For-hold til Rest-m
iQtleu var Mut-, er des tugea
Tptvc com M tot man af hatt
vom sitt-end- vet vqk de um
oq FriM, meu is
vor Wiss-Its cærilghedsbcevr.
Os man Jst set at »Fort-resea
M« i ,Lkutsn-Tller«. Um li
M W et det, at bunt Jot
TM til set ersttste var et IM
M Fee-hold Ost-use SW t
»Im-O Misse- vtter det. Dei ero
M M M Mem braut-F ob
j- ;,Hi» W; VIII W est-Mc
" Ist-O Mit W M:
viikkc,!nenihvertIc-ldvedvi
—- bl. a. grauem hans Ven, Pras
sten Boesen —, at Mist-segnend var
et ualmnideligt tent Menneste.
Tager man alt tillammem tjr
man nok sitze, at Minder-ne i des
»He-le Inn væke tilfredsp med Kicks
keqaards Behandling as dem. Farst
bette: Hatt tog en as dem nie-d ind
i Historim —- ikke fom Goethe Log
Friderikkc Vrion med deckt-d, tbi
Inm blev blot en cnkclt Stroms i
Goethes Simi, og heudes Spka ers
tun et Puk kaiskc Time ch. sue-Z
gina Olfm aabnede for det Met
kegaardstc Forfatterstabs Glasw
et Fotfatterstab, der et enestaaende
i Litteratukeit Dernæft bette: Den
unge- Kvinde hat i Kierkegaakd en
of sing fineste Stildkere oq fiskste
Verwirrt-re Og endelig bette: Den
modnc Rinde Huftruen og Mode
rcn, finde Mo let en noblere Rip
don on merk dybtskuende og dybi
wrbødia" Vwrdfsrtter end Spreu
misrkmaokd
A. K. S. i »Jyd. PfU
Dritte-ist«
Japaumisfionea
FI- Mitteer sc KbL Nr. s. . . U8262113
Neumond N. Das en Ven .. .. ..1.00
Keimmrc N Dak» Nazareth Mghs Ssndaqsikoic .. 546
Council Blusss Ja» Sagdogsssolcn ; Hirten 85 .,35 paa
Washington-.- Ave 858 .................. 11.24
Wbitr Riner.c EIN-. P JA. Peter-sen .. ·. .. 4.00
Tilfammcn. . 8264283
Jndkemiifisnem
Fst kvfttetet fc KbL Nr. 8 ........................ 8242802
Hatlan Jowa Overssud ska Missionsmsdet ........ 5.20
McNabb Jll» Emaus Mgh ...................... 10.00
Bcrcsford . Dak..M1-s Jens Pesferscn .......... I .05
Tilfammen ROHR-V
Mormsnmtsfionem
For kvitteret ie KbL Nr. 8 ........................ 8164900
McNabb. Jll» Emans Muts-. Kvindef. ............ 15.00
Dicksom Alta» EmI., IAllc Mts.) J. Magnusfm H· Lar
scn R. NIIIUDII A Vom-sein Th. Thomscsn ho. 81.00 5.00
, Tilsmnmcn 8166900
Stole-fassen:
For kvitterct sc Kbb Nr. 8 ........................ 3290.64
Pm Zipvi. Wis« Laz. Mgb., O.P.Hanfcn, M.NielskII, G.
Bwth Petri Petrrfen bv. 81.50, Hans Andersm 83
ClItis Hausen, Henry Clim, Ein-is Anderson Andrcw
Nie-Hist Hans Linde-few Frcd Andersth Nicls Jensm
Alfred Qlfen Froh Geomfcn bo. 81.00, Jim Jst-gen
fen, Leu-s WilliaIIIscn, Anders Jstgcnfen ho. 8200 » 2400
AI«dIIbon, Ja» Ebenezer Mah» Hans N. SchIIIidt, C. J.
Knudscn ho. stum. H. P. Rasmussem Paswk G. B.
Christianfem Christian Jesuser Heut-it N. Schinidt,
L P. Mut-fu« Peter Andetsen hy. 8500, MIIT Peter
Schmidt, Mai Bettha Zenit-m Otto JcIIieII, J. J
Hemmingfem Anders Sprensem C P. Peter-im T. S
Thvgenfem Niels N Schmidt ho. 32 00, H. E Welle-m
Hans Nielfen L J. PAndekfem H. C. Hanser O. P
Hat-ge hv. 84 .00, IV Hause-I, Niels Knudsem Anton
Peitctfem NielsI J. HoniemC R Rasmuöfem br
83.,00 Hans Thueiem Mks Pedek Dem-Mem Mist
deHemmingsm Miis Kiriten Sehmidt, Wiss Iennic
Nieciem Martin Nasmusfem Hans chr. Haner hv.
81·00, Mifs Elenc Schmidt, Miis Marthe Rasmuss «
sen im stöc .............................. 111.00
Dass, Okta» Rank- Nielfen OB.00, Anna Christener
Hö.00, Pastet- R. L. Melsen osg Hain-u 810.00 18.00
Kennst-d. Nein-« John Balsam-Im Carl Laut-Mem Past.
A. M. Anderiem M. Andersem Carl Tat-Neu hv. 82.00
Chrib Sirener 85.00, C. X· Messen, Jen- Christen
ieII, hv. 81.00 ................................ 17.00
—
Tilfammm Is466.64
Blau-, Nebr» den W· Hebt-. Miit
M. f. d. f. d. evxlntlt Kiste i Imetikq
Otto hausen
Pessius is Esset-Ofe-.
Nord for Spencer. Ja» St. Pauli Mah. ............ sl7.42
Minute-, N. Das-, Trinitatis Mah. .................. 23.80
Omaba, Nebr» Bello Mal-» ; ....................... 18.00
Sack-entom Nebr» Stranton d. ev. l. Mah. ............ 11.30
87052
A· L. J. Ssholnh
Kass. for Penfnionss og Gast-lassen
St Wan If gotle Mer In fort Lukan
II DIL U VII TU- sssllcs LAVI Pklsss.
kristelixs fett-Illustr
llstolds satt-u Wiss-, Nun-l MI» I XII- ns suldit Ost-»
Hei-kos- Gskninskk 50 cu» Mia- 400 koslasllingssk Uc. Tita- eII stor
ssts koll- socts» lion U .w, Its-set its-I- ntui- hssved Il.00. Robert Wu»
I easy socts., konisllingok sm- Ssmä holen inv, Fu Tor-et os
i I Ist-knien Mu» Und-If Rycklmrset 1.20. Ihr-las ss DOM- su
75 Pu» kkssstequnien i litt-»in og Mit-kuriert i lass-II Um. sit-I
sur sicu
Ihm-Mis
Dsa ss jksnds Time II.00. Mel-Inw- kitaek masti- Ms., Lyt
Ilstati Ist-Ess- Is.0t)« Chia- vuksek sonst-) U.w, kn act-los- III-u
Obst Ast-as AMICI obs-Ins Mission-usw cost-U W, III-III
Inst-s o- lcsthns Kontos il.lo, Als-orde- sok krista- Il.lc.
Lohnstatiston was-U lockt-.
» II
. MERMITHEN-s M
Opsyqsllsc stritt-t
Lys ps- Vsjesh tm lllle Amt-gis til Ums-so Atti-a- To sit-d
s Dimension-st- Meklpiml mctl ca cis-sit. HGB of sehe-b
Muse- U.s), EI- Pilgrists Varus-ins M» Msts U I Stadt
PLU· Augustini Beten-letter G MI» Den heilige Iris s- Ctsq UWII
MI» Its-sein Vei. esn Ast-sung Musik-net- ss Miluvlkihs M
II st Jota kodi r —- nunmhstslvos il.25, As Cul- Nap —- Bibel
Istsias ss Put. unstet-, sollt-» kokslsaaai J Mist-. W sit-I
W IML KrumMer. Ell-s il.20. End et Its-lasse- Il.0.
sitt-sitz siegt-il, o s v :
Falls fis-s Mel-e- lltu ALIC seh-alln- lcsadit du Ist-Ist
stoc, sum-satt doch-, Nstikssktysvk Joch-. Don todt-o Ilsen- It
slatii is.00, M III- Dsss NOT Auch-Ismen- Klkkohislakie M.
both-n Uv kl. , Au k- Ievhct Mu» Von Aulis-Indes MM
Is.w, list-sink- Lsatl . .7I. UM Unut CIIW fl.sc.
sitt
s. c. Amte-Isa- sthyk NU. l Ist-as ( Ist-Wiss Mut
si.0, hats-b W Mu» hats-· wish-Iei- lL Il.00, steh-se
Oliv-r III-c , Alt-on- h Ists-outs- klso M» secu- lass
Dsus W, stin- Wynm Mo·
W ex but-su
schsadskss list-stunk Il.50, Im l· sc · XII-W
is cu» til-ji IO Titus- I Insel-It 7 Ortspogklkissatsflshs M
M heult-unn- Whos M
WM .
ca Mh Wiss-Mc for Ihn-. ts W stat- Ussi MO»
san-Istsan satt-It lot M ss II. II. aus-u Myosin-Is
os Is
klvdsss -
III-I sales-n sich-« Tonsy
IIII M» Its Inst-linkss- Hcla,. stä- fcktsllintn Not-» M
Is- !4- Las-. Ins-todte Its-ot- Mla. Most-II Mit-. Ists ·
mu- mmipk cost-» nassqu Mk Wust-s Im» si- sum-i
Mu., stock ps- Jcth Mu
sssltsi sooft
siipplns Neuen-Ins sc satt net-I Jst-in's Pay-I- V uns Ist-ts
Tss Um l las s0 satt Jsetsz Hisfltsks Presse-s Is. 75 Oscl ils-m M
Miste smnoslhvitlsssml nett-Mk situi- neu-Ins
.1.I; Use of Glis-ist 40 satt syst-« Use obs-sitts- Is uns i Tit-no
t Col-mä- os tbs Orc- M.; A Uttls Illuser net-J Teil-IT
sqcm poku- Uss of Livius-lau- MJ Mino-S tlky Tala- .
N. II- Alli til-is W et losband-h Inst this Ins-E es- III-IM
pAslss LITMÄI Mit-. soll-I,
sitt-, IM.