Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 25, 1914, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
Atti-ji« Focayklsr. J »Juki«-list
Studentetforbund« taltc Postor Oli
Ricatd om Aftencu den 2· zehr
out den Forum-lic, sont vi vcnter og
trckngek faa haakdt til for Tidcn
her i Dantnart. Men hvor ital
den komme fra? Ad asstetist Vej
kan vi ikke denn-, at den skal kom
me, dortil er Nutidslitteraturcn for
ringt-, og de sociale Strsmningcr
er der tun lidet Haab out, vil funnc
hidfjke ct Omfvinq.
Tcologicn gear, hvad Ekscgcscn
vcdksrcr. vassentlig ud paa at kri
tifcre vgsi dogmatisk chscende pao
at afftiktc Gras-sich og iugen as
disse Ting virkck for-wende Om
Filofofim her hie-nimm som det cr
ikrt i Fraun-U tun førc til en vis
teligiøsz Formwlfcy or et start
SpsmtsmaaL og dct blinkt jo da
under jagen Lmstasudiabcdcr nogm
kristcliiz swruyelsc
Endclig kundcs man jo vorm-, at
der gcnncm den krisusligr lIm1do1ns
og Ztudmtcrbcnæqelio samt annnsm
Abtes-MiLsfionssArbejdvt kundc til
ssrcs ni« den snstcsdc Formsplch men
cudnu er dct ikkc stet.
Saaledccs for dct da rot mørkt
O, nor-r Ui spcjdisr cfter Flildctnc
til Forum-liest Mtsn lad os vendc
Blikict utod dct bøjcc Der cr io
dog just-u Mmsnser for, lmad Nud
fmk got-c og von af de che, ad
lwilkcs tmu vil bringe os fin Bel
fimuslfc. Nivek fikkcrt criftnc Per
sonciqiusdcst Und us berede- od til
at blivc sandamm
L -v. i »Kr. Tqbl.«
Statstilfkad til After-unverdie
uiuq i Ktbfmdeknr. J Heut-old til
dortil von Finansslovesn given Ve
villinq uddcles der Ztntstilflud til
«Astanlistindetvisning, der i Kab
ftcrdcrne meddcles den konfirmckcdc
Ungdom sum on Fortfckttelfe of Un»
dewisniugcn i Follestolm
Det er isvtigt yn Forudfætniikg«
for at komme i Betraqtninq chr-i
denne Fokdcling, at Undervisniagew
vasfentlig gives fom egontlig Untier-(
visning og illa sont Foredrag, atl
den navulig gives i Fagcne Danik«
Regning og Skrivning, at den med
dclcs Elcvcrnc vcdeklagsfkit cllcr i
alt Fald Inod et megct ringe Kon
.tingent, og endclig, at den under
Icn ellek andcn Form stottcs af Kom
! stumm
; Anspgmäwcmc string paa der
Itil indrettcdc trykte Skmnacty der
ieftcts chasring udlcvcres ellet til
jfeudes fra Kultttstnittiftcriets L.
IEkspeditiongkonton hvortil Auf-m
ningernc attor vil vier at indica
dc Amme-m den ftcdliqc Skochbcs
ftmsclfe ou Skoledircsktionem paa—
trank-de med bist-fes Schwinger
En Sildcolikfabkik. Vom-nie Fi
sscrifokening bar vcdtaacst at opnst
tc on Fabrik til Produktion as
Sildcoljc, Taaftcmt man kan saa
Halvdechn af Anlimcssunnucn til on
saadan Fabrik. Fabrikkm vil an
tamslisg tmka auf-mik- for ca. »L
000 Kr. Hallsdclcn baabcr man at
faa i Statsitilfkud oa Neffen forde
lissz vaa 15 Andelcslnnwns, lzimras
de 11 allercdc bar buudet sta. For
»den dct Zuerst-nd Fabr-isten ai
Vrr, vil Fässer-u- profitcke botudcs
liat vod at saa folgt dcrcs Silb,
ankam-Im til en Pris af 1 Lu
pr. Po» bund disk for fleu- Fifkcsns
vil beindc en aarlig Merindtasat as
200 Kr» da de den-ed nndaaar at
kaftc »Zin i Haupt iacn.
Sildm Eiter alt at dømmc er
Bilde-n paa Vandrina ind mod
Schiffekyftm fkkivcsr »Weder-Mk
havn Ylvis«. Hclc ,,Nc-ndon« udfar
Vinga paaftaas at own- fuld as Zild
as sammcs aodc Kralitet som deu
dcr soc-leben formt-des i Farvandrt
ved Stamm hookfra Sildcsn m- sy
ncs at værc totalt forfvnnden.
Bande-ne asgaar nu til Faroans
dct ved Bisma. Bilde-n staat der iaa
tast, at et Par Könnt-rede Hoftolitrr
ovtach i hvert Kast, og i det mind
ftc et Band havdc indefluttet faa
siokc Silbemasfcr. at det braft i
Midtcm oa hole Fanastcn gik tat-t
I International Hart-offer GiovselsSpkkdklUJll
. nat Te Inst-ist en isljpdislscssprcdrr. vor To hanc finde Gran-F
d-: tut-, ljookior He fortsmktlcr den rni- msunuk den andeu
paa Machst-et Di- tnsisnuics as tilfnsdiijuucdv Rai-inm
loin anwndcr International Mjahrliccssprcdisris, ljølms Moses nich
Sinon-- aalsne Folgende or now-n af Aaksaaisrnis til den-is »Zum-T
l Jiitrnational Hausener kllamnst izdisk Mamnti for du ist-Onk«
Materialien-, sur-sich twnjtrnltiuih inmiaatsndc Jniinslimn u·,("
iiniaadelm chlslsscvnc
Z Eli llndcrspgclsis ai International »Ein-mon- irrnnnfcsi
niannis speciollc un uovisrtrasjiclqis Exnsnstalnst sont cr Neinltatisi
af Eriaring lmstet qjcnncm nimm oq indgaacndc Crucrinnsnicrni;
i Matten. Hislcs Rannncn on Hinlenc er isdislnltsnbis ai Staat
Rassen er ajort lav for at lvtnjørc Jndlasnnngisn Zureden-n er
ai Staat og strik, korrekt platt-rot on san annan Triudclonc or
entle ca vol bisiltntisdcc Bagaxislcn ima allt- Modisllcks sisr anvrakn
visl under Kassen, for at onnaa jevn un lot stjøkscl
International stdcllcssprcdrke or lsnldbam vmktiflp on tor
rislt bngget, og er dæfor iftand til at kann-.- taal dct Emardcnc Ar
beidi«. Te ajsrcs i alle Starkrllisr oa Mudcltor. inm- m laut-, en
det-le og vendelig stdfislfsrcr. o. l. v. Udvælg den mir Eure-der
for Dei-es Fami, og De lan til isnlwck Iid faa :llesiskinsdt-lc, naar
Iaadanne Alvernas-, udcsn Forlinkeslic
Skkiv til os, paa lwilkctfomllcllt Entw, one-r interessante illu
ftrekisdo Katalogcsr, disk paa klar on indgamsndis Mandi- fortlansr
International Stil-oberen Aslirn ist Vol-a tin-s nasknnsftc Aacnt og
lad hmn fremvile ou fortlare vor Zureden Huzs Te iltc ist-d, lpvoci
hen Di- stal lienvcnde Dein, lkkiv bat-c til od, oq vi lkal pr. Om
qaamch give Dein sont-den Undcrkcininn l)ct·oni.
v- v- vvnvvnvsvs cvqsvcvvvvqmvs
ALBERTA sEED OATS
RATEKIN’8 NEW ALBEK"1«A,
CANADA, OATf
leGEsL llEAVltsT YlELVlNc 0Als »k( TllE Wollu)
WI- lmvts Dust-l unt Ilion-uml- iis Ins-lal- I« ist«-U Ins-· «l" tlsis l·ssi!«·sl
Nisus-, tust-n- Nskhsg Uns-I kut- gsmns Iluring Il-« list-( lut« Hast-. Ist-U
wlnsns tlusy lutns spmlnlionimsil »in gis-misij II is km ists-) l« zum »V
to «le litt-liess of the-so »al- l-» ist-n- u-( W. 40 unsl M I-«-l»sl— »l« sum-»m
co bis-it Varicstiisis us ihm-rinnt sum-m Uns-s. A mit-spl-« ai« 1,·. »- ssi FREE
upmt ruhte-L UN- ktlim gnva ttllcl lusmllss all U-« l«--st noli-inN »l· Ame-il
um Umwn Herd Uns-. XVrins Im lmluy sur »m- lsixz Nov-l Links-»Hu , Hi
gmw ins-l lmmllos all errlltss us sum-. »oui«-n mal Ihm-sc Mut-« »l-«
Nin-ster Hut-sc stsscl mn san-(- ymt Ins-susp-. Tssll Im ulmi yun wiss-L tswsn
is it taki-o a lims »I- two mon- t» ttsll it. Mast-lian llsia pas-»- wlnsu u s is ji«-.
härtre-s RAE-KIND IIIV sollst Kot 126. shoucnäosh. Is.
(he·l con- s spsmltw Ast-est soetl com Okowsn ja the World-)
--------W
Ungdommens Undetvisniuq. Has
nnvndene i Ningkøbing Amt holdt
wrong den Bl. Jan. Aarsnmde i
Holstebkm hvor Laster Zool-, Sel
drin-, indledcde en Forbandlinq om
Landboungdommens Undewicinikm
effek« Konfirmationksalderen. Fol
gende Resolution vedtoqes enstemi
Ruhm ,,Husmandsnmdet i Holstes
«bro den Bl. Januar 1914 »du-ten
at der bot got-es et Arbejde for at
virkeliagøre en almiudelig Unber
vistsniug for Ungdommen i Overs
gangsaldcren.«
De maqnetiskc ils-ein J Jyllmid
er det, som vi fidst meddelte onl,
has-Weh at man ikke hat kunnet an
vende Telefonen over lieugere Af
ftnnde, til Trodo for at Ledningerne
var i den stanneste Orden
Ved Henvendelfeu til Stein-tolo
akafen og Telefonen erforer ,,Natt.«,
at dette Fcenomen ingenlunde er
nkeudt as deSaqkyndige Det industri
fer endda jasvnligt nmEfteraaretoa
i Vinterensz Lab. Man bar Er
farinq sor, at det bl. n. lmrer op,
imar der falder Renn.
Zelve Aar-sagen er man ikke
annka klar over-. Drt ci- manch-list
magnctifkcs e,’(orl)old, der lwvirkm at
Telesontalen ellcr Tclcamnnuernc
fm Lcdningerms ligestent »amt- i
Jordcn«. Dei er iøvrigt sasrliat To
legmmmenm der ndfcrttch for dcns
ne Einsan mcn da dist kmt plisjcr
nt bekan- de lange direkte Linien
fon- f. Ek-:s. Vlnrhucs Psnsdkrfp
hmm ollcr Annna- Tl)ifn-d, fnn
nmn klan- 5i31 isuddm nomqu wd
.nt fsrks Korn-spuktdann-n gcsnmsm
»L-mstilljnq, i de nasvnte Tilswldc
not-r Anlbom ollrr Ihm-. Zasrliq
-i Nimfrost kencdcs Fasummsmst
Hund dkt tiencss m det danikc
Smar· Tot bksfendtc Firma »Man
Uoolc Taim Comp.« i London, der
opsplwr drt danstr Samt-, bar for
lislik givct ct Dom-sind pna H
Mill Bd. Sterling W Mill. int
til Attioncvkertus.
katfald i Frelfens Hekt. En fro
FoElusdringcihusot lige losladt For
dmdor omsrfaldt Nation til 5. ds.
Portuaatcn i chlfcus Hast-S Hor-l
bemc i Saksogach En Politibch
tjcnt, der blcv tilfaldt, blev ogfaa
trafterct tin-d Slcm oa Spark. Om-»
fidek lukfedeg dct dog nt ovcrmandr
Vøltcn og san bam ført til Statio
nen. "
En Vetttaufefr. Den ts. April.
J Anlcdning af, at det i Aar er 50
Am- siden vor sidstc Krist, nur fol
gende Fort-mager i Aarhug beste-Im
at hasdke de gamlc Vetoraner sra
48 og 64 ved en Fest den Is.
April Wohl-alwaan Fort-Musen
m- erk-: Foreningcn Tannevirkch
Dannsarksiamfundct, Dunste zwin
dcrii ForsparsforcninÖ Bandenka
drc fort-klingen for Aarlms og
Linkqu Gardcrfonsningcn for Aar
hus on Omcgm Rottekiforcnismcn i
Aarlms og Marinesokcningcn for
Aar-huc- Amt.
Alle Vetorancr i Aarhus og
Omcsgn cr Gasstcr vcd Feste-L m;
alt or mutig for disse. i
Zelt-c Festen cr tasnct arm-merkt
sanlochx j) Proccssion xil Kri
«acmmmsms paa dcu gl. Kirkegaard
Z) Mudstjencstc i Tomkirkcn as
Existsuroost Lindhardt 3) Fasllcskafs
fe. dereinst Zoredmg m. m. «
Fa«llr-:sspis:-Itiim. Nil-kniete Bekennt
Mrrlsc om Enkrltlnsdvrac vil sen-en
siudc Lied.
Tor or ncdsat ist Udvalg til at
ordne Arcmmcmcntch bestaaende at
Kaptain Jumcnfech Fonan for
Fokcningon Daiunsvirkc, Skorstcngi
fcictmcster H. D. Hause-m Fortnand
for Vaabcnhksdrcforcningen for
Aarhus oq Omegm og Konsul
Dreicher, Formand for Gardcrfores
nimm .
Zion-uns Munde Halm-made
Hnudtkde Funktionen-et paa det kal.
Theater. Kultusministcriet bar
ssnsvrt til Titektioncn for det kal·
s Theater ou munocht den om of Heu
snn til dcst ftons ug ftuth stiqeui
de Undcsrssud m økonomifere en
Emnlec Mksn or dct holt lot? Faa
msd Immsscn lmor manms Manus
skor. der ist« lusssk1sstmedo jnsd dtst
kal. Theater Tot or iin Inst lillc
Werden indcs bau de man Mut-c de
bar dort-s Mamusdsløtk Eiter et
Dom-L der imliq blcsv soretaqef, var
Nr msd Nntcmristid folgende Antol
Mensussscsr nnfat vcd Thema-L
Entbcsdsnmsnd ou Fimttionasrcc til
Zittespillcsre oq Shussuillcsrindrr ös;
Vallctpcrfoualct .. ........ MH
Florprrsonalct .. .. ........ 551
sksapclpcsrsonalct ............ 55 H
Mnfkiktfolk oq Lampifthr M
Manøkinaskoner .. ........ M
Ballen-kenn .· ............ «
Kontrollsrer .. ...... ... .. 40
J alt« 438
Men dette er tun under ordincere
Forbale Naar der f. Eis. opftres
en stor Opera, bl. a. »Aäda«, sti
gcr distte Tal bet1)deligt. Der an
vcndes da:
Ekcitm Musikere indtil ...... 30
« Panklasdcrc indtil . · . · 80
« Mastinfolk indtil . . . . 40
« Statifter indtil ...... 156
J alt .. 300
Tot blivor i alt 738 Mottneskcn
Nam- nmn høret dettc Tal, kan man
fokstam at der blivcr Uudcrsknd 1
Kassen, selv om lecsatret bar nok
san qodt Hus en fand-an Afteih
Kotigen i Heisa-and Helsingør, 6.
Februar Kongen ankam i Formid
di1as«l)crtil i thttomobil, ledfaget
of Thesen for Adjutnntstabmi
Oberst Kaussnmnm for at infpiccrri
de militasre Skolor paa Kronborg
Wen var flagfmntket, og vcd An—
kocnstcn til Kronbom afgewes Za
lnt. Eiter Jnspcktionon var der
Frokost paa Jwrnlmmsl)otollct, book
til Stolons Forftandisrc og Last-etc
Bommrfter Lynglmcs m. fl. var ind—
budtc NeqimentcsnnIfikcn spillcdc
ndonfor Hotvllct Eiter Frokostcn
kertc Fisotwsn tilbnxus til Molwnhcwn
and en Hinsftcsfforkølklfc kau
koste. For 3 Uger ficht den 7. ds.
købte Heftcavlsformiugcn »Samsø«
en III-«- Aar gamulclt Hingst of
Brot-rieth Bach, Clyristinnolund ued
Wunder-D for 17,««0 Kr. foutam
ug 22,000 Hut pcm Vilkumc Juden
Hinqstcn blcv levmm sit den imhs
lertid Komm-, og dksrcsftcr Nov den
»Limgcpiber«. Da Oingsnsu bevisz
lim tmde main-onst jin donne Ska
1u"ntt«"msd en Swdsmk fault-des at
den ikso Tau cmsrsks W- nrwlst over
tagt-r Fortsuingen i Folge »Es-given
Av.«·ulligovcl Hitmfusn, meu Prii
sen risducms til 8500 Kr. kontmw
on Vilkaarspenchns bottsalder.
Prino Ehita dad. J Folge Tele
gmm fm Vangkoi til det siamesiskc
tWusmlfousnlat i zwbcnlmvn er
Pult-J Chim Tor-Idng den 5. ds.
nimmt ved Doch, Prinsm sum
var Vrodrr til Monat-n as Sianr.
blcu 38 Aar gl. Hatt kotn til Eu
ropa i 1912 for nt under-koste sia
on Operation for on Tllkavclidelfe og
opholdt sig dcreftrr en lustiger-c Tid
i Tonman lmor lmn jo i sin Tid
Imde sank-f fin milimsre llddnn
Mist-.
Mut-tm Larfcucs Mestiglscd. Hol
sit-bro, kä. Januar. Holswbro Balg
mcsnigtusd holdt i Asteg Generalfors
famling, lwori ca. 300 Menigheds
mcdlommcr dcltog. Ter- vedtogcs et
Ændrinusjorslog til Leut-ne fom
sknldc untlinasrc Valgmcnighedens
Lockgaug til Frimeniglch. For-fla
mst vedtogeixi mcd ea. 200 Ja, 7
susmtc Noj og 30 afgiw blank(
Ztcmmefcdlcn Medlcnnner under
25 Aar kunde ikkc deltagc i Af
Htcnmingrth Undcr Forhnndlinaers
m- var der innen, der Log Ordct mod
on Udtrwdelse as Folkckirkm Den
cndcsliges Amt-selig findet Stcd paa
en (85cmsmlfrkfmnlinq i Marts
Man-tod.
Akbejdøfotholdenc. — Zamtlige
Ziilsstønmsnh i alt 45 Mund, pao
ii Skitsoiiilsrfter i Esbierg —-— nomlig
Abt-nimmstan Stil)s:-byggcri, Aktie
sclsknbvt Egibjcrg Zkibsuusrft, Nmm
E Vom-kais Zkibsvasrft ou Haufen
N Njclsrnsz Vimdrbygqcri -— tun
fra den l. Februar nedlagt Arbei
dct pcm Grund nf en Løctkonflikt
Den himil mrldmdc Lønstsrenis
kamst udløb den l-. Februar
Ton nf do samvirkendc Fanfors
bund paa Ttakinduftriarbcjdekfors
vitscdcth Vom-e for Den faftc Vald
gistsrcst indbmgtc Klage over Fa
brikant Hammer, Tomnustup Tra
varcfabrik, er tagct tilbagc, da der
er opnaact Forlig i Sagen
Fasllcissnødtst den 2. Kehr. out m
Witfwmgnmul bog Suchen-eher
Dlnf Ema-tust sluttcde refultatløst,
du tIlrlnsjdcsrms nwntcde at lade dcst
xuumnsldonde Swmsnmal nimm
Ist-d fnqlig Masglinq on Voldmst
50 Arn-o Jubilkkuw Essibjora, 1
Februar. Nilus Amts Dyrlasqosorei
nitm Innde i Aftcn Wo sonst Nnnal
lusr mmuzusnst m Fest for Distriftsz
dnrlkmr Vom i Anlcdning nf den
tuscs Czkirksomlwd i 50 Aar sont Tur
lasgc. Te- slksftc of Amtcts Turm-Her
unr til Ztedc mod den-s Da
mm ou dissudcn var Durlasqcs
Sclnnidt i Kolding mødt sont Re
pmsscsntant for Landets Central
Dnrlasnefortsninq, liaefom oafcm en
swrliq Ncsprassentaut for Vejlc Amts
DI)rlasg(-forcsting. Endclig var Veto
ritterrfyfikxts, Professor Bang mødt
fon- Ncprasscntant for det offcsntliass
oa for Ministeriet
anitarm der er Räder af Dim»
ncodtog fra Konnt-us Kabinctsiei
krrtariat Mcddelelse out, at ban har
fnaet tildelt Salvkorseh
Msd LandeiesdomsiSpekulatim
Musijbinw O. Februar-. Ejens
domsanvisninqskontorene i Ring
hbiug Amt, der blev oprettet for et
halvt Aar sideu paa Husmandsfores
ningcsrucs Jnitiotiv sont de første
her i Landet, hat modtagct Jnds
nteldelse paa 55, for Ztørfiedelen
mindre Ejendwth hvoraf hidtil
isr folgt 15. Der er jo nu flore Ste
dcsr oprcttct ligncndc Konten-r for
drrigtsnneui at modvirke Spekula-.
tioncsn i Landcsjcndomiue.
Konstindustrimufeet sit i 1892
as Købcsuhavns Kommune overdras
get den Grund ved Bester Boules
vord, paa hvilkcu Museumsbygnins
gen un ligger, dog sauledes at
Grunden ftadig var Fiommunens og
kundc overtcmcs of deune, hvis
Muse-et flyttcdc sin Virksomhed.
Museet tasnker mi paa at flyttc,
zda den uuværendc Plads eftkerhaantv
den er blevcsu for lille, og Konnnunen
’kan forlange sig Gkunden med paa
slcmeudc Bygninger overdraget i
Aar 2000 eller scnere mod at beta
lc 8()0,000 Kr. for Grunden og
Vasrdien af Bygniugcrnc sum sau
dcmnc uden Hensim til dcres Veligi
genhod cllcsr Nimm-He
Komnumen mein-r Vcd dennc Ga
ve at have ydct est isiicr Forholdcs
uc esidon«IiIi-gct bcmdeligt Tilfkud
til Muse-et der man udclukke Mu
Iialicdcn of fremtidiqe Alt-rag
Eu ny Type Jetnbanevognr. J
den Imsrmrste Tid vil der isl. »B
T.« i noglc of de poftførende Ets
prestog nusllom Købtsnhavn og Fre
dericia, hvor Postvasfcnet bidtil hat
vasret installerrt i en alutindelig
many komme til at løbe en holt
un Time as Vogncy kombincrcde
Passaqers og Postvogncn der dog
ikke ital føross over Vasltcrna Vog
ncne er lcverede of Fabriken »Nun
dia« i Rande-ts.
Tot-esqui- En as Jyllundsz tend
io Lundnmsnd, Proprictasr P. siitslds
sen Pan Nørreris Vod Skolsy er sor
lcden død i en Alder nf 78 Aar.
Han lvørte til den onst-te ou unsqct
ndbnsdte indskp Fiicldstsnlequ en
Zlkmt as m most storslanct Icqu
dtmtiqo Landnmsnd km dumme-San
dolådnmsnd sasrlia i fin Tid sont
Opdrastterc nf chestndc, oq den m
afdødo var i sinc- Velnmqtszdagc
netou on fandun and Tmnu Den
nfdødu der stammede fm Hunder
npac1ard, lmr i de imm- Aar Unsre-i
fange-ig, on on Eøn nf bunt bar nn
Narreris.
« Tamnarkci asldste Prast tids
liacsns Zoancpmsft for Nebbclundc
og Ewddiuge Menithsder i Lol
land Falsters Stift, P. L. Trost-L
er Ratten til 2. Febr. afgaaot vcd
Dødm 94 Aar gemme Den afdøi
de var Nider af Donneera.
—- Ssmrrevoadets Opfindcr,
Jens Væver i Krejbjem vod Schuh
er Lordaq Listen nfgaaet vcd Dødcsm
91 Aar Hammel. Den afdødc var.
Dannebroasmand.
- Vwotefer A. Kann-u »Im
neuoteket« i sinkst-us er den 30
Jan. dad, 63 Aar Hatt-mel.
— Waller si. Februar Ein-T
kermcfter A. Nielien, eVormund for
de danskc Vaabenbrødres Nimlein
i Aalliorq, er i Gaar aiaaaet vedl
Daden efter lasnaere Tids Nin-!
aende Evaaeliqbed
Afdøde deltnn i Kriaeu Mii,
ou i Kampen Dei Zankelmark lslev
limi, der var Vataillonens lsedfte
antte, samtnen med en and-In nd
taaet til at aive de Lielmsnsteiniki
QuIarer den førsie Hilft-n. Lsa de
to fest-iu- danike Sind var to Trasss
fere, sont iik Reiten af de sorvovs
ne nnaarsfe Rutiere til linriiaft
Isntlth at iorfvinde iaea
Hienikommen im Kriaen begnad
te Nielsen iin Virtsombed somEneds
ierinesier i Aalbom Til at begun
dc med bavde lmn kim et Betst-elfe
der var baade Oplioldsrmn og So
vcrunc for hanc oa hans Familie
og tillige Værkstcd: men vcd Ener
ni on Dyatiabed lnkkedes det bain
at oparbejde fin Forretning, faa at
den eudoq blev en af Landets stor
fte og most Miete For faa Aar
iiden affiod Nielsen sin Fortentan
nsen han fasrdedes stadig livlig og»
spckndftig i Aalbom, bvor ban nød’
iifasdvanliq Aqtelse. Fsrfi det sidsi
sie Aars Tid meldte Aldorcn sia oa
forhindrcde bam i at vaer med
uaar de nationale Mindedage sei-«
redcs. .»
. For et Aar fide-n fik afdøde Salv-;
tot-set I
Et Pat- MsStøvlcn En Beter-an
der bun- paa Sorrinq Mark, oft-r
ifl. ,,8ilfb. Av.« ist Pius Støvlcn
sont lmn besmttrde under Ihrigen i
M. Støvlcrnc lmvde lmn paa, da
Tunmsvirkcs 1·ø1s1nt(-d(ss. Nu er Stim
lmus ZU Aar Wink-, nnsn de lmr
holdt sig holt godt. Monden lmr
da oqfcm ombmmcliat opvovarot de
qmnlo Stetku idkst lmu selvfølgcs
lig bar andre Etøvlcn fom lmn
ulmiudeliq dumm-: tut-n vod sakr
liq lmjtidcligc Lciliabcsdisr holder
den gamch Vetcmn as at stille i
de femme Støvler, der tjentc bunt
Itil Fodbeklædning under Krigeu.
s
DANA c0LLEGE
Tilbyder Undekvisning i følgpode Kur-ask
PRO sEM.: Niveau-ist og korbereder til Adgsng til Trisjuth
Somit-trium. «
NORMAlu Hu- Ret til at udstede state (»!ertjkiostes. Pint ad
second Sude-.
AUADHMY: l«’jreasrigt. Pnld Ader-keusche for Arbede ci
ves ved højsts state-.
FORUETNING: Boqføring og stumng Mit-ask syttom If
Steinen-fix
W81K: must-, Orgel, Violin, Sang·
set-lia- i Ponkud per Terrain
skkiv cito-t- nyt Rat-los til
DANA c0LLEGE,
ZLÄIR, NBBRASKÄ.
MGW—----« -,. — - , , , ,
Tstarck Pianogi
No Money
Ia Ach-mass
—sstisf-os
tioa Cast
- a t e o il —
Lowestht
F u t- t 0 r y
Pf X c o t- —
E s S i o s c
Terms —A
st- vi IIL of
s l 0 0 to
s 2 0 0 —
Fkom Fac
coty Dikoci
,
c-I-k«ko»
T .- ,4-« II-;IM—Æ
ao ons- HEE Tat-u
TVo will shlp you a Maulllul Blut-Hi Plan-) s«k iLsI »Juki« lrpe lc·lal. ln you
l1mns«. Nu wish payment rssqulrccl All use- ilessk L— ils-« ssl will Islny unun. um
ssnsl legt Ums Nun-) lur Il» «l;us.·i. li, M tle- »n-l »I« l:«.« «« smz clu nist til-J li
lslglsicgt Annn- Swschle-sl lnnml and tlntssl til-um ln »Mit-z- k «:. Hml zum hqu c
..k«·k«n knr llns m--ns-y, fu« are nl Isprspccl lllwrly l» spncl it l-»-«’««i· Juul kn- usllL m V1«.
e-·.i-nt, pay Uns »Du-M lmlh w·u,s. This Starcsk Plank- mukf melce guml with vk-«.
·-r ihm-k- le« no Salv.
:--. -..
san slSMM os- Ihn
« We ship oiirsskt to »von irr-m mu- hintan It
» pries-s Umt aus« you usw-in UT --.« Cl. -0 M in the
lmsxt us your Flusse-. W-- Wann-lies- tm sann-u
» mu i- bcsttor ji«-no f»k· Un- »san«-)v thun you can
)i-(stsuts ist«-nimm Ton ans ankam-d ns wes-hing
n antlssapton »wes-It san-J ihn-abk- lsigh grade
» Wink-.
Tösfur cost-am
Eva-» Fuss-h Piu« ji
annimmt-Ost sur 25 nur«-.
This Worum
cis it our J«
isxpsskiesnces n- Im
Iakinn ni m- silslsessmhlhhml
responslhla piimo han«-.
Sc kku Its-le
tun-I
To every pure-base- of
state-i Pianiss. Mk give ckcs
music festum- ia ans of
the M known mäools in
Ohio-km Those les-sm- you
os- tske In out- own how-,
by mitl. hi- express-its
os- yuks its-e lasen-etwa
-
2nss plans sit-gam
Wse Inn-r- tsnnslinttly un IHIDI
« hrgss nun-hist of scliichtly wie-J
cis-J st----)n(ll-«nst Nun-sc us all
Junilunl n-.s iss thlzsn in III
«-1-;mm- fut- nssw Sturrk Pfanne
und Hityssrskianus The follow
Lug ur-- u srw Samplc Imrgninm
Weber .. . . . . . . .3110.00
stets-way . . . . · . . 92.00
chicketiag . . . . . . 90.00
Kind-U . . . . . . . . Its-Co
ststclt ·..·.»» IDIJW
Sei-d kok our breit complete
second-band M litt
Luz- Its-mat
kou phy no mil- (««-:,wn. but alter 80 day-s
Ol tkML ysm Don b·-,-in paymean on the ins
cst. csasisrst form-« sivok Dogge-siegt by - nimm
-n.ssnui«c.us-s-r. Thus-- Lim- nro senkt-teil m
aull your man-nimm-, and il- is pessima ist«-·
)---n «- l-·..-y n pimm Zur Jst-m- IioyII--, with-»
tnisxchsg thr- money-.
-——--1 .- sitze-it
Hanf-Please
Fis. ni. l«l-1.·sss« Hans-s nn
Usw JIJ ...i »Hi: heim-l
ful l’l.-)sisk Manna on thr
««srl—.«s. Y-« will Isi: kl«
lighkssl wills ils-s many H
tslsnsixui Linn-« us slmss
wondrskful inslnsmpntik All-l
will tm plmsasxl will- Uns
wky low wim- It visit-l
tltczs um be spann-C
ists-so sook Its-«
Spott todt for out- new
bisweiltu l ustkuteci plamo
book which give-s you s
list-ge smount ok informi
tlon tegskdlnkpinaot Tan
book will latet-act and
please you. erts Wy.
.- ——-.—·-.-- .-.--«
k. A. STARCK PIANO co» 1081 sitt-oh Ziele-. cleAGO i
The
Amen-icon
Aäcking
Uachine
The Latcst Addcr
costs But 835
sm- mu- ssxliitsil -
Mk kut- l0 MUV
iriul
w
Here is n now prion on - competcat Ambr- On a maclsiaes thut is
rapid, kullssize and insollible.
The very tatest machine. built lsy men who know, in one of tho
largest must-working sbops.
lt is an individual Athlet-, to be pluusel on mich July close to cis-g'
lsooics mal paper-s- To take the place of the rentml machine roquikms
akilleä quer-tots
It is tlso intended kot- oksoos and store- whne costly machine-s Its
- lata-V
The priee is clno to uttisk situpli(-ity, and tm onk enorm-das out-put
seven lass-s do all the work
dEin-l- (-onie(l number in glmnsn up kos- Olnsoking before the addition is
Iua e.
Thi- mmslsine will mitl. sttlstmcst aml malt-ile Vvith very Ill lil
Israel-ice anyone mn mtnpnlo u hundred Agnus-I u minute And llIe ins-cl- ne
news- nmktsis wiss-Asces.
counlleiis office-« large und Small, are gelting frotn these machine
the biglnsst claim of sen-ice
Now me make this ofltsk so that offlrses ewryulnsre mon learn vhtt
this machine means to the-n
Tsll DAYE TM
We will glaslly pluese in any okfltsts one Aerisssn Adel» sol- - ten
dass fest-.
Theti- wlll lm no olslignlimk mal plump- will be preptML
Compositen wills any n()n-lists-.r——·snsn tlns --natli0st. List anyone use
il. see if any »He-hint- mn Hist-n- lusltor tlmn llsis.
Just suan u- tlsig musmn ansl wis’ll send llie machine
onus-i um«-tun pvgusmnc neue-, ".
Zum, Inhalts-m .
Please send us In Amorietn Atltllns Mel-im for ten dayb ·
its-es tritL .
Nune ...................................................... «
stkeet Adclkess .............................................
City . ....................................................... .
Sms . .. ............. . ...... .. . . ............................ I
sannst-Ist still cannot-« by
Autklcw M collkm, cllichcc
sdls its Wahl-sto- Wy h
Dulss LMIL M. sona.