Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 25, 1914, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Yanfkkeren,"
IT sti 06 OFKYCGELREH
M FOR DM DANSKE XVI-K
l AUMIKA.
th if
Mit Luther-.- Pvdlishiss sog-g
leiy seht-ske.
Author-kn« uckgssk Gilde-lag i book Use.
Pri- pk. Ausgang:
Vs For-Mo stttek 81.50. Ukllsmlcst ZUM
Mutter bewles i For-hist
Istillias.BettklngAtlwsskskomndrinzk etc-·
Isck Uncktajkoshis If IIng til III-det
lmiholel tötet-erex
DÄNISR LIM. PUBL. HOUSIsZ
Blutk, Naht-.
Alle Mär-g til Bis-den lmltmlcl «—
stpooduncer. Akhumilinzkksr »i- andre
Mlltlek —- sencles til doti- deaktjkx
A. M. ANDERSEX Mem-. Nobr.
Boten-il at blass- Pnst office s- Mond
das mutet-.
Ackvertisiug rat-so mail-! known upon
spplicstimr.
l Tichlcke If, tt stillst ikko malt-Iso
nselmæasigt, bede- num klage til cis-s
Mike Postkonton skulcle Jene ikko
sich-. halt-s man denn-use sig til
Masken-M- Kontos-.
Nur Its-erm- denveadof III M Falk
— sauste-»et- i sinkt-, eure-I kop- It
Ue Los dem elle col- st km- Uplyanimz
II set Qvektekeckp. bode- dk alt-M ow
Us, It de m Avertissemsntet i cis-Uc
M. Dot fis vgl-Is- tiY gen-Mk Stftttn
Ton nye Zortcrllittg, sum vi
gyndtr i dettc :’-Ttunmcr, »Im- Von
inder'·, tagen sum man vil se ved
første Tief-Ist fwrligt Ewan til
vote unge Lasserinder Tet er i sin
Orden. at der en Gang imellem ta
ges Hensxm til dem. Dis-Juden er
Fortcrllingen bleven til vaa ameri
kansk Erim-T og Chautauaua er jo
særlig en amerikonfk Indemko
faa Fortællingen kimeliavis vil las
ses msd bar-de Fokftaaelfe og Inter
esse her.
J Zeugin-Ton IRS-L oherrendtcs
Prasfidsxxrt Lincoln as Dotsutationcn
sont äster-do :7k(-.1reno3 Frigipiclfu
spt T den dcsrtil var modmL Pras
fidesntsrn Munde-: »Er-Horn im nss
sie-der m mGlamation nu, sont To
tin-Obst Nil den blivcs ndcsu Virki
ninq. Im kan ikke gennemføres
Nu, for at illusttcre: Hvor nmnqe
Bett vil et Faar have, dersom De
katdcr Halm et Ben ?«
De fvaredc alle: .,»fem.«
»Die tager feil-« fagde Lin-plu
»for at kalt-e Haken Ven ask den
ille til et Ben.«
Dr- Sheldon, Taf-etc Kansas,
anbefalcsde i en Tale, som ban for
leden holdi for Præster i Rochesteh
N. Y» protestantisk Skriftemaal og
umkreist-, at han ved at have fast
iat Tiber, da hansSognebsrn tun
de komme og tale sorttolig med
hom, var bleven Mit-del til at af
mge Skiksmisfer og fri Hjem fra
Qdelæggelfa Da man ipurgte hom,
un Præfter burde ptædike imod
Dens, svsarede hau, at han holdt
sine unge Fell i Wo for travlt
bestæftigede til, at de kunde faa
Tid til saadant noget. ——.— Begge
Dele ftemmer godt med lutherste
Princivper, baade privat Skrifte
Mal og Prediken om kristcligt Liv
III Virkfomhed fremfor Advarflet
tmod visfe Laster og Udskejelfer; en
enden Sag et, hvor vidt det prakti
IM.
August Bebel, Form-much for
Socialigmc imod Kapital, som vatte
Klug-schob fremfor noaen undon
Mond, okI sont aldrig blev fætdig
med at tale om, at de rigc under
trytte de fattige, døde felv sont en
kig Mand! »Don famlede sjg en
Formue op imod en Million Mark,
og da hanö Testamente aabnedes,
fandt man, at hans Parti, der var
haus- alt, saa længe han levede, var
betænkt mcd en Legat af 30,000
Mark (P7,500). Der gires natur
ligvis llndstyldning —- »en Mund
maa g-re, hvad han fynes, med
sing Vermes« men det er just, hvad
ban fandt forkert hos de rige, fom
hmi bekænwede »The Lutb.«
»The Luther-m Herold« smer
Dersom Statut Minnesota vedtos
Mord-M sag vilde vote Dante
austaltet, Refomstoley Wilet og
Jst-eure« Wetter ikke være
im overtykdth Statt-hundertste dil
de the Hieb-, o- Tuiindet of
M We Wand blbe stelste fra
Wotbmtdelsew Der et ingeu
W- hverfn Mitte anestet
« Ists-Ade bed- "fot, et imdtmt
s M M W M M arbeitet
pp itor
seyen-M as cit
« « — II M
M
»«It
«
MMMWM
M
H. a.: »Von Præfter og Kirkens
Arbejdere og Ledcre trwnger til m
vcrkkes til dybere Bwidstbed om og
klaren og vidcre Skm for Küsten-Z
sociale Fortscigtklic og for Kirkm
fom en Kraft i Folkesumfundet.«
Fra 21.—-——23. Januar boldt For
mingskomitccm der repmssenterkr
Den norfkc Ermon Ten forenede
notske Kirkc og Hauge Synodcn
Msde i Minneapolis og stif
tede Forcningssppkgsmaalct un
der to forskellige Former — en
synodal Konfedetatton, som ladet
de nkcvwrcnde Samfnndsorganifas
tioner beftaa, og en virkclig orga
nisk Fort-nim, som vil betyde Op
løsnina af de nuværende Samfund
og Dannelscn as en ny Organisa
tion. Den samlede Komitcs Medlems
mer stcmte alle for den sidstc Plau.
To Underkomiteer udnævntes til
at give Udkast til Jnkotporationsi
artikler oq Nealer for det formt-de
Samftmd Fællcskomiteen vil after
mode i Marts for at got-e Newpor
ten til de tre forikellige Samfunds
Rats-moder- færdig.
Et not Billed-Postkort vil vi med
et Var Drd benlede Opmaskksombes
den paa. Det finde-Z avcrtetet an
det Steds her i Moder Kortet er
en ntJ Invention, Udtryk for en gan
ske sindrig Ide, Hufets isget Paa
fimd og For-lag Der er trgte stan
dinavisksamerikanst Pan Villedfii
den fes forovcn det amerikanile
Flog til nenftre og de ire sknndinas
Vifkc Lande-J Flug i Gruppe til
bøiw Fokneden fes Wille-der of
Kronborg Flot, Lkmds Katedml
og Telemarken til hefer og Ind
sejlingen til New York til Maine
Midt Ema er der Pladss til et Vers,
fom vcelges rftcr Nationen, man
vil saslge det til, altsaa —- til Ame
rikauere: »My country 'tis of tbee",
til Nordmænd: »Ja vi clskek dem
Landet." til Svensketet »Dort Land
vott land, vott fosterlaud«, og til
vor ogcn Nation: »Der er et tm
digt Land·«
--.-.«.-—
Eben-Gen Brush C olo.
Fsrft vil jcg udtale miu bjektelige
Taf til Samfundsvenner for de
villige Gut-very det aabne Hier-te og
den udrakte Donat-, ncmt jcg Gang
estet Gang hat sendt et Opraab ow
Hjælp til en ellet anden Sag ud til
I·s-«-. deiudtil bar des ikke væm
let forgceves Raub. Til Herrens Prisl
man jeg med Sangeren Ohrde
»Hidindtil Herren hat hfulpet saa
vel!« Dette bar han qjokt oed
Venners Kætlighed, For-bin oqi
Statte .
O Vennerl naat vi gsr det gode !
da ladet os ille blive trætte: thi
vi stal htste i sin Tib, fu«-frank vi;
ikke forsage«. «
’ Demu- Gang gaslder Naabct om
Hjcklp -·-— »Eben-E-3er«. Og det
sont det her dreier sig onl, er de
sngc o.1 gamle.
Hvo iblandt os hat ika et oarmt
oig medfølcnde Hier-te med sygk
og gute-le MennesterZ Hvo iblandt
os oil trækte Haanden tilbagr. nam
det gwldcr den —-- lindrende Kask
Itghedis Tierlein-? Kam-! J fom
hat et godt Helbred og Midler not
«- kom cndelig »Eben·Ezi-r i Hu«
Man jeg indttcrngende med saa
Ord minde edet om to Ting: Forst
vort Alderdomshjen1. Den formede
danste Kirke hat for nawvasrende sit
Alderdomshjem i Focbindelse med
»Eben-Ezer«. Nazareth er dets def
lige Nava. Og i Sandhcd, det et
et stille, bestedent Hjem for de ca·
14 gamle Mennesker beruhe. Et
bedke Sted kan de nceppe komme
Mimaet et godt. Pleje og Hygge
Lan de der erholde, bedte end noget
endet Sted iblandt os, baade i le
gemlig og aandelig Denkende, ved
den Dich-, de i Forbindelse med
Eben-Em: kan sue-. Og bet er en
fand Gliede at fe, hvot fern-jede de
gamle er i detes stille Nazareth:
men vi manglet mere Plads og
Hjælp fra Venner til de gamles
stadige Ophold.
til Smftmdsvenner i Altwinde
liqheb vil fasset-se fis-: Glem en
deiig iste, nam- J Mater m vors
ten skal til Gengcrld give oder en
Partien Wæch Fort-i J var mod at
Licer de gamlc og such
E Sau er dct distnasft felve Eben
Iczcr At san den uyc Tilbygninq
Eswkdig bar kostet mange Wange Vi
!tctc1attcs gis-re ist Laan von 81000;
Jnusn vi tnaaxtcs gen-e dct og ajorde
Idet i Tillid til Herren for de syges
JZMU Ton lindrcsnde chsrlig
-bed var i oss den dkivrndc Mast
Vi sigcr dekson Vcnncty kom oijs til
Hin-tu med rders Kcrrligbed. For
dsn og Ztømn Hernted vom-e dem
Opraab legt bcsn til cdch Lte on
Hierin-. J vil not spare.
Tottc i broderlig Ætbødjghcd,
H. V. Christianfcn,
J Anledning af
Past. Kitdsigg Hykdebkm
J »Danfkeken« af U. Jan. 1914
findes en Strivelse af Post. Kildlig
til Menigheder osg Pariser is-N.
Tak. Krebs-, Tom dkt være mig til
ladt, at gste nogle Bemætkninger
til.
Zorn nasvnt af Past. Kildsig lis
ger Grund-en til denne Slrivelfe i
en Uoverensstemmelsc angaaende De
lingcn cller Anvendclfeu af, lwad vi
plejer at lalde thobcstffisret. idet
noglc meine-, m to Trediedele as
dem- Ljfcr, san vol som alle andre
Jndrcsxnissionsofrc. stillde gmx till
Kredsmissinnm Andre dertmod mens;
us at dcttcstier var smscicslt for Zum-J
Eundcstss Judremixsfion og bot but-J
di- fmdcs direkte til EamfundcthI
Kassrrcr. Nu Ins-net Paswr Flildsigi
nt hanc jndbemrt nødvcndizje Ort-;
lysknancr dessngmwnde og paalasgsi
get Prasstcr og Menigbedek i Ell-I
Tak. zlrisdes for Irr-milden at sen-l
de oglaa tholscswsfetet til Krebs-·l
kaslerekm som faa stadtaget de to?
Tkediedele Tom Art-diens- lovligt ,
hie-wiede
Det fes endvidere of Skkivcljcm
at det er Mlagt» Kredskasferekem
at spae at udfindc. lwor megcsi der
ad »den Bei er ganct tobt for
Kredscsn det sidfte Aar, og san fra
trwkke den Sum — de to Tkediedele
—- ska det. vi sknldct Samsundet
J Sandhed et drijtig Poalasg.
Da vi hat-ed Sidney var iblandt
dem, der eftet garnmel Bewoan
as som vi mmte estet Sammdss
formaan Opfotdking, sendte helc
Offetet til Samfundets Kaslekeh
Hm kommst vi ja ogfqa ind iblckndt
disse, has hvem Kredskafsieketm
ssal sage at udsinde, bvor same-I det«
ad den Vej er gaoet tobt for Krebs
-sen oft-. I
Kredskasfereren kan felvsølgclig
let finde ud, book meget vi imdtc
til Samfundets Kasse-ten Om han
tjr fradtage de to Trediedele i
»Bei-few Jan-k, dct overlades til
jham at tage Beitemmelse am.
; Ists-di her hos os optog mwnte
sOttoberossey var vi mige am, at
He Bei-bei stulde gqa til Sam
Ifundets Mission Med det for Øjc
optog vi Osferet og Penqenr send
tes til Samfundets Kasferet —
og derved blivet des — trods alle
Paalæg i modsat Retning.
Jea formoder. at vi og andre-;
Meniabcder bar Lov til, jaa oftrs
vi nmatte finde for gebt, at ovtagH
et Offet til Sanssnndets Mission.1
Pqitor Kildsig toter om del Tab,’
visom den »ti! Dels fattige og ost
fewilligc Krebs lidet«, ved at give-H
dene Offet til Samfundets Mis
sion. Det forekonmter mig, at der
paa andre Omtaadet Hunde talesI
om Tab for Krediens men det stat.
jeg ikke her indlade mig paa, det:
hat jeq paatalt ved vott Mel-sm
de- vg jeg forventey at Paste- Kilvs
fis sum Kredsfstmmtd ogfaa ved
Lejlighed vil Male det. -
Pastor Kildsig striver ogsoa, an
gaaende at Iende hele Oktober-Offe
ret til Samfundets Kasferer — at
jagen andre Kredse gjr fügt An
dre Kredse kan jo her svate for
sig ielv; men jeq san da apum-, at
jeg for mit Vedkommende —- vg
faa i andre Kredie —- hak bkngt
famme Metode som het, iendt hele
Belabet til Samfundets Kasseter.
og endda ikke blevet tiltalt des-for
Jeg mener vitkelig, at jeg deti hat
gjort, hvad Ret et, og estet Sam
fundsformandens Spinne-Ue og iom
faadcm agtet jeg i Sanktmd med
mine Menighedet at fortfætte for
Fremtidm Jeg set nok, at Past.
Kildsig fremsætter en Udtqlelse af
Samfundets Fokmqnd saalydendm
»Ja, det et en Vedtægt at de to
Trediedele qf Offeret gaar til Krebs
misfimen«. Hvad Fgrmauden ellers
sigek i denne Fosbindelse sam- vi
ille at vide —- det vedsommer hel
ler ikke os. Om Pafwr Kildsig hat
Wtdtilletdnehiotatfaqdens
ne Udtalelle frem, ved vi heller it
ke—laddsthmedst,·dxtet.
. tx· t- u Its-ten « iisv W
fis-sen sial selvfslgelig ikke bestri
des, dej lasset vi jo i Lovens men
dct er estek min Mening ligc san
fikkert« at Oktobrkosseret et en Und
tagelfr, felv um der ikke kan pcgos
pua en Vedtasqt i den Retniitg.
Skal fom Støtte for min vaats
tele items-ro nogle Udtalclior of
vort Samfnndixs For-stand Past. G.
V. Christiansuh fault-des sont de
forekommer i de autlige Opraob
cllcr Henstillinmsn som gaar forud
for new-Ue Oktober-Aju
J »Daufkercn« Nr. 39 —- 1913
»Ur-set vi fault-dess: »Tillad mig txt
;sluttc dem- Raav til Samfundsvens
"ncr om en stok Offckgave til vort
»Samfunds:sarbcjde.« -— J
samme Skriwlse lasset vi: »Da
J, som maafkc ikkcs san vckrc mcd
nwvnte Sindag — — ,,sc-nd eders in
dividuclle Gavc til Samfmpets
Meissner-C «
J »Dansscrcsn« Nr. 77, ifle
folgende-: Tcttr Lffer bringt-s belts
i Faust as dort Samjunds Jndrck
Mission« —- on iluttclig kun dette::
»Zumfundsmisfionscass
sen ttænger til m .,fuld Haands
Ganze-A ’
J »Es-samtnen« Nr. 73, 1911
folgende: »Lod os i Aar 1. Sin
dag i Oktober bringe Herren et
stort Offck til Dort Samfunds
Jndte Missionssskuöfc.«
Og endcslig i ·.Tayfkeken« Nr
7ii, 1908 lasset vi: »V» store
Lfsktdag. Som vi alle ch,
er den sit-fu« Zøndag i Oktober ben
lagt fom smscicl Osfketdag for
vori Samsunds Jndremis
Hon« J Elmning as kaum-c las
scr vi fremdklcszr »Bist-rat sporiclt
Samfxmdskoisscm knien med et holt
ellet bolvt Offet ikke blot
en tredic Pakt-«
Disfe .Udtalelsrr as vort Sam
funds Fern-and snncss ikkc at tun
ne misfotsmoi Tot er ifkc et Lovs
bud, mkn en lasrlia vaotdtiim til
at mindes Zummenslutniugen of di
to Kirkcsomiund iii ved at lasqu
et Ofsct til Ton forcttsdcs Ftirfrri
vidsttacte Jndmnk fiekt-:..rbc-idr. LA-)
os vedvarendr befiner dseuw Lust-s
drin-g med, sont Formondm udkmk
kcr fig. en fuld Eidam-dir Garn-« c
i Siedet for et Tab Tor mkisltc Zier-od
»se, vil der blivr en skok Rindåsss «
’lad os name om vore Mk dir H
alle lovlikke Midlerr bog ist-J tu
Den foeenede Kirkes Bekoftniug.
Niels Damscoty
SFDUEM YZNL
Entsinnst-c
To Wisconsin Web- Inn-de
dinasrt Mødc i Ali-um« «- Zemstnlscr
i Fior. Nov dot lscssmu m. hold-: o:
Prwsmwdc i Solvet us Birnen-it
De ohn- slkonsfcläghcdcr lslcso let
overvmmne Ded, at Vollm- Vikm lo
ocdc oc— Ost-Ich ika kliejspudqiftcrns«
var der somet, jdct m nudisn Bruder
i Embkch sont hat om ilkc ilm
Pengc, san dog i alt kzald men- Mod
end snmnge of os aner --- hande
puttct den Bot-do ncd i sin Lamme
Zna kaude- vi jo nltsaa med skit
Mod goa til Msde Vi er 17 og
alle lmvdcs lot-et at mode-. Tor kom
is, tncn j det mindste 3 as de em
dtc var holt undstyldt. Sygdom
holdt dcsm himmm Tog var jeg
alligcvcl bange, da jeg Feste det
ned. Der ktævcs stiegen Aandeligs
bed, tue-gen Ydmyghed for at kunne
holde sandant Mede; og as de to
Ting lmk fikkett ingeu for mcget,
femme Tiber ikke were end til Has
behov· Men lau bad jeg for Mi
det, og Herren lod del oqsaa lyktes.
Pl havde sanfte Mut et godt MI
dr. Der et Betst-stelle i. at Præstet
kam-yet samtnen vg taler med hin
anden om Gewinng Bat-stells
hed og dest- Mast-ed
Vi lviste stimmen i Wen Base
ment. Der bat-de vl band- Solle
kftne og Mllqstue Jeg maatte
’ille strive nieset om Reden, Iagde
Drehle Dei stal ioq vg
san not lade væte med as den simple
Gnma at jeg hat glemt, lwad vi fis
at spisct men Moden var naturligi
vis got-. En Gang Episte vi udcs
paa Luther Colle-ge, inuitcket dcrud
kaf SMMH altid noble Forstandct.
Msdrt bcgyndtc Tirsdaq Aste-n
Ined Mudstjenefve i Kisten, bvok
Past. Jcrsild kalte-· Predikenen
var som han selts. Hvis ikke del
gamle Otd fr o m er dsd ud iblandt
os og bleven uforstaaellgt, laa vil
feg sink, at faadkm er baqde den
Mund oq han- Ptædikm
Onsdag Affen var der Gudstjenes
fter i Zkaken Jnnnanuelskikken,
hvor Priester-ne Grill og Christian«
sen prasdikede, Bot Frellets Kitte.
hvor Pastor P L. T. Haner var
Bis-net, og ude i den nye Mission-·
fal, Iom W Menighed bru
sec Wem-e W hat met I
Its-beide ice STIM- WW M
ts- ssr W m W w?
8600 at bygge. Den ftrste Maa
de. hvotpaa de Mennestek dkev
Mission, var ikke meget unndelig,
men maaste god not: den beste-d i,
at man forftyrrede Naboecnes Sjvu
ved at hamre og fewe hver Akten(
til Kl 11.Jeg kalder Salen Log- ’
«gclig;-dcr butde not have vckret
noget as et Alter-: mm der var en
af de unsre —— ja ve ungc er jo
aktid ens --- som bettoedc mig, at
det maattc ikke vwre alt for byggcs
läst, for cllcks- kunde de gatnle get-;
m- gko lidt for fast i Salen aq
glcmme, at det var Kirken, det gjaldt
onl. Gud velsigne Getfenmnc Me
nisched og dens Akbejde i West Ra
eine.
Torsdag Aften var der Affcutuiimss
made i Vor Fresser-s Kikkcy book
Pasior Kloth fka Not-nah ud fro
Rom. 12 talte onn, cwäd Klasdcr vi
skol have paa.
Mut Dagcnc var vokc kam-. Las
dag Morgen indledcde Pastor Han
fen fra Kruofba en Forhattdling ow:
Vorder foldtcs as Aandm Menge
godc Ting blrv sagt baadc i Jud
lcdningcn, sont jcg ikke ftal refere
m da den vil komme i »Dansscren«
og senkte hcn i Jokhandlmgen. Der
blev i alt Feld vist megcn Inter
esse fra Ptæftcknes Sibe over for
Spskgssmaalct Manka kunde vi
have tagct lidt more hanndfast pas
det; fonmic Tidok gled vi vol nok
lädt nd; men vi blev sitkert del
signet. Om ern Tiua blev vi
sikkert c-nige: at fsge tilbaacs til
Was Nandemidlct. Der Iiggck
Hicrlpcn for os. Vi fkol ika til
Himchst for at heute Aandisn ned
faa lidt som under Jordm for m
heute tsam op. Tot gwldrt bande
erct m standen Tot er dick user
i din Mund og i dit Pforte-. Blut
oi vxl tagt- sm!
Tor-: Don Morgen indlcsdedc Pa
sxer Jolmnson dem Minc: Gut-s
Nodlxcd insod Ptxrstm Foredmget
vor stinkt Uetspulig form-D more
en Nackte spkcdte anærkninger
md r: mentläsx Fokrdkag. Dei
kalt-te da oqfcm nogct of det frem,
Judicium ansiede: Pia-staats
sgrtrolinc lldmlcslscr om dort-s Er
sxkkmkxisk i Hnrdcns Embcde.
Men ogsau denne Jndledning
Its-sinnst i Aoifcn
Tixxsssdcm Ejtmniddaa var vi til
-’5I:-;·r«f-. Ort-ten var os tun-! Lag
sit Essai-de Vi ist lille nfsluttendef
Mem-, lwok Kredssforwanden offi
cii-Lt, imsn liiekjclägt sog Afssed med
Postens Kloth, som gam- til Ell
III-Hm on Past. Johanfm som i
Mai znnr til TMMCkk-»
J den fidfte balde Times Tid
takte ni »busineis".
Gud var god imod os pqa Prak
Fstcmsdet d. 10——12. Februar
I XI.
f W« Ost-III
Daumatks - stocccipondamr.
Prits- Aaqeo Gifimnaat
sdbhvn., 7. Fcbr mu.
German m hsjofficicsl Mcsddclcli
fis er Offentliqbcdcn bleva Afort
bcskcndt med, bvorlcbcs Prins Val
demars ældstc San, Bring Auge-:
Ztillim i formt-l Hostie-wide stem
tidig vil for-me sig ein-r at ban hat
erntest en ikkesfyrftclig Dann-; og
adfkillme wrcde samtidige bar for
mentliq dervcd foaet frilpst enj
Spa-nding, der for mangc as osi
staat sont noget uforstaaeliat l
Tot fes as Mcddclolfcsh ot:
Prinsen i Aulcdning as sit Wim-l
nmal hat givet Astald paa cnhvetL
fykftelig Titel og Rang for fig og
sine Estetkommerr. Lägeledes hat
hmt givet Astald paa iin Aweret
til Danmarkp Treue, hvilkcn fidfte
Its-Ums dog maafke næppe san siges
»at Mel-e as sitt-te positiv Værd og
FOR-tim- Men det lille »Ist«
Hieran Dtjhed forivindet altsam z
Ydet er tillagt Priner Titlen ,,erveJ
ai Nosenborg«; hans Gemalinde’
blivrk »chdcs Hujhcd Prinfecslc
Auge-, chvinde as Rosettbom« oq
Pan-m Maasse Vorn blivisr tun
chvet og Komtesfer af Rolcstibom
hvillen Stilling og Titel nckppe kan
siges at vasre sasrliq indbrinqlsudc
cllek glaiisfuld, idct de ledcr Tau
sen hm pcm «at have iii Grovskav
i Maaiicn«. Men Hofcecemoniellct
man vel lagtens krame, at der gi
ves Prinan en ErstatuingsiTitel
’for chi, han hat mifict vrd at holde
)Brc;llup med cu, hun tunde lide, i
fStedet formt indlade lig paa den
konselige Pers-mer i Region forde
holdte Pligt til at asgtc en af noqle
gamle intkigante cofkavalleter og
Diplomatet udpeget Gemal ellet
Gmalinde.
Og den sunde oq borgetliqe ts
benhavnste Prins og Rosenng
Grevc vil Mut im blive dobbelt
san populæt og ais-list i Hohe-d
M- lpm htm var- da hcm fort
M IW«W: DI· III
W« f i !
Backe-.
(Sktevet for »Danstekcn«.)
Fra. vore forsce Batneaar
var Waaren altid kast.
Ton tout incd Gkass og Blomstek over Bange,
mcd Sol og Lys og glade Ftsglefanch.
den kom med Bad om Liv og Dage lange,
den kom med Hilfe-n km en Sommer non-.
Eilig komme-r end den sksnnc Gwst,,
sum ung og ny lwckt Aar-.
Den smpltek Vinterens haardc Js og Taste
den tsr og tincr op forkast-ne Sjælcd
den qriber kcktligt, fsdt oq varmt til Mark
den legende igonnem Lasten gam-.
J Vtudesltt den Birken tlcr'r, «
dct dufter frifkt fra Skou
J hvrkt et Fkt den Foraqksliv indgydet,
i hvck en Knop den Itang til Bækft indifudrk
i Mulden geeret den og lkafttgt bryder,
iaa Bonden faat det tmvlt mcd Hat-v og Plov
Den maner os til SIstendiDaad
og iluttet, Haand i Demut-,
vor Sasd at faa i lum- Solskinssumdm
met-s Livet brufer qemmn Li og Lande-r
og flamcmsk over So og grsnms Grund-or
og sprænger alle Msrkets ttiste Buond
Vcl oftc Waaren strich sent
og over Lande gear;
mcu sam- dcn fsrst ta« Vintcren i Arm-c
og Marien med sit Zolskinssmil opvorma —
da windet uok lnusr annjnzx mml ou Hat-net
da udm Moos og Nin-usi- Hicsrter staat
Johan Echtes-.
Dansisxlmetikanerne herhjemmr.
Tot Wut-H, fom um der i Aar
blinkt serrlig mangc Moder og Fe
ste-r for vorc dringende-— Land-Stumm
fta Amerika; saalcdcs osholdrcs dot·
i Tage-ne fta d. lo. til d. is. Febr-;
uqx et Vincctmodc i Kobenbovn
mcd Forkvisningck og Fort-dras
ira hvilkkt vi i nasste Uge stol
bringe udsørligt Referat, og i den
kommende Sommer blivcsr disk is.
Juli-Festu- baade paa NcbildsVaki
ferne ---- errungen-l as en lokal ou»
privat Komm —- oa bog O. C«
Stevusks paa Kvisfcsl Osjskolc ded·
Fredrkitslmmn Eiter dctte Mach»
Afbolchc foretaaes der nong af
fhv. Pustor Ol. Vobjerg arrangcrcdr
Fasllcsgkejsek gennem vort Lande-»
sktmmstc og mindetigestc Ema-, og
nnar vi saa nastmrk us August. kom- ;
mer M fwdvonligm neu-Hm tilbimcs
vmdcndc daqu - amerikanske Zur-vi
ue, dennc Gang paa Nv Folkclwiii
fkolc vcd Himmclbjemet og ska d.l
S. til d. 12. August i
Kun ern Tinsg er veklagrlig midtl
i al demu- donslsamcrikansic Grad-H
ncmlig at det et Privatmænd ogI
formentliq nasrmest Forretningdl
zmænty der fkal sit-tangere si. Juli-l
Heft-u psq de state-das Rand-Vat-;
ker. But-de illc de Mast-IV der H
fiu Tid stcvnkedc Stufen dem-c her-T
lich Minimaler have fast-Lords
sat ou permanent Zion-its of Juki-r »
essen-de der lwm Aar armnmsnsdH
Frihcdsicsten demer fault-des at
dct ikke blcv et Svsmsmaal om Jan
og faa stor en- Profit for de Aal-!
botqsGæsiqiverc og san det ikktn
knnde risikeres, at man sik en Wir-.
tagelfe af den siastolianendc H
Julistt, der fandt Steh i Fior»
Mon maassc kan dot Imas cndnuH
,,Uadkt annebrog.« I
Amtincforeninam bar fmdt ocs
jin- Nunnmst of sit Mcdlemsblad,
der basnsk ovcnsmucnde Nava; dct
snsmtkædck tilligks fom »Damit for
Ewer og szakt«. Vladet udkom·
mer manncdligt oq vil bringt- popu
lrrrcI Artikler fta Orlogs- og Kof
satdinmrinem lcdsaaede as fmukt
Billedftof.
Det foreliggende Ist Herste inde
holder Stildringer as vor Flaadc
og dens her-mir Wend, as Fre
ditik d- Vlkl" og as Marinefores
Magens Landsiest i November, fom
vi tidligere hat qivet en Stildring
as. qudets Omslaqsteguing er ai«
Matinemqler Wilh. Tit-nehm og
Prmiierlsitnqnt Ewald et Redak
t·t. Spore
Grundvoldkn. .
(Jndfcndt,v
»Don-en san laWc en enden
Grundvold end den, sont er lagt,
jdet et Jesus Krisan Mcnnestei
Itanter. aneitcmeninger. Meinte
stcgerningcr san itke give mig et
nyt Hin-ich Fordi Mennester et Syus
den-, alle fom en. Vi Lan have man
ge gode Egenskaber; men vi er Sin
dete og san ikte komme fra det·
Med alle vore Fremstridt magtet
vi ikke at omstabe "os fett-. Det
som ital gsrei fra Stunden as og
more fast, san det sum i alle Tiber
ca under alle Mitwer det um«
væreathavestesisknboqm
nim, mit cui-raffte Akbejdcy mit-e
dygtjgsns Anftkcngvlsvrk Diones-sog
lied, Bis-heb — M man jeg have
dcksom im ikic ital blive stusset og
bebt-must mmr dct blivcr hoakde og
skatpc Tage-, onde og bitte W. ,
Der mkm vasns noget hos mig, iom ·
holde-r Pramy holder Stand, nnar
alt Indes Nisus Hriem kan give
mig dskt og sikce mig mod Daub
losshedcih mod Fokkvivlecfenf chvn
nqu den Mand. den Monds Das-d
cis-; Brdrsstrn sum Ton stille mit
Hin-ti- tslsrkdtz, fcm Me alt det, jeq
hka EIN-met op, cngkmg faldet lam
men.
Vi Allen-wich m Bunde-r hat m
Tmnsp m mefisl cftcr Frigskelsc
Melle wiqt Lin. Mrn jagen Ov
drngvlsc. inne-n Lvlyzning, ingm
Lzssind(«lse, «n-,1m as Zamtidens sto
ns m mcnlclims Resultotvr frin
Ins-g in Lidtsnflnbmh fm nie-ji Be
gusrinxh fm sna Vorm anen men
urssclj.1 Rand oq Evne tedder mig
fka det, sont or min vmstc Nsd, csn
Plagt-l Somvithed rt sowint
Hirt-tin Nnnr jcg er utolig og spir
ger efter Saul-heben og Ketlighes
den, eftrk Liver, efter Himmethes
Rims, da er del mia ilkc nol at va
te et« retiloffem og nyttiqt Maine
slc. Im fslek et Rav, et uimodsigcs
ligt Mad: at jeg man bllve et
qodt Meuneste, fom staat i det rette
Hierwiotlwlb til Gud og til mine
nasrmeftc oq til Vol-den omkting
mig. Lg dcrfok man W faa et syt
Hiern- og et unt th ou en ny Krust
som bjaslmsr mia nd of Syuden
on E-«lvl1men im ind i Selbst-W
uslfcn. Tot lau lugen enden qlvc
end Hub, Summe-liess Gab og Fiel
lisr. Krislrndommens Jesus Kristuss
Zagen andcn end han, lom hat den
tilgivcndc Rande og den genfsdesnde
Rande-, den nye og sind-ge og hel
lige Rund. Jngcn andcn end han«
iom can gstc noget helt andel ud
as et Mennefle end alle hsjt pristr
Helle og For-mausst
Ena im wr We Hat-, at det ducr
jfke lasngcr dcst gamlc Ord: der er
ikkc Fkvlfc i nagen enden end i Je
sus sitiftusx Im wr We i;ge, at vi
hat langt merk Bnm for Kultur og
Humanitct csnd for Kot-set paq Gol
gatln J min Toivl oa Ftygt og
Angst heb-ver jca en Fresser Jeg
Grimm-r bang Barmhjertiqhed og
hans surrte Amt. Hatt et meke for
Hmig end Menncstrcs Vid og Kunst
»Von er at stole paa. Hans Gernan
staat-, lmnsz Dkd bliver. hanc Kærligs
stied säldck aldkiq bott. Dei Mennes
fiktiv, sum bygqcs paa demu- situ
Gtund, can not faa Iine Stsd og
fiu Zokq: men ogsao i Sorgen er
der Freis. Tagen ist for Herren, It
vrjdcst ck for Horn-n, Liucts Wird-c
ug Livets chettc er for Herren
Vi bl.ver, hvad vi er bestemt til at
blive: Wonne-steh Iom lenkt et Liv
dek Mc tun bot-weites ikke Lan
fomacy et cvigt Liv. Forlsste, fri
qjotte Mcnnesket, med et Guts
Varus Tænkrwaade og Sirt-ben
med Guds trofaste Omfokg for oh i
alle Ting man alterbedfte Mande
Med den Forvisitinq: its formm
alt i Jesus primi- iom sit mis
stark can og leg Mhmr brannte-.
Gan bar levet under von W der
m Jokb es hat es Was Ied
W «mev W ha- Im
W den W M M M
MUMW ichs
N