Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 25, 1914, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hvilken Gnistekne i den stætke Blæft
W kundt must-Lug Pludfclig blev
han kcvct ud of sit Vclvaspre ved en
underlig Vom-c i Honoch Hatt
tog Hatten as for at kølc sig oq op
degede da, at Hatten stod i Ins Luc.
Jmidlertid. han toq Zum-n nusd
over-legen Ro, hued Hatten i Graf
ten tm dmnpcdc viderc mm iin
Ciqac ,
Falk, der var Vidmsr til Eviu
den, morede sig tin-get beredet-.
. s s
ki
Et gribendc Optrin forcfaldt
forlcden, da Forsnttonsm Profess
sok Karl Lotsen lioldt Foredmg i
Danskekolonim »Don-wirf« i Lon
don. Karl Lotsen lmvde kalt oin
Krisen i ists-L ou i Forbjgaarndc
oplyfte Forfatteteu. at lmns Fadrr
vlcv drasbt i Skmtsmmvcnc i Tob
bal.
Da Fotedmaot var til Ende, risi
fte Danmarks tidligero Gesandt, den
80mrige Excksllcncr Bille, siq oq
holdt dybt. beim-act en Tale for
Karl Larfm Undcr Foredmact var
doi aaact op for den gamlc Mand.
at den sztimnt Lord-In der vor død
i hans Arm-.- i Statismmvcnc vcd
« Dvbbsl var den bot-mic- Forfattersts
Faden
- Dei var ei gkibende kirblib da
de to Masnd af san forskclliae Ge
nerationek grob hinandens Ocendcr.
mens Tom-er stod Wegqu Eine
l
Medic-us der jmusn ijvl or ons
m ist Mmmsske im Lhtrhusrs or Am
lmiimusr, im Anllmm Aallmrmsnsrr
usw« ist nmn Mr klar must-, lnmd
tst antsssc fm Nrcnim cr- »Durc(
land« lmt M Zuerst-mutet under
Debat, 091 disk H- fmnkonnmsu sor
- skrlligts Forstw: anuit Mnsncsfrr
Wmmmmin
Disfc Mr fcrrliut velklinqcudc
Vetmnclsct faldcr doa ikkcs i Oas
fcmes Sin«aq; bl. n. umtksfusnsr m
Dame brstemt imin at blivc on
blondt 3700 andre »Nittck«, Greue
ser lyder for mmet of Kinn-irr oa
chnaaenlkt klingt-r ikkc kxodt
En god og velkliuqende Betra
nelfe blivet sikkrkt vnnffcliq at fin
de, hvis man ille vil aribc til den
Udvej at lade Vorn Ism- Navncfoks
andkinq.
Wen for svrigt hat Grenaacnfer
vistnok forlængft vundet Ida-od.
Linden Juli-dag, da Hast-taub
Gans Christenien i Vom-up flog et
Slag nd i sia Mark, saa ban Mit
Iel New iuste om vcd et Werde
Hang Christi-usw ais, form-cle
.,Holba-k Amts Venftkoblad«, an
akebsvis stem, ou Mittel ketinstedc
ind i m t2 Ton-muss Vandlsbsled
ning, sum netop havdo sit lldlsb
tust ded.
Der vil Form vol Mc Mist-in
qo lpclcs Jttlenk tasnktc Hans-: Eth
susnien og laqde W i Las af Nin-k
Xdet for at vente paa, at Rasvcn
Milde komm-· frem. Men Mittel
holdt vgfcm Sie nie-d Munde-L En
Gang imkllcm käm-dr- dcn nd af Rai
ket, og naak den havdc ovckbevist
sig ons, at der stadiq fmk en »Gut
op over Gaster trat den fxa attcr
tilbage i sit Rial
Saadqn gis en Tit-, og det er
ikkc qodt at virus- lwcm as dc to
der first havdc tobt Taalmodithi
den, ths ikke Hans Christo-rieth
tkods Miflels Nn for Dursdkrvens
bed, alligevel lmvdc vift im at nim
den mest Inediacn Oan Log fin Duc
ai oq place-ehe den paa Qui-thaten
« as Gier-det, hvokeftck han liftcdc
bott hjcmester. Rasch vedblcv mcd
passende Meile-nimm at kiqgc ud;
men ved Symst ai Hut-n toq den
stkaks igen Næien til im.
Jukide havdc Hans Christen
ien meet hjmune og heutet en
Dir, og den anbragte han Iaa fast
imod Wlmkngem at Bandes ikke
knnde W nd.
sit- Og W yaa Historie-I blen, at
Mittel III-list umkom. idkt hmt
dacht-de da Leb-ringen fyldtcs med
Band. Drum Gans Chriiicnfcn
halede M nd og folgte hanc til»
en M for s Kr.
Ei Var widre Familie-« i Bindu
up havde Nytaaksastcn uthiiet on
smvnlig i tidligcrr Tid tot findet
Nytaaksipss: at bindc Naboctncs
Date-. Tit det thg havdis Familian
Medic-atmet foriymsi sig nied Stokii
kc og noglc Bundter Rob, og be
uæbnet «med disiis Saat-r bmav di
iia ud paa Lsfer.
Dei qik Einidlisrtid iil. »Im-c
FolkeblaN hclt andern-des end ven
tist. Da de var i Fast-d mcd at bin
ms Dir-one i dct iska Qui-, sprang
iin as ME- Beboeke, her huvdc anct
Unrat-, ud of Wink-net ca i tin-sti
Øieblik havde hast fanget alle de
listige Durbindekc i Gaum-it
- De blev im erster-rede for »au
holdte« den-s Rcb ou Stolle- blcv
konsiikrrede, og bereitet niaattis de
mai finde iiq i at oplsolde iig i
Stumrteit 4 Time-r has Nabocih
bvls Dsre de vilde binde. Fast Kl.
3 Morgen fis de Lov at spascre bott.
Ja, saadnn san det goa, uaor
man nil tum- pudscrløierliu Not
aarsaftcsu. . ·
New List-on, Wis.
En nnntniel Veteran ded.
Tuns Sllasntnstifein sont voi- iødt
i Beihilfen lum Lellund, TatmmrlA
den 25. Dei-. »Es-. dede ni Pum
lniis den St. Febr. lltll i Hiennnet
tut-:- list Jan N. P. dllasntnstsfen i
Bis-ben, Jnnenn Ce. Wisconsin
Jenes fllnIntnissen var med i thi
gen im ist« til leis-« ou itod ved
sentte Fertmsklnnzixsbntnilotk nnden
Qlotttuagni. Jenes Raonuthen blei
qiit i Atti-et its-L tned Fllille Ill.
Cltriftensen, ozi ient Vorn todte-J
dein, as lwille »in-e er lettende Te
ndvnndrede im Tannmtl den 7,
Mai IKTL tm lont til:llecedalt.Wi-J.
costiin den s-. Juni lmnnse Aar.
lwor J, Rossi-nisten arbejdede wo
en Zaum-alle : 2 Arn-. Sau tejite
de nd wo en Famil Mil im Alten«
var der i 7 Ren-, leitet-e paa en an
den Form 5 Mit »Im-est for Note-«
dab, ltvor lmns Halten Rilke B.;
Nasmuosen dsde i Mai lWL Den
2. September lftltit reiste Rast-mirs
len used sitt Sen R. P. Rasnmsleth
nd von dennes Fett-m »in the town
of List-bon«, Wis» ltvor hatt nsd
kætlig Forplejning til sitt Tod. Jens
Rasmusfen var en hæderlig Mond
og oprigtig Mitten, tto Æqtemand
og kasrlig Rades-, elllet og ask-et af
alle, sum lendte lmm. Hans Vsn
til Herren vak, at ban ei stillde
komme til at lide ellet ligae for
lustige-. ncmk hans fidlte Tinte nase
mede fig, on band Von blev bitt.
tollet viere Herren, thi ltan harte
hatt-J Bon. Hatt var blot ltos os 2
Dom-, ettek lmn blev log, og de to
Tage var lmn sont i en ttyq Stutt.
tlti hatt aavnede itte Tini-ne eiter
at lmn iil det Aniallt Stille ou ro
lig fov lnm ind. De Barth locn
lever on immer Inder er: Mrs
Caroljtte L. Jolmiom Los Angeles,
Caliiokrtim Mess. Tot-then Miclels
len. Cutlety Wie-J Mes. Mnrie SI
renlen, Ren-dan. Wie-» oa N. P.
Rosnmslem Leibe-L Wiss. Jesus
Rasmnelen blev laut tIl Heile ved
Sitten al litt stiften paa New Lis
bon Kirleqaatd. Elltet m met vaer
ltans Minde!
R. P. siebet-thut
R. l, New Liebe-L Wiss.
Den-starb Wie-.
Ist Tattiicrcnis Lassen-: Jst-g lmr
afftllmts Notw- ittsft .- Tktufkmsn out
dct mildr slkintcrtwjr andre Ett-—
dot- ou lmr san txt-tust: dtst » thus
fom Weit-ist lust. tin-u tm i Rohr
Manard lmk tsi da haft streng mild-.
sao vidt, tmsn tiuims udnmskktst Flas
dcfskc ca hellt-t- ätkts for nimmt Ein-,
san det hoc lttndkct Stumm-de
Der blitnsk kørt en Mastmdc Ism
tmsr til Savsssøllrrtus.
Mctict af, bttad Fonmsknc bar at
ist-lau er i nod Pris, fault-des Krea
tctrcr. Masti, Oft, Smar, Æa oa
megct under mcn iaa maa dt-t, der
»sta! kubeo, ogiaa Malt-s aodt.
« -Dc-r cr ikke iaa faa itme lust- i
Denmark i Visiten-. Dot- lmr til Da
to verket 3 Bestander i Febr. Den
me var MAX-. H. Momectfctu hatt
var M Aar, sitt-u blev køkt for fikt
Aar fide-tu i lang Tid lmt htm tut
ret hjælpcslso sont tst lillts Borst. hon
des Mund levcr endnu oq er ved godt
soll-keck hatt er over 823 Arn-. Mes.
E. Sturm-· hka likmct i et Ido
Mtål i Gasen Bau dts iidito It
Manns-den oa et luslt Aars Iid i
Fordeicn bar hun spat forskellkgr
Amt-r ltkngcrc bot-te oq mt tat-n i!
Gast-n Bat-. Om- cr bodre nu.
Liae ·vcd Nytaardtid blcv Mist
Sophie Rai-aussen even-rot for
Blindtarmsbktwndrllc oa ovcrstod
det Cost, men httn havde itke vasrcst
biemme ret Immer fsk hun blcv
nieset M iqu oq maattc bringet»
t«—lbage til colpitalet Om hmt stol
opeteres igett, vidcs Me· Dei var
Milde- eller Levchnac tm sidftc
Mang. -
Tit-sitz en af Jolm G- Haufe-te
-
Immer-, blev fort-let fidfte Somit
mer oq maatte sage Lcrqehjcelp. Og
det bjalp godt, lod det til, men tm
sorleden umatte han igen raadspøri
ne Doktoren; han fande, det var
Titvcrkolofe. Den 9. Febr. reiste
»den unae Mund til et Senotorimn
Hi Methoden of Chicaam lian reiste
ist-ed Toget Kl. 5 Ast-kn: en Time
Jst-usin- lxlev hanc- Moder bragt til
Stmjonen oq fkuldc med Toget til
Hufuitalet i Green Van, lnm var
meqet san oa er ficht opereret for
Goldeften.
MM Hans J. Petri-im lmr tm
mst til Zeugs i immer-c- Tid Mii
diss Eimdom var Nim. nie-n ins
vidt Ade-:- rr lnm i Bedrin Miss.
Tritte Lin-sen bar vasrct fim hoch
Winter-en of Vater-for om bim bli
msr rafk incsn itaar i Herren-Z Hmmd
Der lmr vasrct en Tot Fort-leise
iblandt Folk. Bote Prcviiefolk lmr
da oqicm nurrkcst dct i den-s Oft-m.
Mifci Ahn-nd, Wirs. Maitbiefcns
Zeiten kotn liertsl liac iør Jul. Linn
or uddumus Zimcplcjrrikc liicmmes
im dtst winke Land. Saavidt vi
dcs, time-r bim vist fat paa Arbei
diI i sit Jan i on nasr Fremtid i m
nf de starre Vyer.
Jamnoni Vinteron bat der tin-rot
lioldt Mode om Qnsdaqen i Lar
foiiville, bvor Pastor Mattbiesen bar
forkmidt Guds Ord for manqe Til
tmnsris. If Fasten blivcr disk Faste
midststicnksie i .Meniqbedcsns Kirko
um Oiiddcm Eitcnniddoacsn.
Im vi( san ilntte disfe Lin-er med
Hilspn oq et lillc Vers til de stim
bncidis liek on andre Stcdcsr i Sam
ittnth og liirrtclia Hilfen til allt
.,Tanskekcn«8 Lassen-.
Nanr im i sisrftc Nod Its-r staat
Oq visd ci, book jeg Hjaslpen kam-,
Da set im op til Himmclen
Til Sind. min Ruder og min Ven.
Nie-direkt
Webftet Grade-« Mo
! Ved Jndbøstninq i Naturen-:- Ni
s ne finnles der ikke blant Kerne, Inen
Zoafcm Anver. J Inanqe Iilfaslde vil
»in finde det innnne i Nnds Niae
HDet bat jte twnkt paa i Fokbindels
se Ined den velsianede Jndhøstninq«
vi her bar aiokt. Men lIidindtil hor!
jeII Inqu Nrnnd til at tanIke, ais
nogen as de Sirt-le fom bekender
Hin til at Unsre bleven iIIdlIsftet.
kknlde Inrre Rom-. VII-riet er as den
Helliqaand mennein Guds Ord, og
Hdette Ver vil Herren fuldfsre i
F Tet ek faa onlivende at komme
samtnen Ined disqu ynqke Guds
strm lInor er de nat-me for Jesus;
og for Ein-leis Frelfc De arbejdee
inriqt nna at flere kaII komme til
Jefncx Vi bar iblnndt os flere sp
nende Ziwle, som inne ikke riatin
at knnne komme til Klarbed Men
snnledesti nik i Inna Tid onsna dILsfe,
iom nn er kommen til Hksile i Her
ren. Vi nennst-, nt Herren nil benan
de ost- Ined endnn flere Ein-les Frei
fe. Zidste Sondan Aften var der,
anqelse i Memnbeden med Al
wuan nnok igen slere for fiskfte
Gang bsiede Kna« ved Oekrens Al
ter, eftIr at de lmk faaet erd Ined
Herren. Der er nn en Dei Ein-le
fom bar ilntket sia til Meniabeden
on fleu- lIIIr begasret Lptagelse, san
der nil blive Ontanelse jnen Ined
del Hoffn
J tunndksormuwsu lmr der km
fna mnst Listcwslfr. ou den rr i
den sjdfus Iid lslrwn sur-met tin-d
t» Mzsdlmnncsr
km Tinde Nin-n lmr im tus
Wndt en unten-III-nistlnizisc for Bot-:
ytsx der er ncmliu sher fqu ck
blcvcn sama not tjl at last-r drkrsts
Materie-ums out tat-n, idct de findet-,
at vi i vor Vanuslusrdom lmr on
Niadoussstat, sum cr vaskd riqtia at
fcm Gold paa, tot-at den nst tun
komme os til gebt-.
»Hika Dnodag Atti-n lmr vi Op
lsmmclfesmødc vcd Vidncsthrd,
Institute ou fusllcs VIII. Sjwleveders
tmmonpc ksr dct at him- dc manqc
noc- ommsndtc Ein-les Rpftcr vol-f
teo til Gnd i VIII oa Tak.
Hort Toksdaa Atti-n bar vi Una
"donssmødc: nie-It Tot-statt Atti-n i
uasstc Um- blivtst der Ungdomdutsdc
of en eqeu Akt. nrmlia Mode for
alle do unar Guds Bist-n oa spat-n
3iasle, og blandt dcm vil der virus
tmlcn sont er over 60 Aar. Hen
eiatcn nusd dette Mode er at komme
nllc diofc ter Sjasle tjl World-:i
tlti Satan er lmardt cftcr drin, on!
No hat en ivasr Lampe-us Tib. Vrd
Zmutule on fckllcs BIn·vil disse
vaste bittenden til Veiledntnq oa
Jahrmarle Vcd Lehrler at MI
srt vil im sclvfslaeka spar at tur
«t- dem til Hierin
Monat- Vicmo or bleven slntttst
iblandt os. Vier-m- ai Sond, Mid
forttamslte oa nanmtelt sod, ved at
Mcnneskcr er atmet ttl binandm
»Er tali Zonen umst, inact et Ov
sssr for Denkst-I Atttigt paa den-s
Ins-. —
Jblandt os er det fault-des, at
of mcd Paulus maa stac, ,.at det«
gamlc er forbiqangent, og alt cr
blevcsn not.« Talen er nu om Sjass
les-s Zwist-, ou dcr Inder Von oq
Lovfanq rnndt om i Hjeumwnc og
iblondt os:«: »Nimm-en er fokbi. Reg
msn or atmet over on drum-f bott.
Blomstcnus cr kommen til Emus i
Umkde Sonnen-I Tid er funmw,
og Turtclducns Rost er børt i vort
Land.« »Ist 2, 11---12.)
N. Ventfon
Erdm- Fallo, Ia.
Torridkwssl den 29. Juli bltstii
Miisz Enrric Ptstcrsen oa Omists Julili
aszitchcdc ni Paftor E. Vrøwnscn i
Priidcuk Øiism Ist for Moden Do
imaiite hnr bmnndt eaen Hut-hold
Imm. !
Oiiskxkstiq Lykønsmmgt
En Immer til Hans Haufen paa«
Muin Et» or sammt-n imsd iin Fa
milie, kommt-n liest-til fra Damitqu
Worts-n Tliomdnhl bar folgt sit
cui-: tnm øit 12 St til A. .-1Po «
well, den ums Manaarr af den elcsks ;
triftcs Lust Etation her i Mit-n.
Paitor E Prøvcsnscn var til i
Miss: iiunc made i forxige Ums i Gar i
lan, Ja. i
Baznken, sont blcv afltoldt us No »
lcirctli TlIccsnnlnst Kvindcfonsniim !
den li. Felix-» got- et aodt Locer
sknd mitttrcsnt«2l)0 Dollarsit trodel
dist, nt drt mir koldt ou Sttctnsir out-l
trent luslts Tagen i
Ton 17 »sehr dsdv Petri-E -dimidti
som lioede von Mnin St nusllomi
li. 12. St t., lian blov begramst imj
Vctlilchrmis Kisten Tordag den llli
Rein-. Ton afdødc bat i de manqu
Aar lisin lmr opboldt iig her i Lan-!
dist, altid vwrct stasrkt interessiert-il
i den danskc littlierfke Kirkos McU
Itsgbcdsarboide. san var iaalcdes
med til at stifte den isrfte danske
luthcrfte Menighcd i Chicaqo i
Aarct 1872 Den afdtdcn sont hats
boet her i Born i15 Aar, blch
ca. 69 Aar sammel, og ·eiterlader’
iia Hultrn og to voksne VII-n.
Korr.
Pellq, Del Rev, Cal.
Vcd Menigliedcns i Januar Maa
ncd afboldte Aarcsmødc blcv den
aamlis Stykelie geiivalat med Und
taqelsc af T. Isaefcih fom ittc
anskedc tslmvala. L. M. Noscnbom
bit-v valgt i lianci StedI Moniabes
den-J islonomistc Statuts var gott,
Lock-stut- i Kassen. Den norfke San
tlmlmistiomrr Post. M. P. Pcderi
sen bltsv indbitdt til at tote i vor
Kirsc, naar lmn tout rnndt til
Qlktstiialicdemc licnidcn Korrespon
tcn til »Tanst(snsn« lilcn misaa am
valqt Et men- ordnct Arbejde for
Jndsmnlinq til stredcsniicssionen blev
lwsliittct, ou vi lmr »in-nd til at
liqis Herren Tat for disk fvundms
Aar, lmci lim- vaskist god inod ot-.
Mrcs. Waldeumr stiinltm iusdkom
nusd Itsivlitmcsr, to Piqen iom doa
dødo strats oftm- Fødiislcit
C. A. Pistcrsisn tin-d Faisillic er
lilomsu umwiin i Mistiigtnsdcsk Te
risss Ost-ts, sont de lnmacr tmn den«-:
Fkuatfarnh ist Im innrt sit-rdiat til
at ilnttc ind i.
Den li. Februar antom der en
Drena til Hain-:- Fritim som not
cmtcr at note den-c- Hchn til lit
wmmlckcrf
Zøsldna den lä. Februar var
Entstlmlmisssionasr Puftor M. A.
Peter-sen tust-: lmn taltcs um For
middaacn i Kirkm Oan havdc et
qodt er til os, on lmu kalte paa
isn gribcndr ou viertelsmmrndc
Mantu- ont Llrbcidct den-du oq vi
blcv i vom-n Gmd vanmst op for
den Mission
Hvokdan Lan dct owns, at Em
msrms for Boden-am aldkia tommcr
"t«d-:snot for Vedcuqm fom de over-»
hovedet komm-Ir? Vi var famch
Ynogle Aftencst i dcnuc Ugo, men.
anmtc Iwalil gamlr Triften Vi for
imak, at Fadmmr blcsv bkuat an
dre Siedet Kunde vi i den formen
di- siirfcs Mc- faa Walc- Tckstctzl
san vi da i alt Fald i nort Sam
fsmd knndc san-los en lnssusmt Tid
om de smunus Triften
Korn hat i den fein-re Tid faaot
Atem-, lwori man nntcr oc- over al
dcu Walde ou Sm- ni lmr, ja, vi
Widr- rndoa vodc i Zins flckc Fod
dle, og v« lmr oqfaa fct i »Dan
novjrch at do Itar Jsts til Bnm
for Handelt-n nasr Fressw. Faktum
or, at vi bar on mild Muts-L Frost
»Im-lu- Nasttasr. faa vi tundc sc
Jg out Moment-in En-: fcr vi hver
Dim nassusn hole Aarvt rnndt opch i
Moment-, mon dot» bar ikke vasrot
nacht tust i Talen den Tit-, im
bar vcrtkt lust. Nmn lmr vi haft
on Del af, mcn ikfr »Im-, end o·
vi vilde tut-re acad ved merk-. Tor
»Im- walo Dom-, det rmncde met-(
ns atmiudtsligh ou Moden gis
sommc Stcder over sinc Brodch
z
oq nd over ,,the bottom« skyllcdc
nogle Bkoer væk og tog vift noqu
Høsmkkc med i Forten
Blondt andre beiøAeIIde bar ni
haft Hans Daniclscm oq Familie
forben Coulter, Ja» de befagte unu
le Bekcndtc fm Cur-lieu sont lnsr
hist omkritm. Ein-l Madspn on Fu
Miit-, Engeln-, ermh sum i Bin
ter bar været i Hex-»macle var
pcm Hjemrejsen bist-Ist ika bilfto Ums
Bewies-. l
Otto Sirensen og vustrn in
chandcr bei-nie Koban Waldmnartz
forlo n Eøndag Ein-rufen var tin-d
tl lltmdotsi-tttødet lwsks Jchpisk Mel
sen den Don, book lmn lpavdc et
aodt Ost-d at fige til do unge
K o r r.
En Landstrnggcr paa Reife
12 lmmoriftiskc Skildrinchr im
en Roij i Europa nf den hemmte
amerikanka Humorift Mark Twaku.
Oversnt of H. M. H. 213 Sider i
Shirtina. Priss 50 Ets. portofrit.
Dan. Luft-. Publ. Hoan
Blair. Nebr.
4OOOOOH
Spttlers
anear Ip
Tunthnirxs Ttnsi"
»P-« .· ’"!Y-’-!’s. Ins-«
juun u« »I«««s I
-«1--1! ssis T H v H n um«
om « »z- s! is -:-·»I- i Huinksusv
Mann-»W- Eusiaiklscntmt tm All-kna
« k -«·I.«c! lmu »it-1:.1«i(:«1s«sl« EIN
« « I « s
« .. « « . .. » « G
- .-«! c-«1.«M·i.’:s.s(! ««I -«,
Ul Hu- Usn Inss »i« smis cis-'
s I...!.:1«-:« s--d. hJs espm 1 Z
the-s H. Is.« ,’v 1 . l J
! JLI liits r lIiI t- I i-« lot-Uns
l»II-·l « itltslt
41«
.i. s I Osnd tim- .
fu-! laute THE-— Zu
»s» LHIUUUT mwsps Tdm H! «x"i«ns
tjmunchc «1 ltsrs zum-I Vom Usm :
:n·s, scin « Wiss-. Inksst soc l) M
d.1 »Hu-»Um m u-.-1u-s.ksn:.1.
Pun- iixsifnrrps Aus-Inspi- m
lud-lutes fu«-r Insv Rundun
lnlhsisik lusmsrud Psm lil
Snm of anznurnltmk
tq»unm. Lamm-, cllcktil
W. V. BENNETL
Ia Its-»
0AAUA. PEle
Ist os Alfqlfa Fatm til Sess.
20 Art-es med Besuche-D Apricots,
Rosiner, Figner, Appelfiner og an
dre smaa Frugter. 1372 Acres Al
falfa. Godc Bygninger, Vandleds
ninger over alt i Hufet og Stalden.
Førfte Klasse-J Vandtet for »Stei
gation«. Nase til »graded sehool,«
Højskolen og daan Kitte, 1X4 Mit
til Oleander, sile Mil til Fresna
Sidste Aar-J Høft var 13 Tons
tøkrede Penthes, 2 Ton tørrede
Aprirotsti, 3 Ton Rofiner, H-; Ton
Figuren Mz Ton Appelfiner oq ca.
100 Ton Alfnlsn.
Fuld Vefastninu on Jndbo med
følner. Ists a 7000 fordres udbetnlt,
on Nesten pna 3 eller 5 Aars Tid
Vil onan bntte for en Form i
Ulkidtsmterne For nasnnere Oplvsss
nian benoender man sia til Eieren
Peter Jenseit,
R. M. l, Vor. IM, Oleander, Cal.
De nye Bsqer
Stovg.—Pc-tcrfcsn: Monat-strittier
set I, indb. sl.20.
Chr-. Esrcnsm Vill). Vekk 81.20.
le. Nicard. Jereinias, indb. ZUU
Axt-l Verk: De sidfte Tiber .30.
MartcnscnsLarscn Stierneuniversct
oq vor Tro THO.
Farren Hedcnskc Sandhcdsssgere
81.20.
Johan Geisnmu Hm- Kristns sor
fonct Gut-? .20.
Ho. Ussinm AkboeRasmnssen og
Folkcskirken .25.
Egalcftom Verdens Ende Martert
linq) indb. .65.
Hy. Uösinq: Missionshiftotie for!
; Btrn indb. .40.
1 Alle paa Laqer.
Dau. Luth. Publ. House
sei set In hurtig-send- 12. M Tom
IXPWAUPEI
sicut its New Vul
cis-ils sen site mart
-kx«st fr- New Yes-It
costs-g sen 12. III-ri
Pkssnaqcsk ·r«· ukqa - tr ( tmssqu
t« Unm- Lunis-m
s nsen 0mbytnlnik. »mil- Reim
Stoksrteele Bekvemmelighcuer.
Altlng nyt. Moder-sc todt-euch
Kun smuvtkelm ps- Mdie klain
l·’»vf Isusrnss re Uphsni Ins h- ssvisnshss
swn sixc til Vi- shnniim- Inn-Ost I«
Und-Im Im- sisssl I-« csil K -·-«I sskiisr «
« E lOHNCs N C ( D
M W anst sf cNIcAGO I’!
-(-0 Firt Ave S«, Msp - spzs hs Muw
Hat De abbonneret paa
NORDISK
MissiONsTlesKRlFT
hist bring-»st- (l)"gzt.i;.»- ug jntptstsssnntss ijliltsjngztsr frei Mis
sjunsnmrlusm sinnt- tjtlsnmsgsjszv ltcdlisskx. ÄHnnnlljngssr ug Ar
tiklcsr zif lnfcsnsksms for islhs Vssmusr Hi· dpn »Mit-e Mission
skriftpt nclkomnnsr Inst-runden Mniinod mskd et llivftp pas
mindst Hi .arl(. l)(-t. Imstssr i Amerika IFUM per Aar-gnug i
Fumknck
Aar-Zanan 1913 forelikzzzpr I(«n11-l·-t »F kan fix-is not- og
soljdt intlhnmlct for Skl.50. Prmsssltxcsfhs somit-s frit Ins-la For-«
lungend(«.
DÄlell LlJTkL PUBL. HOUSE,
Buts. NEM.
Kommissionxtsr for A murika
.
I-—
s-0
II.
NU ER LÆSETIDEN HER!
Ille DR Ncckk FOR DE LANCE VINTBRAFTINDL
REALISATMNSPAKKE NR. 4...1.1«k'ksll4'klls.
12 utaühuutlne Esset nieset billigt.
Vcd Lillshslt ck Orest-mi- Poktslt as chr. Sehn-p- 514 sich-k
Boglstjopris 82.00. Nod-It Pri- 80 cts.
sollan As Edmanclo De Amicia. 410 sidetn Boglsckepkis Il.80.
Nessus- Pkis 700ts.
syst-lett As De Ämse-is. 376 sichs-. Boglsdepkis Bl.70. Nest-ist
Pris Rot-.
Kleopttts Historisk Roman tf Geo. Eber-« 594 Bisse-. Zog-lach
tis O1.80· Nackt-t- Pris il.20.
tret-for Bt ga fr- llobkitlekne. As J. Vlies-er 204 sich-k.
Bogltckpprls 8 .00. Neckscc Pkis 40 cts.
sein-vorset. De Cotislte kolks Mytelogl. 376 sichs-. Pri- Il.40.
Nat-It Pris M.
schien-extent sto. As Mit-tin Kolc. lss Zielet-. Pri- 90 Cts
II Akktsjsijssmsc XII-l Gjellerup. 100 sich-L Pris Mcts
smdiltx Eis-· Tngsclie II Ictusl General-. M sichs-. Pfl- tl 40.
. umko. m sitze-pi- -s owns-· so sue-. pkis suec-. Nat-»
I
Pfl- löct
. Im sit-L non-«- -t ow. Eises-. m sich-. m- tust-. IM
Is Ms Ql.00. »
hit- ICIMI sinkt-cito stritten MS Sider. Pri- IILZT Nul
Ist Pfl- soc-.
Als-Ists- Ml siäst M en Ist-let sogmäepkls I! Ils.(0 o- soc-s
Islv after Nod-Umlau- belsb qu N.1s, tildydss Ia- lIek sok Im- still
Forschens-st- hchlss If Tiber-L Pslckea vejet eite- s Nack. Bos
Most-MEDIUM
lesAUOssPMI IR. s.
t- wo, tritt-lik- ssxst —- slls i dmslssmsg til-staates ku- Itzt-.
l· Gordius Cslthkqps syv Mist-ask tot hins- ss Slckok.
2. s. Mut-entom Mike-set- l. san-link 263 Bisses-.
s. II. Muth Nil-easi- lll. sur-link- 822 Sidetn
s. E. Mut-Insekt- Milecuot 1V. Statuts-. slp sichs-.
s. Eh grinst-II- Til kostka most ils- mkslüts Cruacktviglsvisssr.
11 sk
s. A. C. L. Simois-Immun- Nutlckstantykek l. 82 Sieht-.
7. A. c. b. Gkovs-Rssaiussen: Nutitlsaaktykek ll. 75 Moses-.
s. A. C. b. Crovsildssmassem Natlcksmsktynsk Ul. 50 sitt-It
p. Atlalpls Meint-C ij et Kmtligheck 100 Sider.
Ic. Thon-t- - Kempisc Frist-l Liv. 227 Slckcr.
Il. l. M. Ist-sen- 0ssek. 75 Zielet-.
KL. Bksvo km Lather. Ofen-Ue If P. L. Muts-tot 438 sltlet
Islt 2102 Sidek —- falslsttvmlig usludte Met- — til mittels-e end I-« If
lzoghsispnisa.
Kissen-en betale ls’okst-ndelson. Pslcken vejet m. 5 kund og vi! kost
4dcts. l Pol-to.
DAleH LUTHIRAN PUKL Lunis-.
Dampskihshjllettcr
cunard Uniens storghunise skibs
smlges Ai
UÄlell LUTlL lIlYIIL Wirst-«
KLAIIL d Ism(
Vore nyk Bibler.
Da vi i lang Tid hat solt Savnrt nf more proftistk Jndbnp »
dingck vaa de almindelige Husbiblcc og Konfirmandbibch ijk oi j
for en Tid tilbaqe ttuffct Astalc mcd ct Firma i lldlondct um at
indbinde et Parti danike Biblcr ipcciclt for os. Scndingcn et nu
ankommen, og vi san drrfor nu fokudcn de i vor tegulasre Bibel
fokteqnelfc opfstte Bibler, tilbyde og deriil fasrlig anbcfale folgende
nye Nunm:
Nr. 16——A. Almindelig 8vo. ftorstilct Husbibcl i iter, bsiclizu
Ehagtm med Guldsnit og runde Histan Pris 83.00.
Nr, 24—A. Den almindelige Konfikmandbibrl i Lamme-sammt
Speciel Jndbindinq i fint, bsjcligt Ehaqtin nusd Gnldimt
Pris 31.40.
Nr. 24—B. Sonnta- som Nr. LisA men mcd runde Ohms-It
s Pris 81.60.
J Alle disfe Biblet et as det danfke Bibellellkabs quaver. oq
T med det ny Testamenic i ny Oversættellr.
I Ten, dct bar set dischiblch vil vaske enig med os i, at de
’ fasrlue kam-r sia til Gast-hoch
Tunish Butsu-tun «1-’nl1l. Ewqu