Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 25, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Det, der besinnt
cu- Cnu Ort bestu- coiadelis.
mi. O, is.
Raum og Veer vertil.
Jeg er Beim og Eundheden
o,1 Livet: disk komme-r ingen
til Faderen uden ved mig.
Joh. 14,6.
Læs Joh. 14, 1«11.
Allcresdc i det Affnit. vi befragte
de side fotetom der Otd as Jesus
til iinc Difciple mu. at lmn om
»en liden Stund« skulde forladcs
dem, og der-es Hjcrter var vcd at
gribes af Forfækdclfc.
Jesus var jo detes alt: del-es
Stytke var i darn: hvad fkulde de
blive til ham sonsde
Mcn hans B o rta an g var til
lige en Hjcm a a n g, ou den sure
toges ikke alone for lmns eqvn
Sky1d, men tilligcs for at berede
dem Steh. at de maatte vaste bog
hanc
Tot or det, Jesus her ledcr sinsc
Tifkiplcs Opmasrksombed lusn paa
for dermed at trostr- dem.
»Ehe-W zsjerte sorfasrdcki itko
Tror vaa Guts, oq tror vaa mia!«
siger ban· De bade jo laskt at ken
de bam fom en nlmasqtjq Ben, de
kundc stole paa, og immnem bom
liqefaa Fabel-en
Twnk jet om! vil han füge til
dem: kunde det være muligt, at feq
ellet Inder-km med hoc-m ica et ect
vildc qaa bort fra oder til cdcrs
Skadel
Fuss-: lcmgcr um tu: »s« ins-I
Pindus- AZusJ csr der mange- Bos
acr Tksrsom cht ikkc var fan, hav
-·’« im sont oder dist: thi ksq anm
lmst sur at borode oder Eted.«
Maalct var nltfaa Ruder
Fuss-st: dcst var Maalet for hans
Borigang, og det var Maule-L der
rat bestemt for bans Tifcipch og
som bun vilde føre dem til.
Mesn faa sknldc der beredcss dem
Stett der. For ban- vnr der Sied.
men for dem fkulde der bete-des
Sied. Tænk over det!
Derfor vor dest, at Jefn Vort
gang fm denne Vordem on Hieni
gang maatte gaa igcnnem Ade-He
Dtden paa Korfet og Opftandcslfm
For at bete-de Difciplene de
daværende og alle, som fcnekc vilde
slutte fig til bam — Sted maatte
ban betale ,,Svndens Sold« Man-.
A, ZR og sejre over Disan i Syns
deres Sied.
Vi skal her ikke qaa nærmete
ind paa Herrens Genkomft, men
ntjes med at sige, at der er Feder
hus W pag Jord i Guds Wenig
hed og dethjemme has Herren, og
ved Jefu Bortgang blev der betedt
Steh for alle udvalgte for alle,
som vilde tro og modtage Daub, i
Faderhuset baade her og det. Vi
menek bog, at Siedet West reget
pas Fadethuset derbiemme
We ßger Jesus: »Da hvok
M
jeg got-r heu, derben vide J Beim-«
Thomas figet til hamt »Hei-sites vi
vide ikke, hvor du gam- heu: og
bvorledes kunnc vi vide Vejcn?«
Thomas var ifkcs endonn bleven
klar over, at Jesu Bortgang var
Hiemgang til Fabr-ken- de andre
vol heller like-·
Men saa et det. Jesus giver det
Zum-, sou- vi bar anført oven over:
»Ist-g er Vejcn og Saul-heben og
stet; der konnncr ingen til Fa
deka udcu vcd Inig.«
J dette Evas betoner Jesus-ne
Iget stærkt Judex-hu som Maa
«let og sig felv som den enestc
Vef, der fster til dette Maul
Vi skal standfc nun-mete- ved Be
tragtning as Vejen, mm lad o—:—
fstst rette Opmærkfomhedcn paa.
lwad Jesus spare-r Filip, da demu:
;beder hom: »Hei-tsc! vix-« os Feder-en
lHm det cr os nol.«
Bande Slutningen as Jesu Evan
til Thomas og bcle hans Svar til
sFilip betomst mcget ftasrkt bang Lin
sthd og Ende-d med Fadeten.
Han sitzen »Havde J tendt mig,
da haode J ogfaa kendt min Fadcr«,
»Den. fom hat set mig. bar set Fa
dcren«, »Jeg et i Fodekem og Ra
dcren et i mig«· Endelig henviser
han til boade fine Drd oq sine Ger
ninger som Bevis for sin Enhed
med Fadetm
Hom- stokt man det ikke baka
vmret for Tifriplone at komme til
at boile i den Fordigning, at den,
der bavdc set Jesus-, baode fet Fa
Ideren i Himmrlm as bvem ban
var sendtf
Qg det aældek til alle Tider. at
Gud Fadck i Hinnnelom hans Sin
delag og Mem-lag imod Syndete.
kendes fun genuem Aabenbarelsen i
Jesus, men ogsaa sandbedstro gens
nism hom.
Altfcm — - Rade-ten cllcsr Rade-r
linfet var Maalct iok chu Vort
gangx drrtil vildc lian ist-c iine
Von-ist« som ioriætdedcss ved Tan
tcn um lmnss Vortaaiig, og dct er
Manch livoktil hcm vil iørr alle.
som vxklger lmm til Hei-re og Me
ster.
Men san Bein-n til Maalet?
Jesus stack-: »Im et Vesien« oa
tilføjer ,,oq Zandbeden og Livetx
ingen komme-r til Faden-n uden
ved mig.«
Til etliveri Maul det gaslder
ogfaa timelige Livsmaal — fstck
en vis Vei. Og naat vi ser san
mange, fom ikke ovnaar noget væks
digt Maul i Livet,.saa kommst det
af.atdeikkevilfslgeVejen.
som firek til Maolet
Vil du opnaa at blive Landmand,
Haandvcerker. Doktor-, Lækek eller
Videusiabsmand, san —- merkst-,
fjlg Vejem som ftret til det Matti
du has sat dig, ellers nagt du dset
Orig.
Ligefqa med Heulin til at naa
Maulet dekhjemme i Faderhufet —
den evige Salighed "—— vil du naa
dette Maul, saa man du ogiaa villk
Bejem Tom first destil
W
(Jc-FOYFTSH)
Isyek tin-privat sko stut- 1 spldseu tot alle used Heu-y- M
sul ox varighocL De set- godt nd, Idssnr godt og staat Sud
sodt De gis-et- Dem den sldste Nod-. kuldstæadltk Til
ttodssullelso og vfkkeltg Kommt-t- Djsse kpperltso Sko
hu illu- sut Use blum- sto com sælset M
tut-me M
Cjort tot varjg Hengst-T .
Mut act Mit-·- Msklmäpn flnt ekeln-um« Sassol-der ok d
bsflsts Muts-iste- k(«kjvk1·ct drum-s til Mzsyer Haus«-bitt sto.
De er User M Ist var-« »- lsohnlcle sln l-·»km Ul set umste
stv Its-yet llsmokmlc Ihr-, us Do vxl erbot-h den bedst
ais-Us- Vsktli tot Den-s konse.
ApfAIqu sltltl m u u sit-se Its-et
III-s of lispdslitmstlwc pa- Hsslsm IM
M Ihm-Ism- Ilth Is- Ilmlkc Ide- VM
s- aht-« ils o-.
74 fudkllastrk Mars-s- llosmthllt flho l wiska Stil
kgk Ists-L Kylatlkk oi M: Ilselsin l)kysot,
Sko sm- cksst ist-Us- fsslkx Yes-n- (’II-Islos sh.
o- Iskuss Wulst-sinn- ccsssski sh.
t. Isyek soot s sho- co«
las-sitz Ils.
,Fok M
Ist-set
Of Ist-I
Landomraacle
er vylig sk Biere-n bleveo udlagt i Stykkek km 5-——I(x—15
Ast-I as opsC Land-et et beliegende mellem de to Styx-re
Mo Kolonist i 0regoa, nemlig Junotion City os Enge-tm
up M Pmäüc Hislmsze Landet er vel dyrket og It tot-set
n- Istlitet. Dot einer cis vol kot- Hsvedyrkning, Ist-ask
Est- Kejoridkikt ok sl Indem kam-dritt.
UnMsnsde bar owns-et salget as Gatte. Dem-den
Ist vi M as Pius-w ask ind mod Essen
sck Ists-re Indem-wiss til-triv,
W mi- MAT- CO
I. spIM Isc
JW City, Moses-,
— Et th støkke
Te staat der og vil sxaa der til
Verdens Ende, og de gældet hvett
Memieska disse Jer Ord: ,,Jngen
kommt-r til Faden-n uden vcd m.g!«;
Da en lovkyndig fpurgte Jesus::
.,Mester! hvad skal im gsnh for atj
jcg kan awe et evigt Liv?« sonsedes
ban: »Got- dette fsom Loven krckveUJ
faa stal du leve.« (Luk. 10, 28).T
Det var alriaa Vejcn til evigts
giv, oq dctte Udtrnk bctyder fis-»
kcrt det Nin-me som Livet i Fas
dumpfe-L
Den lovkkmdige ktmdc ikkc folge
dcnnc Vei, ängm Syndcr Lan spl
ge den, men Jesus sulgtc den og
naaede biem ad den«
Men bcm levedc ikkc alone i Op
fyldclse of Lotsen, han »Es-de desuden
for vote Iowa-, han blen, sont
Profctcn sigkm .,knust for von-Mis
gerningek.«
Tekved bkcsv ban Vejen for
Sundere til Feder-hinset
faa dct, som en Sonder· illc sclv san
apum-. det kcm han faa ved i Tko
at tilegne fig det, som Jesus Kri
ftusz bar foktient for alle
Jcius siaer Ader-c at hcm et
Sau d b eden — ja, bang Liv iom
Mcnneske var ei sandt M en ne
skrliv, og dctfot fsrte dkt Mem
Endvidete: »Da Liwi«. Ja. det
et fskst da, Livct nuar sit Vogt-eb
naak net leise-:- i Sandbed: Verse-is
Lin borte fra Seins-und mrd Gud er
Este onst-d Navmst Lin«
Lob es flam- med at Hat-, nt läge
fom Jesus vcd fin Lovopfnldcllc
Lidelsa Tod og Dpfiandelfe er ble
vcsn Enndotes Bei til Saliqhed, saai
ledes ital hans fonds Menneffeliv
blivc ved at vckte Monsteret for en
Kriftcncs Vandring vaa Beim bis-m
HO
Kcistrndom oa Kultur.
M Fokkdrag as Pastet- Llf. Nimm
»Am-it Ztiftststkdcndtspd
Tot mr fuldt. m mitxml overknldf
i bl. F. U. M.’—:· swns Zal i Ansturz-.
da Paftot Lis. ijtd sokllsdcsn Astcn
bofwg Talcrftolcn Eckrctasnsn lmvi
de sotxnden mcddelt, at Or Rimrd
Tagen for bavdc must lna ina, nt
dtsck nas- tvivlfomt, om lmn i det hole
limde reife. Tot Var oaskm tndeljat
m fc Wo Pnsmk Nimrdgs Aufsat, da
lmn beantkdte, at lmn illts um- hell
mik, tue-n i both Tals sporrdc Halm
ifko mindste Jndtkyl del-at
Postok Ricakd er en as Tanmarlis
ibedfte Talen-, om illc den bcdstc
Hans Tale-Tcknil et ganflc Mds
kommen, det er en witctksl Novelle
of Rang at hsre bank, bans Sprog
et rigt og levende, hans Ordvolg
sprng af den sine Kultur-, ban te
’vka-senterer gennem fin Slægt og sin
egen ovalegne Begavelse Og bog
er alt dette ydre ille M bedin- vcd
bans Taler-. De faat den-s blivendc
Vækd ved den Rigdom og DUde
der et i bans Tayleh oq den Klar
hed, der udsttaaler fra hans Ord.
Pastot Rieatd talte over Eainrt
Kristendmn og Kultur Hovedtmsks
Ekene i Past. Riemsds Tale vak:
Heu Wie lom Udgangsmmkt
Kristi Ord: Du ital ellle bin Neste
fom dig selb. Herined er ikle givct
en Anvisning paa, at Selvlætligbes
den er betettiget, men blos heuvist
til det Faltmm at den etlifteretc
Summen as Menneskets Selvkccrligs
hed — det et det, vi laldek Kultur
Kultut et sod, men den n- itke not
for Mennesseks Alle Kultur-go
dets Utilsttæklelighed hænget sam
tnen med dets ulige Fordelinq. Oa
dernælu got Kultuten Falk beda?
Jkle altid. Nqar Kultuten wert-ti
ves, slaar den om i Modlætning og
Idelasgxm Ase-tacht Oveekultur
medier Bltdagtigbkd, life Siedet
oq almindellgt Fonqu Dei gqmle
Noah det modetne Paris og Berlin
wer Devise- War Ovetkultureu nd
vikler fig til Lisetmennesseteotien
«o(1 bliver til Brutolitet on Bestiali
;tet. Kultur-en alene er altfcm ikke
znot Den maa farst for-ones med
Mut-Mem der er udjknkt i dette Ord:
"Tu fkal elste din Ncrste under alle
»Im-hold og i alle Stille-like Mora
len beri give-r et masgtkgt Plns til
mtlmtm Men det et faa vanskei
liat at elsie Messen. Selv dem, vj
holder allermeft af, bebt-ver vi faa
tidt i det dagliqe Liv. Det et hellt-r
ikke altid, at vor Kastlkqbed modtai
ges of dem, vi bnder den, Der er
anget. der hedder Kastlighedens Re
siko. Er det ikke faul-weh at netov
de bebste der fra osf Qg er ille
oste Sorgen over de Wende enddq
sttrre end Singen- over de Dive.
Jo, sendet-IV der et dass-a noget, der
liebt-er Kærlighedens Tritt-edit
Morqlen et altsaa heller ikke nos
Men Mist-II faqde et audet Ord:
Du stql ellte Herren din Gud as biti
qansie Viert-, Sirt-! og M. Her
siriderviindietuyiMmednvk
Aulis-heben Landst, hvoti nahen
bates W Mitgling Ren, si
ier Ameisen-, Sud et im hauste
kig at find-, og ssgek vi vom i Ver-s
dcns Besivenhcden de store Ulyksj
ker, de voldfomme Katastrofet, fandt
ksi ikke en kærlig Gub. Og spgte vi«
lmm i Ensomhcdm i vor egesn Sam
r Mindest-, Insdtc vi kun Dommetm
og Anklagetcn, vor Dødsfjende, fom
vi ikke kundc flo sm. Rast og must
as Materialicsmmts Skuffclseh ven
det den modrkne Elwgt fig sog paa
Eis-Im mod dct altncsnckcligisfc Vi
bpret Affekt im Digtrrnes Leic, ja
selv fra Sokialdmmkratrmes hervor
der sig Stcmmck. Mcn det er, ikkch
klogt at vsllc indkaizssexc dennc religi
rse Urt- som Bari-J for Kristmdonp
mens Fremgastg. Mcgen a? demu
uklatc AlMcligisfitet vil rnde i
Stuffelsey thi ikkv heller den er not
Men Krisis-C fin satte Moralens og
Religioneng Vnd samtnen, tnyttcdc
der-til Spttgsnmah hvad tvkkes oder
om Kristuö, lwiks Ton or hem?
Derwed springt-r en nn Tot ou
for os. Fka den grau Almen-Reli
giøsim komuusr vi ved dctte Syst-gö
nmnl ind i Kristcsndmnmcn Da
Kristkudomnnsn er Krismä dem-:
Dmxk og hanc— Tod Her er Gud
Bi kommst aldriq tUsl Hvile, for vå
stan- x-rpt for den guddommeliac
As.cskim"na i misms Mine Tan
fck cu Trenmtm miue Rsrfonnemnr
M m Fanmficr om Religion er Ic
tun wng m« mig fclv. Dei-for es.
der inqcn Ovilc jagen chd at hon
te dor. Tot or der fun i den Aa
bcnbarikm, disk samt-si- ncd over os
ellet skasnkciz oss fm even. Krismsk
lmr iskö blot Mk us Gub, men san
os tzjcm til Muts. Don sigrrt sw.
er Bei-am Eundhcdcn og Livct Kri
stendommen csr Mc en Samling ar·
Degan oa Maximen msm Kts
ftendwmen dct cl- Krisiuix
Udviklinqcn er oltsaa denno: Jn
msn Memwskclnfkc ndcn Kultur-, ;n
gen Kultur udisn Moral, jagen Mo
kal uden Noli-»Amt« sum-n Relmsoxs
»den Kristcndotm imme Miitcndous
udea Krisis-i argen Kristuiz »de«
Historicus, Menighcdms sit-Sims
Oan ist«-r us- til Wid. tun inne
os at brum- mttturcnsz Hodkk m
rette Vis, og kmn føker o-J ti! Mr
bøjestc Loch-, naok tmn stiller Iig -.«-«.-.:
for hoc-r mit-It nf os- oa sue-urt
Hvad tnksck du om In- dus-? Fun
rk hcm blcwn sur MAT
Eauqdas Gsundlas w
Lokd erathkon s.
, (»Dmnnark biemmc oq udc·«s.
Rom tm :I-’okd-«.’lmmfa rinnt-m
dct rnqelikc Verdienst-most- swrsic c-«
’ma-atiqsus selvfmkmdc Kot-Ins Emm
Eva, san csk der jagen Enkelwcrion ds
hak flam- Iel dmä end Tonald Alt-r
ander Zinitb, sent-ri- frndt undksf
Nov-Ist Lord Strome-»Um Don var
fsdt i Statistik-, schmacqu bavdx
vi nasr fast, thi dcmw Te- af de brj
tisse List or Hicmsusdct for fuo mon
ge of de baakdfsnn dkiftige og at
bejdionmw Mckntx der bar sieht Ca
naht-.
Smitis Fsdrsted er Fort-es i Scot
land, lmn ans-an seco, at hon kam til
Ver-den den CI. August 1820; mea der
zvat dem der wenn-, at han var 98
Jcllct 99 Aar-. Haus Fsdfelsaak er
« ikke bit-not fastflaaet med absolut Sit
;kerhcsd. Faden-en Donald Smith.
jstammcsdc fta Hoffcotland: hans Mo
jdeh der var fsdt Wiss Bat-how Ste
’watt, var as m anset Familie
ans Faden som var en temmelig
»velstillet Handelsmand gav sine Btrn
sen sttasng Dvdtaqelfr. spm des var
Esik i Tatidens Scotland. Trt var
nvrindcth Meningrm at Sonnen
skiildcs hanc- vkrtet Saus-ker, nnsn
Hin-ums Visisæftigelir tiltalte bonI it
Eke Tit var del-von paa Tale m
lade lnnn indtmsdc sont Lærling i
on stor »okkctning i Manchester
Da sfcstc det paa dcn Tit-, at hans
Onkel pnn msdtene Side, Jolm Sie
wart, tum hjem im Canada. Den
ne nor isn kendt Polsbandlet i Ca
nada, rn samtnen med Simon Fra
iesr bnvde han trængt sig from ·liac
til Stilleaneu han var altiaa en as
Pioncrcskne i Britisk Eolombia. Den
unge Zinith blev veUin anrls
Hin-li- ansat i det state Hut-fang
Von Conipany«s Tjencsm dem
inckgtinc Selsiab eiedc paa diin Tid
beit- det visstliqe og nordliqc Cana
da. Da ban var 18 Aar sammel
ieilede han til CanadC Hans spr
iie Reise til den ny Verden icete
paa et Stils ptia 800 Ton-, efter
Datidens Menan et ftokt Fort-i;
Turen tog 40-—50 Dage. Sein
Lord Sttathcoua selv hat sagt ta
flek man nu om at bng- Skibr. der
kan gste Tut-II im England ti!
Tom-da pas 4 Das-. J de nieste
20UarlevedehsnuuetLivisen
Grad asskaauc fta Wiens-d
Kultur-w It W Met
W ist- kan m si- m Im
IM der-II- Ost M hm Ist
er med W d· 1 esse
s sm- sit-»san« p- tss sit-.
J
Hatt sendtes op til Lebenden her
scfredc ban sin fsrstc Triumf, idet
ban paavxstc at det var mutigt at
dyrke Kartofcer ovpe i disse- sdc
Egna
Hau Fug imidtmid tit there
Stillixmet selv ons dct stete Imm
fomt: icrst offer 13 Aar-s Arbeit-e
Uns tmn felvsmsndig Vrlshandlet i
Kompagniets chncstc J disnne
Stilling tilbragte han cnduu lO Aar
vaa Hut-Ton Bugtcno Kosten Don
mr tm over 40 Aal-, oa bans Fremd
Hang i Livet havde ikke været fasrlixj
stot. Tot-vom uduasvntcs hatt til Le
der af en Handelssmtion oppc i s-;
denkest-ein og endeliq Ists, 7 Am-T
cfmz Toa ban Bannen for sit trosH
faste Ha dygtigc Ist-beide idet han«
bis-v Tircttst for Hubfows Bew.
Eotnpany’s Forkctnina i Nordameri- T
ka tned Isovedsasde i Manne-at II
alle de Arn-, han bavdc tilbmgt langtH
bokte fm al Eivilisatiom bavde bang
aandcliqc Fsde vasret Biblcih Shakesi
Man-. Boswell’s »Mir of schuf-du«
(Jolmfons:— chned) oa »Pitt«s Speis-«
ehre-" tPitts Tulcr).
Det Tidspunkt, ban vom-de ov i
sin starr Still-Am var en trittst
Periode i Conadas Historie 1867
var de soksscllige Provinfer blcvet
fortsmsdc til »Da-nimmt of Eunoda«:
fort eftek lmvde Landct ovcctaget di
Eanc ": VestiCanadcy der bidtil lmvf
do tun-et ejet as »Hudfon«s Bau
Compmm«. 1869 ndbrød der-; un
der Leda-Ue as Luni-I Nie-l oq Jklasns
deren O’Doititonghoe. en Opftand i
Egncn otnkriim Nod Nivcr ldet nu
vaskmde Manitoba). Befoltninarn
.brftod of franfke og britistc halb
blods Indiana-e og trne Indiana-c
»Lmørernc besinmtigedc sia Fort
Gar-m nast dct Stcd lwor Wiss-ki
pca nu Egger
Emåm nifus nu sit Mod vcd at til
lscsdsr at reift- ov til Fort Gan-n ozt
urkw un at talks Ltsrøkemc til Net
to Ost-Held udtmtsnt til den ca
nadjsfc Illpusrsnasti Konnt-ishr m
.t-.«s-k im til Fort Nat-m i de lidftc
Tun-s m Ums-. Her blcsv lmn of
»Es-l lksxmndlet sont on Zaum-: det
Issllsdxs bog m san Nril til at arm
? nd um at M Mildt- lwldrs et of
J ist-tat Mode for at luste. lwad
I WH- Imun kliotsnrlcnmnt havdc at
J klllksdist blns lwldt under km
j ssssk Dämme-L Immer Tenno-»Am
J Ei - st- (s’-mdrt· fmhmtlwit under
? W ( : ins-used --:-- 30 wmder Cel
Jsspsstm ou det tot-kais under Jagttai
l wisse ns Komm-M lom var drt lelve
n-- pssqclflcs Parlament Resultate-l
lim- at der ovstod Splid bog Rcils
Tillmsnctem Maika Vonlton oa
Thomas Statt soranltaltedk en Reis
nina as den enge-like Tel as Vesolls
ninarm de blev doq llaaet, oq Statt
blrv drwbt Satitb fil nu Lov til
at dmge bott: ban indian, at der
illc var andct tot end at lade de bri- H
»tier Vuaben qutke Sagen. llndkr
Ledselse at Karlan Wolfelm den le
mete Lord Vollelem blev Fort Gar-«
Im tilbaqeewbret og Optik-et staat-h
ited At dette skete oa Canoda der-I
ved blev bevor-et lot den kugelij
Krone- fkyldles tot en ftok Dei
Smitb: thi det var hans Skyld at
soll's Tilbaanetrs dolus-, lworved
Ort-setz Mast lvækkedes meinst ·
Kort eftek blev hatt valqt til Med
detn ql det canudllle Parlament i
Ottawa lom en liafbasnglq Konserva
tiv: lieu revrwlentekede Selkirl i
Manuan "
Tot nar i bist-sc Aar, i Datum-m-;
ferne on Fjrscrnin at den fetten-«
Lord Etmthkona ndfmstc sit Ums-J
ftorfus Vedrift, nirmlia GemmmsøT
rislfm as Canadicm Parisic Nnils
won, Rom-tu der uauk waer iman
ncsm Canada im Atlantcn til Euchs-;
lvavct Vnassnqen as drnnc Bam
vor en as de Betinmslscr. sont Visi
tisk Columbia bavdc stillst for at
fort-ne sig med do sftlige cmmdifte
Brot-infer. Den konservativchsges
Hriim i Cnnada under Sir Jotm Cac
sponald bcsluttrdr nu at opqive at
bvams Bank-n sont en Statsbams og
at lade et privat Srlskab overtaae
Muldforelfen as Bauen. Smitlj blev
!de kehde Person i des Sen-ab.
Wer den 7. November 1885 vom-de
at sc dist stote Vaneanlasq assluttet.
«Canat«ian Poe-ist« ejek nn 7000
imiIes Vom-, Fort-den at den hat
Kommt over andre 3000 Milcs.
Scllkabet hat oqfaa Donspsskbo til
Europa, Japan og Kinn. foruden at
»Den bar en stor Dampskibsflaade pan
»de can-wisse Ster. Æren for, at
bett- ftote Selstob, der hat hast iaa
»Na-dass Betydning for cum-das
IMM, et nackt det Standpunkt
hvotpaa det staat-, Allem-net- met-e
end nogen anden Mand, Lord
Muthes-na
1896 modtog hau Udnævnellai
som »Sieh cmnmisitmnk« for Sti
uadn Gmdac W i
Akkord M.MMM Mel-las
W lemn bcev M UMM
Of W M Me- samt
sitt-heim es Itmä Msssi
Candaahning
KolonisAtcaL
Dem Land er en Del of »Ihr
Coftilla Estatc« i dct iydliqe Colo
kado. Dei lkggek 250 Mit fydvcst
for Denver og stødcr ov imod New
Mexico. Klimact ct idealt —- Sol
fkin oq mode-at Temperatur De
amligqende Viel-ge qivck altid kige (
läg Band til Overtisling. og enhvcp
Ksbrr faak »Perpetual Watct
-llight«. Avlen ckn fikket vg givcr
ftort Udbytte. Alfalfm alle Slaqs
Smaafæd, samt Martertod Suckeks
wer og Gttntiager tin-es saht Dei
et meget fordelogtigt est-sehe Svin,
Honika og Faun Hins, Smsk
m Æg betales med bsic Prifek i
Demut-, Pueblo og de omliggende
Minebyer.
Tot et ille et unt ellet ufotspgt
Form Distrikt. Saavel Skmäinai
m- som kostete og Immäkanete hat
ksbt Land her on opdytket det i hti
Kultur-.
Jetnbane libet kanns igeunrm
Landes, oq Kolontm vil beqmsde
299 Mil fta Mcfelm en By mcd
Bank, Skoler oq Hirten o. l. v.
Eier-ne stiller det lasrdeles liberale
Tilbud, at de vil give 81000 til en
lutbersk Kirle for bvet 2 Secllons
Land, jeg sælger. Priley er MS
per Akte —- pekmanmt Paul-tot
indbefattet. Villaarene et 810 per
Arke kanlant, Reiten i 8 lige store
aatlige Betallnger. hvokaf den fik
sle falder 2 Aar eftcr Handelen er
W. Reuter paa den ubetalte Ko.
befum er 6575 og belales aatlch
Jog los-C at dette Land med den
gode Jordbund, del ideale Kllma oa
Sikkerhcden af state sollstqu nast
ved Arm-, Telefon ag Inaba-te
lette Betalingsvillaar og Udsigt til
at faa Kiste og Stole l Tilgift maa
vwkr noart for Folk, lom fsget at
fotbedro der-es Stilllna.
. Jeg er Boels weberettigede llgem
for den-te lnthcrsse Roland og eu
bvet, der er interesse-tel, bedes til
ssrive mis.
Eksknrsionesk afaont fsrfte oa ttkdir Tiksbna i bvet Maoned
Oluf Bondo,
Telephone: Nod 3985 Am »z«roodn«s«m Cmmcjl Mufo J-!
L at Te set
Vokt nye Amerikanfk-SkandinaMike
Fiasko-U
Un aldelcss Im Jde til Brcvkon - dot mumtmtfkr m de- II
nokdiikc Lande-:- fvlaq sann ct Profpch km tun-n Land. Udsokt sum
Form-I Auskunft Paatmtt tmckt Uort et Min- Vcris aj de mäva
tivc Landes« Nationalsanac Diqu »Der er ist Imdint Lands
Ilnwrzkansh »Am Eountm ·tjs:i of Ihm-« u. s. n. non muss Zorn-m
tsllcst et cnkolt Land-I fastskjlt ein-r Lust-.
Prisc- et 25 Cro. per Dust-u 5 Duft-I fu- sl.00.
Cn mmcrlia Artikel for Forbandlckc og Blut-unsr, Zur
Nahm oummg vcd Wanst-it Vnmr frit pau Fisrliitmisudcs
Danäsh Luth· Publ. Dust-,
- Blsir. Arm-.
Gleise-un Atswllfhike og MomnsqL
Cum-da
Ved flktc Lejligbedck viste lmu ca
storslaoct Ase-Umsale J Vork
chgen udrustcdc Von paa mcn Vis
koftninq en Nyttckofdcljng paa W«
Mand, alle fta dct vestliqc Canada.
Udgiften hcrtil anstqu tit 200,000
L. Tit McGill Universitctct i Mon
trral aav han 80,000 L. Monmsal
Hast-statist- der er opmtet as lmm
og Lord Monat Strom-m modtoa
ai Lord Strathcona 200,000 L til
Vygningckne og 160,000 L til lldi
imkclsmu Som man vil ioksmn as
Vidraaet til Voekkriqcm var Lord
Stkattpkona en for-ja Tillimtgek ai
den brjtiste vaekialisme J 1902
udtaltcs lIan i Abrrdekm at liqefom
der tun » m Flog, san man der
komme den Tit-, da der Tun et ern
Hast-, ern Munde og praktin taaet
tun cist Oandelssystenr
Lord Etmthcotm handle lmlsiom
manms al lim- Lnndsmasnd Scot
tmm boldt fiq mmdomcmslm oa ar
bcjdislmltig linkl til sin Tod. J
mil, d almn nur M Aar flammt-l
lorcstoq lmn en Reife til Cnnada oa
tilbaqe til England-: i 17 Dam- til
bagelogdc lmu lusnmsd 10,000 Mil.
Pan denne Rele var det, at ljan
blcv oulwldt, laa han kam for sent
til Tom-t, der fluldr like lmin til
Damm-rein estct at Tom-l havdc lot
läg i Tümasaislfm kam Lord Stratlls
kona tnd vaa Personen; men ttods
lin lisies All-» sprang hatt op paa
dest laugfomtlskendk Tag og com
looledcss med.
J Anlednina af Tsdsfaldct lom
der Teleammmcr til lmns eitel-les
vonde Dotier, Mu. Vlifs Don-ord
fm Konq Grotge og Dronning Ma
rv lamt Dronnlnq Alexandra.
J del canadisle Underhus holt-les
der ca Mindest-le over Canadas
Note Mandc hvoreftet deet has
W. «
Lord Strathcona var gilt med
Jlabella Saphir- ldardisnh Dotter as
den old-de Richard Vorbild-, der var
Mem for »Hudlsn’s Pay Compu
ny«et l Rupertslqndet Gan esteti
ladet lig tun en Mer, der et qifl
med Dr. R. J. Blllt Hawaii-. Urs.
Web oq W mandlise Oster
tonmeke s sit-instit Alten« Uc
W hat s W da I Orm
Ideres asldftk an cr Lsztnant Do
nald Sterling Palmer Geword.
SmacnmL
Hund Blute-e des-himm- ftq
form-Inn
(Sumlet af M. N. I.).
Nam- nmn Ism· mcd Tage-i fw
Fnsdcrikia tit Beile on kommst i
Rast-besten af den ftons Stationsbn
Nat-Mk sm- man lidt mod Nord en
bvid Wkkk ssinne qeimrm en Jud
lmime of hsie Turm-. Dei et
« »Oui«-Island Kirch Dm den for
lasimft gib-de i vidr Kredscs vellendte
oq hsiaqtcdxs Konsistotinktaad Gad
"dt-r i en lang Naskke as Am- W
Prwft Lust-. form-lies- adfcilliqe Sona
tmsk, bvomf bet- siac fremfsres et
«iom lsseoka Aarslrv fortwllek i
»Hu-s us. Dies-IT
En Osftduq i Krisis-n kom der
nmlc tnfkv Officin-er nq soc-langte en
Æmvmn sperndt for øicbljkktsliqt.
Konsistorialmadcu sandt- da gan
sscs koliatr »E« Voqn san im flosse,
oa to »sein- smar Inst liae ved Guar
dtsn: tin-n her er Mr ist Mennesie
birmmr til at fort-J
Den em- af ciiikcretne qkeb da
fat i Prasftcn og fagde bot-endet
’»Saa kskct ban frlv oq det ftraks.'«
; »Ist stal im«, faqde Prassseth idet "
han gav et lanasomt Mk med Ho
ist-det
f
F Gan sog sin Prasstekjolr med Mid
derkoriet paa, bandt Kronen om Hul
fen, satte den inc Hat pack Hohe-dei,
’ og med de lanqu hvide Haar fachen
dcs ncd over Prcrstrkmven oa med
Wort-nisten i Haanben fremstillede
bcm fix for Miit-eiserne
Tisse satte ielvsplqeliq bsist for
bavfede Ansigter ov, on mcd stram
Dann-r og med flove Miner qjorde
de en Mensche Undstylbuinqer es
lusiede af Sted ud af Pfosten-If
den.
. . .
En Gaatdmand hque set-leben
vix-rot en Tut i Runda-Cz han havbe
mäenbatt Mundes fis gebt her- M
du htm pas Himmel-n bete gomem
mit-rap, fromm han i Isla
«sland. Ic. Ich-' Bill-M pas den «
most absolute Wlfkedchedx Mis
setm i user-tota- fw m sa
rss need W Im Eise-. of»