Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 25, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,.., » » IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I « - s « k« f , ..
, as IX zz Eli- 53 T V N
WNSDsBY I L
Essig-wisse WW »Me
,DAN.I8H. Amme-m LW
MNCWLAL wes-Euchs Musumc
WTHW MADE W
CWHEH 0 W
INAMEM
« p « Seen-W
.,, »
««,,-.
»Ah
«»-»» «-.k. - —
Nr. H. , .,;
Vauktomitcen rappottetcr.
Resultaiet vil sprft blivc offer-klüg
sgokt, naat dct indfqmlede
Material er genukmgnakf
De hat fundet Vklfmad over-it i
Lauer
Washington, T. C» IN. Frist-.
smnitcem sum fkal organiseri« del
Tod«-alk- NcsfesnnsstksEnfkem. mcd
dolu- ved jin Titbaqckomst lnsrtil I
Doq est-It 5 Umer Reise rundt i
Londet at der iftc vil blink- kamst
Vesiemmclse mu, i lwilksc Buch Re
servebankckne sfal lokcilifcrcs, føk
man hat haft Tid til tust at gen
ncsmgaa bist indlnsntcde Mater-into
Der vål rinnt-liquid ldctmna et halvt
Arn-s Tib, for disk Imc System san
tmsdc i Virtsmnbed.
Finungminifter Mcdsldoo, der tils
liatmed Agckbtugsministcr Ouuston
udgst Okganifationskomitcm oplns
ste, at man ventlcdc at faa dct nne
System i Virksombed tidlig not til
at biitaa Beim-dringen as kommen
de Sommers Avl til Eftcraaket.
meu am dettc stuldo feile, vil Reac
kingst fom sjdste Efteraar stille
Ridlek til Rqadiqbcd i dettc Øjcs
med.
Om Rollens Fort-b on um de Re
sultate-, den bar braut, meddelcs:
Vi hat anvcndt Tiden fka -l. Jan
indttl un til at bskis Udtalcliisk as
Fortetuingsmasnd on Bank-tot an
qnaende Jnddelinmsn af Landct i
ikkc fette end 8 ou We flms cnd"
12 Distriktcr. oa hvor de- fsdcmlc
Nosrkvkbankrr i tun-n District bar
lot-goes . Jnddclinmsn i Distriktek et
baade den Moting ou den hauste-—
ligste Opgakm Kot-timin mmmdcdc
dcs Mand, der lmvde Foretrasdc for
den, om at have densss Listtcastkfoms
lmä henvendt paa druncs Jnddelicm
M Vol-set us Bnmm
Flere dygtiqc oa uhildech For
rvtningsmasnd ou Bank-Inst bar ais
wt del-es Snn i san Heuscwdp til
Bist-sie . J Me- faskkc end 18 By
cr hat« Komitccn lmldt Moder ou
indhentet Optimumqu of chdnth «
Ovrralt hat Komitcen fundcst, at der!
vlandt de ndspumtc » nassmttliqi
Ensnsmmighcd ons, ot den um- Pest-I
qclov ril sinds-Its ftokcs Rot-andrin
act- ttl Acdslc for Landes-s Erlnwnscss
lin. «
Komiteen ftt alle Begin- dct Jud-I
trot, at Lands-: er økonomiss sm«rkt.
og at det aør lmktiac Frcsnsfridt.
Tag faas det sinkt, at vix-sie Egne
gjorde ittrtc Frmmaua end andrer
Vengeforholdmcs mir sont Heim-d ch
ttaqtet fundc oa foltdu Inlame
vewe, iom Komiker-I ntodtog all-.
Vegse fra, todt-r oaa en qod Frksm
tid. Det besticht vidmn at Konti
teeu fis det Jndtmt ut dct unums
renbe Bankfystcm let leder- til kun
ftiqe Bankforhold. De aflwrto var
Im Cis Iom eniqe onl, at den uye
Melan vil optette normale For
hold. Ost sites flutteliq opmastks
fom pas, at det nu gælder om grun
diot « Weide det indsomsz
lese Wink-, hvorfor Komiker-us
Ocig— selvfslgelia ikkc san von-«
tes for nagen Did
l
Stiaiugeu i Mexico. E
I
U. S. I. blinkt music truuqea til
at interne-Irre ;
i
Der er nu itet vom-t, iom numskc
uil wir-ge vokt Land til at intckvei
note i Mexico. Dei cr en britifk
llnderfaat, Willimn S. Venton, Ge
neral Billet bar kyddet of Bisse-u W
Massmnsde i El Pan ndtnler fias
atmet Rast-it jniod vor Maoriith
Sold-tim, oa Prassichnt Willmc lmr
qeuuem Udcnrigsdcpartcnnsntct or
dret Undcrspaelfc of des fokesaldnc
Vi stal moddele Uddtag of de Me
araiifte Meldinqer.
City of Mexico, 20. Febr. s -· Wil
limn S. Bontom en britifk Unber
fimtss Henrettrlfc nge Rillas Or
der. bat amovlimst antrn blnndt
AZsrtsrtvö Tslåuumsrk i Zum-N sov
at United Statt-H Uil af Storbritas
nicn blivc wunng til at fort-tagt
iiuch dcr issl blind Jntckwntimk
Stank dor, sidcsn d1icvolntionm
udbrkm for m Vlms fide-n, or blevcsn
dmsbt If-« Amcrikmwrc i fokskvlligc
Cum- ns Landm, ist« der tun berettrt
ism 1 Vrittcrsi Trab. Mcu Ben
wnixs Imb Mr fasrljg mit Ratt-.
El Poch Ter» As. Feder - Nr
folutimmt. i huilfc Jicsgcrinmsns Ve
lmndlitm as de zuerst-aussc- Affimr
fort-Muan vedtoaes i et Massenw
zdcx sont boldtcsss i ist Teater her i
EIlstcn for at vrotcsfusrc imin Eniqs
I «
Fmordcst af W. -. Venton ved Ge
kncsml Villa i Juni-n
l Bonn-in forsmndt Titde eitrr
;rt Beim Insc- Villa for at brins um
ETilladclse til at bringt- 400 Krcamsz
sm- fm fin »Nun-n Arke-J store
ch1nch. Los Rismvdiogi, i vestrc EbisT
Htmlmm til United States. Han!
chavds kcudt Vitm steke Aar, men(
«advarcdcss, at mode-us- Villa maaikcj
vilde tilftaa banss Vogerinq. wilde
han irettesætte hom.«
»Du-sont lmn irrttefasttcr mig, vil
jeg til Gengwld irettefætte hatn«,
sagde Venton til en Ven, Chor-fes
Qualm-. »Im har pekfunlige Be
ikyldniuacr at geke«
Just hvad der sorefaldt mellem
Villa og Venton bit maaftc aldrig
blivc ccudt, men,»fom Konsul Ed
wards hat famlct Histokiciy asslog
Villn Bruton Acon-ring, og en
Tkastte opftod. Et qute figcr. at
Pisa fclv fkad Vrnton og berettede,
at Beute-n for-sagte at finde baut,
mcn Yet fügt-T at Venton aldrig bar
unbest·
Washington, "20. Fehl-. ——- En
spasndt latet-national Interesse- nac
tcsd i Tag ved Vlskislninqcn um« at
Nerli-rat Villa lmvdc ladet W. S.
Wutoxc Mich-. Prassidlsnt Wllfou
m lame- Kabinct drsftcdc drt forw»
saldnc, og Slr Cecil Einlaß-Mus»
den britiflc Ambossadør holdt cin
Kaufen-un- used Minister Vrnan dlsri »
on-. Eidm qule dcsk Drdre til dcj
mummnflv llonfulakccpkæsvntmnck ;
von Mmsnsen om at anders-MS ais
ucn mundigt m rat-vorwe
Tl-, der lsr lcndt med Stocbritas
uirncs man-Miso Fokdriug poa Op-!
risi-)nin,1, »nur tust-:- llndrksnntter
fonmsttes:s, m· clllmjcläqc til at for
ndle, ot vigtigls Ihm fort-staat
Uuitcd Statt-»r- lmr indtagct cu
vtsnllg Holdnitm over for Mexico
mcn iøgt at make alt l tust-:- Mcmt
for at lwfkmtcs smallde Tom
Ttllaslde or dcst farsuy iiden Revolu
ttomsn hemmt-tm da U. Z.-:s Rege
riugcs almindlslige Tilkwld um at be
llyttc freisssmsdc illc cr blcvcn paa
aqtet of de fasmpcndc Mcn den
britifle Auwcwsadør og Udcuriggdes
pnrtcuusntet Imdckkcttcdes for sent
vm Sfævmnh der truedc Bentosu
Btyon sinkst-, at en fuld Beretning
om Assæren sra Konlul Edwatds,
hbkm Villa ital have fortlaket det
stets, et undervejs i Posten.
Rmeringcn i Washington hat
konscfveut osslaaet at udtale nogen
Meninq out Beuton Denn-neue
indtil Reinltatct of en grundig
Undckspacslsc sorrligger. J de wund
ue Tage hat Meldingernc nærmest
lydt paa, at wen. Villa mattng
uak rctfaskdismiort i at Lage Ben
tousz Um, ou at dm cugclikc Re
msriuq er tilfrcds tin-d den Maadc,
k
tworpcm vor du«-gering www-e
deums Zag. Ins-n dct bør vol mask
fc-Z, at de iidsics Dazu-H Mcldinuek
har must dumm-i paa Villan met
Vidiusobyrd. Der hat vcrrct sagt
m« Ting i Billet-J Fawr s at
Bonn-n stal have must Villa paa
Liver, at lmu var iltctrioa opfas
mich oa at Villa havde stillt-f lmm
for wiss-tret Mcu i Tag Inder on
Meldiua fra El Paso paa, at V il
la hat findt Venton on»
Isidm tadct holde Firmer
over hanc, Vi moddclcr her e
Uddmg as Meldinacm
El Pafo U Febr. General
Atlas :I««a«-»I.,uslie as nt omive Von
tun-k- Liq fkemknldte Jndignatiou
lust, uusn den Grund-, der auch for
lmncs Iscasguslfty gau Zpkrndjng til
Følelfen. Her or den mmivneofikunw
»Im uil af Agtrlfe for den dødc
itko apqu Liset. Tot blev Ord
swstct under alle rcljgiøjc Fauna
mslsrr ug et Mut-:- kcjst over det,
Un im uil ikkc tilladc dm Heilig
lsmdis at ssutte di-:.«
Lcn lnsr uivnc Mrnnd com sum
Evar Pan et Tcslcaram im en as
lmnis kstidcrordwde, der tmde un
derrcttet Omn um« i lwilkcn de
han var Genstand for Kritik, fordi
lmn lnwdc mmtist at udlovere Liqcf
til den dødcss HufirIL
Auwrikmusre i El Paso tuqor
Ifcxxsatclfcsn sont aquort Revis for.
at Villa bar findt Venton, on lmn
fragte-r for at Wüser Uhu-L da
en llndcrspnolsc as dem umaskc
kunde modbcvifc lmnsäs Paasmnd um
at lmn var bona-tm ritt-r enKrigst
retci Dom.
Mexikauere i El Paso bcitmsrtcdc
sarkaftifk: »Deinen er blevcn skudt
oq demm stillst for Krigssre
Man hunder, at der om on Tag
eller to Lan tilvcjcbkiuges Betret
ning sm et kompctcnt Vidne til,
at Venton er ikudt i Villas Hoveds
wartet-. Jlincsrikanere ou Mann-sons
tnntrt for den fsdemlks Regetingl
aweider samtnen for at opnaa at
ffaffv soadant Vidncsbnkd. »
Skal siemme nnd Partien
Mist-an N. T» LI. Febr. Naar
Ligniuasmckndcne un i For-latet
sfal taac fat vaa den-s Arbeida
man de stemmebcrettiaode i Stute-I
vasns fordert-di pcm at opaiW til
hvilket politist Pakti de sum-L Dot
ns er besinnt i Lova of 19I1. Ten
no Wo starr, at ener Vuslqor tm
disk Ed stnl Mqu iin volitiikes Tko
til Liquinqsctmuchh naar bau ind
findcr fia i April ellek i Mai for nt
taksserc chsndonk on for at Liqs
niqu—:innmd(sn fkal Viscs den Mdvrns
dims IM- lwfur, fimr lmn m CtsJ.
for lwrkt Bastard lwis Nach lmn
indførcr i km des-til indrettrt Vog.
Gan inar des-»den jin almiudrligc
Brialing fom Linnitmsnmnd
Countymtditøren skal ndmsbcjdcs
Ttmlikatcr nf Listen over de ftcmuusi
lscskvttizwdc, sont til Limtiuqsnmndon
bat opaimm til lnsilkcst Parti de w
nsr. og uims anginspektøkcn ned
tun-it Pricinct klknmwmy fou- lwrok
himnms der. Vtsd Primasrlmlmst
man ins-er Mkle ftcmmr med det
Parti. sont cmn ifølms siu csdcsliac
Srna-riqu tilbsmstc En nurrkirlig
Lon. Hund »Um-r dct san Pariser
Ius at fkms Musikempan iuqen
man stifte, politifk Lmsklusvisninq
fort for anmst.
Gotthalg i New York.
Rom ;s)okf., LU. Rohr. Oberst
Moor-w W. Not-this tout fm Colon
i Naor om Bord Wo Dancpskibot
»Motapau« ou boano im ftmtv ein-r
oidms til Washington Tor vil hats
sonst-rote uch do fsdomlc Mnndiqs
lusdok out Orchismon as dot nnc Sty
rc i Umsaton«-so om Vooilguinch
as M:ki,()0«,000 til Endofmtioncr.x
Doktor ou Vesasstnitmsanchsa imm«
ocn de mod Provimttfotvaltor Julin
Vurfo frismførto Mauer-. Ovad den
ms sidsus Zog onaik tmr boadc Btsrko
on Goetlmls bebst Lust til at faa
den opmon ou vmac uo m Vcsrocnz
iv for des-s hellen-. »Don er ifch
under Anklage for at lmvc tilvondt
W offrutlikus Midler, fanlrch sont
dist » bleoct hat« csrklasnsdcs Ober
sten um fin tidliams llitdvrordtusdo.
»mo« for at have modtagcst Divi
dende-r im Nimmst-, sont lmvdc for«
fhslliacs Leut-much paa Kontrast-«
tssootlsals udtaltr fia nicd den
størsus Enthusiasmc om sit Arbei
dc fou- Muveknør der-um« lwilket
»in-umwu- dtsn l. April. »Im ban
bcsr,« loade ban til, »at fknllv fan.
bona-act Prassidtsnt Wilfon N as
komme m inm- tmxmlm i Füssan
EIN-I lernt-NR
wwst » - c- A--sw·
l
; Hort Iagt.
M
Et Jokdskælv, som cftrriod knus tc
Vindmsr og csnkeltc rcvucdc Vasgge
cnrldcd der om fra Reno, Nev» un
der leid-T Det indtraf III. 10,18
lag Umde 3 Zekundct Folk stor
thdk sorskrwmte ud Paa Moderne.
)
? stumm-km i Illinois sinke-:- at vils
zfe qøro Brust af de dem ved den
«nt)e Stemmeretslov givne Nettigbcs
»der ikfss niem- vcd at mode frem og
koste derei- Etemme, men onsan ved
at stille fin sont Knndidntm for
Pola til slerc Eins-eben
Jst-· TUkisnncskcrs meldos drasbh
sont numssc dsdeliq sannst oa sem
on mvc andre kvasftet vcd et Spor
voatwsannncnftød i Judicium)ulis,
Ind» um Aftonen den 18.ds. De
glatte Skinner gives Sknlden for
Sammenfttdct
U Senior Studenter ved Yalc
llnimsrfitet, New Hachh Costa-.
blru den Isi.d-:·. af Fakultetet bott
vist fm Skolcm eftek at de havdc
dtevet Lpicr cn hel Nat Enkelts
hederne i deres Vedkifter oq der-es
Navne meddeles illi.
Prassidcnt Wissens Plan om at
tilbagckalde den i Fig-r vedtcmms Lov
om at bmunsciqc vore mnc Skibc
ved Wsnncmfejlinqms of Vanmnakas
nalcn udlaqdcs forth-I af Sena
tor Vristow on andre i Senntet sont
et ihrs-g pcm at begunstige dcs
transkontinmtnss Jkrnbancr
Sonntor Thomas- P Nun-, som
cu Miss. Minnio E. Bund lmvdc be
fknldt for usønmusliq Opførsvl over
for Ins-Wi- paa et Hatt-l i Washing
ton, T. C» ou samt stät-Don i Ek
smtuin«1, blev den Is.d—:-. full-staut
dia frikmdt as m Jurn i Oklahoma
Ejm offer 1 kllkinnttisrszs Noadflaqi
niuq.
·
At Prassidcsnt Wilfon vil vcto
dct forcligmsndc Jmmigmtiansfors
flag, dersom Besten-Incler om Lit
tcsrasrpkøvrn i det ikk stryges, for
ludm W Inksd MIsIunttmd fm Wafb
iimton, on sit-ro as Zumtunsrnc er
dcrfor i Bildt-ist aisqmwnde Insoer
des do fkal stille sig til det.
Ved den nationnle Ulkajsudstiumq
i Dann-J, Tom-T lmr Formen- i
Wisconsin, offer lmad der meldet
fm Madifon, windet Verdenspriscn
for bodstc Voqlwedo, fammc Pris
sor »Soy«-Vømnsr ou sekskadet Vtm,
ou Mosusrssubszmisd for 10 Majss
atcs af Yollow Ernt, beenden føkstt
Prics for den nordliac Zone for «
Akcs as Yelchw Tent, 10 Aks m
Flintmais og Verdenstrofæm for
det bedfte Statt-.
»L!kssdlavnitms:pssinun-sc Staren
Minnrsom money at den bar des
bcdstc Smtr i Verm-n og bedsre Mel
end andre Statt-r ou Lande, ou nn
lmr Autoritcterms Ist-d Statt-us Land
brimsskolc fat fig drt Maul at faa
producmst dct bcdftks Brod. Der
vil blivc m Tskødlkwningsssfontesh
lmori alle Statt-us Piger mcllcm 12
ou IR Aar kan dritin 8500 loch
til Prasmirr Den. der viuder
Endoepftakrstifon lovccs fri Reise
til ou ticbaac im Washington
Onc dcs Pronrcsfivv strimsr lld-«
given-n of »le Pilot« tust i Vo
m i sidftc Um-: ,Zelv om dcst ro
mtblifmtsscs Parti var progressin i
donncs Stat, dorsom dcts Ønskck til
sidksfcrmscs af de untiouale Parti
ledisnc hvorsor san blch i Partiok
sann-un used den-? Hnorfor ika
lade Bartwis, Pentoscy Tast, Smoot,
Mutaakstsusinc et alia bavts Panier
sont de nu kontralckch Der num
turrc of konservativt Parti, lworfms
fna ikto lade de lvsmutc Gmnlcsmon
usw » Pnrti lnslt for sia sein ou
sure bot san konservatioh sum du
wisset-?
.
Vetter Farmiug Association hat-.
cstcr »und der meldes sra Willistom
N. Dak» planlagt on Reise as 50
Formen- sm Williamsv Counm sur
nt bcsxme Mejeticentrene i Lohnsta
»ta km Wisconsin Janus-z Ox. Oill
stottek Foremgcndct faatedes, at du
1000 Mil, de kommer til at reise,
ikke vil koste dem mere end 810 hver.
! I
» . . I
37,()»0 irske Jtnmtgranter. New
York, UT Febr. 37,073 irskeJmi
migmutcr landedc bcr i Labet as
1913, over 3000 flerc end i 1912.
Det er omtrcnt halvt san manch- som i
Besolkningen i Alaska Lucr
11,000 aqtcsde at slaa sig susd bei-s
i Statut, mcdutsrs Wu« skuldo til;
Massachusetts "
Juni-n Nimm-. Lin-Zum Won.
17. Febr. Eu Wuforwtco af um
gressiw Partilvdm fm alle Deli
af Staten udtalte sia bet- i Num
mod Satttarbcfdcs af noget Slags
med andre Partien-. Ziden holdteö;
ider et Massenwdc under Forfæde af
iPortiets Formand i Statt-m S. N
HGottlieh Blandt Talekne bat-Dom
mer C. E. Winter, Casver. erd
Blume, Shcridan, oq Willimn E.
End-nnd fm Illinois.
.
Hund lwidcsts ou fortei- Ziolmang
kostet. Kansas Eitn, Mo» ZoFebr
Enhvcsr livid Elev i Vocns Elemen
tasrskolcsk koste-r det offcntlims stät-ji«
out Ante-t, mrddclor Stolen-anbot
Neuerftoleruc andraqcr Genuems
-Wsndgiftcsn for bvcr Elch Un
doivisning 34150 For Hoffkoler
Ins-J Vcsdkotmnmdc or Tolle-u- lusti
tmtdsvis 38707 uq Kunst-. "
Te flofw fremmcsdfødm sont mod
taacr lludcrvisniuq i Oøjffolcrne
hor, or Nucsfcru
I
Hund«- for skuum Iudcbnrudt
Im Nnmd Forts- :!4’. Taf-. melde
under 17.d«:s.. nt ikkc fast-re end M
Fnldblodslmndc as lmilkc flcrcvnt
nrjcsbcslmisusdc, indcbmsndte under
en Abt-T sotu forrich Sondag Mot
qen sdelagde Grund Fokcs Voarding
nnd Tradinq Kommiss, tillwrcndo
W. H. Wilde. Do itwebmsndte Dur
fastth til 85,s«l(), holt- skkrandfknchn
til Hielt-gut RTBRH uq IFADML
Ihn Nin-ermu- Willimu Zulchr
anlwa i Maikdagis i Allmicn, N
J.I)., nstsslm Procedurr for Tommcr
Juden Elusitck i- Ztatcsnss sdøjcstckct
for at qcsuvindc fin Masern-druckt
diqhksd. sont lmn Emkmdtcsts i Okto
lnsr lsIM Dem or Zither-J forsus
Forsou Wo at san sitt Affmttclsss
rkstsrslizk anders-tut oq underlcndt
Land-Ihn txt-muss- i Asso. Muer
Emnicst, IT. Frist Eu Jldcsbmnd
»drinng ! Tag Land-Ihnen Egpinos
in de L sJ Cahollcrogs i Provinicn
Avila J de kortc officiellc Tele
gkammer, sont er modtaget ber
nævnes. at mangc omtom ellcr
kocn til Stude. Vkandm opftod vcd
Midnat, og den staer Vind spredi
tc Jldim Iucd on kivcudc Ottrtigljcd
indtil hin-It one-su- Huiv flod ·k Lum
Eswinofa dc Los Cwbnllcsroo liggcr
i et Landbruasdistkskt oa bar 300
Judbugerr.
Waflpiugtono Selvbedømmelfr.
Wunden- Fabr-NO sont Washing
ton wide-J, vidste, at lwad lmn i sit
Lin Unmut-da ikkc var as tmm soll-.
»Amt« faadmmc Evncr. sont im
lnssiddcr«, fagdc han, ,,cr tagt-f i
stun- ’LIt-gimsulu·chsg Tit-Mike on dici
Isi- «"-.·qiv«snl)cdcr rissnltcsrcdc i Hort
Lustb: Wka- faa lmr Ærcn dcrfm
tilfkrimssz drt aabcsnbart smrcnde
sorsmt Im var knn ist singe Nod
sknb i den himmelka Inder-J Tit-no
fu«- tmiz wnftiacs Jndflydelsc fas
uftis nabenbnredisss paa von- Vong
sq Nspm sIrscsn sur zehen nlm
««ksldk-J«.«
M-wx, IYW vvx
York-en xuudt
Ny Flmwrekord Cl)artres, 5.
Februar. Flmmrcn Caar dar i
waar sat en ny Flyverokord, idet
lmu mod 5 Passnxusrer naacdc en
Højdc af 2250 Meter
.
Flut-er drasbt Verhülle-H Z zw
brnar. Flnvercn Reals smrtcdc I
Eftcrmiddag paa Flyvcpladsen vcd
Villa Conblsn tusd fm 200 Meter-J
Højdcs ou drasbtes Pan Stein-L
Lskalcricr stjanlcm Paris-, 20.
Feb. Politict i Paris bar modtas
get Underrctninq out, at flcrc Ma
lericr af swr Vnsrdi or blovet stjaas
let fm det britifke Museum i Lon
don. Tyvcricme er blcmst begaaet
af on Bande internationnch Kunst
tyvo.
Lim)d-(83(somc sum London, 2().
Jst-b. Finansministcsr David Lloydi
Geome- deltog i Fnrlmndlinchtnc i
llndcrlmfct i Natu- uaqtot at ban»
bcwdc Inflncnza Følgcn af detth
var, at kmn blcv dcmrligenl oq
nmatfc sum til Scng—5. Hans Tcms
Uemtur var i Aftes 102 Graden
.
stindcr nasgtesz Stpcnmcret Kap
finden, Sndofrika, 19.Fcbr. Et
Forflaa, som gis ud paa, at Kvins
derne i Det forenedc Sydaftika
skulde faa Stemmcrcst, blcv behand
lvt i Reprasfentanthufct bot i Guar·
Tot blev for-kostet allen-de ved spr
ste stnittg, men mvd et nteget
tmwt FlcrtaL 43 Inod 12 Stem
mer.
I
Ernte oa Sie-drumqu Sydncy,
Anstmlicm U. Feli. Stritcu i Stag
tcklmfenc on i Kødndsalqcnc bar bei
Dicken at dct er Dunste-list at san
saht Uød i But-it Dct var mnuliqt
sur Resmnmtjomsknc at faa jat i
fcsrsk Siød i Naar oq alle siødtmtitfl
hsr Um- tonnmx Tot sum-ne or Til
sasldct i Molbonrsus i Tau.
i
Kouq Albert braskkor Armen
BrysfeL Belgicm 18. Fru. Fiong
Illlsrrt us Vol-Um Umsffodts i Naar
sin vcsnsms Amt vksd at blive kostet
nf Besten i Sesinnicssstovvm ikko
taugt im Wutcsklooiz Zlumnart Du
Monat-M lllycld blcv betendt i Ho
Uodfmd(sn, vakto der adskilliq Ve
fmrtrlscs: mou lmnsJ Viola-me unwer
at Fatdet sandfnnlinoiss jtkis Dil
sau ntvoriiqe Folgt-L
Hum- or- Missi. »Im-Umer Lun
don, :.’1. Fett Vuliljct knn itke
findt- do krimer Etennmsnskcikmu
dcsrcs Jst-rekka Adres. Einmal-im
Panklntrst. Ligc fidm lum. fur nom
on Um- siden tattc til est Forstwi
ljnu fm et Bin-duc- i fm mädtevtijdii
m- Bolia i Camxvden Any-Iwane
lmr Antwitetcrms,. sont vih unrein
n- lwndc, ikkc kam-et finde hendc
Mrs. Backe-Folg m of de todt-u
do Mskdkcnmms ais Wams-ske- Politi
col and Soriok Union, nasatrr at
sägt-, lwor Mrs. Pankkmrft cr. sum
siger imidkertid, at lmn ifkis lmr
forkodt Lands-L
Drasbt Missionæn Sl)mml)ai, im.
Jan. Vcsd et Anat-ob pcm Mission-Z
ftntiomsn Linauclwv lmr »den invi
dc Ulv««3 Bande drasbt Missiosmt
rch oa tacht to of bans Hut-stand
til Fauna Dei lykktsdes on mde
Missionwr at Matt-. Eu franst
Kanoubnad bar faact Ordn- til at
holde sia rede til at afacm til An
hui.
Luftcns Dreadnouaht. Paris, 17
Jst-b. Man ckspcrimcntcrcr for Ti
den mcd en un Flymnnfkisus, du
skal blivc Flnvrkorpscts Trmd
notmbt i den fmnskc Arme Man
lmr prøvot on, ist Monaplmt. fon
csr lnsshttht as et Punfsxr ou førtss
m hur·tiz·isk-)dtsndcs kllknsfinhnms
Its-Ini- Fl«ss.us1n(1fkinc er Unions-Ir
»-5«.jr m Wut. sum lvsskv udssriscsdisx
nf Archnssi Flt)mskorpg, der havdc
fortstaget omlmggelige Studier nf de
For-dringen sum man ftilless til en
saadan Maskiue eftcr de Erfarinqcr,
zumn hat-du i Kriqene i Afrika og
Wu Vulkan.
.
zwindou mod Onndepiskekt Lon
don, W. Feb. En «Tolitid0111111er an
"tndcd(- i Nnar m Im Mnudcy bvors
paa man sknldc bohaudlc de kri
acrfke Stettmwrcstskvindcr, idct lan
:«1·fl(1r-.«do, at den sit-sinds. sum an
grle Lord Wisnrdnlp ined en Hun
D(spist«, muntre Unsre findszssyg. Hcm
Ins-»du at lmn vildcs give Ordre til,
at lusndcs Uusntalc Tilstand skuldc
sinusrføacsH. Hnn lusddcr Marn Lind
fim Reiten nasqtcsdc at løcilado beu
dcs mod Kaution. Hun fanden da
lntn blcv Ortsster at sum musde
at den Mand, sont bun brnqte Pi
fkcsn paa, var Prmnierminister As
quält
Nusserne dritter for nie-get. St.
Vetewliorq, l:3. Febr. Cznr Niko
lunsri munter i en i Mam- ndfiedt Re
fkript fin nnlizi furetagne Reife i
Russland, Her-satte lmm i Stand til
at iaattaae, bund Foik tret-Wer til.
Medens ban ndtaler sin Tilsred8:;«
bed ined dets Evne til cit producem
furtasller han« at kmn med Sorg lan
de Mastke til den Fattigdom og
Eva-Heisa der er en unndqaaelia
Folge of Drukkenskab· Dette gier
de limn opmærksom paa Nødvendigs
beden of Jndførelsen as radikale Ne
former i Statens financiellc Admi
nistration oq i Landets Økonomi i
det bele» taget.
,8
Jutet »Nitnnlmori«. London,
is. Febr. J et Telegrmn til Cen
tral New-I fm St. Petersbom for
mslle-:» at Jst-engen Tkicsatitbenitch,
sont ffnide viere ntnrdet nf Iøderne
i Fast-ists lslev den m. Februar
set i Thitoniiiy ester bund Politik-i
der furtwller. Trennt-n er en Eøn
nf en Netsbetient i Tlpitomin Den
indiste Efmsdder Vafhkofs i Fast
off blev raresten-L siqtet Zur at ba
de ndopteret Drengen og der-part
drwbt imm. Antoriteterne bar ta
net Lixiet im inm, m dsst viite sin,
at det var en Judedrenm og der
knnde derfor ikke vare beaaaet no
zltst ,,k?ifflmfktkut’d«.
Aktionij Trunk Londan 17.
Febr. Tor forth-Hoc- cn Inwrkclia
Titm km :slllmnims:i fromtidiqc Ne
uxsrinx1. Tot Nmtts unm« amtlich
at Pritsc« Willstlert as Wied er ble
mst esqu med Jarovic, sum rcpmss
senken-r Viomfamilim, lmiss Hodod
er Esfad Pakt-km at Prinsen skal
Unholds siq i Allmnimt ist Aar on
san nimm-sk- Etornmatvsrms om at
mlms cn mulmnnsdnnfk Hei-steh
Mit en Mund, der tikbører Fami
Uen Mora. Der siqu at den Om
ftasndiqlwd, at de flefks as Jndbvkls
atan i Albanien er Madame-dankte
aør detto tilmadeligt. Essnd Pa
scho forlod sidsto Torsdag Durazzo
for at slntte fiq til Prinfem fom
kommer til Albanivn i denne Ugo.
SpitsbcrgensKonfcrcnccn Kri
ftianio, ts. Febr. Udcsnriqsminis
ster Jblen aav i Stortinacsts Mode
i Gaar Mcddelelfo om, at der vor
al Grund til at nimmt-, at United
States vildo dcltmus i den sinnst-tm
cc, sont skal holde-J i Krissinnia i
Juni Maaned angaaende Ordninqcn
as Forholdene paa Spitsbkraen
De øvriae Lande, sont vil blirw
rcvrasfcsntmst tsftcr den norka Nswss
rings Jttdbndelsp, er Storbritanicn,
Frankrixu Holland, Tuskland. Tan
nmrk, Svokia oq Russland
Flms Gnnao ist disk blonsk sent
nscsnkaxdt Konftsronrrr til Trost-Ists
nf Famwcns fmntidino Name-—
ndcn at dcsr bidiil bnk visi iin Nr
fultatet nf disk lief-c Ali-. d- s-««««s
n- Nsnsssnssr Ins-r ftp-W NU- sssI·-«««
,1f.m.»»;css IHJYyistsv »so »Es-H - -0·.
.«..I kN «-’«