Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 18, 1914, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SLÆ M MS HEL, Miit gode Kom! hans Liv
-WiesM:dedtilSud,atl-msmaabevare
set-« Der be hun og Last-de stg hid og did paa Sen
ceux dtm hat-de gerne W, o, saa get-net men det var,
sont om hun M kunde ellet turde; i de mange lan
ge Aar havde hun altid kun stolet paa sin egvn Kraft og
var kommen longt dort fra sin himmelske Inder-. Den
hele Nat ftred og kæmpede det i bende, og det var, som
hnn maatte raube: Jeg er en Orm og intet Mcnneskes
Henad Morgen faldt bun i en let Sonn: da bun vaagi
nebe, ftde Søfter Susanne ved hcndes Seng: »Wind
vcere lovetk Deres Mund er bedro, Fobcsren or tagct 217 "
Da var, ogsaa bendes Kpmp og Strid Iorbi. nu kunde
· hun gut-de og det var Angekens og Taknemmvllgbcdens
Saurer-, hun grwd, og med dem bortfkylledcs Hovmodet
as heudes Sjaelx hun fscte fig igen som sin himmelka
Faders cget Baru, der teun hat-de ham at ty til om
Hirt-In og med al sin Smerte var bun stolig og salig.
Da Sjstrkye nceftc Foraar igen cngang ftod udens
for Katrines nu nette og renlige Hjem saa de vaa hinan
den med andre Øjne; de sagde ier meget, mcn de tryi
kede hinaudms Hændcrz de tcgnkte paa der sidstc Aar-Si
Historie, og de vidste, at det Arn-s indre Historie ljaodc
vætet endnu indholdsrigere end den ydrc·, men den tend
te ingen faa godt som de selv og den trofefte Horte og
Sud
«Dcmfker n
Onödag deii 18 ,kcsl1ruar WH
Blair, Nkbr.
Der hat ofte fka Tom Cullege
været fortalt om '«Baslet Ball
Contest« og lignendc, og fligt kun
de der after fortwlles om, men —
—- dennc Gang bar vi noget nyt
at fortælle am.
Forftaar fig, dci vantc og mont
lige Arbejde, det hovedfagelige, det
fortæller vi ikkc om, fdct vilde jo
ille være nyt, og det vilde blive for
vidtlsftjgt at fortaslle om. Det rede
gttes der for vcd Eksamincrne og
i Bereiningernc til Jlarsmsdet
Her fottceller vi blot om det
usædvanlige ag, som sagt, denne
Gang hat vi noget nyt at for
tælle om.
Lad os endnu som indledende sige,
at det fordoldet fig ligesaadan her
i Amerika med de unge, sum Prov
sten faqde om dem derhjetnme:9tæf
Mastidetn!«Ogdete-rvel
M »Bastet Ball« osg meget andet
W for. Wen nu kommet vi til
det nye, et bedke Udslaa af
dek- dei ktibler og krabler i de
Mc — Gnmnastik. Dei er
set nye ved Dann College i Vinter.
Were hat Skalen ille vætet
i Stand til at give virlelig Wider
Msa og M i Maine J
M et det lykkedes· St der las
III-thei- detk Ja, det vil de nu give
Mit-un en Anledning til at dan
sie em. Pan Lttdacj Ener
Liiddag Kl. 2,30 vil den nye
Mast-Masse give en Opvisning
i WWM deroppe ved Sko
lm. Wende et velkomne, men
- im Mange- er fti eller ikke, der
mer di ille underrettei, wen der
blähe-: i hvert Fald ingen bsj Entrö
at We.
-«— Onsdag Aftcn i fjdfte Uge
var der faa atter Mode i Metodist
litten angaaende Y. M. E. A. Be
vægelfen, mcn Mødet blev as no
get forfkellig Karakter fra, hvad vi
deutet-c Det blev et Msde of By
eas egne Falk hvor den praktiske
Side ved Sagen blev drsftet. Det
kefulterede i, at Msdet endosserede
I. M. E. A. Organisation, fom al
lerede et her, og en 5 a 6 Mænd er
Ilætede sig pas Siedet villige til det
« fttfte Aar at ststte Sagen med 25
Voll-Its hvet. Alt tyder paa, at der
til blive taget praktist sat. Fsrft flal
Sagen fikteg financielt, og DOM
man se at faa en god Rand tilj
It lede Bevægelfen og Arbejdet ««
—- J Mai-dass wie-i her if
Mingen Bei-g fra Euriis, Neb. Y
Dei var Mk. og Mrs Jepsety foyH
mheriByenforatbespgeea
M, som i Vintet frekvenxererl
M Kollege» Bl. a· btagte de Re
. qum Allen frq M.Schmidt.
W Das btvde vi Insel-M «
xtil at htlse pack ZørenKsrkegaurd fruz
kDenven fom fin- har opholdt sig
sen Tid vcd Stolen ber. Han hav
Idc vasrcr bjcmmc at bei-ge sine For
ældre, sum bor I Udkanten af Sioux
iCity og paa Dienwejen bespgte han
ksaa Blaitx bvor ban bar en Broder
Tpaa Dana College.
; -—Ongdoa den 11 Februar var
»der truds en bidendc Kulde famlet
Zwange Mennesker ude hos vor-Lands
smand, Andrew Haufen, Syd for
:Byen til qullupsfest.
? Det var der-es Dattet Clarm der
blev viet tilLaurenceJespersen, Niels
JMMD Stu. Det unge Pat
stal overtoge NielsJesperiens Faun.
1Niels Jespseksen flytter nætmete
HByeth ud paa Rasmus Johnsens
fgamle Form
! «DMskeken« unstet det We
IPM hiertelig til Lykken
for Garn-r til Kirkcn i Den-set
Trin. Mcnialusd, skemnaren N.
Tak» PLU: MkH Julius NelfekL
Bloir. Nebr» slz Mai-je Andetfeth
Kiowa, Colo» sm: en unævnt.
North Platte. Nebr» TI.
Med Tak modtaaet.
Andrrw Jenseit Mgb.Kass.
i20 W. 5 Ave
Tenver. Colo«
l
. Krittel-inqu
I
«Deicise Cu«
KMUDIMUWMII
bekendte W i I. L. W
Mattelfe et Ietap W
Mvottsotlos—deans
et uetcilleccftemssidek’
Mog.anpetcks.ch.
per Dufm 40 Ett» pet100 QLZU
qttnetto,pottofkit.
DAN. LUTFL PUBL. llOlJSs.
fExkutsestctht
MBD DSN PUN f EIN-J IIAMP klk
Als-a
sfgut its New York
Tot-ichN den 12. mart
rpaa splgpn
sei Ne- Yoth IIW
AK ll Uns-to 12
April S PREDIMIK Vlll Maus W
Pmasoksmo Diskus- kks ( blos-o
to Dass WU sen-. «
Its- Wlak unls stehe. i
W sehn-IM
Aluss syt. W.
Ists Saus-subst- IIII Mo M—
kok Were Oplysssingsk demand-Ist
Ist Dis til seendinsvita · Americas
Linions nmkmest bot-wie Ase-It eilst til
A- E. JOUNSON ä co.
I ku
M cAcT Its-.
M sit-It An. s, limitation-, III-.
En ny Bog
»denn-Institu
ci leih-list sitt-klunge
seb InitsksssesieihsnstimIebt.
JumluMiWssIst. VII
Sowie-easy j
:
Sondagsstole M. 9,15.
Striftemaal Kl. 10. «
Højtnesfegudstjencste Kl. 10,30.
Fælles Ungdomsmødc Kl. 7,30.
Kot-nord: Pan Seitdag —:
Exsndaqizskole med Konfimmndu1!·!
deroissning Fm sil 10. Ungdomssq
mode Eftern1. Kl 2,30. ·
Drum: Gudiåtjcnestc 1. og 3.«
Smdag i bvcr Maoned, Kl. 10,30
jFormiddag. -
sit-get mit, fsm et gibt
En Apotekek i Clas) Centeyf
Nebr» bad mig for nogen Tid sidenv
bringe Doktor R. J. Mardoch ik
Blau-, Nebr» en Hiler Samme
Apotekcr viftc mig nogct, han hav
de for Sale som endnu kuu er ljdeti
kendtx men som efter Lægers Uh-«
sagn fortjencr Udbredelfe. Nu er
det at faa hos Apotekerne her i
Bloitr Tot heddet »Diozo« og er
til at hasngc op i Bcrrelser for at
Verrge Mcnncsker mod fmitsommc
ngdomme og for at kmfe Lasten.
Et saadant lillc Instrument vil
nok koer ca. est Var Tollars. Tot
skul ogsaa vaer godt ot have htm
gende i et Hsnssehus. Tr. Mardoch
her i Vlait giver dct folgende Au
bcfol;1m: »
«.1ndging Hur met-its of thi
l)ioz0 disjnkoetiug appnmtus IV
my own atmet-various and also
by kpcommendatioos kumisbed
me l believe that it is a goodT
thing and wonhy of your stren- ,
tim« »
ngaa andre Lasset her unbefa
lor det. «
A. J. Dabm
Buch-berste listed-. Z
En asldre kristelig Pige eller En-?
ke med god Helbred, Aldcr 48——58,s
kan til l. April saa en god og let
Plads has en widre tespektabel vcl
ftillet Enketmmd -
Bteve bedes abke. C. 150,
Donfkerens Osfikc
Es Hut-holder Use-.
En asldre Komde Pigcs cller Eu
ke, kan straksts faa Pladss sont Has
boldet paa en Form nasr ved Blatt.
Lsn ritt-r Overenskomsr 3 a 4 wis
ne Mcnncstck i Familien Dette
Blads Kontok anoiset.
Hushestyketiadr.
Undcktmncdc søgcsr en widrc Pi
ge ellcr Ente til at bestutc Dufet for
fia nu til forsckommench Marks.
Ektiv til
Clnuis Jokacnfein
901 Nrnve Et. Cvdar Falls-. Ja.
kaknmwcskx
Mission-wide
astmlde5, om Gud vit, 1 Ruikin,
Nishi-» i Tage-ne i";.s -8. Mart-J. Hier
telia Jndbndelfc til alle, der vil
samlcss mcd oS i de Tage.
L. Jenseit
! Mission-the
holdes- j Blaikx Nebr., 5sp-8. Mai-ts
Hjcrtcliq Jndbydelfe til alle, Dicke-j
iende bedes melde der-es Komme til
undertegnede
Pan Menigbedens Vegne
L. H. Kisller.
IIme 1
afholdeö, om Gud vi1, i Vor Fiel-1
fets danfk-norst ev. lnth Menighed
i Owatouna, Kinn-, ska 5.——s.
Worts R begynber Tatkdag Af
ten den . Illle et velkommeu at
komme og bete Guds Niget Gebet
med os.
Pan Mensghedms Veso-.
I. C s is c a r v.
I
Rississmasdr.
Missionsmtde afholdes i Weibes-,
da Meniabed, Winnetoom Nebr»
«om Gud viL i Tage-m- fix-H
Mai-ts. Alle iom san komme til det
te Msde er bewed vad det hier-te
ligfte inw
Paa Menighedrui Beque.
J. E. Tat-liest
Mission-Oe
Ous Gud vis, afholdes der Mis
sionsmsde i Bett-aufs Mknighed,
Plainoiem Nebr» i Dache 13.——
plö. Maus. Entwer, som snfker at
We med ok i disse Daae er herved
M det hierteligste indbudt og be
des melde fis til anders-Wehe
Pan Wenighsdens Beque.
J. c. Tqusen·
mmka
mmamwsuwiaumwmme
Ak Gyldemlsls stoke Nedsakttolse have-s tm pas Lug-er her
bl. s. Mist-näh sum senden portokrjt til euhver Adresse ved
Modtagelse at« de visdføjede yclekst lave Fräsen
selig-Use ox nobIs-les Mut-:
Lining Sehnens-n Haar nd i al Vetdeni«! 5351 sidek es 85
A. s· Psulseuz .I(-su Bart-Jota og Uns-dom. 223 Sich-km DER
Brut-SO- NMMU Dit- ewige Liv 278 sidek ............ :
R Messen sjiplc ug Trunkelura 96 sidetsskk '-«·..z—?i
sit-en Kierkeg inmi: Ojebljkket 193 sidek )
Spreu Merkegumsih Prxgt og Basses-I 144 sider ......
Iz. J. Pag: Fasteprasdikenen 99 sidek ..............
J.·P. Mymtetn I’ki1-(1i1cener. Iste Bind. 460 sieben
J. P. Kiyo-ten Eftekladte Pkædikenen 244 sidek ......
Frost-ten Basis-, uvorsat ak D. G. Mann-C 279 sidek
Luther-: Jesu Samt-Ue med Thomas og Philippus, 148
sidek ..................................
Grundtvig: Bis-( lknmike kot- Bkim og Menigmqud 1253.
Blaise Pack-eh lluns Kamp m0(1 Jessujttemcs 170 Zielet-.
A. C Lamms l·’»t-t011mjnger. 12 Bivd til-Sakan nu» 3
dar
O
Historie, Most-A o. s. v.
BGB BRLZBZZJ
Thrigc-: Daumiulis Ilistorip i tot-t- IXmInimlresdsH
I ng U. l)(-l.13ll- Ridkr 21 KI. Nu sum .
Daman Pulk 156 dnhhiltskmltulp Sich-r 165 Illu
—tmti01usr ....................... . . . . ,
Gsssmdhigx Mut-oh Minde- 603 Ridtsr .......
Ljsmvc l-«uths bis-W 2-)9 Adler-.
Rcshwaueakliiplc ll. (,’. Anders-»F 161 Richt
.Issns Munks Ninigatio sqstentrionalis ........
B-)(1(-nhoff: Pm Dannevirkcs til Als. 137 sjdksr....
Oppenau-Am Unless Rede-Iang Poskusmpssyc 32 Hidey
thtskstak :
(;k·-ndtvig: Danskcs Kusmpevison 300 sider ,.
Zuk. Niobe-n Tns Portissllingen 235 sidek ........
Chr-. Riohskdf: Islandede Djxtck 257 sjder ..........
Digtetk og skizz» fer claaske Porkattere. 167 sider. . ..
II. O· AMICI-sen- De to Daimyo-sen 276 sidek ........
sophie Brenta: Jnlegmswk osx andre Historie-c Isssidet
Tolv Bsamhsehskp Bventyr. 129 sider ..............
Ibseas »anJ" i epjsk Form. 264 sider med Anm»
Gnmdtvigk Krøniketsim 306 sider ................
Eveatynkriaet. Vockcskl DICH- 1ll. sk LouisMoe· 1——5.
. VII
äka
.25
.35 «
AS
.15
.50
.40
l.10
Nedsasttelspn vsrer lim- til Nov. 1914 CSJLatsllet ak
Bkwmplsrek er liegt-kaut Usu tilkssdes at destilli- stolz-.
VWU LW MWC solls
slsit, schr
Ussdmumsdr.
Vil Gub, blivek der Ungdomsmss
de i Krumme-, N. Dak» erdag M
ten den 27. oq Lskdag den W. Febr.
oa Ssntmg den 1. Mut-is
Venlig Judsbydclfe til alle, unge
oc: qmnle ÄSatt mange fom snfket
Logi hvad enten de kommst fra
sie-m eller nun-, man ille slemme
(
1
(
(
1
cit melde fiq i god Tid til under-Leg
nebe.
E. R. Andetsem
Kenmanz N. Dak.
Ums-Iso- og Mission-usw
blivet der s- - vil Gud s-— i Den
dauste luthctstr Kirsc, Eion City
Ja., i Dom-ne 2«5.——-29. Monds-.
En kirrliq Judbvdclse til alles
Tilrcjscnch bcdcz meldc dort-Mom
mc til undertmnedc feucst den 21
Mattk .
Pan Menighcdcns Vegne
J. A. Lassen.
Direktiotissdr.
» Skoccdkkcftioncsns Medlcmmer an
Jncodes hervcd om at give Mitte paa
kDmm Toll-san Mast-, Rein-» den 24
Zog 25. Februar Msdet begyndek
kTiksdag Formiddag M. 9.
E Sagen sont Hasses behandlet af
JStoledirektionm bsk være en as
undertegnede i Mde inden den
«fastiatte Tib.
Pan Skolkdircsktionens Beque,
H. P. J e n s c n,
H. Skov Nielfnt
ACSNTER
Ton "-l««1»1 ums Pia-I- bot-ts
; PM- »Mka Tollkkskkp Foco illi
bveltko i- Pmms ne r los-(- lIlliscken sm
. mos- Heil-Immer dofellteust us
Dem sind-X- icunsmnlltlekerelet h( due
Ist Und-»Is- c »- slckless nyl El
soff-fest - se est-het- bis-ku"l’ut17ds
UOL weih-t- Iukts Kredit Ssrlv nu
sen est-I sinkt-len— Ante-cult
Esg um s w ask-·- it
Lasset
Flere Fort-tm- i Weilt-m Dane
ville og Fertile Ballen hauste og
norllc Koloniisk Land er endnu
billigt, im Nö« til 831.25 per
Acke. Nat-r vcsd Irrt-hanc Gode
Zlolrk oa linlnsrslc Mkler. For
nækmeke Oplysnjnaer siriv til
Haus Anders-Im Fest-file N. D.
Tit Eil-.
Pan Grund as Dtdslqld et mia
Ejendom billig til Sala, naat can
delen lau sle sum-est mutig. Der er
omtrent 6 Neu-S Laut-. Dei nieste
of set et i Alfalsa Der er m stot
Frugthave oq godt Links-rast Det«
et et ftort Hus med Kældet under-l
neden, samt Stalv, Spinehuk oq
Hinlchus, en god Bund og Find-»
mille. Landet er vel ludhegnet os»
ligqer i Udlanten of M l et
statt dausl Settlemeut med to dau
str Mrkek og en missen haust BU,
lau Ander vllde equ- sig vel for
et Pak ældke bansie Falk. Vilkaar
estet Dimensiome Man heut-endet
siq til Frandssenfeih
Bot 94, RUMIL Nein-.
Ists-Ue Ri. is.
b site sjset — alle i Ist ·- set
Mbisd
1. Skovgaard-Peterfen: Troms Be
tydning for den, der vil ftem i
Baden.
2. N. P. Madfem Din Brodes-s
Blod. Es Fottælling.
3. Abt-entflossen 6 Fortælliuget as
Ernst Evas.
O. Teddys Kann En Historie om en
rast Demg
5. Fite Fortasllinger for Pferd as
fokfkelcige Itzt-kostete
Tilsammen 664 Sider. sod, fund
oq feugslende Læsning —- sprin
delig Bogcadepris 8260 —- tile
des her og indtil videre for kun
si.00 — fkit tilsendt enhvet Adres
fe.
Dan. Luth. Publ. Honi«
Hvorfot
Stute Bank?
F Unten thbmfknts Bann-sa
; muti- »und fikker mhver Jud
L findet i in »Zum- TMP mod
i Tab
Tem- mmd befiyttet hver
Tollnr nf Jndsiud, cnbmsk
Konto, enhver Fokdring as
Willen sont helft Akt paa en
sman Bank
Et det ikke vægtige Gruudk
no! til at faa Dem til at bi
uytte en soadan Baut— - vor
Bank?
citlzeu state M
W
T Hermaniem
Præsident.
F. id. Matthicirn
Vier Pkcesident
Jabe B. Gibion
Lasset-en
t
i
s
I
I
I
«
q
4
I
H
d
I
q
s
s
(
I
I
R
s
ä
lcopsuukecul
Baums-I lot stritt-las
—-»....
"«!« IFWHN »
SM FF- ..
II..--....IC
.- »Im-J
-
«
Vl (i-tl(,88' III-ists
im sc Wcooonh on« sum s- s ·.z nd- M
vwkot laldutndis kon.
IIIle Dom- Fokhsmtlss Iw- nsr sak. m
U somi- Dsm Use km Post Is' is« um« «
ljss Pris. s com Æsksn »Im-« Ums-s ro
fu«-ishr sur Ist Ema-klas- mass-ists
Wes-" o- Vimsas dictu- sit-s
Ton-.
- Isvsss-IIINT(-I man-« It xj
sc Utica Its-sus- sss Ists
Vi oyskcr Dei-es Haydel
Wink er do-! us sind mampasligkmms m
ists- oon Usms M bis-us III-un vom-m
«-g uns-« iM sum-ne- wwrr Inan
Dei des-Ie. Cu- iimui l bannen-h
Ls Uc ikkk »in-Init- «I· sif »dri- Lmks mutig-- Hund«-r ci» ssktims
del gut-up »F um II-- xfi itslssgflos «- H Ists-VI
FAX X kskx »l· XII WITH-J HVÄlI Vl U U; «s«.·2«
Sosskos
-------«.---------- . «
T STYLlsHs-— DEPENDASLE
z FOOTWEAR
For The Whole Famil
sHOE REPAIRlNC
Blatt-sites cos.
« Karl alska
En danslI trocnch Karl kan faa
Emdigt Arbede ims- :ll. P. Molch,
Box· Jl, R. F. D· No. l« Counril
Vlussiz Josua. Aarliq Um ikke over
RIMU
»Imptoved Inans« til Sslsl
Flete gode opdyrkede Fatme her
i det danske Settlemcnt i Voll To«
Wis. et endnu at faa til kimelige
Prilet. Hat alle Stskrelset fka 40
Akt-es op til 200 Akt-es Forme. Korn
og le ellek tilsltiv
V. K· Nellemanm
Lack. Wis.
THE .
Bauhiaqhoase of L.Tusleltek"’
MAZUSIIIV lup
lncokpokstes u s state sank usi
(’APITAI« IIOMLV
RURPLUR KLEMM-)
H MWWIM"
Ist-It ksll is fl- Mu
Tbo des-mit- os this bat-It sk- sit-III
M by the Gans-U kund of Use
stula os Nishi-sitt
k. Il. cLUlDCL IAIY soc-,
Mänt. M culict
Paar det gældet det
aomlr. trete Tau-nett
dahqu rot-, at pi i so In ( bei-ist«
Basses-m smd 14 haust-, tp es eng-Ists
Linier. og staat fremdem til neOsI emsig I
alle Siedet sen og cltid hist st. B las-t«
met von Passagem us nimmt os
Hmlker dem til-me- Ssiis nl des old-am
»te. bete-Ihn Firma «
; sitt-tin «- ctab danke Its-um«
- Ists G Mond Live- chang
j met cal. Ip. von-soc Paris-U !
Bot-Ul- 27047 Is. U sk»
III-. T. s Unsinn-NR
K()NTUI-.T«ks1. . W Nienlletlsss
sc »Dika »O
Dr. M. J. Jensen
Don-It Lage os Mme
Kot-tun II Dust-Muts Bunds-I
sie cis-de « Nicollet Ave-nah
IINIIAPULUL « - IIII·
»Ihr Stute-«
Eli Eiaqg Wegs-NR III-wide nd
«srps Oft-r Tityus umst- Mem-der
- Eleqaw Billedek - Mantiss
Unser I. C »du-I
ok. c R Meacl
Dentisi
spont- ln sit-vie suman s
III-sue JO. ,
W te mfker dekre- elltk Vorn-:
lebt-essen Bescdningsqttillkk NR
Gase belt Sirt Messe Än- ts
Tier III-Ist detfiqdkchk til III-«
na Wie Iris-r setz l
Ed. Matthieiem
Alcid Ies- l
- I« pII IMI W —
n At- l vol-st- os cito-Isol
Istl Tit M vom-« II Wut
s» so- nst-II M Ischth U
OW III sc Los-o . ist«-no
satt M IIM l
» tust Iyöo M as me- sämi
Ins W serv-W Ists Mut i
ml solt-MI
ICII lockt-III
ch- sssir nimm-i ais-M
U. s Diskurs-sons
Andotsusk Its tut-u Ist annimqu
M Mktormutus« Gott lssdsnclnq
oi Mit-u Fuss-.
c. A. sclslsleT, costs-.
(
til-As n. N icblt i
v---vs--k----»--.,-- .,·.77
k. MIIMQ Ut- bis-d
Ums-is inclskkssaiet til
VUCUOII 00 IUMI
Squitsth BUT-,
Des Livius-, — — l
--- -----
Marksdspclser
shstt,b!sst.
svssscflutefl.» ..... m III-t- « J
- csgtlnflp......» , — .76
Ist«shsl.)... . M
- me- shelu - t«
ss77s. . .I2
III-... - «k(s
sys-. .... .. «
syst-. .. . . . IUo
sinUH »Hu-A
Macht-wes cost-Mk III-s 75
Obstes-komis» ...-... 1 -’ IT
Iris-... .. Ins-MS
cschcO
IIva I.st.shstü·--—— .II-.II
sveüssw Ni. Ida-C —- - - — c( — .U
stvthvlh h D-— ——————— .2s — so
n.5.——— —«·« q- .II - ...
IOMMIIOIL .so- s«
stos- (cholcs com-sey — s - 7.00 sc es
svsu ————— -«-----— su suc
Thoae c- Fmbetg
l ts- ei kaldstsmllst L- ei Ist II
II issls NUIAKLI lxvm
III-I TI- HN VIII
KINO It VAIISAP LIAT
Ists I — I W.
ILAlI. Nsss.
-' -----------------------
TM««W- s.
Insel-W es vol-W l'
su II Ill« Als-I T-- sa.
si u II. l( l
m Is. Plshssslss km
m Diss- Usto III-.
u —..
9 Wagner
Kulhatulel
Zum Bitt-kluger Itl messst H
Plock ck Mel-on vil Les bis-komi
ssra 01 velmorwrssl Lug-et It sl
blas- lsygsomsukiulo samt Kul.
Ist-mie. Wunde-, Instit-on o
Avlsmäskubost
Landsman mai-»in M st st
tekso mit-s Var-ki- ok kam sis bo—
somit mo- mtuss Print-in
Wink s rot-l lsrhstullius n
um«-rot
Hans J. Nielsom
MS cco ISLIAIQL
UT
sechs M
status-M Hostie sl Firosslmssh Tre
slusuok as vol-del slmss Vsmpiltido
Alls MUMAIC ·l sudlss Tolstoi d
IM— OIM IOZIUEEIMM Its alle
— AQUITANIA —
Don Jlsk two-n contes-Dunke
UI fo( tus. II fo· suc
Vussss usin- Issbltsdyssiti Wid·
LUZITAIIA IAUKSIAIU
I N los s. sowo- Rufst-sind
» Wo Dass-lade I Gotth
II III cis-III fluch-IF fu«
MAICOIIA Ucdflls «
Iris- oI Eint-O san-ehs- hohl-ist« oft-Häsc
ps Iolmsss I s du«-stillst
(c)b- Und-laws Ists-us- Its-lis
csno«ss. can-aus« «",,zs Tim
To J Co Its-st- l cis-u
II caatss spie-Mag
cui den nstit-Ihm si. Ums-e
UONTIIALIOUIIIC LOUVON
ist unt-ist« vom-»t- sisttts us
Aus IOIIIII MISLIIIUI IUPIIOII
Ascsslsp ÄLÅUIIA
II ni- Iluho Is- cis-CI III-oh II.M To
Ast-»du s-. Its-m ji«-MINI
«Wit si a- si eil- Wo
Is—u-. .
III m IMI — III-I m
III- UMIT LAVI III-II
XIIIIULVAIsA—-AUIAIII sprickeleIFUUU
so von- Asentct Tot speciells sts Tsedto
Kloste- lekvemnklief hocke- os Ihn-unser
tust-end ef- komm
IAÄIO II IIIIIIEIIIIIIWI
Ist IW i uns-m um«-sann
II III IAIWIÄU IIIIIUIIIs
TIIJ cUNAID s. s· co» bis
Nich. txt-· IIIISUVUI. IsII» Ilio
VOII UIALIIIICI OUMLL