Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 11, 1914, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,.Yafnskeren.«
IT MEDIU- 00 OMYGGELRES
Its-Ab FOR DBT DANSXS Pol-K
I AMMA.
mixivcst If
sitt-I Luther-s Pol-listing Kost-.
stät, seht-sk-.
Musiker-M ndgnsr Osmia-i Inspi- Use
Pri- pk. Aar-Lang
II kmmäe statt-r CLST Sälen-lot 8290
Als-Jst heule- i For-kod.
Instituts-Beutlinngreswkomndring etc-.
III Hast-Ieise If sich-IF til III-det
laelbolsl tät-sagtes
DÄNTRA LIM. PUBL. Kot-Isc,
« Mast-. Nebr.
Alls Miit-g til Bladcts Indhold —
Iekkespondcaoeh AMndlingek og andre
Mit-let —— sende- til den Rest-ken
41. M. ANDERSITKJ Maik, Nebr.
Ins- ;r-J If Mast Post »Mit-c as zusan
III-s machst-.
Athen-thing nee- nwls known upon
Opplieatiom
l Tllfisklkle es. at Bluts-sc ikkts modtagisi
Ieseltwkgsigh bede- man klagte til Jst
Misse- Postkonrof. skultle Cis-ne ikke
Uspo bede- Ima henwnclo sig til
Winke-M- Kontor
Nuk Lassorne bksmsondesr Sjkz ti! Falle
M Ivertkfek i Block-L out-In for si
Ijbe Im- dcsm Isllsk for at san Oplysning
- det- tvmemäe. bedes de altiti em
Us, It de san Avertissemisutet i dette
"Us.d. Dpt vik wirke M gensiäig stotte-.
Tanfclærcrcu M. Ztlllfun siueik
at have anlagt Zug mud Ærkcdx
stop Cardinal Anette i Poer Osg fis
ger lmm sur ZWIW Franc-:- i Efij
des-Verwunan furdk siurdmalcncs Ad
varfel Hund Tanqu sont Fund og
uanfmsnsz Tun-:- itke all-ni- brngte
hanc Trnaomb oed at hang- Elcucr
stunk-dis- nccn var desudrn en Bau-»
talclie ok! Plct vaa Oansri moralsh11
Kot-often (
Den lutberfke Kirkc us en M s i
sionz kirle Im drmr Tor Nun-a 1
tende L’k·I—T-5i-:11—3arbejdc i Afrika, Fii (
na, JndeL Japan. Illkudnqaskars
Sydamcrila m. fl, Etedet TM
fothmdcr Emnqclict Pcm omkrjnxj
90 fcsrfkisllige Spriw Rasse cster
VII-Ihm »t« Freibuer lille Katcliskmst
oversat vaa flerc Sprog end nachst;
anden Bog
Pajt. A. W. Lund strivet til os,
at Menigheden i Philadelphia har.
W cn Ejendom hvor den gtr
Maing pau at have baade Papste
bqlig og Kjrkesal Hufet kan ind
.eeiteö, san det kan bruges sanledes
for en Tib. Allerede den 5. ds.
Milde Præstefamilien slytte ind i
den nye Lejlighed, og fta den Tid
It Posit. ledk Adresse: 1950 N
Judson St» Philadelphia, Pa.
Luthercmere i Australien. J
November 1913 var det 75 Aar,
siden omkting 500 tyste Luthetanete
Heils-d detes Hjem i Tystlmtd, for-di
de og der-es Prceft nægtede at anta
se den preussifke Unions Bestenunel
se, hvorved Kong Frederik Wilhelm
III. legte at istondbtinge et Kom
pkpmis mellem Luthetanere og Re
formerte Disfe Mem-essen sont
Mel-e at forblive tw imod dekes
We Oele-welk net-satte fis i
Mel-en af Adelaide i Sydansttw
lieu ag byggede der en Kitte. J
Das Keller de 55 Its-steh 50 Pre—
Nägel-, 188 Menighedet og 15,
M W Mel-Immer
Norfk ?m1-·,1(srftmvnc. »F-.)lkeblc1
det« u- sidfns llqe fkrioer bl. n.:
»Det førsth Forsm paa et Saugt-r
stævne for Frikirkens Ungdom, som
hocdtesz SIndag Eftermiddag i Tre
fvldighedskirken i Forbindelse med
det fikc Daqes Ungdmnsstasvne, fom
blev bdldt det, blev en glimernde
Cur-es Et Fælleskor as 150 San
gere, bestaaende af Augsbukg Glee
club, Kokene fta St. Lukas-, St.
Olaf, St. Petri, Columbia Heights,
Olivet og Trefoldighedz Menighedet
i Minncapolis og Kot-me fra Pon
topidcm Menighed i Fatgo og Fri
Htscns Menighed i Wanamingo,
Nlnm samt Sangere fra et start
Untnl Frikirkemenighedek omkring i.
Nvtdvesten, sang stre Numre med:
Prof. H. N. Handrickfon som Ditt-«
sent Este-r forudgaaende Opfer
dting bat-de Koreae indsvet San
sme himme· Der m en Sma
fssm en Miso-I og et Foredwg-j
sein hatte alles Weing, og foms
m Mutwi- qs den mai os!
MIN- hvmned Prof. Om
W W- gtcket Ledellen as
F
Hftændiat bar gennemtrckngt vort so
ndtkyk fsi Publikums Fptctse med;
Henfyn til det udførjc Program. «
!
- - T
Den Indien som i Fior tilkeudteSY
Nobelprisen for Littrmtmn Rahme
rcn Noth Tagorc ffrivcr bl. a. um
siasiemrscuct blandt sit Falk: Det in
diskxs Falk-J Osmissdelfc hat efter
min Menfng sont sin wdvendige
Forudswtning, at dctte Kastesyftcm
offkasM Ncmr jcg tænker paa,
bvikkej fmgteligt erb dctte Jasttk
softem as Tyranni bar haft paa vort
Folks SjæL og book-jedes det fuld
eiale Lin og umuliagfort Mennes
skenaturens ftie Udvitling, da fin
det im dot eneste Middel at vcetc
aennem Ovdmgelfe og Dannelse at
bcfki dem fra donne Tilstand.- Nu
et Tiden kommen, da Indien maa
begonde at bygge op, da disse dsde
Jnstitutioner maa give Plads for
en levisnde Organisation Europa
bebsvede engang Renaissancens og
Reformationens Jmpulfet for at bli
vc befrlet fra den middelalderlige
Sitte-J Ceremonivasfem sont bande
drwbt alle Humanitötsbestkæbelsett
ui bebavek i meaet beim-c Grad en
ovewældende Jndflndclso fra Miete
fociale Ida-r- Maa vi ikkc have et
Miete Hunmnitetgideol for at kun
ne mit-: as o—:s de Visier, som lernte
binder vort eukelte Liv, fsr vi kan
drømme om muan Fribed?"
G. L. i Lands Misst
Eu ndcnfokftaneadcs Inn pas
Enge-h En dansk Vmssh d.«r smar
i et not-ff lnthrrsk Inn-fund mm
squ tmr aiprt et pehsillxqt Art-virus
for »Tan5fisnsn«—:— lldbnsdislfc : fin
Ränkqu fkrjvpr Ezslqgndc Tom
mrd Tillndcslsp ossisntliqqørest
»Im vilde oqfcm gerne ger lidt
Ecsr Tonw- Jndrc Vludcx men dot so
rckosmmcr mig, at »Tanfkeren« nim
mer alt, oq at des andre mrftm er
overslediqe Tot er nnfaa dunste
liat at fim Fokk til at holde Herr
Mode as sit-selig Att. Im for mjn
Port fhcldo sum-, m boade »Tr
unaes MAD« ox1.,K rkeblodct« bchv
draaet ind, m at di faa mcd Kraft
famlkdcs om ,.Tmisscrcn«. Finan
riklt vilde disk fo bctndr misqet for
»Im fort-Rede stärkt-C
Ptcsidem Wiss-Ins
Mexico - Politik.
Ftem oq tilbaae — bar en oqj
anden maaske tasnkt, da Pisa-side
Wilson nu fornylig have-de For-bu
det mod at sinds-re Krigsmatetiel
;fra U. S. A. til Mexico
Ja, ja, mrn felv Bismanden Sa
lomoa figet fo, at der er Tid at tie
og Tid at tate, og Sandbeden den-N
ttk kun en Dante bestride.
Hvor for faa ille ogsaa Tid ats
give Forbud og Tid at have eller
tilbagekalde et Fotbudf
Forholdene forandtcs, det gtt vg
saa Fatholdene i Mexico, ssaa det
gældek om at fokavdve Taktik i
femme Fotholdl
EmTingetmkmqutover-—at
Præsident Willen file vil anerken
de den saakaldte Præsident Wo
som Mexicos lovmægsige Simses
J det Stykke bar Wilson met kon
fett-ent
Et endet et ogfaa klatt nok gen
nem hele Ptæsident Wilfons Mexi
co-Politik, neu-liq, at han ikke vil
fwrtevottLandisriqmdeekii
co.
Vidcth man Indrømnms, at Wil
fon bar vnretaart bande vor eget
Lands i Mexico bot-titu- Vomeres og
andre Udcasndingers Interessen
Hund san dct tidligere givne og
nu bævede Forbud mod Jndfsrsel
as Kriqsmateriel angaar, da maa
man mætke fig, at da Forbudet ga
ves, gik Præfident Wilsons Bein-as
belfer ud paa at standfe Revo
lutionsbevcegelsen i Mexico ved gen
nem venlige Forhandlinger at faa
Huekta til at resignere og i hans
Sted faa en Præsident valgt paa
lovlig Bis.
Nu bar Huerta ihmdigt dist, at
han ikke ladet sig bevæge til frivil
lig at trække sig tilbage, men at han
konsekvent vil berste fom Dittator
med Vold oq Magi.
Oq paq den enden Side hat det
vist fig, at ban ikke er Mond for at
oprette Fred og konstitutionel Re
qerina i Londet, msn Revolutions
bevægelien vil blive ved at Hm
kamst-, faa leitge sum Huerta bli
vet ved Istet i Mexico Tity.
Ovad et der da at sites Jntet
endet end at holde fis neutkaksvg
lade Revoluttonen gaq sin Gang. og
for san at faa Ende M den Inarest
Mitgi, da lade beuge Me- faq
OR set WWL de ebner at
At Hævejsen of Forbudct er i
Revolutionistekncs Interesse det
mein-r disse felv: Oiierta derimod
furciftillcr fig ligmyidig i Forhold
disktiL
Lad dem im fein udkckmpe Kam
vmu dens Udfald vil rimeligvis
komm-s til at afchnge af, bvilkcn
Eidcs Folkct i Virteliahscstn er mcd
paa.
Tot et dog vori Haaln at baadc
Nevolutioncn under Madctos Le
delsc cg den nu paagaacnde Revo
lution under Carranzas og Villas
Lkdclie er et Udtryk for, at Mexico
or bcgtyndt at vaagne oa vil tyste
Tyranniets Aug af sig
F hvcrt Fald et det Maul-It med.
Præfidcnt Wilfons Mexico Politik«
at Mcxico virkclig man faa konsti
tutionicl Regeting og gaa lyfcre og
bedre deer i Mit-c
is-"- .
Fm Japanmigfionen
—
Nu, da de nnnme Julelnss ek still-;
ket, on vi er kommen over Gramerl
ind i det nne Blut-, nmn ei nie-»Welc
lidt lieu-de fra. Fern vil nnn On
stru on im sige rjgtig nmnge Tak’
til de nimm-e gode Nennen smn ins-«
skede rote Juletmser med Nonen-.
V. iik jkke nlene nol til Jnlen c
Nin-, men Inmet met-e end not Tet
mr i Eundhed en Flur lerde ut le
de nunme xllade Llnfigtet link Nu
de End-etc lnser de set serer Nmn
san et Jnletmi Fern nor der Jnles
me j Dido den III-, lvvut Marbuan
to on Susmi bar-de nimm Menzin
len kixtig pasnt on lnnn der mr
fuldt Hur-. Tet er fna maime Ver-n
der, at det vor unmle nndex end
at begrwnse lidt, Hm del-Her nnnme
Gern under sit-e Ant- ille femme
nied. Roqle san Tinler Her Festen
flixlde begnndcy kam en lille For
fpk nzxende hen til Matsmnotos med
en Unldigx net Tnilon ten lang
Innuvisy on bad, om lmn ilke main
te komme iIHe - -ln1n nnnmlede end«
nu et Var Manneder i at Viere de
fire Aar. Tet var jkke nden lidt
Einem i Dienen at den lille Fnk
nnmtte bedec- otn nt Denke til ncene
Gan-L da et de van Renten
vildc note sie-r Ekade blnndt de
mange andre, sum gerne Mde ind4f
Ten 24. hnvde vi san Jnletrwet
her i Mit-ten i Kumme, eg fom
sædvanlig var der en Masse Men
nefkek famlcde. Esset et godt og spl
digt Proqram, lwor Evangelium
ftadig tonede frem. fik Vernenc de
kes Belsnninger Roger og Sul
ketgodt.
Udgistetne ved dem Juletrw bes»
ftredes af de Kristne· Julen her min-«
der-miß altid om den fskfte Jul, vi
var het, da vi- tun havdc været her
i Landes i 14 Tage. Da vi ikkc
kunde et Mut Japansi, stulde vi
lynge en engelik Dilet, og det blev
mig beendet, at ved saadan en Oli
tidelighed her i Landst, manctc
jeg Uem ellers havde foketaqet bau
de Brudevielfer og Begraveller i en
fort Frass) absolut issre mig en
lang Frasse: men da vi lige skulde
Meosatquoqjegtogden
frem, has-de de japanste MS W
det meste of det «ene Ærme til Re
den Decier kam jeg i en Fort i
en of Postor stinkt-, lom var to
Tom-net for lang paa We.
lau jeg var befvreret hele Mienen
med at hole op i mine Ætmer. Its
talte for fsrlte Gang- til W
ved Wort i« Amt og sont Jud
ledning fortolte fes dem derm- Ci
stotir. Jn; M et its-M met It
sttlpe i ,.Danfseten«, ums tm der
I jo lwst det, vs W hat den
MADE
Jultsdaqs Aste-n lmvdc vi vors-ich
missfmndstjencstc med Tand on Al
ter-gang. Der var otte Mennesletj
iom modtog den belliqcs Dank-. En;
vor Student Mutes Faden-, foth
hat faaet Undekvisning rn lang TidH
og lamge havde wisset at blier
dsbt. To nnge Mel-nd sra Raadhu-"i
fet, fom blev vundct fastlig gennems
»dem, som denne Menigbcd alletedeå
Jhar det, blev dsbt. En OffirersHu-i
situ, en af Msdrene fra vor Länder
gakdm blev d-bt. Da bun Wiss
Gang bitte om Kristendcmmen ogs
Fressen i Kristus, udbksd hun, at»
det var netop bvad hun havde lustig-:
tcs efter i flore Aar, og der-for gred
hun straks deng Sandhed og Frelfsz
De to var et Par unge Piger fra»
min Hitftrus ijclklasfe, hvotaf den
ene bavde faaet Undervisning fir.
Vegge disfe vilde dsbes ttods be
stemt udtalt Ønste om dei modsatte
fra Forceldtenes Side. Dem vifet
irr-, at de txt-vier desg- Ists-wiss
men at de ikke kaut-flehe uden Kri
stug og bang Samfund Er var-!
Moments-, en as de Mine- su-?
stra, — de havde Brullup i August
fidste Nat-. cudelig var der en cel
tkavlt i Aar, at hob ikkt knude kom
me. overtaskede os alligeveh med
et lille Beleg den Aste-n. Jes, sont
faa langt fm er stiv udi Sproget
endnn, havde mer tobt den Small-,
jeg ded. da jeg fom pao Prædile
ftolen og pludlelig san Professoren
for mig.
Den LU. lmvde vi lau Jnlettæ i
detlkkadelnvel hvor vi ogfaa bat
vor Kinder-andere Tet var for ban
de Søndagsslolen der og for Kinder
garten. Den 27 lnwde vi Juletrw i
det andet Rade-falsch og endelig den
28. f den lille Sendaassiolh fom
famles i Kantenamns -Hjetn. Alle
disse Siedet var det fsksie Gang,
Bot-neue san et Juleth og nam
alle Lysene var tiendt on der pluds
selig lukkedesI ev for Tut-et da lag
de VII-neue a De lnwde alle et
lille Bibelvers eller en Sang. og
naar dette var til Ende, fik de
Smaagavet og andet godt. Siden
bar nmnge as dem spnkgt lwer Dag,
lwad Dem Emtdagsssolen begnnder
igen wem Nmnd of Monats-IMM
heden standlede den en Uges Tid.)
Men endelig, da Fell havde va
ket san gode at sende es san mange
Lsaver. bavde di til Nytnar et lille
Juletrke i von Hjem for alle Lecker
ne. De flulde vcere en Oveemslelie
og blev det onlam Der blev ind
budt til et Mode for at tale om et
m andet vedrekende Sendaasflolen
Mens- vi snn lonq en Salme eller
to i et Vase-eile blen Lnsene tasndt
: et ander on de blev Faa bedt om
It flntte derind as en Grund, fom
man i Eadelasren nmaske ilke en
"8!mna nilde finde en its-diagn Men
derind kein de. un vi tilbraate en
nie-get god Nin-n fmnnken
Jn, loadnn lmldt vi Jnl beende.
Med en dienequ Taf til de nmnae
Rennen son! met-de del mnliqt for
ps, vil jeg flutte dette Vken
Ebers i Kristus
J. P. Nie-Hen
-——-«.«..
!
M damit Oft «o" DIE IF ·
Eu zukqu XHL Cum Tss
oq sont str kuri- : «-«: «
fnari ZU Nin-, ffriwr M ocsk
..’.!«i«1«n du TM- 5kulkscs »Hu an sit
isdcstx fmn Tfnzur J Uhr zi. L« :
at mindxs sym- at act .sr-r
Wd om YLxrdm-- Ist-Elsas .3! Is«
dct sinnst-n 1 isss:r..1..:, 7:-.k«.·
vi kan Irr »in -.3; !.::s..:.v ; : ;
at nun-n m Jäle de mus
Millioktcr ·Lch:iin,is.r. xpm It Ha
Jotdm mdkuz, san sag Zinses-usw
at bot-I mit imm. sum com til Werde-i
for at fnslfc M formt-ic- og for at
gstc Sondeer fal act
Folc, i hvett Fald manch, blivct
san flotte og sdflc nu, inne-J ch.
og W ord. im et ika mu- om at
se dcst im den Side.«
Vi uusddclek den gqmlc Umwe
Okd til Lvewkjclsc for cnhvcsr Isasr.
Det er vie-selig en redet oa imr Tan
ke at spare for at kunnte have- des
merk at give til Hjælp for at udbtes
de erlscns Evangelium til de man
qe Millionek heb-Finger
- - «
Dmmmks - Drum ist-imm
Unktoffelefopoktku
Mbhvn U. Jan. H.
Ia den un mmsrikanstc Toldmrif
nahm-de lldsjgtcr for csn lldscsrfcl lwr
im Baader of skartusler. samledes
Producrntcme og Etgportøreknc i
dennc ancth til et Mode og ded
toq at indqaa paa et as »Tbe Uni
ted Erpokt Co.« fremsat Tilbud om
at lede hole den forketningsmasoiige
dee as dtsnne Ekgport paa samt
lige Producenteks Vegner Jntidler·
tid kont soa Meddelelien onl, at Ame
rika havdcs lukket af for danfke Kar—
willst-, og det fjrite stridt maattc tm
aaa ud paa at staffeMulighederne for
Dpfyldelsen af de Mao, de foreuede
Stater Mit-de for at aabne Marte
det, og ogsaa Udenrigsministeriet
tog Affe-te og forhundlede —- gen
nem Kammerherre Brun — med
Myndigbedcsrne i Washington uden
dog at opnaa noget positivt Resul—
tat.
Sau satte de famvitkende dankte
Landbosonsninqer sig i Bevægelse og
kettedc en Henvendelfe til Land
brugsministekm, der lod qfholde et
Mtde den 20. Januar i Minister-M
til Sagt-us Dtjftelfa J dette Msde
deltog Departementichkf Wallf, De
partements-bei Glan, Statdkoninlew
inne Rud. Schon og Il. P. Jakob
sen. Professor musian samt Re
pmfentantet for Msselekspottss
)rw« -.-.
«PaaM-detvedtdqtsdetatmtmo
de Landbmgswinistrtwt om at alte
de fern-due M til DIE-Mig
sf de of Umstkks W- Wen-r
for Juki-riet If M Mosis-:
Jndfsrscl af udmtlandste Kartofler
her til Landet, hvorved man vil und
gaa de Sogdomme i Frugtfrnm der
tun komme udcfta. Dkritasst benut
tcsdc man at fcm umsicht- at Tilsynct
medPlantcftolesprodukter ogfaa over
taqcr Tilfynct nusd Udføtsclcn as
Kartoflcty og endclig blrv man paa
dct rene med, at drt var nsdvcndigt
·: dcn nastmcftc Frmutid at ansastte
Jnspcktmtz der ital tilse felvc Kar
toffelnmrkeknc s-— et af Etatcrnes
absolut-.- Fortgngcndec
Dei skal nu blive fpcrndendc at se
denne Eksportsag udviklc fig, og for
lmnbentlin vil De sorcnede Statt-r
swkc deres til, nt den udvikler fig
i den as dnnskc Kartoffclcksportster
sum-de Retning.
Lende- ds Dann-IM
Som tidligetc fortalt arbejdcr
Fabricitw’ Reifeklub under dcmke
Devise og afholdefi Vintethalvoakct
walks Forcdtaq om Egnc og Stedck;
for-jeden var Tuka kommct til
Mond-I Wint, der jo ck fætlig ak
tucl nn, ofter at »Forchhannnets
Postk« er stirtjtct ch i Hoch oa »Ta
lrkcn« er smstkt undermineket Tot
vor Klint-Epcsc;aliftcn, Musemns5
insprkter V. sinkst-, der holdt Fore
dtaaet ellcr krttrrc knyttcde en Tcl
belasrendc on interessante oplyiendc
Vennrrkninncr til en numtig Sam
lina Losbiltcsdcr. for Størstcdelenii
Vvdkoinutonde· stattfian gcnncm
Ist-. END-:- mrt Canwch der var Vil
lcdcr Eine im 1868 oa til Januar
mu.
Ht Hintch Fort-dran konkluden
dc i et Fotlongendc out, at Statt-n
ksbtc Mai-nis- Klint og fikredc den
mod ydcskligcre For-seid Ztørstedcs—
ten of Winken tun-er ind under
Kliutxmlm Nodsz nchcnsbcu nord
ligfte Dei tilhøkor chken as Lise
lund hg stulde Priscu visc sig for
ML bat- Jtatcu jo oltid den Udvef
at kunnt- cispkopsm Kliuten og
dcnftck vod stdebvgning fætte den
Ema-Hauche Stand· En saadan
« nsii.r::-.,: h ndv tidligerc vckre nd
-I-:«: sssr HUJDW m-» mcn nu eftcr
d- ick-sc :"isdimktnitmcr og efter, at
ixsns Tile as sitt-aktiven ct fotspmk
«-.-:k, mscmligik som en Følge af
TI«--s.5kffrt·ne:i Novdtift, vilde dkt not
cn bismdctia Iørrc Sum, del
«-:: Si at drisic läg mu. Or. Hintze
- Ist sitt-, n: vi havde Rand
g! s Fads dcsM cjendomnwligc Styl
s: Natur sorfxildc og jcwnes med
Esssrsch nie-I vi but-de rot-den hvad
l
l
l
!
Ist ksndnu cunde todt-IT og ille
Händ-, til ..Sommerspicet" ogsaa skod
for Feld
Te k. 400 Tilftedevætende flatte
de sig under levende Bifald til Or
Hintses Ausdruck
Bun- Fsorfatkkre ca NafLonnlfmIen.
T st c suer taum- sidnt. at Von
Ehssmkmdcr gis umfrmu mcd lmmt
Haar m cwsrech wmctisto Mino
Vorn umin Among at dir disscci For
stnmslsv m« Wonac- og Heime-J Brot«
dk Nu csr Furlmldcnc fomndredxc
Foriatnsns ou Tcgtms csr sann-usu
slumsde i Engliqc Lmanifatjomsn
Damms lmk mdogsan infu- Iafstcr
ist-. Ver-It vix-, euren dm csr long el
ler fort, ou alk- lmr de qlmmsnch
Forfmnd paa Pcnqxn
Undct bis-se Forlmld ou i do von
itcsljms Tiber, vi lcsvck i. or M sor
staacslim, at vorc dronmtissr Rot-fut
ttskc bar passe-i vom-n Lsnsoklmjvlfe,
»am- dc faak Stykker opfskt paa det
kal. Tretet, hvad jo for Reste-n med
Esau- ot melde Mc- lmsndtsk Inn-r
Tag. De san ikse lasngetcs lmm as
Ærrxt vcd at san et dmnmtiss Ar
bejde fkrw pcm Nationalsccncn
de maa oqsaa betulcs anstand-Nr Da
des stal værc fuhr-mutet at det bli
.vek de ich-. Wen Kultnsministvrivt,
Wer er Ovcrdrittion for National
fkenem hat asslaaet at jin-handle
med Fotiqttetfokcningen faltsaa den
dramatisscj om Ændringct i der be
staamde Lsnkrgulatiu og dennc af
vifmde Holdning hat frcmkaldt en
hqrwMdt Stemning blandt vore
Dramatikere, der nu i disfe Dage
hat afholdt en Gmekaliotsamlinq
for at snakke om Dinge-te og give
Vestyrelsen en vidt gaoendr Vernim
digelfe til at fotetagc agresssch
Stridt over for det IgL Vater.
Pan Generalforsamlingen, bvor
mutig Emma Gad, Helgc Rode,
djalmar Verein-tm Pulte Rosen
Iraniz og Heini Nathansen vor i
Migstnalins, Weges det, at hvis
Minister-M- itte efter Fothanblins
med Fort-ringen fremstasset et um
v- bedre Mrssulativ, stal de dan
ste ist«-Wiss Iniaueu bpvkotte
den hauste nationale Meplads for
M sedebit at »MW sinke
M, Mc Moldm et ordnet-«
Hedningemissionofotzgizgz
Lord-im Efnsrmiddaa den än.
Jan. aflwldt vi Dort narlige For
ketninggnwdc Este-r at Fort-nist
acns Fotmand. Prof. P. S. Vis,
lmvde aabnct Moch, blov Sekte
tasrcnifi og Rassen-usw Rappottck
ovlasftc on godkcndtc. Tisrcitcr blcv
folgende nyc Embcdsmænd Walgtz
Sout Ncrstfornmnd Stud. theol.
Shernmn Vondo, iom Seitenn
underimnedc menvalgt), som Ro
utinationskomite Mads Hausen
Stnd. theol. Chr-. Jcppcien Aan og
Postot L. H. Kjøllcty sont Revifoker.
Stud. theol. Hans Nielicn og P. C (
Farme Stnrelscsus Rot-flog engem-!
de Delingcn ·af Penqcne blev Hob-!
sent-L Til Msdet havde vi Bei-as
as Priester-ne J. M. Haner og G.j
B. Ehriftinnim Ltkdog Aftrn tat-H
te Postok Christianscn om Poulusj
sont dort Fokbillcdc boadc fomMisU
sionasy Pisa-it og Kräften. Studeij
Estermiddog kalte Pastor J. MJ
Haufen om Missioncm illc fckrligJ
out Missioncn nogvt fckkskilt Sieb-;
mcn loade Vam von Missioitsaklnsj·;
dct baade udis og Mem-ne Om Abs
tcnen kalte bquc Prasser-, book
Missioitstsarbcjdrt atter blcv drsftets
wrdng Akten den 28. Febr. KU
R vil der blivc holdt et Mission-Is
forrqu her pmj Stolen mit Hans-»
Gaum-is Mist-Hm i Umstand.
J. P. Q18.Mc1antts":sfcsii.
Im Trin. Seu.
l
’-’- —
Bkyggkr Carl Jacobskiu
!
Tor fich, at der altid or to SiJJ
disk ved en Zag. Ved at lasse Qui-?
taten m· kagmsr Jacobsen i »Im-»
ssctkn« Nr. 5 fm Lusdagcn den U
Febr» tom im til at tmnke part den-s
ne Eaitdbcd. Der fiacs i dem-;
Stoffe ont Jacobfcih at en of sw
brnhavns eiendonumsligsic og how-:
deligste Pesfonlighedck ck i bmn cum
rt bott. Teile er vist stattg, og m
han bat outsattct jin By med Kask
lighcd og bidmgct til drns Forstwi
mslsis er ogscm dclvisks rjxnixk Zaa
imm- dcsr vidctc2 Ettclde man op
kcgnc, hmd Tau-»am- Houcdsmd
og dennod deuc- oq Landetg Vefass
n"ng skyldck Carl Jacobfekh vildks
dct blivc en lang og indholdjskm Li
ste. Tor san im ikke gYIe Indien
dckcsn Net. Lad os folge dcanc
Mund-— Fabricata Tænk twiltcn
uhyre Masse Korn, sont vcd Brygs
get Jacobfcnö Vitksomhed et um«
dann-It til Miit-tska Tkor noqcn
Miste-n mon, at vor »He-ne ladet
Kornet gro, for at det fcal drum-;
paa den Mundes Jeg tmk det ft
kc Lnd os splge disk uidcm oftm
dct er omdannct U LI. Lad- os
qaa omkting de fottiac Arbeit-cr
kvarterek en Lskdng Aftrm lwot dkzn
em- Knejpc og ststinkende Verne
bus et omttent Side om Sidc mcd
dct andct: vi set der unae frnitims
Mwnd, undektiden Minder ogiam
lnm nddrr det- on dritter- dct nnsne
n« dmscs Umle ou Vj for en nun
tun staunle nnsn nnsd Rntmdotns
nnsnsi »Ur-Ist smn ndcnsor thdnmn
ellcr link- indcnspir Ton-n on linsjdisr
nmnnsm Tolmlstsmncn ist«-t- den
Mand, ioIn lnm nnd-I alt lmr san
jndcrlig hu- Jm lmk gnmst nusd
den nmnlc nfdpdc Maul-d- on Mid
1mtszlniikfionasr Clnuspn m jet, nd
pna Ratten, unge nydelige Monsie
lkcr komme mvcndc fm Vasrtslmscncs
on nnrc dctcss Gang til lltuntlznscnc
iDn var den osfcsntliqe Proftitntion
lovbrssnttm on hart den gamlr.
fan- smsntpe link-: »Ist-l iokbandkdc
Vojkstwl!« Moor vi til diese
Masndsz Hjcm iont ovtsnfor tut-nut,
ved vi alle, hvordan det lck ud.
Hvad or Anthan Bajetstsl
TLr et sclvfslncslig andre berufendc
Trich-, tin-n i Tamnatk indtagck
Anforin Hasdcrspladicn for dem
Tdclasggelsesvækt Vi gaar vidcke
otntrlnn i Fasngflrknc on Sindssys
quljospitalernc og betragter de umk
kellgc Ofre dek; v: ipjkger Ort-gerne
Hvad er Aarlagen til, at dissc An
staltek nassten alletidet er ovekiyldt«.
Altjd det sann-ne Evarz Dritte-riet
VI gaak til den-, disk hat used Fai
tigvasieuet at gste og wagen Hvad
er Aatiagcn til, at faa wegen Fal
tindom ctsisteker i et Land fom
Taumel-L hvok Fettigdonnnen buc
dc væke battlysl? Dei lannne Soakx
Dklkl Pl qaar til de Mennefler
med del ltliomme Vierte, der stqu
i Spidsen for alle de mange silans
thtopllke Forese-endet og Ins-get
dem: Boot trenqu den weite
Hinsle Der, hvor Fadeten dritte-I
Dr Side, leg her her vie-get lum.
et Viranainer as Bygser Jus-sicut
Mikiomhed Dei er Und-sembl
ger, iom ikke can reitet Js- vll
ttllade mis at veude CW
an, i W lot at W bund
W II lpeelelt W Os
W W im IMM- Iilf N
I
spirggr Hvad styldcr den afdsde ille
for alle de odelagte Hjem Danmakc
over. men især i Hovcdstodcn? Hvils
fis spimlcnch Sammet er gaaet og
frnndeles mede aorlig for at
afbiælpe lädt as den Nsd, Bkygger
Jacobfcns Produkt (Baietstsl) bar
fokvoldt? Noor vi stiller den Side
km imod Jesuskikken, Fruckirkespiret,
de dciligc Mtnftsamlingcr o. s. v.
blivek det saa spaskt at sigc Tal for
alle risse i sig felv faa dcjlige Ga
uen N. P» J ej i eu.
Jsftesvillm Bis.
Efterskkift. Det var med
Forser at vi moddeltc om Vryggek
Jakobscn cftcr »Kr. ngl.«, og vi
aiordc dct i Han om, at nagen
fom vor met-c versonlig kendt mcd
drnnc Mandi- Oovcdfokrctning end
vi, vilde draus den anan Sidc frem.
Dette er nn fkot i ovcnftoacnde, og
vi figr Hin Jenscn Tal for hqns
Vidma. Red.
— ----W
M Okv for vor Tib.
J ZlImtiImrII m« dIst fvuIIdne Not
lmr For-inneren Edv. Egebetq nd
givcst on Vog, me kaldrr »Pkcrsten".
Forsattcrcn lndrr Past, Bitt holde
en Prwdkkm first-de- Søndaa i Fa
sten, Ins-ums folgende fikkert vil in
teresser .,Tfk.««;·— Orsch
,.J den nsliaists Ver-den arme Ra
timmli »Im-J Volarr hast-re da his
Ier ds. Haar Indi. Mirfossibct, bvor
ftris!:I- fiddcr i VaasIaImcII. Don
Ton iIId fom isII Nud on vaaancr ov
sum er Monnchc der ikkc bar Maat
til nt beim-me Vnndth rauher
Woherqu
Färrind Imaede de- Vslarr doa ikke
—-— endnu.
Lq den first-Ins McIiIfIsn sm Vi
drIIsknbrnsks Mokkcr er rndIm MS
smmst ind over Vondrlmrdets Hori
erM Mkkcklollm rr cndnu rnc am
at rinms over der dcmskc Vorwe
lmId um den gmnlr Gud, Fasde
grauem Anrbundredrr bsicde den-s
Bode for m dsde i Trer paa. —
Jm for-stam- ikkc den uendefige
Turm man i Tote as vort Falk hat
til Mdrnssabens Mesfias. Jeg for
fmak Trocn nnd beim sont den Gad
drt bringet de storc cvfindvlfct da
de- mntrrirllr Fremssridt Mpn fom
Fresser km Sonde Dtdsfarr.
Sltrafcns klare Ultykke er han uden
Hin-lo- -
Da bvnd fiaesr denne Videnstad
om vor Westas, om Jesus?
Nimlr Forskerr«kastsinar Spange-«
liets Vereininarr am Jesus. Andre
kommst til den Ansinclsr. at Inn
fiflert hat levet oq var et ualmkndes
iint Mrimcfka mcII intct detud over-.
Arm- nndrr numer- at hcm et en
Muts-. der er owqu i Felle-es
.Fantasi. on umle, at Futter-Musen
.0III Kristns Ilm er M GWW
m bedener Mut-st. f. Eks den m
drn fksnne Adams
tiskidssnssnbesn kunan H mensc
Enrssisllinp Nocnltntcr SNE- dcsn var
disn Nnd nmn ndqitw den for, m
msrdiq til den Tro. man omsntter
fis-n tin-d. san moan dm so vtms
n--:ll««.1rqu, m dksnfs TUVETnsItnhm as
Jus-sit mer ian
La Ins-ad den-— Wilh-u Iscd Knie-IS
qmnlr Troslushsndvlfcs msumn fon
pt blmcsn san nliitindkslin, da man
nmn mäcm vaskcs tvivcmdcs imm- for
chit. Tot tsk nlssmmmsn m for-cis
jTilbøjcsliabcd til at vise bort im des
’i Kristmdmnnusn, Tom er over al
Rot-mich et For-sag von at for-klare
Jtsllrr bortforkcnto det ufotllarllqe
’Tkoen et- vaa den nndm Sidc Dtdm
Forsmndcsng Dsd ——. Tiger m
of vore- Iristnc Tasnkctc Mm der
er Inatt ille det Led i Trom. fom
man ikke bar finaket bed. Man hat
lirkkt vsd Forsoninqm ist-d Kjdeis
Ovstanbrllk — s ja, nwften ved ali.
Nu for Tiebliset aældcr des Kristi
overnatutcige Undsangclle, Jamka
while-n
Jeq can ikke sorklate noqet of
det og vil Mc hortfotllare det, fes
illcs for-staat Jefu ubcsmittebe Uns
fanqelic san im Mo unt-may ins
let-mi- jm trot vaa bang Falles
upmkns Jea inves, at Inn den, der
ikkcs er fsdt med Snndens junge
Scasqtam Inn stelle andre, der strit
msr under den«. -- —
Wo
Vintek i Spanien. Fra Mast-is
meldes under 22. Juki» at M Io
Islge as den wdvqtende strenge
Mater qisk Jndtryk as en belehrt
Fasminkp Ovewit set man tot
lthe Mich hvii this-and er