Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 11, 1914, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N
disfe to Legt-eben Lydigheden og
Villiqheden bar een faslles Forndfæt
ninq, der san beteqncs med disfe
Ord: ,,Ssger mit Anfigt«. Tln lnn
ved at fsge Gnds Anfiut i Bannen
i Ordet, i Sakramente-me ou i Sam
fnnd med de helliqe i Landet kan
vi faa Kraft til at tut-ri- lndiqe og
inmqu
Jea spntgte videre: «Oni Her
ren nn f. Els. i Følae Den-s- Me
ninq fknlde befale Dem at give. lud
as list-, IM til en ellek anden Saa,
hvokledeg vilde De san stille Dem
over for et faadant Tiliaslde?«
»an vildc nbetinget give dein«,
spart-de- Bjergaaakd on for-Mitte
»Fo-: nogle Aar siden tjente bog niia
en san-, ung, kristelig Karl. Han
læfte i et Blad om en hellig Fa
milie, der paa Grund as Stigdom
var kommen i ftok Rad. Om Nat
ten dekpaa knnde han ikke sove He
le Tiden laa han og tasnlte paa den
nsdcidende Familie Den islqende
Morgen spnrgte ban oin Lov til at
gaa til Byen Hcm bande ncniliq i
Ranken indeftaaende 880.00, sont
han vilde tage nd og fende til net-nn
te Familie. »He-treu bar i Not
forlangt det as mig«, spiede han til.
Han tvg dem nd on sendte dein as
Sted. Tte Maaneder seneke døde
min kige Nahm Aktierilaneren V. S.
Comslock. J lians Teflaniente fand
tes der en Bestennnelse ons, at nsin
Karl sknlde have s1000. fordi linn
et Pak Aar i Forvejen lmvde reddet
Naboens Dotter og enefte Vorn,
fra at blive stimmt iliiel ni en rn
fende Tyr. For disse Penge lobte
han 40 Arn-S Land. Aaret ein-r
koin Jembanen, og nn ligger Sta
tiongdyen Onnnernin vaa band
Land. Han er nn gilt og bor i
Bvens Udkant i en sinnt Villa lPan
er velftaaende, men arbejdsoni on
spathmmelig W Hnstrnen on Nor
nene liqefaa Oele Familien prøver
paa at leve hclt for Herren i LU
dlghed og Villigbed Man lan nol
liqe oni den Familie-, at den et i
Sandhed lnckelig l Herren-«
Ovad fotftaat De ved Betraurt
fem at koste Vol-den as paa Her
rens« spumte im ist-n. ,.En tot
Küste-If fvatedc Viemgaokd, »be
gyndet mhver Snaj Jesu Navn un
der Bin til Guid. Dckmrst tunc-r
hatt fat paa Udfskclfen mcd Kraft.
Me- kou han nlligcvcl ikkcs nmate
ben, Immer han Saat-u bcslt i Her
kens hat-nd oq vorm-r i Im una, at
den almckatiae stm Sagen »sam
nem, oq han stussrs Me: tbi Herren
udspker den gode Sag for sine Vsm
naar vi ikke felv firmaar det, men
law-r det gansie i hons Haand.«
Wange andre kostligv oq bekliae
Samiacek foæfaldt bin Effettniddaa,
og da vi i Aftensiumringen bsd
For-del til Verm-n Lorsens oa Peter
Biequaards for at time med Toqet
tillmae til Kraut-land, var baadc
Nellie og ieg cnigc ons, at vi lmvdc
haft en fætdclcs skøn oa lasterin
Brnllupsrkjsc
W
Lille Ren-ins Bortgang
Den 20. Januar MU.
Lille Z Aar aman Sau as Mk. ou»
MM Axt-l Enficlch Dictsmk j
Licio-, Can.
Weh Nun-more Gad- til dia.
Du, Jofu lillc Ven,
Hvokhen ais du.?
Du ask til Hinmielm
Dit Mem san pkud«
Englene frnder sin,
De alle elfkek dis,
Gelt et du nu dem lia
- J Dämmer-ig!
Iaaket fokltmdcsr m
Savnct of dia.
Koml starr Himlens Mut-.
Kom tun til mig,
Jog basrer alt for dia
som med din Sorg til mig,
Jeq et paa Triften rig
On underligl
Zog-M oft-er hvcr
tagte vaa dsg,
Jeq hat via biet-Mart
Stall tun til miql -—
Selt- qennem Taum- tau
Smlles ved Grabens Rastdx
pas hom, vor Fresser-stand
Levet nu han·
Saa, lllle Mclvin last.
Form-l til diq
Fra syndlq Ver-den lust
Ul Himmekkm
Lille om end Jim du.
Jelns var doa din Gut-,
Vel tm forstod bans Vati.
Der ltod bin Hu, »
Alt her as Rande ltvr
Gut-s Mliabed ---
Alt hvad et vort Man-n
Gul- bedlt tun ded:
Gul- er tun Kwrliabcd
Ladet at Rande« ski
Alt her paa Jorden ned;
Man vi det fe.
Ebr. Enghauge,
Dickfon, Alta» Can.
Nimm-, der ikke kunde
finde Gut-s Kætlighed.
As Olfext Mund
» Sch« finde Gott nirgends, denn
Illcs in Christo. Luther.
l·
Der var onna-m en Mand, fons
itkc tnndc finde Wids stawlighed
Den blcv ikke hom- sdr bam med
cet Staa, drt var skot ganfle grad
vis oa balvt mnasrleliqt, men til
sidft blev det en sksnne Dag ganfkc
klmst for han« og da blev han over
nmade nrolig og ulnkkelig. Tbi han
bavdc sm sin Barndom lastt at reg
nc med Gnds Kasrliqbcd som noqet
nrokkcliat og fclvfølgcligt.
Da m- vak den altsaa blevet bor
t(-. san kunde ikkc finde den nagen
Reden bvok hnn san heu, var den
forfvititdri.
Dct lwnqte maafkc nok noget
sammt-n mrd Ovcranftmtaelfe oa
Ncrvøfitct. Jm er heller ikke vis
paa, om der ikkr vor noqen For-fass
Fclfe os1 Fort-enthob med i Spillct.
IMM dist fwd da fikkcrt oasna i For
TVindkslfv nie-d nmot nf dcst bkdfte i
J lmm
i Don var Juni-usw oq bot-do, da
ann var naift, bos sin Moder-. Scm
Jlmmt ban kundc hufke tilboqe, hav
Wc dcst thust saalcdcs, tbi hun var
Jblksvet Enke, misns ban endnn var
Hmnsscs time oa bcm var enefte
Vorn. Te bade det, bvad man
kalt-or rkgtia aodi. Gan havde nu
Zkillrtedc on bistroct Stilling og var
? pan Vssf til at blive en holden Mand.
i Da san var det komme-t.
» Dei var vom-t, fom ban hver
IDem bade for Hie, der havde voldet
dot De bot-de i Udkanten af den
l
ftore Vv for at væto nasr ved Fa
brikken, bvor ban var ansah Dei
var et Akbeiderkvarter. et as Bvens
allerfattiastcs. Du findet her de rin
tiqe A————V»—C—-D Hase med msrke
Gang-h herzlich Kafcrner. bvis Vin
ducsr qlocst vom via iom Hund-oder
as sinke-, komm-U dumme Eint-, d-«
drlia chsommcliac Ihn-c med Ton
as VslaebliL udfurdrrndo grimmi
Fabriksbvgwarr. sodcdcs oa amo
mcd smkm Damm-n squ udscnder
hvassendcs ou knaldendc Suildodcnnm
at qaa iqcnnkm en saadan en Gavi
cr sum at krybe grauem en Kanns
vefkotstcm der hat tagt sig neb.
Der var det, ban ais — Moden-en
havde matme Ventcer hor. men kun
dcs ikkc qem til dem met-e for sin
Lcddcqiqt. oa ban ais san for lyende
oq san« en saa fortvivlendc
Masnado Tubkrkukoscs oa Laancsed
let oa Undercrnwring oa Trunkn
skab km mislmndlcdc Hain-net oa
kaa Vrrktcr oa fordærvede Born, at
Guds Kasrliabed til sidft holt for
fvandt for bam Naak ban faa kom
bit-m til sin lum- Stue og maaelige
Lwdoklcrncftol on tasndtc den elek
trisic Krone oq saa alle do fokgyldte
Nnaar of Salomonscns Reiswein-»
tionslcsfikon og hole den sprich SkovT
af Vom-n - -— san salic- lmn siq balth
sont on Forbkydcr oq pintcs as bis-i
sc- Tanker. thkfor ban finidc band
alt dems, mens Tusindek knav bavdrli
Tag over Dom-det, oq bvorfot Guidl
vildts male al den Um og Vold oql
Nsd on Abt-Ue Nu vidsie han, at
der qivcs knap vasrre Lidecse her
vaa Jordcn end Medlidcnhed.
Tvt mk lld Oka Natttqsvllcly Oa
bon Iaa elendiq Ind, im da lmn enZ
Tau nmntte betasnke sia i noqle SesI
fanden inden lmn hmde busie sitE
eqet Nava, sont lmn stulde fasttei
under et Inassinfkkevet Ark, san tat-E
te han med fin Dust-me Den-Ie
sagde at lmn maatte wdvendigvis
taqe fia en Ferse ou helft reife.
Zikaks kom den Tanke til ham, at
det iamme tret-state vsft flere as Fa
brikkens Arbejderc til, men det var
der not ikke anget, der heb. Men
til fidst blev ban enig med fis felv
Unt, at tmn vilde reife alligevcl as en
del ande« Grund. For det, iom
der eaentliq var i Veien used baut,
des var doq dette med Guds Kask
liqlped, sum lmn lmvde tobt as SU
nc. Dct kunde altfanmteu hold-.
ad, naak bnre han kundi- fafiholde
Troen paa den. Og den vilde han
fcm keer nd og lede efter, am den
ikke sktsldc vctke at finde andre Ste
der. Det blev Elle aodt. for lmn
fossdt den inm- on spr vitdc tmu tiele
let ifke kunne vwke til nagen kiqtias
Rotte for andre Maine-sieh mente
Inm.
Reale Tage efter stod det at lasset
i de lebende Organen-, at »sama«-r
Hvadlmnmthed var reist til det Jud-l
fiae Uhu-ich on det var bog sandt
Der «var alle-rede noqet befriende i
at ildtic von fin stumme-rede Plads
i en Any-« hvor Fugen Telefonek
ksnde Time bam ov, han var hu
heldig ikke at trwsse gode Venner
og fad og skar en flet, mcn harmlss
Bog of Hall Caine op. »Den rast
femme Spisevognsmad smagte bunt
ibclt godt paa det behagt-Use Insc
Ylslan SM. Dg da han passcrcde
Vnsnncc ng san dct vidunderlig sinn
sns Vier-glaubstka i rødmcnde Esset
iniddagssoL snntcs lmn alleredcs at
øjno nogct af on gnddonnnclig Kast
liqtnsd i denne fnndp Zkønlnsdsqchs
do. Gan vilde holt ntsd til Sicilion
oq reiste langfomt from on ftyrkcdc
oder-liner sine Neu-er vcd inqu
Aviscsr at sahe under-beis. Don tol
tts nch innen og sov nnsqcst baadc
otn Tagen oq on! Ratten, on kom
faalcdcs til Messinn
Dct vil sige, til det Sted, hvor
Messina havde lkgact Tbi Messi
na var ikkc more, og da han innen
Bladc bande- lkkft og ikke havde tnlt
tncd noqct Menncske, nnedc lmn in
tet om det forfwrdclige, der var stct
her for to Dagc fidm En rnacnde
Grnskfob lau for ljans Øjna Halm
oq bete Rniner gabcdc bamsi Mo
de, fortvivlcdc Mennefker, brutalc
Soldatvr on al Slags Skrabsannnen
fo’r omkring eller ftod i Smaaklnn
qcr paa Jtalienernes Bis-. Ovcsralt
blev der gravet med Fest-erbost Et
Stcd stod der en ældrc Kvinde med
sntsbvidt Haar og ndstødte assindiqc
SMA. De fortalte, at bun endnn
i Gam- kmvdc knnnct horc- dasncpcdcs
Raub under Jorden of sine firc nn
ac, voksnc Bern, oq at nn var des
forshnnincsdo. winden havde vwrct
en munter Kone med mvnfort Haar
indtil for trc Daqe fidem nn var
lntn kkidhvid og vattvittig.
Pan ocsn oanne znqemsk moroc
alt dettc cst ovvrvnsldcnde Jndtrnl
Han var kommen for at sindc Guds
Kasrliqbrd, oa lnwdc fnndkt dcnnc
Jammer Tnsinder as Mcnnellrr
Var der acht-les uventvt oq nforllnldt
blevet kamt as en forfasrdcslid Myl
ke, manac of dem of en longlom on
kvalfnld Dad. löst-, lpvor Jokdcn
var lmilendc oa Slsn lom ingrn
Stedctn var den lviqefnld oa and
skabsfuld mod sinc Baru. Og saa
flulde Gud endda være tærliq.
J dvb Forstemtbed vendte lmn
om. Sydeus Sol oq Lns oa Far
vovtaqt var ham modbydelig eftcr
dette. Han vilde styre mod Nord,
til Sne oq Stilhed oq Vintvtlmmm
Ov til Lapland oa Finmarlon, til
szffaslds oa klare Sticrneliimlc
Der vilde ban i Enlomhcden lntto
til Gubs Kastlighcds Nasi, H lwis
den taltv merk-.
Gan brundkedc paa no de- store
Malmøfnsqurs lede og Lnllns on
var ltolt paa sit Fang Nonne-, oq
fandt Ørcinnds Frilllped lanat lan
dete oa rein-re end Middelbavots.
Dct var en of disse mildc Novem
berdaac, tm Landslabet lmr en dann
Urt Porecslansstona ou Solln-dann
uon or llsn oa golden »dem acu
toa paa nn for lia selv, at man in
tetstrdss i Ver-den sank on laa vellmw
acndc Mad sum Kalvcltcacsn oa
Tnttcbcrrrcms oq Kammclbuddingen
paa on svcnfl Jernbanestation Gan
bcqvndte at html-(- vnn et bedrc Ub
lmttc at donne- Reife
Om Ratten vaancde lyan vtsd et
nlndscligt Ryl ou en ftasrt Stinarrn
km lnntcst at list-c non-It fom nam
Tms spl7ntrci5 on Metnl studer mod
Mistal on. ritt-r en nanle lokt
Pius-so med fuldskwndia Stillnsky
dnsmmsdcs Insektcttsllriq, Stcmmer
nf nlndieliq apimnancdc Mein-eilen
de, on udtm for Lyd nf Falls but
tiat Lob oq imsd lot-te Kommando
malt Hnn var nmkci klar over, at
disk var stet en Illntkc, on lom lmktia
i Ausdran oq nd.
um hast ma, var Wms end au,
lnmd lmn lpidtil lvavch fet, ou blcsv
ondnu nhnaacliqms ch Ratten-J
Mørkc ou andfsusnst fm en us
’·leustto, der stod i Flmmnct Dct
vaIldiac Lokomotjv var hjælpclsst
vasltet, den cne of Follene laa i
Klemme tin-us ffaldcndc bedt Band
lob ued over hanc. Heli- Tamst var,
ubmribeliqt bvorlcsdcss, løstet us en
us Vozmicvomwncs oq flyngct lanat
lwn paa Markt-It Ligc fomn ham
laa et ftokt Stocke fort Plide, staa
kkst sont en fuldstasudiq traclmasssia
Firkant ud of ot Danteovcrsmkkc
Wort dcrftn et lillr Vorn - i dyb
Zimmin ou fuldstasndin ussadt.
En Lud ioiit hurtig Neunde blev
lmn ms first vom-: bot bis-der i den
kaufte Bonn. To ungc Monat-ihm
on shan ou en Mand, toq himm
dcn i Hasndctms oq lab, alt det do
fu«-Ida ind over Markt-tue
Da bet, bvok de fmncedc Incllcm
Stumm-r oa Splinter og dscndc
Menmsstcr -- her stutde man kun
ms sc Nudo Kærliqbedk J Markt
o-.1 Efriq oa ftsmtclia Stiche-d
Winds Kastliabcdk Mandcn, sont
mr reist nd alt-ne for, at finde Gnds
Auskunle lo fortvivlct over Tan
fm oa aav sia til at bin-we sinc
Meduse-messen
(Fortfasttcs).
Torkzipoudaneet
W —-.—-..-—-»——
Dickfou, Albcttm
Juli-ficht cr forbi, Nytaar er in
de. Dorf-or -——- glædeligt Nymar til
ønsktss alle Venner og Landsmasnd
Vi hode en dejlig JulrfofU Ju
lcmomWH-jmesfegudstjeiwftc i Kir
ken over dct evigt uuge og glado
Juklcscvatcgelinnu dot lyder liqe frifl
lnsk owns i Nordan Anden Juli-days
Afusn Juli-tm- i Klklcsm on Usle
Vgrnofist arrmmcret af Baumw
slolom It Born omlriug Jstletrasist
Im- Lovcsmtg til Herren. Tot bar
sEvigl)c-dslsct1)dnittg.
Vi lmr haft vor Mes!igbcds-Ac1rs
sit-de, lmok blandt andct de fortset
ligc Foreninqcr indcn for Meliss
lnsdcm Missionsforeningem Winde
forcninam, Ungdomsforeninqen og
Søndm Esskolen ---- afgav derecs Aar-E
rapport. Mcd Tak til Herren man
vi sont unnttims Time-re dog qlasdc
os over Frcsmgana og godt Akbejde
i dem alle. Allcnigbedem mcd alle
dons Mrency bar i dct svundno Aar
ydet oq udqivct cikca 31100
Til Vcsmrclsc valates: A Laut-sen
For-mond, Genu; S. P. Manchem
Selriktasiy Gesnv.; R. Nielsen, Tru
ftco, (78(-Ikv.: Henry Larlon, Dialonz
N. Nil-Ism, Kasfercm Th. Thomscsn
oq N· Nil-lieu Kalb-listed Wan
A. C. Von-mein Pladsanvfskn oq
Henm Laffen til Menighrdens Kor
rtssvondent. .
Tot sisr nd til, at vi slnl lmms ist
unt Vanilmmwrat til Kirlesm tlyi det
sont Oi sit fort-ku- Aar, er ile godt;
dist lan iklo nat-me Kirken tilstrwk
lcsliqt, oa Kann-named sum Umsat
to dist, lmr aorantcrct det, san den
Willst-Ihm lilivcr paa dets Req
imm
Sidcn sidfte Mcddelclse lustij lmr
Mnd vksd Doch taget to Born fra
o·:, ncmlig L. P. Laune-berqu 7 Aar
aman Dotter oq AxclI Castollocs 3
Aar-J one-sti- Vam og Spu. Tot cr
lmaa Neg, sont Herren llsir ind
its-stet.
N. C. Westemaakds Plcjeføm
.,-LSi-rbcrtl)«, liar vwret mmcst sog
men er nu i aod Vedking, oq det
iamme kan meddeles om Mes. H.
Jenseit
Vor Kot-mond, C. Cl)ristianfcn,
sinkt-, lmn lmk qiort kigtig qod For
rctning til Juli-n, det er meget gode
Team Imar Landmandcsn mir qode
Jndkslx
Fljsdch ou Ægfotcningen er vg
lcm svasrt tilfrcdsstillendc: ja 34c for
Flødc ou 50 Ets. pr. Doz. LEa lau
not lastte aodt sinnst-, i Sirt-dolos
licd lws Husmoderen Eiter Udtalcl
for fm Vol-vorne bot lkal der rlxitiq
tamss snt til Some-m misd Nndnina
oq Plaininw
L. V. Christi-nickt on Onstru er Im
lnsr tilbagcs cftcr bete-J Demnaka
reist-, Z unm- Kot-le oa l ung Piac
var inod dem lwrtil sm Dann-art.
Vi link nu dciliqt Zlasdcsfsrch saa
nu lmk vi travlt nie-d Slasderne til
Ha- oq Vrkmdekørscl ja tot den
Evas Sknld oaloa til Visittet.
Hiertclig Hilfe-n til »Danstcrcn«
oq alle dcns Lasset-e
! 29. Januar-, mit.
l
Henry Lotsen
—--.
Im Dattel-o ved Enge-Ie, Ork.
Dahn vi lmr lmst Julefcsk uusd
Juletrkwr ou Zudem-In uq uusdAariJs
ffistkst Mr vi lmst du requian Aar-I
nmchr i :lW-Iiulwd, Kuiudeforcniim
ou Ilsmdomsfonsu’uq.
Vi lmvdo ru grau Jul natur-lia
vi-:s. lsie-unm- i Tnuumrk spaacdc
umu sna m bvid Paaskke Men bei-F
naslder dcstto kun for Vjerqtopponeq
Det or don. iotu out Nationalitetrn
er atmet osJ i Vlodch saa det blivcr
minde iulcagtiqt uden Sue. Men
san fungcr vi baado ,,qladc Jul«
oq »in-flim- Jul«, ou san staat det.
Af Juli-trink hnvdts vi helc toY
De stott- Vsru vil so gerne have de-«
ros, oa de sama bar vol Krav paa
at um Julcstmx Unadommcns var
filfuect. Der bona starr Sncklosfcr
outkkiua i Grotten-H Mvn da et of
Luft-no mk Tunac ad on af dem,
qik der udcn vidctcs Jld i Gut-flos
scu Don, der blcv lumrkcn Pauik
isllcr Kirkcbkand Bat-neues Juli-tm
fik iuacsu Suc, ou ask ogsaa of uden
Grund til Strass- Mcsn naturliavis
ais det her fom andre Siedet-: Kit
keaulvrt liamsr jo, im ved Mo hvad
Tagen einst-. Solv mu vor lutberfke
sum- liidtil ikkc lmr antoget Santa
Cum-J fil»at dann-re Helliadommcth
M skmr Luftm der oumicht os, san
lot oc- til at glemnus lidt, at Mrtm
Her rt iudvict Stcd used Gulv ou
; samt- ·
; Vi bnvdr oasoa Nytaardfeft Past.
;Oiorts3ivmm med Famslie afqude os
« et Form-IMM. Hatt sam- Guhsdrds
Vlov i Jordcn ou pløjode den str
Ystc Furc Aarrts første Daa ,.i Jesu
sNavn«, ligefom han ogsaa pur-disc
’de her Sandagen efter samt deltoq
i en Del andre Moder. Vi sender
bunt en Hiler ud over Biergene li
qe til Scrcmton og ønsker Guds ri
ae Naade i Livet on Arbejdet der!
Menkghedens Antisntøde Hemmt-I
te alle Embe »Im-end, lmisJ Tjd nur
uninte. Kvindeforeninqen giorde line
det modsotte, on Ungdmnsforenin—
gen qjorde noget nf lwert. Pan Me
ninlyedens Aarsmøde blen der fur
lmndlet um Oprettelsen af et unt
Embede: et privilleaeret Korrespon
danke-Antwort Men Hans Majeftast
iFlertalletl nik Tanken imod Ln
lmn er vor Kirke-»Bos« nasst Her
ren felv.
Vi kan hilfe sra vor Mission-Es
lirke i Engene Vo. Nn staat den der
paa 2. Street et Par »Werks« fm
Sporvegnslinien pan Vlair St. Vi
alasder us med alle daner Mission-J
folk i Eugene over denne gode Na
ve fra Gud Taarnet faldt rigtignok
nd af Bygqeplanem fordi Simons
loven ikke tillod, at vi gik fcm l)øit:
Inen lonnner Tid, konnner vel on
scm Rand. Evangeliet sknl jo des
nden ikke heute sin Kraf fra Kitte
taarne, men bsfere opve Don lwis
nagen af Bladets Liesere er rig nok,
aavmild nol, vkllig nok itnod aande
llq Evinunell)ed, saa han kan fende
os en Ebeek pna Tnfind Dollarss til
et Toakn as den Slaqsky vi faa paa
Billedet af Rolfexks Kirke i Kirkebln
det, san sknl vi nden Fortrydelse ta
ne imod den med Tak og kvittere for
den i Vladet. Qg lwad kmt et san
dant Eksperiment dog gøre en?
Mr. A. Peter-sen, sont kom fraslte
pn Eve, Minn» for en Tel Aar
fide-I, mislede sin antrn førft pnn
det nn Anr. J bele det gatnle Aar
lmr Deden ikke ansstet os. Mrs. So
fie Petersen altfaa døde den il. Jan.
on Sargegndstjenesten blev lmldt
den II. i Nordens Kapel. Den norske
Prasst talte paa Engelsk over: Nu
lade du din« Tjener.fare i Fred, og
den daufke Prasst talte over: Døden
er den fidste Fjende, som skal tilin·
tetgøres. Liqet vil feuere blive ind
sat i Vyens ny »Monfolenm«, nnar
dette bliver fuldført
man-le Vedsleinoder. der ogsaa
kam sra Sleepn Ene, lever fremdele5.
Vi sejrede hendes 97 Aars Fødsels
daq i November Onn strikkerStrønp
per oa lasset sine Salmer udenad,
niedens ellers bele Omverdenen er
død og borte for heade. Doa l1nn
er ikle den asldste her paa Eanen
»le Christian Ebnrch i Etmene
bar en Inslevende oa aandssrisk Ve
stetnodek Paa 105. sun er natttrliq
vis Meniqbedens Ærestnedlent. Onn
rnaer sin Pibe Tagen iaennent, sk
aet man. Men ntan siaer jo onlin
at ragele Saner staat sia laanst
Men lwad skal iea siae til J. W.
sra Del Nen. sont taaer det saa sor
trndeliqt ov, naar jeq ask Oregon
qasldende sein en Del as Vestknsten
Jen snnes da ikke, man bør salde
nd as Rollen sont Meniquedenss nd
valnte Zlkibent, saa snart andre min
der en ein en Overseelse Da selv
unt man vil kritisere, lwad andre
lmr sit-erset, lwilket uodt san na·re
tsaa sin Plads, bør man aldriq fast
te nd over Sagen og tillaskme den
anden Pakt slette Motiven Da nnar
J. W. slaar om sig Ined at sigte
us for Misnndelse, slet Humor, gode
til at lange nd In. nt., da er det over
Streut-m on der er Fare sor, at
tasnlende Lassere slntter sont saa:
Der lnaa have inanalet gode Grun
de for den Kritik. J. W. er vist
heller itte valat til det. «
Korr.
kleM
Pokskfmssm Imlcis Anpassor Riltl dirs-k
tcs km Nitstlsst. Dr- lsilligste og laut-u
smn lcaa Nilus-L le25 pr. 100 l’(l( i
kaum-. Nymtltct sihl 8325 III-. 100
P(l. Kaggtsz BLSlZ pr. 50 l’(. Sentl
o- en Prwvoorcltsk stunk-, meas Visjrct
ist- ltolclt.
UND Ums-, JI. No Isidor-, sinn.
PRINT ’1’0 FAKMBZS
lly aptscsial arrangssmesnts the Rate-hin
Rat-d liismm of slmnantloah, losm, willl
mail a mpy of theil- 1lig 1914 Hin-tri
sscl sum-l lloolc. ancl a sample ot« Unsin
fasaousi '«l)iam0ml Jo·«’a Mk Whil(-«
a«-·-«l rot-a that has s romkd of m-»
200 Michel- pssk arti-, skep- to evcry mail
» of this paper who may be interest
sscl in this (’r0ps thisy planh This book
iss a smaplislts mmptsmlintn of stuman
aml kann aml gerät-n Sessle lt tells
hau- tn know bis »rein- antl all ulimst
las-l varitstlms of used mrn fut- your
l«c-alilv: also soc-il mit-, WhisaL llaks
leg-. Rsusltz Braut-a. c"ov»s. Alfulfa.
Paulus-s- aml Uns-n Mlxlttksss, Rtscssl Pu
lalmss aml all otlnsl ist-m aml gar-ihm
wiss-. This tust-il Bock is wcsklh dollar
la all ia want of tust-du of any not-L
IN friscs tm all nas- kmklem XVI-lu- for
il anel mismäion this Ins-ask- Tha ad
-Ii----( l
RATIIUID SUIDV Kot-Isc
sok RI, Strande-h Uns-.
V
Hat De abbonneret paa
Notwtstc
nisstoNsTtDsstthFT
tust bringe-r dygtige »F int(-1-(-ssmit(s Skildrinkspr frei Mis
sionsmiuskisn, samt tidsmnshsjge 111Jlnsg, Asltmnllingor ug Ar
tikler di· luteresse fut- alle Vunntkr ak sie-n ydre Mission.
skriftet u(1k»mm(sr Insemndcsd Maaned med et llnsfte paa
mindst 3 .at-k. Dot kustrsr i Amprilm SN.00 per Aurgang i
Kot-Mad
Aargangen 1913 sokckliggcsr komle og kanjaas met og
solidt indbundct for P1.50. Prøvislmsfte sendes frit paa For
(
t
l
(
l
l
l
l
l
·
·
(
l
·
!
langende.
DANISH «L0«kll. PUBL. HOUSE,
til-Alk. NEBK
Kommission-ist- t"»t· Amerika
NU ER LÆSETlDEN HER!
llck DR NOCET FOR DE LANCB VlNTcKAPTENBK
RZAUSATIONSPAKKB NR. 4.. .l-l'k'1’1k1!4'1’ll12.
12 mnckbanckne Esset nieset billigt.
Vers Lillebslt os Stein-T Fort-alt at chr· sehn-p. 514 Sich-.
Bogltujespkio 82.00· Nackt-It Pkis 80 Cts.
-·
2. sollst-C As Edmando De Amicis. US säh-L Boglmäepkis 81.S0.
Nysisat Pris 700ts.
s. spukt-. As De Amicia. 376 sicker. Boglncltspkis sl.70. Nod-»
Pkis WI.
4. kleopstn Asstokislc Roman If Geo. Eber-. 694 sidkstn lzogludos«
ris 81.80. Nedsat Pfi- Il.20.
d. tcelsitw Et Sag-I ftp Ist-brütean As J. Bist-her 264 sich-f
Boglaclespris 81.00. Nod-Ist Pri- 40 cts.
C. sein-mutet De gotiske Fole MytelogL 376 sich-n Pri- 81.40.
Nest-at Pkis Not-.
7. schleppextells ssss. As Mut-tin Kolc. 159 Zielet-. kris 90 cts.
Nod-at Mu.
s. In Atkttlisk besass Jst-l Diener-up lso sichr. Pris SOCLI
Nod-It Boot-.
c. smhiltL En Truge-die If Karl Cjellekup. 262 sich-sc Pri- 81.40.
Nod-u Not-.
lo. chrigc Jst Ast-gesle If Goethe. 69 Sitten Pris Akt-. Nedsct
Pri- Isctr.
Il. san-o sma. Roman us Geo. Eber-. 842 Zielet-. Pris sl.sc. Neck
ss: Pri- 81.00.
Is. ijts Renten site-laue stritten 349 Sicker. Pkig 81.50. Nett
ut Pri- Mu
Tllsmmpn Ml Sickek til en stralet Vogt-denks- t! Ils.40 o- sotn
helf oft-et Nod-streben hol-b sig N.15. Mbyckes nu her for tun st00.
kostenckelson heule- ss Ksbeken Pskltea vejck cis-c- s Pan-L Zog
potla st- scts. pes- PuntL
WALISATIOUSPAKKI sk. z.
Jose, kflsteliss stsek —- sllc i Omsltkmsa tilgst-ten kns Ass
Cokdon calthkope syv Pisa-discover for Birn. 03 Zielet-.
E. Matten-ein Prætiikcsnek l. ssmlin . M sichs-.
E. Unten-en- Mileonek lll Zeinling. M Sitten
E. Matten-en: Prodilconek IV. Samllns. 319 siäelh
II. Martsnsem Tit For-vat- motl den sank-ists Gmndtvigisnisme.
112 Zielet-.
A. C. L. Cmveskustnussem Nuticksmsktyket l. 82 sieht-.
A. c. b. GroscRssmussens Naticlstnsktyrek lL 75 siehst-.
A. c. L. Ckovesknsmustem Nntidsmaktyrtsk Ul. sc Sidelh
Adolph Monmt Gut-I » Kost-ling. 100 sider.
Ill. Thomas - Rot-spit- Rtisti Liv. 227 Sitte-.
ll. l. M. Hat-sent Oasen-. 75 sich-n
12. Bkeve km Luther. Gen-th- sf F. L Munstek. 438 sie-Iet
lslt 2102 sfdek —- fuldsttkndjfl unless-Ue Esset — til mindre end IX« If
licglsclsprisen
Kjlwkon bestnlok Forscsntltslmsn Pokleen vejtsk m. 5 Fund ofl viI koste
stockt-· I Postv.
s
U
DANlSH LUTILKAN PUBL. sollst.
WMMPWWWNUsssr
l)ampskjIIShiHcttcr
sssssss
cunarclliniens storehuniseskibo
»Hm-t- M
lIAlell l«U«l’ll. l’l·lkl«. llUlNlQ
III,A l Ic. N I IHH
—W-«
I .t »Da .:—-( fes-I- PIÆWQWW
Vorc nyc Vibch
Da vi i lang Tid hat fslt Savnct af more praktifkc Tini-bin
dingck paa de almindclige Huszbiblck oq Konfirnianbbiblcr. fis vi
for en Tid tilbage truifet Aftalc cui-d ist Firma i Udlanch om at
indbinde et Patti danike Viblcr speciclt for os. Sendingen er nu
antun-nein og vi can derior Iiu fokuden de i vor cegulasre Bibel
foktcgncljc opfsms Biblciz tilbydc og dertil fastlig anbefale fslgcnde
nye Namen-:
Nr. 16——A. Almindclig 8vo. ftotsiilct Husbibcl i jun-L bsieliqt
thqrm med Guldsnit og runde Hist-net Pris 83·00.
Nr. 24—A. Den almindclige Konfirmandbibcl i Lommriokmnt
Speciel Jndbinding i fint, bpicligt Cbagrin med Guidinit.
Pris 81.40.
Nr. 24—B. Summe iom Nr. 21—A. men mrd kundi- Dis-ruck
Pris st.60.
Alle disse Bibler cr as det danske Bibclfolsinbz quaver. og
med det an Testamcmc i im Ovckfattelie
Ten, der bar set disic Viblrt vil tin-re misq mrd o« i m dr
Inst-liq- egner iig til Gavebpqck
Danifh Juki-»ein Publ. Hanf-.
- WWOIWIsHkHHIHHUJUMike-»o