Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 11, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HF VV soss
78 82 gl
OW ED-m« ; - »sp- — LI- W EDDANE
TI«E«VWED HERR DAmsH W
LUXNISH -I )
LvAxcchL AUFHW Bächpr H H ka
LUTHM WFPM M -.-. HOUSE WSUG
cHUkcH Wm « »Es, Wm ORWD
mme
MCWPWTIS « «csoooMoo(-sc.d,:i« X ;·; «
Nn h. Huin Nebr, disk-m cis-n Il. --.sciirni.us 191 L. zk zä« musi.
Ri) Fudvancsrinnslov.
»Ein-kam Trit« hat lldfiqt til at
blivc vkdtnget nf Monat-essen
itrdik Gnnq.
Omdaq Esnskmiddsg i san ngc
blcv et Forflcm til en un Jndnnni
drinnglov den sanknldns »Vnrnctt
Wilh tnsdtnget i Romascntmnhnsei
i Washington Itwd over Totrcdiodels
"Mnjotitct (T3« nnsd 126 Ztcnnncrx
Konnt-essen Inn- i fluer Am- ar
bojdvt Pna nt fnn vor Jndvnndringsk
lov forandkct on forbedrrt derben.
at vi bedrc end lndtic knndc blivcs
i Stand iil nt ndelnsso »und-eiska
bI-.s' stammt-innen Tot er ingcn let
Zug i cn Lov at drum Mmsnscn Incl
lcnt de sanfte-lich on Music-link Ind
1n1ndkctc. Mnn lmr san ncntnarnde
Nonne springt at drnge beim-Grasa
sp visd en Littcmsrvkørc (,,Litcmcn
Test«), det vil sinc-, at nmn vjl for
dre as dein, der fknl qivos Abgang
til Land-eh at de sinl knnnc lasse
csnten Engelfk cllcr den«- Moder-s
nan blnt en 30 n 80 Ord« fknn
de Mr sendet i Fotvcion
Alt to Gange Mr hat ifkc alone
dec one nf Konnte-Zions Hase-, inen
dem begge vedtaaet en Inbrun
drinqslov mcd en inadan Beste-m
onelfe i, men beaqc Gange er For
llqgef strnndet pan Pmsidontentz
Veto. Den fasten der choede en
fanden Lon, var Prwfidvnt Gebe
land under sin anden Termin. Den
nnd-n var Prassident Duft. .
Was gcw dc Mes Grunde for
at veto Lassrvrsven for JndvandICH
ou."fom dct matt-Eh aode Grunde
men ille desto miner vk Forflaaet
kommet fmn ich km i væscntlia
samme- Form oq nu est-et tilstemt
f Duft-i mrd over Exz- Maioritct, ou
man kslrr iig von Forhaand for«
vMet ons, at Forflaact ogsaa vil
beve vedtcmcst i Samtst, tkods det
ot man disk-. Pisa-ficht Wilson er
inwd det, km dct muliaviiJ vil
strandts pan cmns Veto
Dsei n- fo fckdlnftsndc not, at Lec
scvrsvrn ikkc kan cholukkc f. Ekg
Interko danncde Sirt-latet eller" Pet
soner. der lidck af flemmks Saal-um
mc. og at den dekimod kai- udcluks
ktk manqen en asklia oq skcnmdstrm
bcnde III-beiden
Bund den ftrsth Jndvrnditm an
aaak, do man der kunne sum-I an
dre Brstemmelscr. og dct or da th
ler ikkc afszensyn til dom, Lasse
vrtven ikke holder udcy de to tuwnte
Ptcrsidenter bar vctoet Forflagct,
me- udelnkkcndc as Honiyu til dem,
denne ijvc staat Von-· for.
Til Forsonk for Lasscsurøwn kon
iknidlektid basvdcss, at den Mk ika
Foksscl paa Natiomsr isllcr Nackt-,
den fokdms blot on visz Grad of
Oplysning im Dnnmslsk as dem.
der lkal fna Lov at kommt- ind i
· Laut-et og doch deis Moder med os
os den Grad af Ovlysninq oq Dan
nelse, Vtsstcnnnclfen fordmy ist ikkr
bsjekm end enlwcr but-de vaer i
Mddelfe af. Dernusst san liclsvdcs.
at den forcttaskkek de nnsft frem
adstræbende og dem, disk et most
knickte-de nnd os. Dct hat illi
fu lills Brindninq for Nationcnö
Fee-nnd
Og bvad vor danstr Nation an
stat, da heb-ver vi ikkc at sengt
fu- Pksvm Der er nwppc et Vain
m 12 Aar-, Iom ikkc kan bestaa den.
Ren endelig —— naak to Kon
qktssek tidligcrc bar vedtagct en
sandan Lov, og Neurasientanthnfcf
n« med iaa statt FlcrtaHom nasvnt
»Ist ttllmnt LasscMst Iaa fynes
M os, at hvis der clleks er Mening
i, at Fcertallrt ital regen-, at san
inqq det inatt være von hsie Tib
at en Prassident f er sit Navn un
der den og ask citemmclien til
La.
Sidsie im R xco.
—
Im El Waso, Tot-, nchdclcv un—
der 10. ds» at fislne Melding fku
Bamber- ßal Maria-o Camilla den
senditht fom fort-»den stak Jld
i den sinke Cumbre Tmmel og lob
t Parsaqertog set-e derind on fan
ledesrs Neu Efuld i over 50 Meinte
ifersrs Tsskn at ha« on Leu-rinnen as
mn Folae er fanget san Mxl Øjk
for Pcarsme Lkn im Juni-ek, Mer»
lIlelde-.- san lJideke, at Nen. Villo lsil
lade dizse thditter offentliq ben
rette, fordi de lmr somnrfaaet Brod
mn det Løfte lmn lmvde givet om
at lseflntte Vlmeriknnere
Slkikcsllndctiogclsr.
stouqkeskomitecn limyndek sit
Arbeit-e beratet-.
»Nun-« Päch, U. Iebt- Uml
qrezfmniteenis sen-sie Bestrasbelser vil
am nd Wo m finde Essrnnden eller
Anrsogerne til Striken i nordre
Illckiehigan Dereiter vil, efter lwad
der oplystesz i Haar, Univers-gessen
af skukqtubestriken i Eutorado følae
J Dem benondte llndersøgelfen her
Komiteen hat Fuldmagt til at
indfalde og edfasste Winter-, on den
san sei-lange Doknmentet on Boger
as Interesse for Univers-gessen frem
lagt. ziotniteen vil fortkinsvis fe at
san Matt-ed over folgende
Om der vilknoklkgt er tagt Hin
dritmer i Veien for Postens Omsens
delfe, s-- om Judonndringslovene er
bleven overtraadt, -- om Borgerc
et blevm arkefteket ellet bkagt for
Rette-i i Strid med U Ss Kon
jtitution eller Lotse, z-— om der fin
det Staveki Sted i nagen Form-—
om der er fmuqlet Banden og Am
Inmt«tion ind i StrikesDiflrikterne
on i san Feld bvorfor. Eudelia vil
Komiteen overhovedet spac at foa
Klar-heb over-, hvad der bar for-ant
faget de ssrqeliqe Tilstondc, og hvor
den ftøkste Del af Skylden for dis·
se liaqer.
milde, Nod og Hiern
i lshicaga
Clnmgobladct «.?kaud.nawn" of
m, dis. skrwm i
Chinka hmsdc fin toldrfus Winter
dag i Maor.
Den law-ftp qupcmtur i Elft
mao var tycnucd 7 Grade-r under
Jota Kl. A out Mut-gerieth Tempe
raturcn holdt iiq under Her-o hole
Tidm Den surrte Bind, sum blckftc
fra Notdvest hole Damm, gjordc
Mulden endmfth solt-läg.
Hund«-der of fattiuc Familin
lcd ivasrt under dkuldcsh oa hieni
løfcs ou arbcjdsløir Mit-nd fyldtc de
frie Loaighusc ou alle andre til
qastmislige Zusdcn lmor de fuudc
finde Ly.
Gulden var direkte Skyld i et
Dsdsfald, nchcns man-se sit Frost
isadq okx maatt We Lasgchjwlu
Andre com tsl Stabe ved at faldc
paa- de glatte isdasllede Fortove
m Mode-.
-
andfolkoucs lmvdc en lmadena.
Der blev qiort andallatm over
lnmdkide Gange, oq blickt encsus
Brandkorn-s i then blov udkaldt
mindft cn Gang, flier af dem acu
tcmms Wange Mangc as Brandt-min
disms lcd of wilde-L sucht-us kn- numt
tc sum nbossnttot ou sprøins chd
paa bmsndisude Btmninucc Fon- sif
Lin-n, Aufsat, Hasnder oa Føddor
fokfkoiiict vcd en and ou umottc
nich Læqchjcrlp.
De husvildc spatc lieu til dct urkr
mcftc var-me Sied. Noqle fandt Ln
Inellem den indrc on ydrc Tor til
La Sollt Street Jup- pn t"l Ci
ty Ball, book var-( tlcdninacr
ajokde det lunt oq PS · De blev
Iilfidst facht bort of en Politibos
ticnt
Lozxiscxtssene bmyndte at ftzldes ov
M. 2 unt Eitcnniddaacm oa en lmlv
Time ein-r at Don-us- til Rufns Da
weci Hotcllct var not-net, var over
cu Trediedcl of Rast-klitsch blevct
apmact for Naiv-it De fommunalts
Loaishusc blev uaioa Inn-tu syldt.
Tre Hundrrdc Masnd Mk Ly fo
Knldrn oa blcv aivot qu oq Kai
Ifxs wd zlllddagizitid i ,,Volnntecsrs3 of
Tllnusrjmxs Luftle Disk- Washington
Hundeer m Amt Einst-L chr
ivm- .cmlldn"dr blcu tngct Vol-c Pcm
Ema summi- Ztod unt Allem-it
In Jlof Wn m. muss Masnd ven
ttsdis Um Tom i m lang Raslle om
ddlsnsmsn vod Meridian Etrcist for nt
isaa sen sum smffe on »Von-IT Lini
Hsn smsm fjg fm Halm-d til llniou
·" Ema-L Willimst Julmsotn sum lmr
scnsmt nusd sllddolingm, fnqdiu der
Itsnr nimmt- mns Ausfall-n 135 Mal
Ilomsr smffo ou HU Tufin Rolle nlw
I l
l
)
l
l
Odle
Et Vstsidts jødisk Nehmt-onlde
jfslsknlx disk uddclcsr Episisbilloitcr til
Hrssnchndlc lljnlv llek Person« i
iwlmt as Dom-It Villvttcsrne blov
Hävet nd i Solwdkvnrtvrrt rwd Muc
«J-:-lann Art-sum on West lLtlt Strcset
oq ginldl for m· Vksstsldy Reftmtrcv
lionecr
Countn Amsnt Josele Mem-r fi-;
Her, ds-r til lmns Kontor kom Hun—
dnsdcsr af Annwdnlnqcr on- Lam
liiwlu i Lobct of Dosen fra gamlc
saftige Full, der vor blcvrt svac pap
Nruud as drt pludfeliqe Tempera
turfald.
Som Folge of dct loldc chr
lmr Consuiiters’ anl Company qpr
kamst fit Tilbud onc frit Kul. Mr.
Aktbuk V. Frernmm der bar nie-d
llddelinaen at aste. starr:
..Vi swttct ittqen ernfc for,
lwokmeaet der kan gives bott. Hvils
konfomlselfl nge, Sygcplejer ellet
Prckss käm faa 50 Bunds Cetiifikai
ter, on alle ijlpeomauisationer er
blcsvet andere-met onl, at de kan faa
alt det Kul, de anstec«
Mr. Free-man soc-de oasam at
Zelskabet nn vll fonds et ftort An
ml Mtrnd nd for at skwrc Js, ou
andre vil blivo cnaaacrvt til Uddc
litm as Kul.
Dis sein Vkandnnrnx sont fifj
Inst- ra »Da-»der iorfrosuo. beiasmsj
vcsde en Brand i Empirc MoldinaI
Wut-is vcd Earroll Ave-me oa Unions
Pakt Castri oin Eitrrtiiiddaacstt z
Mandt Hin-. for Kuldmi var en
Mand, lmis Navn antaacss at Mu
Pcicr Minmau Sau kam itavmi.
di- ind i Pliilio Scham-I Zaloou.
1153 Hndson Ave-may oq iør Var
tcsndonsn kundc naa hom, var han
ialdisn dsd ons. Den tilkaldtc Las
ap faatm Dødsaaksaaon var Dickic
tiliasldis,« iromikvndot ai Kalch
En Tcamftrr vcd Navn Adam
:;1)eniki blcv fundct bevidsilss i en;
Sncdkivc visd West kksith Strcet oaI
»Amt«-r Aventin-. Hans Samt-er varj
steif-me san blcv braat til Conntyz
; Oospitalct
; Ei andct Ofka var Daniel Wil
sliamcn 717 North Eian Str. Hans
faldt oa braskkcdc Anfech- net-Welle
oa Supcrlor Strä. hvoreiter han
krøb ei balvi zwar-tat til Passavant
Oospitalet
«
Mætkelim Im Tut-Wov
Eu stæmpedemonstration as Bindu
mtdkk for den fveusie Konse
Vi meddeler folgende telequifke
Meddefelfe eftek »5kmld.«
Stockholm, 7. Febr. - Den lusti
qe forderedte Kasmpedenmnstmtion
for Forivaret fandt Steh i Hut-ed
smdeu i Guar. Juli MUMO spen
kke Baader indfandt jin her ou fo
ksebmate for Konaen leavet von en
Ztnkfelje as det nationale Vasnn
De kam fanvel fka Skaane sont fm
LmidsdeleDlikImst i Nord, on· de M
den Stiekteliqfte Modtcmelfc sollt
Stockholm kunde aive
Patrioteme i »Folletoaet« lmvde
overnattet liae udenfor Vnen i For
»ein-sing om at ist-de Konaen nd
Am Fredaqem oq da de beqav siq i
Vroeegiion H Scottet, hilft-des de
med rmmcnde Hut-mer of bele Be
solkninam Alle var i SIndaqsi
sind-s m lmr Masrker. fom niste- hvor
de kam-fra. Der var dem, fom
bgpde reift nsanqe Gönnt-rede Mil for
s
t————— j
at kmmc blivcs nie-d i Domanftmtio
nen.
Ihm-I Nitstaf udtaltth nt For
svarsssrwmOstimnlct mc muntre Meis,
» udrn nt der tobtes nagen Tib. »Don
ftha Pfades i Flottcsts Soilmanq ou
Han nd over dcsn bøsqendc Monat-ske
Iskm Mc sik et hier«-Im Vor
T komm-m «- oq et Villodo nf Karmen
nusd paa Reinheit-In
X Veftiumsm fom ovcskmktcs tust-n
for Elottct, fiaes der, at man var
rede til at vdcs bvilken fom helft Of
fer for Stmrriqs Forspak oq drts
Erim-M Forfikrinqcn ledskmedcs af
ist Jsmslmsmsnde om, at man nu grob
Zug-n an for Alvorp
Konnt-n schrein-, at ban Hutte-de
sia fuldt nd til tman Meningsytring
of Musik« Mir-nd Det var doa if
ke lmns Onwfmrkmh fom mnntto for
øaess: anaa Flaadon bnrdo bring-IS
s tädssmasssia Stand.
Da Deltaqcstne i Togct svkngcsdc
forbi Jlottvt oa tiltraadto Tillmacs
morschem hilft-des de attrr nusd Vi
faldsrnab. De var hole Dom-n Vu
ens Mftvr, og der baldtcs storcs Fe
st» for drin as alle Stags For-min
act-.
I
Ton stirklis Forsvarsbisqoiltriiiq,
sont n« main-i- i Sverriq, give-r sig
lldtrnk vaa nmnnc Manchr oa er
smi vidt »den-di iudcn sok alle Lag«
of Zinnfimdlt at bist vkl blivis von-I
stisliq at komme forbi Kmvrt ou:
Forlimrsspømsnmalrts ticldftasndiqp
Løsninq i mit, iom de ltorcs For-l
tvaksmkider mstmimia quvok Den
stasrkc Tilflutninck til Bande-kostet
taler mir-a et todt-list Sproq om
Stvnminarn nd over Landes
Jmidlisrtid am- oasrm en Real
tjmi si«1 awldendeJ tiinlodcss bar Ho
vcsdfmdinss Socialdcsnmlmtcr til i
Momm arrncmisrct on itsir Dcu1on«
ftmtion tom Modtmk inod For
sinnig-follow
J tin Wams-mittan i Karlslrona
før Jnl iidtaltis Statsministrr
Etanif month befindlle Ord, fom
doq nasmicik smiiss at lmvcs midt
Olics von Jldisn lwsks nimmt-. Nein
riimselicsfksn botmusdcs Nivdvcsiidiqlio
den at ved m Fastlwldpllis
af Neutralitistsminrimst at be
imrcs Vlsisflabcst ins-d alle Nah-ver uden
at aim til fix-Um Mirfiiriliod mod no
acn, mon konkcsutrm alt paa at bis
vare den fredcliae Holdninq. Vi
dcske dvaslcsdc lmn vcd Viqtigheden
af, at Forlvaret til onlier Tid hol
des parat. Fokfvarets Essekiivitct
vildc blive ltnrket vcsd Studeniktnes
speciellc Uddannelte til Metal,
Lavinia oq Vevilqnina til Arme-en
og til jllubimnina visd Flaadm, For
fiasrlninq at dct faftis Knitforftmr og
Juni-m at Vol-sicutkqtsøvellcrne i
Flaadisn oa vcd Specielvaabcnctis
flrftcs Gradcr til 12 Mittwoch
J sxseannveuen m nt Fort-dran
ndtaltis Ztntsminifteren otn Landets
Forlmld til fkennnede Manter bl. a.:
Stadia opbidsendas Taler am mod
nnkt Land rettede TIlnnrebsplaner er
iflcslnsldimn Inen knn wirklian nas
re ennet til ltaa en mindre lieldia
Maade at indvirle paa det aode For
ljold, di anlker at ovretlwlde til alle
note Naban Men en Sag er det
at nasre overbevift ons, at voke Na
boek ikke for Inekvnsrende ncrrer
fordergne Planet mod vor Seid
ftnsndialyed og No - - nonet andet er
def, at di ntaa onerveje nor politika
Still-m da danne osJ en fmnlet Fo
reflilling onl, lwille Falten-r ni for
Freisitiden vil knnne faa at renne
med· Det er noaet, fam States
snasnd faa vel sont andre frit oa
aabent bar diskntere Visfelia na-·
rer jeq'aldeles ikke den Fragt- sont
nnlia er ndtalt ved et offentlkqi MI
de, at vi sktclde have noget at swa
te af vor vestliae Nabe. Dei et
ikle blot vort Haab, inen vgl-a vor
dsdisefte Overbenicsninw at Svtrig oa
Name, Wut ikke meke form-de beg
ae vil indse,-lwad Omforqen for de
res eaet velforflaaende Vedftr krie
net-.
Den state Forfvarsdebat, som spr
kerkt i tlligzdaaen i Slntten af Janu
«r, nthes med levende,Jnteresfe
over-alt i Landet
,-«--.
Hort sagt.
-—-—»---——--«- » .- -—--.— WO
M
-.-x-»-VV-x-wva W
-
I «W».-.«w« « » M
I
l
Jnduandriimeu » Jfølge en as
Jmutis,1mtioniJ-«.thdiqhederne i
New York ndgfven Statistik skal der
i 1913 unsre landet LIZDHRDOU Meu
nefker i New York. 26 Datstpskibsi
Just-aber lmr deltnaet i bete-:- »Refor
ldrinzp ou of disse lmr Nurddk Blond
kdet storsfte Anstal.
.
k -
)
! »An-summt« Bank i Oumcmse »de
T le NebrasfnTelegntionen i Washing
ton, deriblandt Zenatorerne Hinb
cork m Not-riss, vil i Tag holde stott
sen-me for at gøre et eniqt Jovis-m
Inm at fikre Qnmlm en »rek1imml«
XUnnf iller en as de 8 eller muliguis
12 klipfervebanken sont den nye
«sL»-untluv lusftemuTen
Tunngeu Vuldqift Fm Spring
field, Mai-J» meldeL-, at» Arbeit-Onli
nister Wilfon i en Tale der den 8.d-:-.
erklasrede, at kommen Voldaift i
Arlusjdskonflikten ikke vilde blivc
begnnstiqet as Departementet, faa
lnsnue hatt var dets Chef. Han an
ser en saadan Frenmangsmaade
som ftridende imod almindelige Fri
bedsbeqreber, oq ban tror ikke, at
tvmmeu Voldqift vildc bcque til
at skabc fredelige Tilftandc i Jn—
dustkien.
O
Te Progrcsfive bmyndrr at røre
von fia i flere Statt-tu Forlcdrn
melde fra Topekn, Kas.,. at Sona
tor Vristow stille sia som rcpnbli
kmkfk Kandidnt for (·-scnvalg, men
Nomassontmct Mnrdock stillerf sia
sont progressiv Kandidat intod baut
Nu nusldtscs fra Jan Franciszm Cal«
nt Ein-Bot »d. Normle som udqivor
»Ist-cian Nomtblfmn«, den 8.d-3. or
flasnsdts fin sum progressiv Kandidat
for U. Z. stimmt-, ou Frau-Zic- J
Wut-n lmr alle-rede tidliacre moldt
fia til klkominntinn for samnus Post.
Im Albert Len, Minn» Welch
nn- fwr Nod-Jana i Susørpriscsrntn
ommsnt ou Trodiodcl siden tnidt i
Ten--Itlmr. Den altIIiitdclims Mc
nina ek, at den nne Toldlov bærcr
Zkuldcn for dct ftore Prisfald. En
Formen sont folgte Flsde til Sins
meickiet der i Vorn fis for Dec. en
Ehe-et for JLOL med de nu verren
dcs Prifcr vilde lmn kun have faact
Hist-L - Mcn fasa kan Same-komis
solk i Voter vcl dcsbvdrc san Smør
nun den-is »Ur-d.
J Wer qnur dvt msf misd No
volntimusrms en i »Im-L ksn nndm
J lIIW ug nn attcr on. Ottsdaa
Funniddna i sidsto llqe blov Prassi
»dem »L!illinalnu«ft Wust til Fauch- oq
Førfusminsftrr E. Varolas drwbt
on smnnsr Tuns Afton blcv bot bo
flnmst at lade en Msmsritmökonnniss
sion snm for Statsstyrrlfcsm indtil
der Inn fort-fonds noc Pala. Pras
fidcsnt Villinqlntrst var altfor spar
sonnmslia ou vilde opbjaslpts Stotens
Jinansen sur-n dct aik ud over Em
lnsdcinwndonm de vildc ika finde
sig i, at dcrcs Was-ask blov ncdsot.
En Opfindclsc af Votydning. F.
C. Kragen sum bot III-z Mil Nord
for Vowmau, N. D» har qjokt en
Opfindolfcs, der cftcr hans Mcnina
vil ums For-bodeon vaa ist Jem
bcmstoq ovcrflddaoxs Opfindelsen
beim-» i, at Kttllrne automatisk fss
riss ind paa Jldftcdct Opfindcren
haach at bans ntzc vaindelfe om
noalcs Aar vil blivc beimttet paa Lo
konwtivcrne ved alle store Bemer.
san unter at taqe Patcnt paa den
Muts-« Mr. Krugcsr hat store me
kaniskr Auch ou bar arboidet paa
sin Opfindclfe i manqc Aar. Fsrfi
s den fidfte Bd overvandt Von den
Tidftcy Nanssisliqbcd fkrives der un
der TM
»Im-den rnndt
Vrntcr Oprøv Paris, 3. Febr.
Man Dritter imnr fmn l)(·lst, at Roy
nliftcrnc i Portugal vil san stark-!
on Lspsmnd tsftcr lmad der ten-gra
fcrcsS-1il Tcmpcs fm Madrid. DE
lnndflugtinc Portuiferv i Viku et
ntmct asnastcligc.
.
Winter i Frunkriq. Paris, 22.
Inn-un- stsm Folge af chstorme
lmr flons Landsbnor ved chicrs i
anfmnkriq i nasftcsn en Ung nasrot
afiknnret fm Onmcsrdkstthi. Nettoer
ncs lmr snnrt opbrsmt disk-cis Lev
ncstmidler og lmr telcgrofisk nn
modcst um Hiaslu
.
Flvvcr i over H Tinnm Johan
nigthaL Tnsflnnd, l. Febr. Flyveren
Drum-langer fløj i Gaar i lasngere
Tid, end nogcn nndcn hade gjort,
og sam- saalcch cn Vesrdcitörekotd·
Hast var oppc i Luftcn i U Timcr
oq 7 Miuuttcr. Recordcn op til
i Gaar var 13 Timer og 18 Minut
trr ou blou fat af Franfkmanden
Fauna-, fom i September 1912 flaj
625 Mil uden«nt Hause
.
Manner lider Nebel-law Teluam
Mart-flo, 3. Febr. Hundrede as
TUcaurer saldt sidste Fredag i en
Kaum med en spansk Asdeling Syd
.sor Telucm. s-.siampen sandt Sted i
«et meget ujasvnt Terrwu. Spaniernk
opgiver sine Tab til fire Ossirerer
«og 22 Mond drasbte og 4 Osfirerer
oa 116 Mund snarede. Kampen va
rede hele Tagen. Slfanierne angreb
Mann-me- der holdt deres Stilling
nied stort Mod, men maatte til sidst
time Flugtue
.
le telenrnsere Villeder Berlsm
LL Febr. Professor Wotzel lser i
Voen oplnste i Aste-J, at Professor
Korn var kommen san lonqt med sin
;nne Lpsindelse, at der vilde vasre
Jmnliqt at tell-grasen- Billeder over
Idlltlanterlmmst i den nnrmeste Frem
tid. Tet tun bande, at der um kort
Tid vil blive truadløii Teleqmssori
bsndelse mellent England ou New
Jersey ved ut bog-ge en cui Nudios
stution i Cnttmrvnon i en Højde as
750 Ind. kllkusteme sfal mqe Um
Fod over Hausladm
Enestorm i Spanien. Madrid,
Is. Januar. Oele Formlddagen i
lslaar rasede der her et meaet streckt
Stil-few der aav Anlednina til man
ae Trasiksorsmrrelscr. Vejene til
Kjrkeqonrdene var saa qodt som
usremkommeliqe. oa Ligvoqnene
maatte erstattests med Automobiler,
sør det lykkedess at komme srem.
chsrria ou Norm-. Clnjstianj0.
IT. Zwan Voslnnslsön for Etu
dcntcrsmnstmdet lmr indlmdt Dr.
Even Ocdin til at tulc i Zmnfnndet
oq lim- i den Aulisdning tin-rot Non
stand for ftasrkc Anat-oh Vesnmslscn
oplnser dcrfor, at den lmr gjokt Ida
nasrtncrc boktsndt nnsd Dr. Heinan
lldtalelfcr anaamsnde Nurka ou
Svcrriucs forsvarspulitifkc Etillina
on finden nt lmnsri lldtalrlsor for en
stor Tot er blcvcn misforsmmsde i
Norm-, oq disnno Antmnslfc er blau-n
tusktasftct nf ist Brcsv til Samfnndrtss
Fornmnd fm Dr. Otsdin
I
lllftcsr winden Wasqony Skotland,
5. Frist-. Esset lnmd Madct »Glas
Zaow Herold« sinkt-, vil Regt-ringen
. aan Ulstksr omtrcnt alle de July-tu
smelser. sont donne Del nf Jrland
for-langer i Forbindclse med Hann
Rnlcs for Øm Det oncsta fom Re
qtsringcn ikke vil gaa ind paa, cr.
at Ulfter stillos fm Jrland, faa del
intot faar med Honse Rule at be
ftillc, starr Mode-L Premierministet
Asqu«tb vil, nam- Parlamisntet tra
der samtnen iqcn, fortlate sin Plan
X politiske Kredse betragteg denn(
Vladets Mkddelelsc fom betegnende
7astlia fordi den Jammer nn, da Fi«
Jansjninistcr David Elend er i Was
now for at talis um Wirstpørg-:
manch
· O
Kinn-J Pmsidmu Einsswrsk(s1·. Pet
i1m. s-. Felsr. Prusidcnt Blum sti
Mai onlan i Mam« alle Tisxriftsätiug
i Ninus ssknminsot Tenno diskuta
rjffsg Hund«qu betmqtissss sum et Osa
tiat Efridt i Rismitm nf Afsknffcls
sm uf alt. sont liqmsr Fulkosmrc i
Wun. Tot cltdrliqo Ekridt vil blsve
nt nfsknsfc Provinistiuzwck Yunn
Elsi Kni or i erd mcd at Inder-bri
do et klsknnifcst i dksn Netuinq. Nam
Mio Dr zsjorh UT Kinn NEM- tsn Re
nnka fnn i Minut, Inmftcmr Pras
ssdsntcnss klskodstandom
J Profsssnmtionon, sum npløscr
istriffspssnncmu snsddksr dot. at de
!«-lnnd«.sd(s siq i Administmfionens Af
-«r.«!« m, intrizwrcgdc mind Lprøroknc
.
»E« Afsfodslflfksir Bau sit Dis-dis
sissxs diftcrcdis den mutig nsdødc norske
Viskmn Tr. N. Clnt Von-a følqcnde
Afskodsliilsm til den norske Kirkc:
»Hm-r Mund on Komde sont gen
msm vor Kirkes Nasdemidler bar
lnsrt at Lende vor Kirkcs Hcrliabcd
Hilscn as Hicrtcst om at holde fast
vod de dyrc Nandens Skatte, Herren
bar betroct os qenncm Ord oq Sa
kmnnsntor, at inaon af as tnkstet den
cvims Klippe oq Løbet med Skam
me paa Halvvoien endet-. Huld fast,
bvad du har! Dct skal vasre mit
sidsth Ord»til den norske Kirke.
Biskuth De. Wäs
«
L
I- z.ks
Nu nisisk Vrasndcvinslou St.
Mietshan 7. Felix-. Niasraadet
visdtoa i Moor cst drastifk Tillwa til
Loven om Reaulerinaen af Salget
nf Alkolml Tot vil lwrcsstor Unsre
imsbndt at swlae medcsvin i Bin-r
ni- imsllmi Kl. H om Aftiscwn oq
Ul. li um Formiddnqtsih nq isitrr
sil. R om Aftcsmsn i Lunddistrikteri
m-. Dcst vil blvcs forlmdt at faslge
fkiprkcs Trillo i nimme- offentlige
annitmisn drriblandt i New-rings
lnmninqisn i Tisntrcsmssks Nrstmcmtiip
n(-r, i Konfcsrtlokaler on i offcntlige
Haut-n
Foriusiimsrcndis Premiisrminiiter
Nms Some Witits roth-ds- forleden
on dramatisk Amsel til Niasrandct.
sdoi lmu ovfordnsdo til at itovvc den
overliamidtanrndcs Vrasndmsinsdrik
nim, sont pftisis lmns Mcsnkna. bras
tks Nuin over Russland ·
f
General Picquart død. Paris, m.
Jan. Flur Krigdmiuifth General
Mai-it- Wsorqc Pikqimrt er afgaact
ved Dødom 59 Aar gl.
Picqnart, Tor i 1895 soin Oberst
løjtnant var Chef for Eiter-rettungs
vwscnot, opdnqedc licrved dct Falst
nuri, Man Eftisrlmzn lmvdcs giort
siu stolde i mod Mustojn Droyfug,
»og srrinkaldte liervrd Damms-Pro
iccscssksnsz quioptamslsic
! cum sud cn Tid lang Masse-D
jin-en blcv oftcr Drenfus’ Frifindelse
»amindfot i Hast-en 1906 og for
;ircsmmct til Vriaadeacneral
’ Fra Oktober 1906 til Juli 1909
var ban Kriasmsniftcr i«Clemen
kraus Ministerimn.
Sturftrikc trmsk Norm-. Kriftiania,
7. Febr. J sidsto Haludcl as Manne
den Inn Numr venti- nt vasre midt
iudc i en oprivmch Arbeit-Eckan
sont i intsnng m Jntensitet tsr
foms sn Liac i Konfliktcrncs Histo
rik- lw i Landot Medeas ncmlig
Arbedeimsrforcninaen paa fin Si
do fastholdek Vcslntningcn om Lock
out, bar den faqligc Landsomanifw
tion i böse Daqe crklwrct en omi
fattend2s Syst-patiftrikcs, fom vil asre
mandfoldiqe Tnfindcr lodiqci Tillwa
til de 40,000, fom vcd Lokkoutcu
..kaftcs tma Modcn«. Und-er dissp
Omftasndhbcdcr tcnncr Iribpdsanrct
til at blivo et Uroknki Aar »den Si
destykke i Atbeidcrverdcnäu
work-In demu- Masseopsiqelie el
l» Smnpatiftkikcn trasdxsr i Kraft
før den M Februar-, i Oenbold til
»den mellem Organisationerne bestan
cnde Ovetmpkomft om « Pages
va aplsp " - - «