Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 04, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fsssssssssssssssIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIRRIIIIIIIII
) .. - —.- -. » — ,
A
THEWFD was
D !
Mmm M W ,
CWMH W « -.
MW - »
. »
Nr '- ! Blum Nem» Qung den 4. wcbruar 1914. J ..... .«ug.
. . ( l. f I» ,
Senatot CulEu div.
pas m Abram-m Lin-stu
famtidiqe og Ven.
still-II tjente siu Stuf og sit Land
i 56 Arn-.
Washington, D. C» st. Jan.
Shelhn M. Cullons. der um- ll. Z.
Seuatot im Illinois- oq havde va
ket dct i 30 Anr, da lmn i Fjor blcu
aslssk as Smator Ein-nimm doch i
Gam- lusr i Hovcdftadm ritt-r flms
liqus Sinn-lese Fredeliq on stille
fov han iud i sit Diom- Hans
Lin sendttscs i Tau tl Exil-Umsich.
Jll» hvok Vonnnwlfrn vil fort-ann.
l - I
IUILIV I. cui-Los·
M sum Moos- ikom llllnols
Otto-us Tod timdajoths i Se
nat-L as hanc- Eftcrfslack i Einbe
det, samtor Zliknnan, og vcm For
ilas si Scnator Williams ika Mis)
fisflppi hwvedes Msdet litt-IT
Mem var ssdt i Kentucky den
22. sov. 1829, oq sont Vorn flyti
tede han tin-d siiic Forirldre til
Wem-il Col-Inn Jll» hvok imn ak
beidede pim en Fami, indt:l lmn var
18 sen-.
J U Rats Athen-n beginidtls imn
at itudctr Netgsvidenslab. ritt-r at llan
i to Aar hat-de sei-kommst Rock
Rivek studenti, lioldt Stole en Tio
og von Grund of Dverauslkkngclse
væket tmmmst til at veiidc tilbimc til
Formen.
J 1855 nimmst-di- lmn at kunnt
pkaktiieke fotli Sauf-Inst- i Illinois-.
NEM- Ilat valatcsäs lmn foin Rom-as
feutant til Stolen-s- Lisqislatur. Om
like Iak griivalgtes limi og opmm
ede at blivc »wenn-k« i Hasel
J 1864 valqtcs Eullom ist-sti
-Gasq til Konnt-essen, og i l; Aar
holdt hatt iiq disk-. incti pau Grund
of Splid i dot remibliklmstr Parti
ovmcde lmu iitc Gent-am i ihm-.
J 1872 onlatcs liaii ntttsr til
Icedlem af fin State- Lmislatur on
hled ligeiaa atter Somit-r der: i
l874 qeiivacqtos hat-, mcn blisv illi
Specke-.
s 1876 nahm«-J lmn til anrnør
i- Zahn-U « J 1883 nahte-J lian
til U, S. Seuatok oa rosig-werde sro
Metatkrmbcdct under sin andrn
Terms-I for at time imod Scnators
Wissen Den si. Dok. 1883 ind
tos san sit SEND oq fide-I fsttr lmn
as i Lampen imod Volnanmi t
Weiter-set Utah. -
Oe- aamlr Scnotor licsttuediss fi
des mauge lebende Stillinqet i Se
Iatet on da lmn i Fjor aslsstes as
Leistka Y. Shermam qfokdes ban
fis kesidetcsndc Kommissiomrr pkm
Anteiln· Mmiiokial Commisfiou tut-d
Mr i Washington Gan dsde
nden at have faaöt at« vide, at Kon
tkakfen for Opførclscn of Lincocns
sont-nich var anderm-wet
cusom bavdc i cn Aarmskkc ar
bede for dotte Mindo om sin Von
isg Weninqsfaslles Drt ovtoa bans
tanket til det sidste Det fort-solicit
Mold til Morwwkasfidentcn var
Moms stoltestcs Minde. Sau ven
su afgiokt Veunastor of Abmbam
Why iom msaa forfiod at icrttc
Iris san oa genqælde fin Ven- Fo
lelfet —- Cullom hnvdc ver-M ver
faulm kendt med Mr fast-re end 11
Mdenter.
Dort its sin Dsd mit-rede den
arm-le Senat-it fln Auskuolfc annim
ende LLvet l)infides, hvorom hons
Sfasleiskger Dr· Wode formellen
.,Tet er mit Privilegium at med
dele, at dem-J Aufknelse i Fochold til
eviqt Lin i de sidste Maaneder un
derqu en fulditasudiq Fomndrinq
Don fcmde til uqu: »Im trok paa
Mad, Wo siristuss ou et eviat Liv.
Jeq ausser ved fis-sie Lejlialied at
fremsastte min sitt-ple- Vekendelfe, at
den can indfsreis effer fidste Kap.
i mine »Erindrinqei« for at rette
Wo den TvivL der sandt Udtrnk, da
Luset var bot-te for miq.«
Senotor Cullom fkal mere end
nagen anden Senator have Jurist-ne
sten af, at en Mellentstatsslkoniis
sion er bleven erweitet og Jerubas
net-ne u- bleven laut under Kontrol
- - Cullom døde sont fotboldsvis
nbemidlet Mund. men med et »Mei
tet Nmm oa er for Redeliahed.
san gjurde sin Etat oc( sit Land
Æte Gnvernør Dunne sendte ea
fcm ftroks bans efterladte Kund-T
leitcesTeleqmm til Washington oa
udtalte iia anerkendende om den af
dsdes lange Liv oq Virkfombed i
sin Stets oa sit Lands Tinteer
O- O
Fta Rotet i Metiko
Der ventes Kaum Im Tote-un
General Billa fille si- san-le
l
Man bar ittc lwrt om store Ve
g vrnbcdrr i Mexico i den svnndne
Ums, ntcn der tncldcss ant, at tandem
nc fort-staat Undck Iz. ds, meldes
tm Mexico City:
Kriqsminifter Vlanquet indrsms
Ynnsde i Tan, at kltcbcslltsrno staat »den
Ifor Torean fastdiac til at anqribe
don.
As Mcldinmsr »dran fka frem
mmr det. at Our-terms stadig qaak
nngrcstviinisz t.l Vasrtsz, nnsn at Stil
ljnmsn ittts or nnwst somndnst
Fm Jnnitusz, Mex» meldesz un
»der satntnc Dato: Uvis onn, nant
Jde vildc faa Otdre til at san lss
Jmod Tore-on s-— Stneplndfcn for
Jnasste viqtims Katin i Mexico ——
Tvcntts e IlWW Eoldattsr Pna Gene
lral Villag twnnnc Tot forcitaacnde
Elldfald Inod Vorn nldc blivc fort-«
llcmpt M NUle TWUHT stmdch dclh
Inm- Ztnktcn somit-des otn betu
Pmttt. tttarnisonrn nil utvivlsoutt
opbndc allt- Krwftck for m bvde on
san vittfokn Modftnnd sont nntliqt
Den tnsllcr nonct over 6,000 Mand.
san der konnnck not til at ftna 2
Optikers Inod lnnsr dltmcrtnasioldat
General Volk-ico, sont leder Fortda
rrt tun- Fordvlrn of on ftastt stra«
tratst Stillitm, na lmno Artillcski
ital vastc aldtslcg oncklcmsnt To
rcon, der lmk ca. 25,000 Jndvaone
n-, er ct viatiat Mermtkmn i La
Guna Bomnldsdistrlkteh og Byen
bar den ftsrste Sirt-Mit i Mexi
co.- Den or otnqivet of Hishi-dran
der Inilitcrkt fet bebst-sitt Blum- Om
distc Nit- vil Kampen komme til
at staa, for den, der an holde Stil
lanen des-. san vholde Bnm —— J
Tilfasldo at Nest-erlag vil Rom-rings
lmsrm monot- man, fslae Bernh-r
neu tydpaa ttl Zacatecas cllck sfti
vaa til Satillo: mcn -·-—- Ohr-term
tøack at nsslasrc Vaneforbindellcsn i
bquc risse thninacr.
Im Chilnmlnm melde-3. at PapiksJ !
pruni-, sont forikelliac Wanst-r sub-I
sit-die i Dia.s,' Regekinqstid, vil os-!
tot M. ds. ikke met-c blivr kendt avlsj
diae as Opwrmm Pkasgnism as
Solvmøm vil tmsdks i Siedet ths
blinkt Million-MS of Vanirsspcimr.
der ved dennc Forardnina blchr
Mart turrdElsic
Fm «"Culiacoit, Staten Eistalois·
nusldrsL est Neqerinasstnwvrkms »M
for Guanmos scaas indbtikdes, os
en Dcl as dem, doriblnndt flcrc Of
fiemr. fkol have ssntfo fia til Jn
snmonterne ved Trm de Mehr-a
Eudislia fkak vi nwddele fslmsndss
fnkaktpristlskks Trask im Funke-IMM
Wrm of 2 ds.: Franc-sen J. Gm
!»n»« M- toq frcmmqrndv Des i
Opstanden mod Præsident Moder-o
for lst Aar fiden, blcv heurcttet her
l Tau I Frontcsn as et Has, fom be
bocdes of General Francisco Villa.
wuztnuu var just kommen fra Ha
vmm, lwor han« figesJ der, of Felix
Diaz var ovckdraqct den hemmelige
Mission at bevasgc Villa til at svigs
te General Carronza og svingc Ne
imlnticimsne Stocke over til Diaz.
Saa fnart Billa lwrto om Om—
stillingcm indkønmtcdc lmn Guz
Enan en slrnjcsnsnm ou eftcr at Vil
la var litt-von siklcr poa chsigten
ntcd Bei-act, ordrcsdc ltan Bude-i
skudt. Faa Minutter eftcr anmaus
Anton-fl. lcdtcs ban ud af Villas
Wink-lich stillt-des op imod en Ler
vasq med Oasudcknc lmndttc paaRyg
neu o-1 Vind for Links-to ou blev
findt. Elstutionen udfsrteö af en af
Villas Officin-en der traf til at va«
re til EIN-de da Eksclntionszordrcn
blcv aivct i
Dtst lusd liq for lau Daac fide11,!
at Villa here-stets vildc førv en civis
lisorct Kris, men --«- det betragtes
de lmm ncdsknde lma Siedet. Særliq
limdan Mund, fom lmvde taqct dick
fum Del i Mordet af Prwsident
Madlsm oq sont ntt vilde forfsre
Villa til at blivc Forrasdrr. at la
Kriqssfanqer vil lmn behandlc hu
nmnt. siacs der.
Ulykte paa Stn
« Mkaueskek senkt til Buds used
Stil-et »Motive«
llndcsr 530 Jan. meldtcs fra Nor
folk, Vo» om en spraelig Mystik
Zkibct Monwc of »Als Dominion
Link« var tidliq donne Dcms Mor
aisn vcd Totichn i Tanne ftsdt lam
nen med ,,Nautuclvt«, tillmrcndcst·
rlmnts Fa Minors Co., mod den Fol
aa at Monroo sank, ou « Montie
ssisr as til Bunds mcsd drt fornlnks
fest Zlily kllwftcs Dna meldcs umr
inms um Musik-w lom folgeer
’!Itsri-ttti1mctt onl- lwordnn »Men
nofkcsr satte- Livct til vcd Stumm-n
ftødet i Gaar mellem »Monroc« oq
.,Nantuklrt« ber fortalt of do over
lrvende — M i Tnllct - sont land
salicis lusk af den lidfhmsvntes Damm-r
i Aftrs. Tidcn til Nrdnina var over
urdmflin lot-t. De flcsftc af dem, som
aik tTl Rund-K mtsd »Monroe«, lov
i doka Mike oa var uvidende om,
lwad der ais for·sia. Eiter nt vaste
blpvrt lnldt i Libet of lokt Tid toa
»Meister« en pludlellg Overhallng,
oa et Viel-til cftcr bade Vslacrnc
lstkkrt lia over Stil-et mrd dcts dnke
Last.
Ton lidfte erotnTna ananncsudo
Antollct of onikomnc oa todt-ode,
halt-des lom drn or ovaivet as Kap
tnin Jobnfom for faalcdrs »d:
M Paslaaeret oa 22 af Vefass
ninacn, ialk 4l, druknct. '
M Paslaqerck oa 60 af Mond-;
llabet iolt M, biet-act oq landlatj
i Nordfoll
Htsdct tom ned Um Dorn on
licslt ufotvakcndc. Dei vor et fris-;—
tvliq Vikkninq. »Nautucket«, sont
fis Baum-n næstcn jndsianoh Iom i
»i-» ihn-fis Tonm- belt nd of Siqtc et
Tit-blit, efter at de to Sktoa var
anmst im binandm Kaptainen paa
»Monkoe« fkm inan at cmns met
Ifib vms nsdninaslsst fortabt, oa
Insordkodr Rednitmsbnndcsnc fnt von
Nimmst
Vnszsumsnsme var forlasnait aaact
til Ksis vod den Tib. Do cncsth um
Nord vua »Monwe«, som var omusv
smr Konsko oq Dasksvaatest Vraavt
oq Nyftclfen i alle Skibcts Summen
·«"nT-«1-.sr imskkode imidlctttd Star
stodelen of de fovendc, aa de Kond
«.- « km von Dasllrt bvot de fik
kaalwzj om at forfvnc W med Red
-Iin«1-J(sasltrt. Der er lplandt de tod
sssdis Skrissftcsmmiahod onl, at der Ikkp
dirs-b more end Is) Minntten fm
Jnmmenfwdri fonds Steh, indtil
«-"I-mdon forsvandt i Pilgerin-.
Nisifmsschktksn Mit-der oa deisas
spr —-—- oft alt-mirs midn- den Mom·
me Muqt fra sternc neHrmmchk
N »W- Mk fmtdllasdth oa da bd
ftm i Land i Norfolk fru »Am-tue
ki-t« i dot noqct lustige Amer var
dot ika frit for, at de skaslvedc og
its-J
Trc Nisdningsboade blvv fat fri,
tncn san laqdis »Warum-« siq paa
Zidrm san det blrv uiiniligt at aim
mmsJ for de tilde-geblean smitrs
Tod«-n vis. J Mellcmtidcn bin-do
imfdlcsrtid »Nmitnkket« loat sig fna
tust sin muliu op mod den sonsde
Don-von Knptajn Verm liavdc firaks
pur-rot sine Folk nd, oa dn bist visit
siq, at Lnskasteron ikke taskkodcs lmmt
i Tuch-tu brordrcde kmn Primian
lmadcsnis sat poa Brindisi Jka foa
blev nn fisket op fta den iökolde
Es i frnqtcliq medtemest Tilftand.
At ikkis manku flcr(s«blcv ttukket under
i Draafnaet fra ,,Monroc« vor ei
lindern sigcs dor.
Sidsfe Nyi
Iil Momen i Tag Invldrs fka
Washington, D. C., at Ptkkfident
Wilfosi bar basvot Fotbudist mod at
indiørcs Vanbcii og Ammunition til
di- kasmpcsndc i Mexim Den cksikir
xivcs Ordre kundgiokdefi Affek» ou
tm kan der-T sent-es Miasmaterialc
fm United States til baade den
meksiknnsse Reacrinq da M Rebek
lerim J Kimdgørellen let-gqu der
Vasqt vari, at det er U. SJ Auske
at iiidtogcs fanmie Natkralitet i For
hold til do kwsmmntm fom de andre
Vcstdonsmaqter indtagct.
J Mam- var det Daaiskh da Win
dcrnc E Cbicaao, som vilde ffAste(
Vom If den dem tilkendtvStenian
rot, fkulde rmiftrckc. Der var pac
Forkmand aættkt paa, at Cbicaao
nd den Vcsi vildc faa 200,000 nyc
Vorm-tin mcn faa flot blov dct ikk(-:
der var doa over 150,000 Kvindrtx
fom lob den-s Nonne indfkrive. Godt
Vcirliqt beqnnftiardc Ensstoarttmp
beider-me
Wort fagt.
Stotmflod nccldes der om fka Sau
Franciizm Cal» under 28 Jan.
Tor sichs at mms nickt Skade for
flms Millionct Pollux-se Los An
gelcs Inclchr om cst Eikndomstab af
PUWUMU Vasrd ou 7 Tilswlde of
Drukninq.
.
En Kopflyvning Jordcn rund km
mss der Planet for of Panama-Uds
stillingskomitmt i Sau Francisca
Der cum-s tklvcsjcbmat en Sum af
83000,000 til dcttc Forctaqeudc oa
Kapslnvninacu ssnl begnndc i Mai
mm Man rcqncr for, at Tun-n
vil taae 90 Dom-, Vejlasngdeu rea
mss til 22,000 Mil.
Mod Akt-umso Fra Washington,
D. C» nichts under L. ds» at Korb
unsinand William P. V. Aincu af
H. Pennsylvania - Distrikt Dank-n
for-nd udsusdct M Erinnrin at han
lmr stillst sia sum kruublikansk Kon
didat for Forbundssonatorpostrn fm
Pctmfullumia cfter den brkcndtc Se
Imtok Bestraft-, lwisss Tcrmin uds
loer i Aar.
En tro Omtokmt. Fra Kansas
Cim Mo., kindisch-T at den MS
Am- MuthI Daniel-C Vrown nnlia
cr død under et Opbold i Stock
ton, Calif. J 1815 aiordc han før
su- Gmm Vom af fin Stemmcret
og cum bar aivct 16 demokratistc
Pmsfidentkandidatcsr sfn Strmmcx 4
nf disfe vandt from til det Hvidis
»Das. Btown var kendt fom Byenes
most klivpefastc Demokrat
Formeer Jnsthnt. J Gruft-In
N. Dak» holdtes der ct qodt brspat
Farmors Institut sidsto Uqu En
Mastmde Landmasnd msde freiw.
Das-m Aman Købmnsnd havdc nd
««iss(st » Masnade Vater-, ia solv
wisskntm desoat i Udstillinaen mcd
--.1 Tpl Nat-sie fom var forarbejdrf
ai Trunk-nie Vol-ni- Borgiiirslcr
bød Beltoimnon on Otto J. Borg
nnd Landliriigsiiflollsn i Erontgstoih
Minn» lioldt et udmasrtct Fausqu
oin Jordoii og den-J Visliaiidliiig.
Om nnc Stolcfna inelch der fra
Ame-T Ja» under BR. Jan. Lin IS
Maomsdcsr ital der i nllv Statt-us
l«l,000 Koiiiinunestolcsr iindcrvifcss i
Laiidbriiqsfim. Hiiskslwldninaslasre oa
Sløid, on I(),000 a 12,000 Livrero
oq Lwrcriiider man nu fordert-de iii
til at timms inidcsrvisc i dir-se Fun.
Iowa Lnndbrugsstole vil komm-e
dein til Sinle vrd nt nim- Kstirsusks E
di- nnc an til Sonmierrn im M
Juni til Li. Juli.
i i
: Knimlnfxiiftksii llndor en Kon
"ii-nsiicc, fniii Prassidont Wilsoii i fid
ftp Ums limide med Soiiatcstksi lldisii
rxicskomitin niordo lmn otmmsrtfom
von at den ina las-me omtviiiodo
kvritaaelse im Llfsiiit for Landets ei
ne Stibc af trattatmasssiqe Grund-.
nasvlus lod iig ovrvtlioldo. Sau vil
bellter sc Vesicnimelfen om en lim
dan Fritagellc opliwve vntd lade
Tiiiitcsn qaa til Voldgiit oq derived
ndsastc os« for Muliqlicsden ni en
Dom. sont timde aaa os iniod.
.
Kvindcsliqt Koimresmcsdlom Miss.
Eva H. Miirvlin i Moodland, Kas»
nieldte fiq forloden lom Kandidat
for Klingt-essen im 6. Distritt Det
or iom Progressiitr lnm Wer Vola.
»Im trot, drt vil ver til Fordol
for min Kandidatiir, at im er Miit
de. Ouftrn oa Moder-« sagde hun.
« Mino Bsrn er nu votsne, oa da
min Æatefaslle itke lim- nogct imod
dcst bar im besten-i niiq til at spat
Noinlnation«. Mut Mutpr or Se
tretwr for Kvindcrncss trifteliacs Af«
holdsfokbimd oa lnm vil arbridcs for
den forollnaedcs Ændrinq til Konsti
tujioncn om imtioimlt Forbud mod
Eliiiirdrittic
Fmatlwsparelsa Jntorftate Kom
mission-In fatttsde i Lørdags en Vo
fteninI(8M-, iføiqe bvilkrn omkrina
110,000,000 Bund Meist-wroan
tot- ira Minmsiotm Dakotaernr, Wis
consin oq nordns Illinois oq Michi
aan aarlia vil blitw sondt øfwaa via
Indiørrnv i Siedet for ad Jcrnbas
not-. Danmfkibsfclskabcr skal ovimsae
den-s Forbud mad at iraatcs Mosch
vroduktcr oa indrcttcs Frost-nun til
iaadan Fragt i dort-s Sinn-. Man
tim- bortsancst. at der faalodcs Vii
kanni- sparcs 10 conts m. Bund i
Fragt
I
En voldsom Jldrbrand sdclaadc
de- to fammrnftødcnde Lciobnmiinarr
vaa Oakwood Vonlcvard i Cbicaao
»fidft i afviatv Unr. Skaden anstaas
inl m Kvartmillion Dollars. Flott
’af Vaboksrnks maatto rcddc sia ad Rod
ininastrvvmm En qammel Kvins
«d«-. sum ika vilsdts fotladc sit Brett-lic
·»»n«c- Nmndmwndrno taac mcd
Maat im baer lwndc ned. Inaen
«ndcsbmsndtr. nusu ilrre blev insond
iaarpdcs allm- iaarcdc af faldendcs
Nkaaffumvrr
Om Statsreliaion i Kinn. Bek
inq, JO. Jan. Et Lovforslaa, der
foressriven at Kinas Prwfidettt skal
tilbede Himmelen oa Konfucth blev
i Ganr vedtnaet nf det ndminiftmi
t"ve Nnad, sont indtaqer det kine
sifke Parlament-Z Pferds, efter at
dette er blevet oplast of Preesident
Ynnn Sbi Kai. Lovforslaaet blev
indbmqt for Naadet of than Sbi
Qui selts. Saavidt man bed, er det
Nmsidentens Menina med den nne
Lan at scrtte et føkaevwrdiat Eisens
nel for Nationen, fom ban twr feren
».e1- til Neliaionens Jndflvdelfe
spiornlfk Henfeende
Neiefidenten skal ndføre sin An(
Hanf i Konsueisth Tempel oq i
Gimmelens Tempel vaa sammt
Mande, com Medlemmerne as«
anIÆisdisnnftief elfen-de men »den
Of bnere Diademet for at nndaar
Msähnkön um« »O smn tienker var
et »di- fia udmabe til Koffer-.
W
Horden rundt
::M- —-.W——.kz-- .-.:-. -.s—
Mww
Flygtet under Jordm Lissabom
l(). Januar. De Statsfanger, der
lioldtcs i Energller i Coimbra, er
slygtet nennt-in underjordiskc Gange
og bar begivct sig til Landsbyen
Erluskx
I
Portugal-I Sie-gering rosignetet
Viehme 28. Jan. Den pormgisiskc
diiisgoring med Tr. Alsonso Costa
sum Premierminister rissignercde i
Mann fordi Oppositioncn i Sena
ccc nur surrt« not til at hindre Bed
timislsm as alle Nisuisrinqsrssorslaa
Der blivcr rimoliqniirs damust et Ko
nlitionsjsministisrfuni.
.
·Bøl)tncns:» Zwischen London, 28
Jan J ist Tolmrmn fra Wien lied
der dist, at chn østriqsko Mkcmicrmi
nistet bar sagt til Ledcrnc of de tyskc
og czekiske Pariser i den bøl)miske
Landbau. at den sstrigskis Rksqcrinq
unter at sormidrc Bøhmcns Grund
lov derben, at Kvindcknc sank
Zteiinncrcst
s Kunrcssion sum Paoskønnclsc. —
sJisrusnlth ER. Jan. Den tnrkiskc
iNcqerinq hat« qivct Kontossion paa
HVygninqen af en clektrisk Sporvej
; ra Jerusalem til Vetl)lel)em. Kon
ircsssiomsn gik til den fkauske Bank,
isom nnlig skasfcde Tyrkiet de Benge,
Isom blen- brugt til Købet of den
Prasilianskc Drcadnought Rio Ja
Mira
l En iocialiftifk Bommcstcr. Bekliih
lä. Januar-. Til ,,Lokalanz·« tklcss
qucrrs fm Retter-dann Dct offi
Iciisllo Vlud offentlikmør Ildnasvncslseu
ins den sokialdcsmokratjskc Demnac
ide Tor Lan-m til Bommcstcr i Zaun
-dam. Det et den sprste socialde
incofmtiskcs Vormiirstcr i Holland,
-’Is1mr Minnnisftmus ikkis much nie-n
ndnasvncss of Drommqu
.
l Arn-flier Pimsliaiidlisro. Fra
Kuttnwitz i Øiircs-Ekl)lciieii tin-WEI
nt et Art-in Tor litt-v simdct Pan c:
Don-l i Eosnmvicc lmr liraqt Poli
iiist paa Spur isftcr ou Bande Piav
-lmndlcsns, disk er ndbrcdt over lnslis
Polen og lioldcr Aucntisr over-alt
Erithsdlisnnncr nf Banden er al
len-de arti-stored og doruf er firc
tidliacrc simffet for PiqclmudcsL Po
litict liaabcr suart at kmme faa fat
i flisrcs Medlcmmct
- .
Vrasndte Vorn. Stmnqlmi. Kinn,
ZU. Jan. Omkring 2000 Bandittcr
plimdrcdc og brasiidtc i Gaar san
at sige hole Viicn Liunnchow i Pro
vinscn TWciirHivtsL Tot li)kkcdch
W. E. Entioistle vcd Kinns Jud
laiiddniission at undkomme mcd sin
Hufiru oa sinc Born til Lucbow«
Fu: men di- katolfkc Missionasrcr er
isndnu i den plnndrisdc By. Man tror
doq ikkis, at der er tilføjrt dein no
non Sind-L Dct finics at vwrc klett,
at disso Noverc staat i Forbindelscs
incd de Banditter. der kommandiert-E
af Rsvcrhøvdinqen Hvidcnlu oa
fom i lwnqcrc Tid bar bei-act i den
østliav Del of Provinfcn Hin-Nun
Everrigcs For-sont Ton fmsnikks
Koloni i Berlin ljoldt Søndaq den
Il. Jan. et as flrns Otmdrcdc Per
soncsr bei-at Mode, der bl. a. over
vasredcss of den svcsnskcs Oscfandt ou
den imsan- Mslitasmttoche samt
Illkcdlrmnnsr of alle politisko Partien
drriblandt ogsaa Socialdcmokrnttsr.
Forfnttercn G. Sjøstcn holdt et ind
lebendi- Forcdma oq udtnltc fiq for
sen «qmtnc111qribettde Forsmsrkning as
Svekriqs For-spat allen-de vcd den
Im fmnmontrcrdcndc Niasida,1. Es
tcr en livlia Diskussion vedtonosti m
? dcnne Reinan aaacndo Resolution
omtrcnt enftcsmmiqt
I
Flnvning over. Grasnsen. Berlin
B. Januar- Dcn knsfssko oq din
Mkcs Nssorkittsj bar vftcsr fort-dann«·
N«m-7snni"ilin» »Herr-»O M billi» »
ssi-11«idia im nnd-Or vkssis befsikmfss W
tingclfer at tilladc Flyvning over
Nrasnson fra dtst me Land til det
nndct Land," nam- det dreier sig om
rout sportksliq Flyvninq. Don rus
fisko Flnvcr Vnssiliksv hat dereftcr
principielt faaet Tilladelfe til at
flnvc over tust Tksrritorium vcd en
Flur-Hing Et. Pistorstslsom -— Paris
nun Bistinqcslsc ni, at lmn undgaar
de furbndth Zonen
.
Nu norsf Dampssibslinie Kriftias
nia, is. Jan. Tumpskibsrcdorifir
umct Lurontw N Co. i Kristiania
Var lusftilt to Ellkntorifilw paa.Aker-Z
nctsfnniskts Wärst-Hude Ekilwnc vil i
Fl. ,,Aftcs1mnsusn« blivcs lnmqet ofter
de Tksguimusn sont Vurnnsisusr R
Wnin bis-Micr
Tist or Ncsdcrictss scsnsiqt at swtte
Ekibcne ind paa Nuton Kristiania
No Baums Tot blivcr en nn
Nutks under norsf Flnq oa drovet
for norsk Kapital
De tidlimsre Ritter mollcm Norgc.
og Vrasilien lmr vasrot drcvct under
bmfiliansk Flag.
,,Vlodsøndaaen« mindes. St. Pe
ter-Jan, M. Jan. Politiet iptedte
i Naar med draane Eabler en Fel
kemasnnda der bavde sanilet sig for·
at demonftrere i Anledninq af.
.,Vlodsøndaaen« den 22. Januar
inm, da Trovperne nedfablede man
ae Strikere, der under Ledelie of
Preften Gapon kein niarchekende til
Pladsen for-an Paladfet for at over
rwkke Keiseren et Vøiiikr·ft, bvori de
for-langte starre volitisk Fribed og
bedre økonomiske Kam-.
Akbeiderne erklastede en almindes
lig Strike i Garn-, og da de under
fuld Musik kom marcherende, idet
de fana revoliitionwre Sange, blev
de jaaet fra linerandre as Politiet
Te ikal bade qjort adskillia Skade
paa Eiendoin Flere af deres Le
derr blev arrefteret.
Japanin Neaerina anarilies. To
kio, 27. Jan. Under Debatten ved
Behandlinaen af Vudaettet i Re
prassentantbnfet rettede Oppositio
nen i Gam· et Anareb paa Regel-in
nen for dens Politik ined Hensyn til
Landloven i California da i Anleds
nina af Kontraktskandalerne i Ma
rinen vaoiitionens Meer-, Sa
bnto Shimoda fande, at Reaerin
gen bando vift Udenriqsminifter Ma
kinoiss Tale om CalifornEaSaaen ti!
den amerikanfke Regel-ina, før den
blev boldt i det japanske Parlament
Hvis dette var sandt, var det en
Krasiikelse af Japans erdialied som
Nation, faqde Taleren.
Baron Makino beiiasatede at have
vift den amerikanske Reaering Ta
len. san tilføjede, at Japan ajors
de sit bedfte for at løie Calkforniai
probleniet
Kan Votlm lmsvdo sin Stillinsz
London, W. Jun. Vicomtc Mad
from-. der or Generalauvernør i
Sydkririkm og lmiI Affusttclsv blcv
forlmiqt i Mam- i on Resolution, der
blxsn ist-Magst von do skotskc Arbei
dmsci Anrdsmidc i Wasqoni, fordi
Etrikclcdcrnc i Protorja or uden vif
den- blrcht scsndt til London, am
aobntsr sit Parlmtusnt i Daq misd en
nlvorliq Krisis von Oamsden J et
Telmmm til Dailn Mnil fm Pre
toria hedder det, at dct er komisan
om Premierminister Botha, som gn
res anfvarlia for Arbtsidcrledrrnosi
Udvissnina im Laner vil foa on
tilftraskkcslig stor Majoritot til at
qodkonde. bund lmn lmr qjort i dtst
fidfth Man smussks i Svdafrika, at
de drast·fkc Forboldsrmlrr er atmet
for vidt, fixw Tcslcsarmmmst.
Bastard-» Pndnfrikm W. Knu« To
m Lcrbcidprlcdmss Udnisnönn fm
Ginde k-» Imsdfmsh nt THIS-Ostier
Mr tanct si» nf Zonen D-» Nov
i Moor vaabmyndt Søasmnal mol
Justitsminsstercm Privat-Ministe
teu oa Miit-steten for dist Jud-se
Køiofmrotsdmimmr Sir Qosm W.
Wesfelss oodkendtc ssn Nufssminm
Im» nik nd Ima, at Neffen san nn
" bist-sum- om Miniftkssne Mc- bnk vift
Fokemt for don